BROEN BOTILBUD TIL STØRRE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSPLAN FOR PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BROEN BOTILBUD TIL STØRRE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2014"

Transkript

1 BROEN BOTILBUD TIL STØRRE BØRN OG UNGE UDVIKLINGSPLAN FOR PERIODEN FAKTUELLE OPLYSNINGER OVERORDNET UDVIKLINGSPLAN FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ORGANISATORISK UDVIKLINGSPLAN ØKONOMISK UDVIKLINGSPLAN

2 Gentofte kommune Broen hører organisatorisk til i Børn Skole og Fritid, Sociale Institutioner og Familiepleje. Broen Hellerupvej 50, 2900 Hellerup Gladsaxevej 4, 2870 Dyssegård Tlf.: Mail: Web: Forstander: Mette Ehlers Afdelingsleder Hellerupvej: John Bo Nielsen Afdelingsleder Gladsaxevej: Carsten West Nielsen

3 Indledning Broens udviklingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse, MED-gruppe og den samlede personalegruppe. Planen er opdelt i 2 afsnit, hvor første del består af faktuelle oplysninger om Broen og anden del består af en overordnet udviklingsplan for det faglige arbejde, organisationen og økonomien. Efterfølgende er der en mere detaljeret beskrivelse af mål, handleplan, tidsramme og evaluering af udviklingsplanens temaer. Driftsgrundlag Broen er et socialpædagogisk botilbud i Gentofte Kommune, der drives efter 67 og 107 i serviceloven. Fysiske rammer De fysiske rammer består af 2 ældre bygninger i flere etager, som er beliggende på Hellerupvej 50 i Hellerup og Gladsaxevej 4 i Dyssegård. Administrationen er placeret på Hellerupvej. Antal pladser Broen har i alt 16 døgnpladser. Økonomi Broen har et samlet budget på ,- som fordeler sig således: Løn: ,- Drift: ,- Taksten udgør på 67: 2.874,- pr. døgn og på 107 er der 2 takster på henholdsvis 2.338,- og 2.098,- pr. døgn.

4 Målgruppe Større børn og unge op til 25 år med nedsat psykisk funktionsevne, ADHD, diagnoser indenfor autismespektret og andre udviklingsforstyrrelser eventuelt kombineret med psykosociale problemstillinger alle med et behov for pædagogisk støtte og vejledning til udvikling af kompetencer, der muliggør et selvstændigt voksenliv på lige fod med andre samfundsborgere. De unges behov for støtte og vejledning er individuelt og kan variere en del. Typisk har de unge behov for støtte til håndtering af de rettigheder og pligter, der følger med at være myndig, erkendelse af egne ressourcer, generel botræning, udvikling af sociale kompetencer og et aktivt fritidsliv, kontakt til offentlige myndigheder, sundhedsvæsen o.lign. De unge har alle et uddannelses/undervisnings- eller beskæftigelsestilbud. De unge kommer fra Broens tidligere børnemiljø/andre foranstaltninger eller direkte hjemme fra forældrene. De unge skal være indforståede med at bo i et ungdomsmiljø sammen med relativt mange andre samt være indstillede på at rumme hinandens forskelligheder. Samarbejdsrelationer Broen samarbejder med forældre/pårørende, sagsbehandlere fra mange forskellige kommuner, psykolog, psykiater, andre relevante fagpersoner samt med flere forskellige specialskoler, værksteder og jobcentre. I såvel dette samarbejde som det interne samarbejde på institutionen lægges der vægt på kommunikation og løbende evaluering i forhold til den pædagogiske indsats.

5 Personalesammensætning De ansatte på Broen er fortrinsvis pædagoger. I alt er der 24 faste medarbejdere incl studerende, kontorassistent og pedel. Desuden er der ansat mellem tilkaldevikarer. Botilbuddets ledelse består af forstander og 2 afdelingsledere. Ledelse Forstander 37t 2 afd. ledere x 37 t Hellerupvej 5 pæd. x 37 t 1 pæd. x 30 t 1 medhj. x 37 t 2 medhj. x 12 t Gladsaxevej 4 pæd. x 37 t 2 medhj. x 37 t 1 medhj. x 12 t 16 Større børn og unge Studerende 2-3 halvårsstuderende x 30 t Vikarer fællesvikarer Heraf 3 fastansatte TAP Kontor 18,5 t Pedel 37 t

6 Kerneydelser Der er tale om en bred vifte af ydelser, hvor det vil være individuelle behov, der afgør omfanget af den generelle støtte. Alle børn/unge tilbydes en visuel struktur i form af henholdsvis uge- og dags-tavler, der tilpasses den enkeltes behov for billeder eller skrift. Generelt ydes der let til moderat støtte og vejledning til udvikling af kompetencer og selvstændighed på følgende områder: ADL (Almindelig Daglig Levevis), intellektuelle og kommunikative færdigheder, adfærdsmæssige færdigheder, sociale færdigheder og fritidsliv. Mål Målet er, at børn og unge får et så selvstændigt liv som muligt, hvor hverdagskompetencer omkring personlig hygiejne, indkøb, madlavning, tøjvask, transport m.m styrkes. Selvtillid og ansvarsfølelse er centrale udviklingsområder, der på sigt gør de unge i stand til at træffe beslutninger om væsentlige forhold som beskæftigelse, økonomi, fremtidig boform o.lign. Desuden er udvikling af sociale kompetencer i fokus med henblik på et aktivt fritidsliv og et socialt liv i øvrigt. Mere specifikt betyder det: At målene i børnene/de unges pædagogiske planer er tydelige og tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og udviklingsbehov At de individuelle pædagogiske planer løbende evalueres med henblik på at sikre og fremme børnene/de unges udvikling At børnene/de unge respekteres som ligeværdige mennesker At der ydes omsorg for at børnene/de unges basale behov kan opfyldes At der skabes et forudsigeligt og overskueligt miljø At børnene/de unge støttes i at udvikle deres kommunikative evner optimalt At børnene/de unges selvstændighed og grad af selvhjulpenhed fremmes At der arbejdes med børnene/de unges selvtillid, ansvarsfølelse og selvbestemmelsesret At udvikling af børnene/de unges sociale kompetencer øger muligheden for den enkeltes forståelse for sociale regler og relationer At børnene/de unges sociale netværk styrkes

7 Vision Broens vision er med udgangspunkt i ovenstående mål at sikre børnene/de unge optimale muligheder for at opnå erkendelse af egne ressourcer og dermed gøre overgangen fra børne/ungdomsliv til voksenliv nemmere. Visionen er også, at det faglige miljø på Broen er forankret i fælles værdier. Disse værdier vil altid være bærende for den pædagogiske praksis og udviklingen heraf som følge af børnene/de unges givne behov. Værdier Faglighed på Broen defineres som teoretisk viden om målgruppen der kobles med pædagogisk praksis i dagligdagen. Det er vigtigt, at den viden vi har, løbende opdateres og udnyttes til at udvikle eller justere på pædagogiske metoder. Den samlede mængde af viden og erfaringer skal deles og dermed bruges til udvikling af det faglige miljø. Desuden skal vi turde gå nye veje forsøge at løse pædagogiske problemstillinger baseret på objektive kriterier og måske gøre noget helt anderledes for at ændre mønsteret. Faglighed er tillige at have holdninger og en professionel tilgang til det pædagogiske arbejde, det vil sige, at vi som fagpersoner skal kunne rumme børn og unge, der til tider reagerer uhensigtsmæssigt både verbalt og fysisk. Vi skal kunne sætte grænser og sige til/fra på måder, der er relevante for børnene/de unges faktiske funktionsniveau. For at opnå det faglige niveau vi ønsker på Broen, er det nødvendigt at være bevidst om forskellen på kvalifikationer og kompetencer, hvilket kort kan udtrykkes sådan: kvalifikationer er at være rigtig god kompetencer er at være god til det rigtige. Denne bevidsthed er en vigtig faktor i planlægningen af den faglige udvikling på Broen. Broens værdier er ydermere karakteriseret ved åben, ærlig og imødekommende kommunikation. Åbenhed bygger på gensidig tillid, som skaber tryghed og bedre (sam)arbejdsvilkår. Mulighederne øges for at reflektere, evaluere og give hinanden konstruktiv feedback. Åbenhed er medvirkende til at undgå misforståelser og frustrationer og konflikter håndteres åbent.

8 Værdier fortsat På Broen er råderum en værdi, der har stor betydning for ansvarligheden og mulighederne for at handle. Vi accepterer personlige forskelligheder og den enkelte medarbejder kan have forskelligt råderum begrundet i forskellige opgaver og forskellige kompetencer. Det er vigtigt, at kunne handle selvstændigt og tage ansvar indenfor de organisatoriske rammer. Hvis der opstår en fejl, er det som udgangspunkt ikke fejlen, der er interessant, men det vi kan lære af den. Pædagogisk praksis Det pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en kognitiv og neuropsykologisk forståelse, hvor det først og fremmest er børnene/de unges ressourcer der er i fokus. Kognitiv betyder evnen til at opfatte, forstå, vide, erkende og kognitive funktioner er f.eks. sansning, tænkning og problemløsning. Neuropsykologi handler om sammenhængen mellem hjerne (nervesystem) og adfærd. Den pædagogiske metode vil være individuel og afhænge af den enkeltes funktionsniveau og udviklingsbehov. Overordnet tilrettelægges hverdagen så den er genkendelig med faste rutiner omkring måltider, sovetider, personlig hygiejne og praktiske/hjemlige gøremål. Det er generelt for målgruppen på Broen, at der ses vanskeligheder med at kommunikere. En ofte anvendt metode er støttende samtaler, der øger bevidstheden om sammenhængen mellem egne tanker, følelser og handlemønstre. Nogle har svært ved at forstå nuancerne i sproget og ved at forholde sig til lange sætninger og dermed fastholde en løbende gensidig kommunikation for dem er visualisering på forskellig vis en brugbar metode. Det kan være i form af skrift, billeder (fotos), tegninger, konkreter o.s.v. Det kan også være små sociale historier, som kan hjælpe med at huske sociale spilleregler. Når der er tale om problemskabende adfærd, er det vigtigt, ikke kun at fokusere på problemet, men stadig se barnet/den unge som en hel person og tilrettelægge pædagogikken udfra det. Måden at forstå og opfatte verden på, hænger sammen med tidligere erfaringer og måske er der behov for at give barnet/den unge andre og nye erfaringer, før der kan udvikles og ændres på en uhensigtsmæssig adfærd.

9 Pædagogisk praksis fortsat Det er kendetegnende for den pædagogiske praksis på Broen, at der arbejdes med begreber som rummelighed og anerkendelse. Vanskelige problemstillinger forsøges løst ved refleksive processer, hvor der tænkes i anderledes (og utraditionelle) modeller, som kan bryde et uhensigtsmæssigt mønster el. lign. For børn under 18 år arbejdes der ud fra en individuel behandlingsplan, hvor målene løbende evalueres. Børnene inddrages i det omfang, det er muligt og relevant i forhold til deres alder. De unge over 18 år anses som voksne og myndige med et særligt behov for støtte og vejledning, hvorfor en stor del af det pædagogiske arbejde handler om at motivere de unge til at modtage de ydelser, der er relevante ud fra en faglig vurdering. Såvel den unges mål for opholdet på Broen som de pædagogiske mål fremkommer via dialog mellem den unge og kontaktpersonen. Målene og eventuelle aftaler indarbejdes i en pædagogisk plan, der evalueres løbende sammen med den unge. Minimum en gang om året afholdes handleplansmøde med barnet (så vidt muligt), den unge, sagsbehandler (handlekommune), forældre/pårørende og Broens medarbejdere unge over 18 år afgør selv hvorvidt forældre/pårørende deltager. For at sikre en ensartet pædagogisk praksis på Broen bliver der gennemført jævnlige supervisionsforløb ved hjælp af ekstern supervisor. Supervisionen tager udgangspunkt i den kognitive ramme, hvor medarbejdere trænes i at se sammenhængene mellem adfærd, tanker, følelser og kropsreaktioner. Desuden fokuseres der på håndtering af problemskabende adfærd i et rummeligt og anerkendende perspektiv. Politiske mål og kommunale strategier for 2012 De politiske mål for Sociale Institutioner og Familiepleje er at udsatte børn og unge skal sikres bedst mulig fysisk og psykisk sundhed sikres et rummeligt og inkluderende børne- og ungemiljø så vidt muligt tilbydes støtte i deres nærmiljø sikres øget brugerinddragelse desuden skal de sociale institutioner være økonomisk balancerede og konkurrencedygtige Direktionens strategiske mål er service i udvikling medborgerskab samarbejde på tværs innovation Disse overordnede mål og strategier indgår i denne udviklingsplan sammen med Broens interne fokus- og udviklingsområder.

10 OVERORDNET UDVIKLINGSPLAN FOR BROEN FAGLIG UDVIKLING: ORGANISATORISK UDVIKLING: ØKONOMISK UDVIKLING: 1. PÆDAGOGISK PRAKSIS 2. UNGES RETTIGHEDER 3. SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OG PÅRØRENDE 4. DOKUMENTATION OG EVALUERING 5. KOMPETENCEUDVIKLING 1. INTERN KOMMUNIKATION 2. SUND LIVSSTIL 3. ARBEJDSMILJØ 1. ØKONOMISTYRING 2. FYSISKE RAMMER 3. LØNUDVIKLING

11 FAGLIG UDVIKLING PÆDAGOGISK PRAKSIS Fælles faglig forståelsesramme. Sikre at alle arbejder ud fra en fælles faglig forståelse og føler ejerskab i forhold til pædagogiske metoder. Der afsættes tid på fællesmøderne til pædagogiske drøftelser, videndeling og evaluering af praksis. Der er 4-5 fællesmøder på et halvår og heraf skal der prioriteres mindst 2 møder til faglige temaer. Der evalueres på et fællesmøde i slutningen af året løbende proces. Temadage/seminar afholdes årligt efter en nærmere fastlagt plan. Ved årets afslutning planlægges, hvorvidt der skal afholdes temadage eller seminar det efterfølgende år (eller en kombination). Psykologisk udredning af beboere. At alle beboere på Broen har fået tilbud om udredning, så den pædagogiske indsats bliver så optimal som muligt. På et husmøde laves en prioriteret liste over det aktuelle behov for udredning. I 2012 undersøges muligheden for at genoptage samarbejdet med den psykolog, der tidligere har stået for neuropsykologiske undersøgelser. Desuden kontaktes VISO i det omfang, det er relevant. Ultimo 2013 evalueres, hvorvidt behovet for udredning er dækket samt udbyttet af de konkrete udredninger.

12 FAGLIG UDVIKLING PÆDAGOGISK PRAKSIS Fortsat Pædagogiske planer for unge over 18 år. At den fælles skabelon for pædagogiske planer samt spørgeguiden til de unge er tilpasset Broens målgruppe. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at optimere/tilpasse den nuværende skabelon. Desuden skal beboerne høres på et beboermøde, om der er punkter, de ønsker medtaget i planen. Skabelonen til den pædagogiske plan skal være færdig inden udgangen af Ultimo 2013 evalueres om skabelonen virker og den tilpasses eventuelt. Inklusion At de unge i videst muligt omfang deltager og er synlige i det omgivende samfund. Hjælpe de unge med at opsøge mulighederne i lokalmiljøet ud fra deres interesser og dagligdagsbehov. Være med til at formidle info om lokale arrangementer. Det er en løbende proces, både i dagligdagen og til handleplansmøderne. I sommeren 2013 gøres status på de unges deltagelse i lokalmiljøets tilbud o.lign. Være behjælpelig med at søge ledsageordning til de unge, der har behov for det. På handleplansmøderne i 2012 (og løbende fremover) skal behovet for en evt. ledsageordning drøftes. Ultimo 2012 tjekkes op på, hvorvidt alle unge med behov for ledsageordning har det.

13 FAGLIG UDVIKLING UNGES RETTIGHEDER Indflydelse på eget liv og på fælles liv på Broen. At de unge har kendskab til demokratiske processer og bliver i stand til at gøre deres indflydelse gældende. At der skabes nye traditioner på Broen. Fokus på handicapkonventionen i såvel det daglige arbejde som ved afholdelse af beboermøder og beboerråd. Med udgangspunkt i de gamle traditioner skal beboerne sammen skabe nye fællestraditioner for Broen. Beboermøder afholdes løbende og så vidt muligt ugentligt i Forskellige nye typer af arrangementer og ferier afvikles i 2012/13. I starten af 2013 evalueres udbyttet og rammerne for beboer-møderne justeres eventuelt. Sammen med beboerne drøftes erfaringerne og der lægges en plan for fremtidige traditioner (før sommerferien 2013). Brugertilfredshedsundersøgelser At resultatet af undersøgelserne bidrager til fortsat udvikling af Broen. Beboerne præsenteres for rapporten fra 2012 og involveres i eventuelle ændringer i praksis. Drøftelser på beboermøder i efteråret I starten af 2013 evalueres processen vedr. brugerundersøgelser i medarbejdergruppen. Rapporten indgår også i den generelle evaluering af pædagogisk praksis og den fælles faglige forståelsesramme. Se under pædagogisk praksis

14 FAGLIG UDVIKLING SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OG PÅRØRENDE Kommunikation At synliggøre og begrunde pædagogisk praksis i samarbejdet med forældre/pårørende så spændet mellem den professionelle og familiære tilgang mindskes. Opdatere hjemmesiden og sørge for at den er let tilgængelig. Regelmæssige nyhedsbreve. Flere aktiviteter for pårørende (under forudsætning af at beboerne ønsker det). Hjemmesiden skal være opdateret senest september I efteråret 2012 drøftes pårørende aktiviteter med beboerne. Hjemmesiden opdateres løbende. Brugerinddragelse Formalisering af rammerne for samarbejde i brugerråd o.lign. Beboere og pårørende inddrages i arbejdet med at skabe fremtidige rammer for pårørendes indflydelse på Broen. Forår 2012 afholdes fællesmøde med beboere og pårørende arbejdsgruppe nedsættes og på fællesmøde i efteråret, besluttes den fremtidige struktur. I starten af 2014 evalueres den nye samarbejdsstruktur kombineres evt. med nye brugertilfredshedsundersøgelser. Brugertilfredshedsundersøgelser Udvide omfanget af brugerundersøgelser, så de også involverer forældre/pårørende til over 18 årige (med de unges accept) Målet viderebringes i forbindelse med det fortsatte samarbejde med SIFA omkring udvikling af koncept for brugerundersøgelser. Tidsperspektivet er endnu ikke fastsat.

15 FAGLIG UDVIKLING DOKUMENTATION OG EVALUERING Elektronisk klient journal kaldet EKJ At samtlige relevante oplysninger vedr. beboerne journaliseres elektronisk. Der indledes samarbejde med kommunens nye konsulent på området. Senest i starten af 2013 skal alle være fortrolige med den elektroniske journalisering. Evalueres løbende. Videndeling omkring de unges trivsel og udvikling Sikre at alle medarbejdere har kendskab til beboernes mål og handleplaner. Målene for den enkelte beboer skal være konkrete og synlige for alle medarbejdere, så de bliver et af omdrejningspunkterne for den daglige evaluering. Det er en løbende proces i de daglige overlap og evalueringer samt på husmøder. Der evalueres på et fællesmøde i slutningen af året løbende proces. Sikre at beboerne har kendskab til drøftelser omkring deres egen trivsel og udvikling. Beboerne inddrages så meget som muligt, f.eks. ved deltagelse i overlap omkring sig selv. Ligeledes en løbende proces. I forbindelse med det årlige handleplansmøde drøftes det, hvorvidt beboeren har følt sig inddraget i arbejdet med at nå de opstillede mål.

16 FAGLIG UDVIKLING DOKUMENTATION OG EVALUERING Fortsat Daglig overlap og evaluering. Sikre at relevant information og fordeling af arbejdsopgaver er kendt af alle, så ingen er i tvivl om, hvem der gør hvad. At skabe rum for refleksion. Ved overlappet om eftermiddagen fordeles opgaver og der udveksles informationer planlæg så det kan foregå med åben dør. Om aftenen evalueres dagen med fokus på relationer og samarbejde. Faglige refleksioner noteres til brug for senere drøftelser i fælles forum. En daglig og løbende proces. Fokus på ressourcer. At samle organisationen om den gode historie og se muligheder for udvikling. Daglig italesættelse af den gode historie et fast punkt til overlap og morgenmøde. Samles op på fællesmøderne. En daglig og løbende proces.

17 FAGLIG UDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING Intern undervisning - BIKU At fastholde og dele viden internt i organisationen for såvel nye som gamle medarbejdere, studerende og eksterne interessenter. Der udarbejdes kursuskatalog med såvel tilbud som obligatoriske temaer for pædagogiske medarbejdere. Drøftes i MED-gruppen senest ultimo I starten af 2014 evalueres på udbytte og omfang af den interne undervisning. Videndeling omkring pædagogisk praksis Medarbejdere der har deltaget i eksterne kurser, forpligter sig til at videreformidle viden herfra på et fællesmøde Se desuden: Pædagogisk praksis fælles faglig forståelsesramme. Løbende proces. Forandringskompetencer Sikre at hele organisationen til stadighed er omstillingsparat og motiveret for tilpasning i takt med de aktuelle behov.

18 FAGLIG UDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING fortsat Udviklingssamtaler. At udviklingssamtaler implementeres som en tilbagevendende årlig samtale mellem nærmeste leder og den enkelte eller en gruppe af medarbejdere. Med henblik på drøftelse af opgaveløsningen og den enkeltes muligheder for udvikling og læring på arbejdspladsen. Nyt koncept for udviklingssamtaler skal udarbejdes. Samtaler efter det nye koncept gennemføres i foråret Form og indhold evalueres i efteråret 2012.

19 ORGANISATORISK UDVIKLING INTERN KOMMUNIKATION Vedligeholdelse af sig det konceptet En assertiv kultur direkte og konstruktiv dialog. Et tema i BIKU, hvor der både tænkes i træning og teori. Skal genopfriskes en gang årligt i 2012 bliver det en del af Broens seminar. Der evalueres løbende og emnet indgår desuden i den årlige MUS-samtale. Mødestruktur Sikre effektive og resultatorienterede møder. Der følges op på forløbet omkring mødekultur (Birgitte Sally). Og der skal findes en form for fællesmøderne. I efteråret 2012 arbejdes med en strammere struktur for møderne. I starten af 2013 evalueres møde-strukturen på et fællesmøde. Digital strategi At alle pædagogiske medarbejdere kan dokumentere og formidle mere nuanceret via digitale medier. BIKU skal understøtte arbejdet med visualisering og dokumentation både via PC og ipad. I løbet af 2013 skal alle skriftlige handleplaner suppleres med visuelt materiale. I foråret 2014 justeres BIKU-temaet i forhold til aktuel status. Kommunikation på tværs At sikre det gensidige kommunikationsniveau er tilfredsstillende. Morgenmøderne skal justeres og opkvalificeres. I efteråret 2012 skal rammerne for morgenmøderne være justeret. Indgår i evalueringen af den generelle mødestruktur i starten af 2013.

20 ORGANISATORISK UDVIKLING SUND LIVSSTIL Kost At alle unge har kendskab til kostens betydning for sundhed og velvære samt til sundhedsstyrelsens kostråd. Samtaler med beboerne om sund kost i det daglige og når der udarbejdes kostplan. Sikre at relevante kostråd er tilgængelige. En løbende proces. Der evalueres 2 gange årligt på beboermøde om huset generelt følger de officielle råd for kost og motion. Motion At de unge har kendskab til sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. motion. Samtaler med beboerne om vigtigheden af motion. Sørge for et bredt udvalg af motionsmuligheder. Sikre at relevante råd om motion er tilgængelige. En løbende proces.

21 ORGANISATORISK UDVIKLING ARBEJDSMILJØ Arbejdspladsvurdering (APV). At APV gennemføres som en løbende proces med henblik på at såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er så optimalt som muligt. Eventuelle problemstillinger vedr. arbejdsmiljøet drøftes jævnligt i arbejdsmiljøgruppen og MED-gruppen. Desuden planlægges et årligt APVmøde for alle ansatte. En løbende proces. Arbejdsmetoden omkring APV evalueres på det årlige møde. ØKONOMISK UDVIKLING

22 ØKONOMISTYRING Overordnet økonomistyring. At sikre en månedlig opfølgning i ledergruppen, der giver mulighed for eventuelle justeringer. Der arbejdes på at kunne trække anvendelige rapporter fra kommunens økonomisystemer. Vides ikke pt. Medarbejderstyret økonomi. Sikre at den økonomiske ramme er kendt af alle og at der er et brugbart redskab til styring af den udlagte økonomi. Broens administration sørger for opgørelser over såvel den udlagte som den overordnede økonomi. Den udlagte økonomi opgøres månedligt til husene. Den overordnede økonomi gennemgås på fællesmøde ca. 4 gange årligt.

23 ØKONOMISK UDVIKLING FYSISKE RAMMER Vedligeholdelse og indretning. At beboerne inddrages i forhold til planlægning af mindre vedligeholdelsesopgaver og al indretning i fællesarealer både indenog udendørs. Temaet drøftes dels på husmøder og dels i beboerrådet. Der laves en prioriteret handleplan for vedligeholdelse. Drøftelser om indretning tages, når det er aktuelt. Handleplanen laves inden sommerferien Der evalueres løbende på om beboerdemokratiet og indflydelsen fungerer.

24 ØKONOMISK UDVIKLING LØNUDVIKLING Lønpolitik. At Broen har en synlig lønpolitik, der understøtter såvel kommunale strategier som Broens interne udviklingsplaner. Forslag til en lønpolitik drøftes i MED-gruppen, som også planlægger den videre proces med den samlede medarbejdergruppe. MED-gruppens udspil skal være færdigt (senest) i starten af Effekten af lønpolitikken evalueres i starten af 2014.

De unges livskvalitet. Dokumentation og evaluering. Digital strategi. Eksternt samarbejde. Faglige kompetencer. Mødestruktur.

De unges livskvalitet. Dokumentation og evaluering. Digital strategi. Eksternt samarbejde. Faglige kompetencer. Mødestruktur. De unges livskvalitet Dokumentation og evaluering Digital strategi Eksternt samarbejde Faglige kompetencer Mødestruktur Økonomi Livskvalitet for de unge Bevægelse At gøre det til en naturlig del af hverdagen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen 1. de unge Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen Vi genopfrisker og udvikler de enkelte aktivitetsgrupper nedsat sidst år i maj, så det er tydeligt hvem der

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier.

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier. Kvalitetsbeskrivelse for CAS4 2015 Kvalitetsbeskrivelsen for CAS4 tager udgangspunkt i kvalitetsmodel 2.0. Den er lavet på baggrund af det arbejde, der her på CAS4 har været med til at synliggøre vores

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere