Paradigmeskift patienter bliver borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigmeskift patienter bliver borgere"

Transkript

1 Paradigmeskift patienter bliver borgere Kalder på helt ny rollefordeling mellem sundhedspersonale og patienter/borgere Af Lene Pedersen Der tales meget om, at sundhedssektoren har brug for innovation og nytænkning, fordi muligheder for behandling og behov for pleje vokser langt hurtigere end vores økonomiske formåen. Sundhedsvæsenet står med voldsomme udfordringer, som der ikke findes svar på, hvis vi nøjes med at benytte de traditionelle ledelsesredskaber. Ledere befinder sig i et krydspres af krav til kvalitetsløft, øget produktivitet, at sikre god trivsel og skabe bedre rammer for deltagelse af patienter og pårørende. Men det er ikke muligt at indfri alle forventninger til bedre kvalitet og øget behandling med flere personaleressourcer. Det kalder på en nytænkning om, hvordan vi fordeler ansvaret for sundhed og behandling af sygdom, og hvordan vi organiserer vore sundhedsydelser. Der er brug for et paradigmeskifte ikke blot i forhold til, hvilke behandlinger vi skal tilbyde, men nok så meget i forhold til hvilke forventninger vi som borgere kan have til sundhedsvæsenet, samt hvilke krav sundhedsvæsenet fremover bør stille til os som patienter og borgere. Væksten i antallet af borgere med kronisk sygdom betyder, at tankegangen om det offentlige som leverandør af serviceydelser ikke længere er holdbar. Vi har gennem velfærdssamfundets udvikling vænnet os til at betragte sundhedsvæsenet som noget, der til enhver tid skulle servicere os, når vi bliver syge. Men den forståelse er ikke længere nogen selvfølge. Sundhedsvæsenet alene har ikke løsningen og svaret på et godt (nok) liv med kronisk sygdom, som stadig flere af os får. Derimod vil vi i højere grad blive mødt med krav til, hvad vi som patienter selv skal gøre. Som borgere kommer vi til at tage større ansvar for egen sundhed og behandling. Der er brug for en nytænkning om, hvad det indebærer at være patient og pårørende, og der er tegn på, at et paradigmeskift er på vej. Fra modtager af behandling til samarbejdspartner Et paradigmeskift betegner et skift fra en tænkemåde til en anden. Det kunne vise sig i en ændring i synet på patienten som en»modtager af behandling«til at betragte borgeren som en samarbejdspartner, der yder et bidrag. Fx at vi kan få tilbudt fysisk træning som alternativ til en rygoperation eller aktivt at ændre kost, som supplement til en fedmeoperation. Lad os se på, hvor vi ser tegn på et paradigmeskift inden for sundhedssektoren, hvad der karakteriser det, og hvilke konsekvenser det kan få. Aktive patienter er et af tegnene på, at et nyt paradigme er på vej i sundhedssektoren. Patienter og pårørende sidder ikke længere i venteværelset og venter på, at det bliver deres tur. De er blevet aktører, som handler selvstændigt i mødet med det professionelle sundhedsvæsen. Og de har noget at have deres nye roller i: med nettet og de sociale medier har de fået redskaber, som giver adgang til viden og skaber helt nye muligheder. De kan finde information om sygdom og behandlingsmuligheder, som gør dem i stand til at foretage valg og øve indflydelse på egen behandling på måder, som ikke var mulig for bare 10 år siden. Et andet tegn på det nye paradigme er nye måder at betragte pleje- og omsorgsydelser på. I de fleste af landets kommuner sker der i disse år en omlægning af ældreplejen fra at være baseret på standardydelser til at tage udgangspunkt, i hvordan borgeren gennem træning kan blive mere selvhjulpen. I fx Odense Kommune betyder»træning som hjælp«, at borgerne tilbydes individuel træning for at genopbygge færdigheder, der gør borgeren i stand til selv at klare dagligdagen. Det er udtryk for et mere fleksibelt syn på borgeren, et 6

2 tab i funktionsevne behøver ikke at være permanent, men ses som noget der kan påvirkes. Samme tendens ses i forhold til borgere med kronisk sygdom, hvor der mange steder arbejdes på at gøre borgerne mere selvhjulpne ved indførelse af telemedicinske løsninger. Sammenhæng efterspørges mere og mere Et tredje tegn på det nye paradigme er, at den hidtidige organisering og struktur i sundhedsvæsenet er under opbrud. Opdelingen i en primær og sekundær sektor udfordres af øget efterspørgsel efter sammenhængende løsninger. Den del af sundhedsopgaverne, som skal løses i det nære sundhedsvæsen (og som kommunerne fra 2007 fik ansvar for) er voksende. Det der efterspørges mest af patienter og pårørende er sammenhæng i forløb. Det peger på, at kommende løft i kvalitet og patientsikkerhed vil være afhængig af løsninger, som skaber mere sammenhæng, hvilket også telemedicinske løsninger og kortere indlæggelsestider er udtryk for. Akutområdet er ved at blive reorganiseret alt sammen noget, der nødvendiggør et tættere samarbejde mellem sektorerne. Alle er enige om, at der er brug for nye løsninger og samarbejder på tværs af sektorerne, men hidtil tænkes patienter og pårørendes ressourcer kun i begrænset omfang med. Det nye paradigme kan således karakteriseres af tre faktorer: 1) mere aktive og vidende patienter, 2) en tendens til at patienter/borgere får mere ansvar for egen sundhed/behandling og 3) forventninger om bedre sammenhæng i behandlingsforløb på tværs af sektorer. Men hvilken betydning får det nye paradigme, og hvilke muligheder giver en ny tænkning om borgerens ansvar for sundhed og behandling? Fra Fokus Patient/diagnose Borger/tilstand Rationale Behandling Samarbejde Forløb Standardiseret Fleksibelt, individorienteret Organisationsform Professionelle roller Monosektoriel, specialer, hierarki Faglig ekspert Uudnyttede ressourcer Kompleksiteten i sundhedssektoren, der bl.a. er en følge af opdelingen i sektorer og specialer, er en af de væsentligste kilder til kommunikationsbrist, fejl og mangler i patientsikkerhed. Forskning viser, at patientovergange hører til blandt de potentielt mest risikofyldte procedurer indenfor sundhedssektoren. En Phd-afhandling af Inger Margrete Dyrholm Siemsen (2011) identificerede otte faktorer, som har væsentlig indflydelse på kvaliteten i overgange: kommunikation, information, organisation, infrastruktur, professionalisme, ansvar, teamopmærksomhed og kultur. Flere af disse felter er netop områder, hvor patienter og pårørende allerede er uhyre aktive. De kommunikerer indbyrdes og udveksler erfaringer, de søger information og de tager ansvar. Patienter efterspørger sammenhæng og er kritiske overfor sundhedssystemets evne til at håndtere overgange. Den landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser (2009) viser, at 19,3% af patienterne efter udskrivelsen vurderede, at deres egen læge var dårligt eller virkelig dårligt orienteret om, hvad der var sket under indlæggelsen. Patienter og pårørende udgør en uudnyttet ressource de eneste, som oplever hele forløbet. De ser forløbet fra en anden position end de professionelle og er ikke bundet af et Til Tværsektoriel, netværk Sparringspartner og konsulent Kommunikation Patientjournal, breve Nettet, mobil speciale-fokus eller af systemets procedurer. De har dermed unik viden om, hvad der sker i overgangene. Derudover har de specifik viden om egne (brugernes) behov, ønsker og ressourcer. De spiller i forvejen en afgørende rolle for at få deres egen behandling til at hænge sammen. Patienter og pårørende kan opleve, at de får rollen som ufrivillig»forløbskoordinator«. Når de ikke inddrages i koordineringen mellem enheder og sektorer og om fordelingen af ansvaret betyder det, at patienter og pårørende ikke får redskaberne til selv at tage deres del af ansvaret. Det er klart, at borgeren har ansvaret for egen sundhed og behandling i det øjeblik, vedkommende går ud ad døren. Men for at kunne varetage det ansvar på kompetent vis, er det nødvendigt at de mange specialister, som er involveret i patientens behandling, samarbejder og kommunikerer om, hvad de selv gør, og hvad de forventer, at patienten gør. Med den specialisering og kompleksitet, som sundhedssektoren har, er det»ideelle sammenhængende patientforløb«formentlig sjældent. Men hvis borgeren bliver en del af organiseringen som ansvarlig samarbejdspartner, åbner det nye muligheder for at skabe oplevelser af helhed. Vi skal væk fra ydelsesog serviceprincippet Vores forestillinger om patien- TEMA 7

3 ter kendetegnes i dag af, at de søger viden, ønsker valgmuligheder, er bevidste om deres rettigheder og har høje forventninger til sundhedsvæsenet. Det er ikke muligt, at levere løsninger og ydelser i forhold til uendeligt voksende forventninger fra patienterne. Vi befinder os midt i en transformation af, hvordan vi deler ansvaret for sundhed og sygdom. Det er nødvendigt at ændre synet på, hvad patienter og borgere kan bidrage med. De er helt nødvendige samarbejdspartnere i at skabe sammenhæng og kvalitet i forløbet. Udfordringen er, at indretningen af sundhedssektoren ikke er fulgt med denne nye tankegang. Sundhedsaftalerne er et eksempel på et paradoks i udviklingen af bedre sammenhæng i forløb. De er på den ene side et særdeles vigtigt redskab i udviklingen af bedre sammenhæng og øget kvalitet på tværs af sektorer. Men patienter og pårørende er kun i begrænset omfang tænkt ind, de skal informeres og inddrages, men de ses ikke som samarbejdspartnere, der kan påtage sig et ansvar og bidrage til sammenhæng i forløbet. Gentænkning af sundhedsvæsenets opgave indebærer et nyt syn på borgerne som bidragydere og samarbejdspartnere, som man kan stille krav til. De fleste ønsker i så høj grad som muligt at være selvhjulpne og holde kontakten med sundhedsvæsenet på et minimum. Men tankegang og organisering af behandling er alt for ofte tilrettelagt ud fra princippet om, at alle patienter skal have samme behandling og kan følges ved kontrolbesøg med faste intervaller. Den tankegang fungerer ikke længere. Det betyder, at vi skal væk fra ydelses- og serviceprincippet og hen imod borgerens eget ansvar. Det kan vende op og ned på vante»konsultations«- tankegange og traditionelle opfattelser af, hvordan behandling kan forløbe. Nettet, nye teknologier og patienters aktive valg forandrer kommunikation og relationer mellem borgere og professionelle på sundhedsområdet.»epitalet«et helt nyt tilbud til kronikere Hvordan kan man forestille sig, at sundhedsvæsenet var organiseret, hvis det tog afsæt i borgerens behov og med borgeren som aktiv deltager, hvis borgeren lever med kronisk sygdom?»epitalet«er et koncept for en ny type organisering ud fra en tankegang om, at borgeren skal have en afgørende og aktiv rolle i eget behandlingsforløb. Princippet er, at give borgeren flest mulige redskaber til selv at håndtere livet med kronisk sygdom ved at skabe én indgang fra borger til behandlingssystem, skabe tilgængelighed til information og data om behandling for alle aktører og lade behandlingen foregå på borgerens egen bane i eget hjem.»epitalet«er et forsøgs- og forskningsprojekt, som starter Fakta om Epitalet op i begyndelsen af 2012 med geografisk forankring i Lyngby-Tårbæk Kommune, som vil give de første 6 KOL-patienter tilbud om at deltage i projektet. Men hensigten er, at udvide patientgruppen hurtigt, og at redskaberne udvikles generisk til flere kroniske sygdomme. Borgeren får med en enkel opkobling (patientstation med internet) et redskab til selv at overvåge og følge sin egen tilstand og udføre en række målinger (fx blodtryk, lungefunktion, puls mm.) samt beskrive niveau i symptomer og vurdere sin egen tilstand.»epitalets«tilstandsværktøj gør det muligt for borgeren og for sundhedspersonale at handle og navigere i forhold til symptomer og forværring af sygdommen. Værktøjet omsætter borgerens data til en samlet vurdering af tilstanden. Det giver grundlag for at tilpasse behandlingen efter den enkelte patients tilstand, når den svinger op og ned. Når tilstanden er god (»grønt felt«) varetager borgeren ansvaret fuldt ud og tilbydes information om sund livsstil, undervisning og deltagelse i patientnetværk. Ved for- Målgruppe: Borgere med KOL i første omgang, men på sigt et generisk koncept rettet mod borgere med kronisk sygdom. Principper: Borgeren har hovedansvaret En indgang til sundhedsvæsenet Behandling i borgers eget hjem Redskaber: Patientstation, selvmonitorering, tilstandsværktøj Epicallcenter bemandet med specialuddannede sygeplejersker og specialister i bagvagtsfunktion 24/7 Udgående team, behandlingsplan Deltagere: Frederiksberg Hospital, Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Kommune, Danske patienter, Danmarks Lungeforening, Københavns Universitet, DTU, Teknologisk Institut, Ingeniørhøjskolen Ballerup, Viewcare, Pallas Informatik, DM-software, Logica, KMD, SAS Institute, Sund Dialog, Appinux, Epi-home m.fl. 8

4 værring af tilstanden («gult felt«) får borgeren sundhedsfaglig støtte til at undgå en potentiel forværring, og indtræffer en kritisk forværring af tilstanden (»rødt felt«) vil sundhedsprofessionelle overtage overvågning og behandling. Tankegangen er således hele vejen baseret på patient»empowerment«, og på at borgeren tager mest muligt ansvar, og at man skaber tryghed ved at give patienten adgang til professionel ekspertise døgnet rundt. Projektet nedbryder sektorgrænserne ved at organisere sig med én kontaktflade til borgeren, ligesom der skabes tilgængelighed af data i åbne IT systemer. Epitalet giver hermed bud på nye svar på sundhedsvæsenets udfordringer ved at lade borgerens individuelle behov og formåen være drivkraften. Det giver store udfordringer til udviklingen af behandling og redskaber. At give borgeren en så aktiv rolle stiller store krav til samarbejde og kommunikation om, hvad borgeren selv gør, og hvilken støtte sundhedspersonalet skal varetage. Organiseringen skal etablere gode rammer for, at borgerne som samarbejdspartnere deltager i den videre udvikling. Blot det at patienterne ses som»borgere«illustrerer, hvordan tankegangen udgør et brud med vores traditionelle opfattelse af sundhed og sygdom. Det anviser nye principper for, hvordan behandling vil blive organiseret fremover og udgør derved et bud på, hvad et nyt paradigme kan betyde for sundhedssektoren og for opfattelsen af, hvilket ansvar vi som borgere har for sundhed og sygdom. Disse kunne være: Borgeren som samarbejdspartner og bidragyder Tværgående organisering opblødning af sektorgrænser Behandling tæt på borgeren undgå indlæggelse Lene Pedersen. Indehaver af konsulentvirksomheden whatif. Forfatter til bogen»patientinddragelse, refleksion, læring innovation og ledelse«, Hans Reitzels Forlag. Solid erfaring indenfor ledelses- og organisationsudvikling, specialisering i bruger- og patientinddragelse samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, 10 års erfaring som HR konsulent i Novo Nordisk, brænder for at skabe bedre rammer for brug af borgernes ressourcer og udvikling af ledelse på tværs af faggrænser og sektorer. Master i Organisationspsykologi og i Voksenuddannelse. Telemedicin som murbrækker for ny rollefordeling Det nye paradigme peger i retning af stadig mere behandling i det nære sundhedsvæsen og tættest muligt på borgeren. Fremtidens patienter skal ikke indlægges, men»udlægges«i eget hjem. Vi skal lære af patienternes adfærd og bruge udviklingen af ny teknologi som murbrækker til at forny tankegangen om, hvordan sundhedsydelser organiseres med borgerne som deltagere. Vi skal se med friske øjne på, hvilke opgaver, som er vigtigst for sundhedssektoren at løse, og hvordan de løses med bedre brug af patienternes kompetencer. Vi skal tænke i løsninger, hvor borgeren tager ansvar og indgår i samarbejdet. Men ved sundhedsvæsenet ikke allerede fra kontakten med patienterne, hvad de har behov for? Er det ikke det, som professionelle i forvejen har forstand på? Nej! Der er forskel på den sundhedsfaglige viden og fortolkning af patienters behov og patienternes egne oplevelser. Den viden og de nye løsninger, som vi er på vej til at (op)finde, skal udvikles i et samarbejde mellem sundhedspersonale og borgere. Pointen er, netop, at de nye løsninger ikke findes, hvis vi kun kigger indenfor sundhedssektorens egne rammer og med sundhedsfaglige briller. Vi har brug for at tænke ud af boksen se med borgernes øjne og samarbejde om udvikling af nye løsninger, nye organiseringer og roller. Når borgerne får redskaber til at være mere selvhjulpne, vil opgaverne som læge og sygeplejerske ændre sig i retning af mere vejledning og dialog. Ikke sådan at ekspertrollen forsvinder, men borgere vil efterspørge sparring og kvalificeret rådgivning for selv at kunne tage beslutninger på et informeret grundlag. Der er fortsat mange aspekter af telemedicinske løsninger, som ikke er fuldt belyst, herunder konsekvenser for håndtering af patientsikkerhed. Men de giver borgerne nye muligheder for, at borgerne kan spille en større rolle i eget forløb. Udvikling af telemedicinske løsninger kan bane vejen for nye rollefordelinger mellem sundhedspersonale og borgere og åbne døre for mere produktiv tværfaglig koordinering og samarbejde mellem specialer og sundhedsprofessioner. Feedbackkultur Sundhedsvæsenet befinder sig på en brændende platform, hvor det er nødvendigt at foretage valg. Vi skal have dialog TEMA 9

5 om og nytænkning af samfundets ydelser på sundhedsområdet og udvikle samarbejds- og organiseringsformer, sociale fællesskaber og uddannelse, som muliggør, at vi som borgere tager et større ansvar. Valget indebærer forståelse af, at inddragelse af borgeres ressourcer er en nødvendig og vigtig del af opgaven. Der er brug for en kultur, som fremmer samarbejde om ansvarsdelingen, og som inviterer til feedback fra patienter og pårørende. En feedbackkultur kan udgøre rammen for udvikling af de nye former for samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende, som skal løfte kvalitet og sammenhæng i behandling. Der er et stort potentiale i inddragelse af borgere i samarbejde mellem sektorer ved at benytte sundhedsaftalerne som redskab. Vi ser flere eksempler på nye organiseringer på tværs af sektorerne: fx sundhedshuse, nye kommunale tilbud som udvikles i tæt samarbejde med og»flytter ind«på sygehuse samt borger-it-portaler, som gøres tilgængelige på tværs af sektorer. Der er også i Sundhedsaftalerne tendens til øget fokus på patienters deltagelse og individuelle behov i patientforløb. Fx bruger Region Syddanmark og regionens 17 kommuner Sundhedsaftalen som IT-baseret samarbejdsredskab for sammenhængende patientforløb med en klar opgave- og ansvarsfordeling ved indlæggelse og udskrivning, og hvor inddragelse af borger/patient sættes i centrum. De foreløbige erfaringer peger således på, at vi kan slå to fluer med et smæk, hvis vi går efter digitale løsninger, som gøres tilgængelige for borgere og fungerer på tværs af sektorgrænser. Fælles fysiske rammer kan også skabe sammenhæng i ydelserne på tværs af sektorer og fremme udvikling af fælles redskaber. Ledelse og vilje skal bane vejen Men vi skal blive bedre til at lære af det borgerne allerede gør og skabe rammer, som gør det lettere for dem at tage ansvar og bidrage. Mange borgere vil gerne gøre mere, hvis de får de rette redskaber. Som de eneste, der oplever hele forløbet, kan de bidrage til at skabe sammenhæng og helhed i behandling og medvirke til at bygge broer over grænserne. Et nyt paradigme betyder styrket samarbejde mellem sundhedsprofessionelle fag i retning af øget tværfaglighed, nye ansvarsfordelinger og tværgående kompetencer. Det består i en ny forståelse af patientens ressourcer, hvor patientens pårørende og sociale liv og netværk tænkes med. De er en del af fremtidens løsninger. En feedbackkultur tillægger patient- og borgersamarbejde øget værdi, og det vil påvirke og ændre de sundhedsprofessionelle kulturer i retning af tværfaglighed, fokus på det hele menneske og sammenhæng. Borgerens ansvar vil kunne bidrage til at styrke helhed og sammenhæng, som kan blive omdrejningspunkt for øget tværorganisatorisk samarbejde og koordinering. Der skal ledelse og vilje til at drive en udvikling, der baserer sig på»borgernes ressourcer«som værdi. Det betyder en udfordring af ekspert-tankegangen, men det kan bidrage til at skabe sammenhæng og mening såvel tværfagligt som på tværs imellem professionelle og borgere. Ledelse af en feedbackkultur betyder derfor, at patientog borgerinddragelse bliver en del af opgaven. Og det betyder, at borgerne fremover i højere grad vil sætte deres præg på kulturer og samarbejdsformer i sundhedssektoren. Litteratur Damsgaard, Knud, kronik i Berlingske Tidende, januar Danske Regioner, 2011, 2. Udgave,»Kvalitet i Sundhed«. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, maj 2011,»Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene«. Kirk, Katrine:»Sammenstød eller samarbejde mellem læger og»googlere«, Ugeskrift for Læger, 2011; 173(34) Mandag Morgen, nr. 37/2011,»Patienten er direktør i fremtidens sundhedsvæsen«, Kalle Jørgensen. Pedersen, Lene:»Patientinddragelse, refleksion, læring, innovation og ledelse«. Hans Reitzels Forlag, SAM:BO, Samarbejde om borger/patientforløb, Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb iregion Syddanmark. Siemsen, Inger Margrete Dyrholm et al:»der er mange sikkerhedsrisici ved patientovergange«, Ugeskrift for Læger, 2011; 173(20): Sig, Bente, kronik i Politiken, d Tholstrup, Jørgen:»Kliniske Mikrosystemer«, Danske Regioner, 2010, 2. udgave. Tone Høydalsvik:»Åbne samtaler, patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget tidligt i forløbet«. Region Syddanmark: Bruger- og patientinddragelse, Region Sjælland. 10

Emner. Tendenser. CV Lene Pedersen. Feedbackkultur - patientinddragelse i korte forløb. Borgeres/patienters nye roller

Emner. Tendenser. CV Lene Pedersen. Feedbackkultur - patientinddragelse i korte forløb. Borgeres/patienters nye roller Emner Feedbackkultur - patientinddragelse i korte forløb Temadag i patientsikkerhed Hospitalsenheden Vest den 25. april 2012 Patienter og pårørende som samarbejdspartnere Hvad er udbyttet ved at inddrage

Læs mere

Patientinddragelse Patient Ekspert Panel, 1 års fødselsdag Sydvestjysk Sygehus, den 29. marts 2012 www.par3.dk

Patientinddragelse Patient Ekspert Panel, 1 års fødselsdag Sydvestjysk Sygehus, den 29. marts 2012 www.par3.dk Patientinddragelse Patient Ekspert Panel, 1 års fødselsdag Sydvestjysk Sygehus, den 29. marts 2012 29.03.2012 - Lene Pedersen www.par3.dk Program o Velkomst ved Sygeplejefaglig direktør Birthe Mette Petersen

Læs mere

Patientinddragelse. Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico. Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk

Patientinddragelse. Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico. Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk Patientinddragelse Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk CV - Lene Pedersen o Forfatter til: Patientinddragelse, - refleksion, læring, innovation og ledelse,

Læs mere

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Martin Sandberg Buch Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Hvordan kan vi lede på nye måder, der går på tværs? Undersøgelsens formål Hvordan kan ledelse gøre en forskel i tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet?

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Løft kompetencerne i patientinddragelse

Løft kompetencerne i patientinddragelse Løft kompetencerne i patientinddragelse Hvordan patienters ressourcer kan bidrage til udvikling af kvalitet og bedre arbejdsgange Af Lene Pedersen, Katrine Kirk, Joann Sønder og Mikala Ritzau Ledere og

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

"Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..."

Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om... "Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..." Temadag den 28. november 2011 for: Sundhedsbrugerrådet, Patientforeninger i Region Nordjylland og Regionsrådet Indhold Udfordringen Identifikation

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 BRED ENIGHED BLANDT SUNDHEDSPERSONALET: TELEMEDICIN BIDRAGER POSITIVT TIL BEHANDLING AF KOL KOL PATIENTER

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Et sammenhængende sundhedsvæsen Oplæg på DSR s fagdag om faglig forsvarlighed ved sundhedschef Birgitte Holm Andersen 27. november 2012 Et sammenhængende sundhedsvæsen Hvordan kan et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Kommunal strategi for TELESUNDHED

Kommunal strategi for TELESUNDHED Kommunal strategi for TELESUNDHED Danmark som Telemedicinsk foregangsland, IDA - 29. august 2013 Poul Erik Kristensen, Center for social og sundhed, KL Hvad er telesundhed? Telemedicin Telesundhed Velfærdsteknologi

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet temaer, spørgsmål og dilemmaer

Ny vision for sundhedsvæsenet temaer, spørgsmål og dilemmaer Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundvæsen Ny vision for sundhedsvæsenet temaer, spørgsmål og dilemmaer 31. august 2010 En ny vision temaer fra regionsrådets temadrøftelse

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ansøgning til det nye frikommuneforsøg

Ansøgning til det nye frikommuneforsøg Ansøgning til det nye frikommuneforsøg 2016-2019 1 Frikommunenetværket deltagende kommuner og frikommuneansvarlig 6- by direktørerne inden for sundhed og omsorg har besluttet at ansøge om frikommunestatus

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

TeleCare Nord Resultater og erfaringer

TeleCare Nord Resultater og erfaringer TeleCare Nord Resultater og erfaringer Hvorfor Global udfordring med øget antal kronikere Pilot og forskningsprojekter viste potentiale Kronisk sygdom udgør en stor og stigende del af sundhedsbudgettet

Læs mere

Telehomecare forskning

Telehomecare forskning Matchmakingkonference 2011 Telehomecare forskning Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Ved Birthe Dinesen, lektor, PHD, cand.scient.adm. Agenda 1. Kort præsentation 2. Telehomecare

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger? Og har det brug for patientinddragelse? - et regionalt perspektiv, v/mads Koch Hansen, lægelig direktør

Læs mere

: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen : Fælles rammesætning af opgaven : Indkredsning af projekter,

: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen : Fælles rammesætning af opgaven : Indkredsning af projekter, PATIENTENS TEAM PÅ TVÆRS AF SEKTORGRÆNSER 24. NOVEMBER 2016 MØDET DEN 24. NOVEMBER 2016 DAGSORDEN 1. 14.00-14.15: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen 2. 14.15-14.30: Fælles rammesætning af opgaven

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher Workshop om sygeplejerskeuddannelsen Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Begyndelsen mod. Version:

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL 1 Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL Oplæg på Lungeforeningens konference 2016 Sekretariatsleder Susanne Duus 9. September 2016 AGENDA - Hvorfor udbreder vi telemedicin til borgere

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025 INDLEDNING De syddanske borgere skal i fremtiden opleve et endnu stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som de

Læs mere