Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008"

Transkript

1 Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Erfaringsrapport - Brug Folkeskolen på Bispebjerg Resume På Bispebjerg vælger 48% af forældrene distriktsskolen fra. 25% af forældrene vælger en privatskole (tal fra Københavns kommune). Den udvikling vil Brug Folkeskolen være med til at ændre. Projektet har eksisteret siden 1. september På de fire måneder har projektet gjort sig en række erfaringer med forældre- og skolesamarbejdet i Bispebjerg. Engagementet fra skolerne har været svingende; ikke alle skoler har problemer med at sikre en god etnisk sammensætning. To skoler havde særlige behov for støtte og opbakning, og arbejdet blev derfor primært koncentreret om de to; Grøndalsvængets - og Tagensbo Skole. Projektet sigter mod at være forældrebåret. Det blev startet af lokale forældre, og målet er at engagere forældre fra flere af bydelens skoler. Arbejdet med at få inddraget flere forældre i foreningen har været en udfordring. Der er ikke tradition i bydelen for borgerengagement, og der eksisterede ikke noget samarbejde mellem skolebestyrelserne i forvejen. Samarbejdspartnere i området - børnehaver, kulturhuse, lokaludvalg, boligsociale indsatser m.m. - har vist stor velvilje til at arbejde med udfordringerne. Skoleindskrivningen for 2009 viser dog, at der er brug for fortsat støtte til skolerne, men grundlaget for at udvide samarbejdet med andre initiativer i området er til stede, og der er forældre, som gerne vil påtage sig arbejdet. Baggrunden for pilotprojektet Brug Folkeskolen på Bispebjerg Bispebjerg har fem folkeskoler; Holberg- og Lundehusskolen, Grøndalsvængets -, Utterslev -, samt den nye Tagensbo Skole, som er resultatet af en sammenlægning mellem Grundtvigskolen og Bispebjerg Skole. For to af skolerne, Grøndalsvængets - og Tagensbo Skole, er det en udfordring at rekruttere og fastholde et bredt udsnit af grunddistriktets børn. Det er uhensigtsmæssigt, da en bred elevsammensætning er en forudsætning for, at folkeskolen kan være en central aktør for arbejdet med integrationen, trivslen og trygheden i lokalområde. Det er ofte ressourcestærke forældre, primært med etnisk dansk baggrund, der hører til skoler med mange tosprogede børn, som fravælger grunddistriktets skole. Det sker ofte på grund af fordomme om for mange børn med anden etnisk baggrund, som skaber utryghed, rygter og frygt for et lavt fagligt niveau. Det er også tilfældet for Bispebjergs skoler. Erfaringer fra Brug Folkeskolen på Nørrebro viser, at anbefalinger og råd fra nuværende forældre, netværk sammen med klar og målrettet kommunikation og synlige folkeskoler har stor betydning for kommende skoleforældres skolevalg. En dårlig historie kan have betydning for, at hele børnegrupper fravælger den nærliggende skole, mens et godt image,

2 åbenhed, synlighed og klar kommunikation skaber tryghed og gør, at forældrene får en større tilknytning til folkeskolen. Brug Folkeskolen på Bispebjerg Pilotprojektet på Bispebjerg har primært arbejdet med at afsøge behovet for og ressourcerne til at iværksætte et forældredrevet projekt lig det på Nørrebro. Projektet arbejder med at iværksætte aktiviteter og skabe netværk, der bidrager til at styrke den positive synlighed, forældrenes engagement og de sociale relationer i folkeskolerne. Målsætningen er på lang sigt, at valget af den lokale folkeskole skal blive et attraktivt og naturligt førstevalg for lokalområdets forældre. Specifikke vilkår på Bispebjerg Geografi og befolkningssammensætning Distrikt Bispebjerg spænder over et stort geografisk område, og befolkningssammensætningen er meget blandet, også indenfor de enkelte skoledistrikter. Boligsammensætningen er blandet med på den ene side villakvarterer og ejerlejligheder og på den anden side store lejeboligkomplekser, som for eksempel de store lejeboligområder omkring Tagensbo Skole ved Frederiksborgvej og Ringertoften. Befolkningssammensætningen i skolernes distrikter gør, at der vil være mulighed for i et vist omfang at vende den negative udvikling omkring skolerne. Nybyggeriet omkring Lygten/Nørrebro Station kan for eksempel bidrage til at vende udviklingen på Tagensbo Skole, da det med al sandsynlighed vil tiltrække ressourcestærke familier, men befolkningssammensætningen er stadig sådan, at der vil være en ulige fordeling mellem etnisk danske børn og børn med anden etnisk baggrund. Udfordringen for folkeskolerne bliver derfor også at fastholde og tiltrække de ressourcestærke etniske familier, som i øjeblikket fravælger skolen. Skolerne Skolerne på Bispebjerg er meget forskellige både i deres rekrutteringsarbejde, deres udfordringer, profil og rodfæste i lokal området. Utterslev skole udmærker sig ved at være den skole, som optager flest børn fra grunddistriktet, og det er også den nyeste af distriktets skoler. Fælles for de andre skoler er, at de ikke optager mere end højst 50% af grunddistriktets børn. Projektets intention om at bidrage til arbejdet med at rekruttere og fastholde elever appellerer umiddelbart til 2 af folkeskolerne, nemlig den sammenlagte Tagensbo Skole, som har en tosprogsprocent på over 80% og Grøndalsvængets Skole, som ligger på en tosprogsprocent på omkring 60. Både Tagensbo og Grøndalsvængets Skole er desuden en del af Københavnermodellen for Integration. Forældreengagement Inden pilotprojektets opstart afholdt projektleder på Nørrebro, Mette Kirk, to møder for samarbejdspartnere, hvor hun informerede om projektet. Her deltog forældre fra en række skoler, lærere, en repræsentant fra lokaludvalget og skoleledere fra alle skolerne. Der blev også afholdt et offentligt debatmøde om udfordringerne for folkeskolerne på Bispebjerg

3 med deltagelse af lokalpolitikere, skoleledere, Skole og Samfund samt en repræsentant fra Brug Folkeskolen på Nørrebro. Der var inden projektets start ikke et etableret forældreforum eller forældresamarbejde omkring Bispebjergs folkeskoler. Samarbejdet Skoleforældre Brug Folkeskolen har kontakt til skolebestyrelser og aktive forældre på fire af bydelens fem skoler. En gruppe forældre har været aktive gennem hele forløbet, og undervejs er der kommet nye forældre til, både som aktive men også bare som interesserede, der gerne vil holdes orienteret, når der sker noget. Det har vist sig svært at udvide kredsen af aktive forældre betydeligt, og projektmedarbejderen har en opfattelse af - efter samtaler med andre aktører i området - at det ikke kun gælder på skoleområdet, men at det generelt er svært at få inddraget borgere i distrikt Bispebjerg. Der er ikke de samme traditioner for frivilligt engagement, som i andre bydele, måske fordi det ofte ikke er et aktivt tilvalg at bo i Bispebjerg/Nordvest. Førskoleforældre Enkelte førskoleforældre har vist interesse for projektet. Projektet har haft kontakt til mange gennem de forskellige aktiviteter, som er blevet gennemført, og der er ved at danne sig grupper af forældre til forældrenetværk primært omkring Grøndalsvængets Skole. Brug Folkeskolen ønsker at styrke samarbejdet med forældre i børnehaverne for at starte en tradition for større forældreengagement. Skoleledere Projektmedarbejderen har gennem hele forløbet forsøgt at holde kontakt til skolelederne og informere dem om aktiviteter og planer. Generelt er Brug Folkeskolens arbejde blevet godt modtaget på de fem skoler. De kender foreningen fra Nørrebro og kender til problematikken. Men samarbejdet med skolerne har været meget forskelligt, da nogle skoler ikke oplever problemer med at tiltrække etisk danske børn. De skoler holder sig tilbage, da de frygter, at det kan opleves som en konkurrence om elever, hvis de går ind i Brug Folkeskolens arbejde. Da mange af skolernes optagelse fra grunddistriktet er under 50%, er det dog min vurdering, at en målrettet indsats for at forøge søgningen fra eget distrikt vil være hensigtsmæssigt. To udvalgte skoler Brug Folkeskolen i Bispebjerg har fortrinsvis fokuseret sit arbejde omkring Tagensbo og Grøndalsvængets Skole. Det er de to skoler, som oplever størst udfordringer omkring rekruttering af etnisk danske børn, og samtidig var det også de skoler, som udviste størst ønske om at samarbejde omkring projektet. Grøndalsvængets Skole Brug Folkeskolen har deltaget i møder med skolens Københavnermodelgruppe. Skolen er meget åbne overfor samarbejde og

4 arrangementer. Brug Folkeskolen deltog sammen med skolen i en række børnehavebesøg i løbet af efteråret 2008 og deltog på skolens informationsaften ved skoleindskrivning. Samarbejdet har her både været med skolens leder, gruppen som arbejder med Københavnermodellen for Integration, 0.klasses lærere og en række forældre både i og udenfor skolebestyrelsen. Holbergskolen Skolen har gennem hele projektperioden været afventende, men positive overfor at være med i Brug Folkeskolens arbejde. De holder sig tilbage for at give plads til Tagensbo og Grøndalsvængets Skole. De har fokus på de etniske forældre, som vælger privatskoler. Projektmedarbejderen har udelukkende haft kontakt til skolens leder. Lundehusskolen Skolen har ligesom Holbergskolen været afventende, men positive overfor projektet. Mange af skolens elever bor ikke i Bispebjerg, men på Østerbro og orienterer sig derfor ikke mod Bispebjerg. Kontakten har været til skolens leder, viceinspektør og til en enkelt meget aktiv forælder fra skolebestyrelsen, som også er tilknyttet Skole og Samfund. Tagensbo Skole Skolen er meget åben overfor samarbejdet med Brug Folkeskolen. Skolen har en stor andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk og giver udtryk for, at de laver skole for de børn, som er der. Skolen arbejder meget internt i forhold til lærerne og nye forretningsgange. Der er fokus på bare at få elever til skolen, hvilket har været et problem. Man har derfor vægtet arbejdet med elevsammensætningen mindre. Projektmedarbejderen formåede aldrig at komme i kontakt med skolens Københavnermodelgruppe. Projektmedarbejderens samarbejde har derfor udelukkende været med skolens leder og forældre fra skolebestyrelsen. Utterslev Skole Skolen er umiddelbart positiv overfor projektet, men oplever ikke selv problemer med at tiltrække børn hverken etnisk danske eller børn med anden etnisk baggrund. De oplever heller ikke, som flere af distriktets andre skoler gør, at mange af grunddistriktets børn søger andre skoletilbud. Skolen er opmærksom på projektets problematikker og på, at udviklingen på en skole hurtigt kan vende. Kontakten har været til skolens leder samt forældre fra skolebestyrelsen. Andre Samarbejde med andre aktører på området: Kbh. kommune projekt om flere etniske minoritetsforældre i skolebestyrelserne Børnehaver Den bolig sociale indsats ved Ringertoften Lokaludvalget om bydelsplan Københavnermodel grupper på skolerne Børnehuset Sokkelundlille

5 Kontakter der skal styrkes Børnehaverne Det vil være givtigt at styrke samarbejdet med distriktets børnehaver. Flere af børnehaverne giver udtryk for, at de oplever problematikken, hører på forældrenes bekymringer og gerne vil bidrage i arbejdet for at sikre en god etniske sammensætning i områdets folkeskoler. Københavnermodelgrupperne Grøndalsvængets - og Tagensbo Skole har begge nedsat grupper, som arbejder med rekruttering og profilering af skolen. De to grupper har brug for støtte, opbakning og ideer fra forældre, og det vil være en fordel at støtte og styrke det arbejde, som de to grupper laver. Den boligsociale indsats Primært i forhold til integrationsindsatsen og fastholdelsesarbejdet på skolerne kan det være nyttigt at styrke samarbejdet mellem Brug Folkeskolen og de boligsociale indsatser. Boligsociale medarbejdere i distrikt Bispebjerg beskriver, at de har problemer med at fastholde danske ressourcestærke familier i deres boligområder, hvilket er en af nøglerne til at fastholde børnene i skolerne. Lokaludvalget Brug Folkeskolen har haft møder med repræsentanter for Lokaludvalget. Det er vigtigt, at de lokale politikere fortsat arbejder med problematikken omkring folkeskolerne på Bispebjerg, og så vidt muligt bidrager til at styrke skolerne og sikre en god etnisk sammensætning. Det kan blandt andet være gennem deres arbejde med kvartersplaner og som koordinerende i forhold til samlingen af integrationsinitiativer i området. Aktiviteter Kulturdag den 2. november i Bispebjerg Efter ide fra Nørrebro arrangerede Brug Folkeskolen i Bispebjerg en kulturdag for folkeskolerne. Der var underholdning til børnene og infoboder fra skolerne, som forældrene kunne besøge og stille spørgsmål om den enkelte skole. Dagen blev afholdt kort tid inden skoleindskrivningen. På selve dagen deltog tre af de fem skoler; Tagensbo -, Grøndalsvængets - og Utterslev Skole. Skolerne deltog med både forældre, lærere og skoleledere. I alt deltog ca. 100 børn og voksne i dagen. Forud for kulturdagen blev der produceret plakater og invitationer (se vedlagte) til arrangementet. De blev distribueret til i bydelens institutioner, medborgerhus, bibliotek, 0.klasser og lignende. International dag Lørdag den 30. august deltog Bispebjerg sammen med Brug Folkeskolen på Nørrebro og Amager i International festival. Her blev delt materiale ud om foreningen.

6 Kulturelle markedsdage Lørdag den 6. september deltog Brug Folkeskolen på Bispebjerg med en bod på kulturelle Markedsdage i Nørrebro Parken. Her blev delt balloner ud til børnene og materiale om foreningen. Børnehavebesøg Brug Folkeskolen på Bispebjerg deltog sammen med Grøndalsvængets Skole på forældremøder i 8 børnehaver op til skoleindskrivningen. Det blev gjort sammen med skolens personale og forældre. Flere forældre skrev sig op til netværk og til at få mere info om foreningens arbejde. Netværk omkring skolerne En del af foreningens arbejde er at etablere netværk af kommende skolebørn omkring skolerne. Arbejdet med netværk for kommende skolebørn omkring Grøndalsvængets Skole er i gang, og der skal også etableres et netværk omkring Tagensbo Skole, hvilket skolen har ytret interesse for. Kommunikation Pressen Lokalavisen for Nørrebro og Nord-Vest har skrevet en artikel om foreningen og arbejdet i Bispebjerg (uge 35). Der blev afholdt et debatmøde i juni i samarbejde med lokalavisen. Hjemmesiden På hjemmesiden (brugfolkeskolen.dk) opdateres løbende om arrangementer i Bispebjerg, om foreningens arbejde og andet relevant for Bispebjergs skoler. Materiale om foreningen Der er udarbejdet to foldere fra Brug Folkeskolen på Bispebjerg. En om foreningens arbejde og en større med interview med forældre, der har valgt folkeskolen og deres erfaringer med skolerne på Bispebjerg. De er begge vedhæftet denne rapport. Nyhedsbreve Projektmedarbejderen har løbende orienteret via fællesmails til alle interesserede og har udgivet nyhedsbreve elektronisk, som også lægges på hjemmesiden. Fondssøgning En del af formålet med pilotprojektet var at søge penge til at fortsætte arbejdet. Der er søgt midler fra puljer og fonde hos Integrationsministeriet, Egmont, Nordea, Undervisningsministeriet, Lokaludvalget og en lang række andre for at sikre projektets fremtid. Der er bevilliget i en treårig periode fra Integrationsministeriet. Der afventes svar fra øvrige fonde.

7 Hvorhen nu? Flere forældre Hvis udviklingen på skolerne på Bispebjerg skal vendes kræver det, at mange trækker på samme hammel både frivillige forældre, skoleledere, lokaludvalg, børnehaver, forvaltningen m.m. Brug Folkeskolen er en forældreforening og der er allerede en del forældre, som har meldt sig til at lave noget, og som er interesserede, men der skal rekrutteres flere som har lyst til at arbejde med. Det kræver tid at finde dem, men forældrene er de bedste til at overbevise andre forældre. Der er potentiale til at vende udviklingen på Bispebjerg. Der er forældre, som vil folkeskolen, og der er professionelle, som tager problematikken alvorligt. Men på Bispebjerg kan andre bydeles tiltag ikke kopieres, og der skal derfor skabes rum for at udvikle egne metoder. Opbakning fra skolerne Det er vigtigt, at skolerne bakker op om projektet også de skoler, som ikke umiddelbart føler, at de har problemer med elevsammensætningen. Erfaringen fra Nørrebro viser, at hvis der startes en god udvikling på én skole smitter det af på andre skoler. Gode historier og fokus på folkeskolen giver tryghed hos forældrene, så valget af folkeskolen bliver nemmere og mere oplagt. Alle skoler i Bispebjerg vil kunne profitere af, at folkeskolens image styrkes. Erfaringer viser også, at udviklingen på en skole hurtigt kan vende fra positiv til negativ, hvis ikke der sættes fokus på problemet allerede før, det er for sent. Organisation Projektet er forældrebåret og bør fortsætte sådan, men da det har vist sig svært at engagere et betydeligt antal frivillige forældre fra alle skoler på Bispebjerg, bør det vurderes, om projektet skal knyttes tættere til de to skoler Grøndalsvængets og Tagensbo og yde støtte til deres arbejde med Københavnermodellen og generel profilering af skolerne. Anbefalinger Det bør prioriteres at udvide og støtte forældreengagementet omkring Brug Folkeskolen Samarbejdet med andre initiativer på skole- og integrationsområdet bør styrkes Skolernes Københavnermodel grupper skal støttes Skolerne skal bakke op om Brug Folkeskolens målsætninger og arbejde Det kan være nødvendigt at se på om skoledistrikterne understøtter arbejdet med at sikre en god etnisk sammensætning optimalt Der bør sættes ind med en målrettet rekrutteringskampagne overfor de nye boligområder omkring Lygten Den naturlige overgang fra børnehave til skole skal styrkes

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

BILAG TIL BRUG FOLKESKOLENS STATUSRAPPORT 2009-2011

BILAG TIL BRUG FOLKESKOLENS STATUSRAPPORT 2009-2011 BILAG TIL BRUG FOLKESKOLENS STATUSRAPPORT 2009-2011 BILAG 1: En kvantitativ opgørelse af rekruttering og forandring i elevsammensætningen i perioden 2009-2011. S. 2-15 BILAG 2: Interviewundersøgelse af

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Forældreforeningen Brug Folkeskolen Forældreforeningen Brug Folkeskolen Hvad er Brug Folkeskolen? - Forældre til forældre Stiftet af forældre på Nørrebro i 2003 Arbejder i Bispebjerg, på Amager og Nørrebro m.m. Målsætning: etnisk og socialt

Læs mere

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN STATUSRAPPORT FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN 2009-2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Opsummering af Brug Folkeskolens arbejde og resultater 2009-2011... 4 3. Rekruttering... 7 3.1. Udvikling

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skoledistrikter 2018/19

Høringssvar vedrørende Skoledistrikter 2018/19 Høringssvar vedrørende Skoledistrikter 2018/19 Oprettet 4. may 2017 SVARNUMMER 1 INDSENDT AF Marie Ravnholt POSTNR. 2300 BY KBH S HØRINGSSVAR Kære beslutningstagere, Jeg bor på Islands Brygge; et nabolag

Læs mere

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( )

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til BUU Status på Københavnermodellen 2.0, februar 14 Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Den 19. marts 2014 REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Tilstede: Anna Rosenblad, Lise Johansen, Jakob Bondesen, Hans Præstbo, Marianne Kjær, Anja Storgaard, Mette Kirk, Bente Haugbøl,

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Der henvises til indstillingen vedrørende uddybning i forhold til proces og grunddistriktssagen. Høringspart Høringsresumé Evt.

Der henvises til indstillingen vedrørende uddybning i forhold til proces og grunddistriktssagen. Høringspart Høringsresumé Evt. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Der henvises til indstillingen vedrørende uddybning i forhold

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens From: Jens Laulund Sent: 12. oktober 2016 11:20 To: Lone Frandsen Subject: Revideret Ansøgningsskema projekt 2016 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016.docx Hej Lone, Hermed

Læs mere

21. januar 2015 Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig?

21. januar 2015 Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig? Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig? I forbindelse med Bogstart-seminaret 2014 har Bogstart interviewet fire Bogstartformidlere om de faglige

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Årsrapport 2015 BRUG FOLKESKOLEN ÅRSRAPPORT

Årsrapport 2015 BRUG FOLKESKOLEN ÅRSRAPPORT BRUG FOLKESKOLEN ÅRSRAPPORT 2015 1 INDLEDNING: Brug Folkeskolens kerneydelser er rekruttering af børn til den lokale folkeskole på Ellebjerg Skole og Bavnehøj Skole i Sydhavnen og på Rådmandsgades Skole

Læs mere

Til Skolebestyrelserne

Til Skolebestyrelserne . 28-10-2010 Til Skolebestyrelserne Til de foregående møder vedrørende skolesammenlægningen på Amager er der blevet stillet en del spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan læses i dette dokument. Eventuelt

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

28. oktober 2015 Til Lene Hoen og styregruppen for processen med fremtidens AST-tilbud i København. På møde tirsdag den 28.10 i Center City valgte jeg afslutningsvis at meddele, at jeg som leder af en

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

VELKOMMEN. til skolerne på Bispebjerg. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen

VELKOMMEN. til skolerne på Bispebjerg. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen VELKOMMEN til skolerne på Bispebjerg Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen Tagensbo Skole Utterslev Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære forældre Jeg vil gerne benytte

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Kender du folkeskolerne i Brønshøj?

Kender du folkeskolerne i Brønshøj? 2700 Kender du folkeskolerne i Brønshøj? folkeskolerne er bydelens hjerte Hvad var vores bydel uden det daglige mylder af skolebørn og forældre på vej til den lokale skole og uden de mange fritids- og

Læs mere

ERFARINGSRAPPORT. for Projekt NOITARGETNI Omvendt Integration og STAFET TIL FORÆLDRE I HELE DANMARK

ERFARINGSRAPPORT. for Projekt NOITARGETNI Omvendt Integration og STAFET TIL FORÆLDRE I HELE DANMARK ERFARINGSRAPPORT for Projekt NOITARGETNI Omvendt Integration og STAFET TIL FORÆLDRE I HELE DANMARK Perioden 1. september 2004 1. januar 2006 Erfaringer fra forløbet omkring projektets opstart og udvikling

Læs mere

Velkommen til Bakkehuset

Velkommen til Bakkehuset Velkommen til Bakkehuset Bakkehuset er sammen med Skårup bh., Oure bh., Gudme bh., Eventyrhuset og Hesselager bh. en del af området Østerdalen. Østerdalen er Cittaslow certificeret og har fokus på æstetik,

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Ny struktur for skoler og dagtilbud

Ny struktur for skoler og dagtilbud FAQ's om: Ny struktur for skoler og dagtilbud Børne- og Kulturforvaltningen d. 4. november 2010 Nu er halvdelen af høringsperioden gået og med denne orientering ønsker forvaltningen at samle op på de spørgsmål,

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden

Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden Bydelplantemaer: Sociale indsatser Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden TEMA 1: Hjemløse udsathed på Nørrebro I Nørrebro Lokaludvalg ønsker vi

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet

Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet De politiske partier har udtrykt ønske om at få beskrevet et eller flere scenarier for en politik, der skaber en elevsammensætning på de københavnske

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde -

Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde - Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde - Materialet Som led i en kampagne iværksat af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS.

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS. 16. december 2016 Høringssvar vedr. forslag til model på to-sprogsområdet 2016 Ref.: Høringsbrev af 18. november 2016 MED-udvalget på Langholt Skole er betænkelige ved den foreslåede model for to-sprogsområdet.

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Attachments: Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf AppServerName:

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

Ansøgning vedr. Kulturdag 2012 Center for Kultur & Fritid

Ansøgning vedr. Kulturdag 2012 Center for Kultur & Fritid Ansøgning vedr. Kulturdag 2012 Center for Kultur & Fritid Ansøger Tværkulturel Dialog Kontaktperson Hanne Sanderhoff Degn Adresse Greve Nord Projektet, Kildehuset 6, st. Postnummer og by 2670 Greve Telefon

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne,

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat - Mandag den 3. maj 2004 kl. 21.00 i mødelokale 1 Medlemmer: Kai Nielsen (V) Anne Marie Lyduch (V) Finn Nicolaisen (V) Jakob Thune (A) Preben Husted (A) Side 153 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet

Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet Det er helt oplagt at skabe et netværk om uddannelse netop i dette område. Her samles vi alle med et fælles fokus. Kristian Egede Slot, skole-hjem

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Revideret 23. september 2015. Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere