NOTAT HBO s spareforslag ifm. den varslede besparelse i 2008 og overslagsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT HBO s spareforslag ifm. den varslede besparelse i 2008 og overslagsår"

Transkript

1 Regionshospitalet Horsens Brædstrup Odder NOTAT HBO s spareforslag ifm. den varslede besparelse i 2008 og overslagsår Region Midtjylland varslede før sommerferien en 4% besparelse i, hvoraf 1% skulle virke allerede i Hvis besparelsen vedtages svarer det til, at Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder (HBO) skal spare 6,270 mio. kr. i 2008 og yderligere 18,810 mio. kr. i. Hospitals- og afdelingsledelseskredsen på HBO har med afsæt i denne udfordring udarbejdet et bruttosparekatalog, som indfrier sparekravet. Gennemførelse af spareforslagene medfører samtidig en styrkelse af HBO s faglige profil ift. den af Regionsrådet vedtagne akutplan og den kommende hospitalsplan. Derudover bidrager forslagene positivt ift. de stadig stigende udfordringer med rekruttering af fast personale til eksisterende stillinger. Endelig bliver aftenhospitalet lanceret som en løsning til bedre udnyttelse af udstyr og bygningsarealer. Oversigt over spareforslagene Regionsadministrationen har bedt om at hospitalerne opdeler deres spareforslag i 5 kapitler af hensyn til det videre arbejde i regionen. Overordnet set ser HBO s spareforslag ud som følger: Besparelser i mio. kr Kapitel 1: Kapacitets- og funktionsændringer på HBO - Større ændringer - Tværgående besparelser - Afdelingsspecifikke besparelser - 0,100 5,962 6,062 8,880 4,350 5,962 19,192 15,480 4,350 5,962 25,792 15,480 4,350 5,962 25,792 Kapitel 2: Fælles temaer - 15,000 15,000 15,000 Kapitel 3: Strukturændringer på tværs - 17,620 17,620 17,620 af hospitalsenheder Kapitel 4: Fokus på regionale opgaver Se kap. 2 Kapitel 5: Hjemtagning - 2,000 2,000 2,000 I alt 6,062 53,812 60,412 60,412 HBO kan medregne besparelserne under kapital 1 og 5 fuldt i den pålagte spareramme på 25 mio. kr. Derudover kan HBO medregne en endnu ikke fastsat andel af kapitel 3 besparelserne. Besparelserne i kapital 2 og 4 vedrører ikke budgetter på HBO og kan derfor ikke medregnes i HBO s besparelse. På denne baggrund har HBO anvist besparelser for 6,062 mio. kr. i 2008, 21,192 mio. kr. i, 27,792 mio. kr. i og overslagsår. Dertil kommer HBO s andel af 17,620 mio. kr. i og overslagsår. Personalepolitik på HBO Ved nedlæggelse af funktioner tilbydes det berørte personale ansættelse i ledige stillinger på HBO. Derudover skal gennemførelsen af spareforslagene ske i overensstemmelse med personalepolitikken i Region Midtjylland.

2 Forudsætninger Det forudsættes, at DRG konsekvenserne af besparelserne indarbejdes i HBO s baseline. Ellers straffes hospitalet dobbelt. Derudover forudsætter spareplanen, at de ansøgte fase 0 projekter og dele af fase 1 i generalplanen iværksættes. Det drejer sig om etableringen af et nyt sengeafsnit P8, en ny etage på Dagkirurgisk Center og udvidelse af den fælles akutmodtagelse i lediggjorte arealer. Besparelser som får afledte konsekvenser for kommunerne i klyngen, skal varsles med 6 måneder jf. sundhedsaftalerne. Tidsplan 20. juni 2008 Drøftelse af forslag til justeringsplan i afdelingsledelseskredsen 24. juni 2008 Officiel udmelding om budgetubalance af Forretningsudvalget 12. august 2008 Ekstraordinært afdelingsledelsesmøde 22. august 2008 Drøftelse af nyt forslag til justeringsplan i HMU 25. august 2008 Fremsendelse af hospitalets forslag til regionen 26. august 2008 Budgetseminar for koncernledelsen 5. september 2008 Budgetseminar for Regionsrådet. Hospitalsledelsen deltager. 8. september 2008 Dialogmøde mellem hospitalsledelsen og Sundhedsstaben 15. september 2008 Forligsdrøftelser mellem gruppeformænd m.fl. 16. september 2008 Regionsrådets forretningsudvalg mødes 17. september 2008 Evt. ekstraordinært afdelingsledelsesmøde 18. september 2008 HMU 18. september 2008 Fyraftensmøde Horsens kl september 2008 Fyraftensmøde Brædstrup kl september 2008 Fyraftensmøde Odder kl september 2008 Vedtagelse af budget i Regionsrådet Orientering af samarbejdspartnere (især kommunerne) Varsling og udmøntning Evaluering Den 21. august 2008 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder bruttosparekatalog

3 Nr Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) Lukning af Regionshospitalerne Brædstrup og Odder flytning af opgaver og bortsalg - 5,000 10,000 10,000 Årlig driftsbesparelse (netto) 10,000 mio. kr. Anlægsudgifter (P8) -27,000 mio. kr. Anlægsudgifter (ny etage på Dagkirurgisk Center) -30,000 mio. kr. Anlægsudgifter (Fuld udbygning af FAME) -33,000 mio. kr. Anlægsudgifter (200 P-pladser) -10,000 mio. kr. Indtægter fra salg af Brædstrup 50,000 mio. kr. Indtægter fra salg af Odder 50,000 mio. kr. Netto anlægsudgifter 0,000 mio. kr. Højere patientsikkerhed, mere sammenhæng og kvalitet i patientforløbene samt større produktivitet. Realisering af fuldt udbygget FAME og lancering af aftenhospitalet. Nogle nærtilbud forsvinder for borgerne i Odder og Brædstrup. Til gengæld kan Horsens og Hedensted borgerne blive behandlet nærmere deres bopæl. Forudsætter anskaffelse af kontorpavillon (er på investeringsoversigten som fase 0 projekt). Forudsætter også en flytning af funktioner og dermed også at gennemførelse af ovennævnte nybyggerier, da Horsens allerede i 2006 og 2007 lukkede mange medicinske sengepladser ifm. en gennemgribende omstrukturering af hele det medicinske område. De stationære patienter skal behandles på medicinske og ortopædkirurgiske afdelinger i Horsens. Visse patienter vil dog kunne flyttes til kommunerne som har overtaget dels af kroniker- og genoptræningsopgaven ifm. kommunalreformen.

4 Nr Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) 2008 Den fysiske kapacitet tilvejebringes i Horsens på følgende måde: Ambulatoriefunktioner, røntenfunktioner, laboratorier og dagkirurgisk klinik integreres i tilsvarende funktioner i Horsens ved at tage aftenhospitalet i anvendelse. De 55 senge som tilsammen er i Brædstrup og Odder kan nedbringes til 40 senge ved en effektivisering af indlæggelses- og behandlingsforløbene. Der kan etableres 49 nye sengepladser i Horsens ved at realisere 3 ud af 6 tiltag fra fase 1 i den foreliggende generalplan. Derved opnås bl.a. en fuld udbygget fælles akutmodtageenhed (FAME). Der skabes plads til udbygning af FAME ved, at flytte den stationære operationsgang op i nybygget etage ovenpå Dagkirurgisk Center. Den nye etage indgår også i generalplanens fase 1. De øvrige funktioner i Odder og Brædstrup forslås håndteret som følger: Neurohabiliteringsafsnittet flyttes til Hammel jf. andet forslag. Friklinikken flyttes til Regionshospitalet Silkeborg. IVF klinikken flyttes til andre lokaler. Livsstilscenteret flyttes i andre lokaler jf. andet forslag. Informationen lukkes Baseline bør reduceres svarende til nedgangen i patientomsætningen som følge interne justeringer og flytning af aktiviteten til kommunerne. Beløbet skal udredes nærmere ifm. en eventuel konkret planlægningssag. Det skal bemærkes, at Regionshospitalet Odder isoleret set kan lukkes ved at bygge P8, etablere ekstra P-pladser og indføre af aftenhospitalet. En lukning af Regionshospitalet Brædstrup kræver samme anlægsinvesteringer som ved lukningen af begge matrikler på grund af den forholdsvis store stationære aktivitet.

5 Nr Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) Fordobling af kapaciteten på Livsstilscenteret i Brædstrup i nye lokaler - 1,600 3,200 3,200 Forventet overskud Øgede driftsudgifter -1,500 mio. kr. Øgede udgifter til husleje -0,600 mio. kr. Øgede indtægter fra andre regioner 5,300 mio. kr. Øget overskud 3,200 mio. kr. Ingen. Livsstilscenteret er en god forretning for Region Midtjylland, som årligt bidrager med et overskud på 3,3 mio. kr. til regionens økonomi. Lønudgifter -1,800 mio. kr. Øvrige driftsudgifter -0,200 mio. kr. Indtægter fra andre regioner og kommuner 5,300 mio. kr. Årligt overskud 3,300 mio. kr. Der er stor patientsøgning til Livsstilscenteret, der har unikke veldokumenterede behandlingstilbud med fokus på diabetes, overvægt, osteoporose, hjerte-kar, lunge, uønsket barnløshed og forældre. Ved at øge de årlige driftsudgifter med 1,500 mio. kr. kan holdstørrelsen fordobles. En fordobling af kapaciteten forventes at fordoble indtægterne fra de øvrige regioner. Da der foreligger et forslag til at sælge Regionshospitalet Brædstrup skal der findes en anden placering til Livsstilscenteret. Derfor er der afsat en ramme på 0,600 mio. kr. årligt til husleje.

6 Nr Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) Øgning af indtægterne fra andre regioner på IVF klinikken i Brædstrup - 1,000 1,000 1,000 Forventet overskud En øgning af antallet af cycli på på borgere i andre regioner kan ved et uændret personaleforbrug tilvejebringe et overskud på: Øgede indtægter fra andre regioner 1,500 mio. kr. Øgede lønudgifter -0,000 mio. kr. Øvrige driftsudgifter -0,500 mio. kr. Årligt overskud 1,000 mio. kr. Personalet kommer til at løbe stærkere. 2 ud af 3 patienter på IVF klinikken i Brædstrup har bopæl udenfor Region Midtjylland. Behandlingen af dem giver regionen en indtægt. IVF klinikken i Brædstrup kan øge behandlingen af patienter fra andre regioner indenfor den eksisterende personalenormering det er blot nødvendigt at dække klinikkens udgifter til nåle, katedre, medicin mv.

7 Nr Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) Lukke eksterne/lokale jordemoderkonsultationer i Juelsminde, Nørre Snede, Tørring, Brædstrup og Hornsyld - 0,130 0,130 0,130 Sparede lønudgifter 0,030 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,100 mio. kr. Nettobesparelse 0,130 mio. kr. Nedlæggelse af lokale jordemoderkonsultationer kan få som konsekvens, at de dårligst fungerende brugere ikke tilses af en jordemoder under graviditeten på grund af længere afstande. I dag er borgerne langt mere mobile end for år siden. Borgerne kører gerne langt for at handle og arbejde. Det kan de gravide også. Ved at nedlægge lokale konsultationer i nogle af de mindre byer kan der spares husleje, el/vand/varme, rengøring, kørselsudgifter og personaleressourcerne kan udnyttes mere effektivt fordi personalet ikke skal bruge timer på landevejen. Gravide med komplikationer går i forvejen til fødselsforberedelse i Horsens. De lokale jordemoderkonsultationer i Odder, Hedensted og på Regionshospitalet Horsens bevares, da de betjener større bysamfund. Desuden vil det heller ikke være muligt at rumme alle udekonsultationerne i Horsens i de eksisterende fysiske rammer.

8 Nr Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) Ukomplicerede førstegangsfødende hjemsendes ca. 3 døgn efter fødslen og ukomplicerede flergangsfødende hjemsendes efter 4-6 timer harmonisering af servicetilbud med andre hospitaler i regionen - 0,400 0,400 0,400 Sparede lønudgifter 0,400 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,100 mio. kr. Øgede udgifter til etablering af ambulant tilbud -0,100 mio. kr. Nettobesparelse 0,400 mio. kr. Ingen væsentlige, da de ukomplicerede fødende er raske personer der ikke har behov for hospitalsbehandling. Sundhedsplejen bør komme på et tidligt besøg i hjemmet. I dag er ukomplicerede førstegangsfødende indlagt i ca. 4 døgn ifm. fødslen. Horsens har omkring 300 ukomplicerede førstegangsfødende om året. De ukomplicerede flergangsfødende er i dag indlagt ca. 1 døgn efter fødslen. Der er begrænsede plejeudgifter til disse patientgrupper som er i stand til at tage vare på sig selv. Der skal etableres et ambulant tilbud om ammevejledning, hvilket evt. kan ske i i sammenhæng med andre ydelser (efterfødselssamtale, pku, hørescreening mm.).

9 Nr Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) Nedlæggelse af rygestoptilbuddet - 0,250 0,250 0,250 Udgift til rygestopinstruktør 0,350 mio. kr. Udgifter til integration af opgaven i eksisterende tilbud -0,100 mio. kr. Nettobesparelse 0,250 mio. kr. Forringelse af forebyggelsestilbuddet på hospitalet. Muligvis øgede opgaver i kommunen. Kommunerne har overtaget dele af forebyggelsesopgaven. Kommuner og praktiserende læger skal orienteres. Det er et velfærdstilbud til personalet. Andre hospitaler har gjort tilsvarende. Hospitalet skal have reduceret baseline med DRG værdien af rygestopinstruktørens aktiviteter.

10 Nr Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) Reduktion og omlægning af diætisttilbuddet - 0,500 0,500 0,500 Sparede udgifter til diætister 1,000 mio. kr. Udgifter til integration af opgaven -0,500 mio. kr. Nettobesparelse 0,500 mio. kr. Forringelse af forebyggelsestilbuddet på hospitalet. Muligvis øgede opgaver i kommunen. I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne dele af forebyggelsesopgaven. Dette har HBO ikke taget konsekvensen heraf. Det foreslås, at dele af diætistopgaven flyttes til kommunerne og at kommunerne hurtigst muligt inddrages mhp. oprustning og kompetenceudvikling. Diætister fra hospitalerne kan følge med opgaven til kommunerne hvis muligt. De resterende dele af diætistopgaven foreslås integreret i eksisterende pleje- og behandlingsopgaver, så de kan varetages af læger og sygeplejersker. Det foreslås også, at nedlægge diætisten som betjener de praktiserende læger. De aflønnes af hospitalet. Dette vil medføre en serviceforringelse for de praktiserende læger som bør varsles. Hospitalet skal have reduceret baseline med DRG værdien af diætistaktiviteten. Forslag i alt - Kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1) - 8,880 15,480 15,480

11 Nr Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1) Udskyde EPJ udviklingsprojekt - talegenkendelse Ingen, men det er et nødvendigt tiltag for at undgå at forværre den økonomiske situation. Mindre udvikling på den elektroniske patientjournal og mistet mulighed for øget effektivisering og kvalificering af registreringsprocessen. HBO er i gang med at udvikle en talegenkendelsesfacilitet til den elektroniske patientjournal. HBO har fået lavet en prøveopstilling som viser, at der er store perspektiver ved at integrere talegenkendelsesteknologi i den elektroniske patientjournal. Det er et dyrt projekt på 11 mio. kr. til implementering over en årrække, som der ikke er råd til med de ændrede økonomiske vilkår for hospitalerne. Derudover undgås løbende driftsudgifter på 1,5 mio. kr. årligt. 9 Intern opstilling - Centralisering af bookingfunktion på Bookplan områder - 0,250 0,250 0,250 Sparede lønudgifter 0,250 mio. kr. Ingen væsentlige. Bemærkning Centralisering af bookingfunktionen mindsker sårbarhed overfor sygdom, vakancer o. lign. Derudover kan der laves et samlet overblik over ressourceudnyttelsen, hvilket kan give en bedre udnyttelse. En afdeling skal udpeges til at etablere og lede funktionen.

12 Nr Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1) Intern opstilling - Servicepakke for at støtte yderligere op omkring de kliniske afdelinger - 0,500 0,500 0,500 Sparede lønudgifter ved jobglidning 0,500 mio. kr. Serviceafdelingen tilbyder skabsopfyldning af depotvarer til afdelingerne ifm. indførelse af ILM billigere setup Serviceafdelingen opretter internt vikarkorps af serviceassistenter fx til faste vagter derved spares dyre FADL vikarer Serviceafdelingen tilbyder klargøring af operationsstuer mellem operationer billigere setup Ingen væsentlige. Finansieringen af tiltagene i serviceafdelingen sker ved intern afregning og intern budgetflytning. Samlet set må tiltagene medføre en sænkning af udgifterne da opgaverne løses med serviceassistenter. Dette forudsætter at afdelingerne reducerer i deres bemandingsplaner.

13 Nr Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1) Grønne tiltag Nordeuropas mest energirigtige hospital - 0,500 0,500 0,500 Sparede driftsudgifter 0,500 mio. kr. Slukke PC'er El sparepærer Bevægelsessensorer i korridorer med tænd/sluk automatik Nedlukning af varme/lys Papirforbrug Telefonmøder i stedet for kørsel Anvendelse af SKYPE (gratis) som konferenceplatform mellem hospitalerne. Portobesparelser ved oplysning på henvisningen, øget brug af e-boks, SMS og B-post Ingen væsentlige. Konferenceplatformen kan evt. udvikles som projektsamarbejde med VIA University College NRGI fonden finansierer en energikonsulent som skal hjælpe HBO med at nå målet som Nordeuropas mest energirigtige hospital. HBO er medlem af Green Network.

14 Nr Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1) Reduktioner og omlægninger i afdelingernes medicinforbrug - 0,500 0,500 0,500 Medicinbesparelser 0,500 mio. kr. 18 konkrete forslag til reduktion af medicinudgifter, herunder reduktion af medicinudlevering til patienter der hjemsendes og patienter der skal indlægges for anden lidelse. Flere udgifter til de indlagte der skal bruge egen medicin. Ellers ingen væsentlige. Ingen. 13 Reduktion af mødeforplejning Hovedregel: kun ved eksternt besøg og møder over 2 timer 0,100 0,600 0,600 0,600 Sparede lønudgifter i køkken/kantine 0,100 mio. kr. Sparede madudgifter 0,500 mio. kr. Nettobesparelse 0,600 mio. kr. Ingen. Mødebespisningen har været sigende i de senere år og forventes at belaste øvrig drift budgettet med 1 mio. kr. i 2008.

15 Nr Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1) Reduktion af vikarforbruget bl.a. gennem velfærdstiltag - 2,000 2,000 2,000 Sparede merudgifter til vikarer 4,000 mio. kr. Udgifter til ansættelse af rekrutteringskonsulent -0,500 mio. kr. Uforudsete udgifter -1,500 mio. kr. Nettobesparelse 2,000 mio. kr. Ingen væsentlige. Udmøntning af velfærdstrategien i konkrete initiativer gør arbejdspladsen mere attraktiv og hvilket øger fastholdelses- og rekrutteringskraften. Hvis nogle af strukturbesparelserne gennemføres er der personale til de ledige stillinger. Den besparelse der er mulig at realisere svarer til differencen mellem en vikar og en fastansat. Forslag i alt Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1) 0,100 4,350 4,350 4,350

16 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Medicinsk afdeling 1,243 1,243 1,243 1,243 (1%) Sparede lønudgifter 1,134 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,109 mio. kr. Besparelse i alt 1,243 mio. kr. Nedlæggelse af anæstesisygeplejerskevagten i Brædstrup pr. 1. oktober 2008 (16-08 på hverdage og hele døgnet i weekender) Ophør med bag-bag vagt funktionen Ansættelse af egen reumatolog sparer dyre konsulenttimer og medfører øget hjemtagning fra Region Syddanmark Optimering af ambulatoriefunktionen fx gruppekonsultationer på egnede områder Lukning af Trombolyseambulatoriet i Brædstrup Lukning af ak-selvmonitoreringstilbud i Brædstrup Anæstesivagten i Brædstrup har været kaldes 1-5 gange årligt til hjertestop og ca. 1 gang om måneden til anlæggelse af venflon. Disse opgaver skal varetages af andet personale. Alle medarbejdere kan foretage basal genoplivning og har kendskab til reglerne for tilkald af assistance ved akutte tilstande. Ambulatorieflytningerne forudsætter anskaffelse af kontorpavillon (fase 0 projekt på investeringsoversigten for ) HBO bør have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningerne.

17 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Kvindeafdelingen, IVF og pædiatrisk ambulatorium 0,601 0,601 0,601 0,601 (1%) Kvindeafdelingen og pædiatrisk ambulatorium Sparede lønudgifter 0,473 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,039 mio. kr. Besparelse i alt 0,512 mio. kr. IVF Sparede lønudgifter 0,079 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,010 mio. kr. Besparelse i alt 0,089 mio. kr. Friholdelse af vakante sygeplejerske og lægestillinger året ud (midlertidig) Udnyttelse af sygeplejerske ressourcer fra sengeafsnittet i pædiatrisk ambulatorium Visse AB pro lægges ud til praktiserende speciallæger Regionen får større udgifter til privat praktiserende speciallæger til AB pro. HBO bør have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningerne.

18 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Kirurgisk afdeling 0,380 0,380 0,380 0,380 (1%) Sparede lønudgifter 0,302 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,078 mio. kr. Besparelse i alt 0,380 mio. kr. Ikke forlænge aftalen med den 3. urolog efter d. 1. november 2008 Friholdelse af vakant 1. reservelægestilling efter d. 1. november 2008 Der kan ikke etableres beredskab for akut urologi HBO bør have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningerne.

19 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Ortopædkirurgisk afdeling 0,698 0,698 0,698 0,698 (1%) Sparede lønudgifter 0,510 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,188 mio. kr. Besparelse i alt 0,698 mio. kr. Opgaveglidning og omlægning af arbejdsgange på det ambulante område Reduktion i FADL forbruget Nedlægge vakante lægestillinger Rekruttering af Tysk læger og sygeplejersker Ingen væsentlige.

20 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Anæstesiafdelingen 0,959 0,959 0,959 0,959 (1%) Sparede lønudgifter 0,817 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,142 mio. kr. Besparelse i alt 0,959 mio. kr. Opgaveglidning og omlægning af arbejdsgange på det stationære område Reduktion af ressourceforbruget til opvågningspatienter Reduktion af nice to have laboratorieprøver Billigere gastyper til bedøvelse Ingen væsentlige.

21 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Røntgenafdelingen 0,232 0,232 0,232 0,232 (1%) Sparede lønudgifter 0,213 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,019 mio. kr. Besparelse i alt 0,232 mio. kr. Lukke for ultralydsundersøgelser i Brædstrup Der laves færre ultralydsundersøgelæser. HBO bør have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningerne. 21 Livsstilscenteret 0,027 0,027 0,027 0,027 (1%) Sparede lønudgifter 0,024 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,003 mio. kr. Besparelse i alt 0,027 mio. kr. Vakant lederstilling i 7 mdr. (midlertidig) De permanente besparelser identificeres sammen med tiltrædende leder Ingen væsentlige.

22 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Hæmodialysesatellitten 0,136 0,136 0,136 0,136 (1%) Sparede lønudgifter 0,081 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,055 mio. kr. Besparelse i alt 0,136 mio. kr. Friholde vakant stilling resten af året (midlertidig) Ingen væsentlige. 23 Centrallaboratoriet 0,220 0,220 0,220 0,220 (1%) Sparede lønudgifter 0,175 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,045 mio. kr. Besparelse i alt 0,220 mio. kr. Opsige aftale om læge- og kvalitetsmedarbejderbistand fra Vejle Sygehus Ordningerne skal etableres og finansieres. Opsigelse af læge- og kvalitetsmedarbejderbistand fra Vejle Sygehus medfører en besparelse i samarbejdsaftalen på ikke DRG belagte områder. Den kommer regionen til gode.

23 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Terapiafdelingen 0,228 0,228 0,228 0,228 (1%) Sparede lønudgifter 0,223 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,005 mio. kr. Besparelse i alt 0,228 mio. kr. Indførelse af begrundelse for henvisning til specialiseret genoptræning. Opstramning af terapiydelsen i overensstemmelse med rehabiliteringsforpligtigelsen. Opgaver hospitalet ikke er forpligtet til skæres væk. Kommunerne får flere opgaver. Dele af terapiopgaven er flyttet til kommunerne ifm. kommunalreformen. Det tages der nu yderligere konsekvenser af. HBO skal have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningen.

24 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Apoteket og Sterilcentral 0,121 0,121 0,121 0,121 (1%) Apoteket Sparede lønudgifter 0,062 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,007 mio. kr. Besparelse i alt 0,069 mio. kr. Sterilcentralen Sparede lønudgifter 0,047 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,005 mio. kr. Besparelse i alt 0,052 mio. kr. Timetalsreduktioner Ingen væsentlige.

25 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Serviceafdelingen 0,598 0,598 0,598 0,598 (1%) Sparede lønudgifter 0,437 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,161 mio. kr. Besparelse i alt 0,598 mio. kr. Indførelse af servicekonceptet i Odder Trimning af weekendplaner Reduktion af hovedrengøring Reduktion af kursusforbrug ved indførelse af e-learning omkring håndtering af fødevarer Indlicitering af P-vagtordning Ingen væsentlige.

26 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Teknisk afdeling 0,293 0,293 0,293 0,293 (1%) Sparede lønudgifter 0,102 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,191 mio. kr. Besparelse i alt 0,293 mio. kr. Forebyggende vedligeholdelse frem for dyre servicekontrakter Udskydelse af projekter efter aftale med samarbejdspartnere Reducere overarbejdet Undersøge sparemuligheder på de grønne arealer i Odder og Brædstrup Mange af projekterne vedrører det fysiske arbejdsmiljø og APV problemer.

27 Nr Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) Administrationen 0,226 0,226 0,226 0,226 (1%) Sparede lønudgifter 0,217 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 0,009 mio. kr. Besparelse i alt 0,226 mio. kr. Justeringer i opgaveportefølje og stillingsvurderinger i funktionsområder Nedlæggelse af den fotografiske/av service Timetalsreduktioner Ingen væsentlige. Forslag i alt Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1) 5,962 5,962 5,962 5,962

28 Nr Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3) Flytning af neurorehabiliteringsafsnittet i Brædstrup og bedre udnyttelse af kapaciteten i Hammel Neurocenter 6 sengepladser - 11,500 11,500 11,500 Sparede lønudgifter 10,000 mio. kr. Sparede øvrige driftsudgifter 3,500 mio. kr. Sparede lønudgifter i Terapien 1,500 mio. kr. Øgede udgifter i Hammel 3,500 mio. kr. Mistede indtægter fra andre regioner 0,000 mio. kr. Nettobesparelse 11,500 mio. kr. Der er mulighed for at højne kaviteten på grund af tilknytningen til et større fagligt fællesskab i Hammel. Der er omkring 40 km mellem Regionshospitalet Brædstrup og Hammel Neurocenter. Da neurorehabiliteringspatienterne typisk er indlagt i flere måneder er afstanden ikke afgørende for patienternes valg af behandlingssted. Derfor forventes flytningen fra Brædstrup til Hammel ikke at få væsentlige konsekvenser for indtægterne fra Region Syddanmark som i 2007 beløb sig til 2,324 mio. kr. HBO skal have reduceret baseline med DRG værdien af neurorehabiliteringsafsnittes aktiviteter.

29 Nr Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3) Etablering af garantiklinik for fedmekirurgi satellitfunktion i Horsens med faglig reference til Århus Sygehus - 4,000 4,000 4,000 Sparede udgifter til UF 17,000 mio. kr. Øgede driftsudgifer til garantiklinikken -13,000 mio. kr. Nettobesparelse 4,000 mio. kr. Færre patienter behandles i privat regi. I 2008 kunne det forventes at 350 patienter fra Region Midtjylland ville få en fedmeoperation via udvidet fri sygehusvalg såfremt det ikke var blevet suspenderet. Det er billigere for regionen at hospitalerne selv opererer patienterne. En garantiklinik kan gøre det for 50-75% af DRG værdien. Fedmekirurgien kunne flyttes fra Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens.

30 Nr Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3) Minimering af urologien på HBO - 1,000 1,000 1,000 Sparede driftsudgifter på HBO 6,500 mio. kr. Øgede driftsudgifer i Randers, Skejby, Viborg eller til behandling på Sygehus Lillebælt -5,500 mio. kr. Nettobesparelse 1,000 mio. kr. Nedlukning af akut urologi i Horsens. Øget patientvandring tilstrømning til Urologisk afdeling i Fredericia fra Horsens og Hedensted området, alternativt til urologiske afdelinger i Skejby, Randers og Viborg. Siden regionsdannelsen har HBO i samarbejde med Skejby, Randers og Viborg forsøgt at hjemtage de akutte urologiske patienter med bopæl i Hedensted og Horsens kommune fra Sygehus Lillebælt. Der er i dag etableret midlertidige visitationsordninger således, at de fleste akutte urologiske patienter fra området behandles indenfor regionens grænser. Den langsigtede plan er at opbygge en selvstændig urologisk funktion i Horsens med akutmodtagefunktion, i overensstemmelse med akutplanen. Dette er en dyr og endog meget vanskelig opgave på grund af en udbredt mangel på urologer i Danmark. For at udnytte de urologiske speciallæger optimalt forslås det, at skrinlægge planerne for akut urologi i Horsens midlertidigt, samt at reducere den urologiske funktion til et absolut minimum. Aktiviteterne forslås flyttet til anden urologisk afdeling i Region Midtjylland. Det skal bemærkes at HBO s budgetmæssige bidrag til de sparede driftsudgifter alene udgør 1 mio. kr. da de resterende 5,5 mio. kr. endnu ikke er en del af hospitalets budget.

31 Nr Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3) Hjemtagning af mikrobiologiske undersøgelser på borgere fra Horsens og Hedensted kommuner fra Sygehus Lillebælt (Vejle) - 0,680 0,680 0,680 Sparede udgifter til undersøgelser i Vejle 6,800 mio. kr. Øgede driftsudgifter til i Skejby (90% regel) -6,120 mio. kr. Forventet nettobesparelse 0,680 mio. kr. Bedre dækning af borgere med bopæl i Region Midtjylland. Forslaget er med til at understøtte hjemtagningen af patienter fra Sygehus Lillebælt. 33 Hjemtagning af patologiske undersøgelser fra Vejle Sygehus - 0,440 0,440 0,440 Sparede udgifter til undersøgelser i Vejle 4,400 mio. kr. Øgede driftsudgifter til i Århus (90% regel) -3,960 mio. kr. Forventet nettobesparelse 0,440 mio. kr. Bedre dækning af borgere med bopæl i Region Midtjylland. Forslaget er med til at understøtte hjemtagningen af patienter fra Sygehus Lillebælt. Forslag i alt Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3) - 17,620 17,620 17,620

32 Nr Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4) Friklinikken som omvisiteringssted til behandling af patientgrupper med stor udsøgning ifm. det udvidede frie sygehusvalg - 12,500 12,500 12, mio. kr. årligt på regionalt niveau. Færre patienter behandles i privat regi. I dag kan der henvises direkte til Friklinikken ligesom der heller ikke er nogen bindinger ift. de ydelser Friklinikken udbyder. Oprindeligt var Friklinikken et omvisiteringssted, der udbød de behandlinger hvor hospitalsafdelingerne ikke kunne indfri ventetidsgarantierne. Dermed var Friklinikken direkte med til at mindske anvendelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Det er Friklinikken ikke i samme grad i dag. Friklinikken kunne endvidere flyttes til Regionshospitalet Silkeborg som får ledige arealer når kirurgien lukker. Derved kan der skabes mulighed for at øge kapaciteten på Friklinikken, som eksempelvis kunne begynde at behandle stationære patienter.

33 Nr Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4) Nedlæggelse af fagbibliotekerne på regionshospitalerne - 1,000 1,000 1,000 1 mio. kr. årligt. på regionalt niveau. Ingen nævneværdige. Regionshospitalet Horsens nedlagde fagbiblioteket som et led i en sparerunde får nogle år siden. I stedet købte hospitalet adgang til elektroniske fagtidsskrifter via DEFNET, som i dag anvendes af hele Region Midtjylland. Erfaringerne fra Horsens viser, at fagbibliotekarens ydelser langt hen ad vejen kan erstattes af den elektroniske tidsskriftsdatabase, et kursus i litteratursøgning og af bistand fra den lokale forskningsenhed.

34 Nr Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4) Harmonisering af socialrådgiverfunktionen på hospitalerne og samordning med kommunerne - 1,500 1,500 1,500 1,5 mio. kr. årligt på regionalt niveau. Formentligt en højere kvalitet i socialrådgiverydelsen. For flere år siden begrænsede det tidligere Vejle Amt socialrådgivertilbuddet på hospitalerne til udelukkende at gælde for cancerpatienterne. Socialrådgivertilbuddet kan reduceres yderligere, da også cancerpatienter har en sagsbehandler i kommunen. Det foreslås endvidere, at sagsbehandler servicen fra kommunen skrives ind i sundhedsaftalerne evt. som en udadgående funktion fra kommunen. Denne konstruktion giver formentligt en højere kvalitet i socialrådgiverydelsen på grund af den faglige forandring i kommunerne, som har mange socialrådgivere ansat.

35 Nr Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4) Administrativ forenkling Kasse- og regnskabsregulativet Ingen, da forslaget primært forebygger en øgning af det nuværende udgiftsniveau. Ingen nævneværdige. Som den eneste region i landet foreskriver Region Midtjyllands Kasse- og regnskabsregulativ anvisning på enkeltbilagsniveau. Specielt efter indførelsen af det nye koncern indkøbs- og lagermodul (ILM) vil dette medføre store administrative byrder, som ikke umiddelbar er værdiskabende. Det foreslås, at Region Midtjylland harmoniserer Kasse- og regnskabsregulativet ift. de øvrige regioner, alternativt indfører lempelser og undtagelsesområder for anvisning på enkeltbilagsniveau. 38 Samling af de radiologiske enheder i regionen Besparelsesmulighederne skal vurderes nærmere. Mindre sårbarhed ift. vakancer o.lign. Samling af regionens radiologiske afdelinger i én enhed medfører en bedre udnyttelse af dyr teknologi og de lægelige ressourcer.

36 Nr Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4) Regionens kommende elektroniske patientjournal nedjustering af udviklingstiltag Besparelsesmulighederne skal vurderes nærmere. Eventuelt mistede kvalitets- og rationaliseringsmuligheder på længere sigt. HBO har valgt at nedjustere udviklingen af hospitalets elektroniske patientjournal i lyset af den økonomiske situation. Det samme kunne gøres med regionens elektroniske patientjournal. Forslag i alt Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4) - 15,000 15,000 15,000

37 Nr Hjemtagning (Kapitel 5) Hjemtagning af nogle af de akutte patienter fra Hedensted kommune, der bliver behandlet på Sygehus Lillebælt, samt blodprøveafhentning og mobil blodprøvetapning i Hedensted kommune - 1,000 1,000 1,000 Sparede udgifter til behandling på Sygehus Lillebælt 10,000 mio. kr. Øgede driftsudgifter i Horsens (90% regel) -9,000 mio. kr. Forventet nettobesparelse 1,000 mio. kr. Færre udgifter til patientbehandling i Region Syddanmark. Mindre transport for patienterne. Større selvforsyningsgrad. Region Midtjylland havde i 2007 udgifter for 357 mio. kr. til behandling af borgere fra Horsens og Hedensted kommuner på Sygehus Lillebælt. Disse patienter kan behandles billigere på hospitaler i Region Midtjylland. Derfor bør der løbende gennemføres hjemtrækningstiltag fra Region Syddanmark. Til dette formål har Region Midtjylland allerede nedsat en arbejdsgruppe med cheflæge Steen Friberg Nielsen som formand. For at understøtte hjemtrækningen bedst muligt bør HBO snarest etablere blodprøveafhentning hos de praktiserende læger i Hedensted kommune og mobil blodprøvetapning på plejehjem i Hedensted kommune. Dette er ydelser som Sygehus Lillebælt (Vejle) yder i dag i Hedensted kommune. Denne hjælp bør opsiges så snart Region Midtjylland har etableret sit eget alternativ. Endvidere bør Region Midtjylland overveje at indføre fælles visitationsretningslinier på hovedfunktionsniveau.

38 Nr Hjemtagning (Kapitel 5) Hjemtagning af prædialyseambulatorium og ambulatorium for nyretransplanterede patienter fra Horsens og Hedensted kommuner fra Sygehus Lillebælt (Fredericia) - 1,000 1,000 1,000 Sparede udgifter til patientbehandling i Fredericia 10,000 mio. kr. Øgede driftsudgifter i Horsens (90% regel) 8,000 mio. kr. Øgede driftsudgifter til nefrologer i Skejby -1,000 mio. kr. Forventet nettobesparelse 1,000 mio. kr. Øget nærhed i behandlingen. Gennemførelse af fase 0 er nødvendigt af hensyn til den fysiske kapacitet i Horsens. Det er en patientgruppe som er svær at hjemtage da de ofte har gået i samme ambulatorium i en årrække. Etableringen af et alternativ til Fredericia i Horsens vil på sigt hjemtage patienterne på grund af den kortere transporttid for patienterne. Forslag i alt Hjemtagning (Kapitel 5) - 2,000 2,000 2,000

39

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter Skanderborg Sundhedscenter Region Midtjylland Falkevej 1-3 DK-8600 Silkeborg Tel. 8722 2100 Fax 8680 2376 www.regionshospitaletsilkeborg.dk Forslag til spareplan

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling

Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling Introduktion...2 1. Implementering af Klinisk Logistik...4 2. Udnyttelse af ny fælles platform (NFP)...7 3. Forenklinger på kvalitetsområdet... 10 4. Udnyttelse af operationsgange... 13 5. Reduktion af

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Hospitalsledelsens forslag til besparelser.

Hospitalsledelsens forslag til besparelser. Regionshospitalet Randers Økonomi afdelingen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk Til HMU på Regionshospitalet Randers/Grenaa Hospitalsledelsens forslag til besparelser.

Læs mere

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Introduktion... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 4 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 9 3. Urologi - decentralisering af budgetansvar... 13 4. Kirurgi

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 3 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 6 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 9 2.3 Omlægning

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Region Midtjylland. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa. Bilag. til Regionsrådets møde den 19. november 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa. Bilag. til Regionsrådets møde den 19. november 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 9 Regionshuset Viborg Planlægningsafdelingen Regionsrådet den 19. november

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47 Introduktion... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 6 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 10 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 13 2.3 Samling akutmodtagelse og lukning;

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober 2016 v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Dagens oplæg Baggrund Status for rekrutteringsindsatser

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan 2015-19 Region Midtjylland har den 27. april 2015 sendt Spareplan 2015-2019 i høring.

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent.

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent. Bilag 2: Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien 2016 1. Formål I 2014 og 2015 har de psykiatriske afdelinger haft et betydeligt mindreforbrug, som har været med til at generere

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt

Læs mere

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne 1. Forslag nr.: 4.1 2. Spareforslag overskrift: Samle fødslerne i regionen på fem matrikler og omlægning af pædiatrien i den østlige del af Midtjylland 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Dato: 8. februar 2016

Dato: 8. februar 2016 Høringssvar vedrørende Regions Syddanmarks forslag til besparelser inden for det somatiske område og omprioritering på det psykiatriske område. Billund Kommune har gennemgået de fremsendte forslag til

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.)

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.) Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. Region Midtjyllands forslag til strukturbesparelser Fredag den 21. maj 2010 kl. 8.30-10.00 i mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Region Midtjylland og Norddjurs Kommune søger hermed i fællesskab om tilskud til nære sundhedstilbud fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds-

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Bent Hansen oplæg den 26. maj 2009, arrangeret af Socialpolitisk Forening. www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Budgetforliget

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus.

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Region Syddanmark Att. Regionsrådet Damhaven 12 7100 Vejle 02-09-2008 Høringssvar vedr. region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur. Foreningen til Bevarelse

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere