Inventory of Interpersonal Problems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inventory of Interpersonal Problems"

Transkript

1 Inventory of Interpersonal Problems spørgeskemaet iip er netop blevet udgivet i en dansk version. Her præsenteres dette instrument, som i mange år har været et meget anvendt skema i international psykologisk forskning på det interpersonelle område. IIP Af Stig Poulsen og Jan Ivanouw Inventory of Interpersonal Problems, IIP, foreligger nu i en dansk version, udgivet af Dansk psykologisk Forlag. Spørgeskemaet har til formål at identificere interpersonelle problemer, sådan som de fx kommer til udtryk hos klienter, der søger psykoterapi. Instrumentet har både relevans i den kliniske udredning, ikke mindst i forbindelse med planlægning af behandling, og som effektmål ved evaluering af psykoterapi. Således kan IIP give et billede af, hvilke typer af vanskeligheder klienten særligt har i interpersonelle relationer, ligesom det kan bruges til at forudsige muligheder og vanskeligheder i det psykoterapeutiske forhold. I sin mest anvendte form består IIP af 64 spørgsmål organiseret i to grupper omfattende henholdsvis 39 items, der begynder med Det er svært for mig at, og 25 items, samlet under overskriften: Det følgende er ting, jeg gør for meget. Alle items rates af klienten selv på en 5-trins Likertskala gående fra 0 (Slet ikke) til 4 (Særdeles meget). IIP opgøres på otte subskalaer, Dominerende/Kontrollerende, Påtrængende/Krævende, Selvopofrende, Føjelig, Ikke-assertiv, Socialt hæmmet, Kold/Di stanceret, Hævngerrig/Selvcentreret. Disse skalaer er placeret inden for et todimensionelt ko- ordinatsystem, hvor den ene dimension vedrører dominans og den anden venlighed vs. fjendtlighed også betegnet omgængelighed (se Figur 1 for IIP-modellen). Ud over 64-item versionen findes også den oprindelige version med 127 items og en kort version med 32-items. Denne præsentation af instrumentet vil dog primært fokusere på 64-item versionen, som er den mest anvendte. Udviklingen af IIP IIP er udviklet af psykologen Leonard Horowitz fra Stanford University på baggrund af hans arbejde med at klassificere typiske interpersonelle problemer, som de formuleres af klienter i visiterende samtaler til psykoterapi (Horowitz et al., 1988). Ud fra en større gruppe af klientudsagn vedrørende interpersonelle problemer blev udvalgt 127 items, som udgjorde den oprindelige version af IIP. Igennem sine analyser af denne version af skemaet blev det klart for Horowitz, at flertallet af spørgsmålene kunne indplaceres inden for de to basale akser i Learys interpersonelle model (Leary, 1957), nemlig venlig-fjendtlig adfærd og underkastende-dominerende adfærd. Der var således empirisk indikation for, at IIP vil- 20 Psykolog nyt

2 Figur 1. IIP-modellen med dens otte subgrupper 8 Påtrængende/Krævende Selvopofrende 7 Føjelig 6 Dominerende/Kontrollerende 1 5 Ikke-assertiv le kunne tilpasses mere direkte til en interpersonel teoretisk model. I 19 udviklede Alden og medarbejdere med udgangspunkt 2 i Learys interpersonelle model den såkaldt cirkumplekse version af IIP, som anvendes i dag (Alden et al., 19). En cirkumpleks model er en fremstilling af en række egenskaber, som kan underordnes to hovedfaktorer, men hvor der samtidig er et cirkulært arrangement af egenskaberne på et mere detaljeret niveau. Det cirkulære består i, a) at nogle egenskaber ligner hinanden i høj grad uden dog at være identiske (dvs. har høj indbyrdes korrelation), mens andre ligner hinanden i meget ringere grad (har lav, eventuelt negativ korrela tion), og b) egenskaberne kan placeres på en cirkel, således at når man bevæger sig trinvist fra en egenskab til de andre egenskaber længere væk, øges forskelligheden indtil en vis grænse, hvorefter ligheden tager til igen og man til sidst kommer tilbage til udgangspunktet. Hænvgerrig/Selvcentreret 3 Kold/Distanceret I IIP betyder dette konkret, at der som nævnt er to overordnede dimensioner/faktorer, henholdsvis dominans vs. underkastelse (eng.: submission) og venlighed vs. fjendtlighed. Subskalaerne i IIP angiver så, i hvor høj grad problemerne kan siges udelukkende at høre under den ene af dimensionerne, eller om de snarere må forstås som en kombination af problemer fra begge dimensioner. Skalaerne Dominerende/Kontrol lerende og Ikke-assertiv svarer til de to 4 Socialt hæmmet Psykolog nyt

3 Selvopofrende Figur 2. Circumplex model: Ipsativerede T-scores 2 Hævngerrig/Selvcentreret Dominerende/Kontrollerende 1 Påtrængende/Krævende 8 Kold/Distanceret 3 5 Ikke-assertiv yderpunkter af dimen sionen dominans-underkastelse, mens skalaerne Selvopofrende og Kold/Distanceret svarer til dimensionen venlighed-fjendt lighed. Som eksempel på kombination af de bagvedliggende dimensioner omfatter skalaen Føjelig venlig underkastelse, mens skalaen Hævngerrig/ Selvcentreret vedrører problemer med fjendtlig dominans. Socialt hæmmet 4 0 Administration og scoring af IIP IIP er et selvrapporteringsskema, der kan udfyldes enten i papirversion eller online. Udfyldelsen af 64-item versionen tager almindeligvis minutter. Skemaet kan udleveres af ikkeklinisk trænet personale, men fortolkningen af resultaterne forudsætter indsigt i personlighedspsykologisk teori. Hver subskala består af 8 items (for 32-item versionen af 4 items). I den danske version opgøres subskalaværdierne som T-scores, hvor gennemsnittet af normalmaterialet har værdien og standardafvigelsen er på 10. En klient, som ligger halvanden standardafvigelse under gennemsnittet, vil derfor have en T-score på - 15 = 35. For at få et billede af, hvilke former for interpersonelle pro- 7 blemer den enkelte person særligt oplever, beregnes der også indi- vidbaserede, såkaldt ipsativerede scores. Det særlige ved denne type scores er, at scoren på hver skala udtrykker afstanden mellem en given persons samlede gennemsnitsscore for alle 64 spørgsmål og personens score på den pågældende skala. Herved får man et billede af personens særlige problemom- råder, som er uafhængigt af, hvor belastet personen samlet set føler sig af sine interpersonelle vanskelig- heder. Becker og Mohr (2005) har dog 6 argumenteret for, at man bør foretrække at arbejde med ikke-ipsativerede scores. De ipsativerede T-scores anbringes i en cir- kumpleksfigur (se Figur 2). Værdier over (dvs. to standardafvigelser over gennemsnittet) på en el- ler flere subskalaer antages at vise, at personen i særlig høj grad oplever at have den pågældende type af interpersonelle problemer. I den danske version sker konverteringen til T-scores samt beregningen af de ipsativerede scores i et internetprogram, hvor man får en 8-10 siders rapport med råscores, normative og ipsativerede T-scores, grafisk afbildning samt de enkelte itemsvar. Føjelig Anvendelse i klinik og forskning I den kliniske dagligdag har IIP særlig relevans som led i assessment til psykoterapi. En IIP-profil, som giver et billede af, hvilke typiske uhensigtsmæssige mønstre i interpersonelle relationer klienten oplever, kan danne udgangspunkt for caseformulering og for en dialog med klienten om særlige fokusområder for terapien. Samtidig giver IIP-profilen et fingerpeg om mulige overførings- og modoverføringsproblematikker, der kan opstå i terapien. Fx kan en høj score på skalaen Dominerende/ Kontrolle rende advare terapeuten om risikoen for at blive viklet ind i magtkampe med klienten, mens høje scorer i den fjendtlige ende af cirkumplekset kan betyde, at det vil være vanskeligere for terapeuten at opretholde et positivt og accepterende billede af klienten. 22 Psykolog nyt

4 Horowitz et al. (1993) har endvidere i en mindre empirisk undersøgelse fundet belæg for, at mens problemer, der hører til inden for den venligt underdanige ende af cirkumplekset, tilsyneladende er velegnede til behandling med dynamisk korttidsterapi, kan problemer, der vedrører fjendtlig, dominerende adfærd, være vanskeligere at afhjælpe med denne terapiform. Herudover har IIP vundet indpas i psykoterapiforskningen som mål for interpersonelle aspekter af klientproblemer, og der er blevet demonstreret god sensitivitet overfor forandring i interpersonelle problemer (Huber et al., 2007). Endvidere indgår IIP i flere af de standardiserede basisbatterier til assessment, der er bragt i forslag i forskellige sammenhænge (se fx Horowitz et al., 1997). FAKTA Baggrund Artiklen bygger på et bogkapitel af forfatterne (Poulsen og Ivanouw, 2006). Dansk udgave af IIP Den danske udgave af testen findes i både 127-, 64- og 32-itemversionerne. Heraf er der statistiske data for de to sidste. Der er ikke i den danske manual gjort rede for oversættelsen af testspørgsmålene, men det vides, at der er foretaget en tilbageoversættelse, som med ganske få revisioner er godkendt af Leonard Horowitz. Til brug for undersøgelse af testen er der indhentet besvarelser fra 220 personer. Disse er fremkommet ud fra en henvendelse til 2000 tilfældigt udvalgte personer, hvoraf 279 personer (14 %) gav tilsagn om at medvirke i et testpanel. De 220 af disse udgør et referencesample for IIP. Referencesamplet er altså udvalgt som et repræsentativt udsnit af befolkningen og må derfor også kunne inkludere personer med psykologiske og psykiatriske vanskeligheder. Imidlertid er der en betydelig selvselektion, og der forekommer da også forskelle i form af en noget større andel af kvinder og en lidt højere gennemsnitlig uddannelse i samplet end i normalbefolkningen. Dansk psykologisk Forlag anfører desværre ikke gennemsnit, standardafvigelse og andre fordelingsindikatorer for råscores i referencegruppen, men kun gennemsnit og standardafvigelse for de omsatte T-scores. Den manglende beskrivelse af råscorefordelinger indebærer, at det ikke er muligt at sammenligne fordelingerne fra det danske referencemateriale med de offentliggjorte amerikanske normer. Endvidere bliver det ikke muligt for brugere af testen, der ønsker efterhånden at opsamle testresultater for egne patientmaterialer, at sammenligne disse med den danske normgruppe. Dog tilbyder forlaget samarbejde om egentlige forskningsprojekter. Psykometriske egenskaber Der er foretaget en række klassiske psykometriske undersøgelser af testens egenskaber. Således er den interne konsistens i den amerikanske version undersøgt ud fra et normmateriale omfattende 0 personer. For 64-itemversionen er den interne konsistens (målt med Cronbachs alfa) god med værdier mellem.76 og.88 for de enkelte skalaer (.68 og.85 i den danske udgave) og.96 for den samlede skala (.93 i den danske udgave). Test-retestreliabiliteten opgives i den amerikanske manual (Horowitz et al., 2000) til mellem.56 og.83 for de enkelte skalaer og er.78 for den samlede skala beregnet for en undergruppe af det normative sample med personer. Der er høj korrelation (mellem.33 og.87) mellem scores på de enkelte subskalaer (i den danske udgave -.06 og.). En del af denne sammenhæng kan skyldes, at der for den enkelte person er en reel sammenhæng mellem problemer på forskellige interpersonelle områder. En anden del må erfaringsmæssigt opfattes som udtryk for testindstilling hos testpersonen, altså personens tilbøjelighed til at være åben eller lukket om sine problemer eller måske henholdsvis overdrive eller underdrive disse. Det er denne faktor, man søger at kontrollere for ved at beregne de ipsativerede scores. Testspørgsmålene har ikke været undersøgt med nyere psykometriske metoder, som konfirmatorisk faktoranalyse, som kunne danne baggrund for en egentlig målingsmodel for testen. Dog er der foretaget en enkelt undersøgelse på universitetsstuderende af testens spørgsmål ud fra itemresponseteori (Bludworth, 2008), som viser, at de 64 items varierer meget med hensyn til diskriminationsevne og med hensyn til indeholdt information. Endvidere tyder undersøgelsen på, at nogle af testens spørgsmål fungerer forskelligt for mænd og kvinder (såkaldt differentiel itemfunk tion). I den danske manual nævnes, at der er fundet en lille item- Psykolog nyt

5 REFERENCER bias med hensyn til køn og uddannelse for enkelte af spørgsmålene. Begrebsvaliditeten af IIP, altså spørgsmålet om, hvorvidt instrumentet på tilfredsstillende vis afspejler de begreber og teorier, som den er baseret på, er undersøgt i en række sammenhænge. Gurtman (1996) har for eksempel undersøgt overensstemmelsen mellem en opdeling baseret på IIP i fire interpersonelle problemområder og terapeuters uafhængige sideløbende beskrivelse af patienter under psykodynamisk psykoterapi, samt patienternes retrospektive beretning om oplevelser under terapiforløbet. Han fandt, at de interpersonelle problemer, udledt gennem IIP, var centrale såvel i terapeuternes karakteristik af samtalerne som i patienternes beskrivelser af deres forløb. Ligeledes må selve det forhold, at det har været muligt at udvikle en circumpleks version af IIP, siges at validere relationen mellem IIP og Learys interpersonelle model. Alt i alt må det hilses velkomment, at der nu findes en officiel dansk version af IIP. Med sit fokus på interpersonelle problemer dækker IIP et felt af stor relevans for psykologisk og psykiatrisk behandling, ikke mindst psykoterapi. Selv om der altid kan påvises uafklarede spørgsmål og mangler ved et instrument, er det vigtigt at fastholde, at undersøgelse med en systematisk metode i form af en test i almindelighed vil øge validiteten af assessment af klienter. Det kan meget anbefales at supplere assessment af klienter, der præsenterer interpersonelle problemer, med denne hurtigt udfyldte test og at gøre sine egne erfaringer med instrumentet. Stig Poulsen, cand.psych., ph.d., Institut for Psykologi, Københavns Universitet Jan Ivanouw, cand.psych,. ph.d. Institut for Folkesundhed Københavns Universitet, samt Center for Ledelse, København Alden, L.E., Wiggins, J.S. & Pincus, A.L. (19). Construction of circumplex scales for the Inventory of Interpersonal Problems. Journal of Personality Assessment, 55(3&4), Becker, P. & Mohr, A. (2005). Psychometrische Argumente für die Verwendung untransformierter Skalenwerte im Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme (IIP-D). Zeitschrift fur Klinische Psychologie und Psychotherapie: Forschung und Praxis, 34(3), Bludworth, J. L. (2008). A structural investigation and revision of the inventory of interpersonal problems using item response theory. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering. 68(11-B), 74. Gurtman, M.B. (1996). Interpersonal problems and the psychotherapy context: The construct validity of the Inventory of Interpersonal Problems. Psychological Assessment, 8(3), Horowitz, L.M. (1996). The study of interpersonal problems: A Leary legacy. Journal of Personality Assessment, 66(2), Horowitz, L.M., Alden, L.E., Wiggins, J.S. & Pincus, A.L. (2000): IIP: Inventory of Interpersonal Problems - Manual (San Antonio, TX: The Psychological Corporation). Horowitz, L.M., Rosenberg, S.E., Baer, B.A., Ureño, G. & Villaseñor, V.S. (1988). Inventory of Interpersonal Problems: Psychometric properties and clinical applications. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(6), Horowitz, L.M., Strupp, H.H., Lambert, M.J. & Elkin, I. (1997). Overview and summary of the core battery conference. In: H.H. Strupp, L.M. Horowitz & M.J. Lambert (Eds.): Measuring Patient Changes in Mood, Anxiety, and Personality Disorders: Toward a Core Battery (Washington, DC: American Psychological Association) Huber, D., Henrich, G. & Klug, G. (2007). The Inventory of Interpersonal Problems (IIP): Sensitivity to change. Psychotherapy Research, 17(4), Leary, T. (1957). Interpersonal diagnosis of personality (New York: Ronald). Poulsen, S. & Ivanouw, J. (2006). Inventory of Interpersonal Problems. I: Elsass, P., Ivanouw, J., Mortensen, E.L., Poulsen, S. & Rosenbaum, B. (red.), Assessmentmetoder Håndbog for psykologer og psykiatere. København: Dansk psykologisk Forlag. 24 Psykolog nyt

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske Terapeuten Af Carsten René Jørgensen Terapeuten selv og det terapeutiske udbytte Hvordan påvirker terapeutens egen historie og mere personlige karakteristika den terapeutiske proces. Og hvordan kan terapeuten

Læs mere

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual Ved professor, ovl. Niels Bilenberg (klinisk ansv. i BupBase), DBUH, Odense BupBase sekretariatet: BupBase sekretariatet

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase)

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-konference Ålborg 19.5.2010 Niels Bilenberg, Professor, Ph.D. Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. Psykiatrien

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Formandsberetning for 2009 Medlemsaktiviteter i

Formandsberetning for 2009 Medlemsaktiviteter i Formandsberetning for 2009 Medlemsaktiviteter i 2009 At designe en personlighedstest - udviklingen af ProPerson testen. 2. dec. 2009 v/ cand.psych.aut. Jane Bruun (ProPerson), dr.phil.cand.stat. Benny

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

BILLEDER Familie Nr. 11. 2003 13

BILLEDER Familie Nr. 11. 2003 13 Familie BILLEDER 13 Testnyhed Af Finn Westh Familie BILLEDER Parents Preference Test er navnet på en ny dansk test, som kan måle forældrestilen. Billedafprøvning indgår som et centralt led i valideringen

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Copenhagen Burnout Inventory

Copenhagen Burnout Inventory Februar, 2004. Copenhagen Burnout Inventory Data fra et repræsentativt udsnit af danskere for skalaen Personlig udbrændthed Resultater fra PUMA-undersøgelsen* for Personlig udbrændthed, Arbejdsrelateret

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud!

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud! Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL - 90 - R Et godt bud! Karina Lærke Sørensen BAGGRUND - Psykolog ved Misbrugscenter Mariagerfjord - Erfaring fra Hjerneskadecenter Aarhus, EPoS og Center

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

af Rorschach er omtalt i Finn (1996b). Træning af studerende i metoden er gennemgået af Finn (1998).

af Rorschach er omtalt i Finn (1996b). Træning af studerende i metoden er gennemgået af Finn (1998). Terapi Af Jan Ivanouw TERAPEUTISK En undersøgelse har selvfølgelig til formål at skaffe informationer om et eller andet. En psykologisk undersøgelse af en klient eller et klientsystem har til formål at

Læs mere

TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen

TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen 19 TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen Udenlandske test ILLUSTRATION: LISBETH CHRISTENSEN på dansk grund Der vil kunne rettes kritik mod danske psykologer, hvis de vurderer danskeres testpræstationer på

Læs mere

Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag

Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag Afhandlingens grundlag og formål Empirisk grundlag for afhandlingen Dansk tilpasning og dokumentation af fire amerikanske personlighedstest

Læs mere

Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser

Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Af Karl Bang Christensen Associate Professor Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet kach@sund.ku.dk Ved dannelsen

Læs mere

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude, der erstatter den hidtidige version. 3 helt nye færdighedstest: Swift Analysis Verbal & Numerical

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011 Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen 1. september 2011 Indledning....3 Niveaumodellen....4 Fagkrav og eksamenspræstationer....5 Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen...5

Læs mere

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008 ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge 1 Overordnet ICF funderet i et konkret tværfagligt samarbejde Dokumentation er ikke så ligetil

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS DISPOSITION Intro Spørgeskema generelt Insamlingsmetoder og tommelfingerregler Validerede instrumenter Validitet, reliabilitet mv. Case anvendelse

Læs mere

PSYKODYNAMISK TERAPI. og evidens!

PSYKODYNAMISK TERAPI. og evidens! PSYKODYNAMISK TERAPI og evidens! 8 Psykolog nyt 14 2009 Psykodynamisk terapi er for tiden helt dømt ude fra officiel side i Danmark, medens kognitiv terapi er inde i varmen. En europæisk konference har

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Funktionsskala for børn og unge

Funktionsskala for børn og unge Funktionsskala for børn og unge Forældre-rating Produceret med support fra Janssen. WEISS SKALA TIL VURDERING AF FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (WFIRS) Formål At evaluere personens reelle funktionsevne. At give

Læs mere

Formandsberetning for 2010. Medlemsarrangementer i 2010

Formandsberetning for 2010. Medlemsarrangementer i 2010 Formandsberetning for 2010 Medlemsarrangementer i 2010 Introduktion til latente variable eksemplificeret ved Rorschachtesten. v/ ph.d., cand.psych. Jan Ivanouw. Københavns Universitet for Ledelse. Foredraget

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Resume af artikler Forfatter År Studietype Studiets kvalitet Befolkningstyp e Intervention Resultater (outcome) Komme ntarer Myrvik, et al.(1) Hadden, K. L.(2) 2015 ++ Børn 8-18 år Korrelation

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

To prøvevalideringsprojekter fra AU. Lektor Lotte O Neill Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), AU.

To prøvevalideringsprojekter fra AU. Lektor Lotte O Neill Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), AU. To prøvevalideringsprojekter fra AU Lektor Lotte O Neill Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), AU. Hvorfor validitet? Interesse Eksempler på anvendt validitetsteori Prøvevaliditet er fundamental

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Evidenstabel Rhondali et al. (50) 2012 Deskriptivt studie (III) ++ 118 uhelbredeligt syge kræftpatienter med akutte symptomer fra deres sygdom eller behandling på > 18 år indlagt på en akut palliativ

Læs mere

Testrapport. Navn: micma18

Testrapport. Navn: micma18 Testrapport Navn: micma18 Din samlede score: 128 Sammenlignende score: Godt begavet Du har gennemført testen. Tillykke! Klik på "Udskriv" i din browser, hvis du ønsker at gemme dit testresultat. Samlet

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 10/09/16 Psykolog Susanne Bargmann 2016 www.susannebargmann.dk 1 FIT NEWS SFI følgeforskning Silkeborg Familiecenter, 2016: Arbejdet med FIT vurderes positivt af familier og behandlere Behandlere fremhæver

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Terapeutisk T kompe

Terapeutisk T kompe 8 Terapeutisk kompe 9 tence Indtryk og punktnedslag fra den 29. internationale konference for empirisk psykoterapiforskning KONFERENCE Af Carsten René Jørgensen ILLUSTRATION: BIRGITTE AHLMANN I dagene

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Et eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk fagligt værdigrundlag

Et eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk fagligt værdigrundlag TUBAs faglige profil Formålet med denne tekst er at fastlægge en faglig profil for TUBA som afsæt for kvalitetsudvikling og forskning. Profilen er bygget op omkring en række punkter, der søger at klarlægge

Læs mere

FORSKERE FRA BØRNE OG UNGDOMS- PSYKIATRIEN EVIDENS- BASERER NARRATIV FAMILIETERAPI

FORSKERE FRA BØRNE OG UNGDOMS- PSYKIATRIEN EVIDENS- BASERER NARRATIV FAMILIETERAPI FORSKERE FRA BØRNE OG UNGDOMS- PSYKIATRIEN EVIDENS- BASERER NARRATIV FAMILIETERAPI Af Marie Barse, journalist 4 Forskning Et af vor tids vigtigste bidrag til den narrative behandling. Sådan beskriver grundlæggeren

Læs mere

Personlighedstest på det danske marked

Personlighedstest på det danske marked Personlighedstest på det danske marked Hovedformålet med denne artikel er at tegne et billede af det danske marked for erhvervspsykologiske personlighedstest, så brugere af test bedre kan orientere sig.

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Stine Schou Mikkelsen Janne Tolstrup Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Ansøgningsskema

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Dagens program 1. Introduktion / præsentation af FIT 2 FIT og Familiebehandling - brug af collateral raters. 3. SRS og negativ

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Ø Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Underdiagnosticeret gruppe Få studier af piger med ADHD Publicerede forskningsstudier er primært

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Evaluering

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Evaluering Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Evaluering 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Nicole K. Rosenberg nicorose@rm.dk 19.01.12. Tværfaglig supervision på kognitivt grundlag

Nicole K. Rosenberg nicorose@rm.dk 19.01.12. Tværfaglig supervision på kognitivt grundlag Nicole K. Rosenberg nicorose@rm.dk 19.01.12 Tværfaglig supervision på kognitivt grundlag Supervisionens hovedformål At supervisanden bliver bedre til at bidrage til behandlingen af patienten såvel den

Læs mere

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato:

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: NEO PI-R rapport erhverv stor version Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: 22-03-2006 ID. nummer: if8mf9ipdd5u Rapporten indeholder: Læsevejledning til rapporten Profilanalyse [Kan udleveres] Oversigt

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet?

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Om manglende responser i surveys: Spiritualitetsskalaen Svend Kreiner To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Hvilken betydning har de manglende svar

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

ÅRSAG OG VIRKNING I ØKONOMIEN

ÅRSAG OG VIRKNING I ØKONOMIEN ÅRSAG OG VIRKNING I ØKONOMIEN OM NOBELPRISMODTAGERNE I ØKONOMI 2011 Thomas J. Sargent og Christopher A. Sims Præsentation på Statens Naturhistoriske Museum Nobelkavalkade 2012 d. 25/1 2012 ved Professor

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

BIOGRAFI: Brian Petersen er uddannet sygeplejerske fra I 2000 uddannet i gruppe og individuel Psykodynamisk

BIOGRAFI: Brian Petersen er uddannet sygeplejerske fra I 2000 uddannet i gruppe og individuel Psykodynamisk På baggrund af de foreliggende data og analyser kan det konkluderes, at gruppemusikterapi kan fungere som behandlingstilbud i et tværfagligt samarbejde. Der kan ligeledes iagttages et relativt højt fremmøde,

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Terapiens superstjerne får ridser i lakken Af

Terapiens superstjerne får ridser i lakken Af Terapiens superstjerne får ridser i lakken Af Henning Due, journalist 24 nr. 02 2015 Kognitiv adfærdsterapi er et populært alternativ til medicin i den danske sundhedssektor, fordi behandlingsmetodens

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere