Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde - Projekt TAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde - Projekt TAG"

Transkript

1 Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde - Projekt TAG Projektbeskrivelse: Projekt: Forebyggelse af psykisk nedslidning og stress blandt pædagogisk personale Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred Svendborg Tlf Kontaktoplysninger: Dagtilbudschef Birgit Lindberg Ramsherred Svendborg Mail: att: Birgit Lindberg Projektperiode: Hovedformål (Forebyggelsesfonden): Hovedformål 1a: Forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange /13213 Børn og unge sekretariatet Ref. BSEMHF Projektets målgruppe: Målgruppen er pædagogmedhjælpere og dagplejere i Svendborg Kommune. Herudover inddrages pædagoger, pædagogiske teamledere og dagtilbudsledere i projektet i forbindelse med supervisionsforløb. Der er 851 ansatte på dagtilbudsområdet, og projektet vil blive gennemført med udvalgte medarbejdere. Projektets formål: Formålet med projektet fordeler sig på tre niveauer: Formål på medarbejderplan: 1) Oplevelse af øgede handlemuligheder i forhold til tilrettelæggelse af arbejdslivet indenfor givne rammer 2) Bidrage aktivt til sit eget arbejdsliv og -indhold. 3) Forebygge stress, chikane, mobning og vold ved at lytte, kommunikere og forebygge. 4) Få klarhed over indholdet i den professionelle pædagogiske faglighed -dagtilbudsområdet kerneydelser. Formål på gruppeplan: 1) Udvikle fagligt sammenhold og samarbejde - ved at udvikle en sparringskultur (supervisionsgrupper) for medarbejderne og lederteamet - og ved at styrke kommunikation, samarbejde og kontinuitet i forhold til den enkelte medarbejder 2) Skabe inspirerende læringsmiljøer 3) Skabe samhørighed, livsglæde og anerkendelse 4) Fokusere på arbejdspladsens tone Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

2 5) Bliver det sted, hvor samværet mellem medarbejdere og ledelse bliver klarlagt Formål på organisationsplan: Øge den sociale kapital og organisatoriske sammenhængskraft ved at arbejde med professionel pædagogisk faglighed, herunder: - Organiseringen af arbejdet, - Refleksiv kompetence (hvorfor gør vi, som vi gør?), - Kommunikation og arbejdspladsen tone(herunder anerkendende kommunikation), - Faglig håndtering af arbejdslivet, - Samarbejdskompetence (hvordan bruger vi vores faglighed i samarbejdet?), - Relationskompetencer (hvordan bruger vi hinanden?), - Pædagogisk praksis - Sammenspil mellem teori og praksis Projektets formål er endvidere at udvikle simple og let anvendelige metoder til forebyggelse af psykisk nedslidning hos pædagogmedhjælpere og dagplejere samt pædagoger og lederteam i Svendborg Kommune. Projektets succeskriterier: sygefraværet nedbringes med 50 % ved udgangen af 2014 at deltagerne oplever, at de er del af hele organisationen at deltagerne oplever, at arbejdspladsens tone er blevet tydeligt forbedret at deltagerne oplever, at de behersker anerkendende og inkluderende kommunikation at deltagerne oplever, at de tager ansvar for egen trivsel at deltagerne har fået redskaber til at håndtere vold, mobning, chikane og stress at deltagerne oplever, at der er kommet faste og gennemskuelige rammer omkring deres arbejdsliv at deltagerne oplever, at de har en bedre forståelse for kerneydelserne i den professionelle pædagogiske faglighed Der sondres mellem en positivistisk og en konstruktivistisk tilgang til evalueringen af projektet: det vil sige en kvantitativ effektmåling og en undersøgelse af deltagernes kvalitative erfaringer med arbejdet. Svendborg Kommune laver en årlig registrering af sygefravær. Disse benyttes løbende som pejlingsmærke for projektets udvikling. Sygefraværet registreres og benyttes afslutningsvist i en evaluering. Det bemærkes, at graviditetsgener mv. ikke indregnes i sygefraværet. Effekt forventet: Output at medarbejderne og lederteamet får redskaber til at reflektere over deres egen praksis, såvel overfor børnene som samarbejdsmæssigt (hvad gør jeg ved vold, mobning, chikane og stress) og organisatorisk (måles kvalitativt, via fænomenologisk undersøgelse i samtaler). Side 2 af 9

3 Effekt forventet: Virkning (kort sigt) at medarbejderne og lederteamet får øget viden om forebyggelse og håndtering af ovenstående. Og at deres opfattelser af sig selv som aktive deltagere i såvel forebyggelse som nedbrydelse af vold, mobning, chikane og stress understøttes (måles kvalitativt, via fænomenologisk undersøgelse i samtaler). Effekt forventet: Virkning (mellemlang sigt) at medarbejderne og lederteamet udviser adfærdsændringer i form af, at de tager ejerskab for egne handlinger, at de kommunikerer mere assertivt og konstruktivt, samt at de aktivt sætter ind imod vold, mobning, chikane og stress (måles kvalitativt, via fænomenologisk undersøgelse i samtaler, af deltagernes oplevede effekt af projektet). Effekt forventet: Virkning (lang sigt) Måles op imod det overordnede formål. Succeskriterierne måles såvel kvantitativt som kvalitativt. Ud fra enkle spørgsmål måles det, som deltagerne bedes forholde sig til inden supervisionerne, således at der hele tiden kan følges op - i supervisionerne. Ligeledes samles informationerne ud fra, hvad lederne rapporterer tilbage om de enkelte børnehuse og dagplejegrupper, samt hvad der opleves i supervisionerne. Projektets indhold: Projektets teoretiske fundament er multipelt; således at inspiration hentes fra hhv. den systemiske, den kognitive, den eksistentielle og den psykodynamiske metode indenfor organisationspsykologien. Teorierne udvælges ud fra praksisrefleksionen og den metode, der bedst hjælper til en refleksion og handlingsændring fremadrettet. Dette giver medarbejdere og ledelsen redskaber til at arbejde med den professionelle pædagogiske faglighed i dagtilbuddet - herunder at forebygge vold, mobning, chikane og stress. Ligeledes introduceres principper fra Steven Coveys "7 Gode Vaner", som skitseres ganske kort nedenfor: 1. Vær proaktiv: Individet er selv ansvarligt for sit liv, og derfor skal der være fokus på det, som man selv kan ændre for eksempel hvordan medarbejderen/lederen kommunikerer med hinanden (hvilket vil sige arbejdspladsens tone). 2. Begynd med slutningen: Hvad vil medarbejderne gerne opnå i deres daglige samarbejde? Herved bliver processen mere fokuseret og der skabes klarhed omkring kerneydelsen inden for dagtilbudsområdet. 3. Gør det første først: Opgaver prioriteres efter, hvad der er vigtigst og mindre vigtigt. Der er tale om en subjektiv vurdering, men i sparring med medarbejderne og lederteamet, kan det blive tydeligt hvilke opgaver, der skal løses først. 4. win/win-situation: begge parter får noget ud af at arbejde med de gode vaner både medarbejdere, ledelse og brugere. 5. Søg først at forstå, derefter at blive forstået Et er at tale, noget andet at lytte. Side 3 af 9

4 6. Det drejer sig om bestandig læring og udvikling den enkelte medarbejder har en interesse i at lære nye metoder og udvikle sig fagligt. 7. Bevar og forbedre dit største aktiv medarbejdere og ledelse skal lære at mærke efter og derved tro mod sig selv. Projektet tager afsæt i den multiple teoretiske tilgang og metode, hvor der på individplan arbejdes med sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og fysiologi. Der arbejdes struktureret på at udvikle evnen til at tænke funktionelt, rationelt og analyserende, for der igennem at øge handlemulighederne. Det vil sige at skabe sammenhæng mellem individuelle arbejdsønsker og de overordnede organisatoriske betingelser. Rent nationalt er projektet nytænkende fordi der afprøves kendte metoder (systemiske, kognitive, eksistentielle, organisatoriske og Steven Covey's 7 gode vaner), på en utraditionel måde; nemlig til at hjælpe den enkelte medarbejder og lederteam til at tage hånd om egen trivsel i en travl og omskiftelig hverdag. Det utraditionelle er, at gå væk fra at problematisere de organisatoriske ændringer, og hjælpe (coache / guide) den enkelte medarbejder og lederteam i at øge egne handlemuligheder indenfor givne rammer. Disse metoder vil kunne anvendes nationalt, i tilsvarende organisationer, men også indenfor andre målgrupper, hvor stress, organisationsændringer, og sygefravær ses som en udfordring. Der er 4 nye tiltag i dette projekt, som Dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune ikke tidligere har arbejdet med. For det første bliver der arbejdet i tre dimensioner: i forhold medarbejdernes psykiske trivsel i det pædagogiske arbejde, de pædagogiske teamlederes funktion og placering i den nye ledelsesstruktur, og forankringen af den professionelle pædagogiske faglig inden for dagtilbudsområdet (altså forankringen af den strukturelle omorganisering af dagtilbudsområdet). Som en naturlig forlængelse heraf, og som det andet, bliver der arbejdet med at forebygge vold, mobning, chikane og stress blandt medarbejderne for derved at styrke den organisatoriske sammenhængskraft og udvikle en varig social kapital. For det tredje tager udviklingen afsæt i de enkelte medarbejderes behov, ønsker og tanker - det vil sige en bottom-up model, hvor medarbejderne bidrager til den overordnede udvikling. For det fjerde er det nye i projektet, at der tages afsæt i en evidensbaseret metode, som den systemiske, kognitive og eksistentielle, hvor der arbejdes med sammenhængen mellem tanker, følelser, fysiologi og adfærd. Redskaber, der fokuserer på den inkluderende og anerkendende kommunikation, såvel i børnehøjde, som i højde med kollegaer, ledere og forældre. Side 4 af 9

5 Praktisk metode: Udviklingsprocessen er struktureret omkring en række gruppesamtaler/supervisioner, som gennemføres i udvalgte grupper og i ledergrupper. Supervisionerne afholdes hver måned i hver gruppe og har karakter af gruppesupervision. I perioden, som går mellem samtalerne, indgår medarbejderen i en række organisatoriske udviklingssammenhænge. Det kan være en del af hjemmeopgaven, at deltagerne skal løse en række enkle og konkrete opgaver i deres lokale organisation for derved at medinddrage den øvrige organisation i projektet. De pædagogiske teamledere og dagtilbudsgruppen bliver faste støttepunkter for organisationsudviklingen på dagtilbudsområdet. Lederne får en række redskaber til at kunne styre processen og derved skabe klarhed omkring de pædagogiske teamlederes funktion. Derved bliver målgruppen selv drivkraften for den organisatoriske sammenhængskraft. Fokus bliver ændret fra en top-down model (hvor ledelsen er eneansvarlig for den organisatoriske udvikling) til en bottomup model, hvor den enkelte medarbejde understøtter sin egen og sin arbejdsplads faglige og personlige udvikling. Deltagerne får en række praktiske redskaber til, at kunne arbejde med deres egen og deres kollegers personlige udvikling. Deltagerne får mulighed for at arbejde med arbejdspladsens tone, personlig udvikling, samvær og reflekterende faglighed. Organisering af projektet: Dagtilbudschefen er ejer af projektet. Projektet ledes formelt af projektlederen i samarbejde med den interne projektkoordinator og eksterne erhvervspsykologer. På den strukturelle plan følges og koordineres projektet nøje af hhv. projektgruppen og styregruppen (se bilagene for et organisationsdiagram). Styregruppen består af dagtilbudschefen, en repræsentant fra dagtilbudslederne (projektlederen), 3 fællestillidsrepræsentanter, 2 ledelsestillidsrepræsentanter for de pædagogiske teamledere, en arbejdsmiljøchef, repræsentanter fra et erhvervspsykologisk firma samt en intern projektkoordinator. Projektgruppen, der består af de 8 dagtilbudsledere, repræsentanter fra et erhvervspsykologisk firma samt en intern projektkoordinator, refererer til styregruppen. Den projektansvarlige erhvervspsykolog og den interne projektkoordinator følger op på de generelle erfaringer fra det organisatoriske udviklingsarbejde samt varetager i fællesskab projektets forpligtelser i forhold til Forebyggelsesfonden. Side 5 af 9

6 Praktisk tilrettelæggelse af projektet Indsatsen starter med en refleksiv afdækning af den enkelte medarbejder og lederteams oplevede trivsel og behov for bedring af trivslen (i grupper). Indsatsen fortsætter på gruppeplan, med intensiv supervision, skærpelse af refleksiv praksis, i dele af målgruppen. Målgruppen hjælpes via styret supervision, og psykoedukation, til øget trivsel og øgede handlemuligheder indenfor rammerne. Supervisionsgrupperne opstartes i hhv. 1., 2., og 3. fase, således at projektets læring overføres til senere grupper. Tredje fase er udmøntningen, hvor medarbejdernes repræsentanter og pædagogiske teamledere iværksætter supervisions- og undervisningsgrupper blandt medarbejderne. Samlet fokuseres der her på den enkelte medarbejders og leders egen trivsel i travlhed, værktøjer til stresshåndtering, eget ansvar, barnet i fokus, mv. Resultaterne formidles internt og eksternt. Internt i Børn og Ungeorganisationen, samt i Svendborg Kommune bredt set. Eksternt vil resultater og processer løbende blive mangfoldiggjort i diverse artikler, fagblade og på kommunens internet samt intranet. Baggrund for projektet: Fra januar 2006 til januar 2011 har dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune været igennem mange og omsiggribende omlægninger, reduktioner og forandringer. Baggrunden for disse tiltag er, at der i de senere år (ikke mindst i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007) er blevet stillet stadig større krav til dagtilbudsområdet omkring det pædagogiske arbejde, ressourceforbrug og den økonomiske styring. Formålet med omstruktureringen var at forenkle ledelsesstrukturen, besparelser samt skabe tydeligere stordriftsfordele og synergier. Her er Svendborg Kommune sammenlignelig med mange andre kommuner landet over, hvorfor projektets resultater vil være overførbare til andre kommuner, dagtilbudsområder og institutioner. Ud over et pres, som skyldes omlægninger og besparelser, ses at ansatte i dagtilbudsområdet oplever at befinde sig i et krydspres, som omhandler at skulle varetage dels den nationale lovgivning, lokale politiske interesser, ledelses- og organisatoriske beslutninger og samtidig i hverdagen skulle varetage børnenes og forældrenes interesser. Et krydspres, der tidvist kan skabe uklarhed om kerneopgaven; nemlig arbejdet med og om børnene! Endelig ses, at medarbejderne i et forsøg på at få hverdagen til at hænge sammen presser sig selv så hårdt, at resultatet ind i mellem bliver nedslidning på forskellige plan. I Svendborg Kommune har vi set målgruppens stigende sygefraværsprocent som en mulig konsekvens heraf, ligesom der fra tillidsrepræsentanterne rapporteres om oplevet behov for nedbringelse af vold, mobning, chikane og stress. Vi har allerede fokus herpå, men er klar over, at der kræves en massiv og længerevarende indsats, for at forebygge en eskalering af de ovennævnte risikofaktorer. Side 6 af 9

7 Det er alment kendt, at dagtilbudsområdet er et potentielt nedslidningstruet fagområde, hvor det psykiske arbejdsmiljø konstant er udfordret ikke mindst fordi medarbejderne bruger sig selv direkte i det daglige arbejde. Som nævnt er der hos os især to faktorer, der tydeliggør udfordringen: dels er sygefraværet relativt højt på 6,26 % i første kvartal 2011 (6,0 % i gennemsnit i 2010), og som nævnt oplever fællestillidsrepræsentanterne fra de forskellige faggrupper, at flere af deres medlemmer kontakter dem angående vold, mobning, chikane og stress. Det gør, at der er et behov for at bedre det psykiske arbejdsmiljø på dagtilbudsområdet. For hvordan bevares motivationen, trivslen og arbejdsglæden, når: medarbejdernes arbejdsområde er under konstant forandring? Der stilles nye og større krav til det pædagogiske arbejde/indhold? Når der er et højt sygefravær? Når flere medarbejderne oplever vold, mobning, chikane og stress? Når der er uklarhed omkring de pædagogiske teamlederes funktioner? Vi oplever projektet som vigtigt, set i forhold til Forebyggelsesfondens formål, såvel lokalt, som nationalt, idet resultater fra projektet vil kunne overføres direkte til dagtilbudsområder i sammenlignelige kommuner. Dagtilbudschefen og dagtilbudslederne i Svendborg Kommune har gennem en længere periode arbejdet med at udvikle en mission for rammerne omkring strukturændringerne, der er baseret på forståelsen at "Jeg har betydning i børns liv". Der er en klar bevidsthed om, at der skal være opmærksomhed på vold, mobning, chikane og stress (såvel fysisk som psykisk), ikke mindst fordi dette på landsplan er en generel problemstilling. Dette gælder både i forhold til kollegerne, til ledelsen og til forældrene. Det er som led i dagtilbudschefens og dagtilbudsledernes arbejde, at Svendborg Kommunes dagtilbudsområde har søgt om midler til et ambitiøst forebyggelsesprojekt for at forankre strukturændringerne og forebygge psykisk nedslidning af medarbejdere og pædagogiske teamledere. Side 7 af 9

8 Projektets tidsplan: Januar 2012-marts 2015 Aktivitet: Styregruppemøder og projektgruppemøder. Januar 2012-august 2012 Aktivitet: Tilrettelæggelse af indsatsen. Spørgeskemaer tilrettelægges til den kvantitative del af undersøgelsen med refleksive spørgsmål, som kan anvendes i en dialog. 11 supervisionsgrupper med 8 deltagere i hver sammensættes og inviteres til deltagelse. Supervisionen tilrettelægges i to former; en styret supervision, hvor særlige metoder og viden om trivsel, stress, udbrændthed, vold, mobning og chikane arbejdes med i grupperne. I den anden form er supervisionen mere fænomenologisk styret, således at temaer og emner afhænger af den enkelte deltagers behov. Juni-august 2012 Aktivitet: Information om projektets indhold til alle medarbejdere. Der informeres på en innovativ måde om projektets indhold og formål til alle medarbejdere i dagtilbudsområdet, Svendborg Kommune. August 2012-januar 2013 Aktivitet: Supervisionsgrupper og afdækning af området. I alt 88 medarbejdere (fordelt i 11 supervisionsgrupper, med 8 personer i hver gruppe) starter op i supervisionen, som dels har til formål at afdække området, dels har til formål at starte og se effekt af supervision blandt det pædagogiske personale. Således kan disse grupper ses som projektets pilotprojekt, som skal være med til at styre og tilrettelægge den efterfølgende indsats. De første 4 supervisionsgange er overvejende supervisorstyrede, med hhv. introduktion til dét at blive superviseret, forskellige supervisionsmetoder, skelnen imellem professionel personlig privat supervision, temaerne vold, mobning, chikane, stress og trivsel som temaer, der kort gennemgås teoretisk og som hver supervisand forholder sig til, ud fra sit personlig-professionelle. December 2012-januar 2013 Aktivitet: efter år 1 sammenfattes de kvantitative og kvalitative resultater i form af opsamling af information omkring den samlede trivsel. Herunder forholder vi os her til projektets succeskriterier. Herudfra går projektet videre som planlagt; og år 2 og 3 tilrettelægges som planlagt, ud fra de behov i forhold til optimering af trivsel samt stressorer, som kræver en indsats for det pædagogiske personale, i de enkelte børnehuse og hos dagplejerne. Afdækningen omhandler opsamling af de kvantitative output fra deltagerne, ligesom den kvalitative evaluering af udbyttet af supervisionen opgøres. På baggrund heraf tilrettelægges projektets videre forløb. Side 8 af 9

9 Januar 2013-december 2014 Aktivitet: Supervisionsgrupper / undervisning blandt medarbejdere og ledere. Ved slutningen af hvert projektår opsamles evalueringer fra supervisionsgrupperne, i forhold til effekt og ønsket udbytte. Indsatsen tilpasses gruppernes nye, måske individuelle, mål såfremt disse kan passes ind i forhold til de overordnede mål med projektet. Således kan de forskellige grupper have forskellige temaer, de ønsker at arbejde med, på forskellige tidspunkter i projektet. Der opstartes i årene 2013 og 2014 hver 10 nye supervisionsgrupper, med 8 deltagere i hver gruppe. Samlet set kommer således 248 medarbejdere igennem et supervisionsforløb. Hver gruppe superviseres igennem 2 år; på første år ca. 1 gang om måneden, på andet år ca. hver anden måned. Hensigten er, at supervisionsgrupperne bliver i stand til på egen hånd at fortsætte supervisionen, uden en ekstern supervisor således at udmøntningen foregår i de enkelte supervisionsgrupper og ud i organisationen, også efter at projektet er afsluttet. To af grupperne er sammensat af dagplejere. Supervisionsgrupperne, bestående af ledere, har allerede inden projektets opstart gennemgået en systemisk lederuddannelse. Supervisionen omhandler refleksioner over, hvordan lederne kan omsætte det lærte fra uddannelsen ud i de enkelte børnehuse og dagplejegrupper med fokus på at optimere det gode, psykiske arbejdsmiljø, samt forebyggelse af vold, mobning, chikane og stress blandt medarbejderne. Såfremt der skønnes behov for mere decideret undervisning i temaerne vold, mobning, chikane, stress, arbejdspladsens tone, kommunikation, trivsel og forebyggelse af udbrændthed lægges dette ind i de supervisionsfora, som allerede eksisterer. Herunder redskaber, der fokuserer på den inkluderende og anerkendende kommunikation, såvel i børnehøjde, som i højde med kollegaer, ledere og forældre. November marts 2015 Aktivitet: endelig evaluering og beskrivelse af projektets resultater. Bilag: Projektets økonomiske ramme (budget) Projektets organisation (diagram) Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Mission og fælles referenceramme Faglighedsblomsten Side 9 af 9

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Svendborg Kommune, august 2012 marts 2015 Evalueringsrapport Afrapportering til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade 56. 2321 9152 fremtid_og_arbejde@foa.dk. Mette Mortensen.

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade 56. 2321 9152 fremtid_og_arbejde@foa.dk. Mette Mortensen. PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGEN SENDES TIL Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Kommune Jobcenter Svendborg Ramsherred 5 5700 Svendborg PROJEKTETS TITEL ANSØGER NAVN VIRKSOMHED/ORGANISATION

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1)

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1) 1) Målgruppe Projektet omhandler ca. 75 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på Plejecentret Halsnæs. Denne målgruppe falder indenfor definitionen nedslidningstruede jobgrupper. Arbejdet inden for

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Kommunikation der flytter andre, så de kan.. Torsdag den 17. september 2015 Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. 1 Sådan er dagen tænkt.. Kommunikative

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

uddannelse i TRIVSELS-COACHING

uddannelse i TRIVSELS-COACHING uddannelse i TRIVSELS-COACHING I Region Syddanmark Projekt ifbm Pulje til personalepolitiske projekter 1. Problemformulering Trivsels- og sundhedsforhold på arbejdspladsen har fået stor bevågenhed i de

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Områdeledelse. Bringe pædagogisk ledelse tæt på børn og medarbejdere via de pædagogiske teamledere.

Områdeledelse. Bringe pædagogisk ledelse tæt på børn og medarbejdere via de pædagogiske teamledere. Områdeledelse Bringe pædagogisk ledelse tæt på børn og medarbejdere via de pædagogiske teamledere. Styrke den strategiske ledelse og effektivisere den administrative ledelse Matche krav og forventninger

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Baggrund: Som et led i den samlede inklusionsindsats skal udarbejdes en handleplan for hvert af de tre driftsområder i Børn og Unge. Handleplanen skal udgøre

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et idekatalog med 15 konkrete ledelsesinitiativer I Ledelseskommissionens

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Velkommen til Læringskaravane Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb

Velkommen til Læringskaravane Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb Velkommen til Læringskaravane 2016 - Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb 1 Aftenens program: Historisk tilbageblik fem spor samtidigt siden 1. januar 2011, ved Birgit Lindberg, Sekretariats-

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

indsatser for bedre trivsel

indsatser for bedre trivsel indsatser for bedre trivsel 1 Område MED SÆH har de seneste to møder i samarbejde med Arbejdsmiljø & MED drøftet behov og evt. tiltag i forhold til en indsats mod mobning og stress på SÆHs arbejdspladser.

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

5 i 12 Oplæg til Redaktionsgruppen

5 i 12 Oplæg til Redaktionsgruppen 5 i 12 Oplæg til Redaktionsgruppen Redaktionsgruppen opgave er at være med til at identificere og kvalificere de emner/temaer, som er mest relevante for arbejdspladserne, der deltager i projekt 5 i 12,

Læs mere