Sommeruni 2015, august Synlig læring og læringsmål Dansk indskoling. v. Anette Jørgensen, Læreruddannelsen Zahle, UCC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommeruni 2015, 3.-4. august Synlig læring og læringsmål Dansk indskoling. v. Anette Jørgensen, Læreruddannelsen Zahle, UCC"

Transkript

1 Sommeruni 2015, august Synlig læring og læringsmål Dansk indskoling v. Anette Jørgensen, Læreruddannelsen Zahle, UCC

2 Program Tid Mandag 3. august Tirsdag 4. august Morgenkaffe Morgenkaffe Velkomst og forventningsafstemning Forenklede fælles mål Kaffepause Kaffepause Didaktisk model: Diamanten Et eksempel Frokost Frokost Læringsmålstyring diskussion FFM: Tværgående emner Tværgående emne fortsat - Sproglig udvikling Øvelse arbejde i team Øvelse indarbejdelse af DSAdimension i gårsdagens øvelse Kaffepause Kaffepause Videndeling på tværs af teams/skoler Fælles opsamling Opsamling Evaluering af Sommeruni Tak for denne gang Synlig læring og læringsmål i dansk indskoling v. Anette Jørgensen, Læreruddannelsen Zahle, UCC August 2015

3 Præsentation af underviser Cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet Lektor ved Læreruddannelsen Zahle siden 2007 Underviser primært lærerstuderende i dansk ift. indskoling og mellemtrin, men har også udskoling og har tidligere undervist i linjefaget specialpædagogik og været koordinator v. Skrivecenter Zahle Underviser på Sommeruniversitet 2013: Sprogvurdering og skriftsprogstilegnelse i indskolingen Underviser på Sprogpakken (landsdækkende efteruddannelsesforløb for pædagogisk personale i daginstitutioner) Underviser på læsevejlederuddannelsen Efteruddanner lærere på EVU-moduler Anette Jørgensen

4 Kursets organisering og mål Præsentation af kursister Forventningsafstemning en lille øvelse Organisering Vekselvirkning mellem oplæg og konkret undervisningsplanlægning i teams Erfaringsudveksling på tværs af teams/skoler Diskussion af læringsmålsstyret undervisning undervejs Overordnet mål: Kursisten kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i dansk

5 Forventningsafstemning En lille øvelse Find et eksempel fra din egen undervisning, hvor læringsmålet var usynligt for dine elever (og dig selv?). Beskriv situationen så objektivt som muligt Find et eksempel fra din egen undervisning, hvor læringsmålet var synligt for dig og dine elever. Beskriv situationen så objektivt som muligt Find en kollega fra en anden skole og diskutér forskellen på de to situationer Kort opsamling i plenum Hvilke(t) mål har du med dette kursus?

6

7 Forenklede fælles mål hvorfor nu det? En del af folkeskolereformen et fagligt løft af folkeskolen, at Fælles Mål blev præciseret og forenklet Hvorfor? Målene blev ikke brugt (EVAs evaluering af Fælles Mål fra 2012) Fælles Mål skal fremadrettet danne rammen for lærernes undervisning Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke indhold Forenkling af Fælles Mål har to hensyn: reduktion & konkretisering Forenkle mål: Væsentligt at reducere og præcisere målene, så det er klart for alle, hvad eleverne skal kunne (alle = lærere, ledere, pædagoger, elever/forældre) Mål som anvendeligt redskab i den daglige undervisning: Mere konkrete mål, hjælp til progression Ændring af form ikke indhold Udgangspunktet var de eksisterende Fælles Mål 2009 med rum for ajourføring

8 EVAs rapport Internationale studier har længe vist sammenhænge mellem målsætning og læring i skolen I en dansk kontekst arbejder lærere og børnehaveklasseledere imidlertid ikke med læringsmål Deres planlægning og gennemførsel af undervisning er ikke styret af læringsmål, og det skyldes først og fremmest, at de ikke oplever en forskel. Eleverne lærer noget uafhængigt af arbejdet med mål Der er desuden uklarheder i forståelsen af læringsmål. I interviews udtrykker de fleste lærere, at de arbejder med læringsmål, men disse eksemplificeres i nogle tilfælde med emner eller aktiviteter, der skal gennemføres I forbindelse med forhold, hvor såvel praksis som terminologi er under forandring, bør man imidlertid have blik for, at arbejdet med læringsmål kan være en del af læreres implicitte didaktiske praksis

9

10 Det nye Mål for læring fokus på målstyret undervisning Systematisk kobling mellem elevens kunnen og viden: Kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål skal skabe kobling mellem undervisningens indhold og elevens læring gennem systematisk sammenhæng mellem kompetencer, færdigheder og viden Mere konkrete mål forenkling og præcisering med henblik på anvendelse: FFM skal være konkrete mål, der mindsker oversættelsen fra Fælles Mål til konkrete mål for den enkelte elev mest muligt Dynamisk understøttende materiale: FFM skal være et brugbart redskab i arbejdet med målstyret undervisning

11 Målstruktur Fagformål: Fagformålet er revideret i relation til læringsmålstænkningen. Der har i nogle fag været behov for at præcisere eller målrette fagformålet Normalmål: Nye mål er formuleret som normalmål, der bygger på det gennemsnitlige forventningsniveau for et klassetrin Opmærksomhedspunkter for udvalgte kerneområder i dansk, matematik og børnehaveklassen: Forventet minimumsbeherskelsesniveau for grundlæggende færdigheder som er forudsætning for, at eleven kan tilegne sig kompetencer på efterfølgende klassetrin i alle fag Vejledende udfordringsopgaver for de dygtigste elever

12 Fælles Mål som ramme for målstyret undervisning

13 Kompetencer, færdigheder og viden Viden omfatter faktuel viden, teoretisk og begrebslig viden, procedure- eller principviden og praksisviden Færdigheder omfatter brug af tilegnet viden og knowhow til udførelse af opgaver og opgaveløsning Kompetencer omfatter brugen af viden og færdigheder (personligt, socialt og metodisk), herunder kompetencen til at kunne reflektere over viden og færdigheder

14 Prioritering og fokusering Klare læringsmål giver læreren mulighed for at lede læreprocesserne, så de ønskede læringsresultater fremmes hos eleverne Opstilling af læringsmål sker både ud fra de samlede læreplan og ud fra en vurdering af elevernes forudsætninger Opstilling af mål er altid et valg, hvor der prioriteres. Noget udpeges og andet vælges fra. I processen indgår lærerens vurdering af, hvad eleverne allerede kan i forhold til målene I forlængelse heraf gør læreren sig overvejelser over, hvordan forløbet kan danne grundlag for nye læringsmål i et kommende forløb Klare læringsmål, som også er tydelige for eleverne, giver både læreren og eleverne mulighed for at prioritere og fokusere på det vigtigste og skabe fælles engagement om at nå målene Hvad skal eleven lave Hvad skal eleven lære

15 Udviklingsspiralen

16 Didaktisk model: Diamanten

17 Planlægning, gennemførelse og evaluering

18 Planlægning, gennemførelse og evaluering I forbindelse med nedbrydning af mål er det en god idé at være opmærksom på de handlingsangivende verber Eleven kan - anvende, bruge, benytte, beherske - lytte, tale, fortælle, formidle, udtrykke - læse - dramatisere, improvisere, eksperimentere - interviewe - udvikle, fortolke, handle - beskrive, gennemføre, planlægge Undgå mål som er svære at observere, fx: - Eleven kan forholde sig til - Eleven forstår

19 Planlægning, gennemførelse og evaluering Faser: 1. Indledning (iscenesættelse) 2. Bearbejdning (aktiviteter) 3. Opsamling (fællesgørelse) Elevvenlige formuleringer: Det, I skal lære er Derfor skal vi arbejde med Når vi er færdige, skal I kunne

20 Planlægning, gennemførelse og evaluering Evaluering Evalueringen foregår ift. læringsmålene både formativt og summativt. Hvordan var elevernes læringsudbytte? I hvilket omfang understøttede undervisningsaktiviteterne eleverne i at nå målet?

21 Forenklede Fælles Mål Børnehaveklassen I børnehaveklassen er der for alle kompetenceområder et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Da leg skal udgøre et centralt element i børnehaveklassens aktiviteter skal undervisningen i faglige aktiviteter tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge og ikke udgøre et løsrevet træningselement i formelle færdigheder.

22 Kompetencemål Børnehaveklassen I børnehaveklassen er der for alle kompetenceområder et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Da leg skal udgøre et centralt element i børnehaveklassens aktiviteter skal undervisningen i faglige aktiviteter tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge og ikke udgøre et løsrevet træningselement i formelle færdigheder.

23 Kompetenceområde Sprog Område Færdighedsmål Vidensmål Samtale Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig Eleven har viden om talesprogets funktioner Fortælling Eleven kan gengive indhold af tekster Eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion Sproglig bevidsthed Opmærksomhedspunkt: Eleverne kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z) Skrivning Læsning It og digitale medier Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord- og sætningsdannelse Eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning Eleven har viden om læseretning og enkle ordlæsestrategier Eleven har viden om ikoner og værktøjer i digitale medier

24 Diamanten et eksempel Fælles mål Læringsmål Eleverne kan gengive et handlingsforløb i en fiktionstekst Eleverne kan beskrive, hvem teksten handler om Eleverne kan beskrive, hvor teksten foregår Eleverne kan beskrive tekstens tema Eleverne kan bearbejde udvalgte episoder i tekst, billeder, sætninger (skrevne/talte) eller dramatisk. Eleverne kan forklare, hvorfor de har valgt netop disse episoder

25 Diamanten et eksempel Undervisningsaktiviteter Læreren demonstrerer, hvordan han/hun gengiver en fiktionstekst Fælles gengivelse af en fælles tekst, før eleverne selv prøver på en tredje tekst Gentagelse af forløb Stilladseringsark med handlingsbro Læreren støtter ved at benytte specifikt sprog i forbindelse med at gengive en tekst, fx bogen handler om personerne er historien foregår historien ender med højdepunktet var, da Mulighed for at bearbejde og udtrykke oplevelsen af teksten på forskellig vis: tale, læse, skrive, dramatisere

26 Diamanten et eksempel Evaluering??? Tegn på læring Eleven kan beskrive tekstens tema Eleven forklarer, hvad teksten drejer sig om Eleven giver eksempler på temaet ud fra egne oplevelser Eleven forklarer sammenhænge mellem teksten og andre lignende situationer

27 Fælles mål dansk 2009 / 2014 Kilde: Lise Vogt: Meningen med de nye Fælles mål, KvaN nr. 101/2015

28 Forenklede fælles mål Indskoling

29 Progression? Kilde: Lise Vogt: Meningen med de nye Fælles mål, KvaN nr. 101/2015

30 Kompetenceområder og mål, 2. klasse Sammenhæng?!?

31 Øvelse Del 1 Gå sammen i jeres team Udvælg 1-2 målpar, som I vil udarbejde undervisningsforløb på baggrund af tag meget gerne udgangspunkt i jeres konkrete planer for det kommende skoleår Indtænk evt. opmærksomhedspunkter og udfordringsmål Udfyld diamanten (eller skemaet) Del 2 Find en kursist fra en anden skole Del jeres forløb og giv gensidig konstruktiv feedback gerne vha. opklarende, åbne og udfordrende spørgsmål

32 Program Tid Mandag 3. august Tirsdag 4. august Morgenkaffe Morgenkaffe Velkomst og forventningsafstemning Forenklede fælles mål Kaffepause Kaffepause Didaktisk model: Diamanten Et eksempel Frokost Frokost Læringsmålstyring diskussion FFM: Tværgående emner Tværgående emne fortsat - Sproglig udvikling Øvelse arbejde i team Øvelse indarbejdelse af DSAdimension i gårsdagens øvelse Kaffepause Kaffepause Videndeling på tværs af teams/skoler Fælles opsamling Opsamling Evaluering af Sommeruni Tak for denne gang Synlig læring og læringsmål i dansk indskoling v. Anette Jørgensen, Læreruddannelsen Zahle, UCC August 2015

33 Målstyring ja tak Kilde: Mikkel Skovgaard og Dorte Østergreen-Olsen: Hvad skal vi med læringsmålstyret undervisning og hvordan kan vi gribe det an?, Liv i skolen 4/2014

34 Målstyring nej tak Samtidig finder jeg det dog vigtigt at overveje, om alt i skolen kan og skal være målstyret. Når man styrer efter nogle mål, vil der samtidig være andre ting, man ikke giver opmærksomhed eller ikke kigger efter tegn på. Da læringens veje ofte er uforudsigelige, kan det være vigtigt også at have for øje, om eleverne lærer andre ting end det, vi lige har sat os for at måle. Man skal derfor have opmærksomhed på, hvad det er, der tæller i folkeskolen og hvad der derfor skal tælles. Som Albert Einstein sagde: Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles. Det bliver vores opgave på skolerne at diskutere, hvordan det giver mening at arbejde målstyret. Conny Hvidberg i KvaN nr. 101/2015

35 Målstyring nej tak Den målstyrede undervisning efter skolereformen bryder afgørende med den kontinentale didaktiktradition og dannelsesbegrebet. Læringsmålstyret undervisning understøtter en autoritær udvikling, der styrer menneskelig aktivitet efter lederbestemte mål. Undervisning er en intentionel handling. En handling, hvor læreren gerne vil lære sine elever noget. Lærerens opgave er at bidrage til elevernes læring og dannelse ( ) Undervisningen kan betragtes som et møde og en samtale om et væsentligt indhold. Et møde, som læreren har forberedt og opstillet hensigter og mål med ud fra sine ønsker og intentioner. Mødet er orienteret omkring disse intentioner, men hvad der kommer ud af mødet præges og skabes af deltagerne og er til en vis grad uforudsigeligt. Så formål og mål med undervisning ja tak, men læringsmålstyret undervisning nej tak. Karen Marie Hedegaard, Torben Nørregaard Rasmussen og Steen Simonsen i KvaN nr. 101/2015

36 Ja tak, nej tak, måske, delvis, nogle gange? Gruppediskussion Diskutér med udgangspunkt i citaterne jeres egne holdninger i små grupper Inddrag evt. jeres indledende undervisningseksempler fra i går formiddags Indtænk det organisatoriske niveau hvilke rammer er fx givet fra landspolitikerne, kommunen, skolelederen Hvilke muligheder har I for at agere inden for rammerne? Kort fælles opsamling og så haster vi videre for at nå målet

37 Tværgående emner Fælles Mål indeholder fire tværgående emner, der er indskrevet i alle obligatoriske fag: Innovation og entreprenørskab IT og medier Sproglig udvikling Elevernes alsidig udvikling Sproglig udvikling Faglig læsning og skrivning Dansk som andetsprog som dimension i fagene

38 Sproglig udvikling og sproglige mål Sproglig udvikling handler om skolens målrettede arbejde med børnenes tilegnelse af fagenes sprog, ordforråd og tekster Eleverne lærer fag gennem sprog og sprog gennem fag. For at det kan lade sig gøre, skal der opstilles både faglige og sproglige læringsmål for børnene Elevers læring afhænger i høj grad af, at de får den sprogstøtte, de måtte have behov for Det er vigtigt at have for øje, at elever med sproglige udfordringer er afhængige af, at lærere (og pædagoger) medtænker sproget i alle læringsaktiviteter Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at dansk er undervisningssprog i alle fag i folkeskolen (undtagen fremmedsprogsundervisningen). Det betyder, at tosprogede elevers forståelse af indholdet i undervisningen afhænger af, hvor meget dansk de kan, og af, at de tilegner sig dansk i alle fag

39 Særlige opmærksomhedsområder Faglig læsning og skrivning Faglig læsning og skrivning er en væsentlig del af elevernes skriftsproglige udvikling Der skal i særlig grad arbejdes med forforståelse, teksters formål og børnenes brug af strategier Dansk som andetsprog som dimension i fagene DSA som dimension i fagene er i det omgang der er tosprogede børn i klassen også en væsentlig del af området sproglig udvikling Tosprogede elever udvikler deres hverdagssprog på to eller flere sprog. I den almindelige undervisning er det lærerens opgave at indtænke, hvordan eleverne lærer fag gennem sprog og sprog gennem fag. Opmærksomheden skal i særlig grad være rettet mod førfaglige begreber og gråzoneord

40 Dansk som andetsprog (DSA) Der er flere niveauer af DSA-mål: Mål for basisundervisning Mål for supplerende DSA som skal tænkes sammen mellem DSA og øvrige fag Sproglige mål (herunder DSA-dimension) i alle fag De fire kompetenceområder i DSA - Læse - Skrive - Lytte - Tale Find inspiration også til danskfaget i de supplerende mål for DSA:

41 Tosprogede børns sprogtilegnelse Det tager ca. 1-2 år at tilegne sig daglige kommunikative kompetencer på andetsproget Det kan tage 5 år eller længere at opnå et skolefagligt sprog, der ligner etsprogedes Derfor kan man ikke uden videre måle tosprogedes sprogudvikling ud fra den alderssvarende etsprogede norm, men må i stedet se på, hvad man kan forvente af det enkelte barn ud fra, hvor lang tid, det har lært dansk Derudover påvirker forældrenes socioøkonomiske og uddannelsesmæssige baggrund også den sproglige udvikling hos tosprogede, ligesom den gør hos etsprogede

42 Særlige forhold ved tosprogedes sprogtilegnelse Tosprogede lærer samlet set mere sprog og mere om sprog end etsprogede har en naturlig tilgang til at anskue sproget fra et metasprogligt perspektiv udvikler ved at lære to sprog i højere grad end etsprogede generelle kognitive kompetencer, som styrker generelle kognitive læringskompetencer har et ordforråd, der typisk er fordelt på de to sprog

43

44 Hvad er sprog? Gæt kommunikationssituationerne: 1. Se, det får dem til at bevæge sig. De her bliver ikke siddende. 2. Vi fandt ud af at nålene blev på magneten. 3. Vores eksperiment viste at magneter tiltrækker nogle metaller. 4. Magnetisk tiltrækning findes kun mellem jernmetaller.

45 Fra hverdagssprog til fagsprog

46 Brobygning

47 Faglærerens viden

48 Faglærerens færdigheder

49 Stilladsering på makroniveau

50 Øvelse Del 1 Gå igen sammen i jeres team Fortsæt arbejdet med undervisningsforløbet fra i går (eller vælg et nyt målpar fra Fælles Mål og udarbejd nyt forløb) Indtænk det tværgående emne sproglig udvikling i forløbet. De sproglige mål skal skrives tydeligt frem Del 2 (hvis vi kan nå det) Find en kursist fra en anden skole Del jeres forløb og giv gensidig konstruktiv feedback gerne vha. opklarende, åbne og udfordrende spørgsmål

51 Fælles opsamling og evaluering Hvad tager I med jer helt overordnet? Hvad har I lært? Sammenhold med jeres individuelle mål fra i går Inddel fx i viden og færdigheder hvad ved jeg, hvad kan jeg? Generel ris og ros Hvad fungerede, hvad fungerede ikke? Tak for denne gang!

52 Kilder Gibbons, Pauline (2009): Læring gennem samtale, Unge Pædagoger 5/2009 Hedegaard, K.M. m.fl. (2015): Kan man have noget imod målstyret undervisning?, KvaN 101/2015 Hvidberg, Conny (2015): Målstyret læring i praksis, KvaN 101/2015 Morisano, D., & Locke, E. A. (2013). Goal Setting and Academic Achievement i Hattie & Anderman (red.): International Guide to Student Achievement, New York: Routledge. Skovgaard, Mikkel og Østergreen-Olsen, Dorte (2014): Hvad skal vi med læringsmålstyret undervisning og hvordan kan vi gribe det an?, Liv i skolen 4/2014 Vogt, Lise (2015): Meningen med de nye Fælles Mål, KvaN 101/ kolen_pixi_intro.pdf

Sommeruni Synlig læring og læringsmål i fagene og emner Dansk (indskoling og mellemtrin): Børn med særlige behov. Trine Nobelius, lektor

Sommeruni Synlig læring og læringsmål i fagene og emner Dansk (indskoling og mellemtrin): Børn med særlige behov. Trine Nobelius, lektor Sommeruni 2015 Synlig læring og læringsmål i fagene og emner Dansk (indskoling og mellemtrin): Børn med særlige behov Trine Nobelius, lektor UCC Videreuddannelsen, Læring og Didaktik Mål med Sommeruni

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Forenklede Fælles Mål

Forenklede Fælles Mål CkareØster Gør tanke til handling VIA University College Forenklede Fælles Mål Fra bestemmelser til læringsmål Ole Haubo og Kaare Øster, VIA CFU Program http://ffm.emu.dk/ Introduktion Kort om Forenklede

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Skrivevejledning for kommunale valgfag

Skrivevejledning for kommunale valgfag 22. maj 2014 Skrivevejledning for kommunale valgfag Indledning Denne vejledning er udarbejdet til brug for kommuner eller skoler, som ønsker at tilbyde kommunale valgfag ud over valgfagsrækken. Ifølge

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk

Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk Program 1. Velkomst og præsentation v. Lise Platz, skoleleder 2. Glidende overgang 1. Praktisk information v. Betina

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Sommeruni Synlig læring, elevers læringskompetence og feedback. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet

Sommeruni Synlig læring, elevers læringskompetence og feedback. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Sommeruni 2015 Synlig læring, elevers læringskompetence og feedback Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Målet er.. at I har/kan: Kendskab til og viden om synlig læring og feedback, som redskab

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Nye Fælles Mål + Idræt som prøvefag. Idrætskonsulent Lasse Rye Rasmussen

Nye Fælles Mål + Idræt som prøvefag. Idrætskonsulent Lasse Rye Rasmussen Nye Fælles Mål + Idræt som prøvefag Idrætskonsulent Lasse Rye Rasmussen Program 1. Del 1: Nye Fællesmål + rammer for IDRÆT som prøvefag (Lasse) 2. Forenklede Fælles mål og den didaktiske ramme 3. Læringsmålsstyret

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb 8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb Kaffepause 10:00-10:15 Frokost 12:15-13:00 Kaffepause 13:45-14:00 SPROGLIG UDVIKLING

Læs mere

Nye fælles mål. Temamøde om folkeskolereformen. IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen

Nye fælles mål. Temamøde om folkeskolereformen. IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen Nye fælles mål Temamøde om folkeskolereformen IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen Læreruddannelse Kompetencer Efteruddannelse Kompetencer Læreplan Mål, vejledning, materialer etc.

Læs mere

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk CFU, UCC Torsdag den 28. april 2016 kl. 9.00-15.00 Mål At deltagerne: kender fagets kompetenceområder samt kompetence-, færdigheds- og vidensmål ved, hvordan

Læs mere

Forenklede Fælles Mål tysk

Forenklede Fælles Mål tysk Forenklede Fælles Mål tysk CFU, UCC Onsdag den 6. maj 2015 kl. 13.00-16.00 Mål Deltagerne har: Kendskab til forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i forenklede

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Forenkling af Fælles Mål

Forenkling af Fælles Mål Forenkling af Fælles Mål 6. september 2013 Master for forenkling af Fælles Mål 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, at Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på,

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Temaaften om status og udvikling

Temaaften om status og udvikling Temaaften om status og udvikling 17.00 18.30 1. Velkomst og indledning 2. Status - Planlægning af kommende skoleår - Elevernes skoledag - Medarbejdernes arbejdsdag - Nyt år og ny bygning -> 2016 4. Skoleudvikling

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Synlig læring og læringsmål i fagene

Synlig læring og læringsmål i fagene Synlig læring og læringsmål i fagene Mandag den 3. august 2015 ved Mia Graae - om tegn på skriftsprogsvanskeligheder og tiltag i undervisningen Dagens program 1. Velkomst og præsentation 2. Praktiske oplysninger

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

INTERVENTIONSDESIGNET. Formål, mål og proces

INTERVENTIONSDESIGNET. Formål, mål og proces INTERVENTIONSDESIGNET Formål, mål og proces FORMÅL Forskning Udvikling UDVIKLINGSFORMÅL At understøtte lærerens planlægning af målstyret undervisning og de aktiviteter, der støtter målstyret undervisning

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Mastergruppe for forenkling af Fælles Mål

Mastergruppe for forenkling af Fælles Mål Mastergruppe for forenkling af Fælles Mål 19. juni 2013 Master for forenkling af Fælles Mål Notatet beskriver mastergruppen for forenklingen af Fælles Måls anbefaling til børne- og undervisningsministeren

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Introduktion Den nye folkeskolereform stiller skarpt fokus på målstyret undervisning og læring. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forenklede fælles mål og målstyret undervisning i engelsk

Forenklede fælles mål og målstyret undervisning i engelsk Forenklede fælles mål og målstyret undervisning i engelsk Tirsdag d. 5. maj kl. 13 16 Helle Rodenberg, her@ucc.dk Mål Deltagerne har Kendskab til Forenklede Måls opbygning Kendskab til den målstyrede undervisnings

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Refleksionsspørgsmål til kapitel 2

Refleksionsspørgsmål til kapitel 2 Refleksionsspørgsmål til kapitel 2 Forskellene på kvalifikationsrammens og vejledningens forståelse af begreberne viden og kompetencer sammenfattes i nedenstående tabel. Den danske kvalifikationsramme

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Brandbjerg Højskole, den 25. november 2015

WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Brandbjerg Højskole, den 25. november 2015 WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Brandbjerg Højskole, den 25. november 2015 opstille og synliggøre læringsmål knyttet til repræsentation og symbolbehandling på forskellige klassetrin udvikle og vurdere undervisningsaktiviteter

Læs mere

De gode læringsmål. Konference for UVM den 06. maj 2015

De gode læringsmål. Konference for UVM den 06. maj 2015 De gode læringsmål Konference for UVM den 06. maj 2015 Kompetencehuset LeneHeckmann.dk Lene Skovbo Heckmann CVR: 32 90 84 97 Avedøregårdsvej 74, 2650 Hvidovre Tlf.: 0045 28947944 E-mail: mail@leneheckmann.dk

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Målstyret undervisning og undervisningsdifferentiering

Målstyret undervisning og undervisningsdifferentiering Målstyret undervisning og undervisningsdifferentiering Konference om differentiering i tysk Tysklærerforeningen 30. januar 2015 Jens Rasmussen Målstyret undervisning er proaktiv undervisning Aktiv undervisning

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Målstyret læring i skolen. Liv i skolen Nr. 4 december 2014 16.

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Målstyret læring i skolen. Liv i skolen Nr. 4 december 2014 16. Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Målstyret læring i skolen Liv i skolen Nr. 4 december 2014 16. årgang Tema: Målstyret læring i skolen Udgiver: VIA University College Hedeager

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni Link til kursusmappe

Målstyret læring. Sommeruni Link til kursusmappe Målstyret læring Sommeruni 2015 Link til kursusmappe http://llk.dk/6l94tt Morgenmad (08.00 8.30) Introduktion (08.30 8.50) Præsentation Læringsmål m.m. Målstyret læring (08.50-09.35) Cirkeløvelse Gennemgang

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm år 2

Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Hørsholm kommune: Vi skal skabe fantastiske skoler - som uddanner til fremtiden De nationale mål er: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de

Læs mere

28-04-2015. Forenklede Fælles Mål for naturfagene. EVA-rapport 2012. Tre overordnede mål med reformen. Parkvejens Skole den 4.

28-04-2015. Forenklede Fælles Mål for naturfagene. EVA-rapport 2012. Tre overordnede mål med reformen. Parkvejens Skole den 4. Forenklede Fælles Mål og årsplanlægning i natur/teknologi men? 1) Hvordan lærer elever bedst muligt? 2) Hvordan lærer elever mest muligt? 3) Hvordan kan elever støttes i deres læring? 4) Hvordan kan elever

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Workshop om forenklede fælles mål fra teori til praksis.

Workshop om forenklede fælles mål fra teori til praksis. Workshop om forenklede fælles mål fra teori til praksis. Forenklede Fælles Mål og den understøttende undervisning i Onsdag d. 17. september, 13.30-16.30 Thy Uddannelsescenter. 1 Dagens program Introduktion

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling 8. nov. 2016 kl. 8.30 15.00 Museumscenter Hanstholm Hvem er jeg? Uddannet lærer i 2004, bl.a. som historielærer og kristendomskundskabslærer.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING PLANEN FOR I DAG Læringsmålstyret undervisning PAUSE Hands-on Intro til tænkningen Hvordan arbejder jeres skole med mål? Forenklede Fælles Mål Vidensportalen på EMU Udarbejd

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

Den målstyrede folkeskole

Den målstyrede folkeskole Den målstyrede folkeskole Konference: Forskning i folkeskole i forandring 19. august 2014 Jens Rasmussen Kommune Skole Nationale mål, resultatmål og Fælles Undervisning Tre nationale mål: 1. folkeskolen

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Nationale mål, resultatmål og Fælles Mål Tre nationale mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Skolereformen Forældresamtalerne. - en invitation til et udviklingsarbejde og et medansvar!

Skolereformen Forældresamtalerne. - en invitation til et udviklingsarbejde og et medansvar! Skolereformen Forældresamtalerne - en invitation til et udviklingsarbejde og et medansvar! Skolereformens 3 hovedmål O Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. O Folkeskolen

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Langmarkskolen Horsens Mangfoldig elevgruppe - ca. 455 børn 25 forskellig nationaliteter Største grupper af børn kommer fra Bosnien,

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere