Stabil Start. Løbende dokumentation og evalueringsoversigt hold 1 til Slagelse Kommune Nordbycentret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stabil Start. Løbende dokumentation og evalueringsoversigt hold 1 til 9 2006-2011. Slagelse Kommune Nordbycentret"

Transkript

1 Stabil Start Løbende dokumentation og evalueringsoversigt hold 1 til Slagelse Kommune Nordbycentret

2 Om Stabil Start For at sikre et løbende og anvendeligt dokumentations- og evalueringsgrundlag, udarbejder Nordbycentret efter hvert holds afslutning en samlet beskrivelse af hvert enkelt forløb. Materialet til at generere dette løbende dokumentationskatalog er forskellige typer af kvantitativt som kvalitativt evalueringsmateriale. Det er vigtigt for os, at det arbejde som vi udfører, bærer frugt i form af vores kursisters forbedrede kompetencer til at varetage deres familiære, personlige, nutidige og fremtidige livssituation: Idegrundlaget er, at aktivere deltagerne til at afsøge og anvende egne ressourcer i organisering af deres hverdag med to overordnede mål, at: - Skabe et bedre liv for dem selv og deres børn, - At ændre en kaotisk hverdag til en stabil hverdag, for på sigt at komme i arbejde eller uddannelse. Målgruppen er en lille gruppe kvinder, der f.eks. ikke har en uddannelse og aldrig har haft eller kun i korte perioder, et egentligt arbejde, og som godt kan være forsøgt aktiveret i forskellige projekter og traditionelle tilbud. Fælles for deltagerne er at de skal aktiveres, og de vil i lov om aktiv beskæftigelsesindsats henhøre under gruppen, der har andre problemer end ledighed ( 2 nr. 3). Der har været etableret mange tilbud for personkredsen, men tit ikke med tilfredsstillende resultater Kulturforvaltningen Oversigt over et kursusforløb i Stabil Start START SLUT Gruppedel Individuel del Tema Personlig udvikling Dialogbaseret undervisning Intro-samtale og visitation med jobkonsulent Gruppedynamiske processer Tema Mig selv som forælder Instruktion Tema Samfundsmæssig orientering Individuel opfølgning: Deltagerforudsætning, afklaring og rådgivning Ud-af-huset aktiviteter Tilegnelse af redskaber Virksomhedspraktik Aktivering Job Uddannelse 2

3 Stabil Starts dokumentations- og evalueringsgrundlag For at sikre såvel den løbende udvikling af kursistforløbene såvel som sikre at omverdenen har mulighed for at få indblik i forløbene, dokumenteres arbejdet, kursisternes progression, undervisning- og praktikforløb på følgende måde: Evaluering af kursists målopnåelse og tilstedeværelse Visitationsskema Udarbejdes af Stabil Start og en del herfra er hentet fra Jobcentrets ressourceprofil. Skemaet udfyldes med kursist ved kursistens opstart og bruges løbende som redskab til at samarbejdet om den enkelte kursists og dennes situation. Skemaet anvendes til bl.a. at udarbejde statusark til Jobcentret/sagsbehandler, som foretages løbende. Registrering af kursistens tilstedeværelse: Foretages dagligt af Stabil Start og af eventuelle kursusog praktik-steder, som orienterer Stabil Start. Stabil Start har dialog herom med Jobcentret/sagsbehandler, og graden af tilstedeværelsen indskrives i statusark. Statusark: Der udarbejdes løbende statusark på kursisterne, som er individuelle beskrivelser og vurderinger af den enkelte kursists situation, kompetencer og potentialer, som udveksles med Jobcentret/sagsbehandler. Ekstern evaluering som kursus- og praktiksteder foretager af kursister: Der er ikke en fast skriftlig form, da det er eksterne undervisere, der forestår evaluering. Stabil Start sikrer at forventninger til evaluering gennemgås og at den udarbejdes, hvorefter det drøftes med centerleder og udviklingspædagog. Efterværnsregistrering: Selvom der i Stabil Start ikke er efterværn, så registrerer Stabil Start antallet og typen af henvendelser fra tidligere kursister. Kursisters evaluering af eget udbytte og vurdering af forløb Undervisningsevaluering: Fast skabelon, som udleveres af Stabil Start, hvor fokus er på at måle kursistens selvoplevede forandring og vurdering af forløbet over en kortere tidsperiode (fra ca. 1 år til 1.5 år). Evaluering omhandler såvel undervisnings- og vejledningsforløb. Spørgsmålene er udledt på baggrund af kursistens beskrivelse af, hvorledes vedkommende oplever at have fået redskaber, bedre overblik, bedre forældreevne mm. undervejs i forløbet. Foretages af alle kursister mens kursisterne stadigvæk er i Stabil Start. Undervisningsevalueringen behandles og tolkes af Stabil Start, og der udfærdiges et samlet dokument med alle besvarelser, som gennemgås med centerleder og udviklingspædagog. Praktikevaluering: Udleveres af Stabil Start. Foretages af den enkelte kursist, når et praktikforløb slutter men mens kursisten stadig er tilknyttet Stabil Start (alle typer praktikforløb). Praktikevalueringer gennemgås løbende med centerleder og udviklingspædagog. Evaluering af eksterne kursusforløb: Stabil Start sikrer at kursusforløb evalueres ex. med Selandia mfl. Stabil Start samler efter endt forløb evalueringerne i et samlet dokument, som gennemgås med centerleder og udviklingspædagog. Samlet dokumentationskatalog Efter hvert afsluttet forløb samles dele af ovenstående evalueringsgrundlag i det samlede løbende dokumentationskatalog. Her fremgår oplysninger på holdniveau, og kursisternes progression, udfordringer og hvortil de er udsluset fremgår og beskrives. I 2006 og 2008 er der foretaget en overordnet evaluering af Stabil Start med fokus på viden om undervisningens form og indhold samt evaluering fra gruppen af visiterende jobkonsulenter og deltagende dagtilbud. Disse forefindes separat. 3

4 Overblik: Sammentælling fra hold 1-9 pr. 30. september 2011: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet 48 % (38 ud af 79) har deltaget i to eller flere forløb. 22 % af disse kursister havde en anden etnisk baggrund end dansk. Eksempler på barrierer ift. at kunne påtage sig job eller uddannelse For kvinderne på hold 2, 3 og 4, var fordelingen af problemfelter følgende: Forældre skilt eller selv skilt 11 Alkoholmisbrug i familien eller har selv et misbrug 8 Vold i familien eller i forholdet 10 Incest eller overgreb fra kæreste/mand 1 Omsorgssvigt af forskellig karakter 13 Psykiske lidelser herunder depression, spiseforstyrrelse 7 Fysiske lidelser 5 Oplevet krig 4 Psykosomatiske symptomer 3 4

5 Kompleksiteten i disse kvinders problemstillinger fordeler sig således: 4 af kvinder har 5 af ovenstående problemstillinger 6 af kvinder har 4 af ovenstående problemstillinger 6 af kvinder har 3 af ovenstående problemstillinger 3 af kvinder har 2 af ovenstående problemstillinger 2 af kvinder har 2 af ovenstående problemstillinger (Ovenstående er alene ud fra, hvad projektmedarbejderne er vidende om.) Udslusning af kursisterne Startet job eller uddannelse 15% Andet* 35% Virksomhedspraktik 3% Startet ordinær aktivering 42% Startet sprogskole** 8% * Andet dækker her over kursister, som undervejs i et forløb er afsluttet grundet andre årsager, end at de er kommet i job eller uddannelse. Fx flytning, overgang til psykologisk bistand, samt kursister på barsel er indeholdt i denne kategori. ** Tilbagemeldinger fra Slagelse Sprogcenter viser, at de kvinder, som kommer fra Stabil Start, i høj grad har gennemført de seks moduler på sprogskolen med succes. (Nogle af kvinderne var startet på Slagelse Sprogcenter tidligere, men frafaldt uden gennemførsel.) 5

6 Eksempler på job- og uddannelsestyper, som kursister har opnået efterfølgende: Selvom det ikke i grundlaget for Stabil Start er et mål, at kursisterne efter kursistforløb opnår job/uddannelse umiddelbart efter, registreres hvis kursisten udsluses til sådanne. Hvorvidt kursisten opretholder job eller uddannelse over tid, er der ikke viden om. Der er udsluset kursister direkte til følgende områder: Rengøringsbranchen (1) Hjemmeplejen (2) VUC (4) HG på Selandia (1) Pædagoguddannelsen (1) Privat erhvervsliv (2) Efterværn i Stabil Start: Stabil Start bruger en del ressourcer på at yde efterværn for tidligere kursister. Fra den 15. maj 2007 til og med den 30. sept har der været i alt 111 henvendelser. I 99,9 % af tilfælde er der tale om personlige henvendelser. Der er kun registeret et par sms er og et telefonopkald ud af de 111 henvendelser. Der er enkelte kursister, som figurer mange gange i statistikken. Nogle af dem i kortere eller længere perioder. Der er én kursist, som henvender sig jævnligt siden udslusning fra et af de tidlige hold. Antallet af henvendelser fordelt på årstal: Fra Til (Oversigtet over henvendelser før 14. maj, 2007 findes på sidste side) Fra midt i august 2011 har Stabil Start begyndt at registrere varigheden af henvendelser fra tidligere kursister. Af de 7 registrerede henvendelser fra den 18. aug. indtil den 30. sept. 2011, er der brugt 4½ timer på rådgivning. Et gennemsnitshenvendelse er på 40 min. den korteste er på 10 min. og den længste er på 60 min. Indholdet af henvendelserne: Indholdet af rådgivning/besøgene er meget forskelligt, dog tegnes der tendenser. Henvendelser kan deles op i fire 1) Goddag-gruppen, hvor den tidligere kursist kommer forbi Stabil Start for at sige hej og fortælle om, at det går godt 2) Praktisk hjælp-gruppen, hvor kvinden fx har brug for hjælp til at forstå indholdet af et brev fra kommunen eller anden instans eller hjælp til at ringe til Jobcenter, F.O.B. m.fl. 3) Bekræftelses-gruppen, hvor den tidligere kursist har brug for at blive bekræftet i den beslutning, som hun har taget i eget eller børnenes liv. 4) Eksistens-gruppen, hvor kvinden sidder midt i alvorlige udfordringer ift. fx alvorlige sygdomme egen, egne børns eller andre mennesker, som kvinden holder af, økonomiske vanskelligheder, kvinden står med svære valg fx Skal jeg skilles? /problemer omkring børn og samkvem med tidligere mand/samlever. Kvinder i denne gruppe har ofte brug for mange samtaler i efterværnsregiet og kræver flere ressourcer. Denne gruppe får ofte rådgivning i Pusterummet. 6

7 Hold 9: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Andet* 13% Virksomhedspraktik 13% Startet job eller uddannelse 12% Forlænget til næste hold 31% Startet ordinær aktivering 31% * Andet: Dækker her over en kursist, som gik på barsel og en kursist som er uafklaret pga. en psykisk tilstand. 7

8 Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 9 Din personlige opfattelse af Stabil Start inden du startede på dette forløb: Hmm.. Hvad er det mon og så håbede man på nye venner og gode råd, og det fik man. At det kunne hjælpe mig til at vågne op og komme videre i tilværelsen og få øget mit selvværd og selvtillid. Få genopfrisket en masse inde for mit fag som SSH, pædagogik osv. At det var et opbevaringssted for umulige kontanthjælpsmodtagere. Var meget spændt på at skulle starte, det lød for godt til at være sandt, at der var et aktiveringstilbud, der kunne hjælpe mig med de problemer, jeg havde. Dit personlige udbytte af forløbet: Jeg er kommet en del videre angående praktik, og det er jeg faktisk glad for. Jeg har fået mere selvtillid og meget mere overskud til at takle problemerne på hjemmefronten. Mere struktureret hverdag, at nogle ting er vigtigere end andet. Og netværk som kan bruges fremadrettet. Hvad har du lært? Jeg har lært at sige fra og har lært at håndtere min søn og min familie. At være mere åben og få lidt mere styr på tilværelsen. At jeg ikke skal komme med lange forklaringer på hvorfor mit liv det er, som det er. Og at sige fra overfor folk som det ellers har været svært at gøre før. Er blevet bedre til at lytte til mig selv og mine behov. Hvad kan du bruge i din hverdag? Jeg tænker mere over økonomien og skal købe mere sundt ind. Og jeg er mere bevidst om, at jeg skal være mere glad, for det kan jeg. At jeg ikke bare skal finde mig i at vente men presse på for at få resultater. Planlægger min hverdag, efter hvad der er vigtigt! Hvad har betydet mest for dig i forløbet? Når vi har haft om børn og roller og økonomi. Vores undervisningstimer, så man får genopfrisket en masse om økonomi, kommunikation. At jeg har kunnet få plads til at komme ovenpå, og at Stabil Starts medarbejdere er vedholdende og presser en på en venlig måde for, at jeg kunne nå nogle mål. At have nogen at snakke med og som tog mig alvorligt, som virkelig er guld værd. Gode råd til dig selv, som du vil huske og gerne bruge fremover: Kend personen først inden jeg fortæller noget. Samværet og maddage og natur-ture. At spørge hvis jeg er usikker på noget. At turde tage en konflikt uden at flygte. At du kan få det ud af forløbet du vil! Du får ting at høre fra dine meddeltagere som kan være meget personlige ting, og vigtigt at give folk plads til at fortælle og ting, du hører skal forblive på Stabil Start. Brug Stabil Starts medarbejdere så meget du kan, de er der for at hjælpe dig og støtte dig i dine ting. Brug dem. Må ikke tænke på Stabil Start som endnu et sted du bare bliver placeret, for det giver dig bare så meget mere! 8

9 Hold 8: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Andet* 7% Startet job eller uddannelse 20% Forlænget til næste hold 40% Startet ordinær aktivering 33% * Andet: Dækker her over en fraflytning fra kommunen. 9

10 Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 8 Din personlige opfattelse af Stabil Start inden du startede på dette forløb: Havde ingen kendskab. Min første tanke var at forløbet på Stabil Start ikke kunne gøre den store forskel. Bare endnu et sted, hvor tiden skulle slås ihjel med to gamle havenisser som skulle styre slagets gang, og hvor man ikke fik så meget ud af dagene. Synes det var skrækkeligt, for jeg brød mig ikke om at andre skulle blande sig i mit liv. Dit personlige udbytte af forløbet: Hvad har du lært? At jeg har lov at være mig selv. At jeg har rigtig mange ting bl.a. at det er vigtigt at man lytter til sig selv og tager sig selv alvorligt, inden man beder andre om at gøre det. Jeg har lært rigtig meget, såsom hvorledes jeg bedst skal klare mig i hverdagen hvad angår økonomien, familien og mine piger. At respektere mig selv som den person jeg er, og at tro på mig selv, og det jeg selv siger. Hvad kan du bruge i din hverdag? Er måske blevet bedre til at sige fra. Bedre planlægning. At det er i orden at man indimellem skruer ned for forventningerne til både andre men også til mig selv. Alting behøver ikke være perfekt hele tiden. At man skal snakke om tingene. Hvad har betydet mest for dig i forløbet? At jeg har fået mere mod. Det at jeg fik mod og hjælp til at få åbnet og ryddet op i den tunge rygsæk fra min fortid selvom jeg ikke altid var enig med Stabil Starts medarbejdere om hvad eller hvordan det skulle gøres. De giver ikke op selvom man ikke tager tingene til sig lige med det samme. Det der har haft mest betydning ved Stabil Start er, at hvis man havde brug for hjælp, uanset hvorledes, var der altid tid til at man kunne sætte sig ned og finde en løsning på problemet. At jeg har lært at arbejde med mig selv. Gode råd til dig selv, som du vil huske og gerne bruge fremover: Være mig selv, har selv lært at bestemme over mit eget liv. At man indimellem skal stoppe op og se på det liv man lever i nuet om det rent faktisk er det man vil. Hvis ikke skal man prøve det nye selvom man måske ikke har opbakning på den nye og ukendte vej. For det kan faktisk blive en succes at ta en anden drejning end det der ventes at man kan eller vil. Der er altid hjælp et hente. Jeg har altid haft svært ved at be om hjælp, men prøvet om jeg kunne gøre alt på egen hånd, og det er ikke altid ligetil, så i stedet for at søge hjælpen, lagde jeg det bag om mig i håb om det blev glemt. Og det gjorde kun tingene værre og endnu sværere når du alligevel er nødt til at søge hjælp udefra. Stole på mig selv. 10

11 Hold 7: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Andet* 23% Startet ordinær aktivering 8% Forlænget til næste hold 69% * Andet: Dækker her over barsel og stop pga. sygemelding. 11

12 Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 6 & 7 Din personlige opfattelse af Stabil Start inden du startede på dette forløb: Hygge/kaffeklub for enlige mødre. Hvor det var et sted hvor man oplevede en masse forskellige ting og det lød rigtig hyggeligt som et sted hvor man lærte en masse ting. Dit personlige udbytte af forløbet: Hvad har du lært? Jeg har lært rigtig meget. Sige nej, tage ansvar for mig selv. Opmærksomhed/omsorg for min datter. Har fået rigtig stort udbytte af coaching. Og så har jeg naturligvis lært at strikke! Jeg har lært meget om børn. Hvad kan du bruge i din hverdag? Jeg bruger det meste meget i hverdagen, bl.a. er jeg blevet meget bedre til at sige nej og lytte til hvad jeg føler. Desuden er jeg blevet mere opmærksom og tør stille spørgsmål. Være ærlig. Jeg er blevet mere åben. Alt det jeg har lært om børn da jeg snart får et. Hvad har betydet mest for dig i forløbet? At jeg har lært så meget om mig selv, som jeg troede jeg vidste, men som viste sig at være helt anderledes. At man har kunnet være sig selv, sige ting og stole på det ikke blev sagt videre. At jeg fik hjælp, så jeg er kommet så langt som jeg er. Praktikforløbet og fællesskabet med de andre på Stabil Start. Gode råd til projektmedarbejderne: Flere coachingstimer De giver godt udbytte. Jeg er rigtig glad for at have været en del af projektet, med det store udbytte jeg personligt har haft af det. Gode råd til dig selv, som du vil huske og gerne bruge fremover: Fortsæt din udvikling. Lyt til dig selv. Sig nej, hvis du vil. Tag dig tid. Arbejd med at få løst problemstillinger inden de bliver konflikter eller fylder for meget. Brug hvad jeg har lært i vuggestuen. Gode råd til dine meddeltagere på Stabil Start: Lyt til hvad andre siger. Vær ikke bange for at spørge. Dont Worry be Happy 12

13 Hold 6: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Startet job eller uddannelse 7% Andet* 7% Startet ordinær aktivering 36% Forlænget til næste hold 50% * Andet: Dækker her over stop grundet familiær situation. Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 6 & 7 - Se forrige side 13

14 Hold 5: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Startet ordinær aktivering 50% Forlænget til næste hold 50% 14

15 Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 5 Din personlige opfattelse af Stabil Start inden du startede på dette forløb: Var meget skeptisk og nervøs. Det var at ikke kunne lære mig noget jeg vidste alt, men tænkte dog på at give det en chance (det kunne jo være) og var også negativ i starten. Dit personlige udbytte af forløbet: Rigtig godt, er livet op og er blevet mere modig. Hvad har du lært? At skrive og tale korrekt. Jeg har lært lidt dansk. At kende mig selv og tænke anderledes. Hvad kan du bruge i din hverdag? Viden og oplevelserne. Hvad har betydet mest for dig i forløbet? Udviklingen af mig selv. Jeg har snakket godt med min klasse. Sammenholdet og tro på mig selv og mine følelser Åbne. Gode råd til dig selv, som du vil huske og gerne bruge fremover: Være åben for nye ting og personer. Jeg vil lære meget dansk Stole mere på mig selv, min selvtillid. Til arbejdsmarkedet igen og forblive i det positive. Gode råd til dine meddeltagere på Stabil Start: Være åben for at lære. Værd at vide, åbne jer, græd hvis det er nødvendigt og tiltrængt. Vær jer selv. Tænk grundigt over tingene for du har kun dig selv, passe på dig selv. 15

16 Hold 4: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Andet* 29% Forlænget til næste hold 14% Startet sprogskole 7% Startet job eller uddannelse 29% Startet ordinær aktivering 21% * Andet: Dækker her over fraflytning, sygemelding, barsel og en kursist, der aldrig mødte frem. 16

17 Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 4 Din personlige opfattelse af Stabil Start inden du startede på dette forløbet: Havde ingen forudindtagede mening om forløbet. Et sted som jeg kan bygge op mit håbe og min fremtid igen. Jeg vidste ikke så meget om Stabil Start. At det ville være det samme som at være i jobcenter, som man bliver overladt til sig selv hvis man har en depression. Hvad har du lært? At købe billige varer, lave god mad og lave plan til økonomi. Dansk, socialt samvær. Lært om sund mad og modellervoks. At det kan betale sig at være åben finde ud af, at man får hjælp. Hvad kan du bruge i din hverdag? Spar penge og lave god aftensmad. Sproget. At lave sund mad hver dag. At det ikke kan betale sig at være indelukket i hjemmet. Hvad har betydet mest for dig i forløbet? Jeg har lært forskelligt mad. Sproglæring. At tale/udtale sproget dansk. Gode råd til dig selv, som du vil huske og gerne bruge fremover: Jeg skal sige ja til det jeg kan. At lave sund mad i hverdagen tale hver dag dansk med mine børn eller andre voksne som jeg møder. At man skal søge hjælp og man kan få hjælp hvis man er stædig og være mere åben. Gode råd til dine meddeltagere på Stabil Start: Ingen råd kun ros til alle på holdet såvel danske som udlændinge. Velkommen og godt kursus, hvor I skal lære forskellige ting og blive klogere. At udnytte den hjælp man kan få fra Stabil Start, samt være engageret i undervisningen. At være åben så meget som muligt og at være nærværende med medkursister. 17

18 Hold 3: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Andet* 23% Startet sprogskole 8% Forlænget til næste hold 54% Startet job eller uddannelse 8% Startet ordinær aktivering 7% * Andet dækker her over en kursist, der skal afklares helbredsmæssigt, en fraflytning og en, som omplaceres til opholdssted. 18

19 Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 3 Din personlige opfattelse af Stabil Start inden du startede på dette forløbet: Et kursus for mødre, der skulle hjælpe én til at hjælpe sig selv ud af kontanthjælpssystemet Et stille og roligt sted, men vidste ikke rigtigt hvad det gik ud på før jeg kom til samtale. Dit personlige udbytte af forløbet og hvad har du lært? Jeg har lært hvad livet endeligt går ud på. Jeg har lært at jeg har andre roller end kun at være mor. F.eks. min rolle som kæreste, veninde og søster. Jeg er også blevet lidt klogere på institutionsverdenen, og lært noget om selvværd. Jeg har skrevet min første jobansøgning. Og at man kan reagere på forskellige måder (submissiv, aggressiv og assertiv). Hvad kan du bruge i din hverdag? I min hverdag kan jeg tænke over hvilke værdier jeg endelig har og tænker på de forskellige vaner jeg har. Hvad har betydet mest for dig i forløbet? Det der har betydet mest for mig er at jeg er blevet mere stabil og tør nogle flere ting og endelig at jeg kan mere end jeg tror. Det at jeg ikke kun er mor og at jeg er blevet opmærksom på de tre reaktionsmønstre, så er det nemmere at aflæse folk udfra deres måde at reagere på. Det har også været rart at have nogle søde mennesker omkring sig. Gode råd til dig selv, som du vil huske og gerne bruge fremover: At jeg skal spørge en gang for meget end en gang for lidt, det får jeg mere ud af, og at der ingen dumme spørgsmål er. Tænk over dine andre roller end mor. Og husk at tage madpakke med, du får mere energi, det er sundere og billigere. Gode råd til dine meddeltagere på Stabil Start: Husk at tænke på, at I kan mere end I tror. Det er også vigtigt, at I er med til de forskellige ting, der sker på holdet, for det vil I bruge senere i jeres liv. I kan hvad I vil! 19

20 Hold 2: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Andet* 21% Forlænget til næste hold 29% Startet sprogskole 21% Startet ordinær aktivering 22% Startet job eller uddannelse 7% * Andet: Andet dækker her over en pensionssøgende kursist og to der skal afklares helbredsmæssigt. 20

21 Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 2 Din personlige opfattelse af Stabil Start inden du startede på dette forløbet: Jeg synes, at det lød godt men også kedeligt. Jeg troede, det ville have været et sted, hvor man skal arbejde, og at man ikke lærer noget Jeg var nysgerrig og blev positivt overrasket. Jeg fik en god opfattelse af Stabil Start, fordi jeg blev informeret rigtig godt om, hvad der skulle ske. Jeg vidste ikke noget om Stabil Start. Meget negativt. Det kunne jeg ikke bruge mente jeg. Lød som om det var OK. Dit personlige udbytte: Jeg har lært at være sammen med andre kvinder fra andre lande, tale højt i større grupper, sige min mening. Lært hvad min familie betyder for mig. Hvad har du lært? Det gode fællesskab Jeg har fået mere selvtillid. At sige fra, at mærke mig selv. Har fået mange redskaber til at bruge i hverdage. Dansk. At sætte grænser/ tælle til 10 inden jeg farer op. At diskutere med andre. Nye indfaldsvinkler til mange ting. Hvad har betydet mest for dig i forløbet? De personlige samtaler. Assertion. Tænke fremtid. At lære andre kvinder at kende. Er blevet hørt. Gode råd til dig selv, som du vil huske og gerne bruge fremover: Bliv på arbejdsmarkedet. Blive ved med at tale mere dansk derhjemme i min familie. Kom ud af sengen, kom af sted, bliv meget bedre. Stabil Start gav mig tid og chance til at tænke på mig selv og fremtiden, og tage en uddannelse. Tælle til 10 inden jeg formulerer mig. At forblive stabil. 21

22 Hold 1: Etniske danske kursister Kursister med anden etnicitet Kursistens udslusning Andet* 21% Startet job eller uddannelse 29% Forlænget til næste hold 50% * Andet dækker her over kvinder, der er overført til dagpenge/a-kasse, ikke har fuldført forløb grundet div. problemstillinger (2 med svære psykiske problemer). 22

23 Kvalitativ selvevaluering og undervisningsevaluering fra kursisterne i Stabil Start Hold 1 Din personlige opfattelse af Stabil Start inden du startede på dette forløbet: Meget usikkert, negativt, ustabilt, forvirret og stressende. Negativt. Dit personlige udbytte af forløbet: Lært mere dansk. Lært nye mennesker at kende. Utroligt godt. Jeg har oplevet mange ting og helt sikkert positivt. Godt samvær med børn. Gode råd til dig selv, som du vil huske og gerne bruge fremover: At finde mig selv, og beholde mit arbejde. Positiv, fokus, mål og børn. Fortsætte når jeg er i gang. Gode råd til dine meddeltagere på Stabil Start: At finde arbejde og lære mere dansk og bruge det vi har lært til at finde vejen. De kan godt når de prøver. Ønsker det bedste af det bedste til dem alle sammen. Brug mere tid på at få snakket dårligt og godt med Stabil Starts medarbejdere. Efterværn - Henvendelser efter endt forløb i Stabil Start Kvinder fra hold 1 i perioden og hold 2 i perioden Personer som har været tilknyttet begge forløb: 5 kvinder Deres henvendelser har omhandlet: Fortællinger om private problemer (kæreste forhold), hjælp til ansøgning/forberedelse til en samtale, aflevering af skriftligt materiale til gennemlæsning (som var meget personligt), støtte til at kunne takle fortvivlelsen over, at hendes barn blev fjernet fra hjemmet. For alle gælder det, at de også kommer for at fortælle, at det går godt og, at de forsøger at fastholde de ting, de har besluttet sig for. Personer som har været tilknyttet et forløb: 3 kvinder Deres henvendelser har handlet: Fortvivlelsen over, at SU ikke var i orden og hvad dette betyder for familien, når man ikke havde nogen penge. Om at overskue sit studie og vente på, at et familiemedlem få lov til at komme til landet. At hjælpe med at få det hele til at hænge sammen og kunne arbejde ved siden af sit studie. Hjælp til at forstå skriftlige materiale fra staten eller kommunen, samt hjælp til at udfylde det. At forhøre sig om vi havde hørt noget fra de sociale myndigheder omkring hendes lægevurdering. Og for disse kvinder gælder det også, at de kommer for at fortælle, at det går godt/de har det godt. Antallet af henvendelser fra de 8 kvinder ser således ud: 2 kvinder henvendt sig 1 gang 1 kvinde henvendt sig 2 gange 3 kvinder henvendt sig 3 gange 1 kvinde henvendt sig 4 gange 1 kvinde henvendt sig 5 gange 23

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge Aktivitets-, behandlingsog samværstilbud til unge Personalet på Perronen: Laila Lunddorf, Susse Sylvest Jeppesen, Mirjam Jelgren, Peter Frederiksen, Tine Lange Udarbejdet i 2012 Artiklerne er udarbejdet

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4 Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen Modul 4 Agenda for modul 4 1. Sagsbehandlerens forberedelse af materiale til mødet med det tværgående team 2. Det tværfaglige team hvordan kan det arbejde?

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA metoden

Evalueringsrapport EAGALA metoden Evalueringsrapport EAGALA metoden - som led i projekt Styrket Indsats Odense Kommune Udført af Ergohest & Hestenge April 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:... 3 Forløb:. 3 Deltagere:. 4 Fremmøde:....

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS BAGGRUND Skolen skal være et rart sted at være. Og klassen skal være et fællesskab, hvor alle elever kan lære noget og udvikle sig og hvor alle kan bidrage til at finde

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Find 38 indsatsområder

Find 38 indsatsområder Mini-ebogen: Find 38 indsatsområder Personlig udvikling Arbejde & uddannelse Forhold til andre Bolig & miljø Sundhed & velvære Fritid & hobbyer Kærlighed & sex Penge & økonomi Side 1/5 Hvorfor ønsker folk

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret. Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ)

Børne- og Ungerådgivningscentret. Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ) Børne- og Ungerådgivningscentret Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ) Hvorfor gør mit barn ikke, som jeg siger? Det spørgsmål stiller mange forældre sig med jævne mellemrum.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

I starten af februar måned, ændrede vi vores praksis med at sende børn hjem fra hele og halve timer, til kun at sende hjem på hele klokkeslæt.

I starten af februar måned, ændrede vi vores praksis med at sende børn hjem fra hele og halve timer, til kun at sende hjem på hele klokkeslæt. Kontakten til/fra SFO Kære forældre. Dette spørgeskema er til forældre med børn i SFO. Jeg beklager ulejligheden for de forældre, for hvem dette ikke gælder, og beder jer se bort fra denne henvendelse.

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter Vi har et mål... at bringe ledige borgere ud på/tættere på arbejdsmarkedet Fra mange års erfaring med at bringe ledige

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere