Forslag til Lokalplan SKA.B Forslag til kommuneplantillæg nr Boligområde vest for Mjølnersvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.03 Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.85 Boligområde vest for Mjølnersvej"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan SKA.B Forslag til kommuneplantillæg nr Boligområde vest for Mjølnersvej Guldmajsvej Cronborgvej Fortunavej Minervavej Mjølnersvej Polarstjernevej Skarpæsvej Maj 2015 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, WMS-tjeneste

2 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Landinspektørfirmaet LE34 Maj,

3 Forslag til Lokalplan SKA.B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 7 Lovgrundlag 7 Lokalplanpligt 7 Borgerdeltagelse 7 Kommuneplanen 7 Plansystemdk.dk 7 Hvordan er en lokalplan opbygget? 8 Lokalplanredegørelse 9 Lokalplanens baggrund 9 Lokalplanens formål og indhold 9 Lokalplanens område 10 Bæredygtige tiltag 10 Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning 10 Forslagets midlertidige retsvirkninger 14 Kommuneplantillæg nr Vedtagelsespåtegning 16 Lokalplanbestemmelser 17 Formål 17 Område og zonestatus 17 Arealanvendelse 17 Udstykning 17 Bebyggelsens placering og omfang 17 Bebyggelsens udseende 18 Ubebyggede arealer 19 Veje, stier og parkering 19 Tekniske anlæg 20 Grundejerforening 20 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 21 Lokalplan og byplanvedtægt 21 Lokalplanens retsvirkninger 21 Vedtagelsespåtegning 22 Kortbilag 1 - Oversigtskort 23 Kortbilag 2 - Plankort 25 Bilag 3 - Miljøscreening 26 3

4 4

5 Forslag til Lokalplan SKA.B Forord Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at ændre lokalplanområdets anvendelse fra tæt-lav boligbebyggelse til åben-lav boligbebyggelse. Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.B til offentlig debat i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www. frederikshavn.dk Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Sune Riis Østergaard på telefon eller adressen: Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og sendes til følgende adresse: Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé Frederikshavn. Bøjlevejen SKA.B XX Nordsøvej Skarpæsvej Buttervej Højensvej Skagavej Chr. Xs Vej Lokalplanområdets placering i Skagen. Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, WMS-tjeneste 5

6 6

7 Forslag til Lokalplan SKA.B Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Kommuneplanen Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Plansystemdk.dk Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plansystemdk.dk. 7

8 Hvad er en lokalplan? Forslag til Lokalplan SKA.B Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokalplanforslaget. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er juridisk bindende for de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 8

9 Forslag til Lokalplan SKA.B Lokalplanredegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at etablere åben-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Området er ved lokalplanens udarbejdelse omfattet af en lokalplan, der alene giver mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, hvorfor igangsætning af lokalplanprocedure er nødvendig for at imødekomme ønsket om opførelse af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til åben-lav boligbebyggelse. Ejendomme kan udstykkes med en mindste grundstørrelse på 800 m² i princippet som vist på kortbilag 2. Da der er tale om forholdsvist store grunde fastsættes bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom til maksimalt 30 % for at sikre tilpasning med de omkringliggende boligbebyggelser. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tageetage med en samlet bygningshøjde på maksimalt 7,5 m over et af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan, der skal fastsættes i henhold til fremtidig terræn. Bebyggelsen kan opføres i enten røde eller gule teglsten, der kan fremstå som blank mur eller vandskuret. Vanskuret murværk skal fremtræde i farverne hvid, okkerguld, oxydrød eller engelskrød. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer. Garage, skure og lign. mindre bygninger kan enten opføres i teglsten som beboelsesbygningen eller som trækonstruktion med udvendig lodret bræddebeklædning. Tage skal fremstå som symmetrisk saddeltag med en hældning mellem grader. Mindre dele af beboelsesbygningen samt sekundære bygnigner som garage, skur og lign. kan dog gives anden taghældning. Tagmaterialerne skal være røde vingetegl eller sort tagpap. Til mindre tagflader kan zink, kobber, rustfrit står eller glas anvendes. Lokalplanen indeholder desuden en række bestemmelser om tagrender, solceller, vinduer, skorstene osv. Hegn i skel skal være levende hegn, der kan dog opsættes fast hegn som afskærmning omkring terasser. Faste hegn må kun udføres i sort, hvid eller farverne inden for jordfarveskalaen. Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote på 2,5 m DVR90. som følge heraf kan der i en afstand på op til 5 m fra bygningerne terrænreguleres for at tilpasse fremtidigt terræn. Terrænregulering kan ikke ske inden for 1 m fra skel. 9

10 Lokalplanredegørelse Forslag til Lokalplan SKA.B Lokalplanens område Lokalplanområdet, der i sin helhed udgør matr.nr. 79a Skagen Markjorder, har i følge matriklen et areal på m². Arealet er beliggende i byzone i den nordlige del af Skagen. Lokalplanområdet er et ubebygget areal med omkringliggende boligbebyggelse. Mod vest og nord ligger der tætlav boligbebyggelse, mens arealerne syd og øst for lokalplanområdet er en blanding af tæt- og åben-lav boligbebyggelse. Langs den sydlige lokalplangrænse findes stien Ndr. Ringvej. På den sydlige del af lokalplanområdet står et par rækker med blandet beplantning, mens der ved den østlige lokalplangrænse findes en grøft, jf. kortbilag 2. Tæt-lav boligbebyggelse ved Mjølnersvej øst for lokalplanområdet. Lokalplanområdet i forgrunden med tæt-lav boligbebyggelse ved Minervavej i baggrunden. Lokalplanområdet i forgrunden med tæt-lav boligbebyggelse ved Polarstjernevej i baggrunden. Lokalplanområdet set mod syd, hvor blandet beplantning afskærmer for udsyn til boliger ved Skarpæsvej. Bæredygtige tiltag Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år Beslutningen omfatter hele Frederikshavn kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanområdet er delvist beliggende inden for støjkonsekvensområdet for skydebane på forsvarskommandoens areal ved Batterivej 6, Skagen. Lokalplanområdet ligger ca. 1.4 km fra skydebanen. Arealer beliggende i en afstand af op til 1.5 km fra skydebaner kan afhængig af de konkrete forhold være berørt af støj, der ligger over de vejlende grænseværdier for 10

11 Forslag til Lokalplan SKA.B Lokalplanredegørelse visse støjfølsomme aktiviteter. Skydebanen på Batterivej 6 er en pistolskydebane, hvor skydningen foregår i et delvist lukket betonrør. Der affyres maksimalt 500 skud om året. Støjudsendelsen er begrænset, både i styrke og omfang, og støjberegninger viser, at støj fra skydebanen ikke giver anledning til gener i området. Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme SKA.B Cronborgvej. Kommuneplanrammen fastlægger anvendelsen til tæt-lav boligbebyggelse. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, der angiver en anvendelse til åben-lav boligbebyggelse. Der er som følge heraf udarbejdet kommuneplantillæg, hvorved lokalplanområdet overføres til kommuneplanramme SKA.B Lokalplanområdet føres dermed fra en kommuneplanramme udlagt til tæt-lav til en kommuneplanramme, der fastlægger bestemmelser for åben-lav helårsboliger. Der ændres ikke på kommuneplanrammens bestemmelser. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket af planforslaget. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen. Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten. Inden for kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens 5b, nr. 1. Lokalplanområdet er allerede beliggende i byzone og kan betragtes som huludfyldning. Bebyggelsen overstiger ikke 8,5 m og vil ikke være synlig fra kysten. Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med bestemmelserne for anvendelse af kystnærhedszonen. Museumsloven Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens 27. Bygherren kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske konsekvenser. Vandløb / grøft Langs lokalplanområdets sydlige grænse ligger et rørlagt vandløb (Hvidegrøften). Herudover ligger der en grøft ved den sydøstlige lokalplangræn- 11

12 Lokalplanredegørelse Forslag til Lokalplan SKA.B se. Udnyttelse af lokalplanområdet i overensstemmelse med kortbilag 2 kan medføre, at den eksisterende grøft bør omlægges eller nedlægges, jf. kortbilag 2. Grundvand Der er høj grundvandsstand indenfor lokalplanområdet. For at sikre bebyggelsen mod det høje vandtryk fastsætter lokalplanen krav om en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90. Varmeforsyning Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el. Vandforsyning Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 30 % af det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand. Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt Renovation Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på Støjforhold Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet. Jordforurening Størstedelen af området er uafklaret jf. Lov om forurenet jord. Der er i den sydlige del af lokalplanområdet et område som er kortlagt på vidensniveau 2 iht. Lov om forurenet jord. Dette kan medføre særlige bindinger i forbindelse med byggearbejde eller ændret anvendelse af ejendommen. Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland kan kontaktes for yderligere oplysninger. V2-udpegningen knytter sig til området som nedlagt tjæreplads for fiskeri- 12

13 Forslag til Lokalplan SKA.B Lokalplanredegørelse erhverv i perioden V2-udpegningen fremgår af kortbilag 2. Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til grundvand, arealanvendelsen mv. Mjølnersvej, hvor der skal ske vejtilslutning til lokalplanområdet. Veje Lokalplanområdet får vejadgang ad den private fællesvej Mjølnersvej. Der udlægges ny 8.00 m br. privat fællesvej med en kørebanebredde på mindst 6 m inden for lokalplanområdet. Nærværende område var allerede planlagt i lokalplan SKA.223.B. Det vurderes derfor ikke relevant at tildele vejret ad eksisterende private fællesvej Mjølnersvej for det nye område. Til hver bolig inden for lokalplanområdet skal der på egen grund anlægges minimum 2 parkeringspladser begge skal være etableret inden ibrugtagning af ejendommen. Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune Øst for lokalplanområdet ligger en ca. 10 m bred græsbræmme, der forbinder Mjølnersvej med stien Ndr. Ringvej, der ligger syd for lokalplanområdet. Ca. 10 m bræmme mellem lokalplanområdet og boligerne ved Mjølnersvej. Her ses stien Ndr. Ringvej. Boligerne ved Mjølnersvej ses til venstre i billedet. 13

14 Lokalplanredegørelse Forslag til Lokalplan SKA.B Kollektiv trafik Lokalplanområdet dækkes med kollektiv trafik fra Skagen Station på Chr. Xs Vej. Kystbeskyttelse I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland: 14 Skagen: 1,38 m DVR90 Af hensyn til højtstående grundvand i området fastsætter lokalplanen en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90. Kystdirektoratets anbefaling er dermed overholdt. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses. Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter tinglyst på ejendommen: 1. Dok. om naturgas/anlæg mv., tinglyst Lokalplan SKA.223-B, tinglyst Ad 1) Vedr. naturgasledning, der ligger på den sydlige del af lokalplanområdet, jf. kortbilag 2. Bør omlægges for at skabe bedre udnyttelse af lokalplanområdet. Ad 2) Lokalplan, der fastlægger områdets anvendelse til tæt-lav. SKA.B erstatter lokalplan SKA.223-B, hvorfor denne bør aflyses. Aflysning af planer og servitutter Lokalplan SKA.223.B aflyses for den del der vedrører matr.nr. 79a Skagen Markjorder. Aflysning sker ved den endelige vedtagelse af SKA.B : Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra dato og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil (dato)

15 Forslag til Lokalplan SKA.B Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillægget er lavet for at overføre lokalplanområdet fra SKA.B XX til kommuneplanramme SKA.B Der er ikke ændret på kommuneplanrammens bestemmelser. Rammeområdenr. Områdenavn Overordnet anvendelse Anvendelse Spillehaller Nuværende zonestatus Fremtidig zonestatus SKA.B Cronborgvej/Guldmajsvej Boligområde Helårsboliger (åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres. Der kan ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater. Byzone og landzone Byzone og landzone Bebyggelsesprocent Maks. 30 % Etageantal og bygningshøjde Maks. 1,5 etage Maks. 7,5 meter 15

16 Kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan SKA.B Bevaringsværdige bygninger Bygningsforhold i øvrigt Grundstørrelse En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har været offentlig bekendtgjort, relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene byrådet, der beslutter, om bygningen må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det centrale register: Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse. Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det gældende bygningsreglement. P.t. min energiklasse Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over terræn må ikke etableres. Udvendige antenner, paraboler og andet sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg. Mindst 700 m². Ved dobbelthuse mindst 500 m². Grundstørrelser er angivet ekskl. vejarealer. Opholdsarealer/ubebyggede Opholdsarealer skal udgøre mindst 100 % arealer af etagearealet. Parkering Andre forhold Se de generelle rammebestemmelser for parkering. Ingen bestemmelser. Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg nr vedtages til fremlæggelse i perioden fra den DATO til den DATO. På byrådets vegne Birgit Hansen borgmester Michael Jentsch kommunaldirektør 16

17 Forslag til Lokalplan SKA.B Lokalplanbestemmelser Lokalplanbestemmelser I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, 1.1 at området kan anvendes til boligformål (Helårsboliger). 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr 79a Skagen Markjorder samt alle parceller, der efter den udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. 3.2 Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning. 3.3 Der må på ejendommene drives en sådan virksomhed som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger: at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, at ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer karakter af bolig, og at den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændringer af trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 4. Udstykning 4.1 Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 800 m², ekskl. vejareal, i princippet som vist på kortbilag Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelse i hele lokalplanområdet skal opføres med mindste sokkelkote + 2,5 DVR90. 17

18 Lokalplanbestemmelser Forslag til Lokalplan SKA.B Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. 5.3 Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. 5.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,5 m over bygningens niveauplan. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsning. 5.5 Niveauplan fastsættes af Frederikshavn Kommune. Fastlæggelsen af niveauplan skal tage hensyn til terrænregulering og fremtidigt terrræn. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Ydervægge, facader og gavle på beboelsesbygninger skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer såsom træ, eternit eller glas. Ydervægge, facader og gavle, der fremstår som blank mur i teglsten, skal udføres med gule eller røde teglsten. 6.2 Murværk, der vandskures, skal efterfølgende fremtræde i farverne hvid, okkergul, oxydrød eller engelskrød. 6.3 Garager/carporte og tilbygninger skal enten opføres i teglsten som beboelsesbygningen eller som en trækontruktion med udvendig lodret breddebeklædning. 6.4 Træværk på bygninger skal fremtræde i farverne hvid, sort eller en blanding af disse farver eller i røde jordfarver inden for jordfarveskalaen. 6.5 Soklen skal fremstå sort eller som cement uden tilsat farve. 6.6 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer på bygningers ydersider. 6.7 Taget på beboelsesbygninger skal fremstå som symmetrisk saddeltag og tagets vinkel med det vandrette plan skal være grader. Mindre dele af beboelsesbygningen kan udføres med anden taghældning. 6.8 Tage på sekundære bygninger kan have en anden hældning end boligbebyggelsen. 6.9 Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl, sort tagpap eller på mindre tagflader zink, kobber, rustfrit stål eller glas Tagrender, udluftningshætter, afkast og lign. skal udføres i aluminium, galvaniseret stål, zink, kobber eller rustfrit stål. Sekundære bygninger er udhuse, garager, carporte, drivhuse, skure, cykelskure, transformere, pumpestationer ol. mindre bygninger 18

19 Forslag til Lokalplan SKA.B Lokalplanbestemmelser 6.11 Der må opsættes solfangere og solceller på eller integreret i tagfladen, såfremt de er antirefleksbehandlede, og opsættes i kvadratiske eller rektangulære former. Paneler og konstruktion skal udføres med sort overflade 6.12 Vinduer i tagflader må ikke overstige 1/4 af tagfladens længde Den samlede længde af kviste på hver tagflade må ikke overstige 1/3 af hver enkelt tagflades længde Kvistgavle og -sider skal fremstå med glatte sider f.eks. zink eller glas Der må ikke etableres altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over terræn Der må kun opføres murede skorstene, der enten males hvide eller overfladebehandles som bygningens facademur Vinduer og døre skal udføres i træ eller træ/alu. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nærmere skel end 1,0 m. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset, dog maks. 1,8 m. 7.2 Der kan opsættes faste hegn som afskærmning af terrasser. 7.3 Faste hegn må kun udføres i sort, hvid eller farverne inden for jordfarveskalaen. 7.4 Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. I øvrigt må der i en afstand af op til 5 m fra bygninger foretages terrænregulering til en maksimal kote 2.3 DVR90 for at tilpasse fremtidigt terræn til mindste sokkelkoten, jf Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. 7.6 Belysning af områdets interne vej skal udføres som parkbelysning på maks. 3,5 m højde eller som pullertlamper. 7.7 Veje skal være befæstet med sort asfalt. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra den private fællesvej Mjølnersvej ved pkt. A som vist på kortbilag 2. Nærværende område var allerede planlagt i lokalplan SKA.223.B. Det vurderes derfor ikke relevant at tildele vejret ad eksisterende private fællesvej Mjølnersvej for lokalplanområdet. 19

20 Lokalplanbestemmelser Forslag til Lokalplan SKA.B Boligvejen A-B, som er markeret på kortbilag 2, udlægges i en bredde af 8,0 m og anlægges med en kørebanebredde på mindst 6 m. Vejen A-B udlægges som privat fællesvej. Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på den private fællesvej indenfor lokalplanområdet. 8.3 Der skal etableres vendeplads ved pkt. B som vist på kortbilag Der skal udlægges minimum 2 parkeringspladser pr. bolig inden ibrugtagning af ny bebyggelse. Parkeringspladserne skal anlægges på egen grund. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende. 9.3 Udvendige antenner, paraboler og andet sende- og modtageudstyr må ikke opsættes, hvis der er mulighed for adgang til fælles antenneanlæg. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Planlovens 19 og 21a. 9.5 Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandsnet efter Frederikshavn Kommunes anvisninger. 10. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje og belysning. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kommune kræver det. 20

21 Forslag til Lokalplan SKA.B Lokalplanbestemmelser 10.5 Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som anført under lokalplanens punkt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før vejen A-B er anlagt og asfalteret. 12. Lokalplan og byplanvedtægt 12.1 Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan SKA.B ophæves lokalplan SKA.223.B, Tæt-lav boligbebyggelse syd for Cronborgvej, tinglyst , for det område, der er omfattet af lokalplan SKA.B Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I lokalplanens 9.4 stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter planlovens 19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter planlovens 20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering. 21

22 Vedtagelsespåtegning Forslag til Lokalplan SKA.B Vedtagelsespåtegning Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx. xx. xxxx i henhold til planlovens 24. På byrådets vegne Birgit Hansen borgmester Mikael Jentsch kommunaldirektør 22

23 Forslag til Lokalplan SKA.B Bilag Kortbilag 1 78e 77q 77p 77o 81b 78f 77c 77d 77r 77s 77az 77u 77t 77n 77m 77l 81a 77e 77k 77i 77h 77f Mjølnersvej 77at 77au 77av 77ax 77aq 77ar 77as 77g 83 79a 77ap 77ao 77y 77x 77ay 77am 77an 77a 77aæ 77al 77ah 77ad 77ak 77ag 77ø 77ac 77ai 77æ 77ab 77af 77v 77z 77aa 77ae 167ac 167z 167y 167x 7b 167æ 167ø 169b 169c 169d 169e 169f 69p 169g Ndr. Ringvej Sti 142ex 141am 141b 141ao 141ap 141aq 141an 0 40 meter "aø" 141at 141al 141ax 141as 141ar a Lokalplangrænse Privat fællesvej på matrikelkortet Udsnit af matrikelkort den Lokalplan SKA.B Boligområde vest for Mjølnersvej Målforhold 1:

24 Bilag Forslag til Lokalplan SKA.B

25 Forslag til Lokalplan SKA.B Bilag Kortbilag 2 Mjølnersvej A B Ndr. Ringvej Sti meter 60 Lokalplangrænse Lokalplan SKA.B Udstykningsforslag Eksisterende grøft A Vejareal V2-forurening Boligområde vest for Mjølnersvej Målforhold 1:1500 Naturgasledning inkl. servitutbælte tinglyst data leveret af HMN Naturgas I/S 1.95 koter (DVR90) opmålt marts

26 Bilag Forslag til Lokalplan SKA.B Bilag 3 Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. Screening for forslag til: Lokalplan nr. SKA.B Boligområde vest for Mjølnersvej, Skagen Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra dato 30. april 2015 Udførere af miljøscreeningen: MILJØ: BISL NATUR: SILI PLAN: LEMR VEJ: MOME 0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens bilag 3 og/eller bilag 4 jf. lovens 3, stk. 1 Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens 3, stk. 2 (PLAN) Nej (NATUR) Nej Planen omfatter en mindre del af et allerede lokalplanlagt boligområde (lokalplan SKA.223.B) og muliggør en ændret anvendelse fra tæt-lav til åben-lav boligbebyggelse for dette område planen omfattes ikke af lovens bilag 3 og/eller 4. Planen ligger ikke i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under 1, stk. 2. Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes. 26

27 Forslag til Lokalplan SKA.B Bilag Påvirkning Indvirkning Myndighed Bemærkninger Emne +1: Positiv 0: Neutral -1: Negativ Eventuel 1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) Kvalitet eller omfang af levesteder for vildtlevende planter eller dyr Udbredelsen af sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr, herunder bilag IV-arter og rødlistede arter Økologiske forbindelser eller økosystemer såsom arters formering eller naturlige bevægelses- eller trækmønstre. Naturområder (fx moser, heder, overdrev, strandenge, rørsumpe, vandløb, søer, ferske enge og kyster). Bygge- og beskyttelseslinjer Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget Fiskeri, fangster eller de anvendte metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand Friluftsliv eller færdsel i naturen, som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen 0 NATUR Ingen påvirkninger 0 NATUR Der er ikke kendskab til udbredelse af sjældne planter og dyr indenfor planområdet. 0 NATUR Ingen påvirkninger 0 NATUR Der er ingen beskyttede naturområder indenfor planområdet. 0 NATUR Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer indenfor planområdet. 0 NATUR Ingen påvirkninger 0 NATUR Ingen påvirkninger 0 NATUR Ingen påvirkninger 2. Befolkning og menneskers sundhed Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed) herunder støj, lugt, vibrationer, reflekser, skygge Miljøscreening af planforslag - side 2 0 MILJØ Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse, hverken internt i området eller i forhold til de omkringliggende arealer. Trafik 0 VEJ Ingen væsentlig påvirkning. Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ikke relevant. Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser Andet øget adgang for offentligheden Byernes funktion og bymiljø herunde bynatur Risiko for brand, eksplosioner, uheld eller for ulykker og emissioner Risiko for ulykker ved transport af stoffer og materiale 0 VEJ Ikke relevant. 0 VEJ Ingen påvirkning. 0 PLAN En ændring af området fra tæt-lav boligbebyggelse til åben-lav boligbebyggelse vurderes ikke at påvirke Skagen bys funktion, herunder serviceudbud mv, bymiljø eller bynatur. 0 MILJØ Der findes ikke virksomheder som er omfattet af risikobekendtgørelsen inden for en afstand på 500 meter. 0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet 27

28 Bilag Forslag til Lokalplan SKA.B Påvirkning Indvirkning Myndighed Bemærkninger Emne +1: Positiv 0: Neutral -1: Negativ Eventuel 3. Jordbund Jordens overflade, anvendelighed eller dyrkningsværdi 0 MILJØ Anvendelsen af arealerne svarer stort set til den planlagte arealanvendelse i den nugældende lokalplan. Eksisterende jordforurening 0/-1 MILJØ En mindre del af området er kortlagt på vidensniveau 2 jf. Lov om forurenet jord. Ændret benyttelse til boligformål kræver særlig tilladelse jf. Lov om forurenet jord. Den resterende del af området er uafklaret iht. Lov om forurenet jord, og indgår i Regionens igangværende kortlægningsarbejde. Lokaliteten kan derfor, på et senere tidspunkt, blive kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. Risiko for jordforurening 0 MILJØ Anvendelsen af arealerne svarer stort set til den planlagte arealanvendelse i den nugældende lokalplan. Flytning af forventet potentielt forurenet jord Grundvandsændringer i forhold til jordbundsforhold 0 MILJØ Anvendelsen af arealerne svarer stort set til den planlagte arealanvendelse i den nugældende lokalplan. 0 MILJØ Anvendelsen af arealerne svarer stort set til den planlagte arealanvendelse i den nugældende lokalplan. 4. Vand 4.1 Overfladevand Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb Mængden af overfladevand og rent vand eller ændring af vandstand Vandkvalitet eller økosystemer i salt- eller ferskvand (herunder badevand) 4.2 Grundvand 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i spildevandsafledningen fra området. 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i spildevandsafledningen fra området. 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i spildevandsafledningen fra området. Nedsivning 0 MILJØ Det forventes ikke at skulle ske nedsivning af spildevand eller overfladevand i området. Ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet 4.3 Spildevand 0 MILJØ Området er beliggende i område med begrænsede drikkevandsinteresser. Ændring i spildevand 0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 28

29 Forslag til Lokalplan SKA.B Bilag Påvirkning Indvirkning Myndighed Bemærkninger Emne +1: Positiv 0: Neutral -1: Negativ Eventuel 5. Luft Udledning til luften 0 MILJØ Anvendelsen af arealerne svarer stort set til den planlagte arealanvendelse i den nugældende lokalplan. Luft- og støvgener 0 MILJØ Se ovenfor Ændring i Luftkvalitet, herunder udledning, luft- og støvgener 0 MILJØ Se ovenfor Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Anvendelsen af arealerne svarer stort set til den planlagte arealanvendelse i den nugældende lokalplan. 6. Klimatiske faktorer Udledning af drivhusgasser eller andre stoffer, der påvirker klima, temperatur? 0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse. Det vurderes ikke at være nødvendigt med særlige tilpasninger til forventede klimaændringer ud over de i planen beskrevne. 7. Materielle goder Materielle goder (af almennyttig karakter) 0 PLAN En ændring af området fra tæt-lav boligbebyggelse til åben-lav boligbebyggelse vurderes ikke at påvirke de materielle goder. 29

30 Bilag Forslag til Lokalplan SKA.B Påvirkning Indvirkning Myndighed Bemærkninger Emne +1: Positiv 0: Neutral -1: Negativ Eventuel 8. Landskab Arealanvendelse indenfor områder til landbrug, byer, sommerhuse, tekniske anlæg samt skov eller kystnaturområder (klit, heder, moser m.v.) Geologiske processer som kystdannelse, - nedbrydning, sandflugt, jordflugt, vanderosion (fx geologiske beskyttelsesområder eller rimmer og dobber) Særligt værdifulde landskaber eller enkeltelementer (fx geologiske strukturer i ådale, højdedrag, kyststrukturer, solitærtræer, egekrat, eller andet) Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmuligheder i det åbne land Omfanget eller fremtoning af forhistoriske eller historiske steder, bygning, anlæg eller andre værdier, herunder kirkebeskyttelsesområder 0 PLAN 0 NATUR Ingen bemærkninger 0 NATUR Ingen bemærkninger Planområdet er jf. kommuneplanen udlagt til en arealanvendelse som byområde og lokalplanlagt til boligområde via lokalplan SKA.223.B og planforslaget fastholder området til en anvendelse som boligområde i byområde og vurderes ikke at påvirke/ændre dette. 0 PLAN Planområdet er jf. kommuneplanen udlagt til en arealanvendelse som byområde og lokalplanlagt til boligområde via lokalplan SKA.223.B og planforslaget påvirker ikke arealer i det åbne land. 0 NATUR Ingen påvirkninger Fredede områder 0 NATUR Der er ingen fredninger indenfor planområdet. Rumlig oplevelse 0 PLAN Planforslaget medfører ved ændringen fra tætlav boligbebyggelse til åben-lav boligbebyggelse en større åbenhed (mindre bebyggelsestæthed) og ændringen af den maksimale bygningshøjde fra 7,0m til 7,5 m vurderes sammenholdt hermed ikke at påvirke den rumlige oplevelse af området som i dag er omgivet af bymæssig bebyggelser. 30

31 Forslag til Lokalplan SKA.B Bilag Påvirkning Indvirkning Myndighed Bemærkninger Emne +1: Positiv 0: Neutral -1: Negativ Eventuel 9. Kulturarv Kulturhistoriske helheder, samt værdifulde spor eller enkeltelementer 0 PLAN Ingen registreringer Fortidsminder 0 NATUR Der er ikke registreret fortidsminder indenfor planområdet Sten- og jorddiger 0 NATUR Der er ingen sten-eller jorddiger indenfor planområdet Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen påvirkninger Fredede eller bevaringsværdige bygninger eller bygningsmiljøer 0 PLAN Ingen registreringer Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer Historiske bygninger og mindesmærker 0 PLAN Ingen registreringer Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Planområdet udgør en del af et jf. kommuneplan 2009 udpeget særligt værdifuldt landskab, men ændringen fra tæt-lav til åben-lav boligbebyggelse vurderes ikke at påvirke oplevelsen af det bevaringsværdige landskab. Desuden er planområdet omgivet af eks. bymæssig bebyggelser. Opsamling / Konklusion Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket af planforslaget og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. Der henvises dog til bemærkningen under afsnit 3: Jordbund Eksisterende jordforurening: En mindre del af området er kortlagt på vidensniveau 2 jf. Lov om forurenet jord. Ændret benyttelse til boligformål kræver særlig tilladelse jf. Lov om forurenet jord. Den resterende del af området er uafklaret iht. Lov om forurenet jord, og indgår i Regionens igangværende kortlægningsarbejde. Lokaliteten kan derfor, på et senere tidspunkt, blive kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. 31

32 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Guldmajsvej Cronborgvej Fortunavej Minervavej Mjølnersvej Polarstjernevej Skarpæsvej August 2015 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Lokalplan SKA.B.05.10.02 Boligområde ved Guldmajsvej

Lokalplan SKA.B.05.10.02 Boligområde ved Guldmajsvej Lokalplan SKA.B.05.10.02 Boligområde ved Guldmajsvej Bøjlevejen Guldmajsvej Cronborgvej Mjølnersvej Nedre Mosevej August 2015 DDO, Copyright COWI Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Forslag til lokalplan SKA.B.04.02.01 Forslag til kommuneplantillæg 09.66 Toldergårdsvej Midt, Skagen

Forslag til lokalplan SKA.B.04.02.01 Forslag til kommuneplantillæg 09.66 Toldergårdsvej Midt, Skagen Forslag til lokalplan SKA.B.04.02.01 Forslag til kommuneplantillæg 09.66 Toldergårdsvej Midt, Skagen Januar 2014 Udarbejdet af Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, januar 2014. 2 Lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken kommuneplantillæg nr. 15.13 Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken Søndergade Europavejen Thodesvej Lisborgvej Nyborgvej Rønnestvej Juni 2016 DDO, Copyright COWI Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 226-B. Frederikshavn Kommune LOKALPLAN NR. 226-B ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NEDRE MOSEVEJ. Oktober 2006 1

Lokalplan nr. 226-B. Frederikshavn Kommune LOKALPLAN NR. 226-B ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NEDRE MOSEVEJ. Oktober 2006 1 Frederikshavn Kommune LOKALPLAN NR. 226-B ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NEDRE MOSEVEJ Oktober 2006 1 INDHOLD: Lokalplanen er udarbejdet af landinspektørfirmaet Herluf Løhde, Skagen i samarbejde med Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. SAE.E.03.61.01 Genbrugsplads på Ousensvej i Sæby

Lokalplan nr. SAE.E.03.61.01 Genbrugsplads på Ousensvej i Sæby Lokalplan nr. SAE.E.03.61.01 Genbrugsplads på Ousensvej i Sæby januar 2011 Lokalplan SAE.E.03.61.01 Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere