Delstrategi for sundheds-it i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delstrategi for sundheds-it i Region Sjælland"

Transkript

1 Sundhed ddelstrategi

2 NOTAT Delstrategi for sundheds-it i Region Sjælland 5. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL BAGGRUND VISION INDSATSOMRÅDER KLINISK IT-ARBEJDSPLADS KAPACITETSUDNYTTELSE OG STYRING AF DRIFT TELEMEDICIN Side 1

3 1. Formål Delstrategien for sundheds-it har som sit vigtigste formål at sikre, at organisationen har fælles opfattelse af såvel visionen for regionens udvikling og anvendelse af sundheds-it-løsninger som den retning og det ambitionsniveau, der skal forfølges på området. Delstrategien skal udgøre det styrings- og prioriteringsmæssige grundlag for regionens udvælgelse og tilrettelæggelse af projekter, der skal realisere delstrategien inden for strategiperioden. Udvælgelsen og definitionen af projekter vil finde sted inden for rammerne af årligt rullende fireårige it-investeringsplaner og i overensstemmelse med den fastlagte governancestruktur. Ud over en kort baggrundsbeskrivelse indeholder delstrategien en beskrivelse af den vision, som Region Sjælland vil forfølge i strategiperioden. Visionen uddybes i en beskrivelse af en række identificerede indsatsområder. Indsatsområderne fokuserer på områder, hvor der er behov for en strategisk udvikling, der understøtter visionen. 2. Baggrund Region Sjælland har siden sin dannelse lagt betydelige ressourcer i at samle og konsolidere organisationen. Der er etableret en organisation med sygehusvirksomheder, der hver består af flere sygehuse, og ét samlet psykiatrisk område. Disse virksomheder understøttes af en række tværgående centralt organiserede servicefunktioner. Som konsekvens heraf har regionen i den seneste strategiperiode haft fokus på at konsolidere og til dels forny regionens sundheds-it-systemer. Konsolideringen af sundheds-it-systemerne har fulgt det centrale princip, at regionen på tværs af organisationen ønsker at levere samme ydelser ved at anvende ensartede processer understøttet af de samme sundheds-it-systemer. De gennemførte projekter har haft fokus på at skabe en klinisk it-arbejdsplads, der giver sundhedspersonalet mulighed for direkte digital adgang til alle nødvendige sundhedsinformationer. Konsolideringen af sundheds-it-systemer er gennemført parallelt med harmonisering, standardisering og konsolidering af regionens it-infrastruktur. Denne konsolidering har omfattet blandt andet netværk, netværksservices, servere, datalagring og datacentre. Der er samtidig gennemført en tilsvarende konsolidering i forhold til de administrative systemer. I forlængelse af den gennemførte konsolidering, udbygning og til dels fornyelse af sundheds-itsystemerne er det besluttet, at det fremover er den elektroniske information, der er juridisk gældende som regionens journaldokumentation. Med denne beslutning er der skabt grundlag for fuldt ud at ibrugtage og implementere regionens sundheds-it-løsninger i et omfang, hvor sundhedspersonalet anvender it-løsningerne frem for de traditionelle papirbaserede arbejdsgange. I implementeringen vil der blive lagt vægt på, at løsningerne anvendes ensartet på tværs af organisatoriske og geografiske skel. Rigsrevisionen udarbejdede i februar 2011 en beretning 1 om elektroniske patientjournaler på sygehusene og havde ved den lejlighed flere grundlæggende kommentarer til epj-anvendelsen i Region Sjælland. Af beretningen fremgår det, at Region Sjælland er den eneste region, der, på tidspunktet for beretningens udarbejdelse, havde et sammenhængende epj-system. Derudover vurderede Rigsrevisionen, at Region Sjælland er den region, der har den højeste brugervenlighed i systemerne, fordi regionen har indført single sign-on og viser informationer i en fornuftig kontekst. 1 Rigsrevisionen: Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene, februar Side 2

4 Beretningens væsentligste kritikpunkter i forhold til Region Sjælland var at: Regionen mangler dokumentation for, at der er et klinisk overbliksbillede. Epj-notatmodulet har en meget lav anvendelsesgrad. Region Sjælland havde forud for Rigsrevisionens beretning igangsat to projekter med det formål at forbedre det kliniske overblik dels gennem etablering af et afdelingsoverblik, dels ved at skabe et overblik knyttet til den enkelte patient. Den lave anvendelsesgrad 2, som Rigsrevisionen peger på i relation til anvendelsen af OPUS Notat, har flere årsager. Den væsentligste årsag er, at arbejdsgangen i forhold til sygeplejejournalen er papirbaseret. Der er derfor igangsat et projekt, der digitaliserer sygeplejejournalen med sigte på, at OPUS Notat ved udgangen af 2011 anvendes til sygeplejedokumentation i hele regionen. En anden væsentlig årsag til den registrerede lave anvendelsesgrad er, at mange lægers arbejdsgang er tilrettelagt, så det er andet personale end den enkelte læge, der henholdsvis henter og registrerer patientoplysninger i OPUS Notat. Når den nævnte implementering og fulde ibrugtagning af ovennævnte sundheds-it-løsninger er gennemført, vil Region Sjælland have et stærkt grundlag for at tilrettelægge en ny og ambitiøs itstrategi med en forstærket forretningsmæssig understøttelse af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Det er en udvikling, der på udvalgte områder allerede er igangsat. Det drejer sig for eksempel om projekter vedrørende digital diktering, talegenkendelse, digital billeddatabase, klinisk overblik, akutjournal og det Fælles MedicinKort (FMK). I den kommende strategiperiode vil leveringen af en række af regionens centrale kliniske informationssystemer skulle i fornyet udbud. Det giver en unik mulighed for, at regionen i denne forbindelse vil kunne gennemføre forandringer i systemporteføljen, der sigter mod at realisere væsentlige dele af denne sundheds-it-delstrategi. På sundhedsområdet deltager regionen i RSI, Regionernes Sundheds-it, og følger i denne sammenhæng den fælles udviklingsretning, som regionerne aftaler, medmindre regionen i denne forbindelse kan redegøre for et andet rationale. RSI rummer en mulighed for at kunne realisere dele af regionens sundheds-it-delstrategi inden for fællesskabets rammer. Det betyder, at flere regioner samarbejder om et eller flere af de projekter, der vil indgå i Region Sjællands realisering af sundheds-it-delstrategien. Den nationale udvikling og regulering af sundhedssektoren har væsentlig betydning for Region Sjællands udvikling og implementering af sundheds-it-løsninger. En efterlevelse af Den Danske Kvalitetsmodel stiller eksempelvis betydelige krav til de sundheds-it-løsninger, der skal etableres i regionen. På samme måde betyder indførelsen af behandlingsgarantier, indførelsen af screening på udvalgte områder samt indførelsen af kræft- og hjertepakker og andre pakkeforløb øgede krav til regionens sundheds-it-løsninger. Og endelig indebærer indførelsen af nationale sundheds-it-løsninger som eksempelvis FMK og de løsninger, der følger af MedCom 7-aftalen, at Region Sjælland skal understøtte og anvende disse. 2 Rigsrevisionen har opgjort anvendelsen af OPUS Notat til 40 og 10 procent for henholdsvis læger og sygeplejersker. Side 3

5 3. Vision Region Sjælland ser en forøget og forbedret it-anvendelse som en strategisk mulighed for på samme tid at forbedre kvaliteten af patientbehandlingen, involvere patienterne i egen behandling, forbedre det kliniske personales og andre personalegruppers arbejdsvilkår, øge effektiviteten og udnytte psykiatriens og sygehusenes kapacitet bedre. It skal understøtte den kliniske proces og sammenhængende forløb i forhold til patienter på tværs af specialer, organisering og geografi. Og it skal understøtte styringen af sygehusenes produktion og dermed sikre bedre kapacitetsudnyttelse. 4. Indsatsområder I forhold til at skabe sundheds-it-løsninger, der understøtter sundhedsområdet og skaber forretningsmæssige gevinster, knytter regionens vigtigste og højest prioriterede indsatsområde sig til ibrugtagning og organisatorisk implementering. Ud over at prioritere udvikling og etablering af sundheds-it-løsninger højt skal fokus være på, at løsningerne implementeres og tages i brug i fuldt omfang. Fokus på forandringsledelse og vedvarende uddannelse skal sikre fuld implementering og ibrugtagning, således at de estimerede gevinster realiseres. Regionen vil følge op på de businesscases, der ligger til grund for beslutninger om at etablere nye eller ændrede sundheds-it-løsninger. I forhold til den tværsektorielle kommunikation og udveksling af meddelelser i sektoren vil regionen arbejde aktivt for, at MedCom-meddelelser mellem regionens sygehuse og kommunernes social- og sundhedsområder ibrugtages i fuldt omfang. Tilsvarende vil regionen inden for rammerne af RSI og sådan, som det aftales på nationalt plan, aktivt implementere de løsninger og services, der understøtter udveksling og indberetning af informationer i sektoren. Fremadrettet og i et længere perspektiv har regionen identificeret tre indsatsområder af særlig betydning for realiseringen af det it-strategiske sigte indeholdt i regionens it-strategi og ovennævnte vision. Det drejer sig om følgende områder: Den kliniske it-arbejdsplads Kapacitetsudnyttelse og styring af drift Telemedicin. Disse indsatsområder er beskrevet i det følgende Klinisk it-arbejdsplads Baggrund Region Sjælland har siden sin dannelse haft fokus på at konsolidere porteføljen af it-løsninger, herunder de it- Bedre og mere Øget og bedre anvendelse af sundhedsit rummer potentiale til Bedre patientbehandling Bedre arbejdsvilkår Mere behandling Mere effektiv ressourceanvendelse Definition af klinisk it-arbejdsplads Den kliniske it-arbejdsplads udgør adgangen til det samlede sæt af itløsninger, som klinikere i forskellige roller benytter til at varetage deres respektive arbejdsopgaver på et regionalt sygehus. Og som direkte understøtter daglig undersøgelse, behandling og pleje af den enkelte patient. Den kliniske it-arbejdsplads giver adgang til notater, medicinoplysninger, behandlingsplaner og undersøgelsessvar, planlægning og booking af undersøgelser samt støtte til at træffe kliniske beslutninger. Den kliniske it-arbejdsplads repræsenterer en bredere understøttelse af de kliniske processer end den elektroniske patientjournal (epj). Eksempelvis ved også at omfatte adgang til prøvesvar fra parakliniske systemer og data fra medicoteknisk udstyr. Kilde: Inspireret af RSI og den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet Side 4

6 løsninger, der er rettet mod den kliniske it-arbejdsplads. Det betyder, at regionen som udgangspunkt rent løsningsmæssigt har én fælles klinisk it-arbejdsplads, idet der dog på enkelte begrænsede områder udestår en konsolidering. Regionen benytter i dag en række løsninger, der tilsammen udgør det sæt af løsninger, der er det kliniske personales it-arbejdsplads. Der er tale om løsninger, der i varierende grader er integrerede. Løsningerne omfatter blandt andet patientadministrativt system, medicinsystem, notatsystem m.fl. samt supplerende parakliniske og diagnostiske systemer. Den kliniske it-arbejdsplads anvendes som nævnt i hele regionen, selvom anvendelsen ikke på alle områder foregår helt ensartet. Det patientadministrative system udgør det datamæssige fundament for den kliniske it-arbejdsplads. Her er en patients stamoplysninger og tilknytning til sygehusvæsenet i regionen registreret. De øvrige kliniske it-løsninger er på forskellig vis integreret til det patientadministrative system, så der altid tages udgangspunkt i de basale patientoplysninger. Regionen har løbende gennemført projekter med henblik på at skabe en bedre klinisk it-arbejdsplads. En væsentlig milepæl i denne forbindelse har været at gennemføre en samlet scanning af den hidtidige papirbaserede patientinformation. Herefter er der iværksat en løbende scanning af ny papirbaseret patientinformation. Det betyder, at den sundhedsfaglige information kan stilles til rådighed digitalt, så det er muligt at gemme og fremfinde alle relevante kliniske informationer digitalt. Der udestår p.t. en organisatorisk implementering, hvor arbejdsprocessen omlægges til alene at benytte den digitale information. En anden væsentlig udvikling knytter sig til den ovenfor omtalte digitalisering af sygeplejejournalen inden udgangen af De basale kliniske it-løsninger, der indgår i den nuværende kliniske it-arbejdsplads, skal inden for de næste 1-2 år i fornyet udbud. Det giver en unik mulighed for at realisere betydelige dele af denne sundheds-it-delstrategi. Medicotekniske systemer udgør væsentlige arbejdsredskaber for klinikere. Disse systemer og apparater har undergået en betydelig udvikling og er over de senere år i stadig højere grad udviklet fra mekanisk og elektromekanisk apparatur til fuldt digitaliserede løsninger med indbyggede processorer, operativsystemer og logik. De medicotekniske systemer er i takt med denne udvikling åbnet for standardiseret digital kommunikation med andre it-løsninger af den type, der indgår i den kliniske it-arbejdsplads. Regionen anskaffer løbende denne form for digitale medicotekniske løsninger. Integration med de øvrige løsninger, der indgår i den kliniske itarbejdsplads, har dog været af begrænset omfang. Anskaffelserne er hidtil foretaget lokalt ud fra de enkelte klinikkers behov og vurdering. Strategisk retning Det digitale sygehus Region Sjælland vil gennem udvikling af den kliniske it-arbejdsplads sikre, at regionens kliniske personale og andre personalegrupper vil kunne varetage deres opgaver uden væsentlig anvendelse af papirbaserede løsninger. Den kliniske it-arbejdsplads skal give direkte adgang til alle nødvendige sundhedsdata og sundheds-it-løsninger og skal samlet set på fleksibel vis understøtte samlede patientforløb. Side 5

7 Regionen vil i udviklingen frem mod det digitale sygehus benytte en international modenhedsmodel, eventuelt tilpasset danske forhold, til belysning af regionens udvikling på en mere nuanceret måde, end tilfældet hidtil har været i Danmark. Det er vurderingen, at den internationale HIMSS 3 -organisations forslag til europæisk modenhedsmodel, som illustreret i figuren, skal vurderes som en mulig målestok til belysning af regionens modenhed. I løbet af 2011 vil der foreligge en beslutning med hensyn til valg af modenhedsmodel, og i denne forbindelse vil regionens nuværende niveau blive vurderet. Udviklingen mod et papirløst sygehus indebærer en fortsat udvikling af regionens kliniske itarbejdsplads. De følgende afsnit beskriver de mål, regionen har for denne udvikling. Klinisk overblik Regionen ønsker at understøtte den enkelte klinikers produktivitet med et samlet, mobilt og nemt tilgængeligt overblik over de opgaver og de patienter, som den enkelte kliniker tildeles eller har kontakt til. På samme måde er målet at give den enkelte kliniker nem og hurtig adgang til alle relevante kliniske data om de patienter, som den enkelte kliniker har ansvaret for. Målet er således på tværs af underliggende systemer og services med en entydig og konsistent brugergrænseflade at give adgang til overblik over såvel den enkelte afdelings som den enkelte sundhedsmedarbejders opgaver og patienter. En glasplade et overblik I princippet skal en kliniker kunne trække glaspladen op af lommen i kitlen og på den have fuldt overblik over egne opgaver og alle relevante kliniske data og billeder på tværs af systemer og services. Det er ikke klinikere, der skal kombinere oplysninger fra mange forskellige kilder, logge på forskellige systemer og nationale services. Forudsætningen for at kunne skabe et overblik er, at informationer kan stilles til rådighed i den kontekst, hvor de skal benyttes. Data skal kunne registreres i de situationer og de processer, hvor de skabes, men skal kunne genbruges i det omfang og på det niveau, som et overblik kræver. Den enkelte kliniker skal have det fulde overblik over kliniske data på tværs af de underliggende systemer og services, uanset om data hidrører fra regionens egen systemportefølje. Det vil sige fra regionens kliniske informationssystemer samt parakliniske, diagnostiske og medicotekniske systemer og på sigt telemedicinske systemer eller fra andre regioner, laboratorier, praksissektoren eller nationale services (fx data hidrørende fra FMK, ejournal og andre). 3 HIMMS: Healthcare Information and Management Systems Society. Side 6

8 Kliniske data vedrørende den enkelte patient skal præsenteres i den sammenhæng, hvor de skal benyttes. Det vil sige i forhold til den enkelte klinikers rolle og i forhold til den aktivitet, der er under gennemførelse. Kliniske data skal med andre ord præsenteres kontekstafhængigt. På samme måde skal kliniske og andre data vises i forhold til andre personalegrupper. Klinikere skal tilsvarende have adgang til kontekstafhængig beslutningsstøtte og viden fra blandt andet beskrevne standardog pakkeforløb, vejledninger, udvalgte registrerede data, oplysninger om lægemidler og registreret cave 4. Registrering og genbrug af kliniske data Den kliniske it-arbejdsplads skal understøtte registrering af alle de data, som klinikere og andre personalegrupper har behov for og pligt til 5 i forbindelse med deres varetagelse af kliniske opgaver. Det vil blandt andet sige registrering af: Gennemførte opgaver, herunder i forhold til planlagte forløb og pakkeforløb. Struktureret og klassificeret sundhedsfagligt (tværfagligt) indhold i notater i overensstemmelse med nationale forskrifter og dansk implementerede internationale standarder. Supplerende informationer i regionale og nationale kliniske databaser, hvor registreringen foregår integreret med den primære registrering af sundhedsfagligt indhold, hvorfra data genanvendes, således at dobbeltregistrering undgås. Supplerende dokumentation i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel, hvor registreringen foregår integreret med den primære registrering af sundhedsfagligt indhold. Det er regionens mål, at efterspurgt dokumentation skabes gennem klinikere og andre gruppers brug af deres kliniske it-arbejdspladser, når patientdata registreres, og når opgaver rapporteres udført. Registrering af kvalitetsdata skal ikke være en isoleret proces, men en fuldt integreret del af den kliniske proces, hvor de registrerede sundhedsdata er selve grundlaget for kvalitetsdata. Genbrug af data Klinikere har behov for at foretage mange delvis parallelle registreringer af data, fx: Data skal kunne genbruges senere i den rette kontekst (fx ved afsluttende registrering til diverse registre, herunder til Den Danske Kvalitetsmodel, NIP, LPR m.fl.). Det indebærer også, at regio- Kliniske patientrelaterede data Registreringer af hensyn til dokumentation, jf. Den Danske Kvalitetsmodel Registreringer til nationale kliniske databaser og registre Registreringer til lokal klinisk forskning Registreringer af hensyn til logistiske forhold Det er målet, at disse registreringer gennemføres samlet og i forbindelse med den kliniske proces, hvor det giver naturlig mening. Registrering til en national klinisk database skal foregå på det rigtige tidspunkt i den kliniske proces. Og registreringen skal være udfyldt med de informationer, som allerede er registreret om patienten. 4 Cave (latin for vogt dig eller undgå) er et medicinsk fagudtryk for lægemidler eller andet (fx jod, plaster, madvare m.v.), som en patient ikke bør få på grund af mulig allergisk reaktion. 5 Jævnfør bestemmelserne om journalføring i Lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. Side 7

9 nen skal opbevare og have adgang til data, der indberettes til sådanne registre, så disse er tilgængelige i forskningsmæssig sammenhæng. Regionen har som mål, at leve op til Den Danske Kvalitetsmodels krav til dokumentation af den kliniske proces og hertil hørende aktiviteter. Regionen ønsker, at dokumentationen så vidt muligt ikke produceres alene af hensyn til opfyldelse af kvalitetsmodellens krav. Kommunikation Ud over at give adgang til arbejdsopgaver, patientinformationer og relevant beslutningsstøtte skal den kliniske it-arbejdsplads også give adgang til klinisk ekspertise uanset dennes geografiske placering. Den kliniske it-arbejdsplads skal således understøtte opkobling af videokommunikation regionalt, nationalt eller internationalt, ligesom understøttelse af andre former for kommunikation, fx chat-funktioner (både online tidstro og offline tidsforskudt) skal kunne tages i brug. Med en udvikling blandt sundhedsprofessionelle, der danner netværk på tværs af organisatoriske og geografiske skel, vil den kliniske it-arbejdsplads være klar til at understøtte sådanne relevante netværk og tilhørende videndatabaser, hvor teknologier, der kendes fra de sociale netværk, må forventes at vokse frem. I forbindelse med videokommunikationen skal relevante data vedrørende den aktuelle patient være tilgængelige for den kliniske ekspertise, der etableres kontakt til. Mobilitet Klinikere er mobile medarbejdere, som bevæger sig mellem forskellige arbejdssituationer, ofte på forskellige adresser og i forskellige grader af beredskab. Klinikere vil tilsvarende benytte sig af forskellige devices. Det kan være små smart phones, tablets, egentlige arbejdsstationer, oversigtstavler eller skærmvægge. Den kliniske it-arbejdsplads skal være tilgængelig, uanset hvilket arbejdsredskab den enkelte kliniker måtte vælge. Den kliniske it-arbejdsplads skal være tilgængelig via de til enhver tid bedst egnede enheder set i forhold til de opgaver, der skal løses. Fremadrettet skal andre muligheder også understøttes, fx bordskærme og virtuelle skærme. Denne fleksibilitet stiller krav til it-arkitekturen bag den kliniske it-arbejdsplads om single sign-on, fleksibel adgang til data og logik og separation af præsentation og logik. Den kliniske it-arbejdsplads skal være tilgængelig uafhængigt af dennes fysiske udformning. Indholdet skal tilpasses den konkrete anvendelse og brugerens rolle samt kontekst, ligesom præsentation og interaktion skal tilpasses de aktuelle devices (fx skærmplacering, skærmstørrelse, inputteknologi m.v.). Brugerne af den kliniske it-arbejdsplads skal kunne skifte mellem forskellige devices med bevarelse af igangværende sessioner. Den kliniske it-arbejdsplads skal under hensyntagen til lovgivningsmæssige muligheder kunne stilles til rådighed for de privathospitaler, der har driftsaftale med regionen. Medicoteknik Med en integration af informationer fra medicoteknisk udstyr i den kliniske it-arbejdsplads og dette udstyrs anvendelse af it-infrastrukturen vil medicoteknisk udstyr være en del af regionens portefølje af sundheds-it-løsninger. Der skal vælges internationalt anerkendte kommunikationsstandarder gældende for udstyrets datakommunikation på samme måde, som tilfældet vil være for parakliniske og diagnostiske systemer. Medicoteknisk udstyrs anvendelse af it-infrastrukturen vil skulle overholde de standarder, forskrifter og procedurer, der sikrer, at udstyret er tilgængeligt i den kliniske it-arbejdsplads. Side 8

10 4.2. Kapacitetsudnyttelse og styring af drift Baggrund Sygehusdrift er en kompleks driftsform, hvor mange mål skal opfyldes. Målene har deres afsæt i sundhedsloven, i økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner og i de beslutninger, Regionsrådet træffer med hensyn til regionens strategiske retning, samt i driftsaftaler, der indgås med de enkelte områder og afdelinger. Målene omfatter blandt andre: Korte sammenhængende behandlingsforløb for patienter, hvor patienter i videst muligt omfang skal møde det samme kliniske personale. De rette kliniske kompetencer skal være til stede i forhold til den enkelte patient. Behandlingsgarantier og aftalte pakkeforløb skal opfyldes. Krav til den kliniske proces og kvalitet skal opfyldes og dokumenteres. Målene skal opfyldes inden for de ressourcemæssige rammer, som sygehusene har. Det er rammer, der blandt andet udgøres af den kapacitet, sygehusene har i form af avanceret og bekosteligt klinisk udstyr, scannere, operationsstuer m.v., og den kapacitet, der udgøres af det kliniske personale og medarbejdere fra andre personalegrupper, der er til rådighed inden for de grænser, som overenskomster og lokale aftaler giver. En optimal kapacitetsudnyttelse afhænger af balancen mellem tilgængeligheden af ressourcer på den ene side, men lige så naturligt på den anden side også af efterspørgslen efter disse ressourcer, der skabes i kraft af patienter, der henvises til behandling. Over tid varierer tilgængeligheden til ressourcer. Knappe faciliteter frigives i en anden takt end forventet, og klinisk personale efterspørges akut. Samtidig varierer efterspørgslen i form af patienter med behandlingsbehov fra time til time og fra dag til dag. Patienter henvises i varierende omfang, ligesom igangværende patientforløb resulterer i variationer, når resultater fra indledende behandlingsforløb ændrer ved planerne for de efterfølgende dele heraf og dermed ændrer i behovet for ressourcer. Sygehusene anvender i dag ikke egentlige produktionsstyringssystemer af den type, man kender fra produktionsvirksomheder. Produktionsvirksomheder anvender ERP-systemer 6, der understøtter den samlede logistik fra bestilling af varer, planlægning af produktion, processtyring, lagerstyring og distribution til fakturering. Regionen har derfor i dag ikke ét samlet realtidsoverblik over kapaciteten på de enkelte kliniske enheder eller de øvrige kliniske ressourcer. De enkelte kliniske afdelinger bruger individuelle værktøjer til at skabe dette overblik. Fra administrationens side anvendes udtræk fra økonomisystemer, kliniske systemer og vagtplansystemer for at skabe et overblik. De leanprojekter, der er gennemført eller gennemføres, har skabt og skaber et kvalificeret og detaljeret billede af kapacitet, arbejdsgange, produktivitet og spildtidsområder og danner dermed et godt grundlag for etablering af bedre systemunderstøttelse af styringen af driften i regionen. RSI og regionerne er på vej med et fælles udbud af bookingløsninger, der vil adressere en forbedret planlægning af kritiske ressourcers anvendelse. Dette fælles udbud vil være grundlaget for Region Sjællands implementering af et bookingsystem. Et nyt bookingsystem vil realisere de 6 Enterprise Resource Planning (ERP) Side 9

11 første skridt i forhold til en forbedret kapacitetsplanlægning. Dette skal følges op af egentlig logistikstyring af patientforløbene, herunder delelementer som eksempelvis operationer. Strategisk retning Regionen vil med implementering af sundheds-it-systemer understøtte styringen af den daglige drift. Sundheds-it-systemer af denne type skal understøtte en effektivisering af ressourceanvendelsen, blandt andet ved at give bedre overblik, bedre kommunikation og bedre understøttelse og koordinering mellem de forskellige medarbejdere involveret i afviklingen af lagte planer. En implementering af sundheds-it-systemer af denne karakter vil adressere de igangsatte og planlagte effektiviseringsprocesser, så spildtid minimeres og knappe faciliteter udnyttes maksimalt. Regionen vil derfor etablere sundheds-it-løsninger, der understøtter behovet for en kontinuert og rullende planlægning, der resulterer i en optimering af kapacitetsudnyttelsen. Planlægningen skal foregå under hensyntagen til eksempelvis: Allerede foretagne dispositioner. Kommunikation med patienter (fx allerede udsendte indkaldelser). Accelererede patientforløb. Behandlingsgarantier og garantier for udredning og diagnosticering. Ressourcestyring og vagtplaner. I forhold til den daglige styring af driften, der vil foregå kontinuert, vil de kommende driftssystemer omfatte værktøjer til overvågning af driftens faktiske forløb og identifikation af områder, hvor der er behov for at disponere. Det kunne for eksempel være at indkalde yderligere klinisk personale og/eller aflyse/hjemsende patienter, hvis kapaciteten er for lille. Informationer om den faktiske situation og identifikation af områder med kapacitetsproblemer tænkes synliggjort på elektroniske overblikstavler, så det kliniske personale og andre medarbejdergrupper kan overvåge situationen real-time og dermed umiddelbart have mulighed for at interagere. Tæt knyttet til den daglige styring af driften skal regionens koncern datavarehus danne grundlag for ledelsesinformationssystemer, der kan give et billede af kapacitetsudnyttelsen over tid. Afhængig af funktionaliteten i et driftstyringssystem, vil der være behov for, at ledelsesinformationssystemer og et bagvedliggende koncern datavarehus opdateres i realtid. En udvikling af sundheds-it-systemer til understøttelse af styringen af den daglige drift, som beskrevet ovenfor, repræsenterer et højt ambitionsniveau. En realisering af de potentielle gevinster ved at indføre sådanne systemer vil i høj grad afhænge af regionens evne til at sikre en høj anvendelsesgrad og en tilhørende ændring af arbejdsgange. Regionen vil derfor fokusere på at realisere det høje ambitionsniveau gennem en successiv implementering, der sikrer en høj anvendelsesgrad og dermed en sikker realisering af de forventede gevinster Telemedicin Baggrund Region Sjælland deltager i en række nationale telemedicinske pilotprojekter og gennemfører herudover egne projekter, hvor anvendeligheden og potentialet vurderes. På enkelte områder inden for det præhospitale område har regionen idriftsat løsninger. Definition af telemedicin Tids-, steds- og rumuafhængige digitalt understøttede sundhedsydelser leveret over afstand med potentiale til at skabe målbar sundhedsmæssig gevinst eller værdi. Kilde: Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, årsmøde 14. marts Side 10

12 Regionen anvender videokonferencer og hjemmeopkoblinger intenst i hele regionen. Derudover anvendes følgende løsninger: Teledermatologisk udveksling af viden med blandt andet Grønland og Mongoliet. Overførsel af EKG fra ambulancer og helikopter til Gentofte Sygehus. Overvågning af patienters hjerterytme, der sendes via mobil. Fjernkontrol af pacemakere. Derudover har regionen igangsat et forskningsprojekt, der er rettet mod kronikere. Projektets primære formål er at gøre det muligt for kronikere at udføre selvmonitering og udveksle viden med ligesindede og klinisk personale. Der eksisterer derfor efterhånden betydelig viden og erfaring i regionen med hensyn til teknologiens formåen og anvendelighed, dog uden at teknologien som hovedregel er modnet til fuld implementering og anvendelse. Strategisk retning Telemedicin rummer betydelige muligheder for at forbedre og effektivisere patientforløb og patientbehandling. Telemedicin giver mulighed for at forbedre og effektivisere samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle regionalt, nationalt og internationalt. Og telemedicin giver mulighed for at inddrage patienter i egen behandling på en række områder. Region Sjælland vil med telemedicinske løsninger sikre, at den optimale kliniske kompetence er til rådighed på tværs af geografiske og organisatoriske skel. Det vil sige, at kliniske kompetencer skal kunne stilles til rådighed for andre sygehuse, for regionale sundhedscentre og for primærsektoren som støtte for det lokale kliniske personale. Det er målet, at kliniske kompetencer er til rådighed ved ambulant transport af patienter. Den kliniske spidskompetence skal omvendt kunne udnyttes dér, hvor den er til stede. Region Sjælland ser et væsentligt potentiale i at kunne tilbyde forskellige patientgrupper telemedicinske løsninger i eget hjem eller mobilt på forskellige stadier i disse patienters behandlingsforløb. Telemedicinske løsninger skal skabe bedre muligheder for, at patienter kan blive i eget hjem længst muligt. Og telemedicinske løsninger skal give mulighed for at mobilisere de mange ressourcer, som patienter selv har. Det er således Region Sjællands sigte at: Telemedicinske anvendelsesområder Anvendelse af telemedicinske løsninger skal bidrage til at styrke kvalitet, effektivitet og sammenhænge i sundhedssektoren til gavn for den enkelte patient og til gavn for regionen Telemedicin skal understøtte sundhedssektoren med bedre og mere rationelle arbejdsprocesser og en mere hensigtsmæssig placering af funktioner Telemedicin skal øge samarbejdet mellem sygehuse, på tværs af sektorer og i forholdet mellem sundhedsvæsenet og den enkelte patient Telemedicin skal gøre det muligt at fjernmonitorere patienter og gennemføre diagnostik og behandling samt rådgive uafhængigt af fysiske afstande Inter-/intrahospitalt På tværs af sektorer Mellem hjem og sygehus (udliggerpatienter) Hjemmemonitorering (borgere med en kronisk lidelse i stabil periode) Understøttelse af sund livsstil (forebyggende) Side 11

13 Telemedicin skal optimere patientforløb i forhold til accelerering, adgang til relevant ekspertise, diagnostik, behandling og kontinuitet. Regionen vil med telemedicinske løsninger skabe gevinster både for patienter og regionen. Patienter skal opleve en bedre kvalitet i behandlingen, en hurtigere behandling og et mindre tidsforbrug forhold, der sammen med en forventet øget tryghed vil kunne give en bedre livskvalitet. Og regionen skal alt andet lige realisere økonomiske gevinster ved et reduceret træk på sygehusene blandt andet ved at færre patienter kommer på sygehusene, og ved at patienter udskrives hurtigere. Regionen vil, specielt med etablering af telemedicinske løsninger til store grupper af kronikere, reducere regionens behov for senge- og behandlingskapacitet og på den måde benytte telemedicinske løsninger til også at effektivisere patientbehandlingen. Ved etablering af telemedicinske løsninger til patienter, ud over de rene pilotprojekter, vil regionen gennemføre ændringer af de aktuelle behandlingsforløb så eksempelvis regionale sundhedscentre og eventuelle centrale regionale overvågningscentre, der måtte blive etableret, tildeles roller og ansvar for aktiviteter i behandlingsforløbene. Fokus vil derfor blive rettet mod at tilpasse den kliniske organisation på en sådan måde, at målene med at indføre telemedicinske løsninger realiseres. Fokus vil også være på at håndtere den forandring, det vil være for klinikere ikke at have fysisk kontakt med patienter én blandt flere forandringer i retning af en ændret kultur. Telemedicinske løsninger rettet mod patienter i deres hjem indebærer ikke kun etablering af løsninger til brug for patienterne, men også etablering af løsninger til klinikere, når disse skal overvåge eller kontrollere opsamlede informationer, svare på spørgsmål, vurdere billeder osv. Region Sjælland vil derfor ved indførelse af telemedicinske løsninger sikre, at der opbygges løsninger for relevante kliniske medarbejdere integreret i deres kliniske it-arbejdsplads, således at disse medarbejdere får adgang til overvågning og opsamlede data. Der foregår en betydelig udvikling af telemedicinske løsninger i markedet, men det må samtidig konstateres, at disse løsninger p.t. ikke har nået et modenhedsniveau, der gør dem anvendelige i forhold til Region Sjællands behov. Region Sjælland ønsker på områder, hvor modne løsninger ikke eksisterer, eventuelt i samarbejde med øvrige regioner, MedCom m.fl. at indgå i en række korte målrettede pilotprojekter, hvor løsninger afprøves. Sådanne pilotprojekter skal skabe et grundlag for beslutning om eventuel udvikling og fuld ibrugtagning i regionen. Pilotprojekter vil blive gennemført med henblik på at belyse blandt andet klinisk anvendelighed, brugervenlighed og måling af effekter størrelser og vurderinger, der kan indgå i beslutningsgrundlag for eventuel videre anvendelse. Regionen vil igangsætte pilotprojekter med henblik på at vurdere muligheden for at etablere en samlet Kronikerportal til patienter med kroniske sygdomme, hvori telemedicinske løsninger kan integreres. Regionen vil i samarbejde med de øvrige regioner arbejde for at knytte praksissektoren tættere til regionerne. På længere sigt er det således regionens opfattelse, at et tættere samarbejde med adgang for praksissektoren til eksempelvis telemedicinske løsninger, videounderstøttet adgang til specialistkompetencer og deling af forløbsorienterede journaloplysninger og billeder indebærer en udbygning af den eksisterende meddelelsesorienterede kommunikation mellem parterne. Side 12

14 Det er karakteristisk for de telemedicinske teknologier og deres aktuelle modenhed, at fokus har været på teknologiens anvendelighed og muligheder set fra et klinisk perspektiv. Fokus har i mindre grad været rettet mod teknologiernes integration og sammenhæng til øvrige sundhedsit-løsninger. Region Sjælland vil derfor etablere en samlet telemedicinsk handlingsplan og en applikationsarkitektur for telemedicinske løsninger. Den telemedicinske handlingsplan skal danne grundlag for udarbejdelse af en samlet businesscase og investeringsplan for de projekter, der prioriteres igangsat. Og den telemedicinske applikationsarkitektur skal danne grundlag for anskaffelse, udvikling og integration af telemedicinske løsninger. Side 13

15 Region Sjælland Koncern IT Alléen Sorø Telefon: Region Sjælland Side 14

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT-STRATEGI. Kort fortalt

IT-STRATEGI. Kort fortalt IT-STRATEGI Kort fortalt Indhold Side 3 Side 5 Side 6 Side 9 Velkommen til en ambitiøs it-strategi Introduktion It-strategien Sundheds-it Side 12 Administrativ-it Side 15 It-infrastruktur Side 17 It-principper

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen Pejlemærker for sundheds-it 2010 1 Juni 2010 Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013 RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger Version 5. juni 2013 Der er en stigende efterspørgsel efter kvalitet og online kvalitetsdata i det danske sundhedsvæsen. Efterspørgslen kommer fra klinikere

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Maj 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer

Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer 6. april 2010 IT-Chef Lise Wormstrup Dagsorden Organisering af it i Region Nordjylland Beslutningsmodel og -struktur

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Sundheds-it pejlemærker

Sundheds-it pejlemærker Sundheds-it pejlemærker v/ Jørn Lodahl, it-chef, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk RSI pejlemærker Den Kliniske itarbejdsplads Optimering af sygehusdrift Internt fokus Kvalitet Sammenhæng og

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 6. marts 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. marts 2012 Sag nr. Emne: bilag It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Telefon Telefon direkte +45 38 64 80 00 +45 20 30 30 93 Web

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

[Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 1. februar 2013] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder

[Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 1. februar 2013] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder [] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2019 Ledelsesresumé... 2 Afsæt og Baggrund for strategien... 3 Det sundhedspolitiske

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 3 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011 Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2011 BERETNING OM ELEKTRONISKE PATIENTJOURNALER PÅ SYGEHUSENE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

IT status Region Sjælland

IT status Region Sjælland IT status Region Sjælland E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 Lars Henrik Søfren, Funktionschef, IT Kunderelationer Status for IT Infrastruktur NU Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Netværk Regionalt

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet

Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet KL Temadag - 29. marts 2017 Ambitionen med kvalitetsprogrammet Fælles for 5 regioner og 98 kommuner Favner

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 20 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere