Særlig Arbejdsbeskrivelse For udførelse af vedligehold af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Arbejdsbeskrivelse For udførelse af vedligehold af"

Transkript

1 Bygherre Dato: IIKNN Sag nr: SA Særlig Arbejdsbeskrivelse For udførelse af vedligehold af Landsbiblioteket i Nuuk, B-1728 tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk

2 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B-1728 Indholdsfortegnelse side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Tegningsliste... 1 side 01. Almindelige bestemmelser for alle fag... 1 til Tømrer-/ snedkerarbejder... 1 til Malerarbejde... 1 til 8 Udbudskontrolplan 09. Tømrer-/ snedkerarbejde... 1 side Udbudskontrolplan 16. Malerarbejde... 1 side Bilag 1: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om asbest af 21. december til 9 Bilag 2: AT-Vejledning GL.3.1. om asbest fra februar til 28 Bilag 3: Ordrebekræftelser på vinduer og døre, ordrer nr og nr sider

3 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B-1728 Tegningsliste side 1 af 1 Tegningsliste Tegn. nr. Emne Mål Dato A010 Vindues- & døroversigt 1: A040 Facade Nord / Syd 1: A041 Facade Vest / Øst 1: A090 Detaljer: V1, V2, L1, L2 1:

4 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Almindelige bestemmelser for alle fag side 1 af 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1 PROJEKTET Bygningen Bygningen, der skal udføres vedligehold på, er: Landsbiblioteket i Nuuk, B PROJEKTMATERIALET Består af nærværende SA med bilag som angivet i indholdsfortegnelsen.. SA er fagvis opdelt og i hver fagbeskrivelse er angivet arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Entreprenørerne har pligt til at gennemlæse hele beskrivelsen, for at få fuld klarhed over sin egen entreprises omfang og sammenhæng med andre entrepriser. ARBEJDSGRUNDLAG Gældende bestemmelser Som grundlag for arbejdet gælder følgende anvisninger, hvor en førnævnt har gyldighed frem for en efterfølgende: - De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter. - Byggeledelsens ordrer. - Evt. godkendte arbejds-/materialeprøver. - Betingelser gældende i henhold til særlig aftale. - Nærværende arbejdsbeskrivelse. - De for arbejdet gældende tegninger. - Dansk Ingeniørforenings normer for de pågældende arbejder. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden således, at en anvisning har gyldighed, selv om den kun er angivet ét sted. Tegninger i større måleforhold gælder frem for tegninger i mindre måleforhold. Alle entreprenører skal gennemlæse alle afsnit, da en biydelse til et fag evt. har tilknytning til et andet fag, og kan stå anført her. Senere dateret tillæg til et dokument har gyldighed foran tidligere dateret. Alle ikke nævnte biarbejder og ydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse, henregnes til det pågældende fagarbejde til opnåelse af det foreskrevne endelige resultat Mål og vægt Alle benævnelser i henseende til mål og vægt er danske, når intet andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen.

5 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Almindelige bestemmelser for alle fag side 2 af Navngivne materialer eller fabrikater Angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre, skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved produkt som... eller ved som katalog.... Generelt gælder, at alle andre materialer end foreskrevet kun må anvendes, såfremt de godkendes af byggeledelsen i hvert enkelt tilfælde Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt mv. såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer Forskrifter - Grønlands Bygningsreglement af Dansk Ingeniørforenings gældende normer. - Arbejdstilsynets publikationer og andre relevante normer. Producenternes og leverandørernes forskrifter vedr. emballering, fragt, modtagekontrol, opbevaring, overfladebehandling mv. skal nøje følges til sikring af produkternes egnethed i den pågældende konstruktion samt til sikring af, at det færdige resultat i enhver henseende er håndværksmæssigt korrekt udført og fremtræder uden skader eller anden svigt. 1.4 ARBEJDETS UDFØRELSE Generelt Kvalitet Entreprenøren har pligt til at holde sig underrettet om arbejdets gang og skal fremme sit arbejde på en sådan måde, at det ikke forsinker andre entreprenører. Arbejdet skal planlægges udført, så facadeafsnit skal udføres enkeltvis, således at et facadeafsnit færdiggøres inden at et nyt påbegyndes. Arbejdet udføres efter nærværende SA med tilhørende tegninger og evt. senere tilkommende tillæg. Arbejdet skal udføres på god og korrekt faglig vis i overensstemmelse med de anførte normer, forskrifter og betingelser og i henhold til fabrikanternes forskrifter. Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificeret på anden måde, skal være i en kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der er behæftet med skader eller skæmmende fejl, må ikke anvendes i byggeriet. Det bemærkes specielt, at beklædningsplader, papbelægninger mv. skal kunne modstå de i DIF s norm for Last på bærende konstruktioner, 2. vindlast (oktober 1977), anførte vindpåvirkninger, såvel hvad angår materialestyrke som fastgørelse til underlaget. For Nuuk skal anvendes q-værdien 1,6 kn/m 2 (hastighedstrykket). Hvor tegninger, beskrivelse mv. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til et arbejdes, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren i tide indhente instruks herom hos byggeledelsen.

6 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Almindelige bestemmelser for alle fag side 3 af 4 Inden de respektive arbejder påbegyndes, skal entreprenøren sikre sig, at de i projektet tænkte flugter og højdeniveauer kan overholdes. Ved. evt. målafvigelser, der ikke kan tilpasses ved almindelig justering, skal byggeledelsen kontaktes Kvalitetssikring Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring af de anvendte materialer og de udførte. Det skal kontrolleres, at arbejdet er udført i henhold til nærværende arbejdsbeskrivelses (SA) med tilhørende tegninger. Entreprenøren skal føre et arkiv, der skal indeholde produktspecifikationer fra leverandører og fabrikanter samt dokumentation for modtagekontrol, materialekontrol og kontrol af udførelsen og hvor evt. fejl og mangler skal anføres Beskyttelsesforanstaltninger Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelige indvirkninger af vejrliget ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, f.eks. beskyttelse mod regn og sne, mod udtørring, mod varme og kulde etc. De udførte arbejder skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe. Det er entreprenørens pligt at sikre og beskytte egne ydelser. For arbejde ved lave temperaturer skal de nødvendige foranstaltninger træffes i henhold til Vinterforanstaltninger ved anlægs- og byggearbejde af juli Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal træffes nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af senere arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes, så længe der er behov herfor, også for andre fag Efterreparationer Henhører under det fag, hvis arbejder medfører efterreparationer. Skader på bygnings dele, beklædninger, overfladebehandlinger samt installationer og inventar skal udføres på den skadevoldendes foranledning. Nødvendig afdækning ved udførelse af efterreparationer skal udføres. Alle efterreparationer skal udføres på de tidspunkter, som byggeledelsen fastlægger. Reparationsmetoder skal godkendes af byggeledelsen Rengøring og oprydning Renholdelse og oprydning skal foregå dagligt og forestås af hver enkelt entreprenør, der rengør og rydder op efter egne arbejder. Trapperum, fælles adgangsveje og flugtveje skal holdes fuldstændigt ryddelige. Materialeopbevaring må kun finde sted på anviste steder. Overskydende materialer, - og udtagne bygningsdele samt tom emballage bortkøres fra byggepladsen af hver enkelt entreprenør. Det omgivende terræn skal holdes rent. Byggeaffald deponeres efter Kommunens bestemmelser Ændringer og forsinkelser I det omfang dispositionsændringer måtte være påkrævet under arbejdets gang aftales det med byggeledelsen.

7 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Almindelige bestemmelser for alle fag side 4 af 4 Forhold, der kan give anledning til forsinkelse af arbejdet, skal straks anmeldes til byggeledelsen Stillads og afdækning Alle entreprenører skal selv sørge for stillads og afdækning i nødvendigt omfang for udførelsen af egne arbejder

8 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 1 af 11 9 TØMRER - / SNEDKERARBEJDE MV. 9.1 ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit Arbejdet omfatter Udførelse af de i nærværende afsnit anførte nødvendige ydelser til opnåelse af det foreskrevne endelige resultat samt alt, hvad der normalt henhører under tømrer snedkerarbejdet mv. for arbejdernes fuldstændige færdiggørelse. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende: 9.01 Demontering og bortskaffelse af eksist. facadebeklædning og vindspærre 9.02 Demontering og bortskaffelse af eksist. vinduer, indfatninger mv 9.03 Eftergang af isolering 9.04 Levering og montering af nye vinduer og døre 9.05 Levering og montering af ny vindspærre og facadebeklædning 9.06 Levering og montering af nye tilsætninger og indfatninger 9.07 Efterjustering og tilpasning af vinduer og døre 1 år efter aflevering Der henvises tillige til beskrivelse og tegninger Diverse biydelser Såsom efterreparationer og justeringer på egne arbejder generelt, men også efter andre håndværkere. Efterreparationer af evt. skade på egne arbejder uanset skadevolder Driftsvejledninger Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for de enkelte bygningsdele/behandlinger. Driftsvejledninger udarbejdes på både grønlandsk og dansk Forudsætninger Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal den udførende rette henvendelse til bygherrens tilsyn. 9.2 NORMER OG STANDARDER Arbejdet udføres i henhold til følgende normer og standarder i senest gældende udgave Materialer og arbejder - Tømmer, planker og brædder af konstruktionstræ kl. 18 samt konstruktions-krydsfiner iht. DS 413, Norm for trækonstruktioner. - Savet nåletræ, længde og tværsnitsmål DS Høvlet nåletræ, tværsnitsmål, DS Krav til måltolerancer er iht. DS 1050.

9 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 2 af Konstruktioner - Kvalitetsbeskrivelse, DS Snedkertræ skal være klasse A og have en fugtprocent på 8+/-2 %. Træet skal, hvor intet andet er udtrykkeligt angivet, være lufttørret fyrretræ og senere være tørret på tørrestue. - Fugematerialer skal være testet og godkendt af MTK, Monteringstekniska Komiteen, jvf. Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd s regler for fugearbejders udførelse. - Fabrikanter og leverandørers anvisninger. - Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. - DS 409, Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner. - DS 410, Norm for last på konstruktioner. - DS 413, Norm for trækonstruktioner Disse bestemmelser er gældende med mindre, der udtrykkeligt er anført afvigende bestemmelser i det efterfølgende. I øvrigt henvises til de enkelte leverandørers katalogmateriale Brandteknisk klassifikation - Materialers ubrandbarhed skal overholde kravene i DS Bygningsdeles modstandsevne overfor brand skal være iht. DS Brandprøvede døre og lemme, DS Disse bestemmelser er gældende med mindre, der udtrykkeligt er anført afvigende bestemmelser i det efterfølgende. 9.3 MATERIALER Produkter Henvisning til navngivne fabrikater skal forstås som arts- og kvalitetsbetegnelse. Tilsvarende fabrikater af anden oprindelse kan leveres, hvis byggeledelsen godkender dette. Hvis entreprenøren ønsker at anvende et produkt af andet fabrikat end det der er angivet i arbejdsbeskrivelsen, er det hans ansvar at dokumentere at produktet opfylder de samme kvalitetskrav som det foreskrevne Træ generelt Der skal anvendes træ i så store mængder, at stød ud over de eksisterende ikke forekommer Massivt træ Træart: Fyr, trækvalitet: US (usorteret) sortering 4. Træet skal fremstå med friske runde og ovale knaster, harpikslommer må forekomme i begrænset omfang. Træet skal være retvokset, fri for marv, væksturegelmæssigheder og beskadigelser. Emnerne skal være massive og savskårne, hvor alle synlige flader fremstår rent savede uden opflosninger, uden splinter eller trævler og med samme ensartede båndsavede overflademønster. Fugtindhold må ikke overstige 12 % ± 2 %.

10 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 3 af Høvlet træ Brædder og lister skal svare til eksisterende hvad angår dimensioner og profiler. Snedkertræ skal være klasse A og have en fugtprocent på 8+/-2 %. Træet skal, hvor intet andet er udtrykkeligt angivet, være lufttørret fyrretræ og senere være tørret på tørrestue Afstandslister Afstandslister skal være trykimprægnerede iht. NTR-klasse AB, savskåret og skarpkantet (uden vankant) eller kvalitetsforringende knaster og knastgrupper MDF-plade Til tilsætninger og vinduesplader skal være MDF, kvalitet som Sylvapan K-plade fra Junckers Industrier A/S, anvendelsesklasse 2, kvalitetsklasse EN Tykkelse 19 mm Indfatninger Søm Skruer Er indvendig 14 x 65 mm fyrretræsprofil til malerbehandling. Udvendig i stueetagen brædder af fyrretræ som eksisterende Hvor intet andet er nævnt, anvendes firkantede stifter eller søm med forsænket, karreret hoved og tilsvarende dykker i en til den pågældende anvendelse forsvarlig dimension og mængde. Til samlinger og til fastgørelse af beslag skal være i dertil afpassede dimensioner. Ved fastgørelse af beslag skal der overalt anvendes skruer af tilsvarende materiale og behandlet ligesom det pågældende beslag Beslag snedkerarbejde Alt snedkerarbejde forsynes med beslag af god kvalitet i gangbare typer og i forsvarlig styrke. Alt forniklet eller forkromet beslag skal være af metal. Beslag fremstillet af leveringer af hvidbronze må ikke kunne oxydere Lim Til indv. arbejde som: Casco 3304, til udv. arbejde som: Casco Til alt blankt arbejde, der skal behandles eller lakeres, anvendes ren snedkerlim. Produkter til limning i henhold til fabrikantens anvisninger Vinduer og døre Foreliggende ordre på vinduer og døre overtages. Ordrebekræftelser vedlagt SA som bilag 3. Trævinduer- og døre med 3 lags energirude. Antal og størrelse på vinduer og døre iht. tegning A010. Vinduer er fabrikat/type: Vrøgum Danrose. Døre er fabrikat/type Vrøgum Danholm.

11 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 4 af 11 Leveres fabriksmalede hvid Ral Overleveres til maler for sprøjtemalebehandling på værksted for farveændring på udvendige synlige flader Reparationsmaling Der skal leveres reparationsmaling tii vinduer og døre, i kulører som indvendig malerbehandling fra leverandør og udvendig malerbehandling fra maler iht. særligt farveskema Vindspærre Til udskiftning i vinduesbånd på 1. sal benyttes vindspærre som Cembrit 9 mm Windstopper Extreme. Skruer som DE-Flex til opsætning på træunderlag. Samleprofiler som DE-Flex 12 og Facadebeklædning Til udskiftning af facadebeklædning i vinduesbånd på 1. sal benyttes 8 mm fibercementplader med plan, glat overflade af type som fabrikat Hardie Panel. Overfladen skal være imprægneret mod saltudslag og skårne kanter skal imprægneres fra fabrik. Tilbehør: Kantforsegler til imprægnering af pladsskårne pladekanter, iht. leverandørens anvisninger. Indfarvede montageskruer fra leverandøren i kvalitet A2 Regningsmæssig udtræksstyrke for skruer i træ i kombination med skrueantal, beregnes og dokumenteres af pladeleverandør EPDM-bånd på underlag af træ. Udvendige og indvendige alu hjørneprofiler er leverandørstandard i kulør som plader Vandrette skjulte alufugeprofiler Pladsskårne plader vil naturligt forekomme særlige steder. Her fortager entreprenør den fornødne kantimprægnering og hulboring, iht. leverandørens anvisninger Metalinddækninger omkring vinduer Isolering Skal være zink 14, tykkelse 0,8 mm, som Rheinzink. Til isolering skal benyttes glasuld eller stenuld, isoleringsklasse λ37 eller bedre Stopningmateriale Til stopning om karme og trækonstruktioner anvendes fugefilt af uorganisk, ubrandbart mineraluld Fugeunderlag Skal være som Sika Bagstop Fugemateriale Skal være som Sikaflex 15 LM med tilhørende primer.

12 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 5 af Nøgler og cylindre til nye yderdøre Til nye yderdøre skal leveres i system tilpasset bygherren. Specifikationer eftersendes. 9.4 UDFØRELSE Nedrivning Nedrivning omfatter alle vinduer, yderdøre på 1. sal, facadebeklædning inkl. afstandslister og vindspærre i vinduesbånd på 1. sal, indvendige tilsætninger og inddækninger. Generelt om nedrivning Demontering af en bygningsdel omfatter tillige samtlige bygningsdelens fastgørelsesmidler, opklodsninger mv. samt afrensning mv. klar til efterfølgende bygningsdele/arbejder. Demontering skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der skal sættes i depot, beskadiges mindst muligt. Demonterede materialer og produkter skal løbende bortskaffes eller sættes i depot i takt med demonteringen. For demontering gælder, at samtlige bygningsdele, der ikke skal sættes i depot, betragtes som eget affald. Nedrivningsarbejder må ikke igangsættes uden aftale med byggeledelsen. Inventar og udstyr Løst inventar og særligt udstyr vil, med mindre andet fremgår af det øvrige arbejdsgrundlag, blive fjernet af bygherren for at sikre adkomst for indvendige arbejder. Råd og svamp Såfremt entreprenøren under nedrivningsarbejdet konstaterer, at blivende konstruktioner er angrebet af råd eller svamp, skal dette straks meddeles tilsynet, der herefter tager stilling til udbedringens omfang og udførelse. Såfremt der under nedrivningsarbejderne konstateres skimmelsvamp, skal de nødvendige forholdsregler iagttages for at sikre ansatte på byggepladsen ved information og instruktion i hvordan arbejdet kan udføres på en farefri måde og sundhedsmæssigt forsvarligt, og så svampesporer ikke kan spredes til blivende bygningsdele. Registrering af affald og bortkørsel Entreprenøren for nærværende entreprise er ansvarlig for korrekt affaldsbehandling og korrekt aflevering til rette modtagesteder. Nedrevne materialer bortkøres fortløbende og må ikke oplagres på byggepladsen. Undtaget er asbestholdige byggematerialer, der deponeres forseglet i lukket container på byggepladsen indtil endelig deponering efter aftale med kommunen. Brændbart byggeaffald bortskaffes til forbrænding på kommunalt forbrændingsanlæg. Beton, mureraffald, isolering og glas bortskaffes på kommunal losseplads.

13 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 6 af Særlige forhold vedr. arbejde med asbest Vindspærre er asbestholdig, med asbesttypen Chrysotil jf. prøvningsrapport fra Teknologisk Institut, hvorfor særlige forholdsregler skal iagttages i forbindelse med nedrivning. Nedrivning af asbestholdigt plademateriale er udvendige arbejder. Vinduer og døre skal holdes lukket indtil nedrivning og bortskaffelse af byggeaffald samt oprydning og rengøring er tilendebragt i påbegyndte facadeafsnit. Arbejdssteder, hvor nedrivningen af asbestholdige materialer foregår, skal afskærmes og mærkes med skiltning, så asbesten ikke spredes og uvedkommmende ikke har adgang. Personer, som arbejder med asbestsanering, skal have en grundig instruktion i de forholdsregler der skal tages for at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af Asbestsaneringen. Der henvises Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 (Bekendtgørelse om asbest) samt Arbejdstilsynets i Grønlands vejledning GL.3.1. af februar 2010 (begge vedlagt SA som bilag 1 og 2), samt SBI-anvisning 228 Asbest i bygninger. Entreprenøren er frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og hjælpemidler, og det overlades til entreprenøren ud fra egen erfaring at disponere sine ressourcer. De beskæftigede personer skal bære de fornødne værnemidler. Al asbestsanering i et arbejdsområde, inkl. bortkørsel af affald, skal være afsluttet forinden øvrige arbejder i samme arbejdsområde påbegyndes. De nedrevne asbestholdige materialer skal forsegles, håndteres og bortskaffes iht. gældende lovgivning og Arbejdstilsynets vejledninger. Planlægning Alle arbejdsprocesser skal planlægges og udføres således, at de beskæftigede i bygningerne udsættes mindst muligt for sundhedsskadeligt påvirkning. Arbejdsstedets indretning Særlige velfærdsforanstaltninger skal opretholdes, så længe der er risiko for asbeststøv. På byggepladsen skal der forefindes badefaciliteter. Velfærdsforanstaltninger iht. gældende regler i øvrigt. Instruktion Der er krav om at ansatte skal have modtaget information og instruktion i hvordan arbejdet kan udføres på en farefri måde og sundhedsmæssigt forsvarligt Personlige værnemidler Der skal benyttes åndedrætsværn og støvafvisende arbejdsdragt med hætte samt særlige handsker og sko. Personlige værnemidler skal benyttes så længe der er risiko for asbeststøv, og i øvrigt i det omfang, det skønnes nødvendigt. Skiltning Skiltning leveres, opsættes og vedligeholdes af entreprenøren hvor der nedrives asbest. Skiltning opretholdes så længe der er risiko for asbeststøv. Rengøring og oprydning Der udføres rengøring med støvsuger med særligt mikrofilter egnet til asbeststøv samt

14 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 7 af 11 ved vådrengøring/ vådaftørring. Der må ikke tørfejes. Oprydning skal foregå dagligt og forestås af hver enkelt entreprenør, der rydder op efter egne arbejder. Asbestaffald Asbestaffald indpakkes i plastfolie/kraftige plastsække, der lukkes støvtæt med ombuk og tapening. Inden udtagning gennem luftsluse for bortskaffelse skal folien/ sækkene støvsuges udvendigt. Folien/ sækkene mærkes og bortskaffes. Personlige værnemidler samt støvsugerposer og filtre regnes efter endt brug som asbestaffald og skal bortskaffes lige som dette. I øvrigt iht. anvisninger i bilag Målafvigelser Konstateres der ved kontrolmåling på bygningen, forinden og efter arbejdets udførelse, afvigelser fra tegninger, skal divergenserne forelægges byggeledelsen til afgørelse. Entreprenøren alene er ansvarlig for rigtig opsnøring og for overholdelse af projekterede mål Transport og opbevaring, generelt Materialer skal opbevares under tag eller presenning, omhyggeligt stablet og opklodset og i øvrigt iht. leverandørens anvisninger Trækonstruktioner, generelt Udføres iht. Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner DS 413. Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt og iht. tegninger og beskrivelse. Tømreren er ansvarlig for konstruktionens forsvarlige afstivning/afsværtning under arbejdets udførelse. Det skal påses, at bygningen afleveres tæt, ved overlæg af pap og membraner, stopning og fugning mv. Hvor gennembrydning af membran er nødvendig, tætnes der omhyggeligt med tape Træsamlinger, generelt Alle berøringsflader skal være plane. Samlinger skal udføres, så forbindelserne bliver tætte og effektive Stopning, generelt Omkring alle steder, hvor samling af forskellige bygningskonstruktioner nødvendiggør dette, udføres fast og tæt i så stor bredde som evt. fugning tillader det. Omkring alle nye vinduer og døre stoppes fast og tæt fra begge sider. Stopning afsluttes med fugeunderlag i passende dimension. Stopning udføres bag alle indfatninger i tilsætningens fulde bredde Fugning, generelt Fugning udføres med Sika 15 LM Fugeunderlag skal være i passende dimension. Forud for fugning primes underlaget i fornødent omfang. Der fuges indvendigt og udvendigt omkring udvendige døre og vinduer. Fugen skal slutte helt tæt til membran og karme.

15 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 8 af 11 Forskrifter fra leverandør skal nøje følges, således at fugen bliver glat, regelmæssig og i passende dimension med korrekt vedhæftning Oprydning Indvendige fuger skal overalt slutte helt tæt til dampspærren. Det påhviler entreprenøren til stadighed at rydde op. Efter endt arbejde skal der foretages en gennemgribende oprydning og fjernelse af overskudsmaterialer samt materiel. Der skal foretages fejning samt nødtørftig rengøring, således at bygningen er klar til endelig rengøring efter malerarbejdet Overskudsrester Udleveres til bygherren til brug for kommende småreparationer Demontering og bortskaffelse af eksist. facadebeklædning og vindspærre Omfatter facadebeklædning i vinduesbånd på 1. sal, afstandslister, vindspærre samt al befæstigelse og opklodsninger for dette. Eksist. asbestholdig vindspærre, tykkelse 5 mm, nedtages i hele stykker. Pladestykker forsegles i plast, mærkes og deponeres i lukket container for senere deponi efter entreprenørens nærmere aftale med kommunen. For demontering af vindspærre i vinduesbånd på 1. sal skæres vindspærre over med kniv lige ved afstandsliste over sålbænk. Demontering og bortskaffelse i øvrigt iht og Demontering og bortskaffelse af eksist. vinduer, indfatninger mv Omfatter alle vinduer, 3 yderdøre i vinduesbånd på 1. sal, ud- og indvendige indfatninger, indvendige tilsætninger, fugematerialer omkring vinduer og døre, opklodsninger samt al befæstigelse for dette. Demontering og bortskaffelse i øvrigt iht og Eftergang af isolering Omfatter eksisterende isolering i vinduesbånd på 1. sal samt omkring vinduer bag udv. inddækninger i stueetagen Isoleringslag eftergås og tilpasses overalt omhyggeligt, således at samlinger og tilslutninger mod andre materialer bliver tætte og isoleringslag er udfyldte og uden luftmellemrum. Hvor isolering er beskadiget eller mangler udskiftes eller suppleres med ny isolering. Tildannelsen af nyt isoleringsmateriale skal ske med et skærende værktøj. Materialet skal have 1-2 % større bredde/længde end det mellemrum, hvori det skal indsættes. Hvor isoleringen ligger i flere lag, skal samlingerne forskydes for hinanden Levering og montering af nye vinduer og døre Omfatter overtagelse af forhåndsbestilte vinduer og døre leveret til trælast i Aalborg, fragt fra trælast til Nuuk, levering til og fra malerværksted, øvrig håndtering samt montage af i alt 128 vinduer og 3 yderdøre.

16 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 9 af 11 Vinduer og døre leveres i dimension som eksisterende og opsættes i eksisterende vindueshuller. Hvor det er nødvendigt med tilpasning af tømmerkonstruktionen for korrekt fugning og stopning omkring vinduer og døre, tilpasses denne efter nærmere aftale med tilsynet. Vinduer og døre monteres iht. leverandørens anvisninger og tegningsmaterialet. Karme opkiles i lod og vater og fastgøres med skruer gennem forborede, undersænkede huller, der afdækkes med hvide plastpropper. Stopning og fugning iht og Levering og montering af ny vindspærre og facadebeklædning Omfatter vindspærre, afstandslister, metalinddækninger og facadebeklædninger i vinduesbånd på 1. sal. Pladebeklædninger, zinkinddækninger mv. monteres iht. leverandørens anvisninger og iht. tegningsmateriale. Vindspærre Ny vindspærre opsættes med skrueafstand i henhold til leverandørens anvisninger. Plader som beskadiges under eller efter opsætning må ikke søges repareret, men skal udskiftes med nye plader. Alle pladekanter ved stød som ved huller og afslutninger skal beskyttes med de foreskrevne profiler. Alle steder hvor en samling mellem profil og plade vender en åbning opad skal der limfuges mellem plade og profil. Vindspærren lukkes mod afstandsliste over sålbænk med fugning efter priming og vandret dækliste. Facadeplader Underlaget skal danne en plan anlægsflade for facadeplader, og det skal kontrolleres, at alle søm- eller skruehoveder er undersænkede. Der monteres EPDM-fugebånd på alt underlag af træ. Fastgørelse af fugebånd tjener kun som en midlertidig fiksering indtil facadeplader er monteret og kan udføres med galvaniserede eller rustfri hæfteklammer eller søm, i bunden af fugebåndet (ikke over vulster). Det skal sikres at fugebåndet ligger tæt og plant til træunderlaget. Der anvendes 100 mm bredt EPDM-fugebånd til underlag for pladestød og 60 mm bredt EPDM-fugebånd til mellemunderstøtninger. Til indvendige og udvendige hjørner anvendes EPDM-fugebånd, samt alu hjørneprofiler. Indbygning af fugebånd skal ske i henhold til leverandørens anvisninger Plader skal i videst muligt omfang leveres skåret på fixmål og med borede huller til fæstemidler fra fabrik, således at forarbejdning på byggeplads minimeres. Pladekanter skåret på byggeplads skal imprægneres iht. leverandørens anvisninger. Huller til skruer i facadeplader skal forbores. Forarbejdning af facadeplader på byggeplads skal ske i henhold til leverandørens anvisninger. Alt skære- og borestøv skal fjernes fra plader umiddelbart efter forarbejdning med en blød børste eller klud. Fugtigt støv på pladerne skal undgås og må under ingen omstændigheder tørre ind på pladen, da det kan føre til misfarvning og ødelæggelse af overfladen.

17 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 10 af 11 For at minimere variationer i den færdige overflade skal der så vidt det er muligt anvendes plader fra samme leverance på det enkelte facadefelt. Facadeplader monteres med den af leverandøren foreskrevne skrue, med kantafstande, skrueafstande og placering af skruer i henhold til leverandørens anvisninger. Lodrette og vandrette fuger mellem plader skal være 10 mm brede. Vandret alu fugeprofil indbygges i alle vandrette pladestød efter leverandørens anvisninger. Profilerne fastklemmes mellem facadeplade og EPDM bånd og må ikke fastgøres yderligere. Profilet klippes 2 mm kortere end pladelængde så det ikke bliver synligt i lodrette pladestød. Evt. samling af profiler skal ske over underlag og enderne skal stødes stumpt (ikke overlap). Det indskærpes at pladeleverandørens forskrifter for håndtering af skære- og borestøv følges nøje. Plader skal rengøres samme dag de er monteret, og der skal udføres en slutrengøring af hele pladearealet inden aflevering. Plader med støv eller kalkslør på overfladen vil ikke blive accepteret, og vil blive forlangt rengjort eller udskiftet Levering og montering af nye tilsætninger og inddækninger Omfatter indvendige tilsætninger og indfatninger ved nye vinduer og døre, samt udvendige indfatninger ved nye vinduer i stueetagen. Indfatninger og tilsætninger leveres til grundbehandling hos maler inden opsætning. Inden tilsætninger monteres skal det sikres at eksisterende dampspærre lukker tæt mod vindues- og dørlysninger. Supplerende tætning udføres med PE-folie 0,2 mm og egnet dampspærretape efter nærmere aftaler med tilsynet. Tilsætninger klodses op i lod og vage og fastgøres til eksist. træskelet, alle samlinger limes. Indfatninger fastgøres pr. ca. 30 cm, samlinger udføres på gering og i plan, indv. indfatninger limes i samlinger Efterjustering og tilpasning af vinduer og døre 1 år efter aflevering Omfatter efterjustering og tilpasning af alle leverede vinduer og døre. Alle bevægelige dele eftergås og olieres med syrefri olie iht. leverandørens anbefalinger. Hængsler mv. oprettes for tæt anslag og god gang. Løse greb, beslag og rosetter fastgøres. Tætningslister på vinduer og yderdøre eftergås. Løse lister limes.

18 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af Landsbiblioteket, B Tømrer-/Snedkerarbejder side 11 af KVALITETSKONTROL Produktkontrol Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning af bygherrens tilsyn ved forelæggelse af fuldstændige varedeklarationer, hvoraf det skal fremgå, hvilken deklaration produktet opfylder. Varedeklaration skal rekvireres af den udførende. Bygherrens tilsyn skal have mulighed for at kontrollere produkter inden udførelse Kontrolplan Arbejdet skal, i den udstrækning udbudsmaterialet ikke tilsiger andet, udføres i overensstemmelse med god byggeskik, også selv om der ikke er krævet specifik dokumentation herfor. Entreprenøren skal i sin samlede kontrolplan som minimum medtage alle kontrolprocedurer, som er angivet i tilknyttede normer, standarder mv. Entreprenøren skal opbevare dokumentation for alle kontroller i henhold til kontrolplanen, og tilsynet skal til enhver tid have adgang til denne kontroldokumentation

19 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af B-1728 Landsbiblioteket 16. Malerarbejde side 1 af 8 16 MALERARBEJDE 16.1 ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit Arbejdet omfatter Udførelse af de i nærværende afsnit anførte nødvendige ydelser til opnåelse af det foreskrevne endelige resultat samt alt, hvad det normalt henhører under malerarbejdet for arbejdernes fuldstændige færdiggørelse. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende: Malerbehandling af nye vinduer og døre på værksted Malerbehandling af nye inddækninger og indfatninger Malerbehandling af ydervægge Rengøring og vinduespudsning Der henvises tillige til beskrivelse Diverse bi-ydelser Såsom reparationer og justeringer på egne arbejder generelt. Reparationer af skader på egne arbejder uanset skadevolder Driftsvejledninger Der skal udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for de enkelte behandlinger. Driftsvejledninger skal være udfærdiget på grønlandsk og dansk Fabriksbehandlede emner Følgende emner leveres færdigbehandlet fra fabrik: Forudsætninger - Vinduer og døre malet i hvid Ral nr Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Den udførende skal ved prøve sikre sig, at den foreskrevne behandling er forenelig med underlaget/ tidligere anvendte produkter. Den udførende skal rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være til stede NORMER OG STANDARDER Arbejdet udføres i henhold til følgende normer og standarder senest gældende udgave: - MBK, inkl. sidste revisioner, som nærværende behandlinger refererer til. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, vedr. arbejde med kodenummererede produkter - GRØN RENGØRING fra Forbrugerstyrelsen

20 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af B-1728 Landsbiblioteket 16. Malerarbejde side 2 af 8 - Leverandøranvisninger Disse bestemmelser er gældende med mindre, der udtrykkeligt er anført afvigende bestemmelser i det efterfølgende MATERIALER Produkter generelt Anvendte produkter skal være lys-, vand-, kalk- og olieægte og svare til normer for malervarer, som er udarbejdet af De Danske Maleres Forsøgsstation og Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Entreprisen skal udføres med fabriksfremstillede materialer og i nøje overensstemmelse med leverandørens angivelser. Malerprodukt til behandling af fabriksbehandlede emner skal være forenelige med vindues- og dørleverandørens malerbehandling. Kulør og glans iht. særligt farveskema der udsendes senere, eller efter nærmere aftale inden entreprisens opstart. Ved pletreparationer skal farven tones som omgivende farve Kvalitetsprøver Forud for hver behandlingstype kan bygherrens tilsyn forlange en prøve afsat. Prøvens omfang og placering aftales med tilsynet. Når prøven er gennemtør udfører maleren tapeprøve og afsmitningskontrol under tilsynets overværelse. Når prøven er godkendt daner den norm for behandlingstypens udførelse Stillads Nødvendige stilladser for entreprisens udførelse skal være indeholdt i tilbuddet Arbejdslys Nødvendigt arbejdslys for entreprisens udførelse skal være indeholdt i tilbuddet UDFØRELSE Generelt Behandlingsforskrifter (MBK-nr.) henviser til Teknologisk Instituts malerfagligt behandlingskatalog for ny behandling samt vedligehold. Uanset behandlingsanvisning i MBK-blad skal udfaldskrav altid opnås Vandbaserede materialer skal under transport og opbevaring på byggepladsen sikres effektivt mod frost. Frostskadede materialer skal straks fjernes fra byggepladsen. Vurdering af underlagets egnethed til den foreskrevne malerbehandling er malerentreprenørens fulde ansvar. Malerentreprenøren skal forebygge stænkpletter af maling mv. på belægninger, elementer og udstyr med færdigbehandlet overflade etc. ved fornøden tildækning, således at forurening og beskadigelse under malerentreprisens gennemførelse undgås. Malervarerester o.lign. må ikke tømmes i bygningernes afløb, men skal samles i beholdere og afleveres på kommunens opsamlingsplads. Malerentreprenøren skal sikre mod spild af malervarer o.lign.

21 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af B-1728 Landsbiblioteket 16. Malerarbejde side 3 af 8 Behandling Grunding af træværk skal foretages på alle sider og kanter, og flader skal være behandlet fuldt ud, selv om de ikke er synlige. Træværk må ikke grundes, hvis fugtighedsindholdet overstiger 15 %. Intervaller (korteste og længste tidsrum) mellem påføringerne skal overholdes i henhold til fabrikanternes anvisninger. Ved overskridelse af maksimuminterval skal der sikres korrekt vedhæftning ved slibning mellem malerbehandlingerne. Beskæringer Det skal påregnes, at der altid skal udføres beskæring mellem forskellige behandlingstyper, ved behandlingernes begrænsning mod ubehandlede områder samt mod færdige emner. Beskæringerne skal udføres i alle behandlinger. Efterbehandling Malerentreprenøren er pligtig til at udføre reparationer efter andre håndværkere, samt almindeligt forekommende malerreparationer. Reparationer skal udføres, så de ikke ses, men heller ikke savnes. Materialeoplag, affald Det påhviler malerentreprenøren selv at sørge for passende materialeoplag på byggepladsen. Malevarerester og lign. må ikke tømmes i bygningens afløb, men skal samles i beholdere og fjernes fra byggepladsen, ligesom malerentreprenøren er ansvarlig for skader som følge af spild af malervarer og lign. Terræn skal beskyttes mod malerflager og materialer som spildes på terræn skal ufortrødent fjernes og bortskaffes Malerbehandling af nye vinduer og døre på værksted Omfatter alle nye vinduer og døre med behandling på udvendig side inkl. kant og fals ind til yderste tætningsliste eller yderste kant, hvor der ingen tætningsliste er. Antal og størrelser er angivet på tegn. A010 Vindues- og døroversigt. Vinduer leveres at tømrerentreprenør og er fabriksmalede ud- og indvendigt i hvid Ral nr Udvendig side af vinduer skal males på værksted i kulør og glans som angivet i særligt farveskema, der eftersendes. Udførelse som MBK V 3646: Vinduer, udvendig, med sprøjtemalebehandling på værksted. NB: Tætningslister, beslag, faller m.v. må ikke overmales. Nybehandling Blad nr. V3646 MBK April 2004 Vinduer, udvendig Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, vakumimprægneret, vinduer Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade Slutbehandling Træbeskyttelse, dækkende, industri Kodenummer Se produkt Forudsætninger

22 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af B-1728 Landsbiblioteket 16. Malerarbejde side 4 af 8 Vinduer og yderdøre - med glas i gummibånd og liste. Flader skal være rene og glatte (uden skader fra overfladeopfugtning og uden skader fra maskinbearbejdning). Svagt synlige kutterslag er tilladt. Revner max. bredde 1,0 mm og længde 30 % af emnet. Udvendige kanter skal være blødt afrundede. Samlinger skal være tætte. Propning er tilladt. Terpentinafdampningen skal være gennemført. Fugtighed i vinduer 12 ±3 vægt%. Vejl. prøvemetode: Træfugtighed Behandlingsanvisning Industribehandling (med produkter fra valgt system) Indvendig og udvendig samt fals og kant - 1 gang træbeskyttelse - kitning/fugning/pletspartling - sprøjtning med træbeskyttelse, dækkende, industrikvalitet Shellakering, mellemslibning og afstøvning er indeholdt. Der kan foreskrives system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927: Fuld behandling på underkant yderdøre: Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning): Tør lagtykkelse: Min 60 µm Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl Egenskaber Industribehandling til høj vejrpåvirkning, fx syd- og vestvendt. Indeholder skærpede krav i.f.t. VSO-behandlingssystem. Træets åretegning skjules helt og strukturen skjules helt eller delvis. Stort kulørvalg. Træbeskyttelse er fx kombination af plastdispersion, alkyd-/olieemulsion og fungicid. Halvmat til halvblank. Findes i dækkende og transparente nuancer. Beskytter mod skimmel og mod nedbrydning af træoverfladen. Vejrbestandigheden er god Malerbehandling af nye inddækninger og indfatninger Omfatter alle nye inddækninger og indfatninger omkring vinduer og døre. Indvendig udførelse som MBK V 4178: Træværk Indvendig, med grundbehandling på værksted. Kulør og glans iht. særligt farveskema, der eftersendes. Udvendig udførelse som MBK V 5510: Træværk udvendig, med grundbehandling på værksted. Kulør og glans: hvid som eksisterende. Træværk, indvendig Nybehandling MBK April 2004 Blad nr. V4178 Byggemateriale Træ, fyr, massiv, høvlet, kl. J2 Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav Forventet udfald Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling Plastemalje Kodenummer 00-1 Forudsætninger

23 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af B-1728 Landsbiblioteket 16. Malerarbejde side 5 af 8 Trækvalitet: Klasse J2, DS/EN 942 Flader skal være rene, uden ujævnhed fra overfladeopfugtning og uden misfarvning fra biologisk angreb, samt glatte (uden skader fra maskinbearbejdning og skæmmende kutterslag). Samlinger og stød skal være tætte og i plan uden skæmmende slibespor. Knaster over 2 mm, knasthuller og harpikslommer må ikke forekomme. Propning er tilladt. Revner må ikke forekomme. Skærpet krav: Fugtighed 6-10 vægt %. Vejl. prøvemetode: Træfugtighed Behandlingsanvisning - grunding med plastalkydgrundmaling - 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse - 2 gange fuldspartling med acrylplastspartelmasse - 1 gang plastmellemmaling - 3 gange plastemalje, glans: 40 Isolering/shellakering, kitning, mellemslibning og afstøvning er indeholdt. NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt: - Fodlister Grundes på alle flader og kanter inden opsætning Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 10 Egenskaber Behandling til tørre rum med æstetiske og høje funktionelle krav. Plastemalje med sammenflydning og tørretid afhængig af temperatur og luftfugtighed. Ikke gulnende. Har ringe tilbøjelighed til sammenklæbning ved fx døre. Har ringe smudsmodtagelighed og tilfredsstillende rengørlighed, dog med undtagelse af vandopløste farvestoffer fra fx te, kaffe og ketchup. Er slidstærk. Træværk, udvendig Nybehandling MBK April 2004 Blad nr. V 5510 Byggemateriale Funktionsklasse Forventet udfald Slutbehandling Kodenummer * * Træ, fyr, massiv, savskåret III Æstetiske og høje funktionelle krav Dækket og lukket flade Plastalkydtræbeskyttelse, dækkende 2-1 på værksted 00-1 på byggeplads Forudsætninger Overfladekarakter afhængig af maskintype til savskæring. Flader skal være rene, uden ujævnhed fra overfladeopfugtning og uden misfarvning fra biologisk påvirkning. Fugtighed i fritstående og ventileret udvendig beklædning max. 18 vægt%. Vejl. prøvemetoder: Klima Træfugtighed Behandlingsanvisning På værksted - grunding med alkydgrundmaling på alle flader og kanter - 1 gang alkydtræbeskyttelse, dækkende

24 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af B-1728 Landsbiblioteket 16. Malerarbejde side 6 af 8 På byggeplads - 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, dækkende Afstøvning er indeholdt. * Speciel behandling til Grønland. Egenskaber Behandling til høj påvirkning, fx syd- og vestvendte bygningsdele. Træets åretegning og struktur skjules helt eller delvis. Gennemslag fra knaster kan forekomme. Plastalkydtræbeskyttelse er kombination af plastdispersion, alkyd-/olieemulsion og fungicid. Halvmat til halvblank. Findes i dækkende og transparente nuancer. Beskytter mod skimmel og mod nedbrydning af træoverfladen som følge af vejrliget. Vejrbestandigheden er god til særdeles tilfredsstillende Malerbehandling af ydervægge Omfatter alle ydervægge, hvor der skiftes vinduer og døre. Udførelse som MBK V 2879 C: Vægge Kulør og glans som eksisterende, hvid glans 10. Vedligehold Vægge MBK April 2003 Blad nr. V 2879C Byggemateriale Gipsplade Funktionsklasse III Æstetiske og høje funktionelle krav Nuværende behandling Acrylplastvægmaling på filt/væv Tilstand og behov C: Almindeligt vedligehold Forventet udfald Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling Acrylplastvægmaling Kodenummer 00-1 Forudsætninger Overfladen er: stort set intakt (enkelte små huller/revner), fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning, uden misfarvning, let tilsmudset. C-anvisningen kan give tilfredsstillende funktion/udseende. Vejl. prøvemetoder: Afsmitning Tapeprøve Krydssnit Behandlingsanvisning - vask - udgipsning - reparation af revnet filt/væv - 2 gange acrylplastvægmaling, glans: 10 Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2 Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

25 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af B-1728 Landsbiblioteket 16. Malerarbejde side 7 af 8 Egenskaber Behandling til vægge i tørre rum, fx institution, kontor, korridor, opholdsrum, køkken og trapperum, med høje æstetiske og høje funktionelle krav. Behandling C viser et rettidigt vedligehold med samme kulør. Acrylplastvægmaling er diffusionsåben og let at genbehandle. Egenskaber som afsmitning, smudsmodtagelighed, rengørlighed og fugtbestandighed afhænger af kvalitet, kulør og glans. Stort kulørvalg og flere glanstrin. Ved valg af effektvirkning, kan ekstra behandling være nødvendig Rengøring og vinduespudsning Omfatter alle rum og udvendige arealer berørt af entreprisen. Der skal udføres almindelig rengøring under udførelsen af arbejderne. Herunder fjernelse af malerpletter og stænk overalt samt fjernelse og bortskaffelse af afdækning, tape samt andet maler-affald. Maling fjernes fra faller, rigler og lignende bevægelige beslagdele samt ubehandlede beslag i øvrigt. Umiddelbart inden aflevering fjernes evt. mærkater og vinduer pudses udvendigt og indvendigt. Vinduerne skal efter pudsning være uden spor af de udførte bygningsarbejder. Der må ikke anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige bygningsdele eller udstyr. Ej heller må der anvendes vand i så stor udstrækning, at der kan opstå skader. Rengøring foretages umiddelbart inden arbejdets foreløbige aflevering og omfatter rengøring af omgivelser og alle lokaler, der har været berørt af den pågældende entreprise. Rengøring foretages i nødvendigt omfang efter mangelafhjælpning KVALITETSKONTROL Produktkontrol Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning af bygherrens tilsyn ved forelæggelse af fuldstændige varedeklarationer, hvoraf det skal fremgå, hvilken deklaration produktet opfylder. Varedeklaration skal rekvireres af den udførende. Bygherrens tilsyn skal have mulighed for at kontrollere produkter inden udførelse. Omfang skal aftales Kontrolplan Arbejdet skal, i den udstrækning udbudsmaterialet ikke tilsiger andet, udføres i overensstemmelse med god byggeskik, også selv om der ikke er krævet specifik dokumentation herfor. Entreprenøren skal i sin samlede kontrolplan som minimum medtage alle kontrolprocedurer, som er angivet i tilknyttede normer, standarder mv.

26 IIKNN SA Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. vedligehold af B-1728 Landsbiblioteket 16. Malerarbejde side 8 af 8 Entreprenøren skal opbevare dokumentation for alle kontroller i henhold til kontrolplanen, og bygherrens tilsyn skal til enhver tid have adgang til denne kontroldokumentation

27 UDBUDSKONTROLPLAN, SB BILAG 5 Bygherre: IIKNN Byggesag: Vedligehold af Landsbiblioteket B-1728 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres Fagområder i henhold til : SA Afsnit 9 tømrer-/ snedker hvornår kontrolleres kriterier for og frekvens godkendelse 9 Tømrer-/ snedkerarbejde 9.00 Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt. Materialer er intakte. dokumentations-krav Følgesedler, varedeklarationer mv Kontrol af fugt i træmaterialer Fugtmåling Ved modtagelse 10% SA afs Måleresultater dato bemærkninger bilag Dato: Ydervægge 9.02 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.03 Kontrol af fugtindhold i træ Fugtmåling Før udførelse, 20% SA Måleresultater 9.04 Kontrol af bindingsværk og Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto beslag 9.05 Kontrol af dampspærre Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.06 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.07 Kontrol af vindspærre+fugning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.08 Kontrol af udv. beklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.09 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Vinduer 9.10 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.11 Kontrol indbygningsmål/ huller Måling, lod og vater Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.12 Kontrol af fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.13 Kontrol af stopning og fugning Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Indfatninger, inddækninger 9.14 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 9.15 Kontrol af materialer og grunding Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.16 Kontrol af fastgørelse, Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema sammenskæring, samlinger 9.17 Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Firmanavn: telefon: kontaktperson: telefax:

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.04.2016 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som beklædning på underlag af stål.

Amroc cementspånplader anvendt som beklædning på underlag af stål. Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 08.02.05. Amroc cementspånplader anvendt som beklædning på underlag af stål. Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk Nærværende

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-402 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat Ilulissat 07/03/2016 Side 1 / 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 Bygningsdele... 3 2.3.... 4 Der henvises til afsnit 2.9 prøver... 4 2.4. Byggeplads... 4 2.5. Sikkerhed og sundhed... 4 2.6. Omgivende miljø...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MBM Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Fibercement 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse For udførelse af nyt produktionskøkken

Særlig Arbejdsbeskrivelse For udførelse af nyt produktionskøkken Bygherre. Dato: 15.04.2015 Departement for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Sag nr: 15020 SA Særlig Arbejdsbeskrivelse For udførelse af nyt produktionskøkken B-1521, Aaqa tnt nuuk a/s INUPLAN

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Beskrivelseseksempel. Udarbejdet: MBM Kontrolleret: Godkendt: TDM

Beskrivelseseksempel. Udarbejdet: MBM Kontrolleret: Godkendt: TDM Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MBM Kontrolleret: 05-07-17 Godkendt: TDM Let facadebeklædning, Fibercement 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning 1 Generelt om Handyboard Materiale Høj kvalitets facadeplade af gennemfarvet fibercement iht. EN 12467. Overflade Efterfølgende bliver Handyboard gjort vandafvisende på forsiden og bagsiden ved hjælp af

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MSO Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Urbannature Metro 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Nordic Fibercement Nordic Fibercement er gennemtestede produkter til det Nordiske marked. Vores fibercement beklædning

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere