Aftale mellem Dansk Skovforening og Danske Træindustrier om fastsættelse af vejledende priser for råtræ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Dansk Skovforening og Danske Træindustrier om fastsættelse af vejledende priser for råtræ"

Transkript

1 Aftale mellem Dansk Skovforening og Danske Træindustrier om fastsættelse af vejledende priser for råtræ J.nr. 2: /fa Rådsmødet den 25. november Resumé Det anmeldte aftalekompleks mellem to modstående brancheforeninger, nemlig Dansk Skovforening ( herefter DS), der repræsenterer de private skovejere og Danske Træindustrier (herefter DTI) vedrører fastsættelsen af vejledende priser og salgsvilkår på dansk råtræ. Foreningerne har i sin anmeldelse fremsendt den 19. maj 1998 anmodet om en erklæring om ikkeindgreb i medfør af konkurrencelovens 9 eller om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. I de forhandlinger der fastlægger de vejledende priser for dansk råtræ deltager udover de to aftaleparter også Skov- og Naturstyrelsen (herefter S & N) som observatør. Styrelsen, der repræsenterer de statslige skove, udsender herefter en prisliste, hvor priserne stort set altid svarer til de priser, DS har aftalt med DTI. Råtræhugsten fra DS medlemmer og statsskovene skønnes tilsammen at svare til ca. **\% af forsyningen af råtræ i Danmark. En skønsmæssig ansættelse af DS og Danske Træindustriers medlemmers samlede omsætning viser, at omsætningen langt overstiger 1 mia. kr. Rådet skal tage stilling til, om der kan meddeles foreningerne en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9. Udsendelsen af vejledende priser på råtræ af to brancheorganisationer, der hver har en dominerende stilling på markedet vil medføre en uniformering af prisdannelsen på en væsentlig del af det danske marked for råtræ. Der kan derfor ikke anses at være grundlag for at give en erklæring om ikke-indgreb til aftalekomplekset efter konkurrencelovens 9. Desuden skal rådet tage stilling til om der findes grundlag for at meddele en individuel fritagelse til prissamarbejdet efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen finder ikke, at betingelserne herfor er til stede. Konkurrencestyrelsen vil ikke modsætte sig, hvis foreningerne i stedet for at aftale vejledende priser for råtræ udsendte en statistik over historiske salgspriser på råtræ opnået ved salg på hjemmemarkedet og /eller en oversigt over salgspriserne på relevante udenlandske markeder. 2. Beslutning Konkurrencerådet vedtog, at meddele DS og DTI, at betingelserne for i medfør af konkurrencelovens 9 at give en erklæring om ikke-indgreb for aftalerne om vejledende priser for råtræ (løvtræ og nåletræ) ikke er opfyldt. Rådet afslog desuden foreningernes anmodning om

2 fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 fra lovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. lovens 6, stk. 1, da betingelserne herfor ikke er opfyldt. Foreningerne påbydes i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, med virkning fra 1. marts 1999 at ophøre med at fastsætte og udsende fælles vejledende priser på råtræ, samt for DS vedkommende med at fastsætte og udsende de såkaldte "grønne" prisanbefalinger og for DTIs vedkommende at fastsætte og udsende de såkaldte"gule" prisanbefalinger, der udsendes når foreningerne ikke er enige om priserne på visse trækvaliteter. 3. Sagsfremstilling 3.1. Baggrund og procedure Den 20. maj 1998 modtog Konkurrencestyrelsen DS` og DTIs anmeldelse med anmodning om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 eller en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, til prissamarbejdet mellem DS og DTI. Aftalekomplekset behandledes efter den gamle konkurrencelov i maj 1995 af forretningsudvalget, der dengang anså, at prissamarbejdet var anmeldelsespligtigt. Endvidere fandt forretningsudvalget, at sekretariatet skulle følge udviklingen på råtræmarkedet for eventuelt senere, at tage stilling til om der var grundlag for at gribe ind overfor de to organisationers prissamarbejde. Under forberedelsen af den nye konkurrencelov rettede DS (og Skovdyrkerforeningerne) i april 1997 henvendelse til Folketingets Erhvervsudvalg. Foreningerne henviste til den svenske konkurrencelov, hvor der efterfølgende blev vedtaget en tilføjelse, der fritog visse typer af kooperativt samarbejde indenfor svensk skovbrug, gartneri og landbrug fra forbudet i loven. Med henvisning hertil foreslog organisationerne, at der blev indarbejdet lignende bestemmelser i den danske konkurrencelov. Man fremhævede betydningen af de kooperative aktiviteter, der foregår indenfor dansk skovbrug, som ville blive bragt i fare, hvis de blev ramt af forbudet i den kommende lov. I besvarelsen af de to spørgsmål fra Folketingets erhvervsudvalg 1 henviste Erhvervsministeren vedrørende de to foreningers henvendelse til, at foreningerne havde mulighed for at ansøge om individuel fritagelse fra forbudet i den nye konkurrencelovs 6, jf. lovens 8, før der blev taget stilling til en eventuel gruppefritagelse. Sagsfremstillingen har været udsendt til høring 2 gange hos aftaleparterne samt hos S & N. DS og DTI har fremsendt bemærkninger ved fælles breve af 15. september 1998 og 9. november S & N s bemærkninger er indeholdt i brev af 14. september Konkurrencestyrelsen har den 4. november 1998 spurgt DS og DTI, hvordan man ville stille sig til i stedet for vejledende priser at anvende en statistik udarbejdet på baggrund af historiske salgspriser på råtræ fra medlemmerne og/eller en oversigt over salgspriserne på relevante udenlandske markeder. Foreningerne har i brev af 10. november 1998 svaret, at DS tidligere har haft en prisnotering, men måtte opgive systemet, da indberetningerne ikke var repræsentative. DTI s medlemmer har på en forespørgsel fra foreningen svaret, at et sådant system heller ikke vil fungere for DTI s medlemmer. Endelig henvises til, at udenlandske prisstatistikker savner "oversættelsen" til effekten på det danske marked.

3 DS har oplyst, at aftalekomplekset ikke er anmeldt til EU-Kommissionen. 3.2 Parterne a) Dansk Skovforening er en brancheforening for de større danske skovejere. De mindre skovejere er typisk organiseret i Skovdyrkerforeninger eller i Det Danske Hedeselskab, som begge er associerede medlemmer af DS. Associerede medlemmer definerer foreningen som medlemmer med en løsere tilknytning til foreningen, idet de kun har interesse i dele af Skovforeningens aktiviteter. Foreningen havde * medlemmer pr. 31. december Medlemmerne har efter egne indberetninger tilsammen et træbevokset skovareal på **ha, hvilket svarer til ca. **\% af det samlede areal. DS får ikke indberetninger om medlemmernes hugst, men skønner at DS's medlemmer har en tilsvarende andel af hugsten som af arealet. En stor del af nåletræet afsættes til savværkerne, der saver det op til konstruktionstræ (tømmer, planker, lægter og brædder), der anvendes til husbyggeri. En del træ, der anvendes udendørs til hegn og carporte mv. går til imprægnering før det sælges gennem byggemarkeder. Desuden anvendes træ til produktion af døre og vinduer. Andre kvaliteter bruges til emballage (paller og kasser) eller til flis, brænde, spånplader og cellulosetræ. Løvtræet bruges bl.a. til opskæring til møbelemner, parketstave og til planker. DS medlemmer afsætter det meste af produktionen direkte til køberne. Derfor har foreningen for størstedelens vedkommende ikke indblik i mængder og hvilke priser, medlemmerne faktisk sælger til. Men ca. **m3 (i 1997) til en værdi af ca**mio. kr. afsættes centralt gennem DS handelskontor. Af salget gennem handelskontoret udgjorde eksport af **størstedelen (ca. **m3), mens resten fordelte sig på salg af***. Skovejerne har ingen pligt til at sælge gennem handelskontoret. Prisforhandlingerne med DTI foregår i Danske Skoves Handelsudvalg. DS oplyser, at handelsudvalget består af formændene fra foreningens 12 skovkredse, hvorfor DS ikke har direkte indflydelse på handelsudvalgets personsammensætning b) Danske Træindustrier er en brancheorganisation under Træets Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, hvor de fleste af de større primære træindustrier er medlemmer. Der er overvejende tale om savværker og emballagefabrikker, men også Junckers Industrier A/S (parketstave og MDFplader) samt spånpladefabrikken Novopan Træindustri A/S. DTIs medlemmer har godt * produktionssteder og DTI skønner selv at de står for ca. *\% af det indenlandsk producerede råtræ, der opskæres her i landet. Der er i de senere år sket en vis koncentration i savværksindustrien hen imod færre og større savværker. Men der eksisterer stadig en del mindre, lokale savværker. Pallefabrikkerne er for nogens vedkommende tillige savværker, der opsaver råtræ af lidt ringere kvalitet til trækasser og paller. c) Skov- og Naturstyrelsen. S & N er den nationale myndighed på skov-, natur og kulturmiljøområdet og hører under Miljø- og energiministeriet. Styrelsen administrerer følgende områder: jagt- og vildtforvaltning, naturbeskyttelse, friluftsliv, råstofforvaltning, historiske bygninger samt driften af statsskovene.

4 Under styrelsens område hører skovbrugserhvervet generelt, men også driften af Miljøministeriets egne arealer dvs. bl.a. statsskovene. I den egenskab er S & N med en årlig produktion (hugst) på godt **m3 svarende til ca. **\% af den totale hugst eller knap **\% af råtræmarkedet i Danmark den største enkeltudbyder af råtræ i Danmark. S & N er efter aftale med DS tillagt observatørstatus i Danske Skoves Handelsudvalg. Efter prisforhandlingerne udsender S & N sin egen råtræprisliste, hvor priserne som regel svarer til de fælles råtræpriser, DS og DTI er blevet enige om. Mht. efterlevelsen af S & N s prisliste oplyser styrelsen i et notat af 21. oktober 1993 om styrelsens prisfastsættelse (som svar på en henvendelse fra Statsrevisoratet), at: "Priserne er oftest alene vejledende for distrikterne, der er frit stillet til at handle bedst muligt, men styrelsen lægger gerne visse begrænsninger på den negative fravigelse." Sammen med DS medlemmer dækker S & N ca. **\% af hugsten og ca.** \% af råtræmarkedet i Danmark. S & N udgør derfor sammen med SNs medlemmer tilsammen en betydelig faktor på markedet Den anmeldte aftale De indenlandske priser på råtræ fastlægges gennem forhandlinger mellem Danske Skoves Handelsudvalg og DTI, og hvis der opnås enighed om priserne mellem de to parter udsender foreningerne fælles vejledende priser. Det sker dog af og til, at der ikke opnås enighed mellem organisationerne for enkelte kvaliteter. I så fald udsender hver af organisationerne ensidigt fastsatte priser (hhv. grønne priser fra DS side og gule priser fra DTIs side). For nåletræ er forhandlingssystemet i november 1997 ændret, så der kun foregår prisforhandlinger to gange om året, nemlig i december hhv. juni. Der kan mellem disse ordinære forhandlinger kun ske forhandlinger ved en ekstraordinær udvikling på markedet. DS udsender desuden generelle handelsbetingelser. Handelsbetingelserne indeholder bestemmelser om kvantum, opmåling, mærkning og nummerering, levering ved bilfast vej, overtagelse og ejendomsret, afhentning, force majeure, produktansvar og reklamation. I den forbindelse enedes parterne i 1985 om en fællesudtalelse for "tillægspraksis", hvori det bl.a. hedder: "Den gennem det sidste års tid udbredte tillægspraksis har en tendens til at undergrave både forhandlingerne om de vejledende priser og brugen af disse. Vi ønsker derfor at understrege følgende: A. Overhold de fælles vejledende prisers princip: Priserne er kun vejledende, og afvigelser kan finde sted under følgende 2 principielt forskellige forhold: 1. Pris-justeringer 2. Service-justeringer.". Ovennævnte "tillægspraksis", der indeholder en direkte opfordring til at overholde de fælles vejledende prisers princip, gælder i dag kun for løvtræ. I november 1997 blev der indgået en ny aftale mellem DS og DTI om tillægs- og fradragsbetingelser for nåletræseffekter, der bygger på nogenlunde samme principper som betingelserne for løvtræ, men hvor opfordringen til at anvende de vejledende priser ikke længere findes. Det skal bemærkes, at foreningerne har erklæret sig parat til også at ændre tillægspraksis for bøgetræ.

5 3.4. Markedet a. Det relevante produktmarked Det relevante produktmarked for prissamarbejdet omfatter råtræ fra danske træsorter, nærmere defineret som de træeffekter, der udsendes vejledende priser for, dvs. løvtræskævler og nåletræstømmer samt brænde. Tropiske træsorter er således ikke medtaget. Derimod er forarbejdede træprodukter som brædder og lægter, møbelplader og træflis ikke omfattet, ligesom tropiske træsorter heller ikke indgår i markedet. For de nævnet produkter gælder det, at de ikke er prissat i prislisten. Forsyningen af råtræ i Danmark fremgår af tabel 1: Tabel 1. Råtræforsyningen i Danmark ( ) Hugst ca. 1,92 +Import ca. 0,55 Tilgang 2,47 -Eksport ca. 0,21 Forsyning 2,26 mio. m 3 Ca. 2/3 af hugsten i Danmark er nåletræ og ca. 1/3 er løvtræ. Da mængdefordelingen for afsætningen i Danmark af de enkelte kvaliteter ikke kendes, kan den nøjagtige værdi af det danske råtræmarked ikke fastlægges nøjagtigt. Dog skønnes forholdet mellem gavntræ og brænde at være ca. 60/40. Regnes der med ovennævnte forhold mellem nåletræ og løvtræ og det skønnede forhold mellem gavntræ og brænde fås en gennemsnitspris på råtræ på ca. 500kr./m3. Værdien af hugsten i Danmark af råtræ vil herefter kunne opgøres til ca. 1 mia.kr. (1,92 mio. m3 x kr. 500 = 0,96 mia.kr.). Værdien af det danske marked af råtræ vil baseret på samme gennemsnitspris være ca. 1,14 mia. kr. De to værdier er dog behæftet med nogen usikkerhed, da de er baseret på skøn. Råtræproduktionens størrelse fremgår af tabel 2. Tabel 3. Råtræproduktionen (hugsten) i Danmark (1996) Udbyder m3 \% Dansk Skovforenings medlemmer ** ** Skov- og Naturstyrelsen ** ** Skovdyrkerforeningernes medlemmer ** ** Det danske Hedeselskabs medlemmer ** ** Andre skovejere ** **

6 Total hugst *) ,0 <SMALL>*) Kilde: Statistisk Årbog 1997</SMALL> <SMALL>Anm. For en række af udbydere er produktionens størrelse baseret på skøn.</small> Som det ses af tabellen har DS medlemmer og S & N tilsammen ca. **\% af den samlede hugst af såvel nåle- som løvtræ. Der kan dog pga. forsyningsforholdene være forskel på de to udbyderes andel af hugsten for de enkelte træsorter. De mindre skovejere (bl.a. landmænd med skovdrift som bierhverv), der for manges vedkommende er organiseret i Skovdyrkerforeningerne har ca. **\% af hugsten, mens Det danske Hedeselskab har en andel på noget over **\%. Ejerstrukturen inden for det private skovbrug er således, at der i alt er ** skovejendomme, men heraf har de ** største ejendomme med et skovareal på 500 ha eller derover mere end halvdelen af det samlede areal. De mindre ejendomme vil typisk være landmænd, der har udlagt et mindre areal som skov eller har plantet juletræer. Kun få skovejere har skovbrug som eneste erhverv. Dyrkning af træ adskiller sig fra dyrkning af andre afgrøder en meget lang produktionstid, dvs. fra tilplantning til træets optimale hugstalder. Tidshorisonten strækker sig fra år for nåletræ til år for egetræer. Alle skovejere er underlagt skovlovens bestemmelser og er efter denne lov pålagt en række forpligtelser, som influerer på driftsmulighederne. Skovejeren må ikke fælde sin skov eller ændre arealanvendelsen til f.eks. landbrug eller gartneri og han er forpligtet til at pleje sine skovarealer ved bl.a. regelmæssigt at foretage udtyndende fældning. b. Det relevante geografiske marked Det relevante geografiske marked er afgrænset til Danmark, idet det er på dette marked aftalerne om vejledende priser har virkning. Danmark er et relativt homogent marked med korte transportafstande og god infrastruktur. Høje transportudgifter virker som en adgangsbarriere til det nationale marked samt som barriere mellem Østdanmark og Vestdanmark, hvilket giver sig udslag i, at de vejledende priser for nåletræ er højere vest for Storebælt end øst for. Andelen af træindustriens forsyning af råtræ fra hjemmemarkedet kan variere for forskellige træsorter (nåletræ og løvtræ) afhængig af, om kunderne er store industrivirksomheder, eller der er tale om mindre eller mellemstore virksomheder. Der er en ret stor import af visse trækvaliteter, fx bøgekævler til produktion af parketstave. S & N oplyser, at importgraden for råtræ i 1995 var **\% i emballageindustrien, **\% hos nåletræssavværkerne og mindst **\% for så vidt angår løvtræssavværkerne. Prisudviklingen i de lande, der forsyner den danske træindustri og savværker spiller en rolle for disses opfattelse af den rette markedspris. Denne prisudvikling har efter branchens opfattelse derfor en væsentlig indflydelse på aftaleparternes forhandlinger om prisjusteringer - og dermed indirekte på prisdannelsen for råtræ i Danmark.

7 Det prisniveau, der fastsættes ved forhandlingerne vil dog - uanset den erkendte sammenhæng med priserne på råtræ fra de andre forsyningslande - primært være bestemt af de specifikke efterspørgsels- og udbudsforhold på det danske marked. Derfor må det relevante geografiske marked defineres som Danmark. 3.5 Konkurrenceretlig vurdering af aftaler i svensk og finsk skovbrug a. Sverige Det svenske Konkurrensverket traf i 1996 (Kilde: Konkurrensverkets Ärenden, juli-august 1996) beslutning om indgreb overfor den kooperative skovejerforening Södra Skogsägarna s (herefter SSä) prisliste på råtræ og tømmer. SSä er en kooperativ brancheforening af skovejere i Sydsverige. Foreningen råder desuden over egne savværker og papirindustri, men en del træ sælges til udenforstående aftagere, bl.a. savværker. Det var prislisten for salget til tredjemand, indgrebet gjaldt. Konkurrensverket fandt, at en stor del af SSä's salg sker til trediemand, hvorfor det ikke er omfattet af konkurrencelovens undtagelsesbestemmelser vedrørende kooperativt samarbejde i landbrug, gartneri og skovbrug. SSä indbragte Konkurrensverkets afgørelse for Stockholms Tingsrätt (svarer til byretten) og fik medhold, idet retten ikke fandt, at SSä havde en markedsandel på det relevante marked, der oversteg de i loven angivne 25\%. Konkurrensverket indbragte i november 1997 Tingsrettens afgørelse for Marknadsdomstolen, hvor der ventes en afgørelse i november b. Finland (EU-sag) DS har henvist til Kommissionens beslutning om en fritagelse efter artikel 85, stk. 3, i sagen om "Finsk Tømmer". Sagen vedrører aftaler mellem den finske træindustriorganisation og den finske organisation for skovejere. Fritagelsen er meddelt som et "comfort letter" og gælder i 5 år. Ordningen der er ændret i forhold til de oprindeligt anmeldte aftaler, er gennemført ved en tillægsprotokol i juni Iflg. ordningen kan den enkelte træindustrivirksomhed, der køber råtræ til papirmasse, tømmer mv., forhandle med et ad hoc- udvalg af lokale skovejere om en fælles holdning til den fremtidige markedssituation og prisforventninger. Disse er dog ikke af bindende karakter og den enkelte transaktion vil blive gennemført uden særlig hensyn hertil. Det fremgår af sagen, at der efter ordningen ikke foregår noget prissamarbejde mellem industrivirksomhederne indbyrdes og at de ikke optræder som en samlet gruppe under forhandlingerne. Som nævnt repræsenteres skovejerne i disse forhandlinger af ad-hoc udvalg, udvalgt blandt regionens skovejere. Sagen er offentliggjort i EFT C 317 af 26. oktober 1996 ved en meddelelse efter artikel 19, stk. 3, i forordning 17/62. Den endelige afgørelse om fritagelsen efter artikel 85, stk. 3, er ifølge Kommissionens hjemmeside dateret den 10. januar 1997, men ikke offentliggjort i EFT Aftaleparternes synspunkter

8 Aftaleparterne og S & N har i anmeldelsen og høringssvarene fremsat en række synspunkter, hvoraf de vigtigste refereres i det følgende: a) DS og DTI gør gældende, at det relevante marked udover råtræ også burde omfatte savede træprodukter (fx lægter, bjælker og brædder af nåletræ). Foreningerne henviser til, at det står i bemærkningerne til konkurrenceloven, at man skal vurdere varernes substituerbarhed. Foreningerne henviser i deres indlæg af 9. november 1998 til, at Danmark har et forbug svarende til ca. 8 mio. råtræækvivalenter i forhold til de knap 2 mio. m3 råtræ, der udgøres af den danske hugst. Foreningerne henviser til, at det er oplagt for forbrugerne (fx trælasthandlerne) at efterspørge den forarbejdede vare fra vore nabolande, hvor savværkerne på grund af stordriftsfordele kan producere billigere. b) Desuden har DS og DTI defineret det relevante geografiske marked som samhandelsområdet, der udover Danmark omfatter den nærmeste halvdel af Sverige, Tyskland, Finland og Norge samt hele Baltikum. Hvis produktionen af råtræ i dette (større) område lægges til grund, udgør mængden af dansk produceret råtræ en meget lav andel (ca. 2\%). c) DS og DTI gør gældende, at træ er en international vare, hvorfor de aftalte priser blot er en tilpasning til de til enhver tid gældende verdensmarkedspriser. Danmark er nettoimportør af træ og træprodukter og priserne på de omkringliggende markeder må nødvendigvis påvirke priserne herhjemme. d) Dernæst gør DS og DTI gældende, at de vejledende priser gør det nemmere for den enkelte skovejer at finde en fornuftig pris på sit produkt fremfor at han skal lave sin egen markedsundersøgelse hver gang, han skal afsætte et parti. Den enkelte skovejer kan ikke forventes at have et tilstrækkeligt markedsoverblik. e) DS og DTI henviser endvidere til, at der kun er tale om vejledende priser og at aktørerne frit kan handle til andre priser. Desuden sker der en efterfølgende tilpasning af de vejledende priser ved tillægs- eller fradragspriser efter kvalitet. f) DS og DTI henviser endvidere til en analyse, udarbejdet af en forsker ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole af råtræpriser i relation til konkurrenceforhold og efficiens på det danske marked 2. Det hævdes i analysen, at prissætningen på råtræ i Danmark ikke har været præget af inefficiens, at de danske priser i højere grad er præget af udenlandske priser end af lokale udbud og efterspørgselsforhold. Det hævdes endvidere som overvejende sandsynligt, at de centrale prisforhandlinger på det danske marked har sikret efficiensen ved at varetage indsamling og korrekt fortolkning af information, som den enkelte markedsagent ikke selv kan overkomme at indsamle og fortolke korrekt. g) DS og DTI såvel som S & N har i deres høringsindlæg gjort gældende, at KS har misfortolket formuleringen "Overhold de fælles vejledende priser princip" i den af foreningerne aftalte "tillægspraksis", omtalt under punkt 3 "Den anmeldte aftale". DS mener således, at opfordringen ikke går på at medlemmerne skal holde de vejledende priser, hvis den enkelte skovejer ikke mener de vejledende priser er dækkende i den aktuelle markedssituation, men derimod en opfordring til at overholde de vejledende prisers princip. Med andre ord bør medlemmet gøre DS opmærksom på eventuelle skred i markedsprisen samt eventuelt bruge de aftalte former for tillæg eller fradrag i

9 priserne. DS har stillet sig positivt overfor at ændre den del af aftalen også for løvtræ, sådan at opfordringen fjernes. h) DS og DTI har endvidere henvist til den under punkt 3.5 omtalte beslutning fra EU- Kommissionen om fritagelse i henhold til artikel 85, stk. 3, i sagen om "Finsk Tømmer". Foreningerne finder, at der er en række lighedspunkter mellem den tilladte finske ordning og det danske prissamarbejde, hvilket kunne tale for at tillade det anmeldte samarbejde. 3.7 Konkurrencestyrelsens bemærkninger til aftaleparternes synspunkter ad a) Hertil skal styrelsen bemærke, at uanset at man er enig i, at prisdannelsen på de savede og forarbejdede træprodukter i nogen grad indvirker på priserne på råtræ, ændrer det ikke ved det forhold, at det relevante produktmarked i denne sag må være råtræ, idet aftalen alene vedrører priserne i dette omsætningsled. ad b) Dette synspunkt må styrelsen afvise, idet det relevante geografiske marked må være Danmark, fordi aftalen udspiller sine virkninger på dette marked. Desuden henvises til, at DS og DTI selv anser Danmark som for stort til at udgøre ét geografisk marked, når det gælder nåletræ. Foreningerne finder, at Danmark må anses for to markeder, nemlig ét marked øst for Storebælt og et andet marked vest for Storebælt, idet man har vedtaget højere vejledende priser vest end øst for Storebælt. Dette går imod af den opfattelse, foreningerne giver udtryk for i bemærkningerne, hvor foreningen mener, at det vil være for snævert at definere Danmark som det relevante geografiske marked. Foreningen har dog givet udtryk for, at man har en forventning om, at de udsendte prisforskelle mellem Øst- og Vestdanmark på nåletræ på sigt vil blive reduceret. ad c) Styrelsen skal hertil bemærke, at selv om Danmark er nettoimportør af råtræ udgør importen kun omkring 24\% af det samlede danske forbrug af råtræ. Importen er koncentreret om bestemte kvaliteter - navnlig bøgekævler. ad d) Dette ændrer efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke ved det forhold, at de aftalemæssigt fastsatte priser vil lægge niveauet for de priser der handles til i modsætning til en situation, hvor priserne er markedsbestemte. Ønskede DS at orientere medlemmerne om markedspriserne på råtræ, kunne dette ske på anden måde end ved udsendelse af en prisliste. Foreningen kunne fx. indsamle og udsende en statistik over de realiserede salgspriser på råtræ - enten her i landet eller på udvalgte udenlandske markeder. ad e) Styrelsen er enig i, at skovejerne selv kan fastsætte deres salgspriser. Men der er en stærk formodning for, at de vejledende priser vil være retningsgivende, når den enkelte skovejer indgår en salgskontrakt. Desuden skal styrelsen henvise til, at aftaleparterne sammen med de vejledende priser udsender tillægs- og fradragsbetingelser, der fastsætter ensartede pristillæg for bestemte ydelser (fx. løbende månedlige leverancer afpasset køberens produktionskapacitet i stedet for et helt parti træ på en gang). Dette må umiddelbart føre til en vis uniformering ikke blot af basispriserne, men også af betalingen for særlige ydelser. ad f) Konkurrencestyrelsen mener ikke, at der kan drages de anførte konklusioner af den foretagne analyse. Dette skyldes, at analysen fra KVL er baseret på, at man for visse træsorter, men ikke for

10 alle, finder, at de aftalte danske priser i det lange løb bevæger sig nogenlunde parallelt med priserne på de øvrige nordiske markeder. Dette viser imidlertid ikke, at det danske marked er effektivt, men er et resultat af, at man frit kan eksportere og importere træ. Den danske pris kan derfor ikke i det lange løb bevæge sig længere væk fra de nordiske priser end det transportomkostninger mv. muliggør. Spørgsmålet om effektivitet kan imidlertid ikke afgøres ved hjælp af en sådan (kointegrations)analyse. Afgørende for om det danske marked med sit aftalesystem kan kaldes et effektivt marked er, om der også på kort og mellemlangt sigt er muligheder for at tjene på arbitrage. Hvis dette er tilfældet, kan man næppe hævde, at markedet er effektivt i gængs økonomisk forstand. Dette spørgsmål er ikke analyseret endsige besvaret af KVL undersøgelsen og selv for de træsorter, hvor man finder såkaldt kointegration dvs. et parallelt forløb er der væsentlige forskelle i priserne. ad g) Selv om formuleringen, som anført af DS og DTI ikke skal opfattes som en opfordring til at overholde de fælles vejledende priser, men derimod det modsatte (bruge tillæg og fradrag) er det vanskeligt at vurdere formuleringens faktiske betydning for medlemmernes anvendelse af de vejledende priser for løvtræ. KS hæfter sig ved, at formuleringen er fjernet i den nye aftale fra 1997 for nåletræ og at DS også er parat til at fjerne den for løvtræ. ad h) Styrelsen mener ikke umiddelbart, at Kommissionen i denne sag har tilladt et system, der svarer til den foreliggende aftale mellem DS og DTI. Der er således ikke tale om udsendelse af en fælles prisliste som i Danmark. I øvrigt har aftaleparterne efter det i anmeldelsen oplyste ikke anmeldt det danske prissamarbejde til EU-Kommissionen. 4. Vurdering 4.1 Konkurrencelovens 6, stk. 1-3 Aftalerne er indgået mellem 2 foreninger af virksomheder. På den ene side virksomheder, der driver erhvervsmæssig skovdrift og på den anden side træindustrier. Der er tale om aftaler mellem sammenslutninger af virksomheder i konkurrencelovens forstand. Prissamarbejdet er baseret på branchemæssige aftaler mellem DS og DTI, som har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen på det danske råtræmarked, og som derfor er forbudt i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 1. Det skønnes jf. konkurrencelovens 7, at de to foreningers medlemmers omsætning tilsammen overstiger 1 mia. kr., idet der i skovejernes omsætning også medregnes fx omsætningen med landbrugsprdukter og da der på industrisiden findes store virksomheder som Juncker, Novopan og en række større savværker. Aftaleparternes markedsandel overstiger 10\% idet DS medlemmers hugst på **mio. m3 udgør ca. **\% af den samlede danske hugst og ca. **\% af Danmarks forsyning af råtræ. 4.2 Spørgsmålet om en erklæring om ikke-indgreb, jf. 9 En erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 forudsætter, at Konkurrencerådet efter det oplyste vil kunne fastslå, at aftalen ikke falder ind under lovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

11 Aftalen om prissamarbejde mellem de to foreninger indebærer en begrænsning af priskonkurrencen som vil påvirke prisfastsættelsen på en væsentlig del af afsætningen af dansk råtræ her i landet. Foruden salget fra de skovejere, der er medlemmer af DS vil prislisterne også have virkning for salget af træ fra S & N (statsskovene). Styrelsen finder derfor ikke, at betingelserne for at give en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 er til stede. 4.3 Spørgsmålet om fritagelse i henhold til lovens 8, stk. 1. Med hensyn til de 4 betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, der alle skal være opfyldt for at opnå fritagelse, skal styrelsen bemærke følgende: a) Ad l. betingelse: at bidrage til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer og tjenesteydelser m.v. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling. DS har især henvist til, at skovejerne gennem prissamarbejdet opnår en markedsgennemsigtighed og at både skovdyrkerne og savværksindustrien sparer administrationsomkostninger ved, at man centralt overvåger markedet i stedet for, at hver skovadministration eller savværk skal gøre det. DS antager, at besparelsen kommer forbrugerne til gode. De to årlige prisforhandlingsterminer giver efter DS opfattelse ro på markedet og reducerer sandsynligheden for pludselige prisudsving. Hertil skal styrelsen bemærke, at det ikke kan afvises at en fælles prisliste er nemmere at håndtere og giver såvel købere som sælgere af råtræ et bedre markedsoverblik end, hvis skovejeren/savværket forud for hvert salg eller køb på egen hånd skal undersøge markedet og pejle sig frem til den gunstigste markedspris. På den anden side vil de fælles vejledende priser kunne medvirke til en uniformering af priserne på det danske råtræmarked og en udligning af potentielle prisforskelle mellem skovejerne. Det må efter styrelsens opfattelse være muligt for den enkelte udbyder af råtræ ud fra egne omkostningsberegninger og fornemmelse for markedet at fastsætte den rigtige salgspris overfor sine kunder. Endvidere vil det være muligt at skabe markedsoversigt på anden måde end ved at udsende en prisliste. Desuden er det Konkurrencestyrelsens opfattelse, at fastsættelsen af fælles vejledende priser kan medvirke til en vis cementering af markedsstrukturen med den virkning, at mindre effektive skovbrug overlever. Det må vurderes, at denne betingelse ikke kan anses for opfyldt. b) Ad 2. betingelse: at sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved. DS henviser til at skovdriftens gavnlige effekt for miljøet, rent grundvand og befolkningens rekreation samt fremme af træ som miljørigtigt produkt. Styrelsen skal hertil bemærke, at prissamarbejdet ikke er en nødvendig forudsætning for opnåelse af disse miljøfordele. Desuden bør de fordele, forbrugerne skal kunne opnå af en aftale, for at den kan fritages, ikke kun være i form af bedre miljø, men ikke mindst i form af lavere priser. Styrelsen er ikke enig i denne vurdering, idet det må antages, at prissamarbejdet uanset den internationale påvirkning kan have den virkning, at prisniveauet på det danske råtræmarked hæves. Med andre

12 ord: der er ikke grundlag for at antage at prissamarbejdet fører til lavere priser på råtræ i Danmark og dermed til lavere priser på de forarbejdede træprodukter, der efterspørges som fx tømmer, vinduer af træ, parketgulve, træmøbler mv. Denne betingelse kan ikke anses for at være opfyldt. c) Ad 3. betingelse: ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål. DS henviser til, at foreningen binder ikke sine medlemmer til at overholde de vejledende priser, og til, at andre organisationer har skrappere medlemsbindinger, bl.a. henvises til EF-dommen af 15/12-94 i sag C250/92 vedrørende Dansk Landbrugs Grovvareselskab. Styrelsen skal bemærke, at det er korrekt, at der ikke til prisforhandlingssystemet er knyttet pligt for medlemmerne af DS til at overholde priserne eller til at indrapportere de priser, medlemmerne handler til. Det skal imidlertid understreges, at brancheforeningers udsendelse af vejledende listepriser udtrykkeligt er omfattet af forbudet, jf. bemærkningerne til lovforslagets 6, stk. 2. Desuden vil skovejerne være stærkt tilskyndet til at følge de vejledende priser fremfor at kalkulere sine egne priser fra kontrakt til kontrakt. Denne betingelse er derfor ikke opfyldt. d) Ad 4. betingelse: ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser mv. DS gør gældende, at den konkurrence, der eksisterer på det geografisk marked ikke gør noget sådant muligt. Hertil skal styrelsen bemærke, at DS ikke har uddybet udsagnet nærmere. Selv om det ikke er muligt at påvise, hvilke priser skovejerne rent faktisk sælger til, formodes den centrale prisfastsættelse at medføre, at konkurrencen mellem udbyderne (skovejerne) i væsentlig grad neutraliseres og at der sker en uniformering af priserne. Det skal erindres, at hugsten fra DS medlemmer og S & N tilsammen udgør ca. *\% af forsyningen. Det antages derfor, at konkurrencen om end ikke udelukkes så dog svækkes kraftigt for en væsentlig del af de pågældende varer. Denne betingelse kan derfor ikke anses for opfyldt. Da alle 4 betingelser skal være opfyldt er forudsætningen for en fritagelse iht. konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke til stede. Mht. til behovet for centralt fastsatte vejledende priser, udtaler S&N i sit notat af 21. oktober 1993 til Rigsrevisoratet om fastsættelsen og kompetanceforholdene ved salg af træ fra statsskovene bl.a. følgende: "Udviklingen på markedet er i denne forbindelse, at mange træindustrier nedlægges eller sammenlægges med færre og større industrienheder til følge samt med geografisk udvidelse af råtræindkøbet. Dette medfører videre, at en stadig større del af råtræhandlen vil komme til at ske centralt som forretningsaftaler, da de større industrier kræver en koordination af leverancerne.

13 Betydningen af de vejledende priser vil således falde i de kommende år særligt for så vidt angår nåletræet og de mindre værdifulde løvtræeffekter." Dette tyder på, at betydningen af den centrale prisfastsættelse vil aftage fremover, i hvert fald for statsskovene, men formentlig også for de større, effektivt drevne private skove, som vil finde andre samhandelsformer med industrien. Dansk Skovforening og Danske Træindustrier har den 2. februar 1999 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. <SMALL>1 "Den ny konkurrencelov med forarbejder" spørgsmål nr. 99 og 103</SMALL> <SMALL>2 Det drejer sig om en analyse, udarbejdet af Bo Jellemark Thorsen i marts 1997 med titlet "Long and "Short Run Dynamics of the Spatial Integration in the Nordisk Timber Market".</SMALL>

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Informationsudveksling i brancheforeningen Dansk Skovforenings Handelsudvalg

Informationsudveksling i brancheforeningen Dansk Skovforenings Handelsudvalg Punkt 4 Rådsmødet den 25. november 2009 25-11-2009 4/0120-0204-0178 /AFJ /MBD /AWI Informationsudveksling i brancheforeningen Dansk Skovforenings Handelsudvalg 1. Resumé...3 2. Afgørelse...6 2.1. Tilsagn...6

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere Naturstyrelsen informerer om dansk EUTR på skovkredsmøder primo 2016 i samarbejde med Dansk Skovforening 1 3 EUTR-krav til en skovejer Forbud Due diligence

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter - 1 Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter for SKAT s kontrolprojekter Landsskatterettens kendelse af 14/1 2016, jr. nr. 15-3022061, jf. tidligere Skatteankestyrelsens

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere