Statusrapport for Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Projekt"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET I NSTI TU T F O R U D D A NNE L SE O G PÆ D A G O G IK (D P U) Statusrapport for Projekt Brandkadetter opstartsdel 2014 Af Helle Rabøl Hansen Andreas Mejer Jensen Lisbeth Sørensen Insti tut f or Udda nne l se og P æda g og i k ( DP U) A ar h u s U ni v er s itet Tu b o r gv ej K ø b enhav n NV Tlf. : E- mai l: ed au. d k h ttp://ed u. au. d k

2

3 Forord Kære læser Du sidder nu med en statusrapport i hånden. En status over de første 11 måneder i Brandkadetter i Danmark, BiD. Et initiativ, der giver rådgivning og support til lokale brandvæsener, der gerne vil igangsætte et lokalt brandkadet initiativ. Rapporten er udarbejdet af et forskerteam tilknyttet Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Teamet består af evalueringsleder adjunkt Helle Rabøl Hansen og forskningsassistenterne Andreas Mejer Jensen og Lisbeth Sørensen. Statusrapportens hovedvurderinger ligger i starten af rapporten. Resten af rapporten beskriver opstartsfasens aktiviteter og udfordringer. Konkrete anbefalinger er fremhævet undervejs. Venlig hilsen Helle Rabøl Hansen / Andreas Mejer Jensen / Lisbeth Sørensen

4 Indholdsfortegnelse 1. Summary - samlede vurderinger af opstartsfasen Forarbejde Opbygning af organisation og etableringsaktiviteter En positiv organisationsstart Projektbeskrivelse Sociale og uddannelsesmæssige mål Organisatoriske og processuelle mål Organisation og Repræsentation Rekrutteringsudfordringer og lokal diversitet Lokal diversitet Hovedaktiviteter og networking-events Hovedaktiviteter Brandkadetinstruktøruddannelse Lektionsplaner for kadetundervisning og inspiration fra UK Networking-events

5 1. Summary - samlede vurderinger af opstartsfasen Initiativets opstartsfase går fra februar 2014 til og med december BID opnåede fondsbevilling fra Tryg Fonden i december Forarbejde Inden opstartsfasen har der ligget et betydningsfuldt forarbejde primært udført af projektchef Helle Aagot Clausen. Forarbejdet har bestået af idéudvikling, idéudveksling og networking med samarbejdspartnere og udarbejdelse af ansøgning til Tryg Fonden. Helle Aagot Clausen har i forarbejderne især hentet inspiration dels fra Manchester Firecadets, dels fra kadetprojekter i Greve og i Roskilde, og dels fra sin erfaring som projektleder af Brandkadetter i København i tidsrummet Opbygning af organisation og etableringsaktiviteter Opstartsfasen har været domineret af to hovedopgaver: Organisationsopbygning og etableringsaktiviteter. Organisationsopbygningen har især bestået af nedsættelse og organisering af arbejdsgruppe, styregruppe samt et dagligt sekretariat. Etableringsaktiviteterne har hovedsageligt bestået af fire centrale indsatser: 1) kildeindsamling og behovsundersøgelse hos eksisterende ungdoms- og brandkadetkorps, 2) udvikling af brandkadetinstruktørkurser 3) uddannelsesbeskrivelser for Brandkadet (13 til 16 år jævnfør BiD s anbefaling)- og ildflueforløb (10-12 jævnfør BiD s anbefaling) samt lektionsplaner for begge dele og 4) kontaktarbejde med brandvæsener i hele landet. Især er der etableret tæt samarbejde og erfaringsudveksling med brandvæsenerne i Holstebro, Vejle, Slagelse og Nordsjælland, hvor kadetkorps er under opbygning. Ligeledes er arbejdet med opbygning af projektets kommunikationsstrategi og webformidling startet. Dertil kommer, at initiativet har været repræsenteret ved en række event-arrangementer, som har gjort projektet synligt. 1.3 En positiv organisationsstart Det vurderes, at initiativet er kommet godt og robust fra start. Når startaktiviteterne sammenlignes med målsætningerne for projektet, jævnfør ansøgningsteksten til Tryg Fonden, er der på forholdsvis kort tid opnået en række positive organisationsstrukturelle resultater. Projektet har således etableret sig effektivt. Processen har dog ikke været uden udfordringer, hvoraf to kerneproblemstillinger kort gennemgås her: 2

6 For det første giver den aktuelle strukturreform af redningsberedskabet en vis usikkerhed om, hvordan Brandkadetter i Danmark kan prioriteres i en sammenlægningsstrategi. Den udfordring er forsøgt vendt til en offensiv indsats af projektets ejer, formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB, Niels Mørup i en skrivelse til beredskabscheferne i danske kommuner i december 2014: Brandkadetter i Danmark vil derfor opfordre til at opgaven med brandkadetter medtages i de samarbejdsaftaler, som for tiden er ved at blive indgået mellem de kommunale beredskaber i forbindelse med den landsdækkende strukturreform både som en brandforebyggende indsats og som en del af den brede forebyggende indsats. I de kommende 60- selskaber skal beredskabernes opgaveportefølje beskrives, og her er det vigtigt, at de mange forebyggende opgaver, som beredskaberne løser, indgår, og altså også den spændende opgave med inddragelse af unge i beredskabet i form af projekt Brandkadetter i Danmark. For det andet har opbygningen af et sekretariatsteam været udfordret af udskiftninger i teamet efter kun 4 måneder. Projektet ledes på en daglig basis i princippet kun af en enkelt person, der suppleres af konkret ad hoc bistand fra enkeltpersoner. Det gør projektudviklingen sårbar, at det daglige ledelsesarbejde er i ental. Det er dog besluttet ved årets udgang, at BiD flytter til Nordsjællands Brandvæsen, og på den måde rykker tættere på et nystartet lokalt brandkadetkorps og på projektets ejer. Ideen er at, man ønsker at opnå en synergieffekt ved at sidde under samme tag og udvikle initiativet tæt på en lokalpraksis, der følger projektets grundideer. Anbefalinger: 1) Arbejde videre med at gøre projektet attraktivt i en tid, hvor der udvikles omlægningsstrategier i brandvæsenet, fx ved at BiD tilbyder ekstra service i lokale projektforløb. 3

7 2. Projektbeskrivelse Initiativet har som formål at videreudvikle de positive resultater, der er opnået ved at uddanne unge fra særligt udfordrede boligområder til brandkadetter i perioden 2010 til Læringsmål De sociale og uddannelsesmæssige mål med Brandkadetter i Danmark er at skabe praksisforbindelser mellem brandvæsen og unge fra udvalgte boligområder for at udvikle gensidig respekt og forståelse. Det er ambitionen at sådanne praksisforbindelser kan skabe færre konfrontationer mellem indsatspersonel og unge på gaden. Samtidig er målet at bringe de unge tættere på arbejds- og uddannelsesmiljøer ved at give dem mulighed for at opleve meningsfulde voksenrelationer og læringsfællesskaber. Brandkadetter i Danmark er et læringstilbud, som ønsker at: - Bygge bro mellem de unge og brand- og redningspersonel - Tilbyde aktiviteter, der udfordrer hærværksbrande - Give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job - Styrke de unges deltagelse i deres lokalmiljø - Give indsatspersonel et bredere kendskab til ungemiljøer i udsatte boligområder. 2.2 Organisatoriske og processuelle mål Initiativets organisatoriske og processuelle mål er at udvikle et fælles dansk koncept baseret på erfaringer fra Manchester og flere års erfaringer med uddannelse af brandkadetter i Greve, Roskilde og Københavns Brandvæsener. Med dette afsæt kan der tilbydes assistance og rådgivning til kommunale og private redningsberedskaber, som ønsker at etablere et brandkadetkorps. Projektet skal gøre det nemmere og mere attraktivt for redningsberedskaber at etablere brandkadetkorps og for brandmænd at engagere sig i korpsene. 4

8 Projektets opgaver er, at: Udvikle og kvalitetssikre en dansk model for brandkadetkorps Yde bistand til etablering af brandkadetkorps i relevante redningsberedskaber. Udvikle kompetencer hos eksisterende og nye brandkadetkorps og sikre erfaringsudveksling Afholde årlige landstræf for brandkadetter Indsamle erfaringer fra lignende projekter i udlandet Dokumentere praksis og evaluere på de unges udvikling, lokal tryghed og andre relaterede konsekvenser af brandkadetforløbene Etablere et følgeforskningsteam, som løbende evaluerer projektet og tilbyder pædagogisk rådgivning med henblik på udvikling af ny viden. Initiativets målgruppe er beredskaber, som dækker særligt udfordrede boligområder og plages af eller ønsker at forebygge chikanebrande. Derudover beredskaber, som ønsker at etablere brandkadetkorps som et læringsprojekt for børn og unge. Brandkadetkorpsene er designet til at kunne inkludere unge med skolemæssige eller andre udfordringer og etableres i samarbejde mellem lokale redningsberedskaber og udvalgte, lokale folkeskoler. Brandkadetkorpsene retter sig mod unge fra 10 år og opefter og er fordelt på tre grupper. Ildfluer fra år, Brandkadetter fra år, hvor det tilstræbes at 50 % har skolemæssige og/eller andre sociale udfordringer og endelig Seniorbrandkadetter fra år, som er unge, der ikke har afsluttet folkeskolens afgangseksamen og/eller ikke har væsentlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Forventede resultater: Kort sigt Udvikling af en dansk standard for brandkadetkorps Brandfolk og de unge har et nuanceret syn på hinanden 2-3 nye brandkadetkorps pr. år Langt sigt Chikanebrande på lokalplan er nedbragt med 50% Konfrontationer mellem indsatspersonel og unge på gaden er formindsket En lokal forankring af brandkadetkorps er sikret 5

9 3. Organisation og Repræsentation Brandkadetter i Danmark er ejet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og medejere er brandvæsenerne i Greve, Roskilde og København. Initiativet er etableret som et landssekretariat og er en non-profit organisation baseret på frivillighed med få ansatte. Landsekretariatet var i projektstarten tilknyttet Center for Socialt Ansvar, som stillede kontorfaciliteter og regnskabsassistance til rådighed Ejerkredsen består af Jakob Vedsted Andersen & stedfortræder Jens Volkmann, Københavns Brandvæsen. Jan Funk Nielsen, Greve Brandvæsen. Carsten Iversen & stedfortræder Morten Nielsen, Roskilde Brandvæsen. Niels Mørup, formand for FKB samt Helle Aagot, BiD sekretariatet. Styregruppen består af ovenstående samt Jørgen Mieritz, Falck. Pil Storm Giersing, Beredskabsstyrelsen. Lennart Olsson, Beredskabsforbundet. Det er styregruppens ansvar, at initiativets forpligtelser over for relevante fonde, indtil videre TrygFonden og Velux-fonden, (i skrivende stund afventes svar fra Villum-fonden), opfyldes, som de fremgår af projektansøgninger og bevillingsskrivelser. Beslutninger i styregruppen træffes som udgangspunkt med almindeligt flertal, om end konsensus efterstræbes. Det er formanden for styregruppen, som i sidste ende står til ansvar for de nævnte fonde, og således også ham, der kan træffe endelig beslutning, såfremt der ikke opnås konsensus i styregruppen. Som det fremgår, består ejerkreds og styregruppe mestendels af repræsentanter for de involverede beredskaber og det er tanken, at styregruppen udvides løbende med myndighedspersoner fra de kommuner, som etablerer Brandkadetkorps i samarbejde med BiD. Det betyder også, med adskillige Brandkadetkorps i støbeskeen landet over, at styregruppen må forventes at udvides ganske betragteligt, hvorfor der måske i højere grad bliver tale om en følge- eller baggrundsgruppe frem for en egentlig styregruppe. Her er flere hensyn at tage, dels til de involverede parters fortsatte deltagelse i den direkte styringsproces og dels til styregruppens fortsatte effektivitet. Anbefalinger: 1) Det bør overvejes, om styregruppen i stedet skal være en følge- eller baggrundsgruppe, som kan suppleres med en fleksibel arbejdsgruppe med færre medlemmer, der kan bistå sekretariatet med konkrete opgaver. 6

10 4. Rekrutteringsudfordringer og lokal diversitet I rekrutteringsøjemed blev samtlige 86 beredskaber i Danmark kontaktet med det formål at indsamle viden om beredskabernes ønsker, behov og muligheder i forhold til etableringen af Brandkadetkorps. Dette resulterede i 77 besvarelser, som dels var positive og dels afdækkede flere forskellige udfordringer og reservationer i forhold til etablering af Brandkadetkorps. De 3 kriterier for udvælgelse: Hotspot defineret som: - boligområder med særlige udfordringer, hvad angår påsatte brande - konfrontationer mellem brandvæsen og lokale unge - grupperinger af unge, der skaber utryghed i lokalområdet Geografi: - BiD tilbydes til større og mindre beredskaber fordelt i hele Danmark Parathed: - Ud fra besvarelser og telefoninterviews fremgår det, hvor i processen de enkelte beredskaber er mht. politisk opbakning, finansiering og bemanding, samt ønske om at indgå i et samarbejde ud fra et fælles koncept. Indledningsvis viste 17 beredskaber interesse, ligesom BiD modtog overvejende positive tilbagemeldinger på opfordringen til videndeling fra de 24 beredskaber, som allerede har et Brandkadetkorps. Med udgangspunkt i tre kriterier omkring henholdsvis Hotspotproblematikker, geografi og parathed blev seks beredskaber udvalgt til fondsansøgning med henblik på opstart af Brandkadetkorps. Hertil kommer, at 26 af de adspurgte beredskaber takkede nej til at etablere et Brandkadetkorps. Dette med forskellige begrundelser, som det ses nedenfor; begrundelser som dækker mangel på politisk opbakning og begrænsninger i muligheder for forankring. 7

11 - Seks beredskaber begrundede deres nej med manglende resurser - To beredskaber angav manglende politisk opbakning - To beredskaber angav få unge og få udfordringer - Et beredskab svarede, at de afventer strukturreformen - Et beredskab svarede, at de samarbejder med nabokommunen, som har et ungdomsbrandkorps - Et beredskab svarede, at de er et deltidsberedskab uden mulighed for forankring af en indsats - 13 beredskaber angav ingen begrundelse Desuden må det forventes, at den kommende strukturreform i redningsberedskabet spiller en væsentlig faktor i de overvejelser omkring søsætning af nye initiativer, der gøres ude i beredskaberne i såvel politisk som operativt regi. De manglende ressourcer, som står til grund for seks beredskabers afslag, må forventes i ikke uvæsentlig grad også at kunne relateres til usikkerhed omkring fremtidig struktur og finansiering. Desuden kan manglende politisk opbakning, som to beredskaber angav som baggrund for afslag, afspejle at initiativet i ikke uvæsentlig grad opfattes som kriminalpræventivt og at udfordringer med ungemiljøer i udsatte boligområder og hotspot-problematikker i bredere forstand kun i lille grad betragtes som et problem. I de adspurgte beredskabers tilbagemeldinger er der desuden enkelte steder en skepsis at spore blandt brandfolkene mod at involvere sig i etableringen af et Brandkadetkorps. Det er en skepsis, som kan bunde i mange forhold og formodentlig heller ikke er uafhængig af den forandringsproces, som redningsberedskabet står overfor. Hertil kan der enkelte steder spores tegn på begrænset forandringsvillighed, som kan kobles til mangel på motivation for konceptet. Endelig valgte flere af de beredskaber, som indledningsvis havde indgået samarbejde med BiD at trække sig fra initiativet efter fondsansøgningen var afsendt. Dette er valg, som bl.a. blev begrundet med ønsket om at etablere sig med en model, som afviger fra BiDs anbefaling omkring længerevarende involvering af de unge. 4.1 Lokal diversitet Et erfaringspunkt i forhold til etablering af samarbejde omkring Brandkadetkorps kommuner og BiD imellem består i kommunernes forskellige ønsker og muligheder for forankring af initiativet. I modsætning til fx København, som udelukkende har fuldtidsberedskab og en ganske stor udrykningsstyrke, består størstedelen af landets redningsberedskab af 8

12 deltidsberedskaber, hvoraf en stor del af disse ligger i privat regi af Falck. Denne organisering har medført udfordringer i forbindelse med at etablere de bedst mulige forhold for de anbefalinger BiD angiver, som blandt andet fokuserer på vigtigheden af de unges langsigtede tilknytning til redningsberedskabet for at opnå en større grad af tilhørsforhold til brandmandsmiljøet. Mere konkret betyder det, at nogle beredskaber har ønsket at gennemføre et enkelt, koncentreret uddannelsesforløb af de unge af en uges varighed og siden placere Brandkadetkorpset i regi af fx Ungdomsskolen. Det er en struktur, som fraviger BiDs anbefaling af en længerevarende tilknytning og uddannelse for de unge, samt fraviger ideen om et praktikforløb, som skal følge op på de uddannelsesmæssige initiativer. Ambitionen er, at de unges erfaring med at være en del af redningsberedskabet skal være så relationel en oplevelse som muligt og således bygge på redningsberedskabets egne pædagogiske principper om praksisnærhed og anvendelse frem for et være et fag i ungdomsskolen. Det vurderes fra projektledelsens side, at et kadetforløb i ungdomsskoleregi vil være mere løsrevet fra miljøet i redningsberedskabet og mangle den brandstationsautenticitet, som udgør en grundtanke i projektbeskrivelsen. Deltidsorganiseringen i redningsberedskabet giver således udfordringer i forhold til forankring og tilknytning til brandvæsenerne og stiller større krav til involvering af andre kommunale instanser, såvel som Falck. Forankringen af Brandkadetkorpset betyder, at der må involveres flere aktører for at give initiativet de rette rammer, som deltidsberedskabet kan være udfordret på at skabe, fordi der fx ikke er en døgnbemandet brandstation at afvikle praktikforløb på. Det har udmøntet sig i, at der flere steder er involveret aktører, som indgår i redningsberedskabet på lidt anderledes vis end brandfolkene selv, som for eksempel Forsvaret og Søredningsstationer, såvel som at kommunens SSP-samarbejde i flere tilfælde involveres i højere grad. Det blivende element består i, at de unge tilbydes en længerevarende struktur, som stiller krav til deres fortsatte tilknytning og forbliver relevant i den unges øjne i kraft af synlige formål, forventninger og udfordring. Dermed bliver der tale om et forløb, som knyttes til lokale institutioner og går fra at være blot en spændende oplevelse til at være et forløb, der inkluderer den unge og skaber sammenhæng på tværs af myndigheder og lokalområder. Forventningen er, at de unge engageres meningsfuldt og udviklende. 9

13 Anbefalinger: 1) At der knyttes andre kommuner til initiativet istedet for dem, der har takket nej - fx at man igen forsøger at inddrage brandvæsener på Københavns Vestegn, som i de senere år har været særligt hårdt ramt af chikanebrande. 2) At der skrives et strategipapir for projektet, hvoraf det fremgår hvilke standarder, der skal opfyldes for at lokale projekter kan tilknyttes initiativet BiD. 5. Hovedaktiviteter og networking-events I det følgende oplistes initiativets hovedaktiviteter med efterfølgende uddybning af to udvalgte aktiviteter: Instruktørkurser samt Lektionsplaner for kadetundervisning og inspiration fra UK, med det formål at give et overblik over omfanget og arten af aktiviteter i initiativets opstartsperiode. 5.1 Hovedaktiviteter Aktiviteter iværksat af Brandkadetter i Danmark til opstart og etablering af brandkadetkorps, erfaringsudveksling og udvikling af informations- og undervisningsmateriale 1. Udvælgelsesproces blandt interesserede beredskaber med henblik på opstart af brandkadetkorps - Indledende spørgeskemaundersøgelser blandt alle beredskaber om interesse for deltagelse - Opstartsmøder med de udvalgte beredskaber med henblik på beskrivelse af lokal interesse og kapacitet for deltagelse. (Slagelse, Viborg, Næstved, Kolding, Holstebro, Odsherred, Odense, Århus, Bornholm, Odsherred) 2. Rådgivningsmøder omkring kommende brandkadetkorps. - Kolding, Holstebro, Nordsjælland, Vejle, Haderslev 3. Forberedende planlægning og deltagelse i diverse landsdækkende fagrelevante arrangementer, se under Networking-events. 4. Planlægning og afvikling af to dages landstræf for ungdomsbrand- og brandkadetinstruktører i samarbejde med Beredskabsforbundet. 5. Udvikling af lektions- og uddannelsesplaner for brandkadetter og brandfolk - Afvikling af workshop for afdækning af ønsker og behov til indhold og struktur - Udvikling af håndbog - Uddannelsesbeskrivelse og vejledende lektionsplaner til Ildflue- og Brandkadetforløb 6. Udvikling af Brandkadetinstruktøruddannelse - Behovsundersøgelse blandt beredskaber 10

14 - Afvikling af workshop for afdækning af behov til uddannelsens indhold og struktur. Blandt deltagerne på workshoppen var erfarne brandmænd fra fire eksisterende brandkadetkorps - Planlægning og detailbeskrivelse af brandkadetinstruktøruddannelse. - Afholdelse af pilot-brandkadetinstruktørkursus herefter tilretning af uddannelsen og etablering af næste hold i Udarbejdelse af ansøgning til Velux Fonden for økonomisk støtte til igangsættelse af lokale brandkadetkorps i Vejle, Kolding, Herning, Hels ingør og Haderslev i 2015 samt et af de beredskaber, der har givet tilsagn om mulig opstart i Herudover er Villum Fonden søgt om støtte til etablering af brandkadetkorps i 4 grønlandske byer og behandles i skrivende stund Brandkadetinstruktøruddannelse I opstartsfasen er der udviklet en prototype for uddannelsesforløb til instruktører. Det første kursus med i alt 12 deltagere er gennemført i november/december og var udviklet og gennemført af konsulenterne Ronny Højgård Larsen og Anna Andersen. Undervisningen følger de pædagogiske principper for voksenundervisning i Beredskabsstyrelsens standarder for voksenundervisning. Ligeledes indeholder uddannelsen generel viden om unge og sårbare unge i særdeleshed. Uddannelsen blev evalueret af deltagerne og tilfredsniveauet lå generelt højt. Dog efterlyses mere undervisning i sikkerhed under træning i brandmandsfaglige øvelser, når målgruppen er børn Lektionsplaner for kadetundervisning og inspiration fra UK Der er i opstartsperioden udviklet strategi- og lektionsplaner for kadetundervisning. På rammeplan er inspiration til opbygning og indhold for lektionsplanerne hentet fra lignende materiale i kadetprojekter i UK og København. Styregruppen besøgte UK projektet på en tur til Manchester i slutningen af november Kadetuddannelsen i UK giver ECTS point til en række mellemuddannelser, og lektionsplaner og undervisningsforløb følger derfor almindelige krav i UK til uddannelsesautorisation. Disse krav, der bl.a. indeholder præcist beskrevne læringsmål for hver lektionstema og lektionsenhed, er sammenlignelige med danske standarder. Det betyder, at de udarbejdede lektionsplaner i BiD er af høj kvalitet og meget konkret struktureret. Når det engelske materiale studeres fremgår det dog, at der her er mere udførlige tekster for så vidt angår pædagogiske krav og forventninger, der stilles til de enkelte instruktører. Det gælder f.eks. forventninger om kendskab, tolerance og tålmodighed over for børn og unge. 11

15 Anbefalinger: 1) Overveje på sigt at arbejde for, at kadetuddannelsen gøres til en egentlig ungdomsuddannelse og/eller gøre uddannelsen adgangsgivende til erhvervsuddannelser mm. 2) Udvikle (skriftlige) pædagogiske retningslinjer for instruktørerne med inspiration fra FSYTA (Fire Services Youth Traning Assosiation) i UK. 3) Indholdet på instruktørkurserne udvides med tematikken: Sikkerhed. 5.2 Networking-events Eksterne events, som Brandkadetter i Danmark har deltaget i med henblik på markedsføring, erfaringsudveksling og indsamling af viden. 1. Projektrejser - Årsmøde i CTIF Comité Technique International de prévention et d extinction de Feu i Luxembourg (Marts 2014). - Møde i CTIF i Helsinki (Oktober 2014). - Studietur for styregruppen til Manchester (medarrangør) (November 2014). - Forebyggelsesseminar i Vejle. (Marts 2014). 2. Tre dages årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer i Herning. (August 2014). 3. Beredskabsforbundets Landsstævne for frivillige i Ringkøbing. (September 2014). 12

16 Denne statusrapport er afsluttet af forskerteamet den 29. december Rapporten er udarbejdet på grundlag af dokumentstudier, interviews med Helle Aagot Clausen og observationsdeltagelse på henholdsvis styregruppens tur til Manchester i november 2014 samt på initiativets første brandkadetinstruktøruddannelse i november/december

Brandkadetter i Danmark - Et projekt der giver mening..

Brandkadetter i Danmark - Et projekt der giver mening.. - Et projekt der giver mening.. Baggrund for projektet: Mange boligområder rundt omkring i Danmark har i de seneste år, har oplevet chikanebrande (ex. afbrænding af containere og biler) for millioner af

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Projekt brandkadetter - Blikke udefra

Projekt brandkadetter - Blikke udefra Helle Rabøl Hansen Naja Kinch Sohn 1 Projekt brandkadetter Blikke udefra Highlights fra evaluering af Projekt Brandkadetter i Københavns Brandvæsen. AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

Læs mere

HVAD: Projektet er et 40 ugers undervisningsforløb, etableret som et aftentilbud på en fast ugentlig dag. Kurset indeholder bl.a.:

HVAD: Projektet er et 40 ugers undervisningsforløb, etableret som et aftentilbud på en fast ugentlig dag. Kurset indeholder bl.a.: Team Brandkadet HVEM: Team Brandkadet er et tilbud målrettet unge i alderen 15-18 år med behov for en yderligere motivation til igangsættelse eller fastholdelse videreuddannelse og beskæftigelse. Der er

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16. D A G S ORDEN Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.00 Den 11. oktober 2011 Jnr 07.30.02 G60 Sagsid 000225737 Sted: Munkebjerg

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12. Referat fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.30) Afbud: Per Højriis Vedsted, Henrik Jørgensen, Poul Laursen

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen - en vejledning INDHOLD Forord.... 3 Formål... 4 Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.... 6 Valg til

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads.

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads. KOMMISSORIUM 1. marts 2010 CSB/IBE Sagsnr.: 2009/013818 Sagsbehandler: PHS Baggrund for evalueringen Den 17. oktober 2009 udbrød der brand på Toelt Losseplads i Nordsjælland. Branden krævede mange ressourcer

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Organisatorisk model for etablering af headspace-satellitter på Vestegnen

Organisatorisk model for etablering af headspace-satellitter på Vestegnen København, den 23. august 2016 Organisatorisk model for etablering af headspace-satellitter på Vestegnen Baggrund Der er i dag ni headspace-centre; det 10. åbner den 24. august i Helsingør Kommune. Der

Læs mere

EUD/EUX som karrierevej

EUD/EUX som karrierevej EUD/EUX som karrierevej En del af Tværgående ungeindsats for ledige unge i Viborg kommune 1. Projektets titel: EUD/EUX som karrierevej 2. Vision, baggrund samt motivation for projektet samt ledelsesmæssige

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen

PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen Dette er et kortfattet sammendrag af en kvalitativ undersøgelse af pædagogens arbejde i helhedsskolen i Vejle Kommunes 14 folkeskoler. Undersøgelsen er udført for Vejle

Læs mere

Den lille pris. Tiltagets titel Brandkadet 2670

Den lille pris. Tiltagets titel Brandkadet 2670 D ELTAGELSESFORMULAR - I N N O VATIONSPRISERNE Den lille pris Tiltagets titel Brandkadet 2670 Kommune(r) og evt. eksterne samarbejdspartnere Greve Kommune (Greve Brandvæsen) i samarbejde med Falck A/S

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Alle skolens 50 medarbejdere på kursus

Alle skolens 50 medarbejdere på kursus Alle skolens 50 medarbejdere på kursus Udeskole Konference - Udeskole/åben skole en del af folkeskolen Skovskolen 3.november 2016, Maiken R. Thyssen, Astra center for læring i natur, teknik og sundhed

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Læringslokomotivet. Turboforløb i ungdomsskolen

Læringslokomotivet. Turboforløb i ungdomsskolen Læringslokomotivet Turboforløb i ungdomsskolen Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb:

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb: Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til formål at gøre op mod 600 unge uddannelsesparate

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

VEJ LED NINGS IND SATS

VEJ LED NINGS IND SATS VEJ LED NINGS IND SATS 05-08 Mål med vejledningsindsatsen Hvem er Brug for alle unge? Brug for alle unge (BFAU) er et konsulentteam i Styrelsen for Kvalitet og Udvikling, under Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere