Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne"

Transkript

1 2014 Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens ; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Brugernes /pårørendes udsagn Tilsynets observationer / kontrol Lokale politiske forventninger (eks. Kvalitetsstandarder/ældrepolitik) Gældende love (Service- og Sundhedslov m.fl.) kigger på og vurderer om stedet lever op til de generelle krav. Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Vurdering i forhold til Tilbudsportalen... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 5 Opfølgning på sidste års tilsyn... 6 Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse... 6 Tema 2: Selvstændighed og relationer... 7 Tema 3: Målgruppe, metode og resultater... 8 Tema 4: Organisation og ledelse Tema 5: Kompetencer Tema 6: Økonomi Tema 7: De fysiske rammer Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Anvendt tilsynsmetode Temaer omfattet af tilsynet Side 3 af 14

4 Generel information Kontaktoplysninger Beskæftigelses og aktivitetstilbuddet Grydelapperne Slothaven 5, 4300 Holbæk Leder Pia Nymand / Naja Sommer Organisationsform Privat, organiseret som interessentselskab Målgruppe i henhold til Tilbudsportalen Borgere med: Hørenedsættelse og / eller Kommunikationsnedsættelse, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade eller udsat for overgreb Dato for tilsyn 16. juni 2014 Tilsynskonsulent Leif Christensen Side 4 af 14

5 Den samlede vurdering Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet Grydelapperne vurderes som et særdeles målrettet og velegnet beskæftigelsestilbud. De fysiske rammer udgøres af kantinerne hos VUC Vestsjælland & HF og naboen Social- og Sundhedsskolen; begge i Holbæk Tilbuddet står for kantinedrift og mødeforplejning til de 2 institutioner og bruger denne produktion til at skabe meningsfuld, individuelt tilpasset beskæftigelse og aktivitet til de borgere, der visiteres Der vurderes en målrettet individuel indsats og en tæt personlig opfølgning. Indsatsen vurderes at styrke borgerne fra et meget bredt og individuelt meningsfuldt synspunkt. Borgerne er enstemmigt glade for tilbuddet, og der er stor tilfredshed med understøttelsen i beskæftigelsestilbuddet; medarbejdernes tone, inddragelsen og dialogen. Der savnes, som de fleste andre steder, en målrettet registrering af effekt. Observationer, interviews med ledelse, ansatte og borgere samt gennemgang af dokumentation bekræfter en flot indsats til en svag gruppe borgere vel at mærke en indsats, der tydeligt ser ud til at skabe resultater. Kombinationen af en konkret madproduktion og arbejde med beskæftigelse, uddannelse, selvstændighed, selvværd og relationer ser ud til at udvikle kompetencer og generel / individuel ansvarlighed. Der fornemmes mærkbare individuelle personlige kompetenceløft - løft, som er synlige og bekræftes af alle de interviewede. Der er tydelige positive referencer fra ikke alene de involverede borgere, men også visiterende sagsbehandler. Observationer og indtryk under tilsynet bekræfter dette. Hele indsatsen fremtræder begrundet, men der savnes dokumentation af værdier, ydelser og anvisninger til de ansatte. Der savnes ligeledes, at indsatsen dokumenteres ind i en pædagogisk faglig kontekst. Bortset fra dette vurderes dokumentation systematisk og fulgt op. Ledelsesmæssigt savnes kompetencer, kompetencer, som enheden opfordres til at skabe. Medarbejdere og ledelse vurderes kompetente i kerneområdet; køkkendrift, og tilgængelige for borgerne Vurdering i forhold til Tilbudsportalen Tilsynet indstiller, at beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne vurderes som generelt egnet til tilbudsportalen. Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer Tema 3: Nuværende målgruppen beskrives som borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller Downs Syndrom og senhjerne skade. Sammenholdt med Tilbudsportalens angivelser og tilsynets billede af nuværende målgruppe anbefales det at arbejde videre med at tydeliggøre mere præcist, hvad der kendetegner målgruppen. Det anbefales at trække på pædagogiske konsulenttimer til at tydeliggøre værdigrundlag, teorier, metoder og i sidste ende ydelser. Det anbefales, at der på bagrund af valgt af værdier og metoder udarbejdes flere skriftlige faglige anvisninger til pædagogisk praksis Det anbefales at ledelse og ansatte læser og sætter sig ind i bekendtgørelse om magtanvendelse over for voksne og hensigterne med denne. Side 5 af 14

6 Det anbefales at der i forhold til borgere, der lejlighedsvist oplever denne afmagt udarbejdes en pædagogisk plan med anvisning for pædagogik i situationen. Denne plan skal være kendt af ledelse og ansatte. Det anbefales, at der udarbejdes anvisninger for de ansattes involvering i borgernes økonomi. Det aftales, at al dokumentation af personfølsomme forhold snarest udelukkende sker i den godkendte elektroniske journal Det anbefales, at der for beskæftigelsestilbuddet udvikles en model for opsamling af effekt af indsatsen. Tema 4: Det anbefales gennem kurser eller uddannelser at styrke de ledelsesmæssige kompetencer Det anbefales, at der udarbejdes stillings- og funktionsbeskrivelser for ledelsen og de ansatte med angivelser af ansvar og arbejdsområder. Tema 5: Det anbefales, at der fremadrettet tilknyttes pædagogisk konsulent og at denne foruden løbende rådgivning inddrages i ovenstående udarbejdelse af værdier, ydelseskatalog og ledelsesmæssige anvisninger. Det anbefales, at der i forbindelse med samarbejde med pædagogisk konsulent undervises i systematisk opfølgning på pædagogisk indsats. Opfølgning på sidste års tilsyn Der er ikke tidligere ført tilsyn med denne enhed. Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Når borgere visiteres til Grydelapperne starter en målrettet individuel proces, som sikrer, at det er det rigtige tilbud, og det er relevant for borgeren Først kommer borgeren på besøg sammen med f.eks. vejleder eller anden personlig, selvvalgt repræsentant Vurdering af egnethed til køkken- og kantinearbejde eller rengøring sker i visitationsforløbet, som strækker sig over 14 dage. Hvis borgeren vurderes til at have gavn af tilbuddet tilbydes borgeren status af medarbejder og bliver tildelt større eller mindre opgaver afhængigt af vedkommendes kompetencer og ressourcer. Der gås forsigtigt frem, og målsætningen er små skridt tilpasset borgeren. Det er ikke indtrykket, at borgeren på noget tidspunkt efterlades uden muligheder for støtte. Da Grydelapperne også er en produktionsvirksomhed, der leverer måltider og mellemmåltider til de 2 huse VUC og Social- og Sundhedsskolen støttes borgeren ikke alene i at udvikle egne ansvarsområder, men også i at opleve ansvaret for at have noget arbejde, som skal være færdigt på et bestemt tidspunkt og som forventes leveret. Alle de interviewede, inklusive borgerne, bekræftede ovenstående praksis. Der opleves et godt samarbejde med relevante hjemmevejledere, det kommunale aktivitetstilbud Solgården og sagsbehandler. Repræsentant for sidstnævnte bekræfter ikke alene dette, men uddeler også ros og karakteriserer indsatsen som ud over det gennemsnitlige med præg af ildsjæle. I forhold til borgere, der har døgnophold på bosteder opleves et godt og tæt samarbejde med de 2-3 bosteder, hvorfra borgere er bosat. Der arbejdes med meget konkrete mål for den enkelte borger. Tilsynet vurderer, at dette og opfølgningen på dette er godt dokumenteret. Der dokumenteres status 2-3 gange årligt, og der samles målrettet op til sagsbehandler mindst én gang årligt op Side 6 af 14

7 Værd at nævne er også et næsten forbilledligt samarbejde med VUC, hvor tilknyttede borgere, der er sprogligt svage bliver tilbudt uddannelse i typisk dansk og matematik. Undervisningen her tilbydes i et beskyttet forløb planlagt efter en individuel screening, foretaget af skolens undervisere, som i opfølgningen sikrer at der tages flest mulige hensyn Ledelse, medarbejdere og især de interviewede borgere har en oplevelse af at indsatsen har tydelig effekt. Der følges på individuelt plan op på effekten af indsatsen, men på det generelle plan opsamles denne viden ikke. Mere herom senere. Alle 3 interviewede borgere vurderer sig i dag mere rustet til opgaverne, og de oplever, at deres opgaver i dag er mere komplekse. Tema 2: Selvstændighed og relationer Det vurderes, at stedet gør en stor og målrettet indsats i forhold til personlig udvikling og skabelse af relationer. Borgernes samspil med andre borgere, ansatte, ledere samt skolens kursister og lærere vurderes i dette delvist beskyttede miljø løbende at være en god udfordring for en gruppe af borgere, der ofte savner udvikling af kompetencer i selvstændighed og relationer. Man er konstant sammen med de andre i tilbuddet og nødt til at forholde sig til kunder i kantinerne. Heriblandt er måske ikke altid lige tilfredse kunder. Man er også nødt til at skulle forholde sig til, alene eller ledsaget af kollega, at levere mad og drikkevarer til og under møder etc. Man er altså næsten konstant omgivet af mange mennesker. Det ser ud til at de nuværende 11 borgere tilknyttet projektet har udviklet en tryghed i gruppen og en ansvarlighed og omsorg for hinanden, der udgør en tryg ramme for egen udvikling. Det faktum, at der produceres på almindelige vilkår medvirker til, at man som borger har bidraget konkret med en større eller mindre del af denne produktion, er med til at øge selvstændighed og et selvværd. Et selvværd, som flere af målgruppens borgere ellers vurderes udfordret af. Denne meningsfuldhed ser også ud til at bidrage til, at den enkelte accepterer at blive presset lidt mere end normalt er. Den interne afhængighed på holdet ser som tidligere nævnt ud til at styrke ansvarligheden og omsorgen for andre. Ved at skele til eller spejle sig i de andre borgere, som er på holdet, kan man visuelt fornemme, hvad man selv kan udvikle sig til, hvis man arbejder på det. Ud over dagligdagen understøttes ovenstående flotte indsats af mange sociale initiativer. Af de vigtigste kan nævnes: At borgerne inviterer hinanden hjem i private omgivelser og dermed udfordres i at lade andre komme tættere på den private sfære. At der er udflugt til Tivoli eller til festivaller At man opererer med udviklingsdage, hvor man sammen tager på virksomhedsbesøg og evt. deltager i små kurser på virksomhederne Årlige udviklingsture o En årlig 3 dages tur til Oslo med DFDS o Der har f.eks. også været en tur til Thailand med tætte relationer for alle i 12 dage. Ovenstående indsats er yderligere understøttet af en meget målrettet og løbende inddragelse af den enkelte. Der foregår løbende, bekræftede samtaler med borgerne, ikke alene i forbindelse med status og de 2-3 årlige opfølgninger på dette. Interview med ledere og borgere tyder på en løbende daglig og individuel og omsorgspræget opmærksomhed. Sidstnævnte er formentlig yderligere begrundet i den gensidige afhængighed i produktionen. Side 7 af 14

8 Tema 3: Målgruppe, metode og resultater Tilsynet har fået fremsendt liste over nuværende borgere, der er tilknyttet tilbuddet. Nuværende målgruppe beskrives som borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og / eller Downs Syndrom og senhjerne skade. Sammenholdt med Tilbudsportalens angivelser og tilsynets billede af nuværende målgruppe anbefales det at arbejde videre med at tydeliggøre mere præcist, hvad der kendetegner målgruppen. Til inspiration: Hvad kendetegner de borgere der efter visitationsforløb får afbrudt forløbet? Hvad kendetegner de borgere der efter visitationsforløb fortsætter forløbet? Hvilke tanker har stedet i forhold til psykiske funktionsnedsættelser o Hvilke funktionsnedsættelser har man gode/dårlige erfaringer med at understøtte i forhold til beskæftigelse / relationer og selvstændighed? Besvarelsen af disse og lignende spørgsmål vil kunne give et tydeligere billede af den mest egnede målgruppe Tilsynet har efterspurgt en ydelsesbeskrivelse for tilbuddet, én ydelsesbeskrivelse, der kan give klarhed for sagsbehandler, medarbejdere og borgere. Denne har kun kunnet fremvises i form af en mere overordnet beskrivelse af værdier, metoder og tilgange. Skrivelsen giver et godt og sobert indtryk af indsatsen, men bærer præg af fraværet af formelle pædagogiske kompetencer og savner dermed tyngde i forhold til værdier og metoder. Det anbefales at trække på pædagogiske konsulenttimer til at tydeliggøre værdigrundlag, teorier, metoder og i sidste ende ydelser. Interview med de ansatte tyder også på behov for at styrke dette fællesskab og ejerskab af metoder og ydelser. Linjen ser meget ud til at hvile på tilstedeværelsen af mindst én af de 2 ejere, hvilket også som hovedregel fornemmes at være realiteten. Metoder Trods ovenstående vurderes det, at der i tilbuddet arbejdes systematisk og meget målrettet. De 2 ejeres indsats, engagement, tilstedeværelse og arbejdsindsats sikrer dette. Alle ser ud til at have været tilgodeset i individuelle dokumenterede forløb, og der bliver løbende samlet op på problemstillinger. Det vurderes, at selv om metode kunne beskrives tydeligere, vurderes de anvendte metoder endog meget relevante i forhold til denne målgruppe.. Da værdigrundlag og metoder savner præcisering savnes disse også udmøntet i skriftlige anvisninger til de ansatte Det er tydeligt at manglen på disse klart udmeldte forventninger betyder, at de ansattes opbakning på de gode visioner og værdier kunne blive tydeligere. Det er uklart, om de kun har delvist ejerskab af projektet. Det anbefales, at der på bagrund af valg af værdier og metoder udarbejdes flere skriftlige faglige anvisninger til pædagogisk praksis Inddragelse Det er tilsynets indtryk, at der i dagligdagen og i forbindelse med løbende personalemøder med deltagelse af ledelse, ansatte og borgere sker en flot inddragelse af brugerne. Side 8 af 14

9 Som nævnt ovenfor fornemmes og bekræftes en meget flot inddragelse af borgere i individuelle planer og en fastholdelse af disse. Dette indtryk vurderes understøttet af interview af de 3 borgere Brugernes mentale og fysiske sundhed. Trods tilbuddets meget konkrete produktionsopgave er det indtrykket, at der også i forhold til mental og fysisk sundhed sker et målrettet arbejde. Det er indtrykket, at en stor del af de borgere, der er tilknyttet tilbuddet har større eller mindre udfordringer i deres psykiske kompetencer. Den løbende og meget tætte opfølgning på den enkelte, de mange understøttende samtaler og arbejdet med selvværd og selvstændighed ser ud til ikke alene at styrke den mentale sundhed og trivsel. Det vurderes også at give højere selvværd og ansvarlighed for borgeren selv og andre. Dette indtryk bekræftes tydeligt gennem interview af de 3 borgere. I forhold til den fysiske sundhed tages forskellige konkrete initiativer: Der køres til fitness 2 gange ugentlig og deltagelse i dette forventes mindst hver 14. dag Der gøres meget ud af uddannelse og efteruddannelse i forflytningsteknik Kost-og ernæringsopfølgning: Der er tilstedeværelse flere kostkyndige i dagligdagen, således at løbende individuel rådgivning og opfølgning er naturlig Der samarbejdes om muligt sammen med eventuelle borgeres bosteder, hvis dette er relevant. Magtanvendelse og retssikkerhed Der foregår i dagligdagen ikke magtanvendelse i lovens forstand. Der savnes dog et generelt kendskab til lovens rammer. Det anbefales at ledelse og ansatte læser og sætter sig ind i bekendtgørelse om magtanvendelse over for voksne og hensigterne med denne. Det er tilsynets indtryk, at der lejlighedsvis er borgere, der af forskellige årsager bliver vrede måske i egen afmagt eller med baggrund i særlig personlig situation. Her kan vrede fysisk blive rettet mod de(n) nærmeste. Det anbefales at der i forhold til borgere, der lejlighedsvist oplever denne afmagt udarbejdes en pædagogisk plan med anvisning for pædagogik i situationen. Denne plan skal være kendt af ledelse og ansatte. Tilbuddet og dets ansatte er generelt ikke involveret i borgernes økonomi. Der savnes dog anvisninger til ansatte, der af borgere bliver anmodet om støtte til dette. Det anbefales, at der udarbejdes anvisninger for de ansattes involvering i borgernes økonomi. Dokumentation Efter gennemsyn dokumentation af statusnotater og øvrige løbende dokumentation vurderes det, at der sker en systematisk og løbende opfølgning på indsatsen. Tilbuddet dokumenterer i godkendt elektronisk journal. Der ud over foreligger statusnotater på ledernes I-Pad og beskyttet af adgangskoder. Ved gennemgang af personalemøde referater ses, at der er registreret personfølsomme oplysninger i disse. Begge disse forhold vurderes ikke at leve op til datalovgivningen. Det aftales, at al dokumentation af personfølsomme forhold snarest udelukkende sker i den godkendte elektroniske journal Side 9 af 14

10 Den positive udvikling med handleplaner og statusnotater vil på sigt skabe basis for en mere systematisk effekt måling i forhold til egen indsats og i forhold til valgte metoder. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en målrettet opfølgning på effekten af egen indsats. Det anbefales, at der for beskæftigelsestilbuddet udvikles en model for opsamling af effekt af indsatsen. Tema 4: Organisation og ledelse Grydelapperne er et interessentselskab med plan om oprettelse af bestyrelse med vedtægter.. Sammensætning af bestyrelse og vedtægter ønskes fremsendt til tilsynet. Bestyrelsen bør have den tilstrækkelige faglige indsigt i området og bestyrelseserfaring. Tilsynet tilslutter sig behovet for bestyrelse og opfordrer til at man i sammensætningen af bestyrelsen involverer kompetencer, der kan supplere svagheder i ledelsens. Ledelsen ved grydelapperne har en køkkenfaglig baggrund. På trods af den flotte indsats vurderes det, at der mangler formelle ledelsesmæssige kompetencer. Specielt savnes erfaring med personaleadministration og arbejde med kultur og værdier Det anbefales gennem kurser eller uddannelser at styrke de ledelsesmæssige kompetencer Der ud over hersker der lidt usikkerhed om fordeling af opgaver mellem de 2 medlemmer af ledelsen indbyrdes og de ansatte. Det anbefales, at der udarbejdes stillings- og funktionsbeskrivelser for ledelsen og de ansatte med angivelser af ansvar og arbejdsområder. Det vurderes, at de interviewede er glade for deres arbejdsplads. Tema 5: Kompetencer Tilsynet har fået tilsendt liste over ledelse og ansatte. Hovedparten (ledelsen og ansatte) har en køkkenfaglig uddannelse og erfaring. Produktionskøkkener er præget af praktikere og læring gennem praktisk læring og øvelse. Ud fra dette synspunkt har stedet daglig tilstedeværelse af relevante kompetencer, der har en længere erfaring med oplæring i køkkenfunktioner. De køkkenfaglige kompetencer understøttes tydeligt af personlige kompetencer. Det er tilsynets vurdering, at der lejlighedsvist mangler pædagogiske kompetencer, hvilket tilbuddet også selv har forsøgt at råde bod på at ved en enkelt ansættelse. Vedkommende er dog for tiden ikke ansat. Tilsynet vurderer, at en konstant tilstedeværelse af uddannet pædagog ikke er en forudsætning for at fortsætte den oplevede gode indsats. En tilknytning af pædagogisk konsulent vurderes at kunne dække behovet. Det anbefales, at der fremadrettet tilknyttes pædagogisk konsulent, og at denne foruden løbende rådgivning inddrages i ovenstående udarbejdelse af værdier, ydelseskatalog og ledelsesmæssige anvisninger. Det anbefales, at der i forbindelse med samarbejde med pædagogisk konsulent undervises i systematisk opfølgning på pædagogisk indsats. Leder angiver, at det ikke har været muligt at afholde individuelle medarbejderudviklingssamtaler. Tilbuddet opfordres til i takt med at antallet af borgere og ansatte vokser at udvikle koncept for dette. Der arbejdes målrettet på at alle borgere og ansatte har det lovpligtige hygiejnekursus, Alle har dette, bortset fra en enkelt, hvor det er planlagt. Der er ikke angivet systematisk kompetenceudvikling af ledelse og ansatte. Side 10 af 14

11 Tema 6: Økonomi Tilsynet har modtaget årsrapport fra registreret revisoranpartsselskab fra regnskabsåret Det er tydeligt, at Grydelapperne, som tidligere ønsket af tilsynet i Holbæk Kommune, nu målrettet har opgjort regnskabet for driften af beskæftigelsestilbuddet efter servicelovens adskilt fra regnskabet for køkken produktionen Ledelsens egen bedømmelse efter de første opstartsår er, at nu har tilbuddet en drift, der kan hænge sammen. Dette bekræftes af tilsynets indtryk af regnskabet. Tilsynet har desuden modtaget budget 2014 med videreførelse af uændret takst i forhold til 2013 Tema 7: De fysiske rammer Tilbuddet er godkendt til 14 pladser. For tiden er de 11 pladser tildelt borgere fra målgruppen. Tilbuddet råder over 2 køkkenområder i 2 uddannelsesinstitutionerne, samt administrative forhold. Begge køkkener vurderes som egnede i forhold til pladsforhold og faciliteter. Køkkenerne er underlagt kontrol fra levnedsmiddelkontrollen og lever flot op til kravene. Borgerne har også opgaver i uden for køkkenet primært i kantinearealet (rengøring / opfyldning), men også eksternt med levering af mad og drikke. Tilstedeværelse af 11 borgere ser ud til at kunne fungere. Tilsynet er dog bekymret for pladsforhold og pædagogisk opmærksomhed, hvis antallet er borgere øges til de mulige 14. Der opfordres til løbende at være opmærksom på dette. Side 11 af 14

12 Datakilder Interviews Leder Beboer Medarbejdere Pårørende Borger Sagsbehandler Observationer Besigtigelse fysiske rammer Aktivitet Besigtigelse dørforhold Beskæftigelse Relationer Sundhedsinitiativer Organisation og økonomi Regnskab og evt. bilag Vedtægter Budget Forretningsorden evt. referater Organisationsplan Personalehåndbog Liste over bestyrelse Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Pædagogik, Helbred, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen Lovpligtige indberetninger magt/overgreb. Ydelsesbeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Beskrivelse Side 12 af 14

13 Bilag Lovgrundlag ved tilsyn for aktivitets- og beskæftigelsestilbud Serviceloven LBK 1093 af 5. september Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Lov om Socialtilsyn LBK 608 af 12. juni Socialtilsynet kan udbyde 1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige eller socialfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud og 2) udførelse af opgaver efter delegation fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 148 a, stk. 4, i lov om social service. Anvendt tilsynsmetode 1. Tilsynet er sket ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsen kvalitets- model (se nedenfor) og udmunder i en vurdering af om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat er opfyldt 2. Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn 3. Interview med ledelse 4. Interview med t 2 medarbejdere med forskellig faglig baggrund 5. Interview med 1 sagsbehandler 6. Interview stikprøve med 3 brugere. 7. Gennemgang af dokumentationen ud fra stikprøver. 8. Vurdering af data i forhold til: visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. Temaer omfattet af tilsynet Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Selvstændighed og sociale relationer Side 13 af 14

14 Uddannelse og beskæftigelse Fysiske rammer Økonomi (Takst) For uddybning af de enkelte temaer se Socialstyrelsens kvalitetsmodel Side 14 af 14

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden 2014 Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-06-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt

Læs mere

Kildehaven C 10-4. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 08-05-2014

Kildehaven C 10-4. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 08-05-2014 2014 Kildehaven C 10-4 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 08-05-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse 2014 Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-12-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Værested Cafe Paraplyen

Værested Cafe Paraplyen 2015 Værested Cafe Paraplyen Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 04-12-2015 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Banehuset, Jyderup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 25-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad

Læs mere

Dagcenter Stenhusbakken

Dagcenter Stenhusbakken 2014 Dagcenter Stenhusbakken Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 02-04-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Stoppestedet, Gislinge Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 25-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk

Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk 2014 Aktivitetstilbuddet Center for Mental Sundhed Multihuset Isefjord, Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

Plejehotellet Regstrup

Plejehotellet Regstrup 2014 Plejehotellet Regstrup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 20-10-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 84; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn

Læs mere

Solgården. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 30-09-2014

Solgården. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 30-09-2014 2014 Solgården Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015 2015 TT Hjemmeservice Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 29-06-2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Tidligere

Læs mere

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014

Kompasset. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 18-12-2014 2014 Kompasset Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-12-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 22-08-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt

Læs mere

Kildehaven Friplejeboliger

Kildehaven Friplejeboliger 2014 Kildehaven Friplejeboliger Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 19-12-2014 Tilsyn med friplejeboliger; Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken

Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken 2015 Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-05-2015 Indhold Generel information... 3 Den samlede vurdering... 4 Anbefalinger samlet op fra vurderinger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Årsrapport Tilsyn Omsorgsområdet November [1] Indhold Baggrund... 3 Uanmeldte tilsynsbesøg i... 3 Formålet med årsrapporten... 4 Sammenfatning af anmærkningerne... 4 [2]

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Tølløse / St: Merløse; Forende-Care Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 10-07-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører);

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Gården (Kildehavens Club 10-4)

Gården (Kildehavens Club 10-4) 2016 Gården (Kildehavens Club 10-4) Aktivitets- og samværstilbud, SEL 104 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 22-02-2016 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104;

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Plejecenter Quistgården

Plejecenter Quistgården 2014 Slagelse Kommune Plejecenter Quistgården Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 15-12-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 07.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Page

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19 2017 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2017 Side 1 af 19 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 20

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 20 2016 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2016 Side 1 af 20 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune

Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune 2014 Plejecenter Kirke Stillinge Slagelse kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 17-06-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Opsummering Plejehjemmet Bovrup Page 2 Vurdering: Godkendt Sted: Nørrekær 15, Bovrup, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 28.09.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet Opholdsstedet Solsikken Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Opholdsstedet Solsikken, Stenskrovej 71, 6100 Haderslev. Tlf.: 74 56 32 02 E-mail:solsikken@mail.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 2014 Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 16-09-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Notatskabelon til brug for tilbuddets høringssvar på tilsynsrapporter

Notatskabelon til brug for tilbuddets høringssvar på tilsynsrapporter Angiv præcist Tema-, kriteriumeller indikatornummer Stamoplysninger om tilbuddet Kopi af høringsrapportens teksten Målgrupper listet i rapport Forandret virkelighedsopfattelse Depression Angst Tilbuddets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 15. september kl. 9.00 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 15. september kl. 9.00 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Montagen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 15. september kl. 9.00 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Levehjemmet Bjergbyparken

Levehjemmet Bjergbyparken 2014 Slagelse Kommune Levehjemmet Bjergbyparken Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 18-11-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Dato og tidspunkt for tilsyn. Tilsynet fandt sted torsdag den 24. maj2011 fra til Deltagere i tilsynet

Dato og tidspunkt for tilsyn. Tilsynet fandt sted torsdag den 24. maj2011 fra til Deltagere i tilsynet Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Cafe Danehof 24. maj 2011 Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2015 Specialundervisning for voksne Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere