BYFORNYELSESPROGRAM FOR HASLE BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYFORNYELSESPROGRAM FOR HASLE BY"

Transkript

1 BYFORNYELSESPROGRAM FOR HASLE BY Bornholms Regionskommune

2 2

3 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Proces og problemformulering...5 Afsnit 2 - Forslag til aktiviteter : Brand og Profil : Center- og trafikplanlægning : Byens torv : Kultur- og medborgerhus : Helhedsplan for Hasle havn : Aktiviteter og anlæg på havneområdet : Forbindelse mellem bymidten og havneområdet : Børne- og ungeaktiviteter : Bygningsbevaring, miljø og byforskønnelse...23 Budget og finansiering...24 Tidsplan og organisation...26 Afsnit 3 - Redegørelse

4 Områdets afgrænsning 4

5 BYFORNYELSESPROGRAM FOR HASLE BY AFSNIT 1 - PROCES OG PROBLEMFORMULERING Den 21. april 2008 modtog Bornholms Regionskommune tilsagn om reservation af investeringsramme til områdefornyelsesprojekt i Hasle by - en ramme på i alt ,- kr. Kommunalbestyrelsen har den 22. januar 2009 vedtaget det nærværende byfornyelsesprogram for Hasle by. Processen Efter at regionskommunen havde modtaget diverse henvendelser fra by- og borgerforeninger med ønske om opstart af nye byfornyelsesprojekter, vurderede Teknik- & Miljøudvalget på deres møde i april 2006, at under forudsætning af, at kommunen fik tildelt en udgiftsramme til områdefornyelse, ville der være behov og mulighed for at igangsætte yderligere et områdefornyelsesprojekt, når det igangværende Gudhjem projekt afsluttede i Kommunalbestyrelsen indkaldte herefter projektønsker. Der indkom to ansøgninger, fra AakirkeBytinget og fra Hasle Byting. Efter afholdte borgermøder, besluttede kommunalbestyrelsen at fremsende en ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt for Hasle by. Hasle Byting Hasle Byting, som blev dannet i 2004, er bredt forankret i Hasles erhvervs-, kultur- og fritidsforeninger. I alt er 19 forskellige foreninger repræsenteret i Bytinget. Hasle Bytings formål er at varetage byens interesser og bestandigt arbejde for, at Hasle er et godt sted at bo og arbejde i, og at der er et godt serviceniveau på alle områder. Workshop og møder I forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet har regionskommunen lagt stor vægt på en aktiv borgerinddragelse. For at sikre en lokal forankring, er byens borgere og erhvervsdrivende blevet inddraget i processen på et så tidligt tidspunkt som muligt. Med det formål, at engagere alle interesserede borgere til at deltage i planlægningen af områdefornyelsesprojektet, blev alle inviteret til en arbejdsweekend. Invitationen blev husstandsomdelt i området samt annonceret og omtalt i diverse avisartikler 5

6 OMRÅDEFORNYELSE I HASLE KOM MED DINE IDÈER TIL HASLES UDVIKLING WORKSHOP Lørdag den 15. november Velkomst Baggrund for projektet og workshoppen Oplæg til gruppearbejde Emner: Byrum, havn og trafik Erhverv handel og turisme, kunst og kultur Borgeraktiviteter samt børn- og ungeaktiviteter Kaffepause Gruppearbejde Frokost på Hotel Herold Gruppearbejde fortsætter Afslutning og det videre forløb Mandag den 17. november Velkomst Fremlæggelse af gruppernes og konsulenternes arbejde Plenum og opsamling Afslutning og det videre forløb Arrangementet er gratis og foregår i Hasles gamle rådhus på torvet Tilmelding senest den 10. november 2008 til: Tlf ALLE ER VELKOMNE Der deltog ca. 55 borgere og erhvervsdrivende i workshoppen, som blev afholdt over en weekend i november På workshoppen blev der arbejdet i 4 grupper: Byrum, havn og trafik (2 grupper) Erhverv handel og turisme, kunst og kultur, samt Borgeraktiviteter herunder børn- og ungeaktiviteter. Til hver gruppe blev der tilknyttet en konsulent, som faciliterede gruppe-arbejdet og viderebearbejdede forslag og idéer foreslået af deltagerne. Del-tagerne prioriterede indsatsen omkring, Hasle torv og Hasles gamle rådhus som kultur- og medborgerhus. Hele forløbet resulterede i en fremlæggelse af konsulenternes sammenfatning i form af skitser og idékataloger. Som konsulenter deltog: Link-signatur ved arkitekterne Heidi Stibæk og Gunhild Witt Lene Feldthus Andersen konsulent i turisme- og oplevelsesøkonomi Allan Nielsen proceskonsulent. Skitser og ideer fra workshoppen har dannet baggrund for det nærværende byfornyelsesprogram, som blev fremlagt og bearbejdet i koordineringsgruppen og senere fremlagt på et offentligt møde inden den politiske behandling i regionskommunen. Problemformulering Med den relativt korte afstand til Rønne by, er der tegn på, at Hasle by kunne udvikle sig til en forstad til Bornholms største by. Befolkningstallet falder, de unge rejser væk og flere og flere pendler til arbejde. Helårsarbejdspladser nedlægges, butikker lukker og privat service drejer nøglen om. En forstadsby opstår. En udvikling der kan blive forstærkende i sig selv. Hasle havn, som er Bornholms tredje største havn, blev senest udbygget i 1988 i forventing om ny opblomstring af erhverv omkring havnen, men bl.a. på grund af fiskerikrisen, kom den aldrig. Havnen rummer i dag en række ubebyggede eller sparsomt bebyggede erhvervsarealer, som ikke kan forventes anvendt til havnerelaterede formål. Der er flere forskelligartede problemer i Hasle: Hasle by har ikke en stærk identitet i folks bevidsthed Negativ befolkningsudvikling Udvikling mod færre erhvervsaktive og flere ældre borgere Mangel på helårsarbejdspladser og fald i privat service Mangel på et samlingssted for byens borgere Mangel på varierede fritidstilbud til børn og unge 6

7 Havnearealer uudnyttede og i forfald Manglende sammenhæng mellem bymidten og havneområdet Manglende sammenhæng mellem forskellige aktiviteter i byen Mange barrierer i byrum for bevægelseshæmmede Nedslidte byrum Mange ombygninger har ikke taget hensyn til den lokale byggeskik. Med en målrettet og kvalificeret planlægning kunne udviklingen vendes, således at Hasle fremover kunne fungere og leve som en hel by, der også kunne tiltrække nye borgere og arbejdspladser. Ved at igangsætte initiativer, som f.eks. profilering af Hasle bys eksisterende kvaliteter, igangsættelse af aktiviteter på og omdannelse af havnearealer, og disses sammenkobling med en forskønnet bymidte, samt igangsættelse af sociale- og kulturelle aktiviteter, kunne byens særkende og det lokale engagement styrkes. Overordnet målsætning - at understøtte og udvikle Hasle som en balanceret arbejds- og boligby med alsidigt kultur- og fritidsliv. Målet er: At fastholde og om muligt forøge det nuværende befolkningstal At styrke Hasles identitet, kvaliteter og kulturmiljøer At forny og forskønne bymiljøet og forbedre tilgængeligheden At sikre sammenhæng mellem en række nyere initiativer i byen og de allerede etablerede institutioner At understøtte aktiviteter og skabe nye rammer for aktiviteter på havneområdet At sikre sammenhæng mellem bymidten og havneområdet At skabe nye rammer for såvel kulturelle- og sociale aktiviteter som nye erhvervsmæssige initiativer At engegere de unge til at deltage i udvikling af lokalsamfundet At understøtte aktiviteter og skabe nye rammer for aktiv fritidsbeskæftigelse for børn og unge At muliggøre udlæg af attraktive byggegrunde At understøtte bevarings- og miljøindsatsen. Områdets afgrænsning Området er afgrænset som vist på side 4. Området omfatter Hasles gamle bydel, havneområdet, Fælleden og området omkring de historiske røgerier. Området afgrænses mod øst af Østergade, mod syd af Storegade, og videre mod øst af Fælledvej, mod syd af grænsen mellem Hasle Fælled og campingpladsen, og mod vest af kystlinjen og moler. Det samlede areal er ca. 0,5 km2. 7

8 AFSNIT 2 - FORSLAG TIL AKTIVITETER 01: BRAND OG PROFIL Der igangsættes en åben og inddragende brandingproces, hvor brand/profil, målgrupper, værdier, navn og udtryksformer m.m. fastlægges. Processen forankres hos byens erhvervsliv og byens borgere. Der fastlægges og udvikles en profil for Hasle, der kan udvikle byens identitet og eget særkende. De lokale aktiver fremhæves og ubrugte ressourcer udnyttes. På en workshop afholdt den november 2008 blev der peget på forskellige arbejdstitler som f.eks. Hasle som kunst- og kulturby, Hasle som Bornholms førende grønne by, Hasle som den gode familieby, Hasle som friluftsmekka og Hasle som de 3-T ers by: Tryghed, Trivsel og Tilgængelighed. Brandet udvikles på forskellig vis og der igangsættes aktiviteter, der understøtter Hasle bys særlige profil. Hasles brand skal være gennemgående rød tråd i projektet og initiativer skal understøtte hinanden. Der skal skabes aktiviteter og events, der gør det umagen værd at stoppe op i byen, og gør det mere attraktivt at bo i Hasle by og omegn. Der skabes rammer, der gør det attraktivt at etablere en virksomhed i Hasle. Igennem hele byfornyelsesperioden laves der opfølgning og justering af brandingprocessen. Nogle aktiviteter kan skabe resultater på kort sigt og andre kræver længere tid for at blive gennemført. Under områdefornyelsesprojektet gennemføres mindst en aktivitet og en event. Der blev på workshoppen fremført forskellige forslag til aktiviteter og events, for eksempel: Udstilling af kunst i de tomme butiksvindue Et kunstnerstrøg skabes i Storegade Udsmykning af husgavle Navngive steder og strøg i byen med lokale kælenavne En Heroldaften operaaften med udgangspunkt i Herold Etablere Herold museum og information i det gamle rådhus Operaaften, rockkoncerter, eller solnedgangsmatiné Et (kammer) koncertprogram i det gamle rådhus på torvet Kunsthåndværkermarked ved Grønbechs Gård Kunstnerbænke rundt omkring i Hasle by Historiefortælling under troldetræet 8

9 Hvilken aktivitet og event der igangsættes bliver prioriteret i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsprogrammet. Begrundelse Der er i dag flere tomme forretninger og flere huse til salg på Hasles hovedstrøg. Kiosken er lukket, det er skobutikken i samme gade også og i Bornholms Tidendes hus i Storegade er gardinerne rullet ned avisens Hasle-side redigeres ikke længere herfra. Udviklingen er gået den forkerte vej hurtigere end forventet. Udviklingen med de lukkede vinduer og nedrullede gardiner er ikke lige det man ønsker en udvikling som byens borgere gerne vil vende. Succeskriterier Hasles brand/profil er udviklet Hasles brand/profil er forankret lokalt Der er færre tomme butikker og huse til salg i bymidten Der er gennemført mindst en aktivitet og en event under områdefornyelsesprojektet. Risikofaktor Den finansielle krise bliver langvarig med mange følgevirkninger Forsat flugt fra Danmarks yderområder til centerområder Vigende kundeunderlag og forsat rationalisering Idéer fra workshop sammenfattet af konsulent Lene Feldthus Andersen 9

10 02: CENTER- OG TRAFIKPLANLÆGNING Byens fysiske struktur, funktioner og trafikstruktur analyseres og der planlægges for Hasles bymidte, bymidtens sammenhæng med havneområdet, forbindelser mellem de forskellige attraktioner, der allerede eksisterer i byen som f.eks. Grønbechs Gaard, Karetmagergården m.fl., samt forbindelsen til de omkringliggende natur- og landskabsværdier. I og med at byen har fået en omfartsvej, kan der nu foretages en center- og trafikplanlægning, herunder bl.a. detailplanlægning for byens torv, byrum, og andre opholds- og friarealer. Begrundelse Hasle omfartsvej åbnede i sommeren 2005 og har aflastet bymidten for gennemkørende trafik fra Rønne til Nordbornholm. Bymidten har før været belastet af uvedkommende trafik. Efter etablering af omfartsvejen er såvel trafikken gennem byen, som pladsbehovet til den tunge trafik, reduceret betydeligt. De centralt beliggende byrum er dog stadigvæk præget af kørende trafik og parkerede biler. Byen er endvidere kendetegnet ved manglende sammenhæng mellem erhvervsmæssige, kulturelle og offentlige institutioner, samt uklare og på nogle strækninger besværlig forbindelse mellem bymidten og havneområdet. Succeskriterier Center- og trafikplanen er udarbejdet; Center- og trafikplanen er politisk vedtaget Center- og trafikplan er politisk forankret Center og trafikplanen er lokalt forankret Center- og trafikplan er offentliggjort og debatteret på workshops, offentlige møder mm. Risikofaktor Udefrakommende investeringer, der ikke tager udgangspunkt i den lokale planlægning 10

11 Idéer fra gruppearbejde på workshoppen - LINK signatur AS 11

12 03: BYENS TORV Med udgangspunkt i center- og trafikplanen opgraderes og forskønnes byens centrale torv, således at der skabes bedre plads til udendørs ophold og forbedrede forhold for fodgængere. Torvet skal fremstå som et sammenhængende område, hvor det i dag opleves opdelt i en lavtliggende parkeringsplads adskilt af en mur, en gennemfartsvej og endnu flere parkeringspaladser. Torvets inventar er af forskellig karakter, er dominerende på torvet, og lidt tilfældigt placeret på området. Torvet funktionsforbedres og forskønnes. Torvet kunne indrettes som shared space på fodgængernes præmisser, med en mere ensartet belægning og en terrassering som optager områdets niveauforskelle. Terrassering kan både fungere som en trappe og som sidde- og opholdspladser. Parkering på torvet bør begrænses og området indrettes til ophold og leg. Byinventar, belysning og beplantning bør gennemtænkes til en helhed. Begrundelse Etablering af omfartsvejen har forbedret muligheden for sikker færden i bymidten. Byens centrale torv har ikke ændret karakter siden omfartsvejen blev anlagt. Den anvendes stadigvæk som parkeringsplads, kørebane og busholdeplads. En funktionsforbedring og forskønnelse af torvet vil gavne de butikker og serviceerhverv, der omkranser torvet, og byens smukke gamle rådhus, som blev opført i midten af 1800-tallet en bygning af høj bevaringsværdi vil fremstå i sit rette element. Succeskriterier Torvet er funktionsforbedret og forskønnet Flere aktiviteter på torvet og i området omkring torvet Borgere, gæster og turister har lyst til at opholde sig i længere tid på torvet Risikofaktor Funktioner, der ikke er publikumsorienterede, optager bygninger omkring torvet. 12

13 Luftfoto af Hasle torv Idéer fra gruppearbejde på workshoppen - LINK signatur AS 13

14 04: KULTUR- OG MEDBORGERHUS Der etableres og indrettes lokaler med fælles aktiviteter og faciliteter til gavn for Hasles borgere og besøgende et kultur- og medborgerhus - et multianvendeligt hus. På workshoppen blev der peget på HASLES GAMLE RÅDHUS PÅ TORVET, som det bedste og mest oplagte sted. Den centrale placering gør det oplagt til at være STEDET, hvor alle aktiviteter koordineres det naturlige samlingssted for borgere i alle aldre. Der igangsættes en proces, hvor muligheder for ejerskab eller brugsret afklares med en realistisk driftsorganisation og økonomi. Bygningen, som er i kommunens eje, har lokaler i forskellige størrelser, der kan anvendes til mange forskellige aktiviteter. Bygningen ligger ved Hasles centrale torv og publikumsorienterede funktioner vil skabe mere liv på torvet, og være med til at besøgende stopper op og bliver lidt længere i byen. Fastlæggelse og udvælgelse af aktiviteter, der skal huses, bør ses i sammenhæng med andre aktiviteter og bygninger/ lokaler i byen. Bygningen indgår i overvejelser i forbindelse med en samlet plan for fremtidens anvendelse af kommunale bygninger. Begrundelse Hasle er et af de få byområder på Bornholm, der mangler et medborgerhus for såvel voksne som for unge. For at understøtte de kulturelle og sociale aktiviteter ønskes etableret kultur- og aktivitetslokaler, hvor synergi mellem både foreningsmæssige og kommercielle/turistmæssige interesser kan sikres Succeskriterier Lokaler er etableret kultur- og medborgerhus indrettet Sociale- og kulturelle aktiviteter igangsat Et velfungerende kultur- og medborgerhus for alle aldersgrupper. Risikofaktor Politisk beslutning om at anvende Hasles gamle rådhus til et andet formål. I så fald skal en anden lokalitet overvejes. 14

15 Det gamle rådhus på Hasle torv Luftfoto af Hasle torv 15

16 05: HELHEDSPLAN FOR HASLE HAVN Med udgangspunkt i idékonkurrencen for 4 bornholmske havne og diverse workshops under områdefornyelsesprojektet gennemføres en proces, som skal munde ud i en helhedsplan for Hasle havn. Processen forankres hos byens erhvervsliv, byens borgere og havnens brugere. Hasle havn har både mange bassiner og store arealer, hvor der er mulighed for at planlægge for mange forskellige aktiviteter og tiltag. Der er dog et ønske om, at der sikres offentlighedens adgang til havnen og havnens arealer. Begrundelse I foråret 2008 blev der udskrevet en idékonkurrence, med støtte fra Realdania, om 4 udvalgte havne på Bornholm. Hasle havn var en af konkurrencens havne. Temaet var Hvordan skal man arkitektonisk og funktionelt forholde sig til de mange havnearealer, som store dele af året ligger hensygnende hen. Der fremkom mange interessante idéer til udvikling og omdannelse af Hasle havn. Det er vigtigt at bearbejde konkurrencens forslag til en helhedsplan for havnen, inden der igangsættes aktiviteter på havnen under områdefornyelsesprojektet. Disse bør ses i overordnet sammenhæng. Succeskriterier Helhedsplan for Hasle havn er udarbejdet Helhedsplan for Hasle havn er politisk vedtaget Helhedsplan for Hasle havn er politisk forankret Helhedsplan for Hasle havn er lokalt forankret Helhedsplan for Hasle havn er offentliggjort og debatteret på workshops, offentlige møder mm. Risikofaktor Udefra kommende investeringer der ikke tager udgangspunkt i helhedsplanen. 16

17 Forskellige forslag fra idékonkurrencen - 4 havne på Bornholm 17

18 06:AKTIVITETER OG ANLÆG PÅ HAVNEOMRÅDET Med udgangspunkt i helhedsplanen for Hasle havn etableres mødesteder og aktivitetsområder på havnen. Aktiviteterne skal skabe liv på havneområdet, også udenfor sæsonen. Rammer for aktiviteter og mødesteder bør etableres tæt på tværvejenes møde med havnen, således at der skabes sammenhæng mellem havn og bymidte. Der blev på workshoppen peget på forskellige aktiviteter og anlæg, for eksempel: Overgang mellem kaj og vand - et sted til ophold Havnebad/bystrand med vipper Ponton-øer i havnen med mulighed for at sole sig Badebro med badehus og sauna Vandcykler ved havnen Svævebane med vandgang Havnetorv, hvor café og butikker kan indrettes kombineret med den lokale kunst- og fødevareproduktion Grillpladser/ophold/bænke Udendørsscene eller amfiteater på en udvalgt plads evt på opfyldningsområdet Sanse- og oplevelsesbaner i forbindelse med et overordnet stisystem fra Hasle røgerier til Hasle Marina Legeplads og bowlingbaner Kajakroning Hvilke aktiviteter eller anlæg der gennemføres under områdefornyelsesprojektet bliver besluttet i processen og med baggrund i helhedsplanen. 18

19 Begrundelse Havnen er industrielt præget, men med funktionstømte bygninger, store ubebyggede arealer, men med et begrænset liv på området. Havneområdet er Hasles største aktiv, hvor bygninger og arealer kunne anvendes på en anden alternativ måde. At omdanne og udvikle havnen, at skabe liv og aktiviteter på havneområdet vil understøtte byens udvikling. Nogle bassiner anvendes forsat af erhvervsfiskere, andre er indrettet til joller og gæstesejlere. De fleste af de tidligere industribygninger bruges i dag som redskabsskure og til oplag. På områdets nordkaj er der for nylig bygget en række boliger, desuden er der vedtaget en lokalplan for indretning af Hasles gamle silo, hvor der planlægges at omdanne den tomme silo til ferieboliger med butikker og restaurant i gadeplan. På området findes desuden havnekontor, havnegrill og klublokaler. Succeskriterier Vækst i hele havnen Flere aktiviteter på havneområdet; Idéer fra gruppearbejde på workshoppen - LINK signatur AS 19

20 07: FORBINDELSEN MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEOMRÅDET Sammenhæng mellem havneområdet og bymidten tydeliggøres og forbedres. Hasles potentialer defineres og der skabes sammenhæng og synergi mellem de lokale attraktioner. Sammenhæng mellem by og havn kan forstærkes f.eks. ved en opgradering af en eller flere af følgende forbindelsesmuligheder: Toldbodgade, Havnegade og Rådhusgade. Dette kan gøres på forskellig vis f.eks. med ensartet belægning eller markering i belægninger, og med ny sammenhængende gadebelysning eller en anden form for belysning, og bedre skiltning mm. Tværvejenes møde med havnen markeres ved, at belysning/belægning etc. inviterer op til bymidten. På hvilken måde sammenhæng mellem bymidten og havnen markeres og tydeliggøres vil blive afklaret og prioriteret i løbet af processen. Begrundelse Havneområdet er et stort aktiv for Hasle by. I sommersæsonen foregår nogle aktiviteter på havneområdet, som i højere grad kunne gavne byen som helhed. F.eks. skal sejlerne ledes en lille tur op i byen når de ligger i lystbådehavnen. Havnen skal ikke være isoleret fra bymidten, byens infrastruktur må ikke lægge sig i vejen for en forbindelse på tværs af havn og bymidte. Det er vigtigt, at forbindelser mellem havneområdet og bymidten tydeliggøres og markeres, således at besøgende herunder brugere af havnens fritidsboliger også besøger bymidten, dens kulturtilbud og forretningsliv til gavn for hele byen. Succeskriterier Forbedrede og tydeliggjorte forbindelser mellem bymidten og havneområdet Sammenhæng mellem en række nyere initiativer i byen og allerede etablerede institutioner sikret. 20

21 Luftfoto af Hasle bymidte Idéer fra gruppearbejde på workshoppen - LINK signatur AS 21

22 08: BØRN- OG UNGEAKTIVITETER Der etableres aktivitetsrammer for børn og unge. Her tænkes både på initiativer indenfor informationsteknologien, men ikke mindst skal der skabes mulighed for udendørs aktiviteter, der styrker bevægelse og sundhed. De unges tilhørsforhold skal styrkes og der skal sættes fokus på, hvordan de aktivt kan deltage i udvikling af lokalsamfundet. De unge skal inddrages aktivt i processen med at udvikle Hasle, i planlægningen og udformningen af projekterne. Der blev på workshoppen peget på forskellige aktiviteter og anlæg, for eksempel: Et legeområde med skulpturer, man kan klatre på. Legepladsen skal udbygges med klatrestativer/klatrevæg, rutsjebaner, legehuse, gynger, sandkasser m.m. den skal være Bornholms bedste legeplads BMX-Cross bane med værksted Kombi-område/tumleplads med mulighed for skateboard/ rulleskøjter kan omdannes til skøjtebane om vinteren Klatrevæg, badebro og naturlegeplads på havneområdet. Hvilke aktiviteter eller anlæg der gennemføres under områdefornyelsesprojektet bliver besluttet i processen i tæt samarbejde med børn og unge. Begrundelse Gennemsnitsalderen sniger sig langsomt opad i takt med at de unge flytter til de større byer. De unge mennesker er en knap ressource og de deltager sjældent i udvikling af lokalsamfundet. I Hasle findes et klubhus med idrætsfaciliteter, men der mangler i høj grad aktivitetsmuligheder for børn og unge, der ikke er medlemmer af lokale klubber. Generelt mangler der uformelle aktivitetsmuligheder og hæng-ud-steder i det offentlige rum og især i vinterhalvåret har de unge ingen steder at mødes i fritiden. Succeskriterier Børn og unge er inddraget aktivt i processen Min 3 aktivitetsmuligheder for børn og unge er etableret. Risikofaktor En stor gruppe unge interesserer sig ikke for lokalsamfundet. 22

23 09: BEVARING, MILJØ OG BYFORSKØNNELSE Der ydes rådgivning i bygningspleje, vedligeholdelse og ombygning af bevaringsværdige bygninger. Der ydes rådgivning i miljørigtige om- og tilbygninger samt ved nybyggeri. Begrundelse Hasle er en gammel og i sin bystruktur nogenlunde velbevaret by, der på sin egen stille måde har fulgt med udviklingen og samtidig formået at bevare noget af sit oprindelige bymiljø. Men ikke alle bygninger er ombygget og vedligeholdt med respekt for den lokale byggeskik. Særlig karakteristisk for Hasle by er de 9 bondegårde, beliggende i den gamle bydel. Kulturmiljøatlas for Bornholm anbefaler, at der sættes ind med rådgivning om bygningspleje, hvis de store gårde skal reddes for eftertiden. En del af den historiske bydel er omfattet af en bevarende lokalplan, men en revision er tiltrængt. Det er planlagt at revidere og udvide bevaringsområdet i den nærmeste fremtid. Som led i forskønnelse og vedligeholdelse af byens huse udskrev byens foreninger og erhvervsdrivende en konkurrence om byens farver. 8 lyse og venlige farver blev udpeget som Hasles farver. Succeskriterier Bevarende lokalplan er udarbejdet og politisk vedtaget Der er afholdt mindst 2 café-møder/workshops med rådgivning i bevaring og miljørigtigt byggeri Bygninger er ombygget og vedligeholdt med respekt for den lokale byggeskik. Vejledningsblade Risikofaktor Bygninger står tomme og forfalder. 23

24 BUDGET OG FINANSIERING Budget forventede udgifter: Aktiviteter Budget Statens andel Brk s andel Hasle andel Direkt. for Fødevare- Erhverv 01 Branding og profil Centerplanlægning Byens torv Etablering af lokaler Helhedsplan for Hasle havn 06 Aktiviteter på havneområdet Forbindelser bymidte-havn Aktiviteter for børn og unge 09 Forskønnelse og bybevaring - 10 Borgerinddragelse, administration og rådgivning I alt Finansiering: Velfærdsministeriet kr. Direktoratet for FødevareErhverv kr Ekstra bevilling til udvidelse af aktiviteter og anlæg på havneområdet. Bornholms Regionskommune kr. Hasle Turist- og Erhvervsforening kr. I alt kr. 24

25 25 Grønbechs Grønbechs Grønbechs Grønbechs Grønbechs Grønbechs Grønbechs Grønbechs Grønbechs Gård Gård Gård Gård Gård Gård Gård Gård Gård Rådhus Rådhus Rådhus Rådhus Rådhus Rådhus Rådhus Rådhus Rådhus Torv Torv Torv Torv Torv Torv Torv Torv Torv Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Kirke Fyldplads Fyldplads Fyldplads Fyldplads Fyldplads Fyldplads Fyldplads Fyldplads Fyldplads Hasle havn Hasle havn Hasle havn Hasle havn Hasle havn Hasle havn Hasle havn Hasle havn Hasle havn Rådhusgade Rådhusgade Rådhusgade Rådhusgade Rådhusgade Rådhusgade Rådhusgade Rådhusgade Rådhusgade Toldbodgade Toldbodgade Toldbodgade Toldbodgade Toldbodgade Toldbodgade Toldbodgade Toldbodgade Toldbodgade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Havnegade Kirkegade Kirkegade Kirkegade Kirkegade Kirkegade Kirkegade Kirkegade Kirkegade Kirkegade Storegade Storegade Storegade Storegade Storegade Storegade Storegade Storegade Storegade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Gasværksvej Gasværksvej Gasværksvej Gasværksvej Gasværksvej Gasværksvej Gasværksvej Gasværksvej Gasværksvej Præstegade Præstegade Præstegade Præstegade Præstegade Præstegade Præstegade Præstegade Præstegade Strandgade Strandgade Strandgade Strandgade Strandgade Strandgade Strandgade Strandgade Strandgade

26 TIDSPLAN OG ORGANISATION Tidsplan: aktiviteter 04 Etablering af lokaler Branding og profil hele perioden 08 Aktiviteter for børn og unge hele perioden 02 Center- og trafikplanlægning Helhedsplan for Hasle havn Byens torv Aktiviteter på havneområdet Forbindelser bymidte-havn Bygningsbevaring, miljø og byforskønnelse Organisation: Styregruppe Teknik & Miljøudvalget Koordineringsgruppe 6 personer fra Halse 2 chefer (Teknik & Miljø, Fritid & Kultur) 1 medlem af Vækstforum 1 projektkoordinator 1 assisterende projektkoordinator Tovholdere for projektgrupper/arbejdsgrupper Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe 26

27 AFSNIT 3 - REDEGØRELSE Hasle by før Byen omtales først i historiske kilder i Hasle er som bysamfund opstået omkring et mindre fiskerleje. Hasle fik købstadrettigheder omkring år 1500 og var Bornholms mindste købstad. I 1618 og 1654 slog pesten flere hundrede mennesker ihjel, således at der i 1658 kun var 60 borgere i byen. Hasle blev beskrevet som en meget fattig købstad med et primitivt havneanlæg og havde omkring året ikke mere handel end et stort fiskerleje. Med påbegyndelse af havnebyggeriet i begyndelsen af 1800-tallet, forbedrede landeveje og udvinding af kul- og lerforekomster kom der gang i byvæksten og en industriel udvikling i byen. Senere blev der foretaget mange havneforbedringer og havneudvidelser, sidst i 1988 i håbet om, at der ville komme en ny opblomstring af erhverv omkring havnene, men bl.a. på grund af fiskerikrisen kom den aldrig Egnen omkring Hasle var frugtbar, hvor man både kunne bjærge sig som fisker og bonde. Hasles bybønder leverede betydelige mængder grøntsager til den store naboby Rønne. Et kort fra 1899 viser, at markerne dengang dækkede meget af det, der i dag er by. Storegades gårde lå på det tidspunkt lige ud til det åbne land. I 1920 var der 20 aktive bybønder, i 1984 var der to tilbage. Nu er der ingen. Hasle var indtil kommunesammenlægningen i 2003 kommunecenter i Hasle Kommune. Hasle by i dag Hasle ligger på Bornholms vestkyst ca.12 km nord for Rønne. Den gamle bydel ligger på en stor terrasse mod havet. Havnen ligger langstrakt for foden af byen, der strækker sig næsten i byens fulde længde. Havnefladen ligger to-tre etager under byens niveau, boligbebyggelsen hæver sig på skrænten, forbundet med havnen med de små gader, der stejlt fører ned til havneområdet. Byen har således udkig over havnen. Hasle havn undergik en større udvidelse i 1988, som aldrig kom til sin ret. En del af havnen anvendes forsat som fiskerihavn med omkring 15 erhvervsfiskere og en fiskerifabrik. Havnen er en af øens største jolle- og lystbådehavne. Herudover anvendes store dele af havneområdet til rekreative formål og kompakt fritidsboligbebyggelse, opført i 2004, der tegner havnens nordkant

28 Syd for fiskerihavnen findes et stort ubebygget areal, der kunne danne overgang fra havnen til de rekreative, grønne områder omkring Fælleden og røgerierne syd for byen og videre til de spændende og seværdig naturområder omkring Hasle med skov, kyst og mange fortidsminder. I nyere tid er byen vokset mod sydøst langs landevejen til Rønne, nord for vejen med et industriområde og syd for vejen med nyere parcelhusområder og offentlig service. Syd for den gamle bykerne langs Fælledvejen ligger turistfaciliteter, såsom røgerierne, vandrehjem, campingplads og sommerhusområder. Syd for det ældre parcelhusområde ligger idrætsfaciliteter og kolonihaver. En del turister besøger byen i sommersæsonen, især de smukt beliggende røgerier fra slutningen af 1800-tallet, som nu anvendes som museum, udstillingslokaler og røgeri med servering, Karetmagergården og kunsthåndværkerhuset Grønbechs Gård, en gamle købmandsgård fra 1800-tallet, som nu er blevet omdannet til udstillings- og kulturhus. I dag findes der 2 dagligvareforretninger i Hasle, samt nogle mindre udvalgsvareforretninger. Der findes få mindre industriog fremstillingsvirksomheder i byen. Byen er forsynet med offentlig service, såsom skole, børnehave, plejehjem, lægehus og idrætsfaciliteter. Hasle omfartsvej åbnede i sommeren 2005 og har aflastet bymidten for gennemkørende trafik fra Rønne til Nordbornholm. Den vigtigste forretningsgade er Storegade. Den gennemløber byen i en bue og midt i byen udvider den sig til Torvet. Torvet er i sommerhalvåret stadig præget af gennemkørende trafik og parkerede biler. Husene er funderet på karakterfulde sokler, som understreger Hasles placering på det skrånende terræn. Gaderne er gennemgående snævre og husene er lave. Bolig- og Befolkningsudvikling I begyndelsen af 2008 boede 1723 personer i Hasle by. I 2002 havde Hasle indbyggere. Indbyggertallet har de sidste 5 år været faldende, dog med en lille stigning i 2004 til 2006, og denne udvikling fortsætter. Der er forholdsvis flere ældre over 65 år, men færre voksne mellem 40 og 64 år i byen. Der var flere yngre voksne og unge under 40 år, men færre børn under 15 år sammenlignet med Bornholm som helhed. 28

29 I 2004 var der 841 beboede boliger/1.739 indbyggere, svarende til 2,1 beboere pr. beboet bolig. 841 ud af 925 boliger var helårsbeboet. Af de resterende 84 boliger er 9 boliger registreret som ferieboliger (1 %), resten er registreret som ubeboede helårsboliger, dvs. 8,1 %. 54,4 % af boligmassen er opført før 1950, 35,9 % er opført siden Af de beboede boliger er 64,9 % ejerboliger, og 35,1 % lejeboliger. Befolkning på Bornholm fra Befolkning i Hasle By fra Beskrivelse af områdets problemer og udviklingsmuligheder Der bliver forholdsvis flere ældre i byen i forhold til den yngre generation. Gennemsnitsalderen sniger sig langsomt opad i takt med, at de unge flytter for at søge uddannelse og arbejde eller for at møde andre unge. Og det er de færreste unge, der vender tilbage. Unge mennesker er en knap ressource og deltager sjældent i udvikling af lokalsamfundet. Arbejdspladser bliver der færre af og flere borgere pendler nu til arbejde og søger fritids- og kulturaktiviteter - hovedsagelig i Rønne. Andre flytter fra byen og efterlader sig ofte tomme helårsboliger. 29

30 Turismen på Bornholm er især koncentreret på øens østside fra Sandvig i nord til Dueodde i syd. Hasle besøges dog af en del turister, der om sommeren besøger nogle få bestemte steder i og omkring byen hovedsagelig Grønbechs Gård og røgeriet. Mens hovedparten af byen ikke får den samme opmærksomhed. Om vinteren lukker de fleste af de turistrelaterede aktiviteter og byen præges af øde gader, lukkede forretninger og gallerier, og de mange funktionstømte bygninger. Hvilket medfører forfald i bygningsmassen, mens nogle af de andre bygninger ikke er ombygget eller vedligeholdt med respekt for den lokale byggeskik. Hasle havn har været en af byens hovederhvervskilder, men fortids travle skibsfart er forsvundet og fiskeriet på retur. Havnen er i dag en lidt søvnig havn, præget af ubebyggede erhvervsarealer, ikke anvendte bygninger, manglende liv og adskillelse fra byen. Manglende vedligeholdelse har sat sit præg på kajanlæg og havnen i øvrigt det samme gælder generelt for byens offentlige rum. Hasle by vil, med målrettet planlægning og diverse tiltag, kunne fungere og udvikle sig som en attraktiv by med den korte afstand til arbejdspladser i Rønne, med nærhed til naturoplevelser, til rekreative områder og offentlig service. 30

31 Hasle by vil også med den fine beliggenhed på vestkysten kunne udvikle sig med kvalitetsturisme. Der er således relativt gode erhvervsmuligheder i service- og turistorienterede virksom-heder, såsom restauranter, caféer, gallerier, kunsthåndværk, kulturarrangementer mv. Kunsthåndværk og røgerier er en væsentlig attraktionskraft i 2002 besøgte 63% af turisterne på Bornholm kunsthåndværk og 55% besøgte røgerier. Et vigtigt aspekt for udvikling af byen er, at flere af disse funktioner i fremtiden kan fungere hele året eller med udvidet sæson. Byens erhvervsliv, diverse foreninger og ressourcepersoner har allerede vist kreativt samarbejde i forbindelse med diverse events og kulturarrangementer bl.a. i Bornholms Kulturuge, som også har til formål at udvide sæsonen. Der ligger udviklingsmuligheder i at aktivere og støtte de sociale ressourcer på stedet. Udviklingsmuligheder for den traditionelle handel med dagligvarer og udvalgsvarer er mere begrænsede. Den type forretninger skal i det daglige konkurrere med det langt større udbud, der findes i Rønne. Hasle Havn er under omdannelse og er det største udviklingspotentiale for byen. Havnen rummer i dag en række ubebyggede eller sparsomt bebyggede erhvervsarealer, som ikke alle kan forventes anvendt til havnerelaterede formål. På disse arealer kan der ifølge regionskommunens havneplan etableres aktiviteter, der kan bidrage til at gøre havnen til et levende og aktivt område for områdets beboere og turister. Heri indgår både erhvervsaktiviteter, rekreative funktioner og beboelse. Der er desuden skabt mulighed for et husbådeprojekt. Havneområdet er medtaget i områdefornyelsesprojektet som et vigtigt element for udvikling af byen. I begyndelsen af 2008 blev der i samarbejde med Realdania-fonden udskrevet en idé-konkurrence for 4 havne på Bornholm heriblandt Hasle Havn. Formålet var at sætte fokus på nytænkning af funktioner og anvendelse af mindre erhvervshavne, som forventes at miste deres funktion som erhvervshavne i disse år. Ved hjælp af områdefornyelsesprojektet skal sammenhæng mellem byen og havnen sikres, så de rekreative og økonomiske muligheder havnen rumme kommer hele byen til gode. 31

32 Luftfoto Hasle 32

302 - Hasle. Mindre handels- og serviceby. Målestok 1:10.000. Bybeskrivelse og rammer. Byudviklingsområde - blandet helårsbolig- og erhvervsformåler

302 - Hasle. Mindre handels- og serviceby. Målestok 1:10.000. Bybeskrivelse og rammer. Byudviklingsområde - blandet helårsbolig- og erhvervsformåler 302 - Hasle Mindre handels- og serviceby Byzone Sommerhusområde Afgrænsede byområder Byudviklingsområde - blandet helårsbolig- og erhvervsformåler Landzone Byudviklingsområde Udlæg til hotelområde Fredet

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Hasle by, Bornholm

Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Hasle by, Bornholm Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Hasle by, Bornholm Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelsesprojekt i Hasle by, Bornholm Herved ansøger Bornholms

Læs mere

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade F O R S L A G T I L I N D S AT S O M R Å D E R #2 Forbindelse mellem by og havn #3 Grusplads #1 Fritidsområde Strand #4 Byporte Havnega de Museum #8 Fritidshavn #5 Sti langs vandet Kirke Vestergade Skole

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront?

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Debatmøde med workshop torsdag 12. marts kl. 19.30 Frist for at sende ideer og forslag fredag den 10. april Teknik & Miljø, februar 2015 1 Porten

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 Kære Bornholmer Du er inviteret til lokale dialogmøder, der afholdes fire gange i august måned. Her kan du møde politikere og medborgere til dialog om, hvordan vi gør Bornholm

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Remiseområdet ved Varde Vest

Remiseområdet ved Varde Vest Remiseområdet ved Varde Vest Ansøgning om midler til forprojekt til udvikling af remiseområdet centralt i Varde, til fremtidig gavn for byens borgere 1 Ansøgning om forprojekt til Remisen ved Varde Vest

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere