Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion"

Transkript

1 Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion

2 A2 Engelsk - marts 2003

3 Formålet for undervisningen i engelsk (Jf. 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder.) 13. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at anvende sproget til oplevelse, til indsamling og udveksling af viden og informationer i skolens andre fag samt til brug for videre læring. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i det engelske sprog. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne opleve, at det er værdifuldt og nyttigt for deres faglige og personlige udvikling at tilegne sig viden og indsigt gennem flere sprog. Eleverne skal ud fra egne erfaringer udvikle bevidsthed om deres muligheder i sprogtilegnelsen, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation. Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i engelsktalende lande og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse for internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer. Bemærkninger til formålet Formålet er bygget op således, at stk. 1 beskriver den faglige viden og de færdigheder den enkelte elev skal opnå. Stk. 2 beskriver elevens personlige udvikling og egen anvendelse af de sproglige færdigheder, det intrapersonelle. Stk. 3 handler om elevens forståelse og brug af færdighederne sammen med andre, det interpersonelle, Stk. 4 beskriver elevens rolle og anvendelse af sine færdigheder både i det lokale og internationale samfund. Engelsk - marts 2003 A3

4 Fagets placering Der undervises i engelsk på alle årgange på mellem- og ældstetrinnet. Undervisningen skal udvikle elevernes færdigheder i at opfatte og bearbejde talt og skrevet engelsk og i at formidle egne iagttagelser, viden og oplevelser gennem både talt og skrevet sprog. Samtidig skal elevernes færdighed i at tilegne sig fremmedsprog styrkes - arbejde med indlæring af ord, strukturering af udsagn og alsidig, målrettet brug af både det talte og skrevne sprog i forbindelse med arbejdet i skolen og i forskellige sociale sammenhæng. Engelsk skal i et vist omfang fortrinsvist på ældstetrinnet inddrages som undervisningssprog og skal fungere som redskab og middel til informationssøgning i andre fag og fagområder. Det vil således være naturligt også at inddrage relevante engelsksprogede tekster og medier i undervisningen i andre sprog og fag. Eleverne skal vænne sig til at arbejde med og bruge engelsk også uden for den egentlige undervisning, så de udnytter de muligheder, omgivelserne giver for at bruge sproget som meddelelsesmiddel og kilde til oplevelse og viden om omverden. Generelt skal undervisningen i alle fag - og ikke kun i sprogfagene - udvikle elevernes bevidsthed om at tilegne sig sprog og udtryksformer af forskellig slags, fremmedsprog, faglige termer, visuelle udtryk osv. Dette gøres bedst ved at arbejde på tværs af fagene og udnytte de muligheder de forskellige fagtraditioner, medier og materialer giver for en alsidig og varieret undervisning. Generelle bemærkninger til læringssyn og arbejdsmetoder Læreplanen bygger på den grundtanke, at den bedste indlæring sker, når undervisningen er elevcentreret med løsning af og arbejde med konkrete opgaver, som motiverer eleverne og skaber aktiv kommunikation i klassen. Alle sprogområder, grammatik, udtale og ordforråd skal integreres, og undervisningen skal også indeholde anvisninger på læringsstrategier. Sprog læres ved, at man bruger det og ikke bare ved gentagelse og udenadslæren af grammatiske regler. Læringsmålene og hensigten med opgaverne skal være tydelige for eleverne, så de forstår, hvorfor de arbejder på en bestemt måde, og hvad det er de skal lære. Det er vigtigt, at der undervises i og på naturligt sprog, altså engelsk som det virkelig tales og skrives. Ikke alle bearbejdede eller særligt udarbejdede tekster forbereder eleverne på det engelske sprog, som findes uden for klasseværelset. Eleverne skal desuden gøres opmærksom på, at sproget i action- og andre underholdningsfilm ofte ikke afspejler en naturlig og acceptabel sprogbrug. Elever er forskellige og lærer derfor på forskellige måder, så det er vigtigt at arbejde med sproget på mange forskellige måder og skifte mellem individuelt arbejde, par- og gruppearbejde og klasseundervisning. Sprogundervisningens traditionelle hovedområder: lytte, tale, læse, skrive og arbejde med ordforråd Lytte Eleverne skal arbejde med at lytte til sprog - ægte lytning, hvor de ikke kan støtte sig til en skrevet tekst. De skal lære, at man lytter på forskellige måder, og at man ikke behøver at forstå hvert eneste ord. Eleverne skal arbejde med kvalificerede gæt og andre former for forforståelse, inden der lyttes, så de ved, hvad de skal lytte efter. Dette styrker koncentrationen og forbedrer helhedsforståelsen. A4 Engelsk - marts 2003

5 Der findes bånd, cd'er og videoer, der kan bruges, men eleverne skal forstå, at lyttefærdighed også udvikles, når man lytter til læreren eller til hinanden i klassen og ved par- eller gruppearbejde. At lytte og gentage er vigtigt for udtalen og støtter opmærksomheden på grammatiske regler. Tale Man kan arbejde med talesproget på flere måder: ved gentagelser, gennem spørgeundersøgelser og interviews, med rollespil og i samtaler og diskussioner. Der skal findes en balance mellem kravet om sproglig korrekthed og elevernes mulighed for at udtrykke sig personligt, men elevernes hovedformål bør være at udtrykke et indhold. Læreren kan i forløbet notere sig, hvad der skal rettes, og så tage det op i undervisningen senere. Udtale er en vigtig del af den kommunikative kompetence og bør - som andre sprogfærdigheder - trænes i en kontekst. Især i begyndelsen er det vigtigt at øve forståelig udtale og gøre eleverne opmærksomme på de særlige lyde i engelsk, så misforståelser undgås. Det kan gøres ved, at elever gentager hørte sætninger eller dialoger. Hvis eleverne udelukkende træner deres udtale ved højtlæsning, kan der være risiko for, at de tillægger sig en forkert intonation (tonehøjde og rytme) i deres udtale. Læse Eleverne skal lære forskellige læsestrategier, så de forstår, at der er forskellige måder at læse på, alt efter hvilket formål og hensigt læsningen har. Elever tror desværre tit, at de kun er gode læsere, hvis de forstår hvert eneste ord i en tekst, eller læser fejlfrit op. Det er derfor vigtigt at præsentere eleverne for mange forskellige teksttyper og vise, at forskellige teksttyper kræver forskellige former for læsning. Man kan hjælpe eleverne med deres forståelse af tekster og give dem læsestrategier ved før læsningen at forklare dem, hvordan de skal læse - om de skal læse for at få nogle særlige oplysninger, om de skal forstå alle detaljer, eller om de skal forstå hovedmeningen i teksten. Skrive Elever føler tit, at skriftligt arbejde er svært, fordi de tror, at de skal skrive korrekt med det samme. Men skriftligt arbejde er en nødvendig, vigtig og fornøjelig del af sprogindlæringen. Eleverne skal lære fra begyndelsen, at det er meningsfuldt at skrive, og at det er en mulighed for at udtrykke sig personligt. Efterhånden som de tilegner sig mere sprog, vil skriftlige aktiviteter udvikle deres bevidste brug af sproget. I talesproget bruges der ofte et lille ordforråd og ufuldstændige strukturer, og meningen fremgår af situationen, mimik og kropssprog. I skriftsprog skal alle ord med, og der er tid til at kigge tilbage og tænke over, hvad der er blevet skrevet. Det er nemmere, hvis eleverne kan arbejde sammen i par eller grupper, og der skal altid være tid nok til, at de kan arbejde med hele skriveprocessen Det hjælper eleverne, hvis man præsenterer "en model" af det skriftlige arbejde og gør det klart, hvilken slags skrivelse og hvilket sprogbrug, det drejer sig om. Ordforråd Udbygning af ordforrådet er en vigtig del af sprogundervisningen. Eleverne skal forstå, at al sprogindlæring omfatter mødet med nye ord, og at der er nogle strategier, der kan bruges ved ukendte ord og vendinger uden straks at slå dem op i en ordbog. Man kan - bruge sit kendskab til engelsk og regne ud, hvad ordet betyder, - bruge situationen og konteksten (sammenhængen) til at gætte kvalificeret på meningen, - bruge sine egne erfaringer til at regne betydningen og meningen af en tekst og et ord ud, Engelsk - marts 2003 A5

6 - få hjælp fra sætningsopbygningen og sammenhængen til at forstå ukendte ord i en tekst, - se på eventuelle illustrationer, - se på, om ordet indeholder kendte dele eller ligner ord, man allerede kender, - bruge information fra den foregående tekst/samtale, - spørge de andre elever eller læreren. Organisation og arbejdsformer Lokalet skal indrettes, så eleverne kan se hinanden og arbejde sammen. Bordene skal skubbes sammen, så de kan bruges til gruppearbejde og som værksteder, fx til at tegne, klippe, læse og skrive. Eleverne skal have plads til at bevæge sig rundt på gulvet og tale med hinanden. Pararbejde Pararbejde giver eleverne mulighed til at udveksle ideer og viden, sammenligne tanker og følelser og lære af hinanden. Eleverne skal lære, at de ikke kun kan lære af læreren. Samarbejde med andre elever er en vigtig indlæringsstrategi. Gruppearbejde Gruppearbejde giver eleverne mulighed for at samtale - kommunikere - med hinanden. Arbejdet bliver mere fokuseret, hvis eleverne bliver bedt om at koncentrere sig om et bestemt spørgsmål eller emne. Hvis man starter en klassediskussion i små grupper, får flere elever mulighed for at tale, før hele klassen deltager. En god gruppeaktivitet er rollespil. I den aktivitet skal man forestille at være en anden og bruge et sprog, der passer til en bestemt situation. Rollespil giver mulighed for at øve sprog i mange forskellige sammenhænge. Når elever skal tale fremmedsprog, er det vigtigt at give dem passende tid til at forberede sig på, hvad de vil sige. Man skal især i begyndelsen - give eleverne mulighed for at øve sig i gruppen på strukturen og funktionen af sproget, før de skal "optræde". Det kan være godt først at lade eleverne høre eksempler på, hvad de skal sige. Gruppearbejde egner sig også godt til forskellige skriftlige arbejder. Det er udviklende både for indholdet, den sproglige korrekthed og den enkelte elev, at flere elever bidrager til arbejdet. Klasseundervisning Brainstorm er en aktivitet for hele klassen, hvor læreren sørger for, at alle bidrager med så mange tanker og ideer som muligt om et givet emne. Klasseundervisning kan bruges til at give alle elever de samme informationer og instruktioner samtidigt. Klasseundervisning kan også bruges, når alle elever skal arbejde med aktiviteter, der skal introduceres før gruppe- eller pararbejde, eller når læreren vil kontrollere, hvad eleverne allerede har af færdigheder. Overvejelser i forbindelse med planlægning af undervisningen En sprogundervisning, der bygger på elevernes aktive brug af sprog i klassen, skal tilrettelægges sådan, at alle elever i klassen arbejder inden for samme område og hen mod de samme læringsmål, men ikke på samme måde. Differentiering er således et spørgsmål om, at hver enkelt elev arbejder på en sådan måde, at det svarer til elevens forudsætninger og behov. A6 Engelsk - marts 2003

7 Hvis klassen for eksempel arbejder med ufoer, kan nogle elever læse faglige tekster og udarbejde længere skriftlige fremstillinger, mens andre kan skrive kortere tekster til en planche. Ved planlægningen af et undervisningsforløb, der sigter mod, at eleverne tilegner sig de færdigheder, der er beskrevet i de udvalgte læringsmål, skal der tages hensyn til, hvilke elevaktiviteter, hvilket sprogarbejde og hvilke emneområder, tekster og andre materialer, der skal indgå i undervisningen. Det skal overvejes, hvilke færdigheder elevaktiviteterne øver, fx om eleverne skal forstå noget eller selv udtrykke sig, og om det skal være mundtligt eller skriftligt. Der skal tænkes på, om det er en færdighed, som eleverne allerede behersker, men som skal bruges på et nyt indhold for at arbejde hen imod et nyt læringsmål. Aktiviteterne skal hænge naturligt sammen med de valgte emneområder og tekster, og der skal være muligheder for differentiering. Dette gøres ved, at eleverne arbejder med at opnå færdighederne i læringsmålene gennem varierede aktivitetstyper, der passer til elevernes forskellige forudsætninger og behov. Ved planlægningen af det sproglige arbejde, skal det overvejes, hvilke sproglige forhold der skal skabes bevidsthed om og øves - om der fx skal arbejdes med ordforråd, eller regler for sætningers eller teksters opbygning. Der skal tilrettelægges øvelser med det valgte sproglige indhold, så det indgår i en naturlig sproglig sammenhæng. Ligeledes skal der være mulighed for, at enkelte elever eller grupper af elever kan arbejde med opgaver inden for de områder, der volder dem vanskeligheder. Der skal vælges emneområder og tekster, der giver eleverne muligheder for at opnå færdighederne i de udvalgte læringsmål. Det kan være skrevne tekster, lærerens tale, bånd og video eller billeder og konkrete materialer. Emneområder eller tekster vælges ud fra, hvad eleverne skal lære at forstå eller udtrykke sig omkring, og der skal tænkes på, om emnet eller situationen er kendt for eleverne, og om teksten indeholder mange eller få nye sproglige elementer. Der skal også være muligheder for differentiering ved forskellige teksttyper af varierende sværhedsgrad til forskellige elever. Der er forskellige typer af materialer, som bruges i undervisningen. Der er indholdsmaterialer, som - enten i prosa eller i saglig tekst - i bred forstand indeholder beskrivelser af verden og derigennem bruger sproget, som det bruges naturligt. Der er procesmaterialer, som er beregnet til undervisning, og som aktiverer elevernes viden og evner, sporer dem ind på arbejdet og beskriver den ønskede proces. Derudover er der referencematerialer, som kan være ordbøger, væggrammatikker, vægordbøger eller plancher, altså oplysninger om sproget til hjælp for elevens arbejde. Når der hentes materiale på Internettet, er det vigtigt, at læreren styrer. Læreren kan i forvejen have fundet de relevante websider og have printet dem ud og kopieret dem til eleverne som arbejdsmateriale. Eleverne bør normalt ikke sidde og bruge tid på at søge og surfe, men kun bruge de websider læreren allerede har fundet og angivet adresser på.. Der er hensigtsmæssigt, at eleverne har en solid arbejdsmappe, hvor de kan sætte deres tegninger, skriftlige arbejder, collager, plastiklommer med ordkort og andet arbejde ind i. Denne arbejdsmappe er også et godt udgangspunkt for skolens samarbejde med elevernes hjem, og for elevernes almindelige samtale med forældrene om arbejdet i skolen. Engelsk - marts 2003 A7

8 Brugsanvisning til læreplanen Læreplanen er opstillet i fire spalter, som vist i nedenstående figur. Forslag til undervisningeningsmaterialer Forslag til undervis- Læringsmål Forslag til evaluering Kategori 1 4 Kategori 1 4 I denne spalte anføres de obligatoriske læringsmål for faget delt op i 4 kategorier: Kommunikation Indhentning af information Kultur og levevilkår Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse I denne spalte anføres forslag til undervisningsaktiviteter, -forløb og -metoder i relation til de enkelte læringsmål eller grupper af læringsmål. Forslagene skal ses som eksempler på, hvordan der kan arbejdes med de pågældende læringsmål, og er udelukkende vejledende. o o o o I denne spalte anføres forslag til evalueringen ud fra læringsmålene i 1. spalte. Forslagene skal ses som eksempler på, hvordan der kan evalueres ud fra de pågældende læringsmål, og er udelukkende vejledende. I denne spalte anføres forslag til undervisningsmaterialer såvel materialer til elevernes brug som vejledende materialer til lærerens brug. Forslagene skal ses som eksempler på, hvilke typer af materialer, der kan anvendes i arbejdet, og er udelukkende vejledende. Læringsmålene Læringsmålene står anført i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder. Læringsmålene er således ligesom trinformål og fagformål fastsat af landsstyret og angiver obligatoriske, nationale standarder for undervisningens indhold. Læringsmålene skal danne udgangspunkt for udvælgelsen af indholdet i undervisningen og dermed også for evalueringen af elevernes udbytte heraf. Læringsmålene er alle angivet som endemål for trinnet og er formuleret som afslutninger af den indledende sætning: Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at eleverne. Læringsmålene for alle tre trin er inddelt i fire kategorier, som er - Kommunikation - Indhentning af information - Kultur og levevilkår - Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse. Kategorierne udgør ikke skarpt adskilte delområder, men skal forstås som forskellige vinkler på og aspekter af det samlede faglige indhold. Kategoriernes rækkefølge er således ikke en angivelse af en faglig prioritering eller en rækkefølge som stoffet skal præsenteres i. Der skal fortløbende undervises i relevante læringsmål fra flere kategorier i helhedsorienterede undervisningsforløb, og det vil således være normalt at sammensætte undervisningsforløb, som inddrager udvalgte læringsmål fra forskellige kategorier (se eksemplet på et undervisningsforløb i Appendiks C1). Rækkefølgen af læringsmålene inden for hver kategori er heller ikke udtryk for en faglig prioritering eller progression. Det er her op til læreren at vælge den vægtning og den rækkefølge, som forekommer mest hensigtsmæssig ud fra en vurdering af elevgruppens behov og interesser på det pågældende tidspunkt. A8 Engelsk - marts 2003

9 Kommunikation Det grundliggende mål for al sprogindlæring er ønsket om at kommunikere med andre. Kommunikation bruges, når mennesker skal opbygge og videreudvikle venskaber, når man skal udveksle ideer og meninger og udføre handlinger. Kategorien omfatter læringsmål for forskellige færdigheder: lytte, læse, tale, skrive, se og selvstændig fremstilling, både mundtlig og skriftlig. Der er lagt vægt på indlæring af autentisk sprog og på anvendelsen af forskellige indlæringsstrategier. Indhentning af information Den hastigt voksende mængde af informationer fra hele verden gør det nødvendigt og vigtigt, at eleverne udvikler færdighed i og forståelse af at hente informationer fra originale kilder (fx Internet, fjernsyns- og radioudsendelser, aviser og ugeblade, reklamer og annoncer, fortegnelser og lister) for at bruge dem til meningsfuldt sprogarbejde, som er relevant og interessant for dem. Kultur og levevilkår Eleverne skal have mulighed for at undersøge forskelle og ligheder mellem egen kultur og andre kulturer for at udvikle deres forståelse for andre, og den rolle deres egen kultur spiller. Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse Eleverne skal tilegne sig redskaber, så de bevidst kan arbejde med den sproglige kode, både mundtligt og skriftligt, som en støtte for udviklingen af deres kommunikative færdigheder. Forslag til undervisningen Det er forsøgt at komme med et eller flere undervisningsforslag til hvert læringsmål, ligesom der ind i mellem er beskrevet mere generelle forslag til undervisning. Det er hensigten, at de enkelte konkrete forslag skal give ideer og anvisninger til lignende aktiviteter med et andet indhold, således at eleverne allerede er fortrolige med arbejdsformen og derfor kan koncentrere sig om det nye sproglige indhold. Forslag til evaluering Forslagene til evaluering har en tæt sammenhæng med de enkelte mål, og der er forsøgt angivet forskellige evalueringsformer: lærerens observationer, elevernes selv- og indbyrdes evaluering, elevernes tilbagemelding til læreren osv. Hensigten med evalueringen er at beskrive, i hvilken grad eleverne har nået de udvalgte læringsmål, og ikke at sammenligne de enkelte elever med hinanden. Forslag til undervisningsmaterialer Forslag til materialer omfatter materialer fra Fællessamlingen på Pilersuiffik (katalog på skolerne) og autentiske materialer, som findes på skolens bibliotek og almindeligt uden for skolen. Der findes mange forlagsudgivne undervisningssystemer, både fra danske, engelske og nordamerikanske forlag. Det er vigtigt at vælge undervisningsmaterialer, som angiver mange forskellige arbejds- og aktivitetsformer for eleverne, og som har en grundig og fyldestgørende lærervejledning. Engelsk - marts 2003 A9

10 Det bør ikke være en forudsætning for at deltage i engelskundervisningen, at eleverne kan dansk, så det bedste vil være at vælge engelsksprogede undervisningsbøger. Pilersuiffiks Informationssamling har et udvalg af engelske udgivelser, som kan lånes til gennemsyn. De anførte materialer skal ses som eksempler på de typer materialer, der skønnes anvendelige, og angivelserne er på ingen måde et udtryk for, at den pågældende udgivelse vurderes som værende af højere kvalitet end andre tilsvarende materialer. Materialeangivelserne skal derfor heller ikke betragtes som udtømmende, og skolerne og de enkelte lærere opfordres til selv at foretage materialesøgninger for løbende at ajourføre skolens materialesamling til faget. Appendiks Efter læreplanen er indsat et appendiks C1 med et forslag til et undervisningsforløb, der omfatter udvalgte læringsmål fra de 4 kategorier. A10 Engelsk - marts 2003

11 Læringsmålene for engelsk på mellem- og ældstetrinnet Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne eleverne Kommunikation kan fungere i en undervisningssituation, hvor der bruges engelsk, kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen er sprogligt aktive i samarbejdet med de øvrige elever i undervisningen, f.eks. i kommunikationslege og rollespil kan forstå og gøre rede for det vigtigste indhold i aldersrelevante trykte tekster, film og video kan videregive og fremlægge informationer om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikkesproglig fremstilling kan udtrykke sig om egne følelser, iagttagelser, vurderinger og holdninger samt begrunde egne synspunkter, interesser og valg i uformel samtale og i forskellige korte, uformelt formulerede skrevne tekster kan udtrykke sig personligt og kreativt i forhold til forskellige teksttyper, f.eks. fabulere, lave illustrationer, dramatisere etc. kan fungere i undervisningssituation, hvor der kun bruges engelsk kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle emner kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter, kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger: mundtlige, skriftlige, dramatiske og billedlige kan bruge engelsk ubesværet i almindelige dagligdags situationer Indhentning af information kan skaffe sig informationer fra engelsksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv. kan finde, udvælge og sammenstille informationer, der kan belyse aftalte emner kan planlægge interviews og andre spørgeundersøgelser og anvende information fra disse i arbejdet med aftalte emner kan opsøge, udvælge og anvende relevante informationer om et bestemt emne i forskellige autentiske kilder, bl.a. bøger, aviser og Internettet, til selvstændig brug, herunder til arbejdet i andre fag Kultur og levevilkår er opmærksomme på tilstedeværelsen af engelsk sprog i deres dagligdag beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra engelsksprogede medier ved at se, lytte og læse har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i et eller flere engelsksprogede lande har beskæftiget sig med og har kendskab til engelsksproget børne- og ungdomskultur, f.eks. repræsentanter for film-, musik- og sportsliv eller andre kendte personer er opmærksomme på og har arbejdet med det engelske sprogs stilling som internationalt fællessprog ser, lytter til og læser tekster og produktioner fra engelsksprogede medier for at orientere sig om verden Engelsk - marts 2003 A11

12 Ved afslutningen af mellemtrinnet forventes det, at Ved afslutningen af ældstetrinnet forventes det, at eleverne eleverne Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning, kan forklare egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge er opmærksomme på forskelle i udtale og ordforråd i forskellige engelsktalende lande kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen i hovedtræk kan skelne mellem forskellige teksttypers opbygning og indhold og identificere hovedtanken og hensigten med en tekst kan arbejde med forskellige læsestrategier, dvs. skimning, skanning, intensiv læsning og oplevelseslæsning A12 Engelsk - marts 2003

13 Læreplan for Engelsk *********** B: Læringsmål og forslag til undervisningen, evaluering og undervisningsmaterialer

14 Læringsmål kan fungere i en undervisningssituation, hvor der bruges engelsk kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen er sprogligt aktive i samarbejdet med de øvrige elever i undervisningen, f.eks. i kommunikationslege og rollespil Kommunikation Forslag til undervisningen Læreren bør tale engelsk så meget som muligt og bruge mime, kropssprog, dukker og andet til at illustrere meningen. Sproget skal være enkelt og naturligt engelsk. Klassesproget - højst tre nye strukturer ad gangen - introduceres som tekst og tegninger, som hænges op. Læreren siger ordene først, eleverne gentager i kor og derefter enkeltvis. (Good morning / afternoon - hello, how are you today? - goodbye - sit down, please - stand up, please - do you want to sing? - go up to the blackboard, please - go to the..., please - find your crayons, please - pass the..., please sorry, I don't know - sorry, I don't understand - sorry, I can't etc.). Eleverne deles i grupper, hvor de skiftes til at være lærer og bruge de øvede strukturer. I løbet af trinnet introduceres efterhånden flere sociale og skolemæssige vendinger, som passer til elevernes alder, og tegninger og illustrationer med korte tekster skiftes ud efterhånden, som eleverne behersker ytringerne. Listen and do activities: - Moving about: stand on your head by the door hop on your left foot five times - Listen and draw - Listen and colour. Chain work: Der bruges ordkort eller billedkort. Alle kort lægges i en bunke med bagsiden op. Elev nr. 1 trækker et kort med fx bananer. Eleven vender sig mod elev nr. 2 og siger: Do you like bananas? Nr. 2 trækker et nyt kort - med æbler - og siger: No,, I don t like bananas, but I like apples. og vender sig mod nr. 3 og siger: Do you like apples? osv. Aktiviteten kan udbygges med andre strukturer og ordforråd. Dialogues and role play work er gode mundtlige aktiviteter, fordi - eleverne taler i første og anden person (tekster er ofte i tredje person.) - eleverne lærer at spørge såvel som at svare. - de lærer at bruge hele, korte sproglige strukturer og reagere passende. - de bruger ikke kun ord, men også andre dele af det sproglige udtryk: stemmeleje, tryk, intonation, ansigtsudtryk osv. Hver elev gemmer en ting som de kender det engelske ord for i en lomme. Eleverne spørger hinanden to og to: - What have you got in your pocket? - I'm not telling you. - Oh, please? - O. K. It's a... Eleverne går rundt i klassen i 5 minutter og taler med så mange, de kan nå. I løbet af trinnet udvikles dialoger og rollespil til at omfatte ting, der er sket, og ting som optager eleverne. Eleverne laver dialoger og rollespil om at købe ind, gå på posthuset, på sygehuset og andre dagligdags handlinger. B2 Engelsk - marts 2003

15 Forslag til evaluering Kommunikation Forslag til undervisningsmaterialer Læg mærke til, om eleverne forstår og handler efter lærerens instruktioner. Generelle materialer Cheryl Strike: Bookless Beginners. A Collection of Games to introduce the English Language. Kaleidoscope 1997 Læg mærke til, om lærerne bruger alle de øvede strukturer, og om de andre elever handler korrekt. Disse aktiviteter er gode til umiddelbart at evaluerer elevernes kendskab til betegnelser, præpositioner, farver, tal og simple handlinger. Læg mærke til, om alle elever siger de korrekte strukturer, og om eleverne kan forstå hinanden. Læg mærke til, om alle elever deltager. Engelsk - marts 2003 B3

16 Læringsmål Forslag til undervisningen Pairwork: Elev A og B får hvert sit billede af det samme, men med forskellige enkeltheder, fx vejene i en by hvor det ene billede kun har vejene og det andet også forskellige bygninger. Elev A skal nu forklare Elev B, hvor husene skal være, og elev B skal spørge om placeringer. I løbet af trinnet udvides aktiviteten til at omfatte mere detaljerede billeder og skrevne tekster med forskellige oplysninger i. Mini-talks: Hver elev skal forberede og derefter tale om et bestemt emne i 30 sekunder. Efter foredraget må holdet stille 5 spørgsmål til indholdet. Emnerne kan være: my room, my favourite food, my favourite animal, my family etc. Aktiviteten kan planlægges over en periode, således, at der er 2 3 talere hver dag. I løbet af trinnet kan aktiviteten udvides, så taletiden bliver 1 minut og emnerne bredere. Playing games Eleverne spiller kort eller andre spil og bruger det rigtige sprog: It's your turn - Could I have., please Who's first? Etc. kan forstå og gøre rede for det vigtigste indhold i aldersrelevante trykte tekster, film og video Printed texts Lead in Emnet for teksten introduceres fx ved hjælp af illustrationerne og overskrift. Eleverne diskuterer i grupper: What we know about - What we don t know about... What we want to know. Eleverne får en liste med key words, fx car, driver, ambulance, tree, cat. Eleverne gætter på historien. Vocabulary pre-teach Læreren forklarer de væsentligste ord og udtryk ikke for mange! Guiding questions Eleverne får på forhånd udleveret overordnede spørgsmål til teksten, så de får en grund til at læse, og så de koncentrerer sig om hovedindholdet. Reading Eleverne tilegner sig indholdet på forskellig måde eller ved en kombination af - at lytte til bånd - at lytte til lærerens højtlæsning - selvstændig stillelæsning - besvarelse under læsningen afg the guiding questions. Studendt check in pairs Eleverne arbejder sammen om at se på besvarelserne af the guiding questions. Follow up Teksten deles op, og eleverne deles i grupper, hvor hver gruppe laver opgaver (comprehension questrions- multiple choice) til deres tekstdel og illustrationer. Opgaverne kopieres og deles ud, så alle elever kan arbejde med dem. Angående arbejdet med video og film, se under kategorien Kultur og levevilkår. B4 Engelsk - marts 2003

17 Forslag til evaluering Forslag til undervisningsmaterialer Læg mærke til, om begge elever er sprogligt aktive og bruger passende spørgsmål og svar. Læg mærke til, om sproget er nogenlunde korrekt og forståeligt. Læg mærke til, om eleverne bruger naturligt sprog. Det skal fastholdes, at det er en sproglig aktivitet. Læg mærke til, om eleverne er sprogligt aktive og bruger engelsk i diskussionerne i grupperne. Der kan bruges tekster fra undervisningsbøger eller tilpassede bøger på forskellige trin. Fællessamlingen på Pilersuiffik har mange klassesæt af forskellige sværhedsgrad. En eller flere elever skriver forslag til besvarelser på tavlen. Opgaverne skal kunne forstås af alle og kunne besvares ud fra teksten. Engelsk - marts 2003 B5

18 Læringsmål kan videregive og fremlægge informationer om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling Forslag til undervisningen A holiday brochure Eleverne arbejder i grupper med at fremstille en turistbrochure om lokalsamfundet med tekst og illustrationer. kan udtrykke sig om egne følelser, iagttagelser, vurderinger og holdninger samt begrunde egne synspunkter, interesser og valg i uformel samtale og i forskellige korte, uformelt formulerede skrevne tekster I think Læreren introducere et emne, fx football. Eleverne får tid til at tænke sig om og skal hver sige en sætning og kun en efter mønsteret: I think it's fun I think it's boring etc. I løbet af trinnet udbygges aktiviteten med: I think it's. because.. Writing Pre-writing Elever og lærer taler og laver brainstorming om emnet. Der laves mind-maps, vocabulary charts og topic vocabulary. Writing Hurtigskrivning i 5 minutter. Don t lift your pencil from the paper. Rewriting Eleverne arbejder sammen i små grupper og bruger deres ideer og sprog fra hurtigskrivningen til at lave en tekst. Editing Gruppen gennemgår deres tekst for sproglige og ortografiske fejl. Publishing Teksterne hænges op og eleverne går rundt og læser hinandens bidrag. Der laves en bog, som kan læses på holdet eller af andre hold. kan udtrykke sig personligt og kreativt i forhold til forskellige teksttyper, f.eks. fabulere, lave illustrationer, dramatisere etc. Using texts Eleverne arbejder med tekster -individuelt, i par eller grupper. De kan - illustrere en situation eller person fra en tekst - udarbejde alternative illustrationer til teksten - interviewe en person fra teksten - skrive en alternativ slutning til teksten - lave en tegneserie over tekstens hovedbegivenheder. B6 Engelsk - marts 2003

19 Forslag til evaluering Brochurerne udstilles. Læg mærke til, om de indeholder faktiske oplysninger, og om der er arbejdet med opsætning og layout. Forslag til undervisningsmaterialer Billeder og tekster fra engelsk-, grønlandsk- og dansksprogede brochurer. Læg mærke til, om eleverne behersker de passende sproglige strukturer. Elevernes skriftlige arbejder hænges op, bruges til en fælles bog, avis eller publiceres på anden måde. De kan eventuelt bruges som læsemateriale til andre elevgrupper, som så melder tilbage om deres opfattelse af arbejdet. Læg mærke til, om elevernes arbejde overholder genren med hensyn til sprog og layout. Elevernes arbejder hænges op, bruges til en fælles bog, avis eller publiceres på anden måde. Eleverne vælger: den sjoveste - den mest spændende - den mest korrekt engelske - den længste - den mest interessante. Læg mærke til, om elevernes arbejde overholder genren med hensyn til sprog og layout. Engelsk - marts 2003 B7

20 Læringsmål kan skaffe sig informationer fra engelsksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv. kan finde, udvælge og sammenstille informationer, der kan belyse aftalte emner Indhentning af information Forslag til undervisningen Preparing and cooking food Eleverne laver mad efter engelsksprogede opskrifter. Eleverne lærer de sproglige udtryk, samtidig med at de faktisk udfører handlingerne og bruger opskrifterne. Making posters Eleverne arbejde i mindre grupper med forskellige tekster og elektroniske medier med at indsamle oplysninger, ord og udtryk samt illustrationer til en selvstændig fremstilling af et emne. Gruppen fremstiller en "poster" ud fra fastlagte kriterier (e.g. Team sport: The name where and when it started - how many players how long is a game - how do you win penalties any special equipment - any special words). Når arbejdet er færdigt, formulerer gruppen en række spørgsmål til deres "poster", som de øvrige elever så arbejder med at besvare. kan planlægge interviews og andre spørgeundersøgelser og anvende information fra disse i arbejdet med aftalte emner Hobbies Eleverne laver et spørgeskema på engelsk til samtlige andre elever på skolen. Skemaet skal indeholde oplysninger om age, sex, og hobby. Når alle skemaer er samlet ind arbejder eleverne i grupper med at lave grafiske modeller (søjlediagrammer, lagkager el.lign.) der kategoriserer de forskellige hobbies ud fra alder, køn eller andre kriterier. Grupperne forelægger deres modeller mundtligt. Andre emner til surveys : Favourite food, favourite popstars, best books, best films. B8 Engelsk - marts 2003

21 Maden skal smage rigtigt og se rigtig ud. Indhentning af information Forslag til evaluering Forslag til undervisningsmaterialer Der findes opskrifter i de fleste undervisningsbøger. Planchen skal indeholde oplysninger ud fra de fastlagte kriterier. A3 papir. Letlæselige fagbøger eller kopier af relevante sider fra bøger eller Internettet. Farver, lim, sakse osv. Spørgsmålene skal kunne besvares ud fra tekster og illustrationer på plancherne. De færdige grafiske fremstillinger udstilles på skolen, så alle kan studere dem. De skal være overskuelige og instruktive. Hvidt og farvet papir. Farver lim sakse. Engelsk - marts 2003 B9

22 Læringsmål er opmærksomme på tilstedeværelsen af engelsk sprog i deres dagligdag Kultur og levevilkår Forslag til undervisningen Scavenger Hunt Eleverne deles i små grupper og får 30 minutter til at gå rundt i byen og på skolen og skrive alle de engelske ord og vendinger ned, de kan finde. beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra engelsksprogede medier ved at se, lytte og læse Songs Eleverne kan arbejde med sangtekster på forskellige måder: - eleverne lytter til bånd /cd er og skriver teksten ned. - den trykte tekst klippes i stykker efter linjerne, og eleverne samarbejder i grupper med at lytte og lægge linjerne i rigtig rækkefølge. - eleverne får udleveret den trykte tekst, hvor der mangler enkelte ord i teksten. Eleverne lytter og udfylder hullerne. Sangene skal spilles så mange gange, det er nødvendigt, for at eleverne kan løse opgaverne. Videos Alt efter indhold kan eleverne arbejde med: - Prediction: Videobåndet stoppes midt i et handlingsforløb. Eleverne gætter på, hvad der sker. - Predicting the dialogue: Videobåndet stoppes midt i en dialog. Eleverne gætter på, hvad der derefter siges. - Blind viewing: Sekvenser afspilles uden billede. Eleverne lytter og forsøger at gætte sig til billedsiden - What happened?: Videobåndet startes midt i eller i slutningen af en handlingsmættet sekvens. Eleverne gætter på, hvad der er sket før. - Who said that?: Eleverne får en liste med replikker. Mens de ser videoen arbejder de sammen om at finde ud af, hvem der sagde hvad. - In what order?: Eleverne får udleveret strimler med replikker fra en sekvens. Mens de lytter lægger de replikkerne i rigtig rækkefølge. Eleverne diskuterer først deres forslag i par eller grupper. I løbet af trinnet vælger eleverne selv tekster, sange eller videoer, som de vil arbejde med alene eller i grupper. har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i et eller flere engelsksprogede lande How do they live? Læreren udvælger relevante adresser på Internettet, hvor der findes oplysninger om skolegang, sport og fritid. Eleverne finder de pågældende sider på nettet, vælger ud og printer de sider ud, de vil bruge i det videre arbejde. Eleverne arbejder i grupper enten med hvert sit land: Being 12 years old in New Zealand / Australia / England / USA / Canada / Scotland / Ireland / Nothern Ireland / South Africa, eller med tværgående emner Being at school in., Sports in, Out of school in De bearbejdede oplysninger præsenteres i mundtlige fremstillinger, som støttes af illustrationer, og hvor det er muligt bagefter at stille uddybende spørgsmål. har beskæftiget sig med og har kendskab til engelsksproget børne- og ungdomskultur, f.eks. repræsentanter for film-, musik- og sportsliv eller andre kendte personer Who s who? Eleverne vælger enkeltvis eller i små grupper en historisk eller nulevende person, de vil arbejde med, og udarbejder på et A4 papir et CV for personen. B10 Engelsk - marts 2003

23 Kultur og levevilkår Forslag til evaluering Forslag til undervisningsmaterialer Ordlisterne hænges op og gennemgås. Eleverne synger med efterhånden som teksten fremkommer. Bånd / cd med tilhørende trykte tekster. Der er gode muligheder for at finde sangtekster på Internettet cs.htm Læg mærke til, om eleverne arbejder aktivt med at forstå videoen: - om de bruger deres kendskab til engelsk som grundlag til at gætte - om de bruger situationen og konteksten (sammenhængen) til at gætte kvalificeret - om de bruger deres egne erfaringer til at regne sammenhængen og meningen ud. - om de får hjælp fra sætningsopbygningen og sammenhængen til at forstå ukendte ord - om de ser på, om ord indeholder kendte dele eller ligner ord, de allerede kender. - om de bruger information fra den foregående handling/samtale. - om de spørger de andre elever eller læreren. Elevernes arbejde udstilles. Læg mærke til, om de indeholder faktiske oplysninger, og om der er arbejdet med opsætning og layout. På adressen: findes mange links til brugbare Internetadresser. CV erne hænges op, så alle kan læse dem. De skal indeholde relevante oplysninger om personen og være læselige og forståelige. Engelsk - marts 2003 B11

24 Læringsmål arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse Forslag til undervisningen Labelling articles in the classroom Eleverne peger på skift på de ting i klassen, de gerne vil have navnet på. Andre elever kommer med ordet, slår det op i en billedordbog, eller læreren giver ordet. Ordet skrives på tavlen. Til sidst laver eleverne skilte efter ordene på tavlen, sætter dem på tingene og skriver ordene i deres hæfte. Student-generated dictations Eleverne finder hver 5 ord, de andre skal stave. bruger alderssvarende ordbøger og andet referencematerialer Læreren udarbejder ordlister til Dictionary games Odd man out: - car, bus, lorry, teacher - ship, canoe, bucket, boat Find the opposite: - tall - fat clever - bad - Find the synonym: - nice - kind cold - Which of these are blue?: - sea - sky tomato grapes - Which of these can you eat?: - egg - fork crab - cat -. kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning Scrambled sentences Læreren skriver et antal forskellige sætninger med det sproglige og grammatiske indhold, der skal arbejdes med, på papirstrimler. Strimlerne klippes i stykker ord for ord. Elevgrupperne får hver en ituklippet sætning og arbejder med at danne den rigtige sætning. Når grupperne er færdige, roder de ordene sammen igen og går videre til næste. Aktiviteten kan også bruges til enkeltord, hvor bogstaverne klippes fra hinanden eller til tekstafsnit, hvor sætningerne klippes fra hinanden. The runitalltogether dictation Læreren deler en runitalltogether tekst ud. Eleverne arbejder sammen to og to med at sætte streger mellem ordene. Eleverne dikterer efter tur teksten til læreren, som skriver den rigtige tekst på tavlen. Eleverne laver selv diktater til hinanden. Using pictures Eleverne får et billede hver. De tømmer det for ord ved at skrive: the nouns (names of persons, places, things, ad activities), the adjectives (how persons and things are and look) the verbs (what persons and things do) i hver sin spalte på et stykke papir. Derefter laver de korrekte sætninger ved at vælge ord fra de tre ordklasser. B12 Engelsk - marts 2003

25 Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse Forslag til evaluering Forslag til undervisningsmaterialer Efter et stykke tid fjernes skiltene, og eleverne spørger hinanden: What's that? Eleverne laver opgaver til hinanden. Pamela Schaub: Breakthrough Dictionary Longman 1984 Bogen er inddelt i 30 emner med ordene i alfabetisk orden, og mange ord er illustrerede. (2000 ord) Læg mærke til om eleverne bruger deres kendskab til sætningsstrukturer, fx leder efter udsagnsleddet først. Læg mærke til, om eleverne bruger deres kendskab til stavning for at løse opgaven. Hver elev viser sit billede og "sine tre bedste" sætninger. Læg mærke til, om eleverne bruger deres kendskab til ordklassernes anvendelse i opbygningen af sætninger. Engelsk - marts 2003 B13

26 Læringsmål kan forklare egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning Forslag til undervisningen A Story qiuz Læreren vælger en tekst, som er ukendt for eleverne og laver 6 7 comprehension questions til den. Spørgsmålene skrives på hvert sit stykke papir, og der kopieres et sæt spørgsmål til hver gruppe. Grupperne diskuterer nu rækkefølgen af spørgsmålene og lægger dem derefter i den rækkefølge, gruppen synes er bedst. Derefter diskuterer og udarbejder gruppen et svar til hvert spørgsmål og skriver det vedtagne svar bag på hvert spørgsmål. Grupperne fortæller nu - ud fra deres egne svar - hver deres version af historien til hele holdet. Alle elever læser derefter den oprindelige tekst. kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge Indlærings- og kommunikationsstrategier kan ikke øves som selvstændige discipliner, men skal indgå i hele undervisningen. I forbindelse med de forskellige aktiviteter skal læreren gøre eleverne opmærksomme på, at de skal bruge gestik og mimik, bruge konteksten til forståelse, ikke være bange for at lave fejl og ikke bare spørge læreren, men også de andre elever. Eleverne skal forstå, at man kun lærer sprog ved at arbejde med det, ved at gætte og lave fejl. Man lærer at tale ved at tale, at skrive ved at skrive, at formulere sig ved at prøve at gøre det. Der arbejdes med strukturerne: I m sorry, I don t know I don t understand. I beg your pardon Pardon? Der skal arbejdes med anvendelsen af please og thank you, fx i dialoger, hvor der bruges følgende strukturer: Good morning / afternoon Good bye Can I..., please Pass the., please Thank you No, thank you Yes, please. B14 Engelsk - marts 2003

27 Forslag til evaluering Forslag til undervisningsmaterialer Læg mærke til, om alle elever deltager i diskussionerne, begrunder deres sproglige valg og stiller forslag til løsningen af opgaven. Diskussionen må gerne være på modersmålet, men det færdige arbejde skal være på engelsk. Læg mærke til, om eleverne bruger gestik og mimik. Læg mærke til, om eleverne bruger sammenhængen til forståelse, og lytter efter det vigtigste. Læg mærke til, om eleverne er villige til at løbe en risiko og acceptere fejl. Læg mærke til, om eleverne samarbejder med jævnaldrende. Læg mærke til, om eleverne øver sig i at bruge sproget. Engelsk - marts 2003 B15

28 B16 Engelsk - marts 2003

29 Læreplan for Engelsk *********** C: Appendiks

30 Appendiks C1 - Forslag til et undervisningsforløb: Food Bekendtgørelsens læringsmål er angivet med kursiv i spalten "læringsmål". Forslag til, hvordan læringsmålene kan sættes sammen og gøres konkrete i et undervisningsforløb, er angivet herefter med almindelig lodret skrift. Læringsmål Forslag til undervisningen Undervisningsforløbet er rettet imod begynderundervisningen. Det er beregnet til at strække sig over 7-9 klokketimer, som lægges som moduler med mindst 2 timer i hvert. Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse: arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd - Eleverne skal kunne navnene på almindelige madvarer og retter. Billeder eller medbragte madvarer og emballager bruges til at præsentere ordforrådet. Under præsentationen spørger læreren nogle elever: "Do you like...?", og "Do you have... for breakfast?" Eleverne svarer "yes" eller "no". Læreren spørger: "Who likes...?" "Who doesn't like...?" Eleverne rækker hånden op Kommunikation: kan udtrykke sig om egne følelser, iagttagelser, vurderinger og holdninger samt begrunde egne synspunkter, interesser og valg i uformel samtale og i forskellige korte, uformelt formulerede skrevne tekster - Eleverne skal kunne sige, hvilken mad, de kan lide og ikke lide Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse: arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd - Eleverne skal lære udtryk som: "I like..." "I don't like..." "Do you like...?" "Would you like to have...?" "Yes, please" "No, thank you" Billeder og konkrete ting spredes ud på et bord, og læreren beder eleverne efter tur at pege på tre ting, de godt kan lide og tre ting, de ikke kan lide, mens de siger: "I like..." og "I don't like..." Eleverne går rundt i klassen og spørger hinanden: "Do you like...?" og svarer med "Yes, I do", eller "No, I don't". Eleverne går rundt i klassen og spørger hinanden: "Would you like to have...?" og svarer med "Yes, please" eller "No, thank you / thanks". Der laves to lister på opslagstavlen. Den ene med hele holdets "our favourite food" den anden med "we don't like" Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse: arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd - Eleverne skal lære ord og sætningsstrukturer, der hører til enkel madlavning og spisning Billeder og illustrationer bruges til, at eleverne laver spil, (billedlotteri, memory, domino), som de så spiller med for at øve ordforrådet. Kommunikation: er sprogligt aktive i samarbejdet med de øvrige elever i undervisningen (fx i kommunikationslege og rollespil) C2 Engelsk - marts 2003

31 Forslag til evaluering Forslag til undervisningsmaterialer Læg mærke til, om alle elever deltager og viser forståelse gennem enkle svar eller ved at række hånden op. Billeder, samlet af læreren og eleverne Eleverne lærer "deres" sætninger udenad, stiller op i rækker og skiftes til at sige en sætning ad gangen. Læg mærke til, om alle elever deltager. Eleverne siger ord og sætningsstrukturer højt, mens de spiller. Læg mærke til, om eleverne hjælper hinanden. Billeder, kort, pap eller karton til at lave spil med. Lim og sakse Engelsk - marts 2003 C3

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A2 Dansk - marts 2003 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A2 Dansk - december 2004 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Engelsk *********** A: Formål og Introduktion A2 Engelsk - december 2004 Formålet for undervisningen i engelsk (Jf. 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. Formula 1 Niveau 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Timefordeling: 2 lektioner om ugen, fredage. Elever: 14 elever. Alle elever er tosprogede, derfor indgår dsa vinklen i undervisningen. Mål for undervisningen:

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål. Kommunikation og interkulturel kompetence er centrale mål for undervisningen

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for engelsk Klasse: 4A/4B Periode: 2013-2014 Team / lærer: AF Årsplan engelsk 4. A og 4.B. Mål for undervisningen Nedenstående arbejdsplan for skoleåret 2013-14 tager udgangspunkt i formålet for

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål.

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. 3b engelsk 2010-11 Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: 1. lære at forstå, tale, læse og skrive engelsk 2. lære udtale,

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole.

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Undervisningen Der undervises i 3. klasse i engelsk to lektioner om ugen. Jeg stiler mod at gøre min engelskundervisning så kommunikativ og levende

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog.

Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog. Vi begynder på et helt nyt engelsksystem, som hedder A Piece of Cake. Af praktiske grunde arbejder begge klasser ud fra samme bog. A Piece of Cake 1 til 7. klasse: Starting Over: about British and American

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan Engelsk 5. klasse ( denne årsplan vil snarest træde i kraft, når eleverne er fortrolige med større tekstmængder )

Årsplan Engelsk 5. klasse ( denne årsplan vil snarest træde i kraft, når eleverne er fortrolige med større tekstmængder ) Årsplan Engelsk 5. klasse 2017 2018 ( denne årsplan vil snarest træde i kraft, når eleverne er fortrolige med større tekstmængder ) Ud over nedenstående emner fra taskebogen: First Choice for femte, vil

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Beskrivelse af forløb: I engelskundervisningens første år lægges vægten på det mundtlige arbejde. Eleverne skal gennem en legende, kreativ og fantasifuld tilgang opbygge ordforråd, kommunikative færdigheder

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

8. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17

8. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17 8. klasse Engelsk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen skoleåret 2016/17 Det overordnede formål med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglig kommunikativ kompetence. Eleverne skal

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Årsplan i engelsk for 6. klasse

Årsplan i engelsk for 6. klasse Årsplan i engelsk for 6. klasse Sproget som et anvendeligt kommunikationsmiddel er i centrum. Periode Fokuspunkt/Emne Mål Handleplan Opfølgning/Evaluering August That s it 2 Chapter 1-2 Holidays countries-

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt. Klassen: 16 elever. 11 piger og 5 drenge. Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13 Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Vi vil arbejde med systemet

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Engelsk. 3. fremmedsprog. Evaluering, orientering og vejledning

Engelsk. 3. fremmedsprog. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Engelsk og 3. fremmedsprog 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Mundtlig prøve

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Engelsk i 1.2.klasse klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse.

Engelsk i 1.2.klasse klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse. Engelsk i 1.2.klasse 2016-17. 1. - 4. klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse. Mundtlig kommunikation Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk Skriftlig kommunikation

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere