Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til forslag til udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til forslag til udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte"

Transkript

1 Teknik og Miljø Plan og Udvikling Planafsnittet Sagsnr Brevid. Ref. PHF Dir. tlf NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til forslag til udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte 19. februar 2013 I dette notat sammenfattes alle bemærkningerer mv. fra lokalplanens høringsperiode fra den 19. december 2012 til den 31. januar Kommunen modtog 54 skriftlige bemærkningerer samt 135 udfyldte postkort på det afholdte borgermøde. Notatets indhold: 1. Resumé af høringssvar og sammenfatning af borgermøde 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og byrådets vurdering 3. Oversigtsskema for høringssvar Resumé Høringssvar og borgermødet har primært haft fokus på følgende emner: placering af bibliotek og kulturskole og fremtidige kultur og fritidsfaciliteter boliger i dele af de grønne områder i bymidten udvidelse af Jyllingecentret trafik: forbindelse til A6 fra Jyllinge Nordmark, Planetvejs forlængelse og ensretning af Bygaden Fjordmuseumsgrunden Lystbådehavnens forbindelse til bymidten, og havnens udviklingspotentiale Det har givet anledning til at forvaltningen anbefaler følgende ændringer i udviklingsprogrammet: hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri. Forbindelsen fra Jyllinge Nordmark til A6 tages med i udviklingsprogrammet, og det tilføjes, at konsekvenserne af Planetvejs undersøges nærmere, inden det besluttes om den skal gennemføres. Der tilføjes mulighed for at anvende dele af Fjordmuseumsbygningerne til café eller lignende samt, at boligerne placeres så udsigten over fjorden sikres Det Grønne bånd forlænges langs fjorden mod nord og mod syd til lystbådehavnen, og lystbådehavnens udviklingsmuligheder beskrives.

2 Side2/21 Borgermøde Der blev afholdt borgermøde den 14. januar På mødet deltog borgmester Joy Mogensen og formand for Teknik- og Miljøudvalget Torben Jørgensen samt repræsentanter fra forvaltningen. Mødet havde ca. 300 deltagere. Borgmesteren indledte mødet, hvorefter forslaget til udviklingsprogrammet blev gennemgået. Dernæst kunne deltagerne cirkulere mellem de forskellige stande og høre nærmere om indsatsområderne. Ved standende lå postkort, hvor deltagerne kunne skrive deres kommentarer. Til slut var der en kort debat, hvor 8 borgere kom til orde. Debatten omhandlede: Kultur- og idrætscenter på Spraglehøj. Trafik Fjordmuseet Placering af ældreegnede boliger Jyllingecentret Behovet eller mangel på samme for mange af tiltagene i udviklingsprogrammet Tilfredshed med udviklingsprogrammet. Referat af debatten er vedhæftet. Der blev skrevet 135 postkort, som er opsamlet i vedhæftede notat. Postkortene indgår som høringssvar, og er behandlet sammen med de skriftlige høringssvar nedenfor.

3 Side3/21 Behandling af høringssvar Visionen Bemærkninger: Visionen er for snæver bør omfatte hele Jyllinge. Urealistisk at tro, at der kommer tilstrækkelig sammenhængskraft i bymidten. Der er også bemærkningerer om, at analyserne og indsatserne er rigtige. Forvaltningens vurdering: Udviklingsprogrammet koncentrerer sig om Jyllinge Bymidte, idet det er her, der er et stort udviklingspotentiale med forskellige institutioner, idrætsanlæg, center mv. Det er hele Jyllinges bymidte, og intentionen med udviklingsprogrammet er, at udvikle netop bymidten til en levende og samlende bymidte. Jyllinge Nord og Syd er præget af store velfungerende villakvarterer, hvor der nok kan være nogle forhold, f.eks. trafikale, der kan forbedres, men som i det store hele ikke bør udvikles væsentligt. Udviklingsprogrammet justeres ikke. Placering af bibliotek og kulturskole og fremtidige kultur og fritidsfaciliteter Bemærkninger: Kultur- og Idrætscenter bør bygges på Spraglehøj med realisering af den gældende lokalplan. Her er der bedre plads, bedre trafikforhold og med en etapevis udbygning vil man opnå dobbeltudnyttelse af faciliteter og øvrige synergier. Også bedre adgang for resten af Roskilde Nord. Ved Hallerne er der ikke plads til fremtidig udbygning og der er dårlige trafikforhold. Endvidere ødelægges de grønne åndehuller med byggeri, hvorved en af Jyllinges store værdier forringes. Udviklingsprogrammet mangler faciliteter til aftenskoler, teater og foreninger. Placering af bibliotek og kulturfaciliteter ved Hallerne er en god ide, da en central placering giver mere værdi i bymidten. Der er også forslag om at flytte tennisbanerne til Spraglehøj. Forvaltningens vurdering: Placering af kulturskole og bibliotek ved Hallerne giver en god mulighed for synergieffekter og fællesfaciliteter med Hallerne og evt. fremtidig udbygning af disse samt den eksisterende teatersal på Jyllinge skole. Sammen med et nyt grønt område med mere forskelligartet fritids- og idrætsformål, skolen og Jyllingecentret vil en placering her give en mere levende og karakterfyldt bymidte. De nuværende fodboldbaner udgør ca, 4,5 ha og her er således god plads til at området stadig vil opleves grønt og åbent, når byggerierne er opført. Samtidig vil området større almen værdi som opholdsområde, idet anvendelsen bliver mere alsidig end de nuværende fodboldbaner. Med bedre parkeringsforhold og mere sikker cykeladgang er det forvaltningens vurdering, at det ikke vil give anledning til væsentlige trafikproblemer i hverdagen. Desuden er det til gavn for fodbolden, at fodboldbanerne ligger samlet ved Spraglehøj, hvor der også er plads til andre idrætsgrene med stort pladsbehov, samt fremtidige aktiviteter, der ikke naturligt passer ind i halområdet, eller som er af et omfang eller størrelse, der vil gå ud over halområdets alsidige grønne arealer. hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan.

4 Side4/21 Boliger i dele af de grønne områder i bymidten Bemærkninger: Der bør ikke bygges boliger i de grønne områder i bymidten, fordi det er en vigtige kvaliteter ved Jyllinge, at der er grønt, lys og luft. Hvis der alligevel bygges, skal det kun være i 1 plan. På området øst for Jyllingecentret skal de placeres ud mod Jyllinge Parkvej i stedet for mod Baunestien. Der er bemærkningerer om, at det er en god ide med boligerne, at de grønne områder ikke har megen rekreativ værdi i dag, og forslag om at bygge senioregnede boliger syd for Baunegårdsvej eller på arealet mellem Marsvej og Tellusvej i stedet for i bymidten. Forvaltningens vurdering: Udviklingsprogrammet lægger op til at bygge seniorboliger på en del af de nuværende grønne områder. En stor del af de grønne områder bevares, og her vil stadig være plads til cirkus, byfester mv. Det bemærkes, at området ved centret i den nuværende lokalplan er udlagt til parkering. Udviklingsprogrammet foreslår en åben bebyggelse, hvor parkkarakteren bevares. Når fodboldbanerne ved Hallerne flyttes til Spraglehøj, er der et stort areal, hvor er god plads til både boliger og et grønt område med selvorganiseret idræt, hyggelige kroge med bænke og borde, petanquebane m.m. Boligerne vil være med til at styrke miljøet og livet i bymidten og i de grønne områder. Endvidere kan salg af byggegrunde give finansiering til nogle af de øvrige initiativer, som programmet indeholder. Det er endelig forvaltningens vurdering, at muligheden for en central bolig for den ældre generation er vigtig, så de kan bevare tilknytning til lokalområdet. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri. Udvidelse af Jyllingecentret, behov og placering Bemærkninger: Placeringen af tilbygningen er ok. Placeringen af tilbygningen er forkert og vil skabe centerdød i den østlige del af det eksisterende center. I stedet bør den gældende lokalplan gennemføres, hvor der bygges til øst for. Placeringen lukker også af for udsigt fra p- pladsen til fjorden og bliver for dominerende over for kirken. Der er endvidere bemærkninger om at der ikke er behov for udvidelsen, og den ikke bør gennemføres Forvaltningens vurdering: Jyllinge har et indbyggertal, der giver grundlag for et større indkøbscenter. Det er forvaltningens vurdering, at den skitserede udvidelse af Jyllingecentret vil løfte centret op til en størrelse, der med et større udbud af specialbutikker kan tiltrække flere kunder, og dermed flere butikker. Samtidig vil placeringen af udvidelsen være med til at forskønne centret og danne et byrum og liv omkring centrum, med torv og cafe ud mod rundkørslen. Udviklingsprogrammet justeres ikke, men i den kommende lokalplan for centret bliver der bedre indgangsforhold og p-pladser ved østenden af det eksisterende center.

5 Side5/21 Trafikafvikling, forbindelse til A6 fra Jyllinge Nordmark, Planetvejs forlængelse og ensretning af Bygaden Bemærkninger: Der er et stort behov for en forbindelse fra Jyllinge Nordmark til A6. Det vil aflaste bymidten og Jyllinge Parkvej betydeligt. Der mangler ordentlige cykelforbindelser til Jyllinge Nordmark. Der er trafikkaos på Sportsvej om morgenen, når børnene bliver afleveret i skole. Forslag om p-pladser på en del af arealet ved Hallerne. Det er en dårlig ide at forlænge Planetvej til Møllevej. Det vil skabe mere trafik i bymidten samt usikre forhold for de mange børn og andre, der færdes på området mellem hallerne, skole og bibliotek. Det vil også opdele området, så værdien som idræts- og fritidsområde bliver reduceret. Det er godt at ensrette Bygaden, men der er også bemærkningerer om, at Bygaden bør lukkes helt for gennemkørende trafik samt om, at en lukning eller ensretning vil skille Jyllinge Nordmark fra bymidten. Forvaltningens vurdering: Forvaltningen er opmærksom på fordelene ved en forbindelsen fra Jyllinge Nordmark til A6, og denne er allerede en del af kommuneplanen. Forbindelsen vil i høj grad aflaste Jyllinge Bymidte. Cykelsti langs Nordmarksvej og Værebrovej er omtalt i Roskilde Kommunes cyklistplan fra 2012, og vil bidrage til at flere vælger cyklen. Forvaltningen er opmærksom på p-problematikken om morgenen ved Jyllinge Skole, og der er i udviklingsprogrammet skitseret supplerende p-pladser både ved Sportsvej og ved Planetvej. En forlængelse af Planetvej ville have nogle overordnede trafikale fordele, men det skal vejes op mod ulemperne for halområdet og de mange børn, der færdes her. TMU besluttede i 2012 efter dialog med borgerne, at ensrette fra nord mod syd i en forsøgsperiode. Herefter afgør en evaluering, om det bliver permanent. Udviklingsprogrammet justeres således at, en vejforbindelse fra Jyllinge Nordmark til A6 indgår i udviklingsprogrammet, og det tilføjes, at konsekvenserne af Planetvejs undersøges nærmere, inden det besluttes om den skal gennemføres. Endvidere tilføjes de i cyklistplanen nævnte cykelstier langs Nordmarksvej og Værebrovej. Fjordmuseumsgrunden Bemærkninger: Det er godt at få en udsigtsplads på fjordmuseumsgrunden, hvor hele eller dele af fjordmuseets bygninger rives ned. Der er også bemærkningerer om at bevare hele eller i det mindste det oprindelige forsamlingshus, og indrette forsamlingshus igen eller café eller lign eller reetablere det som fjordmuseum. Det er ærgerligt, at bygge boliger på dele af grunden. Hvis det ikke kan undgås, skal den nuværende frie udsigt fra nord til syd bevares. Forvaltningens vurdering: Udviklingsprogrammet lægger op til, at der evt. kan etableres en café i dele af bygningerne på grunden. Det kunne f.eks. være i den del, der er det gamle forsamlingshus. Det er forvaltningens vurdering, at der med en hensigtsmæssig placering og udformning godt kan bygges nogle boliger samtidig med, at havens karakter og udsigten i videst muligt omfang bevares. Disse emner vil blive nærmere behandlet i en lokalplan, når udviklingsprogrammet skal realiseres. Udviklingsprogrammet justeres således, at der tilføjes mulighed for at anvende dele af Fjordmuseumsbygningerne til café eller lignende samt, at boligerne placeres så udsigten over fjorden sikres

6 Side6/21 Lystbådehavnens forbindelse til bymidten, og havnens udviklingspotentiale Bemærkninger: Lystbådehavnen bør indgå i Det Grønne Bånd. Her er mange aktiviteter og stort fritidsliv. Forvaltningens vurdering: Lystbådehavnen er et stort aktiv for Jyllinge, og forbindelsen og sammenhængen med Jyllinge Bymidte skal styrkes. Fjordstien vil bringe havnen tættere på bymidten og sammen med bedre badeforhold mv. ved Klinten vil der blive bedre mulighed for skabe sammenhæng mellem havnen, Klinten og bymidten. Udviklingsprogrammet justeres således, at det Grønne bånd forlænges langs fjorden til lystbådehavnen, og lystbådehavnens udviklingsmuligheder beskrives. Strand og badefaciliteter Bemærkninger: Strand og (vinter)badefaciliteter bør ligge ved lystbådehavnen. Der er ikke plads til faciliteter og parkering ved Klinten. Forvaltningens vurdering: Klinten er et sted hvorfra der i forvejen er badebro om sommeren, og hvor Jyllinges borgere bader. Det er hensigten at forbedre denne lokale facilitet for Jyllinges borgere med en permanent badebro og en lille strand, men ikke at trække badegæster fra oplandet. Udviklingsprogrammet justeres ikke.

7 Side7/21 1. Indsigers navn Indhold af bemærkninger Ændringer i udviklingsprogra mmet for Jyllinge Bymidte 2. Michael Vest Saturnvej Karina Nielsen Kløvervej Dorte og Kenneth Christensen Nordmarksvej 14C 5. Kenneth Christensen Nordmarksvej 14C 6. Erna og Karsten Haack Skovvej 7 Spændende materiale med gode tanker. God proces. Fint med salg af byggegrunde. Styrket fokus på fjorden, café og wc ved stranden, fjordsti fra lystbådehavn til nordhavn Det Grønne Bånd forlænges mod syd til lystbådehavnen og mod nord. 37 år, synes aldersgruppen var underrepræsenteret på borgermødet. Positiv.Godt arbejde. Alle befolkningsgrupper bliver tilgodeset. Fin helhed, fint med salg af byggegrunde. Flyt også tennisbanerne til Spraglehøj. Dårlig ide med forlængelse af Planetvej sikkerhed for børn, trafikkaos. Ok P.forhold som det er nu, når man kommer fra nord. Ikke behov for strand ved Klinten tror ikke på flere badegæster+ ingen parkeringsmulighed. Vinterbadning ved lystbådehavnen, hvor der ER badefaciliteter. 32 år, 4 børn. Godt at fodbold er samlet på Spraglehøj. Ærgerligt, at der hverken er grundlag for café ved Hallerne eller Spraglehøj. Katastrofe at forlænge Planetvej. For mange bløde trafikanter. Godt med nuværende trafiksikkerhed. Fint med seniorboliger, men i 1 etage og gammel stil. Udstyk også Hallernes p-plads ved Møllevej. Stop alle udvidelser af Jyllingehallen, læg alt ud på Spraglehøj. Brug nuværende halanlæg til teatersal og bibliotek. Lav langsigtet plan for Spraglehøj, så placering af bl.a. fodboldklubhus ikke kommer i vejen for senere byggeri. Mener det sociale i Jyllinge skal være omkring sporten og på Spraglehøj. Byen er for lille til at der vil komme en rigtig bymidte. Spraglehøj ligger også godt i forhold til Gundsømagle. Forslag om bevaringsudvalg for landsbyen. Efterfølgende møde herom med Torben Jørgensen. Dårlig ide med forlængelse af Planetvej. Problemet er trafikken fra Nordmarken ad Nordmarksvej. Luk Nordmarksvej ved omr. 11 eller spær Kirkebjergvej ved Bygaden. Derved vil trafik fra Nord køre ad Værebrovej. Vigtigt med adgang fra Nord til A6! hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri. Eksisterende lokalplan for Jyllinge landsby revideres 7. Kaj Dyring Larsen Hasselparken 23 Luftigt udviklingsprogram med tvivlsomme analyser. Mangler handleplan med økonomi. Hvor er pengene fra salg og drift af Jyllingecenter p-pladsen? Hvor mange penge vil Kommunen hvordan muligheden for

8 Side8/21 8. Anne Christensen Kildehusene 25 og Axel Bach Christensen Svanevænget 23B investere? Seniorboliger skal være i 1 plan, højere byggeri harmonerer ikke med landsbyen. Uacceptabelt at bygge på de grønne områder i byen. Ingen fjordsti, unødvendig indgriben i private parceller. Mangler redegørelse for Spraglehøjs fremtid. Sop knallertkørsel på stierne det er et stort problem. Hvordan skal busstoppestedet gøres bedre? Respektløst at nedrive Fjordmuseets bygninger. Brug bygningerne til forsamlingshus, det mangler Jyllinge. Møllevejs tilslutning til A6 skal med i udv. Programmet. Stor ros til kommunen, godt gennemarbejdet forslag, tydeligvis baseret på tidligere møder. Godt veludstyret og velfungerende borgermøde (igen). God ide at fjerne fjordmuseets bygninger og åbne op mod fjorden. Tiltalende ideer for centerkvarteret, Forskønnelse af eksisterende center og p-plads bør indgå. Godt med seniorboliger i byen, men kun 1 plan. Ensretningen af Bygaden skal være fra syd mod nord. Fremragende ide med Det Grønne Bånd tilføj en grussti fra Kildehusområdet mod Agerkrogen. 9. Finn Sejersen Landsbyen skal bevares, ikke moderniseres. Forslag omkring Parkvej OK. syd.dk De grønne områder skal ikke ødelægges af boliger og p-pladser. Jyllinge bør ikke domineres af et stort indkøbscenter. Vil aldrig kunne konkurrere med nabobyers centre. Riv hellere centret ned! Drop planerne ved hallerne, realiser Spraglehøjprojektet. Reetabler fjordmuseet. Få styr på trafikken (først!) bl.a. Møllevej til A6. Åbn Bygaden for trafik i begrænset tidsrum. Udlejning af ladcykler ved centret. udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri. Mulighed for at bevare dele af fjordmuseets bygninger præciseres. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri Klaus W. Hansen Sommervej 26 Stor interesse for udviklingsprogrammet, analyserne er helt rigtige. Håber det gennemføres hurtigst muligt. Fint oplæg. Forstår ikke modstanden mod boliger i de grønne områder,

9 Side9/ Hanne Rasmussen Neptunvej Grundejerforeningen Lønager v/ formand Bo Johansen r.dk 13. Elsebeth Norup og Søren Lauridsen Nordmarksvej 11 området bruges ikke til andet end cirkus. God ide, at udvide centret. Glæde over at fodboldbaner flyttes til Spraglehøj, ønsker sig flere baner også gerne kunststof. Stor interesse i udviklingsprogram. Ærgeligt at sælge ud af grønne områder, men omvendt er der behov for seniorboliger i byen. Højst 2 etager. Ved centret bør de ligge parallelt med Jyllinge Parkvej, og lav resten af omr. Til park med bænke, legeplads mv. Godt med Det Grønne Bånd, løbeklub ønsker sig div. Træningsredskaber. Dårlig ide at forlænge Planetvej, mange børn, legeområde. Godt med fartsænkning på Parkvej, men ikke så meget at trafikken vælger andre veje. Godt med forbedring af cykel og gangadgang til Spraglehøj. Husk skiltning til Gundsø Stadion. Udmærket projekt, der fortjener stor opbakning. Dog Visionen er for snæver - skal omfatte hele Jyllinge. For meget trafik i bymidten øges med de nye tiltag. Planen bør inkludere1 eller helst 2 tilkoblinger til A6 (nord og syd) Bygaden bør ikke ensrettes før Planetvej er forlænget. Stisystemet i Nord er mangelfuldt og usammenhængende. Det bør der rettes op på. Området syd for klinten og lystbådehavnen samt Jyllinge Park bør indgå i Det grønne Bånd Fint med ensretning af Bygaden forsøg. Drop forlængelse af Planetvej, her er rigtig mange bløde trafikanter. Ensret Nordmarksvej fra nord til syd (eller luk den helt, som det fremgår af gamle planer), og udvid Værebrovej. Forlæng Osvej til A6 Cykelsti langs Nordmarksvej og Værebrovej Det Grønne Bånd forlænges mod syd og nord og lystbådehavnens udviklingsmulighed er beskrives. 14. Hanne Bøcher 15. Mariann Lykke Lærkevej 21 Stor tilfredshed med kommunens oplæg. Spændende og gennemtænkt. Ok med boliger i bymidten, ok at lave Spraglehøj til sportscenter, ikke teater. Evt. teater bør ligge i Roskilde til gavn for flere. Mangler sammenhæng med Nordmarken, Gerne cykelsti langs Nordmarksvej. Vejene er i dårlig stand i Jyllinge. Ønske om gangsti fra Superbedst langs åen og koblet på fjordstien. Flyt også tennisbaner til Spraglehøj bedre plads til andre ting ved Spraglehøj. Det Grønne Bånd forlænges mod syd og nord. Cykelsti langs Nordmarksvej og Værebrovej

10 Side10/ Trine Guldmann Tværtoften Janni og Peter Jørgensen Sportsvej Gerda og Eigil Madsen Sportsvej 3 Repræsenterer en gruppe i Jyllinge, der ønsker at etablere en restaurant/café i hele eller dele af Fjordmuseets bygninger. Men børnehygge og computer/spillecafé til de unge. Kvalitet og hygge ikke skummelt. Ønsker at købe eller leje ejendommen. Ikke interesseret i nye boliger på de grønne områder i bymidten. Sætter netop pris på de grønne pletter. Uforståeligt, at kommunen kan foreslå så store ændringer. Boliger vil også skabe yderligere trafikkaos om morgenen på Lindebjergvej og sidevejene, hvor der i forvejen er kaos og utrygge trafikforhold om morgenen samt om eftermiddagen, hvis der er aftenarrangementer på skolen. Utilfredshed med, at der ikke er gjort noget for at afbøde dette på trods af tidligere henvendelser til politikerne. Dejligt at fodboldfaciliteter flyttes til Spraglehøj. Flyt også tennisfaciliteter til Spraglehøj de tager også meget plads. Hvis tennisbaner bliver ved hallerne, bør støj og lysgener i forhold til eventuelle nye boliger overvejes, idet der er sammenfald i tid mellem anvendelsen af tennisbaner og boligers udearealer. Hvis tennisbanerne flyttes, kunne der i stedet bygges 1 plans boliger. Læg fodboldbane til skolen tæt ved skolen den bliver benyttet flittigt i frikvarterer. Mange gode tanker og ideer i programmet, men også iøjenfaldende mangler. Mangler udvikling og lokaler til aftenskoler og teater. Aftensskolernes kursustilbud bliver dårligere pga. manglende lokaler. Teaterforening mangler scene. Ønsker et kulturhus. Hvad sker der med Egnshistorisk forening? Hvor har de til huse nu? Er det dem, der skal fortælle historierne om landsbyen? Godt med senoirboliger, men lav dem ikke for kompakte, så de giver landsbyen åndenød. Mulighed for at bevare dele af fjordmuseets bygninger præciseres. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri. 19. Lillian og Bent Nielsen Sportsvej Lilian og Bent Nielsen Sportsvej 6 Mangler opmærksomhed på skoletrafik problemerne på Der er i forslaget til Lindbjergvej og Sportsvej. Trafikkaos om morgenen, mange udviklingsprogram farlige situationer for børn, og gener for beboere. Eksist. p-pladser met ekstra p- forslår slet ikke, derfor parkeres i begge sider af Sportsvej også pladser ved foran indkørsler. Foreslår, at en del af det grønne omr. Inddrages Sportsvej og til p-pladser til skoleparkering, samt p forbud på Sportsvej. Planetvej. Der er ikke taget højde for trafikproblemerne på Lindbjergvej og Sportsvej (morgen og ved større arrangementer på skolen). Jyllinge skoles elever bruger området flittigt det bør der tages hensyn til. Mange borgere bruger omr. til fysisk aktivitet, især om aftenen. Foreslår, at der anlægges p-pladser med indkørsel fra Lindbjergvej og Planetvej med sti igennem. Giver

11 Side11/ Britta Dujardin Runddelen 4 bedre trafiksikkerhed for børn, bedre p-forhold for forældre. Dobbeltudnyttelse med hallerne. Godt med seniorboliger. Ingen udviklingsprogram realiseres, bør der åbnes fra Nord til A6. For meget trafik fra Nord gennem bymidten. Luk for trafik fra Nord gennem Bygaden. Bedre trafikforhold = flere cyklende. Forsøg med at spærre for enden af Kirkebjergvej! Cykelsti langs Nordmarksvej og Værebrovej 22. Lea og Jan Elmbak Boolsen Hagenæs Poul E. Uth Jagtvej Heidi Meyer- Karlsen dk 25. Leif Druedahl Gundsølillevej 58 Tågerup 4000 Roskilde Meget tilfreds med spændende udviklingsplan. Bakker op om projektet. Åbn fra Nord (Møllevej) til A6. Godt med seniorboliger. Hvis forlængelse af Planetvej er nødvendig, bør den lægges i tunnel. Mange børn og bløde trafikanter på omr. Tunnelløsning giver trafiksikkerhed. Færdiggør cykelsti langs Nordmarksvej og forbind til stien langs Osvej og stierne i centrum. Så vil flere cykle. Lad bygaden være åben en ensretning eller lukning vil afskære Nord fra Bymidten og virke lukket og negativt. Lav vejbump i stedet. Er behovet der overhovedet? Udstyk et stykke af græssletten mellem bymidten og Nord til yderligere boliger. Det vil forbinde de to bydele og give flere penge i kassen. Området bør også indgå i Det Grønne Bånd og gøres mere attraktivt. Der er ikke økomomisk grundlag for en centerudvidelse pga. opbremsning i privatforbruget, stærk konkurrence og e-handel. ICP mener, at 1/3 af landets butiksareal vil blive overflødigt. Kommunen bør aktivt forhindre centerudvidelse. Om øvrige byggeplaner skal kommunen huske på at bevare Jyllinge som en grøn by. Generelt er det nogle gode forslag til udvikling af Jyllinge. Dårlig ide at ensrette Bygaden og forlænge Planetvej. Her er for mange børn og bløde trafikanter. Trafik fra Nord bør ledes uden om bymidten forlæng Osvej til A6. Nuværende problem med genbrugsplads ved Møllevej trafikstøj for beboere langs hele vejen. Behov for små rækkehuse i 1 plan til senoirer. Utilfreds med, at Spraglehøj projektet ikke er med i planen. Mener forvaltningen har givet falske forventninger til møde i efteråret. Kræver ikke hele Spraglehøjprojektet gennemført nu, og heller ikke nødvendigvis i den form. Men behovene skal dækkes. Det kan gennemføres i etaper. Mener ikke Jyllinges behov er ændrede. Cykelsti langs Nordmarksvej og Værebrovej hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og

12 Side12/21 Bibliotek og kulturskole bør ligge på Spraglehøj. Koster ikke mere end en placering ved Hallerne. Hvis de placeres ved hallerne smuldrer grundlaget for Spraglehøj. Kan ikke se, hvorfor det skulle være mere realiserbart at bygge ved Hallerne end ved Spraglehøj. Mener ikke en placering på Spraglehøj forhindrer helhed. fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan. 26. Leif Druedahl Gundsølillevej 58 Tågerup 4000 Roskilde 27. Leif Druedahl, Gundsølillevej 58 Tågerup 4000 Roskilde 28. Leif Druedahl Gundsølillevej 58 Tågerup 4000 Roskilde Indlæg på borgermødet den 14. januar En række gode ting i forslaget men også meget, som borgerne ikke kan være tjent med. Forkert, at Spraglehøj, der er eksproprieret til formålet, ikke er med i planen. Mange besparelser ved over en årrække at dække behovene på Spraglehøj: masser af plads, ikke mange hensyn, plads til parkering, god trafikadgang, flot indgang til Jyllinge, indbydende, godt for Baunehøjskolen, der er Team Danmark skole. Ulemper ved forslag i udviklingsprogram: begrænset plads, reducere grønne områder i byen, belaster karakteren som gammel fiskerby, begrænset p-mulighed, mere trafik i bymidten, alle behov er ikke dækket. Det er ikke dyrere at gennemføre Spraglehøj i etaper end det vil være at bygge ved Hallerne. Skinproces med workshops og borgermøder. Håber det er et udtryk for utilstrækkelig info og manglende samarbejde, at Spraglehøj ikke er med. Håber det bliver ændret. Ideen med Roskilde Kommunes ekspropriation af Spraglehøj var, at man etapevis og over en årrække skulle etablere faciliteter til behovene inden for idræt, kultur og fritid. Der bør vedtages en princip rammeplan for realisering af Spraglehøj kultur- og fritidscenter. Således vil området efterhånden blive et sted, hvor borgere i hele Roskilde nord kan få dækket deres behov, samtidig med, at der opnås mange samarbejder, dobbeltudnyttelse og synergier. Det vil være billigere end ad hoc løsning af enkeltstående behov. Roskilde Kommune er forpligtet til at gennemføre den udvikling, der var forudsætning for ekspropriationen. Opfordrerer til dialog om fælles plan for området. Der er i høringssvaret redegjort nærmere for behovene, muligheden for synergier og økonomisk organisation. Leif Druedahls oplæg til møde med borgmesteren den 15. jan Rigtig mange gode ting i oplægget. Fint at skaffe penge ved grundsalg, fonde mv. under hensyntagen til de grønne områder i byen. Rigtigt, at det centrale område skal udvikles attraktivt og rekreativt Rigtigt, at Jyllingehallerne skal have mulighed for at bygge ud og hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan. hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan. hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter

13 Side13/21 at fodbold samles ved Spraglehøj. Samarbejde mellem Jyllingehallerne og Spraglehøj. Busholdeplads ved Spraglehøj. Godt med Det Grønne Bånd. Spraglehøj: HVIS der var plads nok og det ikke ville ødelægge det centrale grønne område i Jyllinge ville en placering af faciliteter til kulturbehovet ved Hallerne være ideelt. MEN det er ikke muligt derfor skal Spraglehøj realiseres. Nye tilitag, der ikke naturligt hører til Hallerne skal ligge på Spraglehøj. Bibliotek, kulturskole og faciliteter til idrætsforeninger, aftenskole, kunstforening,teater- og musikforening mv. Med tiden skal det blive et kulturelt oplevelsescenter og socialt samlingssted med bl.a. café. Mange muligheder for synergieffekter og dobbeltudnyttelse. Også god placering i forhold til Risø udbygning mv. Disse muligheder går tabt, hvis projektet udhules med placering af bibliotek og kulturskole ved Hallerne. Håber forslaget bliver ændret. indgår i den samlede plan. 29. Notat af møde den 15. januar 2012 Ønsker, at bibliotek og kulturskole bygges på Spraglehøj, det sikrer fremtidige udvidelsesmuligheder, samt placering af flere aktiviteter her. Placering ved Hallerne blokerer for udvidelse af svømmehal, samt forhindrer synergi ved Spraglehøjløsning. Området ved Hallerne skal primært være grønt parkpræg. Ved evt. bebyggelse er det vigtigt, at fastholde noget grønt. Alternativt forslag flyt fodbold og tennis til Spraglehøj. Bedre teaterfaciliteter, evt.forbedring af faciliteter på Jyllinge skole, så man undgår at skulle bygge nyt. hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan. 30. Poul V. Larsø Skibsvej 20 Programmet mangler systematisk fremgangsmåde, hvor udfordringerne og løsningerne gennemgås. Dermed er nogle udfordringer glemt eller udeladt. F.eks. Trafikkaos om morgenen ved Jyllinge skole, når børn sættes af ved indkørslen fra Værebrovej. Løsningsforslag mangler. Trafikkaos ved Baunehøjskolen og Spraglehøj ved større arrangementer. Her parkeres der alle vegne. Løsning mangler. Dårlig ide at forlænge Plantevej vil give mere trafik i bymidten samt blokere for udvidelse af svømmehal. Forlæng Møllevej til A6 hvorfor er det ikke med? Hvad med tennisbanerne skal de også til Spraglehøj? Det må være bedre, billiger og mere langsigtet at udbygge Spraglehøj i stedet for området ved Hallerne. 31. Lægerne i Jyllinge, Anne Thorsen, Oplyser, at de ikke vil bygge sundhedshus nu pga. regler om overenskomst, regner med at forblive i nuværende lokaler.

14 Side14/21 Kirstine Krarup, Kitt Larsen, Peter Magnussen, Thomas Søgaard, Centret Birte og Henning Mørkeberg Præstemarksvej 15 Adgang for ambulancer og handicapkøretøjer til eksist. lægehus skal sikres i lokalplanen for centret. Mail: Opfordrer Byrådet til at vise fremsyn ved at lægge bibliotek og hvordan kulturskole på Spraglehøj. Kan sammen med fodbold og løbeklub muligheden for danne stamme for evt. seere udvidelser. Det ligger til grund for udvikling af kommunens ekspropriation af området. Stort uopfyldt behov for Spraglehøj til lokaler til aftenskole, ældre, teater mv. og Baunehøjskolens idræts- og behov. fritidsaktiviteter Ikke dyrere at bygge på Spraglehøj end ved Hallerne. Fin indgår i den indkørsel til Jyllinge og god placering i forhold til Risø og samlede plan. Gundsømagle. Mulighed for at Læserbrev 1: bevare dele af Mener udv. Program er udviklet af forvaltningen og kun sendt til fjordmuseets enkelt personer med særlig interesse i udvikling af bygninger Jyllingehallerne. Mener udv. Prog. Kun handler om udvikling af præciseres. Jyllingehallerne. Synes Spraglehøjs Venner er blevet overset/overhørt, og savner indhold om kultur på Spraglehøj. Synes den grønne bymidte bliver ødelagt af byggeri og trafik. Byens kulturelle arv bliver fjernet med lukning og nedrivning af fjordmuseet. Opfordrer til at kommunens penge i stedet går til realisering af Spraglehøj, der i langt højere grad vil gavne borgerne og Team Danmark skolen Baunehøjskole. Fint at nuværende aktivitet fortsættes og udvikles. Læserbrev 2: Det vil snart være slut med at nyde Jyllinges grønne bymidte, når de plastres til med byggeri og parkering. Mange gode elementer i planen, men respekter de grønne områder. Indlæg på borgermødet den 14. januar 2012: Udviklingsprogrammet handler kun om udbygning af Jyllingehallerne. Synes ikke planerne er visionære, men en fortætning og forkrampning af trafik i centrum. Det vil blive livsfarligt at færder her for børn, ungen og ældre. Hvis Byrådet vil være visionære, skal de opfylde planerne om Spraglehøj pligten til at gennemføre den lokalplan, der er grundlag for ekspropriationen. Det er ikke dyrere at bygge her end ved hallerne. Synes ikke borgmesteren har ret i, at hun vil gøre noget fantastisk for Jyllinge. Hun vil sælge byggegrunde i de grønne områder og

15 Side15/ Lena Agerskov Kornvej John Bugge Venusvej Michael Dyre- Ousted formand for Andelsboligforenin gen Grønningen 2, dyre- klistre resten til med p-pladser. Jyllinge betaler således selv, og mister værdien af at bo i et område med luft og frit til himlen. Byrådet mangler visioner har allerede stjålet fjordmuseet og vil nu ødelægge fremtiden ved at stjæle byens grønne område for at finansiere forkrampede planer ved Jyllingehallen. Hån mod ildsjæle, som i ålefesternes tid sikrede kultur- og fritidsliv ved at bygge hallerne. I de seneste 25 år har byen udviklet sig med mange gode initiativer men der har manglet en helhedsplan. Nu får vi en mulighed for at skabe en unik utrolig smuk og sammenhængende by. Fantastisk med stærk sammenhørighed fra lystbådehavn til Jyllinge Nord og fra Gulddysseskov til fjorden. Prisværdig stor politisk interesse og opbakning. Positivt samarbejde med kommunen i forbindelse med legepladsen Kastanielunden. Føler at interessen er oprigtig og det er en god chance for at løfte byen. Kompromiser er nødvendige. Boliger i de grønne områder har fået sindene i kog. Overbevist om, at de ældre bliver glade for seniorboliger i centrum frem for i udlkanten af byen. Måske oven på centret i stedet? Støtte ideen. Forventer, at de grønne områder bliver opgraderet til noget mere spændende et sted man går hen i stedet for igennem. Vigtigt, at Osvej forlænges til Møllevej og videre til A6, ellers er der for meget trafik i bymidten. En stærk bymidte vil være super interessant og rart at have i Jyllinge. Men husk ordentlige p-forhold. Flyt også tennis til Spraglehøj, og lad os så komme i gang! Formålløse møder og høringer. På trods af underskrifter bærer projektet præg af, at der er en plan kommunen vil tvinge igennem fordi centergrunden er solgt. Uden borgerne er bleevet hørt og uden offentligt udbud. Flyttede til Jyllinge fordi der var lys, luft og grønne områder. Fint med bedre vilkår for idræt, skoler og trafik, men IKKE på bekostning af boliger i de grønne områder. Kommunens egen skyld, at grønne områder er kedelige, fordi de ikke er plejet ordentligt. Manglende indsats i Jyllinge ses tydeligt. Naboer til centret er plaget af støj og projektører fra centret. De grønne områder skal ikke plastres til med fleretagers bygninger, p-plads og et kæmpe center, der i forvejen lider med tomme lejemål. I 2012 lød meldingen fra borgerne: løs først infrastrukturen. Flere hundrede naboer til jyllinge Parkvej og Værebrovej plages af massiv bilstøj. Nogle kan ikke benytte haverne i sommerhalvåret pga. støj. Hvis initiativerne i udviklingsprogram gennemføres vil trafikken fordobles = mere støj. Så Åbn møllevej til A6, det vil afhjælpe trafikproblemer. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri.

16 Side16/ Liselotte Anora Jacobsen og Michael Larsen Ahornvej Willy Goldby Merkurvej 22 Ellers godt tilfreds med forslagene og initiativerne i udviklingsprogrammet. God balance mellem Jyllingehallerne og Spraglehøj. Der skal ikke flyttes flere aktiviteter væk fra bymidten, så tømmer man den for indhold. Godt med park og legeområde ved hallerne. Godt med grønt strøg syd for kirken. Fjordsti er unødvendig der er allerede en trampet sti. Dårlig ide at lukke Bygaden, det vil gøre landsbyen til frilandsmuseum og mere biltrafik i centerområdet. Katastrofe, hvis Planetvej forlænges. For bymidten og for den gode plan øst for hallerne. Nu er der trygt at færdes, en vej vil ødelægge helhed og gøre det urtrygt. Katastrofe med boliger i de grønne områder. Unikt at Jyllinge har disse områder midt i byen. Drop det forslag! Plant træer i stedet. Bevar biblioteket hvor det er, luk Kirkebjergvej ved Bygaden og omdan den til gang/cykelsti og nedlæg p-pladserne. Lav p-plads nord for kirkegården. Lav kraftige chikaner på Planetvej og Jyllinge parkvej. Beklageligt, at kommunen er på kant med lovgivningen mærkelig og ustruktureret proces. Hvorfor sælger kommunen grunde fra først, og så langt senere starter dialog om udvikling? (lægehus og Kvickly). Tillader støjende presseanlæg ved Kvickly og erkender senere efter pres fra beboere at støjgrænse er overskredet. Hvem bestemmer reelt? Er det Kvickly eller kommunen? Det nye forslag vil øge støj- og lysforurening for naboer. Forventer, at Bygningsreglementets krav til støj i skel overholdes, samt at det ikke er op til en tilfældig bygherre eller entreprenør at bestemme om bygningsreglementet skal overholdes. Ellers er Roskilde Kommune en udmærket kommune at bo i. 38. Grundejerforening Overordnet set er det et fremragende udviklingsprogram. en Det Ny Jyllinge, Ved omdannelse af fjordmuseumsgrunden er det vigtigt, at sikre v/ Morten Aagreen, udsyn over fjorden fra nord til syd, ved evt. udstykning og bebyggelse. gmail.com Forslag om, at Fjordmuseets permanente udstilling kommer tilbage til Jyllinge. Jyllinge Parkvej bør prioriteres, gør den snoet og anlæg cykelsti på begge sider. I centerkvarteret skal der også være fokus på arkitektonisk sammenhæng og det historiske Jyllinge. NB også på Hallens kedelige nordside. Centerudvidelsen bør ikke lægges ud mod rundkørslen vil spærre for udsigten. Vigtigt med støjafskærmning mellem centret og Baunestien. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende byggeri. Emnet behandles i forslag til lokalplan for udvidelse af Jyllingecentret. Det tilføjes, at boligerne på fjordmuseumsgrun den placeres så udsigten over fjorden sikres. hvordan boligerne på de frigjorte centrale idrætsarealer skal udformes med respekt for det omgivende

17 Side17/ Henrik Pedersen Stenkrogen 28 Der mangler afsnit om udviklingsmuligheder for lystbådehavnen, byggeri. samt sammenbinding af denne med bymidten. Spm. om Det Grønne Bånd bør have forbindelse til syd også. støjafskærmning Forslag om også at flytte tennisbanerne til Spraglehøj. behandles i forslag Vigtigt, at udviklingsprogrammet er realistisk og realiserbart inden til lokalplan for for 10 år. Derfor fint med finansiering ved grundsalg. udvidelse af Høringssvaret indeholder derudover en lang række konkrete ideer Jyllingecentret. og detaljer. Det Grønne Bånd forlænges mod syd og nord og lystbådehavnens udviklingsmulighed er beskrives. Ønsker ikke boliger i de grønne områder. Mener, der på borgermøderne og i pressen er blevet protesteret voldsomt mod den ide, og at det bør tages ud af udviklingsprogrammet. Tilsvarende er en centertilbygning i 2 etager (glas Ufo) helt ved siden af Jyllinges sjæl. Mener, at man træder på Jyllingeborgerne med sådanne planer. Foreslår at genåbne Fjordmuseet som cafe. Helt tosset at forlænge Planetvej. I dag er der trygge forhold for bløde trafikanter, det vil blive ødelagt med en forlængelse af Planetvej til Møllevej. Forlæng Osvej til A6 i stedet, det vil løse bymidtens trafikproblemer. 40. Jyllingehallerne v/ Overordnet set, ros til program og proces. næstformand Ole Enige i visionen og de overordnede principper. Gylling og formand Synes faciliteterne bør udformes, så fonde og alternative for JGI Lene finansieringsmuligheder muliggøres enige i manges bekymring Lindberg Nielsen ved at reducere de grønne arealer i bymidten. Dog er en vis omdannelse til bolig relevant i takt med at faciliteter flytter til Spraglehøj. Dog ikke boliger på Fjordmuseumsgrunden. Fint med integration af bibliotek og kulturskole med hallerne. Bekymrede over trafiksikkerhed ved Planetvejs forlængelse lav hellere vendeplads på sydsiden, samt flere p-pladser nord for hallerne. Fremkommelighed og trafiksikkerhed er vigtig, så alle trafikadfærdsmæssige aspekter bør overvejes inden realisering af udviklingsprogrammet herunder forhold, der ligger uden for udviklingsprogrammet. Ser gerne synergi mellem Spraglehøj og Hallerne uanset hvordan idræts- og kulturfaciliteter bliver fordelt. 41. Randi Thelin, Borgerlisten fik i 1990 stoppet et mastodont byggeri ved Hallerne tilsvarende det, kommunen nu forsøger at gennemføre. Borgerne elsker miljøet i Jyllinge med mange grønne områder. Vil ikke have ødelagt byen med 2 3 etagers byggeri og flere boliger i Mulighed for at bevare dele af fjordmuseets bygninger præciseres.

18 Side18/21 bymidten vil også skabe trafikkaos. Foreslår seniorboliger opført syd for Baunegårdsvej. Mener at faciliteter til idræt- og kulturudvidelser bør ligge på Spraglehøj. Jyllingecentret er en fiasko. Grimt og dårligt indrettet, p-pladsen er ikke vedligeholdt. Undlad at udvide centret, det vil ikke kunne løbe rundt, og borgerne vil ikke have det. 42. Finn Larsen God ide med fjordkilen, men byg ikke boliger på Vibevejs Tværvej 1 Fjordmuseumsgrunden. Underligt, at man gerne vil have frivilligt kulturarbejde, og så slagter Fjordmuseet. OK med boliger langs Lindbjergvej (ved Hallerne) men ikke for mange og for højt. OK at udbygge Hallerne, men hvorfor skal biblioteket flyttes? Boliger ved centret bør være alm. Nyttige, ældre eller plejehjemsboliger. Planetvejs forlængelse er en dødssejler, den må i det mindste sænkes, så der kan etableres gangbro over. Fint med strand ved Klinten. Ok at udbygge Spraglehøj til idræt, glem andre tiltag her. Men start med at plante et bredt bælte ud mod A6, så der bliver lidt mere læ. 43. Birgit og Jørn Ryberg Kajakvej Helle og Niels Larsen, Sportigan Jyllinge Centret Klinten 4 Overordnet flot og spændende plan. Dog med skønhedsfejl. Undlad biblioteks- og kulturbyggeri ved Hallerne, lad området blive brugt til idræt. Unlad udvidelse af centret og boliger i bymidten- det passer heller ikke til den grønne linjeføring, som der er lagt op til. Udvidelse af halområdet vil også give større trafikproblemer og behov for p- pladser. Mange har netop bosat sig i Jyllinge pga. grønne områder og frisk luft. Lav kultur, bibliotek og teatersal på Spraglehøj også fint vartegn for byen, bedre udvidelsesmuligheder, og lettere at tiltrække folk fra Gundsømagle og Stenløse. Utilfreds med placering af centertilbygningen, den vil skabe et A og et B center, og centerdød i den østlige ende af det eksisterende center. Seniorboliger en ok ide, men i 1 plan og langs Parkvejen eller/og på det grønne område mellem Marsvej og Tellusvej. Boliger ved Hallerne også ok. Giv mulighed for at opdele eksisterende parcelhuse i 2 boliger. Fint at nedrive Fjordmuseet, udsigten vil de fleste glædes over. Luk Kirkebjergvej og omdan området fra rundkørslen til Bygaden til p-plads og ophold. Klinten er for lille til strand og badefaciliteter, udstyk den og lav badefaciliteter ved en af havnene. hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan.

19 Side19/ Torben Sønderskov Strandvejen Michael Wigger Gotfredsen og Charlotte Mejsner Pedersen Merkurvej Kaj Bollmann Sognepræst Bygaden 23 A 48. Henrik Gustafsson Langløbet Grundejerforening en Jyllingeparken Jyllingehallen bør kun udbygges med en multihal, øvrigt kultur, bibliotek og idræt bør ligge på Spraglehøj. Ikke boliger her, og heller ikke forlængelse af Planetvej. Det vil være ødelæggende for det grønne miljø, der præger bymidten. Forlæng Osvej til Møllevej og videre til A6. Det vil afhjælpe trafikproblemer i bymidten. Spild af tid for borgerne på borgermøde i marts 2012 at kommentere på Jyllingecenterprojektet. Uhørt at p-pladser syd for centret føres helt hen til Baunestien i forvejen voldsomt meget støj og lysgener for beboerne syd for. Ikke interesserede i at parken ødelægges med boliger uhørt at bygge i 2 3 etager. Her er heller ikke lyttet til borgernes indsigelser. Byg hellere boligerne i Kastanielunden, der alligevel ikke bruges, men kun i 1 plan. Brug ressourcer på istandsættelse af eksisterende center. Under al kritik, at det får lov at forfalde. Mange interessante enkeltelementer i udviklingsprogram. Men tænk mere fremad og mere modigt. Bør være en overordnet ramme, hvor Jyllinge Nordmark og Sydbyen og Gundsømagle tænkes med. Forbindelserne til det omgivende skal tænkes med. Kortsigtet og ikke ordentligt gennemtænkt at satse på massiv udbygning af Centerkvarteret, urealistisk at tro, at centerkvarteret vil få den beskrevne sammenhængskraft. Trafikpresset vil øges, og det er svært at afvikle trafikken. Dermed er udviklingsmulighederne på lang sigt begrænsede, således er der behov, der ikke er opfyldt med planen (teaterkoncertsal, aftenskolerne, unge) og som heller ikke kan rummes på længere sigt. Overbevisende gode argumenter trafikalt og indholdsmæssigt at lægge kulturfaciliteter på Spraglehøj. Mere langsigtet løsning og mere synergi. Også til gavn for Baunehøjskolen.Området ligger også centralt i forhold til Jyllinge Nord og Gundsømagle. Ældreegnede boliger bør hellere placeres syd for Baunegårdsvej i stedet for i de grønne områder i bymidten. Bekymret for, at ensretning af Bygaden leder trafikken ad Langløbet i stedet. Bør forhindres med forbud mod gennemkørsel eller kun for beboere på Langløbet. Hvis ikke Langløbet trafikreguleres anmodes om trafiktælling før og efter ensretning af Bygaden. Fjordstien bør mellem fiskerihavnen og havnen i Nord tage hensyn til fourageringsområde for fiskehejren samt andre vand og vadefugle. Her bør fjordstien benytte Langløbet. Interessant oplæg, mange gode ideer. Mere detaljeret planlægning nødvendig. Dejligt med rundkørsel på Jyllinge Problematikken om støj og lys behandles i forslag til lokalplan for udvidelse af Jyllingecentret. Det tilføjes, at boliger er højst 2 etager. hvordan muligheden for udvikling af Spraglehøj til idræts- og fritidsaktiviteter indgår i den samlede plan. Cykelsti langs Nordmarksvej og

20 Side20/21 v/ Morte Krogsgaard-Hjort og Michael Vonsild, ail.com 50. Vision 2025 v/ Anne-Marie Kristensen Kildehøj Kirsten Villemoes Skalkam Krydservej 33 Parkvej, fjordsti og ensretning af Bygaden. Savner mere forpligtende planlægning af fastholdelse og udbygning af adskillelse mellem gående og kørende trafik. Hvorfor er den nuværende centersti ikke fremhævet som et sikkert trafikknudepunkt? Savner bindinger til kommende lokalplaner. De grønne områder vil blive begrænsede, men principperne for udviklingen kan nok glæde og åbne for andre oplevelser der er i dag. Opfordrer kommunen til at være omhyggelig med detaljeret planlægning af de forskellige projekter. Værebrovej Bakker op om Jyllingehallerne og DGIs høringssvar. Stor ros til kommunens indsats. Problematisk, at der på borgermødet i januar 2012 var mange ældre borgere, der ikke var så fremsynede. Eneste yderligere kommentar, Planetvejs forlængelse er problematisk pga. trafiksikkerhed for børn samt udvidelse af hallerne. Positivt og spændende udviklingsprogram. Der bør etableres adgang til A6 fra Nord. Stor risiko ved forlængelse af Planetvej, utrygt for børn. Hellere flere busstoppesteder frem for ét superbusstoppested. Særbusser til de store uddannelsesinstitutioner i Roskilde. Svært med p-plads/rulleskøjtebane. Hvornår er den hvad? Hellere forbyde gennemkørsel i Bygaden end ensretning. Evt. i begrænset tidsrum. Husk gode forhold for cyklister. Håber at penge fra grundsalg øremærkes til udvikling af Jyllinge. Enig i, at eksisterende grønne områder ikke udnyttes optimalt. Men ikke indbliks- og lysgener for eksisterende boliger fra nye boliger. Lav gode siddemuligheder i de grønne områder også til om aftenen. Integrer vand. Indtænk også området mellem Marsvej og Tellusvej samt Skibsvej og Flådevej. Sørg for tryghed med belysning af områder og stier. Evt. skelnen mellem dagstier og døgnstier. Boliger bør være til flere formål; også fraskilte mv. Når der skal laves apps til landsbyen så få de gamle, der kender historierne i Jyllinge til at fortælle. Fjordsti og bademuligheder bør prioriteres højt helst også anvendelig for handicappede. Hærværkssikring.- evt. depositum ved anvendelse eller anden sikring. Godt med Fjordkile og fjordudsigt. Bør have høj prioritet. Engager borgerne! Fælles stolthed og ejerskab. Fint med bibliotek i centrum, giver mere mening end på Spraglehøj. Cykelsti langs Nordmarksvej og Værebrovej

21 Side21/ Helle og Lars Broberg Jyllingeparken Notat efter møde mellem Niels Larsen og borgmester Joy Mogensen 54. En glad Jyllingeborger Tænk bæredygtigt! De grønne områder i bymidten er et must for alle byer. Husk på, at når de først er inddraget, kommer de ikke igen. 2 3 etagers bygninger her vil være en grim plet i bymidten kedelige uinspirerende bygninger. Frederiksberg have som godt eksempel i mindre skala. Ude af takt med gældende viden, at opføre boliger og udvide center i så lille et område som Jyllinge tænk også på al trafikken. Politikere bør ikke KUN tilgodese kommercielle interesser lad være at sælge ud af arvesølvet! Se også svar nr. 42. Er bekymret for manglende kundegennemstrømning gennem den østlige ende af eksisterende center, hvis forslag til ny lokalplan for Jyllingecentret vedtages. Mener det er urimeligt, at ændre lokalplanen så drastisk, idet han har købt butik med henblik på at den gældende lokalplan blev gennemført. Frygter centerdød for den østlige ende. Foreslår, at 1. sal på centertilbygning bliver bibliotek og boliger. Ønsker vejindgang og parkeringsincitament i østenden samt indkøbsvogne. Mener grundsalget fra kommunen til Brugsforeningen var ulovligt uden offentligt udbud. Ellers positiv overfor udviklingsprogrammet, med NB på kirkeindgang, Foreslår lukning af Bygaden og at dele af plejecenter omdannes til hospice. God ide med fjordsti, men på strækningen fra lystbådehavnen til Klinten er der passager, hvor det er umuligt pga. private ejeres foranstaltninger. Tidligere var der en naturlig sti, den er nu inddraget i private haver.

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske 2014-2017. vedtaget Maj 2013

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske 2014-2017. vedtaget Maj 2013 JYLLINGE BYMIDTE Det skal der ske 2014-2017 vedtaget Maj 2013 Indhold Med Udviklingsprogram for jyllinge bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Landskabsplan for Fjordkilen Vest. Området Fjordkilen Vest

Landskabsplan for Fjordkilen Vest. Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk Landskabsplan for Fjordkilen Vest 18. august 2014 Området Fjordkilen

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske Maj 2013

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske Maj 2013 JYLLINGE BYMIDTE Det skal der ske 2014-2017 Maj 2013 Indhold Med Udviklingsprogram for jyllinge bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne for den videre

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 Teknik- og Miljøudvalget Planafsnittet Sagsnr. 88472 Brevid. 1093931 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 30. august 2010

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95825 Brevid. 1275690 Ref. spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

JYLLINGE. Det skal der ske maj 2015

JYLLINGE. Det skal der ske maj 2015 JYLLINGE Det skal der ske 2016-2019 maj 2015 Indhold Med Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne for den videre udvikling

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Boliger, Smalby, Langholt

Godkendelse af opsamling på fordebat. Boliger, Smalby, Langholt Punkt 10. Godkendelse af opsamling på fordebat. Boliger, Smalby, Langholt 2016-005251 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale.

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.05P16115 Dato: 01122015 Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten,

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION MØDEREFERAT Emne: Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 11 borgere Mødedeltagere: ØU:

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger 19. januar 2017 Helhedsplan Præstø Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger Høringssvar fra beboerne, Fasanvej 6, 4720 Præstø: I Forslag til helhedsplan Præstø ses på

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Der var ved indsigelsesfristens udløb indkommet følgende bemærkninger/indsigelser: 1. Familien Vetter Poulsen, Solgårdsvej 26,

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget. Maj 2014 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj plan-byg-miljo@ishoj.dk Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014, Ishøj Kommune Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. maj 2005 via Magistraten Den J.nr. 01.02.05.P25.011.03/JTK/04/00185 Ref.: Tlf.nr.

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Svinninge Lokalforum

Svinninge Lokalforum Referat af lokalforumsmødet d. 26.8.2014 Svinninge Lokalforum afholdt møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 18.00 20.00 i Svinninge Hallens mødelokale Til stede var: Bente Andersen, Gunnar Andersen, Børge

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013 Dato: 22. februar 2013 Sags id: 190-2012-76937 Dok. nr.: 190-2013-39571 Center for By, Miljø og Erhverv Stiager 2 3500 Værløse Direkte telefon: 72 35 54 52 E-mail: bme@furesoe.dk Opsamling på borgermøde

Læs mere

Lokalplan nr. 440 tillæg 1

Lokalplan nr. 440 tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 6 Referat af borgermøde den 18. august 2016 Dato: 18.09.2016 Tid: 19.00 21.00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3 Salg på pris og projekt UDBUD AF HELLIGKORSVEJ 3 Roskilde Kommune udbyder ejendommen Helligkorsvej 3, beliggende på Kildegårdsarealet centralt i Roskilde By. Der skal

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Borgermøde vedr. trafik- og byudvikling i Årslev-Sdr. Nærå. Deltagere: Søren Kristensen (SK) Formand for Teknik- og miljøudvalget

Borgermøde vedr. trafik- og byudvikling i Årslev-Sdr. Nærå. Deltagere: Søren Kristensen (SK) Formand for Teknik- og miljøudvalget Natur og Trafik Mellemgade 15, 5600 Faaborg Borgermøde vedr. trafik- og byudvikling i Årslev-Sdr. Nærå Mødedato: 15. september 2016 Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk Sted: Årslev Hallen

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen 1 Kenneth Klausen, Multebærvej 2, 9440 Niels Jørgen Nielsen, Multebærvej 6, 9440 (ændringer

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere