GRØNLANDS IT-RÅDS. IT-tjek 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNLANDS IT-RÅDS. IT-tjek 2001"

Transkript

1 GRØNLANDS IT-RÅDS IT-tjek 2001

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 I Den aktuelle status Kiffaq portalen og portalforhold iøvrigt Demokrati og debat via nettet Medieforhold Erhverv og arbejde Uddannelse Sundhed Offentlig service Teleforhold Juridiske forhold...11 II Nye tiltag...13

3 1. Indledning 1.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har anmodet IT-rådet om at udarbejde et årligt IT-tjek med henblik på at tilvejebringe et redskab for landsstyret til at følge op på valgte strategier og lægge nye planer på IT-området IT-Rådet udarbejdede i april måned 2000 et udkast til en national IT-strategi. IT-rådet har i forbindelse med dette års IT-tjek taget udgangspunkt i udkastet til den nationale IT-strategi og sammenholdt udviklingen på IT-området i og udenfor Grønland i 2000 med IT-rådets oprindelige forslag. I sammenhæng hermed er det nedenfor vurderet, om IT-rådets oprindelige anbefalinger bør revideres i lyset af udviklingen siden udarbejdelsen af udkast til en national IT-strategi. Disse forhold behandles under afsnit I nedenfor. Under afsnit II foreslås nye tiltag. I Den aktuelle status 2. Kiffaq portalen og portalforhold iøvrigt IT-rådets forslag 2.01 Det blev anbefalet, at der etableredes en særlig Kiffaq-portal, som skulle linke (sammenbinde) og synliggøre alle relevante grønlandske hjemmesider. Portalen skulle også understøtte udviklingen af grønlandsk indhold på Internettet gennem netbaseret samarbejde konference osv. Portalen skulle være indgangen til tre underportaler: Kiffaq Offentlig, Kiffaq Kultur og Kiffaq Com Grønlands Hjemmestyre har siden august 2000 arbejdet med en ny informationsstrategi, hvor det blandt andet er indeholdt en målsætning om, at være en aktør for at fremme grønlandsk indhold på Internet I privat regi er der etableret en kommerciel portal med samme målsætning at være bindeleddet for alle interesser, som kan relateres til begrebet Grønland. Anbefalinger 2.04 Det er rådets overbevisning, at der indeholdsmæssigt på Internet er sket en udvikling og hvor det kan konstateres, at en strukturering langsomt er ved at indfinde sig. Heri ligger det blandt andet, at flere og flere virksomheder og institutioner kan se muligheder i den eksisterende Internetteknologi, for at nå en målopfyldelse.

4 2.05 Det anbefales dog, at opmærksomheden også er rettet mod det kulturelle ikke mindst en politisk målsætning om bevarelse eller udnyttelse af det grønlandske sprog og den grønlandske kultur. Derfor fastholder rådet anbefalingen om en slags kulturnet Grønland, hvor et sekretariat blandt andet er indbefattet med et par medarbejdere, ligesom en kulturpulje til finansiering af udvikling af indhold i kultur-portalen. Biblioteker bindes endvidere sammen via Internet i ét sammenhængende bibliotekssystem. 3. Demokrati og debat via nettet IT-rådets forslag 3.01 Rådet foreslog: Adgang til politiske oplæg og vedtagne retsakter via nettet Transmission af Landstingets og kommunalbestyrelsernes møder Politiske spørgetimer med landspolitikere og lokalpolitikere 3.02 Et enkelt landstingsmedlem har i løbet af 2000 benyttet sig af spørgetimer via Internet. På eget initiativ har landstingsmedlemmet inviteret borgere til via Internet chat (tekst), at spørge ind til hans politiske holdninger og til hans politiske arbejde. Erfaringerne fra dette arrangement er blandede. Dels er der tale om det informative og signalværdien i at gennemføre arrangementet via chat. Dels er der det praktiske, hvor det kan være vanskeligt, at nå fyldestgørende og seriøst ud til borgerne, når dialogen skal klares via et tastatur både for borgeren og politikeren. Den nævnte politiker var af den overbevisning, at arrangementet ville få en højere værdi, hvis den kunne gennemføres med både lyd og billed. Anbefalinger 3.03 Rådet anbefaler stadig, at de tidligere anbefalinger fastholdes, og at man fra politisk side stadig er opmærksom på forudsætningen om, at båndbredde er tilstede, hvis møder skal afholdes med både lyd og billed. Dette forhold henvises til debatten omkring telekommunikation. 4. Medieforhold

5 IT-rådets forslag 4.01 IT-rådet forslog: De landsdækkende aviser burde udkomme dagligt via internettet Forsøg med udgivelser via Internettet Radio- og TV-udsendelser på Internettet Fremtidssikring af medielovgivningen 4.02 Der kan konstateres følgende: De landsdækkende aviser (Sermitsiaq og Atuagagdliutit/Grønlandsposten) har arbejdet på en web-site, hvor det kun er lykkedes for Sermitsiaq at få sin egen hjemmeside. AG har udviklet en PDF-udgave af hele avisen, som læsere kan abonnere på via . Ingen af de landsdækkende aviser har planer om at udgive daglige nyheder på Internettet, selvom der gives udtryk for, at de basale forudsætninger (journalister og teknologi) er til stede. Den landsdækkende TV og Radio virksomhed KNR har gjort forsøg med streaming af produktioner med lyd og billed med henblik på offentliggørelse via Internet. Det er KNR s vurdering, at båndbredden er en knaphed mellem ISP (Internet Service Provideren, i Grønland p.t. er det kun Tele Greenland) og serviceudbyderen (i dette tilfælde KNR). Der vil ikke være tilstrækkelig båndbrede hvis Internet-brugere skal have adgang via den smalle båndbredde, som den nuværende ISP er kan tilbyde. KNR ligger et kort resume i tekstform af nyhederne på deres hjemmeside på både grønlandsk og dansk. Der har i løbet af efteråret 2000 været arbejdet med den nye medielovgivning for Grønland. Det er blevet bekræftet af Grønlands Hjemmestyre, at dette arbejde foreløbig er gået i stå begrundet i manglende ressourcer. Anbefalinger 4.03 Nyhedsformidling via Internetteknologien er stadig anbefalelsesværdig. Det anbefales stadig, at det offentlige ser på muligheden for økonomisk tilskud til aktører, der ønsker at præge udviklingen af nyhedsformidling i denne retning Set i lyset af, at den teknologiske udvikling også er gået i retning af produkter rettet mod den litterære industri (eksempelvis håndholdte pc er, hvor skærmens størrelse svarer til en A4-side), anbefales det at den grønlandsksprogede litteratur stadig forsøges tilgodeset en udbredelse via Internet I relation til undervisningssektoren vil det være en fordel, at finde relevante bøger i elektronisk form, hvor brugere direkte kan rekvirere direkte ikke nødvendigvis gennem uddannelsesinstitu-

6 tionen. Det kan som curiosum nævnes, at handlen med elektroniske bøger via Internet i dag typisk sker med et gratis første afsnit af bogen, medens resten af bogen rekvireres mod betaling KNR og andre radiostationer kan uden større problemer lægge lyd ud på Internet i MP3-format uden nogen større hindringer. Billeder på Internettet afventer stadig en løsning af båndbreddeproblematikken, som er debateret andet sted i dette notat Den kommende medielovgivning skal fortsat tage hensyn til digital distribution. I Islands hovedstad Reykjavik med et indbyggertal på kan man på nuværende tidspunkt bestille og se film over Internet med højhastighedsforbindelse. 5. Erhverv og arbejde IT-rådets forslag 5.01 Rådet anbefalede: E-business strategi for hver enkelt virksomhed Fælles e-business initiativ Lokale telearbejds-centre Justering af skatteregler 5.02 Henvisende til rådets rapport kan det stadig konstateres, at Tele Greenland (med sit Call-center) og Royal Greenland (med sit Shared Service Center) har opnået fordele af distancearbejde. Anbefalinger 5.03 Med den manglende udvikling på dette område understreger rådet, at det er vigtigt fortsat at anbefale den tidligere skitserede række af initiativer. Der er store fordele at høste ved en bedre udnyttelse af informationsteknologien både for det offentlige som det private erhvervsliv. Den offentlige forvaltning er stadig i en position til at vise vejen og sætte et mål om eksempelvis, at 10 pct. Af stillinger i det offentlige over 3 år udfyldes af medarbejdere, der helt eller delvis udfører deres arbejde fra distancearbejdspladser Et pilotprojekt kan stadig være, at Grønlands Hjemmestyre snarest muligt for fastlagt rammer for, at al skrive-, tolke- og sagsbehandling arbejde udføres fra hjemmearbejdspladser og / eller telearbejds-centre. 6 Uddannelse

7 IT-rådets forslag 6.01 IT-rådet foreslog: at der udarbejdes handlingsplan for folkeskoleområdet, hvor der sættes ind på: 1. Tilvejebringelse af de fornødne computere og Internetadgang fra alle klasselokaler 2. Integration af IT-anvendelse i alle fag 3. Udvikling af lærernes IT-kompetence 4. Udvikling af fjernundervisning at der ved en samlet indsats fremmes udbredelsen af pc-kørekort at KIIIP iværksætter en målrettet undervisning i brugen af informationsteknologi i samarbejde med KNR at der udarbejdes plan for øget udnyttelse af fjernundervisning i erhvervsuddannelserne og i de videregående uddannelser Siden 2000 er gennemført følgende: Anbefalinger I foråret 2000 påbegyndtes i KIIIP-regi et pilot-projekt omkring et skolenet, kaldt ATTAT, hvor hele uddannelses- og undervisningssektoren fik tilbuddet om tilkobling. Tele Greenland A/S finansierer driften i initieringsperioden (skoleåret 2001/2002). I første omgang deltager 60 institutioner i projektet. 12 institutioner kunne ikke deltage, da de ikke har adgang til PCere, mens resten afslog tilbuddet om deltagelse; I tilknytning til ATTAT arrangeres IT-fjernkurser for udvalgte ansatte i folkeskolen i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet; endvidere påtænkes frikøb af lærere for hver undervisnings- og uddannelsesområde (folkeskolen, erhvervuddannelserne, de videregående uddannelser) med henblik på pædagogisk support; Der er under Inerisaavik-regi iværksat tiltag for oprettelse af KulturNet IT-rådets anbefalinger er, at Landsstyret tager initiativ til at fastlægge en overordnet IT-vision og målsætninger for hele uddannelses- og undervisningsområdet. På dette grundlag bør der udarbejdes handlingsplaner som koncentrerer sig om følgende: Anvendelse af IT som en integreret del af undervisning med f. eks. målsætninger om (i) tilslutning af alle undervisningsinstitutioner til det nye skolenet ATTAT, (ii) uddannelse af lærere i anvendelse af IT i undervisning og i særdeleshed en grundlæggende IT-tilegnelse for alle studerende ved læreruddannelsen ved integrering af IT som en obligatorisk del, (iii), integration af IT i alle fag og (iv) en bestemt ratio mellem antal arbejdsstationer pr. elev.

8 6.04 Det problematiske for ATTAT-pilotprojektet er, at der ikke udover initieringsperioden er lagt en strategi for det videre forløb. Det er ikke sikkert at alle skoler, som finansielt og budgetmæssig nu hører under den enkelte kommune, har råd til at være koblet på efter gratisperioden. Derfor er det IT-rådets anbefaling, at spørgsmålet om IT og undervisnings- og uddannelsesområdet gøres til et samlet landspolitisk samfundsopgave for at undgå en deling af skolerne i A- og B-hold. Et andet problem på nuværende tidspunkt er, at der findes forskelligt hardware på forskellige skoler. Det vil unægtelig billiggøre driften, hvis skolerne kunne ensarte både hardware og software. IT-rådet vil endvidere påpege det uheldige i, at nogle skoler og uddannelsesinstitutioner som fx. Bygge og Anlægsskolen i Sisimiut ikke har ønsket at deltage i pilotprojektet og vil opfordre en aktiv deltagelse til fremme for IT-forståelse i alle led i uddannelsessystemet. Endelig vil IT-rådet påpege det stærkt kritisable forhold, at det er få nøglepersoner, som bærer hele projektet, uden at der er langsigtede planer for projektet. Dette udgør en risiko for, at meget nyttig viden kan gå tabt, med deraf følgende risiko for at projektet vil have svært ved overleve bare på kort sigt. 7. Sundhed IT-rådets forslag 7.01 IT-rådet foreslog bl.a: at der tilstræbes fuld udbredelse af telemedicin i Grønland at der udvikles en national elektronisk patientjournal som understøtter et landsdækkende telemedicinsystem at der iværksættes undervisning af sundhedspersonale i tilknytning til hele det telemedicinske system og i forbindelse med den elektroniske journalisering 7.02 Der kan konstateres følgende status: På grund af en manglende fokus og utilstrækkelig økonomi er projektet vedr. telemedicin foreløbig indstillet på ubestemt tid der er ikke opstartet en udvikling af en elektronisk patientjournal og dermed heller ikke uddannelse af sundhedspersonale i forbindelse hermed.

9 Anbefalinger 7.03 IT-rådet kan konstatere, at der ikke har været det fornødne fokus på området til, at telemedicinsystemet kunne tages i anvendelse. Det er derfor IT-rådets anbefaling, at såfremt visionen om telemedicin skal fastholdes, så må landsstyreområdet for sundhed tage initiativ til at fastlægge en målrettet indsats med uarbejdelse af handlingsplaner og bevilling af finansieringskilde til projektet. Planerne om udbredelse af telemedicin og udviklingen af en national elektronisk patientjournalisering bør koncentreres om f. eks. målsætninger om antal lokationer og specialer, hvor telemedicin kan anvendes, samt indførelse af en elektronisk patientjournal. 8. Offentlig service IT-rådets forslag 8.01 Rådet anbefalede: Kiffaq Offentlig: Etablering af center og udvikling af tjenester Kundgørelse af love via Internettet Integration med danske Internet-tjenester, der gælder for Grønland Ret til elektronisk kommunikation med digital signatur Strategi for intern Digital Forvaltning 8.02 I 2000 og 2001 er der blevet påbegyndt Internetrelaterede løsninger indenfor det offentlige, omend Kiffaq Offentlig er forblevet en teoretisk tanke. Derimod er Grønlands Hjemmestyre i gang med at udarbejde en hjemmeside. Kanukoka er også igang med et lignende projekt, som skal fungere som et kommunalt værktøj. For begge projekter er målgrupperne indadrettet såvel som udadrettet mod borgerne. Projektet med kundgørelse af love via Internettet er efter ITrådets viden blevet berostillet. Direktoratet for bolig og infrastruktur har ved Kongelig anordning iværksat mulighederne for indførelse af Digital Signatur. Anbefalinger 8.02 Det er opfattelsen, at der indenfor offentlig service er foretaget skridt i den rigtige retning med etablering af en kommunikationsstrategi og derunder en udvikling af en offentlig portal. De ad-

10 ministrative systemer i både kommune og Hjemmestyre er ikke tidsvarende, hvorfor de er dårligt gearet til reelt at løfte opgaven med offentlig digital administration. Det anbefales derfor at der på det kommunale område, såvel som på Hjemmestyret udarbejdes en analyse for hvad der skal til for at komme videre, samt hvilke økonomiske konsekvenser det vil have. Dette skal munde ud i en strategi for hvordan denne opgave kan løftes. IT-rådet anbefaler endvidere, at man på kort sigt koordinerer den offentlige service i form af et samarbejde mellem Kanukoka og Grønlands Hjemmestyre, da der er mange sammenfald og en interesse i at undgå dobbeltarbejde. Det er rådets anbefaling, at der på længere sigt bør sigtes efter en en fælles offentlig portal for begge institutioner. Endvidere skal rådet gøre opmærksom på, at man i relation til portalområdet har en mulighed for at opnå økonomiske gevinster på to områder via Internettet: 1. Rekruttering af arbejdskraft til det offentlige 2. Offentlig indkøb af vare og tjenesteydelser På begge områder anvendes der i dag store midler fra de offentliges side til blandt andet annoncering efter arbejdskraft og indkøb af vare og tjenesteydelser. En anbefaling er derfor, at det offentlige ser på muligheden for etablering af en portal, hvor begge områder kan danne ramme for en mere rationel og økonomisk udførelse af begge funktioner. 9 Teleforhold IT-rådets forslag 9.01 IT-rådet foreslog: At der blev gennemført en tjenesteliberalisering af adgangen til at dele og videreudleje transmissionskapacitet. At der blev gennemført en udredning om mulighederne for en videre liberalisering I 2000 blev gennemført følgende: TeleGreenland foranledigede i efteråret 2000, at konsulentfirmaet Andersen Management International udarbejdede en konsekvensanalyse af forskellige privatiserings- og liberaliseringsscenarier. På grundlag heraf har TeleGreenland foreslået et begrænset liberalisering. Dette

11 Anbefalinger initiativ har været et frugtbart grundlag for iværksættelse af en mere nuanceret og målrettet debat om telepolitiske emner IT-rådets har udarbejdet et særskilt notat om Andersen Management International s redegørelse, som der henvises til. Rådets må klart fraråde, at der sker en privatisering i den forstand, at Grønlands Hjemmestyre afhænder ejerskabet til Tele Greenland A/S, så længe der ikke er en effektiv konkurrence på området. En sådan privatisering vil blot indebære en privat monopol, som vil være langt vanskeligere at styre end et offentligt ejet selskab med alt for høje telepriser til følge. Derimod foreslår IT-Rådet en trinvis liberalisering. I takt med at en sådan realiseres kan dele af Tele Greenland A/S privatiseres IT-rådet vil henlede opmærksomheden på de store muligheder, der eksisterer i en udnyttelse af el-nettet til data-transmission. Men forsøg med at bruge et allerede etableret el-net har også vist en række begrænsninger. IT-rådet vil derfor anbefale, at mulighederne for brug af el-nettet belyses. 10 Juridiske forhold IT-rådets forslag IT-rådet foreslog: At der ikraftsættes en ajourført registerlovgivning, der kan håndhæves med en her placeret tilsynsmyndighed. At der indføres relevant lovgivning om Digitale Signaturer og opdatering af forbrugerbeskyttelse i forbindelse med handel på internettet. At der tages skridt til elektronisk kundgørelse af love og anordninger I 2000 og i starten af 2001 er gennemført følgende: Der er taget initiativer til at vedtage lovgivning om Digitale Signaturer. Der er ikke på andre områder vedtaget ny lovgivning på IT-området. På Grønlands Hjemmestyres hjemmeside er adgang til de love og anordninger, der er vedtaget siden De relevante dokumenter indscannes. Ny lovgivning tilføres løbende. Der er

12 ikke adgang til søgning i lovteksterne. Det er planen, at al lovgivning siden Hjemmestyrets indførelse skal gøres tilgængelig på samme måde. I samme periode er bl.a. i Danmark vedtaget følgende lovgivning (eksl. telelovgivning): Lov nr. 442 af 31. maj 2000 om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven mv. Lovændringen indebærer forøget forbrugerbeskyttelse bl.a. fortrydelsesadgang ved elektroniske køb og et forbud mod uanmodet henvendelse via e- mail (spamming). Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Hermed implementereres EU-direktivet om behandling af personoplysninger. Lov nr. 419 af 31. maj 2000 om oprettelse af et elektronisk statstidende. Lov nr. 417 af 31. maj 2000 om digitale signaturer. Lov nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler. Loven erstatter den hidtidige regulering af elektroniske betalingsmidler og implementerer visse regler om fjernsalg. Der er i 2001 fremsat lovforslag om bl.a. ændring af ophavsretsloven med henblik på at tillade private at foretage digital kopiering. Anbefalinger Det er fundamentalt for udbredelsen og anvendelsen af internettet, at brugen opleves sikker. Med sikker menes, at brugeren ikke bringes i risiko for at lide økonomiske tab, at handel på internettet er underlagt rimelig forbrugerbeskyttelse, og at oplysninger (data) om brugeren ikke opsamles og misbruges I et vist omfang findes der allerede i dag lovregler, der indebærer relevant beskyttelse. Imidlertid er disse regler ikke ajourført siden internettets kraftige vækst og omfatter derfor ikke en forbrugerbeskyttelse på linie med den eksisterende beskyttelse i de lande, Grønland normalt sammenligner sig med Der er derfor fortsat IT-rådets anbefaling, at lovgivning om forbrugeraftaler, betalingskort og markedsføring ajourføres. Det kan ske ved ikraftsættelse af den i Danmark vedtagne lovgivning ved kgl. anordning.

13 10.06 Registerlovgivning er et område, der i løbet af de næste par år også bør have særlig focus. Der bør indføres lovgivning á la EU direktivet om behandling af personoplysninger med henblik p indførelse af en mere omfattende og tidssvarende regulering af området. II Nye tiltag IT-rådets forslag til en national IT-strategi var dels udtryk for et idekatalog, dels udtryk for en helhedstanke. Helhedstanken var udtrykt for den tankegang, at fordelene ved anvendelsen af IT og indførelse af informationsteknologi alene kan realiseres, såfremt tiltag iværksættes på en lang række områder. Afgørende for en hensigtsmæssig udvikling og koordination af tiltag er planlægning og opfølgning Planlægningen bør baseres på en vision en overordnet målsætning - om, hvordan ITanvendelsen skal foregå, og hvad der skal opnås hermed. Når denne vision er fastlagt, bør der udarbejdes konkrete handlingsplaner på alle relevante områder IT-rådets væsentligste anbefaling er derfor, at landsstyret tager initiativ til at fastlægge en IT-vision og målsætning for samfundet, som der tilvejebringes politisk enighed om. På dette grundlag bør der udarbejdes handlingsplaner, som der i forbindelse med udarbejdelse af finansloven afsættes fornødne midler til gennemførelse af. Visionen og planerne bør koncentreres om følgende hovedområder: Liberalisering af telesektoren med henblik på forøgelse af serviceudbudet og tilvejebringelse af billigere priser f.eks målsætninger om trinvis liberalisering. Anvendelse af IT som en integreret del af undervisning i grund- og de videregående uddannelser, f.eks målsætninger om (i) tilslutning af alle undervisningsinstitutioner til det nye skolenet, (ii) uddannelse af lærere i anvendelse af IT i undervisningen, (iii) integration af IT i alle fag, og (iv) en bestemt ratio mellem antal arbejdsstationer pr. elev. Udbredelsen af telemedicin og beslægtede områder, f.eks målsætninger om antal lokationer og specialer, hvor telemedicin kan anvendes, og indførelse af en elektronisk patientjournal. Etablering af adgang for borgerne til at kommunikere elektronisk med Hjemmestyret og kommunerne f.eks målsætninger om (i) at alle offentlige myndigheder skal have adresser og kunne reagere på elektronisk post, (ii) at selvangivelse skal kunne indgives elektronisk, (iii) at bestemte typer ansøgninger skal kunne indgives elektronisk mv. Det er afgørende, at planer og strategier i denne henseende lægges i forening af Hjemmestyret og Kommunerne.

14 Den samlede vision bør foreligge i indeværende år. Underliggende handlingsplaner bør udarbejdes efterfølgende med henblik på, at økonomiske midler kan allokeres og prioriteres i forbindelse med finanslovsprocessen i Et væsentligt element i implementeringen af visionen og handlingsplanerne på en hensigtsmæssig måde er, at indsatsen på de forskellige områder koordineres, og at det sikres, at den fornødne IT-infrastruktur f.eks i form af båndbredde er tilstede. Selvom udarbejdelse og gennemførelse af konkrete handlingsplaner bør henhøre under de relevante ressortdirektoraters ansvar, består der behov for, at ansvaret for koordinationen samles hos et landsstyremedlem. Nuuk, den 1. juni 2001 Ole Kielmann Hansen, formand Allan Chemnitz Daniel Thorleifsen Jens Klaus Lennert Ole Horsfeldt Peter Lorentz Nielsen Bo Lynnerup

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Uddannelse the Greenlandic view. Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning

Uddannelse the Greenlandic view. Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning Uddannelse the Greenlandic view Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning Geografi og infrastruktur 18 byer - 60 bygder Svært at tiltrække og fastholde uddannet personale til førskole og

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Vision om digitale signaturer i Danmark

Vision om digitale signaturer i Danmark Vision om digitale signaturer i Danmark Yih-Jeou Wang kontorchef, IT-sikkerhedskontoret IT- og Telestyrelsen, Danmark Ministerrådet for informationsteknologi (MR-IT) Konferencen Demokratiets fremtid i

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Projekt It og eksamen

Projekt It og eksamen 5. nov. 2007 Projekt It og eksamen Baggrund Ved reformen af de gymnasiale uddannelser blev der i relation til it i bekendtgørelserne indført bestemmelser, der tilsammen ikke kendes fra andre ungdomsuddannelser

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for Udvalgsbetænkning vedr. FM 07 punkt 119, forslag om engelskundervisning

Svar på spørgsmål til brug for Udvalgsbetænkning vedr. FM 07 punkt 119, forslag om engelskundervisning NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning.

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur Dato: J.nr.: 19. januar 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard Vedrørende: Kanalstrategi for Børn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik

Læs mere

Grønlands IT-råds. IT-tjek 2003. Udvikling, effektivisering og besparelser. Med fokus på

Grønlands IT-råds. IT-tjek 2003. Udvikling, effektivisering og besparelser. Med fokus på Grønlands IT-råds IT-tjek 2003 Udvikling, effektivisering og besparelser Med fokus på Telepolitiske forhold IT-erhvervsudvikling Uddannelse Sundhed Offentlig service Medier Incitamentsmodeller og skattemæssige

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer Digitale værktøjer Projektet skal afdække udbuddet af digitale metoder, koncepter og produkter, der skønnes at kunne bruges i undervisningssammenhæng, i en grønlandsk kontekst. Der skal tages hensyn til

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

Kapitel I. Omfanget af planlægningen og tidsfrister.

Kapitel I. Omfanget af planlægningen og tidsfrister. CIRKULÆRE OM SOCIAL UDBYGNING. I medfør af landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser: Kapitel I. Omfanget

Læs mere

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat UDKAST Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 2 Genansøgning...

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

Grønlands IT-Råds. IT-tjek 2004. Med fokus på. Teleforhold Medieområdet Sundhedsområdet Uddannelsesområdet IT som demokrativærktøj

Grønlands IT-Råds. IT-tjek 2004. Med fokus på. Teleforhold Medieområdet Sundhedsområdet Uddannelsesområdet IT som demokrativærktøj Grønlands IT-Råds IT-tjek 2004 Med fokus på Teleforhold Medieområdet Sundhedsområdet Uddannelsesområdet IT som demokrativærktøj 1. Indledning IT-Rådet vurderer i de årlige IT-tjek generelt Anvendelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Forspring til fremtiden. Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet

Forspring til fremtiden. Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Forspring til fremtiden Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Nyt syn - nye metoder Informations- og kommunikationsteknologien (IKT) giver

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere