Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2004"

Transkript

1 Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr

2

3 Indhold 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING INDLEDNING SAMMENFATNING 6 2 KEMIKALIEINSPEKTIONEN ORGANISATION, ARBEJDSOPGAVER OG SAMARBEJDE ORGANISATION ARBEJDSOPGAVER SAMARBEJDE Nationalt Internationalt 12 3 GIFTKONTROL TILSYNSBESØG HÅNDHÆVELSE I FORBINDELSE MED GIFTKONTROL 16 4 KAMPAGNER I KAMPAGNER I Kontrolanalyser af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler Kontrol med forbudte bekæmpelsesmidler hos landmænd Kontrolanalyser af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler Kontrol med ulovlige bekæmpelsesmidler hos granplantageejere Fortsættelse af kontrol med mærkning af tekstilvaskemidler Kontrol med bundmaling Fortsættelse af kontrol med sæber og cremer for indhold af kviksølvjodid og hydroquinon Kontrol af phthalater i PVC-badeudstyr til børn HÅNDHÆVELSE I FORBINDELSE MED KAMPAGNER24 3

4 5 INDBERETNINGER ANTAL OG FORDELING SAGER PÅ EGET INITIATIV HÅNDHÆVELSE I FORBINDELSE MED IND- BERETNINGSSAGER OG SAGER AF EGEN DRIFT 29 6 NOTIFIKATIONER NOTIFIKATIONSPROCEDUREN EU-LANDE UDENLANDSKE NOTIFIKATIONER DANSKE NOTIFIKATIONER 33 7 ADMINISTRATIVE OPGAVER GIFTTILLADELSER/MEDDELELSER Salgstilladelser Brugstilladelser Meddelelser om import eller salg en gros DANSK RAPPORTERING TIL EU OM KONTROL MED BEKÆMPELSESMIDLER 35 8 NY TILSYNSPARAGRAF 36 9 STRAFFESAGER OM OVERTRÆDELSER OM STRAFFESAGER SAGER OVERDRAGET TIL POLITIET/UAFSLUTTEDE SAGER AFSLUTTEDE POLITISAGER STRAFFERETLIGE AFGØRELSER 2004 EFTER KEMIKALIELOVGIVNINGEN Domsafgørelser Vedtagne bødeforlæg Frafaldne sager SUMMARY AND CONCLUSION 47 Bilag A: Oversigt over lovgrundlag for Kemikalieinspektionens tilsynsområde Bilag B: Oversigt over referencer 4

5 5

6 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning Formålet med kemikalielovgivningen er at forebygge den sundhedsfare og miljøskade, som kemiske stoffer og produkter kan forårsage. Kemikalieinspektionen udfører Miljøstyrelsens tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen samt regler knyttet til denne lov. Selvom reglerne har fælles udspring i kemikalieloven, spænder tilsynsområdet vidt - fra regler om kosmetik til regler om bekæmpelsesmidler. En fuldstændig liste over regelsættet pr. december 2004 findes i bilag A. Regler ændret i 2004 eller nye regler fra 2004 er i bilaget markeret med fed skrift. Da regelsættet ændres ofte, kan det anbefales at tage udgangspunkt i den nyeste udgave, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside under menuen Kemikalier- liste over love, bekendtgørelser m.v. på kemikalieområdet. 1.2 Sammenfatning Kemikalieinspektionen har i 2004 prioriteret opgaver inden for følgende områder: Internationalt samarbejde om kontrol med klassificering og mærkning Færdigbehandling af indberetninger Kontrol med kosmetiske produkter Kontrol med phthalater i svømmevinger/badeudstyr Kontrol med bekæmpelsesmidler. Kontrol med giftige kemiske stoffer og produkter 6

7 I årets løb har Kemikalieinspektionen samarbejdet med en række myndigheder herunder blandt andre Sikkerhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen og ToldSkat der varetager beslægtede opgaver på andre lovområder. Erfaringsudveksling og netværksdannelse er vigtigt for en fortsat forbedring af regelhåndhævelsen på kemikalieområdet. Danmark var vært for det årlige møde mellem de nordiske kemikalietilsynsmyndigheder. På mødet blev blandt andet resultatet af det fælles nordiske tilsynsprojekt på området klassificering og mærkning af tekstilvaskemidler fremlagt. Holland var vært for årets møde i CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network) den 6. til den 8. oktober På mødet blev resultatet af et fælles tilsynsprojekt ECLIPS (kontrol med mærkning og klassificering af kemiske produkter) fremlagt. Det blev besluttet at starte tre nye tilsynsprojekter i Danmark har foreløbig besluttet at deltage i to af dem, E-commerce-projektet, som handler om handel med kemiske stoffer via Internettet, og Euro PCB, som omfatter kontrol med mærkningen og bortskaffelsen af PCB, stoffer som nu er forbudte at anvende i transformatorer og kondensatorer. I årets løb blev der iværksat/videreført 8 kampagner indenfor områderne bekæmpelsesmidler, klassificering og mærkning, kosmetik, legetøj og anvendelsesbegrænsning. Behandlingen af indberetninger fra konkurrerende virksomheder, forbrugerorganisationer, privatpersoner og andre udgør en vigtig del af Kemikalieinspektionens kontrolvirksomhed. Kemikalieinspektionen prioriterer behandlingen af indberetninger efter betydningen for miljø og sundhed. I 2004 har Kemikalieinspektionen modtaget 227 indberetninger. Det er næsten dobbelt så mange som i 2003 og det højeste antal siden registreringen startede i Kemikalieinspektionen tog i 2004 en sag om phthalater i legetøj og syv sager om bekæmpelsesmidler op på eget initiativ. 7

8 8

9 2 Kemikalieinspektionen organisation, arbejdsopgaver og samarbejde 2.1 Organisation Kemikalieinspektionen har siden 1. januar 2004 været en sektion i Miljøstyrelsen Kemikalier. Miljøstyrelsens organisation er beskrevet på styrelsens hjemmeside I 2004 bestod Kemikalieinspektionen af seks medarbejdere - en sektionsleder, fire inspektører/sagsbehandlere samt en jurist. I det daglige arbejde trækker Kemikalieinspektionen efter behov på ekspertisen i resten af Miljøstyrelsen. I 2004 anvendte Kemikalieinspektionen i alt 3,7 mio. kr. Heraf udgjorde lønudgifterne (incl. pensionsbidrag) 2 mio. kr. og driftsudgifterne 1,7 mio. kr. Driftudgifterne omfatter bl.a. køb af analyser. Henvendelser om skader ved brug af kosmetiske produkter og kemiske stoffer og produkter samt henvendelser om produktsikkerhed og legetøj behandles i Forbrugersektionen, der er en del af Miljøstyrelsen Kemikalier. Hvis der konstateres overtrædelser bliver sagen behandlet i Kemikalieinspektionen. DMU foretager analyser af bekæmpelsesmidler til brug for inspektionens sagsbehandling. Løn- og driftudgiften hertil udgør 2 mio. kr. 2.2 Arbejdsopgaver Det er Kemikalieinspektionens ansvar at føre tilsyn og kontrol med, at gældende regler på kemikalieområdet overholdes. Kemikalieinspektionens kontrol med overholdelsen af kemikalielovgivningen omfatter en række arbejdsfelter, idet In- 9

10 spektionen skelner mellem giftkontrol, kontrolkampagner, indberetninger, sager, der tages op på eget initiativ og behandling af notifikationer fra andre EU-lande. Derudover har Kemikalieinspektionen en række administrative opgaver. Kontrol- og tilsynsarbejdet består af: Kontrol med overholdelsen af reglerne om meget giftige og giftige kemiske stoffer og produkter, herunder bekæmpelsesmidler, hos forhandlere. Kontrollen består i tilsynsbesøg hos forhandlere over hele landet. Kontrollen omfatter salg, brug og opbevaring af giftige og meget giftige kemiske stoffer og produkter. Tilrettelæggelse og gennemførelse af kampagner. Kampagner er tidsbegrænsede tilsyn på et nærmere afgrænset område. En kampagne kan omfatte ét eller flere af de områder, som Inspektionen overordnet prioriterer. For eksempel en bekendtgørelse, en produktgruppe, en branche og/eller et geografisk område. Kampagner er et effektivt redskab i håndhævelsen Behandling af indberetninger. Kemikalieinspektionen modtager hvert år en række henvendelser fra firmaer, privatpersoner, forbrugerorganisationer, andre myndigheder osv. om formodede overtrædelser af kemikalielovgivningen. Sagsbehandlingen kan afhængigt af den overtrædelse, som antages at være begået for eksempel bestå i, at det foretages en vurdering af firmaets dokumentation for produktet, en analyse af produktet eller en kombination af disse kontrolformer.. Behandling og opfølgning af sager, som Kemikalieinspektionen indleder på eget initiativ. For eksempel kan Inspektionen blive opmærksom på formodede overtrædelser i 10

11 forbindelse med annoncering i medierne, på internettet, ved udtagning af vareprøver eller under tilsynsbesøg. Flere sager er opstået i kølvandet på de rapporter, der udarbejdes som led i Miljøstyrelsens projekter om kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, f.eks. kortlægningen af smags- og duftstoffer i legetøj. Behandling af og opfølgning på notifikationer, som Kemikalieinspektionen via Sikkerhedsstyrelsen modtager fra andre EU-lande om farlige produkter. Der kan også være tale om advarsler fra lande udenfor EU eller fra f.eks. interesseorganisationer. I 2004 har der udelukkende været tale om advarsler fra andre EU-lande. De administrative opgaver består af: Udstedelse af tilladelser til at anvende eller sælge gifte, f.eks. mod muldvarpe, herunder opkrævning af forhandlergebyrer. Udstedelse af tilladelser til gift detail salg og behandling af meddelelser om gift engros. Rapportering til EU om bekæmpelsesmiddelkontrollen. 2.3 Samarbejde Nationalt På nationalt niveau samarbejder Kemikalieinspektionen med en række andre tilsynsmyndigheder. Samarbejdet foregår primært med Lægemiddelstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Told og Skat, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet, politiet og kommunerne. Et led i samarbejdet er at udveksle erfaringer og orientere de øvrige myndigheder om kemikaliereglerne for derigennem at forbedre håndhævelsen. Kemikalieinspektionen bruger også samarbejdet til at afklare spørgsmål om afgrænsning i forhold til de tilgrænsende regelsæt. 11

12 Andre væsentlige samarbejdsområder er ydelse af ekspertise i forbindelse med politiets behandling af straffesager om overtrædelse af kemikalielovgivningen, samt behandling af indberetninger fra andre myndigheder om formodede overtrædelser af kemikalielovgivningen Internationalt CLEEN Holland var vært for årets møde i CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network) den 6. til 8. oktober Formålet med netværket er at styrke de europæiske kemikalietilsynsmyndigheders samarbejde, at forbedre kendskabet til samt forståelsen og overholdelsen af kemikaliereglerne, samt at sørge for at der er lige vilkår for producenter og importører i alle landene. I mødet deltog repræsentanter fra 17 medlemslande samt Norge og EU-kommissionen. På mødet blev resultatet af et fælles tilsynsprojekt ECLIPS (kontrol med klassificering og mærkning af kemiske produkter) fremlagt. (1) 1 Projektet viste, at kun 40% af de undersøgte kemiske produkter var faremærket korrekt. Industrien er blevet opfordret til at følge op på resultatet. Danmark deltog ikke i projektet. Det blev besluttet at igangsætte tre nye fælles tilsynsprojekter i E-commerce, som omfatter kontrol med kemikalier der sælges via internettet. EuroAzo, som omfatter kontrol med azofarvestoffer i tekstiler. EuroPCB, som omfatter kontrol med mærkningen og bortskaffelsen af PCB. Danmark har foreløbig besluttet sig for at deltage i E- commerce projektet og i Euro PCB-projektet. På mødet blev status for fremdriften med den nye kemikalieregulering REACH fremlagt af EU-kommissionen. 1 Nummeret henviser til listen over referencer i Bilag B 12

13 Nordisk tilsynsgruppe Kemikalietilsynsmyndighederne i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark udgør en formel gruppe Nordisk tilsynsgruppe under Nordisk Kemikaliegruppe i Nordisk Ministerråds regi. Formålet med gruppen er bl.a. at opbygge og vedligeholde et medarbejdernetværk, at føre en fælles indsats på udvalgte tilsynsområder og at koordinere den nordiske indsats på EU/EES plan. Danmark var vært for årets nordiske møde den 10. og 11. juni På mødet blev landenes tilsynsaktiviteter præsenteret og diskuteret. Konkrete tilsynsproblemer blev gennemgået og drøftet. Resultatet af det fælles nordiske tilsynsprojekt på området klassificering og mærkning af tekstilvaskemidler blev fremlagt (2) 1. Der blev gjort status for et nyt fælles tilsynsprojekt på området kunstnerfarver, som afsluttes i Det blev besluttet at næste fælles tilsynsprojekt efter kunstnerfarver skal være bilplejeprodukter. Det blev desuden besluttet at ansøge Nordisk Ministerråd om penge til udformningen af en manual for kontrol af den kommende EU-kemikalieregulering REACH. Projektet blev godkendt og arbejdet startede i 2004 med Sverige som projektleder. Projektet er beskrevet nedenfor Nordisk projekt om REACH. I 2004 startede et nordisk samarbejdsprojekt om den fremtidige EU-lovgivning på kemikalieområdet, REACH. Formålet er at undersøge/afdække hvilke behov, der er for tilsyn i forhold til forslaget og identificere de forhindringer og muligheder, der opstår som følge af REACH. Desuden skal det vurderes om forslaget medfører ændrede tilsynsmetoder, ændrede krav til tilsynsmyndighedernes kompetence samt nye samarbejdsformer mellem de forskellige myndigheder, både nationalt og internationalt. Projektet videreføres i 2005, hvor det afsluttes med en rapport, der skal kunne anvendes både i forbindelse med det fortsatte tilsynssamarbejde i norden og i forhold til det eksisterende CLEEN og det kommende FORUM samarbejde i EU. 13

14 14

15 3 Giftkontrol 3.1 Tilsynsbesøg Salg og opbevaring mv. af kemiske stoffer og produkter herunder bekæmpelsesmidler der er klassificerede og mærkede som giftig eller meget giftig er udførligt reguleret. Reglerne herom findes i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv. af kemiske stoffer og produkter. Kemikalieinspektionen prioriterer kontrollen af reglerne vedrørende giftige og meget giftige kemiske stoffer og produkter. Hvert år foretager Kemikalieinspektionen tilsynsbesøg hos forhandlere for at kontrollere om reglerne overholdes. Firmaer, der har givet meddelelse om, at de ikke længere forhandler giftige eller meget giftige kemiske stoffer og produkter, aflægges også et kontrolbesøg. Overordnet kontrollerer Kemikalieinspektionen følgende: at virksomheder, der sælger giftige eller meget giftige kemiske produkter til privatpersoner har tilladelse hertil. at virksomheder, der importerer eller sælger giftige eller meget giftige kemiske produkter en gros, har meddelt dette til Miljøstyrelsen. at virksomheder, der importerer eller sælger giftige eller meget giftige bekæmpelsesmidler har tilladelse hertil, og at bekæmpelsesmidlerne er godkendt i Danmark. at giftige og meget giftige kemikalier opbevares korrekt. at pligten til at bogføre salg af giftige og meget giftige kemikalier overholdes. I 2004 har Kemikalieinspektionen foretaget 146 tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol. 15

16 Ved tilrettelæggelsen af tilsynsbesøgene har Inspektionen blandt andet lagt vægt på, hvornår virksomhederne sidst blev besøgt, og om der verserer eller har verseret sager om manglende overholdelse af reglerne. Tabel 1: Antal tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling År/landsdel Fyn Jylland Sjælland I alt Der er i gennemsnit gennemført godt 150 besøg om året i de seneste 5 år. 3.2 Håndhævelse i forbindelse med giftkontrol Kemikalieinspektionen giver vejledning om reglerne, hvis der under tilsynsbesøget konstateres mindre forseelser. En vejledning kan f.eks. være en opfordring til at bortskaffe gamle produkter på lovlig vis, eller opsætning af gifttrekant/lås på døren. Tabel 2: Vejledninger givet ved tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling År/landsdel Fyn Jylland Sjælland I alt Ved kun knap 5% af besøgene var det nødvendigt at give vejledning. Antallet af givne vejledninger, hvor overtrædelserne lovliggøres på stedet, har været stabilt de senere år. Kemikalieinspektionen har efterfølgende udstedt påbud eller forbud, hvis der under tilsynsbesøget blev konstateret overtrædelser af grovere karakter. Tabel 3: Påbud/forbud givet ved tilsynsbesøg i forbindelse med giftkontrol, geografisk fordeling År/landsdel

17 Fyn Jylland Sjælland I alt Påbudene i 2004 skyldes primært, at mange forhandlere fortsat ikke var opmærksomme på, at bekæmpelsesmidlet Reglone er klassificeret som giftig og dermed kræver gifttilladelse og opbevaring efter reglerne om giftige produkter. Dette var også den primære årsag til de forholdsvis mange påbud i Der blev udstedt påbud eller forbud i forlængelse af knap 9 % af besøgene mod 22 % af besøgene i

18 4 Kampagner i Kampagner i 2004 Kemikalieinspektionen har i 2004 iværksat 6 kampagner og videreført 2 kampagner fra 2003 indenfor følgende områder: Tabel 4: Kampagner 2004 Bekendtgørelsesområde Kampagne Bekæmpelsesmidler - Kontrolanalyser af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler - Kontrol med forbudte bekæmpelsesmidler hos landmænd - Kontrolanalyser af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler - Kontrol med ulovlige bekæmpelsesmidler hos granplantageejere Klassificering og mærkning - Fortsættelse af kontrol med mærkning af tekstilvaskemidler Anvendelsesbegrænsning - Kontrol med bundmaling Kosmetik - Fortsættelse af kontrol med sæber og cremer for indhold af kviksølvjodid og hydroquinon Legetøj - Kontrolanalyser af phthalater i PVC-badeudstyr til børn Kontrolanalyser af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler Hvert år udtager Kemikalieinspektionen en række prøver af bekæmpelsesmidler, der på Danmarks Miljøundersøgelser analyseres for overensstemmelse med det deklarerede indhold af aktivstof, det vil sige tolerancetærsklen anført i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 11. I 2004 blev der foretaget analyser af produkter indeholdende aktivstofferne: bentazon, coumatetralyl, dicamba, dichlorprop-p, foramsulfuron, hymexazol, imidacloprid, iodosulfuron-methyl, MCPA, mechlorprop-p, mercaptodimethur, rimsulfuron og triasulfuron. 18

19 Alle de indsamlede produkter blev derudover analyseret for indhold af octylphenol og nonylphenol. Der blev i forbindelse med undersøgelsen foretaget analyser af 26 produkter. I to tilfælde viste analysen et indhold af aktivstof, der ikke var i overensstemmelse med de accepterede tolerancer. I begge tilfælde viste de for højt indhold. I ét tilfælde blev der fundet nonylphenol, dog kun i mindre mængde. Resultaterne af undersøgelsen udgives i en rapport, jf. listen over referencer, bilag B, (3). Sagsbehandlingen af overtrædelserne er endnu ikke afsluttet Kontrol med forbudte bekæmpelsesmidler hos landmænd Kemikalieinspektionen foretog i 2004 tilsynsbesøg hos 113 landmænd. Formålet var hovedsageligt at kontrollere, om der blev opbevaret ulovlige bekæmpelsesmidler. Ulovlige midler kan være produkter, der ikke er godkendt - hvilket typisk indebærer, at de er ulovligt importeret - eller de kan være forbudt i henhold til bekendtgørelsen herom. Resultatet af kontrollen viste, at 11 landmænd var i besiddelse af forbudte bekæmpelsesmidler. Der var tale om rester af tidligere godkendte midler, som ikke var bortskaffet. Sagerne blev afsluttet med påbud til de ansvarlige om at bortskaffe midlerne på lovlig vis og indsende dokumentation herfor til Miljøstyrelsen. Hos en landmand blev der opbevaret et ulovligt importeret bekæmpelsesmiddel. Landmanden blev meldt til politiet og sagen blev afsluttet med en bøde. 19

20 4.1.3 Kontrolanalyser af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler Miljøstyrelsen anmodede i 2004 Danmarks Miljøundersøgelser om at foretage en kontrolanalyse af samtlige mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler på det danske marked. Der blev foretaget kontrolanalyser af 13 midler. Produkterne blev kontrolleret med hensyn til kvantitet og identitet af den aktive mikroorganisme (arts niveau), og endelig blev indholdet af kontaminerende mikroorganismer detekteret og kvantificeret. En sådan kontrol er den første af sin art i EU. I syv produkter var der et signifikant lavere antal mikroorganismer end specificeret på etiketterne. Der er i EU ikke fastsat acceptable tolerancer, men Miljøstyrelsen vurderer at alle syv produkter lå uden for en acceptabel tolerance. Den anvendte og andre tilgængelige metoder er dog forbundet med en vis usikkerhed. Tre produkter var forurenet med andre mikroorganismer. Dette vil blive undersøgt nærmere. Miljøstyrelsen vurderer, at niveauet er uacceptabelt højt. Miljøstyrelsen og de involverede firmaet følger op på alle de uoverensstemmelser kontrolanalysen påviste. Resultaterne af undersøgelsen udgives i en rapport, jf. listen over referencer (bilag B), (4) Kontrol med ulovlige bekæmpelsesmidler hos granplantageejere Formålet med kampagnen var at kontrollere for ulovligt importerede midler. I alt 44 granplantageejere blev besøgt, 31 på Sjælland, 11 på Fyn og to i Jylland. Der blev ikke fundet ulovligt importerede midler. Seks granplantageejere fik påbud om bortskaffelse af forbudte bekæmpelsesmidler. De fulgte påbuddene midlerne er nu bortskaffede. Kampagnen fortsætter i 2005, hvor Kemikalieinspektionen i samarbejde med en række kommuner gennemfører tilsyn, herunder udtagning af jordprøver til analyse. 20

21 4.1.5 Fortsættelse af kontrol med mærkning af tekstilvaskemidler Kampagnen er en fortsættelse af den nordiske kampagne om klassificering og mærkning af tekstilvaskemidler, der startede i Kemikalieinspektionen besøgte 13 virksomheder og kontrollerede klassificeringen og mærkningen af 63 produkter, hvilket svarer til 44 % af de produkter, som virksomhederne markedsfører på det danske marked. Det viste sig, at flertallet i branchen anvendte de såkaldte AISE-guidelines, der bl.a. foreskriver anvendelse af to test Low Volume Eye Test og Human Patch Test, der ikke er internationalt anerkendte testmetoder. Da Miljøstyrelsen ikke accepterer anvendelsen af disse testmetoder, vurderede Miljøstyrelsen, at 43 af produkterne ikke var klassificeret og mærket korrekt (svarende til 68 % af produkterne). I starten af 2004 påbød Kemikalieinspektionen derfor seks af virksomhederne, at de skulle lovliggøre deres produkter inden 1. august Da der er uenighed om fortolkningen af reglerne, lagde Brancheforeningen SPT og tre af de største virksomheder på området sag an mod Miljøstyrelsen, for at få prøvet lovligheden af det udstedte påbud. I forbindelse med retssagen om lovligheden af det nedlagte påbud, blev Østre Landsret anmodet om at træffe bestemmelse om, der skulle tillægges sagsanlægget opsættende virkning, således at produkterne først skulle mærkes, når der var afsagt endelig dom i sagen. Sagsøgers anmodning om at tillægge sagsanlægget opsættende virkning blev mundtligt forhandlet og blev ikke taget til følge i Landsretten. Kendelsen medførte, at de omhandlede tekstilvaskemidler blev faremærket pr. 1. august 2004, mens selve retssagen endnu ikke er afgjort. Resultaterne af undersøgelsen udgives i en rapport, jf. listen over referencer (bilag B), (2). Kendelse afsagt af Østre Landsret den 4. juni

22 2. afd. nr. B Sagsøger nedlagde anmodning om, at sagsanlægget tillagdes opsættende virkning, fordi domstolene har en ulovhjemlet adgang til undtagelsesvis at tilægge en administrativ afgørelse opsættende virkning. Årsagen til anmodningen var at der var rejst rimelig tvivl om påbuddets lovlighed, at det ville betyde en betydeligt økonomisk tab ( ca. 2 mio. for alle virksomhederne) for virksomhederne at efterkomme påbuddene, at en mærkning ville medføre uoprettelig skade for forbrugernes tillid til faremærkningen, og at produkternes mærkning gennem en årrække har været uændret og ikke har udgjort en fare for forbrugerne. Sagsøgte (Miljøstyrelsen v/ Kammeradvokaten) gjorde gældende, at sagsøgers begæring om opsættende virkning ikke tages til følge, da betingelserne herfor ikke var opfyldt. Sagsøger havde ikke sandsynliggjort berettigelsen af den nedlagte påstand, at opsættende virkning udfra økonomiske hensyn kun gives, hvis virksomhedernes eksistensgrundlag bringes i fare, at hensynet til den offentlige sundhed vægtes højere end virksomhedernes økonomi, og at en del af virksomhedernes konkurrenter overholder gældende regler om faremærkning. Landsretten bemærkede, at selskabernes interesse i ikke at opfylde påbuddene ikke kunne opveje sagsøgtes interesse i, at påbuddenes opfyldelse ikke udsættes. Landsretten bestemte, at sagsøgers anmodning om opsættende virkning ikke tages til følge Kontrol med bundmaling I efteråret 2003 trådte nye regler om bundmaling til fritidsbåde i kraft. Reglerne fastsætter nye grænseværdier for frigivelse af kobber til vandmiljøet. Frigivelsen skal være mindre end 200 µg Cu/cm 2 efter de første 14 dage og mindre end 350 µg Cu/cm 2 til og med dag 30, jf. 5 i bekendtgørelsen. 22

23 For at sikre at samtlige produkter på markedet overholder de nye krav til frigivelse af kobber, bad Miljøstyrelsen i efteråret 2004 producenter og importører af bundmaling om at fremsende fyldestgørende dokumentation for at bundmalinger på det danske marked overholder kravene for frigivelse af kobber. Der blev sendt brev til syv producenter/ importører. Tre producenter/importører dokumenterede, at de overholder krav til frigivelse af kobber. To producenter/importører dokumenterer, at der ikke er kobber i bundmalingen. To producenter/importører dokumenterer, at de ikke markedsfører bundmaling til fritidsbåde på det danske marked Fortsættelse af kontrol med sæber og cremer for indhold af kviksølvjodid og hydroquinon Kviksølvjodid og hydroquinon er ikke tilladte i kosmetiske produkter. I 2000 undersøgte Kemikalieinspektionen på baggrund af en notifikation fra Sverige, om der blev solgt kviksølvholdige sæber i butikker, som typisk henvender sig til kunder med afrikansk baggrund. Sæber med kviksølvjodid bruges til at blege huden med. Da der dengang på trods af en aktiv informationsinsats i samarbejde med IND-Sams Health Information Centre blev fundet kviksølvholdige sæber, besluttede Kemikalieinspektionen i 2003 at gentage kontrollen og samtidig udvide den med en kontrol af hydroquinonholdige cremer og sæber. Kemikalieinspektionen informerede via brev en række butiksindehavere i København og Århus om de ulovlige produkter. I løbet af 2003 og 2004 blev 20 butikker besøgt. Kemikalieinspektionen fandt under besøg i 13 af butikkerne 85 hydroquinonholdige cremer/sæber og 1 sæbe med indhold af kviksølvjodid. En del af mærkerne blev solgt i flere butikker. Butiksindehaverne modtog indskærpelser om forbuddene. De butikker, hvor der var fundet ulovlige produkter, blev genbesøgt. I en enkelt butik blev der igen fundet hydroquinonholdige produkter. Ejeren af butikken fik påbud om at ophøre med salget. 23

24 Kemikalieinspektionen har efterfølgende overfor EU notificeret 41 mærker af hydroquinonholdige sæber og cremer. Kemikalieinspektionen konstaterede, at der i nogle af butikkerne blev solgt lægemidler. Kemikalieinspektionen har orienteret Lægemiddelstyrelsen om dette. ToldSkat i København og Århus har efterfølgende indberettet en del forsendelser mistænkt for indhold af hydroquinonholdige cremer/sæber Kontrol af phthalater i PVC-badeudstyr til børn Phthalater i legetøj og småbørnsartikler til børn under tre år er ikke tilladt. Pr. 1. januar 2004 blev oppusteligt badeudstyr, der hidtil havde været undtaget, omfattet af forbuddet. I perioden 28. april til 28. maj 2004 besøgte Kemikalieinspektionen 27 butikker/butikskæder for at udtage prøver af baderinge, badebassiner og svømmevinger til analyse for indhold af phthalater. Yderligere seks netbutikkers hjemmesider blev besøgt. Der blev udtaget 22 produkter som kunne mistænkes for at indeholde phthalater. Produkterne blev forsommeren 2004 analyseret hos Eurofins Danmark A/S. 11 af produkterne indeholdt mere end de tilladte 0,05 vægtprocent phthalater De ulovlige produkter var ni sæt badevinger, en badering og en babybadevest. Samtlige forhandlere har trukket produkterne tilbage. Samtlige 11 forhandlere er blevet politianmeldt. Foreløbig fire forhandlere har vedtaget et bødeforlæg på kr. 4.2 Håndhævelse i forbindelse med kampagner De gennemførte kontrolkampagner gav anledning til en række sager om overtrædelse af kemikalielovgivningen. Tabel 5: Sager i forbindelse med kampagner 2004, fordelt efter afslutningsform. 24

25 Afslutningsform/kampagne Ej overtrædelse Vejledning/i ndskæ rpelse Påbud/ forbud Anden afslutning* Uafsluttet Kontrolanalyser af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler Kontrol med forbudte bekæmpel- sesmidler hos landmænd Kontrolanalyser af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler Kontrol med ulovlige bekæmpelses- midler hos granplantageejere Fortsættelse af kontrol med mærkning af tekstilvaskemidler Kontrol med bundmaling *** - Fortsættelse af kontrol med sæber og cremer for indhold af kviksølvjodid og hydroquinon Kontrolanalyser af ** 0 phthalater i PVCbadeudstyr til børn *)Kan f.eks. være frivillig tilbagetrækning af produkt eller ændring af produktets sammensætning. **) politianmeldt. Sagerne er beskrevet særskilt i kapitel 9 ***) markedsfører ikke omhandlede bundmaling Der er udstedt 24 påbud/forbud i forbindelse med de syv kampagner, der er afsluttet. Én kampagne er endnu ikke afsluttet. Kemikalieinspektionen vil i nødvendigt omfang følge op på de sager, hvor der er udstedt påbud/forbud, for at se om afgørelserne efterkommes. 25

26 5 Indberetninger 5.1 Antal og fordeling I 2004 modtog Kemikalieinspektionen 227 indberetninger om formodede overtrædelser af kemikaliereglerne. Sagsbehandlingen har - afhængigt af overtrædelsernes karakter primært bestået i indhentning af dokumentation for produktet og gennemgang heraf. Nedenstående tabel viser antallet af indberetninger, der i de seneste fem år har givet anledning til sagsoprettelse. Tabel 6: Antal indberetninger År Indberetninger *) *tallet for 2000 er lavere end angivet i årsberetningen for Det skyldes, at tallet for 2000 her er renset for sager oprettet på eget initiativ. Antallet af indberetninger i 2004 er næsten dobbelt så højt som året før. I gennemsnit har Kemikalieinspektionen i årene modtaget ca. 140 indberetninger om året. Det forholdsvis høje antal indberetninger skyldes blandt andet 80 indberetninger fra Søfartsstyrelsen om halonanlæg på skibe. 26

27 Tabel 7: Indberetninger fordelt på bekendtgørelser/ områder Tallene i ( ) viser den procentvise fordeling. (afrundede tal) Bekendtgørelse/antal pr. år Kosmetik Klassificering og mærkning Bekæmpelsesmidler Nikkel Legetøj Andre* I alt (25,6) 21 (9,3) 58 (25,6) 2 (0,9) 9 (4,0) 99 (43,6) (17,5) 27(23,7) 28(24,6) 9 (7,9) 5 (4,4) 25 (21,9) (27,5) 25(24,5) 29 (25,5) 4 (3,9) 4 (3,9) 12 (11,8) (35,5) 55( 32,5) 25 (14,8) 5 (3) 13 (7,7) 11 (6,5) (29,6) 73(36) 20 (9,9) 5 (2,5) 23 (11,3) 22 (10,8) 203 *) Kategorien Andre varierer fra år til år og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. I 2004 omfattede denne kategori ozonlagsnedbrydende stoffer (halonanlæg og eksport af kølemøbler med R 12), bly, arsen og creosot. De tre enkeltområder, hvor der i 2004 er modtaget flest indberetninger, er ozonlagsnedbrydende stoffer, kosmetik og bekæmpelsesmidler. 24 af de 58 indberetninger om kosmetik handlede om brug af vildledende udsagn ved markedsføring af kosmetiske produkter. Indberetningerne kom fra mange forskellige kategorier af organisationer/myndigheder og andre. Tabel 8: Indberetninger , fordelt på indberetter Indberetter Antal 2004 Antal 2003 Antal 2002 Antal 2001 Antal 2000 Procentvis fordeling Procentvis fordeling Procentvis ordeling Procentvis fordeling Procent vis ford ling Andre statslige , , , , ,3 myndighe- der Forbrugergrupper 36 15,9 8 7,0 2 2,0 11 6,5 8 3,9 Virksomheder 24 10, , , , ,2 Private 18 7, , , , ,5 Hospitaler, 7 3,0 1 0,9 4 3,9 9 5,3 6 3,0 læger, giftinformationscentralen Kommuner og 6 2,6 3 2,6 3 2,9 11 6,5 12 5,9 amter Branchefor- 5 2,2 4 3,5 3 2,9 7 4,1 14 6,9 27

28 eninger Konsulenter 2 0,9 1 0, ,2 6 3,0 Skoler og 2 0, ,0 3 1,8 5 2,5 institutioner Pressen 1 0,4 3 2,6 3 2,9 2 1,2 5 2,5 Andre* 1 0, , ,3 I alt , , , , 0 * Varierer fra år til år, i 2004 omfattede Andre bl.a. udenlandsk myndighed. 5.2 Sager på eget initiativ Otte sager blev indledt på Kemikalieinspektionens egen foranledning. De opstod ved, at inspektionen blev opmærksom på formodede lovovertrædelser i reklamemateriale, via oplysninger på Internettet, ved tilsynsbesøg i andet øjemed eller på baggrund af presseomtale. Kemikalieinspektionen blev også gjort opmærksom på formodede overtrædelser af andre enheder i Miljøstyrelsen. Tabel 9: Antal sager på eget initiativ /fra Miljøstyrelsen År Sager af egen drift Tabel 10: Sager af egen drift fordelt på bekendtgørelser. Bekendt- Kosmetik Klassificering Bekæm- Ozon- Legetøj Øvrige* I alt gørel- se/antal pr. år og mærkninpelsesmidlelagsnedbrydende stoffer** *Kategorien "Øvrige" varierer fra år til år. ** Udskilt særskilt i I tidligere år indgik disse sager i Øvrige 28

29 5.3 Håndhævelse i forbindelse med indberetningssager og sager af egen drift Tabel 11: Antal afsluttede indberetningssager og sager af egen drift År Antal I 2004 afsluttede Kemikalieinspektionen i alt 231 sager. Sagerne startede -i 2004 eller tidligere som indberetninger eller sager af egen drift. Det var 138 sager flere end i Stigningen skyldes at Kemikalieinspektionen har prioriteret at nedbringe en sagspukkel af indberetninger. Tabel 12: Indberetningssager og sager af egen drift, fordelt på afslutningsform 2004 Afslutningsform/bekendtgørelse Ingen overtrædelser Vejledning Påbud/ forbud Overdraget til anklagemyndigheden Senere kampagne Henlagt Anden afslutning** Kosmetik Klassificering og mærkning Bekæmpelsesmidler Legetøj Bly, formaldehyd, creosot Ozonlagsnedbrydende - 4** stoffer Andre* I alt * driv- og opløsningsmidler, produktsikkerhed, kviksølv, arsen, nikkel, andre anvendelsesbegrænsninger **.f.eks. bagatelagtig overtrædelse ***halonanlæg udskiftet efter aftale I 22 % af sagerne (afrundet tal) vurderede Kemikalieinspektionen efter nærmere undersøgelse af sagen, at der ikke var tale om en overtrædelse af reglerne. I alt 29

30 Selvom der ikke konstateres en overtrædelse vil sagsbehandlingen i vidt omfang være den samme indtil det tidspunkt, hvor beslutningsgrundlaget er tilstrækkeligt oplyst. 30% af sagerne (afrundet tal) af sagerne blev afsluttet med vejledning. Denne afslutningsform blev brugt i et bredt spektrum af sager, men især i kosmetiksagerne. Alvorlige sager, der blev overdraget til anklagemyndigheden, var i 2004 især sager om bekæmpelsesmidler og om eksport af produkter med ozonlagsnedbrydende stoffer. Knap 8% af sagerne blev grupperet med henblik på en særlig kampagne overfor firmaer, hvor det har vist sig vanskeligt at overholde kemikaliereglerne. Kategorien Anden afslutning omfatter f.eks.: overgivet til Forbrugersektionen ( som er en del af Miljøstyrelsen Kemikalier) ophørt med markedsføring rettet efter partshøring indkøbt i udlandet manglende oplysninger 30

31 6 Notifikationer 6.1 Notifikationsproceduren EU-lande Via Sikkerhedsstyrelsen modtager og behandler Kemikalieinspektionen advarsler (notifikationer) fra andre EUmedlemslande om kosmetik, kemiske egenskaber ved legetøj samt kemiske egenskaber ved andre produkter. Kemikalieinspektionen sender notifikationerne til høring i de relevante brancher, forhandlerorganisationer og større virksomheder/forretningskæder. Hvis produkterne findes på markedet, vælger Kemikalieinspektionen i de fleste tilfælde at advare forbrugerne via en pressemeddelelse. Inspektionen opfordrer samtidig firmaerne til frivilligt at tilbagekalde produkterne, hvis der er tale om notifikationer om legetøj eller produktsikkerhed generelt. Kemikalieinspektionen udsteder normalt salgsforbud, hvis notifikationen vedrører kosmetiske produkter eller andre kemiske produkter. Sikkerhedsstyrelsen underrettes, hvis Kemikalieinspektionen finder et notificeret produkt på det danske marked. 6.2 Udenlandske notifikationer I 2004 har Kemikalieinspektionen modtaget og behandlet 31 notifikationer fra andre EU-lande. Notifikationerne var fordelt på følgende produkter/kategorier: 6 om kosmetiske produkter, 10 om kemiske egenskaber ved en række varer/produkter og 15 om legetøj. Notifikationer om kosmetik 4 af kosmetiknotifikationerne handlede om kosmetikprodukter indeholdende hydroquinon. Hydroquinon bruges som blegemiddel og er ikke tilladt i cremer og sæber. Kemikalieinspektionen advarede en række butikker/frisørsaloner i København og Århus om de pågældende produkter. Et enkelt af produkterne blev fundet i en butik. Butiksindehaveren stoppede straks salget af det pågældende produkt. 31

32 To kosmetiknotifikationer handlede om bakterieforurenede cremer. Ingen af cremerne blev fundet på det danske marked. Notifikationer om kemiske egenskaber ved en række produkter Ingen af de notificerede produkter blev fundet på det danske marked. Der var tale om følgende produkter: brandfarligt rengøringsmiddel strømpebukser med azofarvestoffer børnelædershorts med crom pude med azofarvestoffer læderbukser med crom babyartikler med phthalater sutteflaskeudstyr med phthalater badeværelsesprodukter med sundhedsfarlige stoffer ph-sænkende middel svampeinficeret tatoveringsfarve Sidstnævnte handlede om et bestemt batch tatoveringsfarve inficeret med svampen Acremonium genus. Denne svamp kan forårsage irrterende reaktioner på huden og der er også rapporteret om en infektionsform af sygdommen, så andre personer kan blive inficeret. Miljøstyrelsen sendte forespørgslen til en række tatovører samt til to brancheorganisationer for kosmetologer. Tatoveringsfarver er omfattet af Sikkerhedsstyrelsens regler om produktsikkerhed. Det oplyste batchnummer blev ikke fundet i Danmark. Notifikationer om legetøj 32

33 Ingen af de notificerede produkter blev fundet på det danske marked. Der var tale om følgende produkter: legetøj indeholdende phthalater badelegetøj indeholdende phthalater bideringe indeholdende natriumhypoclorit bideringe indeholdende hypoclorit legetøjsslim med borsyre legetøj med azofarvestof 6.3 Danske notifikationer I 2004 har Kemikalieinspektionen sendt 41 notifikationer via Sikkerhedsstyrelsen til EU-kommissionen. Notifikationerne drejede sig om 41 forskellige cremer og sæber med indhold af hydroquinon, beregnet til at blege huden med. Sæberne blev fundet i løbet af Kemikalieinspektionens kampagne om kontrol af sæber og cremer for indhold af kviksølvjodid og hydroquinon. Hydroquinon er ikke tilladt i cremer og sæber. 33

34 7 Administrative opgaver 7.1 Gifttilladelser/meddelelser Kemikalieinspektionen varetager udstedelsen af forskellige salgs- og brugstilladelser for kemiske stoffer og produkter herunder bekæmpelsesmidler der er klassificeret som giftig eller meget giftig Salgstilladelser Gældende tilladelser til salg af giftige bekæmpelsesmidler er faldet markant i de senere år. Årsagen til dette fald er færre godkendte bekæmpelsesmidler med klassificeringen giftig. Tabel 13: Antal gældende tilladelser *) År/tilladelse Tilladelse til salg af meget giftige bekæmpelsesmidler Tilladelse til salg af giftige bekæmpelsesmidler Tilladelse til salg af gifte til ikke-erhvervsmæssig brug (gift detail) *) Tilladelserne er gældende i to år. Antallet af tilladelser til salg af gifte til ikke-erhvervs-mæssig brug (gift detail) har i de sidste 5 år ligget på ca. 30 pr. år. Tilladelserne er typisk til salg af gifte til skoleundervisning, blyholdige porcelænsfarver til hobbybrug og methanol til modelflyvning Brugstilladelser Tilladelse til brug af meget giftige bekæmpelsesmidler er personlig og livsvarig, men udstedes kun til personer, der har gennemført et særligt giftkursus. Tilladelser udstedes til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Antallet ligger på omkring nye hvert år. 34

35 Tabel 14: Antal udstedte tilladelser pr. år År/tilladelse Tilladelse til brug af meget giftige bekæmpelsesmidler Meddelelser om import eller salg en gros Virksomheder, der importerer giftige stoffer eller produkter eller sælger sådanne produkter en gros, skal meddele dette til Miljøstyrelsen, som efterfølgende kvitterer herfor. Meddelelsen er gældende i tre år. Styrelsens anerkendelse af meddelelsen, er virksomhedens bevis for retten til at besidde giftige stoffer og produkter. Tabel 15: Antal gældende meddelelser pr. år År/meddelelse Meddelelse om import/salg af giftige produkter en gros Virksomheder, der anvender giftige stoffer eller produkter i deres produktion, skal meddele dette til Arbejdstilsynet. En meddelelse er gældende i tre år, og Arbejdstilsynet fører det løbende tilsyn med virksomhedernes anvendelse. Kemikalieinspektionen modtager en kopi af de modtagne meddelelser til orientering. 7.2 Dansk rapportering til EU om kontrol med bekæmpelsesmidler Kemikalieinspektionen rapporterer hvert år til EU om Danmarks kontrol- og tilsynsopgaver vedrørende bekæmpelsesmidler. Baggrunden for rapporteringen er EU s direktiv om plantebeskyttelsesmidler, der fastlægger, at medlemslandene hvert år skal rapportere om kontrolopgaver relateret til bekæmpelsesmidler. Rapporten er medtaget i listen over referencer (bilag B), (5). 35

36 8 Ny tilsynsparagraf I 2004 blev tilsynsparagraffen i lov om kemiske stoffer og produkter ændret. Den daværende miljøminister tilkendegav i forbindelse med behandlingen af forslag til lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter overfor Folketinget, at han ville igangsætte en analyse af behovet for ændringer af håndhævelsesreglerne i miljø- og naturlovgivningen. Baggrunden var, at det skulle sikres, at myndighederne har de nødvendige midler til en effektiv håndhævelse. Analysen viste, at det ville være hensigtsmæssigt at præcisere håndhævelsesreglen i lov om kemiske stoffer og produkter, selv om det ikke havde forbindelse med retssikkerhedsloven. Ved omskrivningen af kemikalielovens tilsynsparagraf, 48, blev den harmoniseret med miljøbeskyttelseslovens håndhævelsesbestemmelser, i det omfang forholdene, der reguleres, kan sammenlignes. Derudover er der nu lovfæstet en del administrative håndhævelsesindgreb, herunder annoncering af advarsler til forbrugerne, påbud om destruktion af ulovlige produkter og påbud om afhjælpning af farerne ved produkterne. Dermed er der sket en harmonisering med andre produktrelaterede lovgivninger som eksempelvis produktansvarsloven. I bemærkningerne til lovforslaget er der redegjort for, hvornår de enkelte indgreb skal forvarsles efter forvaltningsloven.tilsynsmyndigheden skal naturligvis som hidtil- udvise den fornødne proportionalitet i valg af håndhævelsesmetoder. 36

37 9 Straffesager om overtrædelser 9.1 Om straffesager I Kemikalielovens 59 er det fastlagt, at overtrædelse af de opregnede bestemmelser kan straffes med bøde. Det fremgår videre, at straffen under særlige omstændigheder kan stige til fængsel i 2 år. Der er også mulighed for, at der i bekendtgørelser, som udstedes i medfør af loven, kan fastsættes regler om straf svarende til de i loven anførte. Hovedparten af Kemikalieinspektionens sager afsluttes administrativt ved, at den pågældende person eller virksomhed tilkendegiver, at de vil efterkomme Inspektionens vejledninger, påbud eller forbud. Det er i denne forbindelse værd at huske, at en politianmeldelse i sig selv ikke er et egnet lovliggørelsesmiddel, da en idømt eller vedtagen straf ikke nødvendigvis i sig selv lovliggør et farligt eller ulovligt produkt. Politianmeldelser sker derfor som hovedregel kun, hvis der er tale om gentagne eller grove overtrædelser af lovgivningen, eller hvis der er tale om et stort antal ensartede overtrædelser, hvor man kan konstatere, at en hel branche ikke følger de vedtagne regler. En lovovertrædelse anses for at være grov, hvis den er begået forsætligt, eller der ved overtrædelsen er voldt skade på menneskers sundhed eller på miljøet eller fremkaldt fare herfor. Overtrædelser af grov karakter anmeldes normalt til politiet, hvis det i det konkrete tilfælde skønnes, at en anmeldelse kan føre til en domfældelse. For eksempel politianmelder Inspektionen som udgangspunkt import af ikkegodkendte bekæmpelsesmidler, fordi reglerne herom har væsentlig betydning for sundhed og miljø. 37

38 I de tilfælde, hvor Inspektionen med det samme beslutter, at en overtrædelse skal politianmeldes, og hvor forholdet ikke samtidig skal lovliggøres administrativt, vil det være mest korrekt, at det er politiet, der foretager den videre efterforskning. Det vil sige, at en anmeldelse sker på baggrund af den viden, Inspektionen har på anmeldelsestidspunktet. Politiets efterforskning herunder eventuelle vidneafhøringer kan ændre opfattelsen af hændelsesforløbet og dermed skyldsspørgsmålet. 9.2 Sager overdraget til politiet/uafsluttede sager I 2004 har Kemikalieinspektionen overdraget 22 sager til politiet til videre foranstaltning. Hertil kommer, at Kemikalieinspektionen har afgivet udtalelse i seks sager, hvor andre end Kemikalieinspektionen har anmodet anklagemyndigheden om en tiltalerejsning. Dertil kommer udtalelser, hvis anklagemyndigheden ønsker en uddybning af Kemikalieinspektionens anmodning om tiltalerejsning. Pr. 31. december 2004 var der, efter hvad Kemikalieinspektionen har kendskab til, 20 uafsluttede sager hos forskellige politikredse. I disse sager har Kemikalieinspektionen enten anmodet politiet om at efterforske sagen yderligere med henblik på at afgøre, hvorvidt der skal rejses tiltale for overtrædelse af lov om kemiske stoffer og produkter eller Inspektionen har udtalt sig om tiltale- og sanktionsspørgsmålet. 9.3 Afsluttede politisager 2004 I 2004 blev der afsluttet 16 politisager. Antallet af sager er opgjort i forhold til antal virksomheder eller personer, der er anmeldt til politiet for overtrædelse af kemikalielovgivningen. Tre sager kom for en domstol. Heraf fastsatte retten bøder i to af sagerne og i en sag blev virksomheden frifundet. 38

39 Den største af de tre bøder var på kr., og den tiltalte skulle endvidere betale en konfiskation på ,- kr. I syv sager vedtog de anklagede bødeforlæg. Det største bødeforlæg blev vedtaget i en sag om professionel anvendelse af et ikke mærket limprodukt. Bøden var på kr. I seks sager blev påtalen af forskellige årsager opgivet. I nedenstående tabel er de seks sager, hvor påtale blev opgivet, ikke medtaget. 39

40 Tabel 16: Straffesager Afgjorte Advarsler sager/år Antal afgjorte sager Frifin del se Bøde mindre end eller lig med kr. Bøde større end kr. og mindre end kr. Bøde større end eller lig med Kr *) *) *) Vedkommende havde tillige overtrådt regler i straffeloven. Fængsel 9.4 strafferetlige afgørelser 2004 efter Kemikalielovgivningen DOMSAFGØRELSER BEKÆMPELSESMIDLER Anvendelse af ikke godkendt træimprægneringsmiddel Dom afsagt af Østre Landsret den 11. oktober 2004 (13. afd. a.s. nr. S ) Ved Nyborg ret den 16. december 1998 blev en træbehandlingsvirksomhed idømt en bøde på ,- kr. samt et konfiskationsbeløb på kr. for at have anvendt et ikke godkendt træimprægneringsmiddel til imprægnering af træ. Nyborg rets dom blev anket af tiltalte til frifindelse og af statsadvokaten. 40

41 Under domsforhandlingen gjorde tiltalte blandt andet gældende, at midlet der blev anvendt var identisk med andre godkendte midler, således at der højst var tale om en mindre formel overtrædelse, der højst kunne udløse en mindre ordensbøde og ingen konfiskation. Dertil kom at sagen havde været ganske lang tid undervejs. Anklagemyndigheden gjorde gældende, at tiltalte havde haft en fortjeneste på ,- ved selv at fremstille det ikke godkendte bekæmpelsesmiddel, og at bødens størrelse skulle fastsættet til 25% af fortjenesten i overensstemmelse med den almindelige praksis på miljøområdet. Retten fastsatte bødens størrelse til ,- kr. i overensstemmelse med statsadvokatens påstand. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at der ikke fra tiltalte var oplyst noget, der kunne bevirke, at konfiskationbeløbet skulle sættes lavere, end det der var påstået af Miljøstyrelsen og anklagemyndigheden. Retten udtalte endvidere, at den lange sagsbehandlingstid hovedsagelig skyldtes den måde, som forsvaret var tilrettelagt på med mange successivt fremsatte indsigelser, der nødvendiggjorde en omfattende skriftveksling; yderligere undersøgelser hos miljømyndighederne og landsrettens stillingtagen til de fremsatte indsigelser. Tiltalte skulle endvidere betale konfiskation på ,- kr. som værende det indvundne udbytte ved den strafbare handling. Anvendelse af bekæmpelsesmiddel Dom afsagt af retten i Kjellerup den 16. september 2004 (jr. nr. SS.249/2004) En virksomhedsejer var tiltalt for at have anvendt et ulovligt sprøjtemiddel. Virksomheden dyrkede champignon, og Fødevarekontrollen havde ved en stikprøvekontrol fundet re- 41

42 ster af permethrin i virksomhedens champignoner. Bekæmpelsesmidler indeholdende permethrin er opført på forbudslisten over aktivstoffer, der ikke må anvendes i EU. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om bødestraf. Tiltaltes forsvarer nedlagde påstand om frifindelse. Til støtte for påstanden anførte forsvaret, at det ikke var tilstrækkeligt bevist, at permethrinen stammede fra tiltaltes virksomhed. Dertil kom, at først ni måneder efter prøveudtagningen blev tiltalte gjort opmærksom på det ulovlige indhold af permethrin. Tiltalte var derved afskåret fra selv at fremkomme med en ny prøve. Forsvaret anførte endvidere, at der ikke var udvist uagtsomhed fra tiltaltes side, og at der forelå mange undskyldelige omstændigheder, herunder at det var svært at orientere sig om reglerne for bekæmpelsemidler. Tiltalte blev frifundet. Retten lagde vægt på, at tiltalte først ni måneder efter prøveudtagningen blev gjort bekendt med den og med resultatet heraf. På grund af det lange tidsforløb har tiltalte været afskåret fra selv at finde årsagen til fundet af permethrin. Under disse omstændigheder fandt retten det betænkeligt mod tiltaltes benægtelse at anse det for tilstrækkeligt bevist, at det kan tilregnes tiltalte, at der er fundet permethrin i de omhandlede champignoner OZONLAGSNEDBRYDENDE STOFFER Ulovlig eksport af køleskabe Dom afsagt af Købens byrets 30. afdeling d, 16. juni 2004 (Adv. S ) En eksportør var tiltalt for at have forsøgt at eksportere 13 køleskabe indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer, hvilket er omfattet af Rådets forordning om forbud mod eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer, jf. bekendtgørelse nr. 42

Årsstatus 2006, Kemikalieinspektionen

Årsstatus 2006, Kemikalieinspektionen Årsstatus 2006, Kemikalieinspektionen Kampagner Kemikalieinspektionen har i 2006 igangsat 12 kampagner. Kampagner er tidsbegrænsede tilsyn på udvalgte områder. Et eksempel er Tilsyn med faremærkning af

Læs mere

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Birte Børglum, Kemikalieinspektionen

Læs mere

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2003

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2003 Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2003 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2004 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 5 1.1 INDLEDNING 5 1.2 SAMMENFATNING 5 2 KEMIKALIEINSPEKTIONEN ORGANISATION,

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2003. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2003. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2003 Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2002 Indhold 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 6 1.1 INDLEDNING 6 1.2 SAMMENFATNING 6 2 KEMIKALIEINSPEKTIONEN ORGANISATION,

Læs mere

NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER

NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER NOTAT Årsstatus 2014 Indhold: FOKUSOMRÅDER 2014 NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER KAMPAGNER 2014 TILSYNET MED DE GIFTIGE OG MEGET GIFTIGE STOFFER OG BLANDINGER, HERUNDER BEKÆMPELSESMIDLER INDBRETNINGER STRAFFESAGER

Læs mere

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2005

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2005 Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2005 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 5 1.1 INDLEDNING 5 1.2 SAMMENFATNING 5 1.3 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Læs mere

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion årsberetning 2005

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion årsberetning 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 442 Offentligt Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion årsberetning 2005 Indhold 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning 1.2 Sammenfatning 2 Kemikalieinspektionen

Læs mere

Notat. Årsstatus 2007, Kemikalieinspektionen. Fokusområder 2007

Notat. Årsstatus 2007, Kemikalieinspektionen. Fokusområder 2007 Notat Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. HT Den 27. februar 2008 Årsstatus 2007, Kemikalieinspektionen Fokusområder 2007 Kemikalieinspektionen og Kemikaliehandlingsplanen i 2007 I 2007 har Kemikalieinspektionen

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2002. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2002. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2002 Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2001 Indhold 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 5 1.1 INDLEDNING 5 1.2 SAMMENFATNING 6 1.2.1 Information og vejledning

Læs mere

NOTAT. Indhold: Fokusområder 2011

NOTAT. Indhold: Fokusområder 2011 NOTAT Indhold: Fokusområder 2011 Kampagner 2011 Handelskontrol med giftige bekæmpelsesmidler og giftige stoffer og produkter Indberetninger Straffesager RAPEX notifikationer Gifte Afrapporteringsforpligtelser

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne.

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne. HØRINGSUDKAST Faktaark 1: Salg og opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler Dette faktaark fortæller om bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens vigtigste punkter om salg og opbevaring af giftige

Læs mere

NOTAT. Årsstatus 2013. Indhold:

NOTAT. Årsstatus 2013. Indhold: NOTAT Årsstatus 2013 Indhold: Fokusområder 2013 Nyheder og pressemeddelelser Kampagner 2013 Handelskontrol med giftige bekæmpelsesmidler og giftige stoffer og produkter Indberetninger Straffesager RAPEX

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Årsstatus 2010 Kemikalieinspektionen

Årsstatus 2010 Kemikalieinspektionen Notat Årsstatus 2010 Kemikalieinspektionen Indhold: Fokusområder 2010 Kampagner 2010 Handelskontrol med giftige bekæmpelsesmidler og giftige stoffer og produkter Indberetninger Straffesager RAPEX-notifikationer

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Styr på kemikalier. Regeringens handlingsplan for en styrket kemikalieindsats Regeringen. Oktober 2005

Styr på kemikalier. Regeringens handlingsplan for en styrket kemikalieindsats Regeringen. Oktober 2005 Styr på kemikalier Regeringens handlingsplan for en styrket kemikalieindsats 2006-2009 Mere kontrol med at reglerne overholdes Større fokus på produkter til forbrugere Bedre kommunikation med virksomhederne

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 9 2001. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2000

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 9 2001. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2000 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 9 2001 Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2000 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Blå 387 Grå 445. Ulovlige plantebeskyttelsesmidler. risici og mulige konsekvenser!

Blå 387 Grå 445. Ulovlige plantebeskyttelsesmidler. risici og mulige konsekvenser! Blå 387 Grå 445 Ulovlige plantebeskyttelsesmidler risici og mulige konsekvenser! Hvad siger reglerne? For at plantebeskyttelsesmidler lovligt kan sælges og bruges i Danmark, skal de være godkendte, og

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 2. januar 2008 Besvarelse af spørgsmål 4 alm. del stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn

Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn SMS-sagen København, den 9. november 2016 SMS-sagen baggrund Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn I forbindelse med en kranførers

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere