L O L L A N D S N O R R E H E R R R r» BRANDERSLEV SOGN, A, D P g n <.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O L L A N D S N O R R E H E R R R r» BRANDERSLEV SOGN, A, D P g n <."

Transkript

1 L O L L A N D S N O R R E H E R R R r» BRANDERSLEV SOGN, A, D P g n <. Degnekaldet var I ældr* tid lagt til Nakskov latinskole og blev betjent af lnbedegne, senore af substitutor. 6. CHRISTEN POULSEN (1618- ). Gik 1616 i nverste klasse i Nakskov latinskole; student dcrfrn Blev løbedegn her I6l8.' 7. NIELS HOLCHKNDORPH (1628- ). Blov 1. maj 1628 løbedegn her, sammen mod Hans Hansen. 2) 8. HANS HANSEN (1628). So degn** for Utterslev (nr, 277). 9. LAURIDS ( ) v»r substitut her da han betalt* kvægskat af en hest og en ko.. HANS HANSEN (- 1667, ). Na?vnes som degn her i Arene l667-83?'havde 1682 gård nr. 32 i fæste.' 1. MARCUS RASMUSSEN (- 1689, )- Var den første sædodegn her. Han klagede 1690 over, at degneboligen var ganske forfalden, da han overtog den, og over at sognepræsten brugte don Jord, der var tillagt degnekaldet?' april 1689 i Nakskov Birthe Pedorsdatter. d, fnr i Vestenskov Margrethe Larsdatter.Mer lovode HANS ABRAHAMSEN MULE ( ). Var degn her 19. juli 1733, do hnns hustru var fadder 1 Vestenskov. - Tor 1733 N.N MADS KAARE (173^-17^). F. ca Student Nykobing Aflagde 12. Juli 173^* * Kobelev ed som degn her. Vod bispevisitntaon 1738 bomærkedes, at ungdommen vor vel oplyst.16/ matte han give sognepræsten sin forpligt på at holdt op mod sin drukkenskab, mon denne advarsel Iijnlp ikke synderligt. Der blev 27. Juli 17^ rejst provst.r,tssng imod ham for uaømmolifit og forargeligt levned bådo i og udenfor embedet. Sål-.-d. 6 hovdo han påskedag, modens præston prædikede, r<jst sig i degnu-stolen Ofe* hnmret i den, medens han råbte: "Prusten er en

2 6k gammel nar". Vidneudsagnene bekræftede påstanden om hans drukkenskab og hans forsømmelse af skoleembedet, og ved provsteretsdom af 25- sept. 17** fradømtes han embedet.' 22*t. HANS MADSEN HORN (17*5-17*9). Se degne for Sandby (nr. 232) RASMUS JEPPESEN (IBSEN) 5YANKING (17*9-1760). Se degne for Herredskirke (nr. 336) CHRISTOPHER OLSEN STEEN (176O-I8O6). F. ca. 173*. d, hor ' ol ' 5. marts 1806,'bgr. 10. marts. - Student Nakskov Fik 30, maj 176O kollats som degn og skoloholder her og aflagde eden 17. juni 1 Maribo. Ved bispevlsitatseme bemærkedes: 176* ungdora skikkelig vel oplyst, 1771 ungdora vol oplyst, og at han katekiserede: 1787 nogenledes, 1790, 17*>3 ret vol, 1796, 1799 og 1802 ikke ilde. Bispen var 1796 såre vol fornøjet og 1799 meget vel fornøjet. Hans moder vor i huset hos ham og blev bgr. her 6, marts 1775, 69 år gi«- 17. nov i Stokkemarko Karen Lerche Jochumsen,f. 17*2 i Hunseby. døbt 23. dec. d. hor 1793, bgr. 1. Juni. - Datter af degn for Stoklcomarko Christian Jochumsen (se nr. 186) og 1. hustru Lovis«Bech. Ved skiftet efter hende var boets overskud $50 rdx. '- Barn: 1) Christian Carl Steen, f. her 28. aug. 1776*. <*obt *. sept., d. 16. dec. 18**9 1 Nakskov, bgr. 21. dec. Købmand, senere økonom ved Nakskov sygehus. 2) Moren Steen, f. hor 22. Jan dobt 2k. Jan., d. her 1779, bgr. 21. febr. B, Skoleholder e. Her var Ingen skole 1735, men lodsejerne var blevet enigo om at bygge on sådan. '17^2 var der tilbygget k fag til degneboligen, og undervisningen var begyndt samme år. ' Degnene her var tillige skoleholdore. SANDBY SOGN. A. D e g n *». T ældre tid vor sognet tillagt l. horeren i Nakskov latinskole, der lod substituter betjene kaldet JENS JESPERSEN (- 1657, ). Var substitut her, da han

3 65 16?7 betalte kvægskat af 5 hest**, 3 koer, 6 får og 6 svin. Havde 1671 en odegård i fæste og betalte folkeskat af 2 drenge og en pige. Han nævnes i Jordebogsrognskaberao O (skovudvisningen). Bevidnede 16 # dec. 1680, at færgemanden i Taars havde krævet for høj betaling for at færge bispens famulus over til Langeland. ' 228. ERICH LAURIDSEN (?). Søn af sognopræst her Laurids Pedersen 2) Horbelev og Maren Jensdatter Bang. Skal have været degn her THOMAS HANSEN (- 1692, ). Formentlig den første sædedegn. Stævnede 1o"92 præsten, fordi denne havde taget 37 skæpper land, der hidtil havde ligget til degnekaldet, men som ved matrikulerlngen var tilmålt præstegården. Præsten måtte tilbagelevere jorden og yderligere betale degnen 12 rdl. Var *) r \\ tillige kirkeværge.' - før 1697 N.N.. der levede 1711«- Born: i) Barn, d. her ) Datter, f, for 17C*, levede 230. ILlNS MICHELSEN LANGELAND (- 171*-1739). F. ca. I680.d- her Jan Student Odense 1?02. Var degn her 171** '«<* bispevisitatson 1733 bemærkedes det, at ungdommen var f01..varligt oplyst. - 1 før 171* N.N.. d, her for 173* maj 173* i Maribo Anniche Rasmusdatter Rod. - Born: 2 børn, der levede,717-7) 231. MATHIAS LUTZEN ( *9). F. ca. 1710, d. her 17*9. - Student Nakskov Fik 31. jan, 1739 kollats som degn her og aflagde eden samme dag i Odense. Ved bispevisitatsen 17*1 bemærkedes, at ungdommen var vel oplyst marts 1739 i Østofto Karen Ernst, f i Nysted, døbt 16. okt., d. her Datter af degn for Østofte Daniel Valentinsen Ernst (se nr. 622) og Ellen Johanne Albertsdatter Rhold *, febr. 17*0 i Nakskov Gunder Hansdatter Munch.- Datter af Hans Jacobsen Munch og Cathrine Jessæidatter. Hun - 2 nov. 17*9 eftermanden Hans Madsen Horn (so nr, 232). Hun fik 5. sept. 17*9 bevilling til at sidde i uskiftet bo og senere skifte med somfrændor.'- Børn: efterlod sig flere børn? blandt hvilkei Henrik Mathiasen Ltltzeht f* hor cnj 17*1. d. her 29. okt. 181^, bgr. 5. nov. Husmand her HANS MADSEN HORN (17*9-175*). F i Nakskov, døbt 21. aug., d, her foråret 175*. - Son af postmester og vinhandler Mathias norn og Anna Clnusdatter, Student Nakskov 1726, baccalaur 1727,

4 cand.theol. 13. dec. 173*. Fik 10. Juli 17** kollats som degn og skoleholder på Asko og 11. aug. 17*5 kollats som degn og skoleholder for Branderslev og 26. sopt. 1?*9 kollats som degn hor. Ved bispovisltatsen 1750 bemærkedes, at ungdommon var vel oplyst. - nov, 17*9 Gundor Hansdat- 9) ter Munch, dør var hans næstsøskendebarn.'- Dattor af Hans Jacobsen Munch og Cathrine Jessæidattor. Hun - 1 2*. febr. 17*0 i Nakskov formanden Mathias Ltitzen, se nr, OTTO FRIDERICH ROSENVOLD (175*~1767). F, ca, 1719, d. her foråret Sen af Fridorich Terkelsen og Birgitte Roden! 'student Horsens 17*1. Var 17*5 huslærer på Korselitse, da Elisabeth Nielsdatter måtte stå åbenbar skrifte 1 Sdr. Kirkeby for lejermål med ham! 1 'Blev 8, nov antaget til skoleholder i Fejø Vesterby, men havde nogle vanskeligheder med degnen, der ikke vilde udlevere skolehuset til ham. 'Fik 1, maj 175* kollats som degn her og aflagde»den 2*. Juni her. Ved bispovisitatsen 1765 bemærkedes, at ungdommen vor vel oplyst, - 2, dec. 175* 1 Nakskov Cathrine Friderichsdatter Pintzfeldt.- Datter af birkedommer på Fejø Fridorich Pintzfeldt og Marie Cathrine. Søsteren Edele -* Jørgen Honrichsen Schou, degn på Femø (ae mr, 689), og søsteron Magdalene Christine - 1 Peter Teisen, skoleholder i V, Kippinge (so nr. H87) og - 2 Morten Erlandsen Berg, degn for Torkilstrup (se nr, 10?2), - Børn: i) Ingoborg Rosenvold, f, her ca, 1755, levede 1767) ' 2) Friderlehc Birgitte Rosenvold, f, her ca, 1757» lovede 176 7! 0) 23*. PEDER JOHANNES HEDENSTED ( ). Se degne for Købelev (nr, 25*) JØRGEN MATHIESEN (» ). F. ca d. her 1778, bgr, 3. aug, - Skoleholder. Fik 10. april 1776 kollats som degn her og var tillige organist. '- 1. okt her Ellen Cathrine Holm, f, ca, 1736, d. her 26. febr. 1808] 2 ' bgr, 3. marts, - Broderen Peder Svendsen Holm var degn for Græsted. Ved skiftet efter hende var boets overskud 201 rdl. 'Ingen horn HENRICH MOLLER ( ), F. en. 17*4, d. her 1*. Juni 1808,-"bgr. 17- Juni. - Bl.-v, tftor 1775i skoleholder i 66

5 67 Avnslev og derefter i Maderup i Særslev sogn. Fik 15. aug, 1778 kollats som degn her, men tiltrådte ikke embedet før i 14) oktober måned. Ved bispeviaitatserne bemærkodes, at han katekiserede: 1790 ikke ilde, 1793 nogenledes, 1796 ikke Ude; 1799 og 1802 var han syg. Da provsten 1780 ønskede, at han tillige skulde være skoleholder, protesterede Moller og fremviste sit kaldsbrev, som intet indeholdt om, at han var pålagt skolehold. 1 "Ved r») skiftet efter ham var boets overskud 112 rdl] 3 ' - før 1775 Christine Caroline Schiøtz, f. ca, 17*8, d. her 10. dec bgr. 15* dec. - Hun boede som enke hos sin datter i Tears, - Børn: i) Carl Henrich Møller, f. ca, levede lsos! 3^) Juliana Cathrine Møller, f. her 1782, døbt 21. Juli, - her 13- jan Rasmus Christensen Skafte, gårdejer i Taars. 3) Jacob Christian Moller, f. her 1785, dobt 28. marts, d. her 1808, bgr. 13. Juli. *) Nicoline Mari. Moller, f. her 1787, dobt 1*. sept. # d. her 1788, bgr. 11. febr, B, S k o l e h o l d err. I sognet var skoler 1 Hejsmarke og Sandby, 1. Højsmarke skole, Skolen blev oprettet ved fundats af 11. nov. 173*! Skolehuset blev bygget i 173*, men var endnu i nov ikko holt istand! 7 ' 237. RASMUS ANDERSEN MYNSTER ( ). Se degne for Arainge (nr. 33) MORTEN JORGENSEN ( -17*2). D. hor nov. 1742! 8 * 239. JENS ELIASEN KROG ( ). F i Maribo, døbt 23. maj, d. her 7. april l80o 9 'bgr- 12. april. - Søn af Elias Jensen Krog og Helena Dorothea Roth (søster til kordegn i Maribo Poul Christian Roth). Elev i Nykøbing latinskole, men forlod den efter et uheld, hvorved han fik sit ene knæ ødelagt. ' Blev skoleholder hor nov, 17*2, men fik først sit kaldsbrev 16. Jan. 17*4 - Ved bispevisltøtserne 1790, 1793 og 1796 bemærkedes, at han katekiserede nogenledes, 1799 var han syg og betegnedes da som "en herlig skole-jubollærer". Han fik 1791, 1792, 1794 og rdl. i belønning for godt skolehold? 0 ' Ved skiftet efter ham var boots overskud 20 rdl. ' ~ for

6 1743 Sidsel Rasmusdattor, f. ca Børni 1) Henrich Jensen Krog, f. ca. 17*3, d i Rødby, bgr, 29, aug, Tog 1776 borgerskab i Rodby som snedker. 2) Rasmus Krog, f. ca. 1753, d l Nakskov, bgr. 23, sept. Snedker i Nakskov, Gift, 3) Maren Krog, var fadder her 22. febr. 178*, d. før ) Datter, f. ca. 1762, d. her 1777, bgr. 14. Juli PEDER HØVINGHOFF (18OO-18O9). F. 177* i Aborre, døbt 23. Jan. i Gamtofte, d. her 23. febr. I816, bgr. 1. marts. - Son af degn for Købelev Henrich Mathiesen Høvinghoff (se nr. 255) og Else Kirstine Pedersdatter. Blev skoleholder her 1800 og fra 1809 lærer og kirkesanger i Sandby. Ved bispovisltatsen 1805 bemærkedes; "Høvinghoff mangler driftighed til at udfore sin«pligter. Børnone mådelige i religion og læsning. Han blev eftertrykkelig formanet". ~ 5. sept i Rolykke Margrethe Mortensdatter Skude, f, 1778 i Rolykke, døbt 20. sept. i Købolev, d. sst. 23. febr. 1850, bgr. 1. marts. - Dattor af gårdejer Morten Skude, - Børn: 1) Henrich Høvinghoff, f, her 12. febr. 1803, dobt 20. febr. 2) Jacob Høvinghoff, f, her 10. dec. 1806, døbt 14, dec, d. her 1809, bgr. 30. Juli. 3) Johan Jacob Høvinghoff, f. her 20. okt. 1809, døbt 27. okt Sandby skole. Skolen blev oprettet 17*2 vod tilbygning af 5 fag 21 ) til degneboligen. 'Degnene skulde tillige være skoleholdere, men dette blev kun gennemført det første år og vistnok i Arene *1. MATHIAS LUTZEN (l7*2-i?43). Se degne her (nr. 23l) ANDREAS JØRGEN ANDREASEN COLDING ( ). Se degne for Askø (nr. 701). 243, ANDERS SØRENSEN (I768-I789). F- ca , d. her 1789, bgr. 29. marts. - Blev skoleholder her 1768, 22) 'men endnu 1779 havde han ikke fået sit kaldsbrev, hvorfor hans son- 21) ner blev taget til soldater ligesom bøndorbørn. 'Provsten bemærkede 1780, at skolehuset var så ubekvemt, usselt og lidet, at dot næppe var godt nok til fårohus, og skoleholderen klagede samtidig over sin ringe løn. 'Kirkeeje-

7 69 ren baron Christian Friderich Knuth blev så fornærmet horover, at han flyttede borde og bænke fra skolehuset over til organisten, den tyskfødte skrædder Johannes Giogengach. og bestemte, at denne fremtidig skulde være skoleholder, Bønderne vilde imidlertid Ikke sende deres børn i skole hos denne og holdt dem hjemme. Efter indberetning til bispen herom, 24) måtte baronen bøje sig, og alt blev ved dot gamle. 'Vod skiftet efter ham var boets overskud 32 rdl? 5 '- 1 N.N. - 2 før Anna Rasmusdatter, d. her Jan Ved skiftet efter hende var boets overskud 18 rdl.* 1 ' Juli 1786 her Ingeborg Madsdntter, f. ca. 17*0. Hun overlevede ham og var - 1 Hans Jørgensen i Tanrs, - Børns O Rasmus Andersen, f. ca. 1753, var 1789 husfæster i BranderslevT 2) Karen Andersdatter, f. ca. 1757, d ? 5 ' 26 '3) Søron Andersen, f. ca , var 1789 fæstegårdmand i Sandby7 5 '4) Karen Andersdatter, f. ca , levede ugift ) Maren åndersdatter, f. ca. 1766, levede ugift '6) Simon Andersen, f, ca. 1769, levede 1789? 3^ JENS MOLLER ( ). F. r,a Ved bispevis 1 tatserno bemærkedes, at han katekiserede: 1790 ret vel, 1793, 1796 nogenledes, 1799 usselt, 1802 kun mådeligt bemærkedes: mådelig katekismus, kun få læste rent. Skaleprotokol dårlig ført. Formaning. Han fik 1790, 1793, 1796, 1798 og rdl. I belønning for godt skolehold? ~ før 1783 Friderlca Vilhelmine Hlorth, f. ca Børn: l) Niels Møller, f. ca, 1783, lavede IfiOl. 2) Søn, f. ca. 1786, d. her 1792, bgr. 3. marts. 3) Ellen Møller, f. ca. 17*8, d. her bgr. 8. dec. 4) Kirsten Marie Møller, f. hor 2. Juli 1795, døbt 9. aug., levede 1801, KØBELEV SOGN. A. D o g n e. Sognet var i ældre tid tillagt Nakskov latinskole og blev botjent af løbedegne. Da skolen voksede, blev indtægten af kaldet tillagt den mellemste horer, og sognet betjentes af substituter, Fra omkring 1690 var her sædedegne. LAVRIDS HANSEN (ir.ik- ). Elev i Nakskov latinskole, blev påsken l6l8 løbedegn her sammen med S.i. 1 Bondesen,

8 2*i6. PEDER BONDESEN (1618-I619). D. I619 i Nakskov, bgr. 7. febr, - Elev i Nakskov latinskole, blev påsken 1618 løbedegn her sammen med Lavrids Hansen. 2) 247, NIELS CHRISTOPHERSEN (1628- ). Elev i Nakskov latinskole, Blev 1. maj 1628 løbedegn h*r?' 248, MADS JACOBSEN WOLF (ULF) (16*7-1683). D. her marts Blev substitut her 16*7.'Betalte 1657 kvægskat af 3 køer og 3 svin og 1671 folkoskat for sig, en karl og en pige. Eventuelt identisk mod den Mads Jacobsen Ulf, der 1628 blev løbedegn i Gurreby; se nr , RASMUS NIELSEN ( ). Blev substitut her 11.marts 1683 og siden sædedegn.'klagede 1690 over, at degneboligen var ganske øde, da han overtog den, og at han var kommet i gæld ved at måtte reparere den. Den brændte sommeren 1691, bvud der yderligere forarmode ham? - N.N.. der levede 1692?'- Børni Barn, der levede 1692?' 250, JENS KIØG ( ), D. her 26. april 1726?'provst Rhode kaldte ham for "don stakkels stolte degn", dor 1707 nedrev kapellanen Frands Hormons offerbrædt, hvorpå menigheden plejede at lægge nogle få skillinger.' - Kirs ton, der overlevede ham. - Børn: Havde 2 sønner, der levede 17 *. Den ene passede degnoboligena ringe landbru g?> 251, PEDER JØRGENSEN HEYE ( ). F. ca. 1700, d. hor 17*0. - Student Nakskov 1721, baccalaur Aflagde 28. juli 1726 eden som degn her. Ved hispevisitatsen 1733 bemærkedes, at ungdommen var meget vftl oplyst. Såsnart han havde tiltrådt embedet, rejste han sag mod formandens enke, overfor hvem han rojsto krav på degneion for hele året samt nvl.n. endvidere vilde han hverken unde hende nådae-nsår eller pension. Da dommen gik ham imod, stævnede han provsteretten for landemodet Mor måtte han give provsten en undskyldning for de i stævningen rejste beskyldninger og erkl»re, at han ikke troode, at det var af uvillighed mod ham, at provsteretton havde nfsagt sin dom.'- 7. aug. 1?26 i Nakskov Marie Elisabeth Frolich, d. Her 1766, bgr. 25. marts. - Hendes nærmeste slægtning var kontrollør i Nakskov Frlderlch With's hustru Sille Molmarck.- Born: Der kendos: 1) Poul Pedersen 70

9 71 Heye, f. 6. febr Mr} 9 **, 8. maj 1810 i Sjelle. Student Nakskov 1751, subrcktor sst, \"66, sogutptast \A\ SJe\- le, Skørringe og Laasby 1782! '- 1*. okt, 1783 i Harløv Christine Sophie Harlev, f. 175* i Aarhus, døbt 18. sept. (Dom.), d. 28. marts 1810 i Sjelle. Datter af farver Jens Harlev og Kirstine Mario Feilberg. 2) Jorgen Pedersen Heye, f. her ca , d. 2*. sept i tflbolle, bgr, 28. sept. Degn for Fejø, so nr ) Datter, d, her 17»6, bgr, 11. npril, 252. JACOB NESS (17*0-1747). F. ca. 1709, d. her efterorot 17*7* - Stud.-nt Maribo Aflagde eden som degn her 30. Juni 17*0 i Maribo, Fik 25. nug, 1747 bevilling til, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo og siden skift«m«?d samfr»nder! 1 '- Bodil Margrethe Brandt, f i Stubbekøbing, døbt 18. juni, d. her 1776, bgr. 13. juni, - Datter af Christian Brandt og Margrethe Knoutel, - Børn: Der kendes: l) Sophi. Mag4aleno Nes«, f. her cft. 17*2, d. 6. okt i Uttorslov, bgr«13* okt. ~ hor 10. aug, 1770 Helle Michael Hellesen, f. ca i Sandby, d. 10, okt. 17/8 i Utterslev, bgr. 13. okt. Søn af sognepræst Hans Oluf Hellesen og 2. hustru Abel Mario Froderiksdatter Felthuus, Student Nakskov 176O, forpagter af Hovgård i Utterslev sogn. 2) Margaretha Sophia Ness, f, her ca. 17**. d. her 179<>» bgr. 17. dec, - i her (tral.) 1. marts 1777 Jons Gregersen Jonsen, degn for Herredskirke, se nr s hor (trol.) 1?. nov Henrich Nielsen Heye i Vestorbo, Han - i" N.N CHRISTIAN RASMUSSEN RONNQW (17*8-1776). F. 2. Juni 1711 i Rønnebæk, 'd. her 1776, bgr. ri. marts. - Student Nakskov c and. theol. 7. aug. 17*1. Blev 17*2 skoleholder i Utterslev og fik 10. jnn. 17*6 kollats som degn her. Han aflagde eden 2?. Juni 17*8 i Maribo. Ved bispevisitarserne be~ mærkedes, at ungdommen var: 1750, 176* vel oplyst, 1772 skikkelig oplyst, ~ i4. juli 17*7 1 Utterslev Cecilie Marie From, f i Slagelse, døbt 17. okt. (St,Peder), d i Birket, bgr. 1. nov, - Datter af amtskriver og ridefoged over Korsør og Antvorskov amter Jacob Frora og Else Rosonfeldt. Hun - 1 Willars Andersen, d. I743 i Utterslev, bgr. 1. febr. Herredsfoged 1 Loll. nr. hd. Hendes datter af detto ægteskab Ottonettc Viilarsdntter blev gift med Christen Bremer From,

10 degn for Birket, se nr. 399* - Barn:? Margrethe Rønnow, hvia trolovelse mod skovfogeden på Christlansdal Mads Sørensen blev ophævet 27. Juni 1781, da hun var undveget og havde været borte i tre år. 25*. PEDER JOHANNES HEDENSTEP ( ),F.ca d.her , bgr. 17.Jan. Nævnes * som skoleholder i Birket. Fik 13.maj 1767 kollats som degn for Sandby og 10. april 1776 som degn her. Ved bispevlsitatseme bemærkedes, at ungdommen var: 1771 og 178* vol oplyst, og at han kateklsprede: 1787 ganske skikkelig, 1790 ikke ildo, 1793 noganledaa, 1796 ikke ilde, 1799 var han syg. Måtto 11.jan, 1792 møde for provsteretten, fordi han ved et begravelsesgilde havde fornærmet kapellanen Christian Gottlieb Schlegel. Det kostede ham 2 rdl.til de fattige, 1 U 'Han ) havde en lille lyrisk åre og forsynede kirkebogen med talrige lejlighedsdigte.- 15.Juli Birket 1 ^Karen Margrethe Larsdatter. f.ca.1733, d.l4.april 1802 i Tillitse,bgr.20.aprl1. 1Jter mandens død boede hun hos sin dattor 1 r.illitse. Hun - 1 N.N.- Børn:!) Maron Hedensted,f.1759 i Birket,døbt l.aug]?' d her (trol.) 22»okt Mogens Fogh, d«b for Onslev, se nr ) Hans Hedensted,f.176l i Birket. J ' 3) Anno Christin.* Hedensted,f Birket,døbt; 17.sept, 4) Eva Benodicta Hedensted, f.1772 i Sandby.døbt l8,marts nov.1796 i Tillltse Jons Hansen, skoleholder l Tillitøe, ae nr jan, 1810 i Tillltse James Sommerven, arvefæster i Rosenbjerg, 255. HENRICH MATHIESEN HØVINGHOFF ( ). F. ea. 17*1, d. her 26. Juni 1823, bgr. 30. juni. - Blev 1772 skoloholder i Aborg i Garatofto sogn og fik 28. juli 1789 kollats som degn for Brændekildo og Ballerup. Fik 2$. sept. samme år kollats som degn for EJlby og Melby og 15. april 1800 kol- Inta som degn her. Ved bispevlsitatseme bemærkedes, at han katekiserede: 1790 ikke tide, 1793 ret vel, 1796 Ikkr sløt, 1799 og 1802 ikke ilde. Som formanden skrev hon adskillige hyldestdigte, mere valman te nnd vellykkede, 1 Købelev kirkebog. Resignerede embedet deø, Gamtofte Else Kir3tinr. Podcrsdattcr. f. jan, 17*5, d. her 1813, bgr. 1*. sopt, - Hun - 1 Peder Findsen, f, 1736, d, 1772 i Aborg, bgr. 13. sopt. i Gamtofte. Skole* 5 '

11 73 holder i Aborg. - Døm: i) Peder Høvinghoff, f. 177* 1 Aborg, døbt 23. jan. i Gamtofte, d. 23. febr i Sandby, bgr. 1. marts. Skoleholder i Hojsmarke, ao nr, 2*0. 2) Mathias Høvinghoff, f i Aborg, døbt 14, juli i Gamtofte, d. før ) Jacob Høvinghoff, f. 177 " * Aborg, døbt 8. nov. i Gamtofte, d. sst. 1787, bgr, 12. aug. 4) Andreas Høvinghoff, f i Aborg, døbt 16. april i Gamtofte, d, 3. maj 1832 i Vindeby, bgr. 8. maj. Murermester og maler i Vindeby, -» 28. nov her Karen Marie Pedersdatter, 5) Johan Høvinghoff, f.»783 i Aborg, døbt 4, maj i Gamtofte, d, sst. 178*, bgr. 18. april. 6) Kirstina Maria Høvinghoff, f i Aborg, døbt 6. marts, d. hor 21. Juli 1801, bgr. 24. juli. B. S k o l e h o l d e r e, Skolen lå i Vestorbo. Den var oprettet ca af sognepræsten og bønderne i fællesskab. ' 256. FR1DERICH CHRISTIAN (- 17*2-1771). F. ca. 1703, d. her 177* bgr. 3- J«n Var skoleholdor her I7*2! 6 '~ N.N.. f, ca. 1712, d. her 1772, bgr. 22. juli. - Born: l) Søren Friderichsen.f,oal737, d. her 1772, bgr, 12. jan. Kort 1. juli 175* i væverlære i Nakskov. 'Ved sin død benævnes han mod tilnavnet Haard. - her 30, marts 1761 Anne Sophie Hansdatter. 2) Dorthe Frldorichsdatter, f. ca d. her 1771, bgr. 29. doc febr her Bernt Hermand3en i Nakskov. Han - I N.N. 3) Agnete Friderichsdattor ~ her 21. nov, 1766 Jons Didrichsen, der tjent«hos sognepræsten. *) Morten Friderichscn, kom 6. april væverlær*> i N*akskov. 7 '5) Fridericha Friderichsdattor, f. her 175*. dob* *2. maj DIDERICH CHRISTIAN HELLESEN ( ). Se degnr for Utterslev (nr. 283) JACOB HVUSBY (» ). F. 17*0 i Maribo, hjemmedøbt, dåb konf. 29. juli, d. hor jan '- Søn af Mathias Nicolaj Huusby og Anna Jacobsdattor. Han mødte 7. aug hos provsten for at blivo eksamineret og boede da vod Øllingso.' 'Blev kaldet hertil 6. okt. 1782! 8 ' rø«mogens FOGH (l78*-1787). Sø degne for Ønslev (nr. 1228). isi

12 260. PETER JENSEN NIEMANN ( ). F. ca. 1739, d. her 1813, 7* htf?r. 1*. sept. - Nævnes som skoleholder 1 Burse og assisterede vistnok som skriver Ved Søholt birk. 20) Ved bispetrisitatserno bemærkedes, at han katekiserede: 1788 ganske skikkelig, 1790 ikke ilde, 1793 nogenledes, 1796, 1799 og!8tl2 ikke ilde. Han fik 1792, 179* og rdl, i belanninlp for godt skolehold? 1 'Fik 5. april 1799 kgl. konfirm, 22) på r*»clpifqkt testamente, oprettot 21. febr Var her meget liih«resserot i havedyrkning og frugtavl og underviste bønderne 4 podning. Fpr sin indsats på dette område fik han en præmie S'ra Det kongelige Landhusholdningsselskab, 23) - 3. nov. 175? i Burso Ellen Kirstine Schults. f. ca. 1733, d. her 1801, bgr. 19. marts. - Børns 1) Dødfødt barn (tvilling), bgr. 11. nov i Burso. 2) Anna Magdalena Niemann (tvilling), f i Burso, dobl 11. nov., d, sst. 1777, bgr, 23. Juli. 3) Johan Christopher Niemann, f i Bursø, døbt 30, juli, d. sst. 1773, bgr. 22. aug. 4) Abelone Lucia Xaria Niemann, f. 177'* i Bursø, døbt 8. Juli, d. sst bgr. 27. juli, VINDEBY S00\. A, D e g n e, Sognet var i ældre tid tillagt Nakskov latinskole og betjentes af lobodegnc. Da skolen voksede, blev indtægten tillagt nederste hører, og kaldot betjentes af subatttutor. Fra omkring 1690 blev degnene sædedogne JENS NIELSEN BREMS (1618- ). Elev i Nakskov latinskole, blev påsken 1618 løbedegn her sammen mod Søren Mørck. Sikkert søn af bysvend i Nakskov Niels Brems og Maren. Rlev borger 1 Nakskov. - 1 Maren Christophersdat t.-!, >\ i Nakskov, bgr. 26. febr. -(Hun sept t Nakskov Laurids Rasmussen Taasing,.0 skrædder i Nakskov.')- *)>_ 2 2. Jan. 16*2 i Nakskov Birgitte.- Hun - 1 Niels Modsen S PREN MØRCK (1618- ). Eil.rv påsken 1618 løbedegn her samme-n mbd Jens Kielsen Bfame PEDER JACOBSEN ULF ( ). Se degne for Amingø (nr. *8). 26*. HANS JENSEN (1628- ). Elev i Nakskov latinskole, blev 1.

13 75 maj 1628 løbedegn her sammen med Peder Jacobsen Ulf. 4) 265. MORTEN HANSEN FALSTER (- 1637, ). Vod bispevisitatserne 1632 og 1636 bemærkedes, at børnene ikke var godt underviste. Degnen fik 1636 en advarsel om at vise større flidf' Morten Hanson Falster nævnes som degn her 1637 og betalte 1657 kvægskat af 4 koer, 6 får og 4 svin LAURIDS JESPERSKN ASSENS ( ). D. her Muligvis Identisk med don Laurids Jespersen, der 1657 var skolemester i Nakskov?'Blev degn her Han var 1686 med til at bekoste den præsterækketavle, der endnu hænger i kirken, og samme år gav han og hustruen kirken et dåbsfad i drevet messing. '- Ursula Molsdatier, f, i Svendborg. 'Hun overlevede ham,'- Barn! Datter, der levodo ' 267. CLAUS PAASCHE ( ). Blev degn her Da degneboligen var ganske forfalden, måtte han genopbygge den, hvad der satte ham i stor gæld.'endnu 1717 benævnos han som fattig. - N.X., der levede 1717l 2 'Havde bom,'blandt disse vistnok: Paasche Clausen Haun, f. ca, 1684, d, 1740 i Stokkomarke, bgr. 2. Juli. Student Nakskov Blev, før 1728, kromand i Stokkemarke, hvor han og hustruen forte ot forargeligt levned. De drak og sloges og drilledo præsten vod at foregive, at hustruen var vod at do, så nt det var nødvendigt, at præsten kom til kroen for at berette hende. Den nidkære præst opnåede kun at blive leet ud af de drukn-: krofolk. I harme herover nægtedo han at tage dom til alters, hvad der nedførte proces, som præsten iøvrlgt tabte.-"- 11\ 15. sept i Holsted Sidsel Christiansdatter, d i Maribo, bgr. 17. april. - Hun nov, 1701 i Halsted Jesper Jørgensen Gosmann, degn for Halsted, se nr. 349, 268. MATHIAS ANDERSEN BRUUN ( ). F. ca i Næstved ' d. her forsommeren Søn af tolder i Karrebæksminde Andreas Madsen. 14) 'Student H.-rluf sholm 1712, Aflagde oden som degn her 4. Juni 1718 i Odense. Ved hispevisitatsen 1733 bemærkedes, at ungdommen var meget vel oplyst. - N,jj., der 30. aug var fadder i Græshave, 269. LAUKIDS TIRSTED ( ). F. en , d. her 8. Juli 1782, bgr. 13. juli. - Student "Lolland" Fik 29. juni 1737 kollats som degn her og aflagde eden samme dag i Købelov. Ved bispevisitatserne bemærkedes, at ungdommen var: i

14 og 176* vel oplyst, 1772 skikkelig oplyst. Han blev 1742 tillige skoleholder her, men forsømt*: skolen stod skolen ode, og Tirsted erklærede, at han ikke mente sig forpligtet til at holde skole.^'ved hans død var degneboligen så forfalden, at hans bo måtte betale eftermanden 47 sldlr. 1 erstatning, hvilket på det nærmeste svarede til halvdelen af den lovpligtige købesum, l ca Anne Bomhof f! 7 ' f Tirsted, hjeramedobt, dåb konf, 13. feibr«, d. hor 1769, bgr. 20. Jan. - Dntter af sognepræst Hans Bernhoff og Johanne Kaalund. - Børn: i) Helvig Tirsted, f. jan. 17*0, d i Skredtorpe, bgr. her 1 «>. rebr. - 24, okt bor Rasmus Sørensen, forvalter på Skredtorpegård. 2) Datter, d. her 1769, bgr. 20. Jan DIDERiCH CHRISTIAN HELLESEN ( ). Se degne for Otterslev (nr. 283) JENS NIELSEN ( ). P. ca. 1727, d. her natten mellem 3- og 4. april 1787, bgr. 10. april. - Vor skoleholder her 1785 og fik 26. juni 1786 kollats som degn her. Ved skiftet 1 ol efter ham var boets overskud 77 rdl. - lot 1767 Adriano Madsdatter, f. ca. 17*1-**. d i Utterslev, bgr. 22. Jan. - Vi>d sin død havde hun ophold i Utterslev hospital. - Barns Emilie Jensdatter, f, ca. 1767, levede CARL WILHELM FROST ( ). *" i Halsted, døbt 12. april, d. hor 1795, bgr. 28. maj. - Son af degn Laurids Frost (se nr. 352) og Anne Bancke. Student Nakskov Blev Skoleholder et sted pa Lolland og deroftor i Fuldby. Aflagde 30. sept. 178O ed som d^gn for Gyrstinge og Flinterup og blev et halvt år efter kaldet til degn Tor Heinin^*-. 'Da han byttede kald med degnen i Heininge, gav han vistnok denno 200 rdl. i hytte, og dot vnr mere, end han kunde klare, 'Han forlod derfor, uden varsel, sit 1 o, \ embedo 20. maj 1781 og forsvandt. 7I Blev skoleholder i Utterslev 1785 OP; fik 12, juni 1787 kollats som dec*n her. Ved bispevisitatserne bemærkedes, at han katekiserede: 1790 ikke Ude, it'n no^enledos. Provsten var af on anden mening og bemærkede 1769: dom var utrolig slet oplyst, kunde p& Lnta-t sporgsmål svare, skant den blev spurgt lige efter kat uk isme ) 'Ved skiftet efter ham var boet«over-

15 skud * rdl? 2 'Ugift LAURIDS OTTOSEN SMIDT (1795). F- 175* 1 Halsted, døbt 7# aug., d, her 25. okt bgr. 29. okt, - Søn af Otto Andersen Guldsmed (denne var son af degn for Kong Anders Johansen Guldsmed). Student Nakskov privat 177* og tog 3. Jan borgerskab i Maribo som kobmand. Var 1787 konstitueret som degn for Birket og blev 1788 konstitueret som degn for Vesterborg, Han fik *, Juli 1795 kollats som degn her, Ved blspevisltatsen 1788 bemærkedes, at han katekiserede nogenledes. Ved skiftet efter ham var boets overskud 0. '- 15. dec. 178* i Maribo Sidse Marie Mogensdotter (Lind), f. 17** i Nykobing, dobt 5. juli, d. 3- maj 1829 sst., bgr. 7. maj. - Datter af hjulmand Mogens Simonsen og Sidsel Pedersdatter. Hun sopt i -lykobing Hans Jørgen Keil, f. ca. 173* 1 Lungenou, d i Sakskøbing, bgr. 13. okt. Tog 7. juli 1764 borgerskab i Sakskøbing som galanterihandler , maj 178O i Sakskøbing Joseph Zabel, f, ca i Bøhmen, d i Maribo, bgr. 8. marts. Tog 29. okt borgerskab i Maribo som galanterihandler marts 1782 i Maribo Friderich Gotze, f. ca. 175*, d. 178* i Maribo, bgr. 1*. febr. - Hun var 1801 husholderske hos Oluf Rosmussen Top, degn for Tingsted (nr. 1258) og boede vod sin dod i det Wichraandske enkehus i Nykøbing. - Born: l) Anna Margaretha Smidt, f i Maribo, døbt 30. sept., d, ) Karen Marie Smidt, f i Birket, dobt 29. maj, d. 1*. sept i Nykobing, bgr. 18. sept febr, 1815 i Nykobing Johan Frideric Schierling, f på Frederlksdal, d. 25. okt, 18*5 i Nykobing, Exam. jur., byfogedfuldmægtig i Nykobing, 27*. HENRICH LARSEN LEDERTOUG ( ). F. ca Blev ca, 1790 skoleholder i Tillitse og fik 11. febr kollats som degn og skoleholder her. Ved blspirvisitntsernc bemærkedes, at han katekiserede: 1791 noget sirllgen, 179* ret vel, 1796 ikke ilde, 1799 nogenledes, 1802 ikke ilde, Boisen bemærkede 1811: Han or dannet som ældre skoleholder ved det Vc-sterborgske seminarium) vel undervlstj Jeg nød megen glæde i donno skole. Læreren havde holdt aftenskole for den voksne ungdom, og 1814: Ledertoug tilbod at ville resignerej mådelig undervist. Han fik rdl. i belønning for godt sko-

16 78 lehold. 'Han klagede 1812 til kancelliet ovor skolekommissionen og sub*ti tuten Hnvinghoff, n'én fik selv 30. jon en advarsel l don anledning. 'Resignerede embedet 1*. Jan. 1815? 5 '- 1 (trol.) 9, Juli 1790 i Stokkemarke (viet i Tillltse) Anna Svondsdatter, f. ca. 1765, d. her 25. jnli 1807, br.r. 28. juli. - Ved skiftet efter hende var boets overskud 452 rdl. ' nov, 18O9 her Dorthe Jacobsdatter. - Born: l) Lars Ledertoug, t i Tillltse, døbt 26. sept., levede '2) Karen Ledt-rtour, f. 11. nov Tillltse, dobt 13. nov., d sst,, bgr, 15- nov. 3) Michel LodertouR, f. 19. maj 1793 i Tillltse, dobt 20. maj, d. sst. 1795, bgr. 28. juni. 4) Karen Ledertoug, f. 2. okt i Tillitse, dobt 5. okt., d, sst. 179*, bgr. 18. okt. 5) Karen Lodertoug, f. 4. nov, 1795 i Tillitao, dobt 8. nov., d sst., bgr. 7. febr, 6) Annu Mnrprothe Ledertoug, f. her 6. juni hjeramedobt 11. Juni, dåb konf. 9. Juli, d, her 3. marts 1807, bgr. 7. marts. 7) Barn, dødfødt, bgr. her 29. nov ) Jacob Ledertoug, f. her 25. marts 1810, hjemmedøbt 27. marts, dåb konf. 18. maj, 9) Anne Margretho Ledertoug, f. her 30, marts 1812, hjeramedobt 1. april, d. her 1812, bgr. 12. april. 10) Rasmus Ledertoug, f. her 18, april 1813, hjemmedøbt 20. april, dåb konf. 23- maj, d. 23, jan * Alminde, bgr. 29- Jan. i Landet. Husmand i Almlndo. R, S k o l e h o l d e re var her ingen skolet'' var der oprettet en ny skole, som degnene skul«je passe som skolcholderet 1 perioder lod disse dog skolen passe af suhstituter, og af sådanne kendes i 275. FRIDKRICH CHRISTENSEN ( ). F. 170? 1 Utterslev, dobt 13. nov,, d. her 1788, bf?r. 24 # febr, - Son af degn Christen Carstensan (so nr, 279) Og Karon Christensdatter Juul. Boede her allerede 1739 og var da sergent. Senere ernærede lian sig aoiu skrojdder. Provsten bemærkede 1778: "Skolen står ød, da d*i.;non ikke moner at vær. t'orpligtøi at holdo skole. Fora;l«. T.re o;: husbonde sender deres unge til en gamraol dimitteret krigsmand Friderich Christensen, som

17 79 ulastelig underviser dem"? 9 ' - fnr 1739 N^N., d. hor 1775, bgr. 7. okt. - Barn: Karen Friderichsdatter, f. ca. 1739, levede 1787 ugift, 276, JENS NIELSEN ( -1786). Se degne her (nr. 271). UTTERSLEV SOGN. A. D e g n «. Degnene her har stedse været sædedogne HANS HANSEN ( ). D, her forsommeren 1668.*'- Søn af Hans Skrædder i Nakskov. Var elev 1 Nakskov latinskole blev 1. maj 1628 løbedegn i Brønderslev tilligemed Niels Holchendorph. Blev 7- Jan af bispen kaldet til degn hor?'nao betalte 1657 kvægskat af 4 hosto, 10 køer, 20 får og 12 svin. Vod bispevisitatsen 1636 bomærkedos forsømmelser ved undervisningen. 1 sine sidste Ar havde han oftermanden til substitut.' 4) 278. CHRISTEN NIELSEN JUUL (1668-I7O8). D. her 1708, bgr. 6. dec. Var 1666 substitut hos formandon og fik 27. Juni 1668 kolh) lats som degn her. Klagede 1690 over, at hojtidsøfføret kun var ringe, og over at han var kommet i gæld, dn degneboligen var gansko forfalden, da han overtog den. - l 4. april 5).," Halsted Mette Henrichfldattor. d. før 1677?'- 2 for l677 5^Margretbe. d, her 5. april 1696, bgr. 10. april, - Børn: 1) Christen Juul, f. før 168I,'levede 24. febr. 1712, da han var fadder her. Z) Son, dødfødt, bgr, her 17- sept, ) Karon Juul, f. her 1686, dobt 11. aug., d. her 1730, bgr. 31. au/?. ~ her 1 5. okt Christen Carstensen, degn her, se nr, * CHRISTEN CARSTENSEN ( )- F. ca. 1681, d. her 1732, bgr. 18. febr. - Student Nakskov Blev kort efter substitut hos formanden her og efterfulgte ham som degn Hans fader d. her bgr. 10. april. - her 15- okt Karen Chris t.^nsdat ter Juul, f. her 1686, døbt 11. aug., d. h**r 1736, bgr. 31. aug. - Datter af degn Christen Nielsen Juul (se nr. 278) og 2. hustru Margrethe. - Born: l) Friderich Christensen, f. her 1707, døbt 13. nov., d i Vindeby, bgr. 24. febr. Skoleholder i Vindeby, se nr ) og

18 80 Christen Juul Christensen, f. 24. dec. 1709, døbt 27, dec. - (trol.) her 6. fc.br Maren Poulsdatter. 3) Baltsor Christensen, f. her 10, fobr. 1712, dobt 1*. febr, 4) Stephan Christensen, f. her 29. juni 171*, døbt 2. juli, d. her 171*. bgr. 10. dec. 5) Nlols Christensen, f. her 1718, dobt 20. marts, d. her ^'7^& 1 bgr. 26. martg, 6) Niels Christensen, f. her 1?19, døbt 21. Juni. 7) Peder Chriatensen, f, her 3. Jan. 1722, døbt 6. Jan. 8) Marcus Christensen, f. her 28, okt. 172*, døbt 5 ttov., d. 177* I Kobenhavnl'Q) l..nrlrh Christensen, f. her 1. maj 1727, dobt 4. maj. En af sønnern.* d. her bgr. 12. Juni. 280, JACOB HANSEN KJELDSKOV ( *). F. ca d. her 1754, bgr. 14. aug. - Student Nakskov 172*. Han fik 16. marts 1731 oprejsning for en lejemålsforseplso, begået tflad Maren Sørensdntter.'Aflagde 20. Juni 1732 ed i Købelev som degn her o{j fik kollats 21. juni, - her 6. aug Cathrine Pedursdatter Suhr, r. her 12. okt. 1709, dobt 22. okt., d. her 17 5**. bgr. 1*. Juli. - Datter af sognepræst Peder Suhr og Maria Schandorph. Hun blev 1727 besvangret af sin huslærer Jesper Gadegast, se skoloholdere 1 Maglebrænde (nr. IO57). Hun blev 1730 trolovet mod købmand i Nyborg Daniel Morup, men dennø brød trolovelsen på grund af hendes barn med Gadegast,' Bami 1) Maren Kjeldskov, f. her 1733, dobt 22. febr., d. hor 1733, bgr. 19. sept, 2) Peder Kjeldakov, r. her 1734, dobt 15. aug., d. her 27. dec. 1816, bgr. 2, jnn Husmand i Utterslev maj 1761 her Dorthe.(Hun - 1 Jorpcm Due.) - 2 Margrethe Elisabeth Meltoft, d. her 8. dee Datter af skipper Mads Meltoft. 3) Cathrine Elisabeth Kjcldskov, r. her 1736, dobt 17. Juni, d. 6. april 1«04 i Gyrstinge. - Nicolai Henrik irs in, f. oa. 1732, d. 5. jan i Førslev. Sognepræst til Gyrstinge og Flinterup. '4) Friderica Margrote Kjeldskov, f. her 1738, hjemmedøbt, dåb konf. 14. juli, d i Nysted, bgr. 25. marts Jan i Nykobing Niels Siø, skipper Og købmand 1 Nysted. 5) Hans Kjeldskov, f. her 17*0. døbt 27. dec, d. her 1750, bgr. 16. april. 6) Johan Bernt Kjeldskov, f. her 17*3, døbt 17.! hi nov i Herrits.lev, bgr. 16. nov. Skoleholder i Herritslov, se nr ) Maria

19 81 Abigael Kjeldskov, f, her 17*5!''d. 23. maj 1815 i Lumby, bgr, 31, maj Hans Christ inn Saxtorph, f. 13. febr i Allerslev, d. 28. Juni Roskilde. Roktor 1 Roskilde. 8) Anne Christine Kjeldskov, f. her 17*8, dobt 2. aug., d. hor 17*8, bgr. 10. aug. 9) Johanne Lucit- Kjeldskov, f. her 175't dobt 6. okt JENS JENSEN LUND (175*-1753). F. ca. 1730, d. 2*. aug. I803 i Brønshøj, bgr. 30. aug. - Student Nakskov Fik succession på degneembedet her 21. Juni 1751 og kollats 18. sept Re-signerede kaldet i sept og blev 1756 skoleholder og senere degn ved St. Hans hospital og børnohuset. Blev degn for Brcnshoj og Rødovre '*» \ før 1765 Ellen Olsdatter. f. ca. 17*2, d. efter Børn: i) Anne Cathrine Lund, f* ca. 1765, levede ) Jens Lund, f. ca, d. 29. marts 1849 i Aaker. Se skoleholdere 1 Moseby (nr. 148?). 3) Hanna Dorothea Lund, f. 30. marts 1778 i Brønshøj, debt 2. april, hvede ) Johannes Lund, f. 7. aug i BronsheJ, dobt 13. aug., levede W87. 5) Son, dødfødt, bgr. 21. maj 1785 i BrønshrJ CHRISTEN NIELSEN ( ). F i Nakskov, dobt 13. nov., d. her 6. maj 1786, 'bgr. 15* maj. - Son af snedker N T i«-ls Christensen og Anne Marie Pedersdattor. Student Nakskov Blev laddet til degn her 7- okt. 1?55 og fik kollats 24. Juni somme dan aflagde han eden i Sandby. Ved hans dod var degneboligen meget forfalden, og eftermanden fik 20 rdl. i erstatning. 14 \ 'Ved skiftet efter ham var boets underskud 8 rdl.-' nov i Halstf-d Mari«. Rebecca Tvede, f. ca 'i. 20. okt i Nakskov] 5 'bgr. 24, okt. - Datter af sognepræst i il Halstod Jacob Jensen Tvode og Anna Elisabeth Trojel. V<,d skiftet eft. r h.-ndr var bouts overskud o! 5 '- Børn: i) Knud MUllcr Nielsen, f. her 1757, dobt 7. okt., d. for ) Elisabeth Nielson, f. her 1759, dobt 30. marts, d. for ) Niels Nielsen, f. her 176<), debt 19. marts, konfirmer, t 1776, d. fer *) Christian Tvode Nielsen, f. her 1761, drbt 24. marts, konfirmeret d. for ) Jacob Tvede Nielsen, f. her 1762, døbt 7. april, d. her 1763, bgr. 20. febr. 6) Jacob Tvode Nielsen, r. lier 1763, dobt 22. juni. Var 1786 parykmagersvend i Kobenhavn. 3 'Hans opholdssred kendtes ikke 1796! 5 '7) Hans Nielsen,

20 82 f. her 176*. døbt 9. aug,, d. hor 176*, bgr. 19. dec. B) Hans Nielsen, f. her 1765, dobt 21. aug. Vnr 1786 snedkersvend i Kobenhavn ^'og 1796 Snedker i P.shol t ved Slagelse 1,^ DIDERICH CKRI3TIAN HELLESEN (i ). F. ca Sandby, d. 15- Jon her, bf:r, 22. jan. - Son af sognepræst Hans Oluf Helleson og 2. hustru Abel Marie Frederiksdatter Felthuus. Student Nakskov Tog 26. okt borgerskab i Nakskov som købmand, men måtte ep^ive forretningen. Træffes 1768 som forpagter af Havlykkegård, men heller ikke dette gik for ham. Han domtes 18. dec til at betale den forfaldne forpagtningsafgift med *05 rdl. Opholdt sig 1771 i Tirsted og blev 1772 skoleholder 1 Vcstorbo, Hans svoger, sognepræst Lorcnts Jacob Bentzon 1 Vestenskov, vilde 1778 have ham til degn der, men Hellesen "var blevet raisrecoramanderet, og dcg kunde der ikke si#. s andet om ham, end at han havde været uheldig." ''Fik II, sopt kollats som degn for Vindeby og 26. Juni 1786 som degn hor. Vod bispevisitatseme bemærkedes, at han katekiserede: 1787 rjansko skikk i \,~ rnådellgen, 1790 og 1796 var han syg. Han lå 1?86 i strid med forpagteren på Christlansdal Christen Jensen om et stykke Jord, der tilhørt Vindeby degnekald. 'Han og hustruen fik 10. febr, 1797 bevilling til at sidde i uskiftet bo! 9 '- 3. ««*. 1?64 her Cathrine Margrethe Suhr, f i Nakskov, dobt 1. nov., d. 19. aug, 1818 sst., bgr. 22. aug. - Datter af sognepræst til Utterslev Jochum Brockdorf Suhr og 1. hustru Johanne Clausdntter Top. Eft^r mandens dod tog hun Id i Nakskov og levede af pensionen. Ved skiftet efter hinde var boets formue 1008 rdl« Born: 1) Hans Jochum Helleson, f Nakskov, dobt 6, juni, d ssi., bgr. 27. febr. 2) Barn, f Nakskov, d sst.. br-r. 25, aug. 3) Hans Jochum Hellesen, f. I769 på Havlykkegård, døbt 17. jan- 1 Ostofte, d. 18. Jan i Kobenhavn (PT-ue)? 'Skibskaptajn? 1 '- 10. juli 1799 Johanno Collie Margrete v. Gertz, f. 2. okt Ærøskøbing, d. 22. jon i København (Fruo). I); : 1. 1 af teldkontrollor Horman Frederik v. Gortz og Sophie Suhr. 4) Johanna Maria Hfcllesen, f * Tirsted, dobt 10, april maj 1801 i Hunseby Johan Peter Schmaueh, f. ca. 1770, d.

21 83 22) 3. marts 1838 i Ba t ~svard. 'Exam.jur., proprietær, ejer af Bagsværd kro? 1^5) Cecilie Margarethe Helleson, f i Vesterbo, debt 31. okt. i Kobelov. Var proprietær Kofoed, ejer af Sc^ård ved Roskilde. 6) Abigael Margrethe (Kirstine) Hellesen, f i Vesterbo, drbt 27. marts i Kobolev aug i Næstved (St. Peder) Johan Lorentz Kyhn, f. ca. 1778, d. 3. Sept i Næstved (ST. Peder). Bagermester i Nmstved. 7) Claus Bernt Hellesen, f. ca. 1782^'d. 6. maj 1865 i Kobenhnvn. Urtekræmmer i Kcbonhnvn, oberst i dot borgerlige infanteri? 2 '8) Gustav Fridurich Hellesen. f. 9. naj 1784 i Vind.-by. debt 16. maj, konfirmeret 1798 her, d. fer ^X^$, 284, LAURIDS HANSEN GYTTERUP (1798-I8II). F, 174* i Nakskov, døbt 9. au., d. her 20. maj 1829, bgr«25. moj. - Boa nf skipper Hans Larsen Gytterup og Ellen Jncøbsdm t. r Tow, Student Nakskov 1765, baccalaur 1770, Blev c^ skoleholder her og fik 17. aug kollats som degn og skoleholder for Her rodskirke og L0J1 >IT. : i v 1798 degn hor. Ved bispovisitatserne bemærkedes, at han katekiserede: 1787 nogenlunde, men sang elondi/:t, 1790 ret val, 1793 kun mådoligen, 1796 nogenledes or 1802 ikk. llcle. Han lå stadig 1 strid med bønderne angående skolen. De klagede 1778 over, at børnene intet lærte, men provsten mente, at en del af skylden lå hos dom selv, da de tit holdt bernono hjemme kingede Gytterup over, at bønderne holdt bernene fra skolen og ikke vil ive hnm ton, mon bendorne svarede omgående med en klage over horn for fors omme]irhed og bad sig "befriet Vor dette unyttige møbel". Sagen endte mod, at begge parter fik tilhold om at opfylde derefl pligter. 3 'Veri bisp^vi si tatsen 179'J 1 Hl rivdskirke klagedes der også over hnns skolehold, og han blev formanet af bispen. Resignerede kaldet II. dec h.<i Ann.. Jensdatter, f. es. 17*8, d. foråret Horredskirke. - Datter af Jens Bødker og Mette Hansdatter. ''Ved brylluppet tjente hun som stuepige i præst.-,:årdnn. Ve'! skiftet eftor hende var boets overskud 7 rdl. '- 2" 21. marts 179* 1 Nakskov Anne Kirstine Rærentz. f. ca. 17*5, d. her 5. ranj 1800, 5 'b,:r. 8. nrnj. - Ved skiftet efter hende var boets overskud 18 rdl.*'hun - 1" for 1770 Hor, der var broder til skok-lu- Mor i Sandby Jens

22 .8* Møller (se nr.?44)? 5 '- Børn: i) Hans Gytterup, f. hor døbt 26. okt, f d. her bgr. 4. febr. 2) Jens Peter Gytterup, f. her dec. 1778, hjemmedøbt, d. her 1778, bgr. 31. dec. 3) Hans Gytterup, f. her 29. april 1780, d#bt 7. maj, d *) Mette Kirstine Gytterup, f. her 7. febr. 1782, døbt 10. febr., d. hor 178*, bgr. <. febr. 5) Mette Kirstine Gytterup (tvilling), f. her 28. febr. 1785, døbt 6. marts, d ) Johanne Dorothea Margrethe Gytterup (tvilling), f. her 1. marts 1785, døbt 6. marts, d, her 1785i bgr. 19. marts. B. S k o l e h o l d e r e. I sognet var skoler 1 Kastager og Utterslev. 1 Kastager skole* Skolen blev oprettet 178*, 'men allerede havde der været undervist i byen. tidligore 285. ULRICA ELEONORA BRUUN ( -1775). F. ca d. her 1775* bgr. 30- dec. - Datter af en student, men blev opdraget hos sin moster, der var gift mod en hofmaler. Efter at have været francoise hos storkansler Holst blev hun skuespillerinde. Her "levede hun meget indgetogen, læste flittig* S læste for Kastager bys børn. Forglemte alt sit Øvrige lystige levned og dødo veltilfreds efter megen kort aygdora." 27 '~ 1 Simon van Deurs, f. 29. juli 171* ( d i Nakskov, bgr. 13. febr. - Søn af købmand Jacob van Deurs og Karen Pedersdatter Baad. Kirurg, tentamen som ovormester i flåden 17. april 171*. Undormester i Asiatisk Komp. 17*87 ' -2 Jens Christensen, f. ca. 1726, d. her 1783, bgr. 22, okt. - Snedker i Utterslev. (Han M 2 Anne Pedersdatter, f. ca, 1737 r d, hor 1783, bgr. 26. aept.) OLE ANDREASEN (178*-1801). F. ca. 1732, d. hor 15- febr. 1801, bgr. 19. febr. - Boede Keldornæs og var fra ca snedker her. Blev vistnok skoleholder her ved skolens oprettelse. Vod bispevisitatserne bemærkedes, at han katekiserede: 1790 eftor bogon, 1793 og 1796 mådeligon, 1799 ileko ilde. Han fik 1790, 1791» 1796 og rdl. i 29) belønning for godt skolehold. 'Ved skiftet efter ham havde? 0) ~ boet underskud! ' 1 19, okt her Dorthe Pedorsdat-

23 85 ter, d. for Hun tjonte ved brylluppet hos Niels Smed her. - 2 f.r 1777 Dortht And* ; r3dattcr. f. ca , d. her 20. april 1827, lv:r. 22. april. - Ved sin dad opholdt hun si(- i fattighuset. - B^rn: l) Andreas Olsen, f. hor dobt 9. febr., d. her 1778, b*rr. 14. marts. 2) Andreas Olsen, f. her 1778, d. bt 28, okt,, d. hor 1778, bgr.«29. dec. 3) Andreas Olsen, f. her 1779, d-jbt 26. dec, levede 1801? '4) Anders Olsen, f. her 7, sept. 1782, d. bt 15. sept., ri, hor 1787, bgr, 6. juni. 5) Kirsten Olsen, f. her 5. nov. 1785, hjemmed.jbt, dåb konf. 18. doc, d. her 1787, r. 17. Juni. 6) Anders Olsen, f, her 19. Juli 1788, hjemmedøbt, dåb konf. 17. au/;,, levede ) Suren Olsen, f. r I. Juni 179!, hjemmed.jbt U juni, dåb konf. 3. Juli, lovede ) Karen Olsen, f. 8. maj 179ft her, ddbt 11. maj, levede l8oi. 2. Utterslev skol-'. Skolen var ikke oprntot 1735? 1 'mon 17*2 var der 12 I bygget et nyt skolehus, ' 287. NIELS KASMUSSEK ( ). Nmvnes 29- nov som skoleholder hor. Sosteron Anna Kasmusdatter - Peder Nielson Samsing, skipper i Nakskov? 3 ' 288. CHRISTIAN RASMUSSEN HDNNOV (17*2-17*8). Se degne i Købelev (nr. 253). 28". CLAUS RASMUSSEN (17* ) D Nævnes 12. Jan. 17^9 som skoleholder her febr her Maren Larsdatter. Hun - 2 (trol.) 18. juli 1757 hor Christen Rasmussen, nov, 1765 her Lars Rasmussen. - Børn: 1) Rasmus Clausen, f. her 1750, dobt 6. dec. 2) Hans Christian Clnuson, f. hor døbt 27. Juni. 29i'. HANS MANDIUS CLAMOR ( -1758). Se degne for Vestenskov o). (nr. 20i. CIU 1STFRIED EKREGOT JANTZEN ( ). So degne for Vestonskov (nr, 9) CHRISTIAN SVENDSEN ( ). r>. hor bgr. 29. Jan. Narvnus som skoleholder i Heersnæs og blev skoleholder li-i 1760, nov. 17*5 i Hunsoby Anna Cathrlna Olufsdatter, der var stuepige i præstegårdon. Hun dec.

24 1764 her Jens Jeppesen. - Barn: Ole Christiansen, f. 9«marts 17'*7 i Reersnæs, dobt 12. marts i i'srofto, 293. PIPE-RICH CHRISTIAN SUHR ( ). F Kobolev, d. her 1773, bgr. 20. dec. - Son af sognepræst Bernt Suhr og Christine Hansdatter Hornemann. Var 17*3 forpagter på Grimsted og 17*9 på AsserstrupT 'Erhvervede ved giftermål Danstedgård, men solgte den hvorefter han skal have forsøgt sig som farver i Nakskov. Trmffes 175* i Nysted, hvor han havdo on strid med byfoged Niels Siersted i Maribo angående et pengcmellemværcnde fra den tid, han ejede Danstodgård? 'Blev skoleholder hor i- sup- 17'19 1 Nebbelunde Anna Catharine Hviid, f. ca i Rodby?"d i Nysted, bgr. 26. juni. - Dattor af købmand 1 Rødby Poder Hanson Hviid og Martha Hansdatterr''Hun ** Kiold Tvorskou, ejer af Danstedgård. - Bamt Kleld Bornt Suhr, f på Danstodgård, dobt 17. aug. i Nebbelunde, d. 15. maj 1812 i l.ysted. bgr. 21. maj. Stadsmusikant i Vordingborg nov. 1?7* 1 Maribo Inger Birgitte Tofte, f i Maribo, de-bt 4. Jan., d. 20«aug i Vordingborg. Datter af kohmand Niels Tofte og Vibeke Reimar Juli 1800 i Nyst.d Sophie Hedevig Borck, f. 2. Juli 1769 i Vordingborg, d. 12. okt i Nykøbing. Datter af kobmand Nicolaj Borck og Magdalane LAURIDS HANSEN GYTTERUP ( ). Se degne her (nr. 284) CA1U wu.hll.m FROST ( ). Se degne for Vindeby (nr. 272 ) JØRGEN KAARE (17*7-1797). F. en.»7 53. *. lier 2. dec bgr. 8. dec. - Blev skoleholder her nov Ved bisp«.- visitatseme bemærkedes, at han katekiserede: 1790 snakkede i stodot for nt k&tefciøero, 1793 mådoligen, 1796 ikke ilde, forestod sangen meget vel. Ved skiftet efter ham blev gårdmand Niels Andersen Kaare t Oster Skovby værge for børnene. Boets overskud vor 216 rdl. '- for 17o1 Karen Pedorsdatter. Hun Juli 1798 her Rasmus Svundsen. - Dorn: 1) Andors Kaaro, f, ca. 1781, i,vedo I798?"'2) Ke.r-n Mario Kaare, f, ca. 1786, levede 1798? 8 * 3) Dlderlch Kaaro, r. her 16. juni 17»9, hjemmedøbt, dåb konf. 26. Juli, levede 1798? 8 '4) Jens Poter Kaare, f. her

25 87 2. dec hjemraednbt, dåb konf. 8. Jan. 1792, d. her 6. Jan bgr. 15. jan. HANS STrtEDT SØLLING ( ). F i Skørringe. døbt 1*. febr. - Son af degn for Skørringe, senere kirkesanger og skoleholder i Korslunde Erich Christian Soiling ( se nr. 313) og Anna Jensdatter. Var 1796 skoleholder i Keld og blev 1798 skoleholder her. Vod bisp*>visitatsernt bemærkedes, at ban katekiserodo: 1797 mådellgen, 1799 ikke- ilde, 1802 rot vol bemærkedes, at børnene befandtes vod sko- Lurerens forsaramt-lighed at være forsømte...da Selling ingen lyst hor til skol..hold. ligesom han og beskyldes for adskilligt, hans stand fornedrende, tog han sin afsked. Han fik rdl. i belønning for godt skolehold? 9 * nov Vesterborg Birth.. Cathrine 1.. isdstter, f, 1781 i Skovhuse, dobt 6, maj i Vesterborg. - Datter af va?v Niels Poulsen og Els.;- Hansdatter. Ægteskabet blev opløst separation 23. juli 1801 Og skilsmisse 17. maj 1805? 9 ' (Hun ~ juni I8O5 i Vesterborg Kield Jensen.) maj 1807 her Judith*.- Carlsdatter, f. her 19. f:br hjemmedøbt 20. febr., dåb konf. 24. marts. - Datter af skovod ved Vintersborg Carl Wilhelm Mathisen og Ide Margrethe J.nsdnttor. Der blev lyst til ægteskab for dem 21. Juni 1806, men tillysningen tilbagekaldt 10. aug. llyst 30, april 18O7. - Barn: i) Carl Christian Soiling, f. her 2. Juni 1808, hjemmedøbt 4, juni, dåb konf. 24. juli, <\, her 1809, bgr. 8«aug. 2) Carl Christian Soiling, f. her marts 1810, d. her 1810, bgr. 6. maj. 3) Caroline Christiane Soiling, f. her 18. febr. 1811, hjemmodobt, dåb konf. 19. april, konfirmeret her I825. Hun blev opdraget hos morfaderen, HORSLUNDE S00'. A. D e g n e, Sognet var i Aildre tid tillagt rektor for Nakskov latinskole og blev passot af løbedegne, sonore af substituter. Fra c;\. I729 var degnene her tillige degne før annekset Nordlunde. PEDER ( ). Nævnes 1571 som degn her!'

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt Thurø ved Svendborg Optegnelse Paa Folketallet i Thurø Sogn under Svendborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Febr. 1801, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand, embede og Næringsvei

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere