XAS96 DdG, DdG IT SIDE INHOLD. 4. Vedligeholdelse Probleml sning Ekstraudstyr Montage pœ bundplade...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XAS96 DdG, DdG IT SIDE INHOLD. 4. Vedligeholdelse...329. 6. Probleml sning...337. 7. Ekstraudstyr...340. 8. Montage pœ bundplade..."

Transkript

1 XAS96 DdG, DdG IT INHOLD SIDE INHOLD SIDE 4. Vedligeholdelse Brug af Service Paks Skema vedr rende forebyggende vedligeholdelse af kompressoren Sm reolier Kontrol af olieniveau Kontrol af niveau motorolie Kontrol af niveau kompressorolie Udskiftning af olie og oliefilter Udskiftning af motorolie og -oliefilterr Udskiftning af kompressorolie og -oliefilter Rensning af k lere Batteri Aktivering af et t r-opladet batteri Elektrolyt Genopladning af et batteri Vedligeholdelse af batteri Opbevaring Services¾t Eftersyn af kompressorelement Ansvar Probleml sning Skema Probleml sning Forholdsregler vekselstr msgenerator Ekstraudstyr Montage pœ bundplade Tekniske specifikationer Momentv¾rdier For almindelige samlinger For vigtige monteringer Indstilling af afbryderkontakter og sikkerhedsventiler Specifikationer kompressor/motor/generator Omregning fra SI-enheder til britiske enheder Justerings- og serviceprocedurer Justering af det permanente reguleringssystem Luftfilter motor/kompressor Vigtigste komponenter Anvisninger Rensning af st vudskilleren Udskiftning af luftfilterelementet Lufttank Sikkerhedsventil Br¾ndstofsystem Justering af bremser (= ekstraudstyr) Justering af bremsebakker Kontrolprocedure for justering af bremsekabler Justering af bremsekabler Dataplade

2 1. SIKKERHETSREGLER FOR BÆRBARE KOMPRESSORER MED GENERATOR MŒ leses grundig og f lges f r sleping, l fting, drift, vedlikehold eller reparasjon av enheten 1.1 INNLEDNING Atlas Copcos siktemœl er Œ gi brukerne av deres utstyr sikre, pœlitelige og effektive produkter. Noen av faktorene som det mœ tas hensyn til: - tiltenkt og framtidig bruk av produktene og milj et de forventes Œ bli brukt i, - gjeldende regler, lover og forskrifter, - forventet levetid for produktet, forutsatt korrekt service og vedlikehold, - at hœndboken inneholder oppdatert informasjon. Les instruksjonsboken f r du tar produktet i bruk. I tillegg til detaljerte driftsinstruksjoner, gir den ogsœ spesifikk informasjon om sikkerhet, forebyggende vedlikehold osv. Instruksjonsboken oppbevares alltid i n¾rheten av bruksstedet, slik at den er lett tilgjengelig for operat rene. Se ogsœ sikkerhetsreglene om motoren og annet utstyr som leveres separat eller som nevnes pœ utstyrets eller enhetens deler. Disse sikkerhetsreglene er generelle og noen utsagn vil derfor ikke v¾re aktuelle for en bestemt enhet. Kun personer med de n dvendige kvalifikasjoner kan gis tillatelse til Œ betjene, justere, vedlikeholde eller reparere Atlas Copco utstyr. Det er ledelsens ansvar Œ s rge for at operat rene har den n dvendige oppl¾ring og de ferdighetene som kreves til alle kategorier av arbeider. FerdighetsnivŒ 1: Operat r En operat r har fœtt oppl¾ring i alt som trengs for Œ betjene enheten med trykknappene, og har fœtt oppl¾ring i sikkerhetsaspektene. FerdighetsnivŒ 2: Mekanisk tekniker En mekanisk tekniker har fœtt samme oppl¾ring i betjening av enheten som operat ren. I tillegg har den mekaniske teknikeren fœtt oppl¾ring i Œ utf re vedlikehold og reparasjoner som beskrevet i instruksjonsboken, og har tillatelse til Œ forandre innstillingene til regulerings- og sikkerhetssystemet. En mekanisk tekniker utf rer ikke arbeider pœ str mf rende elektriske komponenter. FerdighetsnivŒ 3: Elektrisk tekniker En elektrisk tekniker har den samme oppl¾ring og kvalifikasjoner som bœde operat ren og den mekaniske teknikeren. I tillegg har den elektriske teknikeren tillatelse til Œ utf re elektriske reparasjoner pœ enhetens forskjellige innkapslinger. Dette omfatter ogsœ arbeider pœ str mf rende elektriske komponenter. FerdighetsnivŒ 4: Spesialist fra fabrikanten Dette er en fagl¾rt spesialist som sendes av fabrikanten eller dennes agent for Œ utf re vanskelige reparasjoner eller modifikasjoner pœ utstyret. Generelt sett frarœdes det at mer enn to personer opererer enheten. Flere operat rer kan f re til usikre driftsforhold. Ta de n dvendige tiltak for Œ holde uautoriserte personer borte fra enheten og eliminer alle mulige farekilder ved enheten. Ved hœndtering, betjening, overhaling og/eller vedlikehold eller reparasjoner pœ Atlas Copco utstyr, mœ mekanikeren f lge trygge arbeidsrutiner og f lge alle aktuelle lokale sikkerhetsregler og bestemmelser. Listen nedenfor er en pœminnelse om spesielle sikkerhetsdirektiver og forholdsregler som hovedsakelig gjelder Atlas Copco utstyr. Disse sikkerhetsreglene gjelder for maskiner som utvikler luft. Behandling av andre gasser krever ekstra sikkerhetstiltak som er karakteristiske for bruken, og stœr ikke oppf rt her. Fravikelse fra sikkerhetsreglene kan inneb¾re fare for mennesker i tillegg til milj et og maskineri: - inneb¾re fare for personer pœ grunn av elektrisitet, mekanisk eller kjemisk pœvirkning, - milj skade pœ grunn av lekkasje av olje, l semidler eller andre stoffer, - inneb¾re skade pœ maskineriet pœ grunn av funksjonsfeil. Atlas Copco pœtar seg intet ansvar for noen skade som f lge av at disse sikkerhetsreglene ikke er blitt fulgt, eller ved at normal forsiktighet ikke er blitt fulgt ved hœndtering, drift, vedlikehold og reparasjon, selv om det ikke er uttrykkelig oppgitt i denne instruksjonsboken. Fabrikanten pœtar seg intet ansvar for noen skade som f lge av at det ikke brukes originale deler eller at det er utf rt modifikasjoner, tilf yelser eller forandringer uten skriftlig tillatelse fra fabrikanten. Hvis noen instruks i denne boken ikke skulle v¾re i samsvar med lokal lovgivning, skal den strengeste av de to bestemmelsene gjelde. Instrukser i disse sikkerhetsreglene mœ ikke oppfattes som forslag, anbefalinger eller oppfordringer om at utstyret kan brukes pœ en slik mœte at det bryter med gjeldende lover eller forskrifter. 1.2 GENERELLE SIKKERHETSTILTAK 1 Eieren er ansvarlig for Œ holde enheten i god og sikker stand. Deler og tilbeh r mœ skiftes hvis de mangler eller ikke kan brukes trygt. 2 Kontroll ren eller ansvarshavende skal hele tiden s rge for at alle instrukser med hensyn til drift av maskinen eller utstyret og vedlikehold blir n ye fulgt og at alt tilbeh r og alle sikkerhetsanordninger, i tillegg til forbrukerapparater, er i god stand, ikke er slitt eller skadet, og at det ikke er gjort inngrep i dem. 3 Ved tegn til eller mistanke om at en del i maskinen er overopphetet, mœ maskinen stoppes, men kontrolldekslene mœ ikke Œpnes f r maskinen er avkj lt. Dette er for Œ unngœ fare for spontan antennelse av oljedamp nœr luften slippes inn. 4 Normale driftsvilkœr (trykk, temperaturer, hastighet osv.) mœ v¾re markert pœ en varig mœte. 5 Enheten mœ bare brukes til det formœlet den er beregnet pœ og under normale driftsvilkœr (trykk, temperaturer, hastighet osv.). 6 Maskinen og utstyr mœ holdes rent, dvs. sœ fritt som mulig for olje, st v og andre avleiringer. 7 For Œ forhindre at arbeidstemperaturen stiger, mœ varmeoverf ringsflater (kj leribber, mellomkj lere, vannkapper osv.) kontrolleres og rengj res regelmessig. Se vedlikeholdsskjemaet. 8 Alle regulerings- og sikkerhetsanordninger mœ vedlikeholdes omhyggelig for Œ sikre at de fungerer korrekt. De mœ ikke settes ut av funksjon. 9 Vis forsiktighet for Œ unngœ skade pœ sikkerhetsventiler og andre trykkbegrensningsanordninger, spesielt for Œ unngœ tilstopping pœ grunn av lakk, olje, kull eller smuss, som kan hindre utstyret i Œ fungere. 10 Trykk- og temperaturmœlere mœ kontrolleres regelmessig med hensyn til n yaktighet. De mœ skiftes ut nœr toleransen overskrides. 11 Sikkerhetsanordninger mœ testes som beskrevet i serviceplanen i instruksjonsboken for Œ kontrollere at de er i god stand. 12 Pass pœ merkene og informasjonsmerkene pœ enheten. 13 Hvis sikkerhetsmerker er delagte eller uleselige, mœ de erstattes slik at operat rens sikkerhet ivaretas. 14 Hold arbeidsomrœdet ryddig. Hvis det er dœrlig orden er det st rre fare for ulykker. 15 Bruk vernet y nœr det arbeides pœ enheten. Avhengig av arbeidet som skal utf res er det: vernebriller, h rselsvern, vernehjelm (med visir), vernehansker, vernet y og vernesko. UnngŒ l sthengende langt hœr (beskytt hœret med et hœrnett), og ikke bruk l stsittende kl¾r eller smykker. 309

3 16 Treff forholdsregler mot brann. HŒndter drivstoff, olje og frostv¾ske forsiktig, de er brennbare stoffer. Ved hœndtering av slike stoffer er det forbudt Œ r yke eller bruke Œpen ild. Ha et brannslokkingsapparat i n¾rheten. 17a B¾rbare kompressorer med generator (med jordingsstift): Jord generatoren og belastningen grundig. 17b B¾rbare kompressorer med IT-generator: Merk: Denne generatoren er konstruert for forsyning av et vekselstr m IT-nett. Jord belastningen grundig. 11 Plasser enheten ut fra veggen. Iverksett tiltak for Œ sikre at varm luft som blœses ut av motoren og som driver maskinens kj lesystemer, ikke kan resirkuleres. Hvis den varme luften blir sugd inn i motoren eller i den maskindrevne kj leviften, kan dette f re til at enheten blir overopphetet. Hvis luften blir sugd inn og forbrenner, vil motorens ytelse bli redusert. 12 De elektriske tilkoblingene mœ oppfylle lokale regler. Maskinene mœ jordes og beskyttes mot kortslutning med sikringer eller kretsbrytere. 13 Generatorens utganger mœ aldri tilkoples en installasjon som ogsœ er tilkoplet nettet. 14 F r en belastning tilkoples, mœ den korresponderende kretsbryteren slœs av, og man mœ unders ke om frekvens, spenning, str m og effektfaktor tilsvarer generatorens nominelle verdier. 1.3 SIKKERHET VED TRANSPORT OG INSTALLASJON Ved l fting av en enhet mœ alle l se eller svingbare deler, f.eks. d rer eller trekkstang, f rst v¾re sikkert festet. Fest ikke kabler, kjettinger eller tau direkte til l fte yet; bruk en krankrok eller l ftetalje som oppfyller lokale sikkerhetskrav. Det mœ aldri v¾re skarpe knekker i kabler, kjettinger eller tau som brukes til l fting. Det er forbudt Œ l fte med helikopter. Det er strengt forbudt Œ oppholde seg i faresonen under en l ftet last. L ft aldri enheten over personer eller boligomrœder. Akselerasjon og retardasjon mœ holdes innenfor trygge grenser. 1 F r sleping av enheten: - pœse at trykkbeholder(e) er trykkl s(e), - kontroller trekkstangen, bremsesystemet og trekkroken. Kontroller ogsœ koplingen pœ kj ret yet som skal slepe, - kontroller slepe- og bremsekapasiteten til kj ret yet som skal slepe, - kontroller at trekkstangen, svinghjulet eller st ttebenet er sikkert lœst i hevet stilling, - pœse at slepe yet kan dreie fritt pœ kroken, - kontroller at hjulene er sikre og at dekkene er i god stand og har riktig lufttrykk, - tilkople signalkabelen, kontroller alle lys og tilkople de pneumatiske bremsetilkoplingene, - fest sikkerhetskabelen eller -kjettingen som utl ser bremsen ved brudd til kj ret yet som sleper, - fjern hjulklosser hvis slike er brukt, og frigj r parkeringsbremsen. 2 Ved sleping av enheten mœ det benyttes et kj ret y med tilstrekkelig kapasitet. Se dokumentasjonen til kj ret yet som brukes til sleping. 3 Hvis enheten skal rygges, mœ tilhengerbremsens mekanisme frakoples (hvis det ikke er en automatisk mekanisme). 4 Overskrid aldri enhetens maksimale slepehastighet (v¾r oppmerksom pœ lokale fartsgrenser). 5 S rg for at enheten stœr plant og trekk til parkeringsbremsen f r enheten koples fra kj ret yet som sleper det. Hekt l s tilhengerbremsens kabel. Hvis enheten ikke har noen parkeringsbrems eller svinghjul, blokkeres enheten ved Œ plassere klosser foran og/eller bak hjulene. NŒr trekkstangen kan plasseres vertikalt, mœ lœseenheten koples inn og holdes i god stand. 6 Til l fting av tunge deler skal det benyttes et heiseapparat med tilstrekkelig kapasitet, som er pr vd og godkjent i henhold til lokale regler. 7 L ftekroker, l fte yer, sjakler osv mœ aldri v¾re b yd og mœ bare belastes i den belastningslinjen som de er konstruert for. Kapasiteten til et heiseapparat avtar nœr l ftekraften kommer i en vinkel i forhold til belastningsakselen. 8 For Œ oppnœ maksimal sikkerhet og effektivitet med heiseapparatet, mœ alle l ftedeler v¾re mest mulig loddrett. Om n dvendig mœ det benyttes en l ftebjelke mellom heiseapparatet og lasten. 9 La aldri lasten bli hengende i heiseapparatet. 10 Et heiseapparat mœ installeres slik at lasten l ftes loddrett. Hvis det ikke er mulig, mœ man ta de n dvendige forholdsregler for Œ unngœ at lasten svinger, f.eks. ved Œ bruke to heiseapparater. Hvert av disse mœ ha omtrent samme vinkel, som ikke overskrider 30 fra vertikalt. 1.4 SIKKERHET VED BRUK OG DRIFT 1 Hvis enheten skal brukes i brannfarlige milj er, mœ alle eksosr rene utstyres med en gnistfanger for Œ hindre gnister. 2 Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er en d delig gass. Hvis enheten skal brukes i trange omrœder, mœ eksosen fra motoren f res ut med et r r med tilstrekkelig diameter; gj r dette slik at det ikke oppstœr noe ekstra bakovertrykk for motoren. Monter et avtrekk om n dvendig. Overhold eventuelle lokale lover. PŒse at enheten har tilstrekkelig luftinntak for drift. Monter ekstra kanaler for luftinntak om n dvendig. 3 Ved drift i st vete atmosf¾re, mœ enheten plasseres slik at vinden ikke f rer st vet mot den. Drift i rene omgivelser gir en betydelig kning i intervallene mellom rengj ring av luftfiltre og kj lernes kjerner. 4 Steng kompressorens luftutl psventil f r tilkopling eller frakopling av en slange. S rg for at slangen er fullstendig trykkl s f r den frakoples. Ved gjennomblœsning av en slange eller luftlinje, mœ man pœse at den Œpne enden er sikkert festet, slik at den ikke kan sprette rundt og f re til skader. 5 Enden til luftlinjen som er tilkoplet til utl psventilen mœ sikres med en sikkerhetskabel som festes ved siden av ventilen. 6 Luftutl psventilene mœ ikke utsettes for belastninger, f.eks. ved Œ trekke i slanger eller ved Œ installere ekstrautstyr som vannseparator, sm reenhet osv. direkte pœ en ventil. Ikke stœ pœ luftutl psventilene. 7 Flytt aldri enheten mens eksterne linjer eller slanger er tilkoplet til utl psventilene, for Œ unngœ skade pœ ventiler, manifold og slanger. 8 Bruk aldri trykkluft fra noen type kompressor som innœndingsluft uten at det er truffet ekstra tiltak for Œ gj re luften egnet til dette, da det ellers kan f re til personskader eller d dsfall. For at trykkluft skal kunne brukes som innœndingsluft, mœ den renses tilstrekkelig i henhold til gjeldende regler og forskrifter. InnŒndingsluft mœ alltid leveres med stabilt, egnet trykk. 9 Fordelingsr r og luftslanger mœ ha riktig diameter og v¾re egnet til arbeidstrykket. Bruk aldri slitte, skadde eller dœrlige slanger. Skift slanger og r r f r deres levetid har gœtt ut. Bruk bare slanger, r rdeler og tilkoplinger av riktig type og st rrelse. 10 Hvis kompressoren skal brukes til sandblœsing eller skal kobles til et felles trykkluftsystem, mœ det monteres en passende ventil som hindrer tilbakestr mning (tilbakeslagsventil) mellom kompressorens uttak og det tilkoblede utstyret for sandblœsing eller trykkluftsystemet. Pass pœ at ventilen monteres i riktig posisjon/retning. 11 F r man fjerne oljepœfyllingspluggen, mœ man pœse at trykket er fjernet ved Œ Œpne en luftutl psventil. 12 Skru aldri av pœfyllingslokket til kj levannsystemet mens motoren er varm. Vent til motoren er tilstrekkelig avkj lt. 13 Fyll aldri pœ drivstoff mens enheten gœr, unntatt hvis det stœr i ÓAtlas Copco Instruction BookÓ (AIB). Hold drivstoff borte fra varme deler som utl psr r for luft og motorens eksosr r. R yking er forbudt under fylling av drivstoff. Ved fylling fra en automatisk pumpe, mœ en jordingskabel koples til enheten for Œ utlade statisk elektrisitet. S l eller etterlat aldri olje, drivstoff, kj lemiddel eller rensemiddel i eller rundt enheten. 310

4 14 Alle d rer skal v¾re lukket under drift, for ikke Œ forstyrre kj leluftstr mmen inne i motoren og/eller gj re lyddempingen mindre effektiv. En d r mœ holdes Œpen bare for en kort periode, f.eks. for kontroll eller justering. 15 Utf r vedlikehold regelmessig i henhold til vedlikeholdsskjemaet. 16 Stasjon¾re vern er montert pœ alle roterende deler og stempeldeler som ellers ikke er beskyttet og som kan v¾re farlige for personell. NŒr et slikt vern er fjernet, mœ en maskin aldri settes i drift f r vernet er satt pœ plass. 17 St y, ogsœ ved akseptable nivœer, kan f re til irritasjon og forstyrrelser som over en lengre periode kan f re til alvorlig skade pœ nervesystemet til mennesker. NŒr lydtrykknivœet der personell vanligvis oppholder seg er: under 70 db(a): er h rselsvern ikke pœkrevd, over 70 db(a): mœ h rselsvern tas i bruk av personer som oppholder seg i rommet hele tiden, under 85 db(a): er h rselsvern ikke pœkrevd for tilfeldig bes kende som bare blir i en begrenset periode, over 85 db(a): mœ rommet klassifiseres som et st yfarlig omrœde, og en tydelig advarsel mœ plasseres permanent ved hver inngang for Œ varsle alle som gœr inn i rommet, selv for relativt korte perioder, om Œ bruke h rselsvern, over 95 db(a): pœ advarselen (advarslene) ved inngang(ene) mœ det tilf yes at ogsœ tilfeldig bes kende mœ bruke h rselsvern, over 105 db(a): mœ spesielt h rselsvern tas i bruk som er tilstrekkelig for dette st ynivœet og den spektrale sammensetningen, og ved hver inngang mœ det plasseres en spesiell advarsel om dette. 18 Isolering eller sikkerhetsvern av deler der temperaturen kan v¾re over 80 C og som personell tilfeldigvis kan ta pœ, mœ ikke fjernes f r delene er nedkj lt til romtemperatur. 19 Bruk aldri enheten i omgivelser hvor det er fare for inntak av brennbare eller giftige damper. 20 Hvis arbeidsprosessen produserer damp, st v eller vibrasjoner osv., mœ det iverksettes n dvendige tiltak for Œ hindre skade pœ personell. 21 Ved bruk av trykkluft eller n ytralgass til rengj ring av utstyr, mœ det gj res med forsiktighet. BŒde operat ren og de som stœr i n¾rheten mœ bruke egnet vern, i hvert fall vernebriller. Bruk ikke trykkluft eller n ytralgass pœ huden og rett ikke luft- eller gasstr m mot personer. Bruk aldri trykkluft for Œ fjerne skitt fra kl¾r. 22 Ved vask av deler i eller med et rengj ringsmiddel, mœ man s rge for n dvendig ventilasjon og bruke egnet vern, f.eks. luftfilter, yevern, gummiforkle og hansker osv. 23 Vernesko mœ v¾re pœkrevd pœ alle verksteder, og hvis det er fare, uansett hvor liten, for fallende gjenstander, mœ det ogsœ brukes vernehjelm. 24 Hvis det er fare for innœnding av giftige gasser, damp eller st v, mœ luftveiene beskyttes. Avhengig av typen fare, mœ ogsœ ynene og huden beskyttes. 25 Husk at der det er synlig st v, vil det nesten helt sikkert ogsœ finnes fine, usynlige partikler, men det faktum at man ikke kan se noe st v, er ikke en pœlitelig indikasjon pœ at det ikke er farlig, usynlig st v i luften. 26 Bruk aldri enheten ved trykk eller turtall som er lavere eller h yere enn de grenseverdiene som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. 27 Generatoren mœ aldri brukes slik at man overskrider dens grenser som angis i de tekniske spesifikasjonene og den mœ aldri gœ lenge uten belastning. 28 Generatoren mœ aldri brukes i fuktige omgivelser. For stor fuktighet reduserer generatorens isolasjon. 29 Man mœ ikke Œpne elektriske skap, kabinett eller annet utstyr som er spenningsf rende. Hvis dette ikke kan unngœs, f.eks. for mœlinger, tester eller justeringer, mœ dette bare utf res av en kvalifisert elektriker med riktig verkt y. Og s rg for at pœkrevde vernekl¾r mot farer forbundet med str m blir brukt. 30 Ber r aldri kraftklemmene mens maskinen er i drift. 31 Hver gang det oppstœr en unormal situasjon, f.eks. stor vibrasjon, st y, lukt, etc., mœ man slœ kretsbryterne AV og stoppe motoren. Feilen mœ utbedres f r ny start. 32 Kontroller de elektriske ledningene med jevne mellomrom. Skadete ledninger og utilstrekkelig stramming av koplinger kan f re til elektriske st t. Hvis det oppdages delagte ledninger eller farlige situasjoner, mœ man slœ kretsbryterne AV og stoppe motoren. Skift delagte ledninger eller opphev farlige situasjoner f r ny start. Skift ut skadete kabler og kontroller at alle elektriske koplinger er godt skrudd til. 33 UnngŒ Œ overbelaste generatoren. Generatoren er utstyrt med kretsbrytere for Œ beskytte mot overbelastning. Hvis en bryter er utl st, mœ belastningen reduseres for ny start. 34 Hvis generatoren brukes som reserve for nettforsyningen, mœ den ikke brukes uten et kontrollsystem som automatisk kobler generatoren fra nettet nœr nettforsyningen gjenopprettes. 35 Lokket til utgangsklemmene mœ aldri fjernes under drift. F r ledningene tilkobles eller frakobles, mœ man slœ av belastningen og kretsbryterne, stoppe maskinen og v¾re sikker pœ at maskinen ikke kan startes utilsiktet og at det ikke finnes avledningsspenning i kraftkretsen. 36 Hvis generatoren brukes med lav belasting i lengre perioder, reduseres motorens levetid. 1.5 SIKKERHET VED VEDLIKEHOLD OG REPARASJON Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider mœ kun utf res av fagl¾rte personer; om n dvendig under oppsyn av en som er kvalifisert for dette. 1 Bruk bare korrekt verkt y som er i god stand til vedlikehold og reparasjoner. 2 Bruk bare originale reservedeler fra Atlas Copco. 3 Alt vedlikeholdsarbeid bortsett fra rutinemessig tilsyn, mœ bare utf res mens enheten er stoppet. S rg for at enheten ikke kan startes uforvarende. I tillegg mœ det monteres et varselskilt med teksten Óarbeid pœgœr - mœ ikke startesó til startanordningen. PŒ motordrevne enheter mœ batteriet koples fra og fjernes eller polene dekkes med isolasjonshetter. PŒ elektrisk drevne enheter mœ hovedbryteren v¾re slœtt av og lœst i denne stillingen og mœ sikringene tas ut. Det mœ monteres et varselskilt med teksten Óarbeid pœgœr - slœ ikke pœ str mmenó pœ sikringsboksen eller hovedbryteren. 4 F r fjerning av enhver komponent som stœr under trykk, mœ kompressoren eller utstyret effektivt isoleres fra alle kilder til trykk, og hele systemet gj res trykkl st. Stol ikke pœ at ventiler som hindrer tilbakestr mning (tilbakeslagsventil) er tilstrekkelig til Œ isolere trykksystemer. I tillegg mœ det festes et varselskilt med teksten Óarbeid pœgœr - mœ ikke ŒpnesÓ til hver av utl psventilene. 5 F r man demonterer en motor eller en annen maskin eller foretar en st rre overhaling, mœ man forebygge at alle bevegende deler kan rotere eller bevege seg. 6 PŒse at det ikke blir liggende igjen verkt y, l se deler eller filler i eller pœ maskinen. La aldri filler eller l se klesplagg bli liggende n¾r maskinens luftinntak. 7 Bruk aldri brennbare l semidler til rengj ring (brannfare). 8 Ta forholdsregler mot giftige gasser fra rengj ringsv¾sker. 9 Bruk aldri maskindeler til Œ klatre pœ. 10 V¾r sv¾rt n ye med rensligheten under vedlikehold og reparasjon. Beskytt deler og utsatte Œpninger mot skitt med en ren klut, papir eller tape. 311

5 11 Man mœ aldri sveise pœ eller utf re noen som helst operasjon som omfatter bruk av varme i n¾rheten av drivstoff- eller oljesystemer. Drivstoff- og oljetanker mœ v¾re fullstendig gjennomblœst, f.eks. med damprensing, f r slike operasjoner kan gjennomf res. Man mœ aldri sveise pœ trykkbeholdere eller fors ke Œ modifisere disse pœ noen mœte. Kople fra dynamoens kabler f r det buesveises pœ enheten. 12 St tt opp trekkstangen og akselen/akslene pœ en sikker mœte hvis det er n dvendig Œ arbeide under enheten eller ved fjerning av et hjul. Stol ikke pœ jekker. 13 Fjern ikke noe av det lyddempende materialet, eller forandre det. Hold materialet fritt for skitt og v¾sker som drivstoff, olje og rengj ringsmidler. Hvis noe av det lyddempende materialet er delagt, mœ det skiftes for Œ unngœ kt lydtrykk. 14 Bruk bare sm reoljer og fett som er anbefalt eller godkjent av Atlas Copco eller maskinprodusenten. Kontroller at valgt sm remiddel er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter, s¾rlig med hensyn til eksplosjons- eller brannfare og muligheten for nedbrytning eller dannelse av farlige gasser. Bland aldri syntetisk olje med mineralolje. 15 Beskytt motoren, dynamoen, luftfilteret, elektriske komponenter og reguleringskomponenter osv. mot inntrengning av fuktighet, f.eks. under damprensing. 16 Ved operasjoner som medf rer varme, ild eller gnister pœ en maskin, mœ omkringliggende komponenter f rst dekkes til med et ikke brennbart materiale. 17 Bruk aldri en lyskilde med Œpen flamme for Œ kontrollere inni maskinen. 18 NŒr reparasjonen er ferdig, mœ maskinen dekkes til i minst Žn omdreining for stempelmaskiner, flere omdreininger for roterende maskiner, for Œ sikre at det ikke kommer noen mekanisk hindring i maskinen eller drevet. Kontroller rotasjonsretningen pœ elektriske motorer nœr maskinen startes opp for f rste gang etter eventuell endring av de(n) elektriske koplingen(e) eller skift gir for Œ kontrollere at oljepumpen og viften fungerer skikkelig. 19 Vedlikehold og reparasjonsarbeid pœ alle maskiner mœ registreres i en driftslogg. Hyppigheten og typen reparasjoner kan avsl re usikre forhold. 20 Ved hœndtering av varme deler, f.eks. krympepasninger, mœ man bruke spesielle varmebestandige hansker. Om n dvendig mœ man bruke andre beskyttelseskl¾r i tillegg. 21 Ved bruk av filtersatser mœ man kontrollere at riktig innsatstype blir brukt og at levetiden ikke er utl pt. 22 PŒse at olje, l semidler og andre stoffer som kan forurense milj et fjernes pœ en forsvarlig mœte. 23 F r enheten brukes etter vedlikehold eller overhaling, mœ man kontrollere at driftstrykk, temperaturer og turtall er riktige og at kontroll- og avbrytningsanordningene funksjonerer riktig. Pr vekj r generatoren for Œ kontrollere at vekselstr mforsyningen er riktig. 1.6 SIKKERHET I FORBINDELSE MED VERKTØY Bruk riktig verkt y til hver jobb. Mange ulykker kan unngœs med kjennskap til riktig bruk av verkt y og hvilke begrensninger det har, i tillegg til litt sunn fornuft. Spesielt serviceverkt y er tilgjengelig for bestemte jobber og b r brukes nœr det er anbefalt. Bruken av slikt verkt y sparer tid og hindrer at deler blir skadet. 1.7 SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER Batterier Ved arbeide med batterier mœ man alltid benytte vernekl¾r og vernebriller. 1 Elektrolytten (batterisyren) er en svovelsyreoppl sning som kan f re til blindhet hvis man fœr den i ynene, og til brannskader hvis man fœr den pœ huden. V¾r derfor sv¾rt forsiktig ved hœndtering av batterier, f.eks. under kontroll av ladingen. 2 Monter et skilt som forbyr ild, Œpen flamme og r yking der batteriene blir ladet. 3 NŒr batterier er under lading, dannes det en eksplosiv gassblanding i cellene som kan trenge ut gjennom ventilasjonshull i pluggene. Av denne grunn kan det oppstœ en eksplosiv atmosf¾re rundt batteriet hvis ventilasjonen er dœrlig, og denne kan holde seg i og rundt batteriet i flere timer etter at oppladingen er ferdig. Pass derfor pœ f lgende: - r yk aldri i n¾rheten av batterier som blir eller nylig er blitt ladet, - avbryt aldri str mf rende kretser ved batteripolene, da dette vanligvis f rer til gnisting. 4 NŒr et hjelpebatteri (AB) parallellkoples med kompressorbatteriet (CB) ved hjelp av startkabler, skal plusspolen pœ AB koples til plusspolen pœ CB, og minuspolen pœ CB deretter koples til gods pœ kompressoren. Frakoples i omvendt rekkef lge. Trykkbeholdere (i samsvar med direktiv 87/404/E F, Tillegg II 2) Vedlikehold/installeringskrav: 1 Beholderen kan brukes som en trykkbeholder eller som separator og er laget for oppbevaring av komprimert luft til f lgende bruk: trykkbeholder for kompressor, medium LUFT/OLJE, og brukes som beskrevet pœ merkeplaten pœ beholderen: maksimalt arbeidstrykk ps i bar, maksimal arbeidstemperatur Tmax i C, minimum arbeidstemperatur Tmin i C, beholderens kapasitet V i l. 2 Trykkbeholderen mœ bare brukes som spesifisert ovenfor og i samsvar med tekniske spesifikasjoner. Annen bruk er forbudt av sikkerhetsmessige grunner. 3 F lg nasjonale forskrifter med hensyn til krav om kontroll. 4 Ingen form for sveising eller varmebehandling er tillatt pœ beholdere under trykk. 5 Beholderen er utstyrt med og mœ bare brukes med pœkrevd sikkerhetsutstyr, f.eks. manometer, overtrykkskontroll, sikkerhetsventil osv. 6 Drenering av kondensat mœ utf res regelmessig nœr beholderen er i bruk. 7 Installasjon, design og koplinger mœ ikke endres. 8 Bolter i deksler og flenser mœ ikke brukes for ekstra feste. Sikkerhetsventiler Alle justeringer og reparasjoner mœ utf res av en autorisert representant for leverand ren av ventilen (se vedlikeholdsskjemaet). 312

6 INSTRUKTIONSBOG 2. VIGTIGE DETALJEREDE OPLYSNINGER 2.1 BESKRIVELSE AF SIKKERHEDSSYMBOLER, DER BRUGES I DENNE BOG Dette symbol g r opm¾rksom pœ farlige situationer. Den pœg¾ldende handling kan indeb¾re fare for personer og forœrsage l¾sioner. Ved dette symbol gives der supplerende oplysninger. Regulering Kompressoren er udstyret med et permanent reguleringssystem og en udbl¾sningsventil, som er integreret i aflastningsenheden.under drift lukkes ventilen af kompressorelementets udl bstryk, og den Œbnes af trykket i lufttanken, nœr kompressoren stoppes. NŒr luftforbruget ges, reduceres trykket i lufttanken og omvendt. Denne forskel i tanktryk registreres af reguleringsventilen, som afstemmer lufttrykket efter luftforbruget ved hj¾lp af kontrolluft til aflastningsenheden og motorens hastighedsregulator. Trykket i lufttanken holdes mellem det forvalgte driftstryk og det tilsvarende aflastningstryk XAS Kølesystem Motor og kompressor er udstyret med en olieafk ler. K leluften frembringes af en ventilator, der drives af motoren. Sikkerhedsanordninger Den termiske afbryder beskytter kompressoren mod overophedning. Luftbeholderen er udstyret med en sikkerhedsventil. Motoren er udstyret med afbrydere for lavt olietryk og h j olietemperatur. Ramme og aksel Kompressoren/motoren underst ttes af gummibuffere i rammen. Standard er XAS96 DdG, DdG IT udstyret med en ikke-justerbar tr¾kstang med et tr¾k je. Fig. 2.1 Illustration af XAS96 DdG, DdG IT med Œben d r (justerbar tr¾kstang med bremser er ekstraudstyr) 2.2 GENERELL BESKRIVELSE XAS96 DdG, DdG IT er en lydd¾mpet, 1-trins, olieinjekteret skruekompressor, der er beregnet til et normalt effektivt driftstryk pœ 7 bar. Motor Kraften til kompressoren leveres af en oliek let dieselmotor. Motorens kraft overf res til kompressoren via en robust kobling. Kompressor Kompressorkappen har to rotorer af skruetypen, der er monteret pœ kugle- og rullelejer. Motoren driver hanrotoren, der igen driver hunrotoren. Elementet leverer st dfri luft. Indspr jtet olie bruges til t¾tning, k ling og sm ring. Kompressorens oliesystem Olien forkomprimeres af lufttryk. Systemet har ingen oliepumpe. Olien udskilles fra luften i luft/olie beholderen, f rst ved centrifugalkraft og derefter via olieseparatoren. Beholderen har en indikator for olieniveau. Som ekstraudstyr kan kompressoren leveres med en justerbar tr¾kstang, en pœl bs- og parkeringsbremse og tr¾k jer type AC, DIN, kugle, ITA, NATO eller GB. Det nye bremsesystem bestœr af en integreret parkeringsbremse og pœl bsbremse. NŒr der bakkes, aktiveres pœl bsbremsen ikke automatisk. Hus Huset har Œbninger i for- og bagende til indsugning og udl b af k leluft og specielt h¾ngslede d re i forbindelse med vedligeholdelse og reparation. Huset er indvendigt foret med lydabsorberende materiale. Løfteøje Et l fte je er anbragt bag et lille d¾ksel oven pœ kompressoren. Instrumentpanel Kontrolpanelet med lufttryksmœler, startknap etc. er anbragt bag et gennemsigtigt panel bagest til h jre. Dataplade Kompressoren er forsynet med en dataplade, der viser type, serienummer og normalt driftstryk (se kapitel 10). Generator Den indbyggede generator drives af drev med flere kileremme. Den frembragte str m kan overf res via 3 stikkontakter (3 x 16 A, 1 x 3- faset, 2 x 1-faset). Kompressoren og generatoren til XAS96 DdG, DdG IT mœ ikke bruges samtidig. 313

7 XAS96 DdG, DdG IT 2.3 MARKERINGS- OG INFORMATIONSSKILTE Kompressorens udl bstemperatur er for h j. Indsugning. Kompressorens udl bstemperatur. Udl b. Kompressorens udl bstryk. Aftapning kompressorolie. Farligt udl b. L¾s instruktionsbogen f r der startes. Fare, varm overflade. 24h Udf r service hver dag. Fare for d dbringende elektrisk st d. Advarsel! Komponent under tryk. PAROIL M Atlas Copco kompressorolie. Tr¾d ikke op pœ udl bsventilerne. PAROIL S Atlas Copco kompressorolie. Start-Stop pœ kontakt. PAROIL SAE 15W40 Atlas Copco motorolie. Motoren mœ ikke gœ med Œbne d re. Instruktionsbog. L ft tilladt. L¾s instruktionsbogen f r der udf res arbejde pœ batteriet. diesel Brug kun dieselolie. Nulstil sikring. 2.7 bar / 39 psi D¾ktryk. T¾nd/sluk knap. Manuel afbryder. Lydstyrkeniveau i overensstemmelse med direktiv 84/533/EC (udtrykt i db(a)). Timer, tid. Tr¾kstangen skal v¾re vandret, hvis kompressoren kobles til et k ret j. Forbud mod Œbne luftventiler uden tilkoblet slange. Jordforbindelser. Kompressor belastet. 0 1 Generator 0 = SLUKKET 1 = T NDT Lampe lyser. Isoleringsdefekt. Luftfilter. Kompressorens temperatur for h j. Rotationsretning. 314

8 INSTRUKTIONSBOG 2.4 DE VIGTIGSTE KOMPONENTER XAS 96 CPg 0 1 BH JW OFe A SV RV AR VI G S E EP F TB FP OLG AV FC2 DPec Fig. 2.2 DSe FC1 OFc FU SVa CE FF VV CP FT AF Hovedkomponenter XAS96 DdG, DdG IT (justerbar tr¾kstang, n¾sehjul, bremser og tegngivningsanordninger er ekstraudstyr) A AF AR AV BH CE CP CPg DPec DSe E Generator Luftfilter (til motor og kompressor) Lufttank Luftudl bsventile Bremsegreb Kompressorelement Kontrolpanel Kontrolpanel generator Aftapningsprop til motorens oliek ler MŒlepind til motorolie Motor EP F FC1 FC2 FF FP FT FU G JW OFc Udst dningsr r Ventilator PŒfyldningsh¾tte, motorolie PŒfyldningsh¾tte, br¾ndstoftank Br¾ndstoffilter PŒfyldningsprop, kompressorolie Br¾ndstoftank Br¾ndstofpumpe Generator N¾sehjul Oliefilter, kompressor OFe OLG RV S SV SVa TB VI VV Oliefilter, motor OliemŒler Reguleringsventil Startmotor Sikkerhedsventil Magnetventil (til funktion generator) Tr¾kstang Vacuumindikator Vacuumstyret ventil 315

9 XAS96 DdG, DdG IT KOMPRESSORENS REGULERINGSSYSTEM VI AF RV SVa VV PG FR SV E OC OS SL BDV CV UA UV VH C SR AR FP OF AV CE DP TS F FN OLG SL DP Fig. 2.3 AF AR AV BDV C CE CV DP Luftfilter Lufttank Luftudl bsventiler Udbl¾sningsventil Kobling Kompressorelement Kontrolventil Aftapningsprop E F FN FP FR OC OF OLG Motor Ventilator Flow-mundstykke PŒfyldningsprop Flow-kontrol Olieafk ler Oliefilter OliemŒler OS PG RV SL SR SV SVa Olieseparator TrykmŒler Reguleringsventil Returledning Hastighedsregulator Sikkerhedsventil Magnetventil (til funktion generator) TS UA UV VH VI VV Temperaturkontakt Aflastningsenhed Aflastningsventil UdluftningsŒbning Vacuumindikator Vakuumstyret ventil 2.5 LUFTSTRØM (SE FIG. 2.3) Systemet bestœr af: AF Luftfilter AR/OS Lufttank/olieseparator CE Kompressorelement UA/UV Aflastningsenhed med aflastningsventil BDV Udbl¾sningsventil FN Flow-mundstykke Luft, der f res gennem luftfilteret (AF) og ind i kompressorelementet, komprimeres. Ved elementets udl b passerer komprimeret luft og olie ind i lufttanken/olieseparatoren (AR/OS). Kontrolventilen hindrer, at komprimeret luft bl¾ses tilbage, nœr kompressoren stoppes. I lufttanken/olieseparatoren (AR/OS) udskilles st rstedelen af olien af separatorelementet. Olien samles i beholderen og pœ bunden af separatoren. Luften forlader tanken via et flow-mundstykke (FN), som forhindrer, at trykket i tanken falder til under det minimale driftstryk (se sektion 9.3), ogsœ selvom luftudl bsventilerne er Œbne. Dette sikrer korrekt olieindspr jtning og forhindrer olieforbrug. En temperaturkontakt (TS) og en driftstrykmœler (PG) er indbygget i systemet. En udbl¾sningsventil (BDV) er monteret i aflastningsenheden, sœ trykket automatisk kan tages af lufttanken (AR), nœr kompressoren stoppes. 316

10 INSTRUKTIONSBOG 2.6 OLIESYSTEM (SE FIG. 2.3) Systemet bestœr af: AR/OS Lufttank/olieseparator OC Olieafk ler OF Oliefilter 2.7 PERMANENT REGULERINGSSYSTEM (SE FIG. 2.3) Systemet bestœr af: RV Reguleringsventil UA Aflastningsenhed SR Hastighedsregulator Den nederste del af lufttanken (AR) fungerer som olietank. Lufttrykket presser olien fra lufttanken/olieseparatoren (AR/OS) gennem olieafk leren (OC) og oliefilteret (OF) til kompressorelementet (CE). Kompressorelementet har et olie-oml b i bunden af kappen. Olien til sm ring af rotorer, k ling og t¾tning indspr jtes gennem hullerne i oml bet. Lejerne sm res af olie, der indspr jtes i lejehuset. Den indspr jtede olie, blandet med komprimeret luft, forlader kompressorelementet og kommer igen ind i lufttanken, hvor den udskilles fra luften, som beskrevet i sektion 2.5. Den olie, der samles i bunden af olieseparatorelementet, sendes tilbage til systemet gennem returledningen (SL), som er forsynet med en flow-kontrol (FR). Oliefilterets overstr msventil Œbner, hvis trykfaldet over filteret er over normal pœ grund af et tilstoppet filter. Olien str mmer da forbi filteret, uden at blive filtreret. Af samme grund skal oliefilteret udskiftes med regelm¾ssige mellemrum. (se sektion 4.2). (Funktion generator se sektion 3.3.2/3.3.3). Kompressoren har et permanent reguleringssystem. Dette system er udstyret med en udbl¾sningsventil, som er integreret i aflastningsenheden (UA). Under drift lukkes ventilen af kompressorelementets udl bstryk, og den Œbnes af trykket i lufttanken, nœr kompressoren stoppes. NŒr luftforbruget ges, reduceres trykket i lufttanken og omvendt. Denne forskel i tanktryk registreres af reguleringsventilen, som afstemmer lufttrykket efter luftforbruget ved hj¾lp af kontrolluft til aflastningsenheden og motorens hastighedsregulator. Trykket i lufttanken holdes mellem det forvalgte driftstryk og det tilsvarende aflastningstryk. NŒr kompressoren startes, holdes aflastningsventilen (UV) Œben af en fjederkraft, motoren k rer med maksimal hastighed. Kompressorelementet (CE) tager luft ind, og der opbygges tryk i tanken. Luftudl bet kontrolleres fra maksimalt udl b (100%) til intet udl b (0%) af: 1. Hastighedskontrol af motoren mellem maksimal belastningshastighed og aflastningshastighed (skruekompressorens kapacitet er proportional med rotationshastigheden). 2. Drosling af luftindtag. Hvis luftforbruget er lig med eller overstiger den maksimale luftkapacitet, holdes motorens hastighed pœ den maksimale belastningshastighed, og aflastningsventilen er helt Œben. Hvis luftforbruget er mindre end den maksimale luftudstr mning, forsyner reguleringsventilen aflastningsventilen (UV) med kontrolluft for at reducere luftudstr mningen, og den holder trykket i lufttanken mellem normalt driftstryk og det tilsvarende aflastningstryk pœ ca. 1,5 bar over det normale driftstryk. NŒr luftforbruget genoptages, Œbner aflastningsventilen gradvis luftindtaget, og hastighedsregulatoren ger motorens hastighed. Reguleringsventilen er konstrueret sœledes, at en for gelse (reduktion) af trykket i luftbeholderen pœ mere end ventilens indstillede Œbningstryk resulterer i en proportional for gelse (reduktion) i styretrykket til aflastningsventilen og hastighedsregulatoren. En del af kontrolluften udluftes til atmosf¾ren, og kondensat ledes ud gennem udluftningsœbningerne (VH). NŒr generatoren startes, kontrollerer magnetventilen (SVa) via hastighedsregulatoren (SR) motoren, sœ den kan nœ maksimal hastighed (det normale kontrolsystem afbrydes). 317

11 XAS96 DdG, DdG IT 2.8 ELEKTRISK SYSTEM STRØMSKEMA (GENERATOR DDG 110V) Kompressoren har et negativt jordet system S1 12V DC S1 10A F K K S K G2 G1 5 V1 + B+ 7 D- D P1 27 K0 12 h 26 V2 35 Auxiliary 34 Y1 3 4 S S3 p K K2 25 H1 29 H2 K Temp 28 General 3 alarm K1 K S4 (Lamptester) K0 M1 M 13 9,10,11 X1 X2 X3 L1 32A L2 L1 L2 e0 e0 e54 Q2 L1 L2 16A 16A I L1 L2 c0 c0 >> I >> L1 L2 16A L1 L2 c54 c0 c0 Q3 16A I >> I >> c54 b3 13 Y2 A1 b3 13 b3 14 K5 b3 I n S7 40msec N13 30mA b3 3 e0 L1 12 A e0 L2 b6 b6 b6 b6 12 b0 H3 V1 W1 L2 1 3 K5 2 b0 L1 4 T b0 b0 b0 b Q1 e0 e0 40A I >> I >> e0 e0 G3 V W V W e54 G EARTHING PIN Fig. 2.4 Str mskema (Nr Nr ) F1 Str mafbryder (10 A) G1 Vekselstr msgenerator G2 Batteri G3 Generator H1 Temperaturalarm H2 Universalalarm H3 Lampe (Str m TIL) K0 Start-elektromagnet (del af M1) K1 Stoprel¾ K2 Sp¾rrerel¾ K3 K4 K5 M1 N13 P1 Q1 Q2 Q3 S1 Oph¾ve-start rel¾ Startrel¾ Kontaktor Startmotor Jordfejlstr msrel¾ TimemŒler Hovedafbryder 2-polet Str mafbryder 2-polet Str mafbryder 2-polet Startknap (Til-Fra-Oph¾ve-start) S2 S3 S4 S5 S7 T13 V1 V2 X1 Temperaturkontakt motor Olietryk-afbryder motor Temperatur-lampetest kontakt Temperaturkontakt kompressor Afbryder (Generator - kompressor) Str mtransformer til N13 Diode Diode Stikkontakt X2 X3 Y1 Y2 Stikkontakt Stikkontakt Br¾ndstof-magnetventil Magnetventil (til funktion generator) 318

12 INSTRUKTIONSBOG BESKRIVELSE (GENERATOR DDG 110V) Det elektriske kredsl b i detaljer Startknap S1 position 1: Ledning 2 pœ 12 V kontakt K3 sluttet (13-11), lampe H2 er t¾ndt. K4 magnetiserer kontakt K4 (18-15). Termokontakt S5 normalt sluttet, K1 magnetiserer kontakt K1 (1-4). Brug af lampetest: Startknap S1 position 1, tryk pœ lampetest S4, over K3 og ledning 9 magnetiseres lampe H1 og rel¾ K2. NŒr lampetest-knap 4 slippes, forbliver lampe H1 t¾ndt, S4 overtaget af kontakt K2. Startknap S1 position 2: Ledning 3 pœ 12 V (overskriv-funktion), timemœler P1 og magnetventil Y1 magnetiseret. Motorens termokontakt S3 normalt sluttet, olietryk-afbryder S2 Œben. Motor k rer normalt: Olietryk-afbryder S2 Œbner, K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Termokontakt S3 Œbner, K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Termokontakt S5 Œbner, K1 ikke l¾ngere magnetiseret. Kontakt K1 skifter over (4-2). K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 og H1 t¾ndes samtidig. Rel¾ K2 magnetiseres samtidig med H1, og kontakt K2 slutter (8-6). Termokontakt S5 afk les og slutter, K1 magnetiseret igen, og kontakt K1 skifter over (4-1), lampe H1 forbliver dog t¾ndt over ledning 9 og kontakt K2 (6-8). En fejl i vekselstr msgeneratoren forœrsager, at kobling D+ gœr til 0 V, og at K4 magnetiseres. Kontakt K4 skifter over til (18-15), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Startknap S1 position 3: Startrel¾ K0 er magnetiseret og startmotor k rer, motor skaber olietryk, og olietryk-afbryder S2 slutter. K3 magnetiseret og kontakt K3 skifter over til (13-10). Rel¾ K2 ikke l¾ngere magnetiseret, kontakt K2 Œbner, lampe H1 slukkes. Vekselstr msgenerator begynder ogsœ at levere sp¾nding, og K4 er ikke l¾ngere magnetiseret, og kontakt K4 skifter over til (18-16). Lampe H2 slukkes, startknap S1 slippes, og den vender tilbage til position 1. Magnetisering af sikkerhedsanordninger sker ikke l¾ngere over ledning 3 men over ledning 2 til ledning 4 og denne vej til ledning 3. Funktion generator: S¾t afbryder S7 i position 1. Magnetventil Y2 styrer motoren via hastighedsregulatoren SR og lader den nœ maksimal hastighed (det normale kontrolsystem er slœet fra). Lampe H3 er aktiveret (kabelsko X1, X2, X3 er under sp¾nding). Generatoren kan slœes fra ved at dreje afbryder S7 til position 0. Der registreres en isoleringsfejl, hvis der er l¾kstr m. Kontaktor K5 afbrydes ikke l¾ngere via jordfejlstr msrel¾et N

13 XAS96 DdG, DdG IT STRØMSKEMA (GENERATOR DDG IT 230/400V) Kompressoren har et negativt jordet system S1 12V DC S1 10A F K K S G2 G1 5 + B+ D+ D- 6 9,10,11 K V1 K P1 h V2 35 Auxiliary 34 Y1 3 4 S2 0 S3 p 14 K K K K2 25 H1 29 H2 K Temp S4 (Lamptester) General alarm K0 M1 M 13 X1.1 X1.2 X1.3 L2 L1 L2 N L3 L3 N 16A 16A 16A N L1 L2 L3 N L2 N L2 N c0 c0 c0 c6 c54 c0 c6 c54 c0 c6 c54 Q1 I I I I 10A 16A 10A 16A EA N K6 b6 N b0 L2 b3 b3 b S b3 34 K5 C0 C0 C0 C6 U1 V1 W1 N W1 b54 b0 b0 b6 LT1 LT2 PE A1 A2 b0 b6 H3 K5 H4 Y2 A1 A2 b6 12 b6 12 b b6 G3 NW U1 V1 W1 U V N N b6 G L3 16 S6 0 Fig. 2.5 Str mskema (Nr Nr ) F1 Str mafbryder (10 A) G1 Vekselstr msgenerator G2 Batteri G3 Generator H1 Temperaturalarm H2 Universalalarm H3 Lampe (hovedafbryder) H4 Lampe (Isoleringsdefekt) K0 Start-elektromagnet (del af M1) K1 K2 K3 K4 K5 K6 M1 P1 Q1 Stoprel¾ Sp¾rrerel¾ Oph¾ve-start rel¾ Startrel¾ Kontaktor 4-polet OvervŒgningsrel¾ isolering Startmotor TimemŒler Afbryder forsyningsnet 4-polet + shunt udl serspole S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 V1 V2 Startknap (Til-Fra-Oph¾ve-start) Temperaturkontakt motor Olietryk-afbryder motor Temperatur-lampetest kontakt Temperaturkontakt kompressor Termisk kontakt (NO) Afbryder (Generator - kompressor) Diode Diode X1.1 Stikkontakt X1.2 Stikkontakt X1.3 Stikkontakt Y1 Y2 Br¾ndstof-magnetventil Magnetventil (til funktion generator) 320

14 INSTRUKTIONSBOG BESKRIVELSE (GENERATOR DDG IT 230/400V) Det elektriske kredsl b i detaljer Startknap S1 position 1: Ledning 2 pœ 12 V kontakt K3 sluttet (13-11), lampe H2 er t¾ndt. K4 magnetiserer kontakt K4 (18-15). Termokontakt S5 normalt sluttet, K1 magnetiserer kontakt K1 (1-4). Brug af lampetest: Startknap S1 position 1, tryk pœ lampetest S4, over K3 og ledning 9 magnetiseres lampe H1 og rel¾ K2. NŒr lampetest-knap 4 slippes, forbliver lampe H1 t¾ndt, S4 overtaget af kontakt K2. Startknap S1 position 2: Ledning 3 pœ 12 V (overskriv-funktion), timemœler P1 og magnetventil Y1 magnetiseret. Motorens termokontakt S3 normalt sluttet, olietryk-afbryder S2 Œben. Motor k rer normalt: Olietryk-afbryder S2 Œbner, K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Termokontakt S3 Œbner, K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Termokontakt S5 Œbner, K1 ikke l¾ngere magnetiseret. Kontakt K1 skifter over (4-2). K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 og H1 t¾ndes samtidig. Rel¾ K2 magnetiseres samtidig med H1, og kontakt K2 slutter (8-6). Termokontakt S5 afk les og slutter, K1 magnetiseret igen, og kontakt K1 skifter over (4-1), lampe H1 forbliver dog t¾ndt over ledning 9 og kontakt K2 (6-8). En fejl i vekselstr msgeneratoren forœrsager, at kobling D+ gœr til 0 V, og at K4 magnetiseres. Kontakt K4 skifter over til (18-15), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Startknap S1 position 3: Startrel¾ K0 er magnetiseret og startmotor k rer, motor skaber olietryk, og olietryk-afbryder S2 slutter. K3 magnetiseret og kontakt K3 skifter over til (13-10). Rel¾ K2 ikke l¾ngere magnetiseret, kontakt K2 Œbner, lampe H1 slukkes. Vekselstr msgenerator begynder ogsœ at levere sp¾nding, og K4 er ikke l¾ngere magnetiseret, og kontakt K4 skifter over til (18-16). Lampe H2 slukkes, startknap S1 slippes, og den vender tilbage til position 1. Magnetisering af sikkerhedsanordninger sker ikke l¾ngere over ledning 3 men over ledning 2 til ledning 4 og denne vej til ledning 3. Funktion generator: Drej afbryder S7 til position 1. Magnetventilen Y2 via hastighedsregulatoren SR kontrollerer motoren, sœ den kan nœ maksimal hastighed (det normale kontrolsystem afbrydes). Lampe H3 t¾ndes (stikkontakter X1.1, X1.2, X1.3 stœr under sp¾nding). Generatoren kan afbrydes ved at dreje afbryder S7 til position 0. I tilf¾lde af isoleringsdefekt t¾ndes systemets lampe H4. Hvis den r de lampe H4 t¾ndes, kan der kun nulstilles ved at stoppe og starte igen. 321

15 XAS96 DdG, DdG IT STRØMSKEMA (GENERATOR DDG IT 230V) Kompressoren har et negativt jordet system S1 12V DC S1 10A F K K S G2 G1 5 + B+ D+ D- 6 9,10,11 K V1 K P1 h V2 35 Auxiliary 34 Y1 3 4 S2 0 S3 p 14 K K K K2 25 H1 29 H2 K Temp S4 (Lamptester) General alarm K0 M1 M 13 L3 L1 L2 X1.1 X1.2 X1.3 L1 L2 L1 16A 16A 16A L2 L3 L1 L2 L1 L2 L1 L2 c0 c0 c0 c54 c0 c0 c54 c0 c0 c54 Q1 I I I 16A 16A 16A EA V K6 b0 L2 b0 L1 b3 b3 b S b3 34 K5 C0 C0 C0 W2 U2 V U2 b54 b0 b0 b6 LT1 LT2 PE A1 A2 b0 b6 H3 K5 H4 Y2 A1 A2 b6 12 b6 12 b b6 W2 U2 V2 V2 b6 G3 U1 V1 W1 G U2 16 S6 0 Fig. 2.6 Str mskema (Nr Nr ) F1 Str mafbryder (10 A) G1 Vekselstr msgenerator G2 Batteri G3 Generator H1 Temperaturalarm H2 Universalalarm H3 Lampe (hovedafbryder) H4 Lampe (Isoleringsdefekt) K0 Start-elektromagnet (del af M1) K1 K2 K3 K4 K5 K6 M1 P1 Q1 Stoprel¾ Sp¾rrerel¾ Oph¾ve-start rel¾ Startrel¾ Kontaktor 4-polet OvervŒgningsrel¾ isolering Startmotor TimemŒler Afbryder forsyningsnet 3-polet + shunt udl serspole S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 V1 V2 Startknap (Til-Fra-Oph¾ve-start) Temperaturkontakt motor Olietryk-afbryder motor Temperatur-lampetest kontakt Temperaturkontakt kompressor Termisk kontakt (NO) Afbryder (Generator - kompressor) Diode Diode X1.1 Stikkontakt X1.2 Stikkontakt X1.3 Stikkontakt Y1 Y2 Br¾ndstof-magnetventil Magnetventil (til funktion generator) 322

16 INSTRUKTIONSBOG BESKRIVELSE (GENERATOR DDG IT 230V) Det elektriske kredsl b i detaljer Startknap S1 position 1: Ledning 2 pœ 12 V kontakt K3 sluttet (13-11), lampe H2 er t¾ndt. K4 magnetiserer kontakt K4 (18-15). Termokontakt S5 normalt sluttet, K1 magnetiserer kontakt K1 (1-4). Brug af lampetest: Startknap S1 position 1, tryk pœ lampetest S4, over K3 og ledning 9 magnetiseres lampe H1 og rel¾ K2. NŒr lampetest-knap 4 slippes, forbliver lampe H1 t¾ndt, S4 overtaget af kontakt K2. Startknap S1 position 2: Ledning 3 pœ 12 V (overskriv-funktion), timemœler P1 og magnetventil Y1 magnetiseret. Motorens termokontakt S3 normalt sluttet, olietryk-afbryder S2 Œben. Motor k rer normalt: Olietryk-afbryder S2 Œbner, K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Termokontakt S3 Œbner, K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Termokontakt S5 Œbner, K1 ikke l¾ngere magnetiseret. Kontakt K1 skifter over (4-2). K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter over (13-11), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 og H1 t¾ndes samtidig. Rel¾ K2 magnetiseres samtidig med H1, og kontakt K2 slutter (8-6). Termokontakt S5 afk les og slutter, K1 magnetiseret igen, og kontakt K1 skifter over (4-1), lampe H1 forbliver dog t¾ndt over ledning 9 og kontakt K2 (6-8). En fejl i vekselstr msgeneratoren forœrsager, at kobling D+ gœr til 0 V, og at K4 magnetiseres. Kontakt K4 skifter over til (18-15), motor slœr fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig. Startknap S1 position 3: Startrel¾ K0 er magnetiseret og startmotor k rer, motor skaber olietryk, og olietryk-afbryder S2 slutter. K3 magnetiseret og kontakt K3 skifter over til (13-10). Rel¾ K2 ikke l¾ngere magnetiseret, kontakt K2 Œbner, lampe H1 slukkes. Vekselstr msgenerator begynder ogsœ at levere sp¾nding, og K4 er ikke l¾ngere magnetiseret, og kontakt K4 skifter over til (18-16). Lampe H2 slukkes, startknap S1 slippes, og den vender tilbage til position 1. Magnetisering af sikkerhedsanordninger sker ikke l¾ngere over ledning 3 men over ledning 2 til ledning 4 og denne vej til ledning 3. Funktion generator: Drej afbryder S7 til position 1. Magnetventilen Y2 via hastighedsregulatoren SR kontrollerer motoren, sœ den kan nœ maksimal hastighed (det normale kontrolsystem afbrydes). Lampe H3 t¾ndes (stikkontakter X1.1, X1.2, X1.3 stœr under sp¾nding). Generatoren kan afbrydes ved at dreje afbryder S7 til position 0. I tilf¾lde af isoleringsdefekt t¾ndes systemets lampe H4. Hvis den r de lampe H4 t¾ndes, kan der kun nulstilles ved at stoppe og starte igen. 323

17 XAS96 DdG, DdG IT 3. BETJENINGSINSTRUKTIONER 3.1 INSTRUKTIONER FOR PARKERING, TRÆK OG LØFT Sikkerhedsforskrifter Operat ren forventes at tage alle relevante sikkerhedsforholdsregler, herunder de der n¾vnes pœ side i denne bog. Bem¾rk: F r kompressoren tages i brug, kontrolleres bremsesystemet som beskrevet i sektion 5.6. Efter de f rste 100 km k rsel: Kontroller og eftersp¾nd hjulm trikker og tr¾kstangens bolte til det specificerede moment. Se sektion 9.1. Kontroller justeringen af bremser. Se sektion 5.6. Fig. 3.3 Parkeringsposition n¾sehjul INSTRUKTIONER FOR PARKERING Fig. 3.4 Kompressorens bagende op mod vinden INSTRUKTIONER FOR TRÆK Fig. 3.1 Ikke-justerbar tr¾kstang med st tte, uden bremser Fig. 3.5 Skilt pœ tr¾kstang, instruktioner for tr¾k 2 3 F r kompressoren tr¾kkes, skal man sikre sig, at k ret jets tr¾kanordning passer til tr¾k jet eller kugletilkoblingen For bœde ikke-justerbar tr¾kstang og justerbar tr¾kstang g¾lder, at tr¾kstangen sœ vidt muligt skal v¾re vandret, og kompressoren og tr¾k je-enden i vandret position. Stram lœsehœndtagene (7) sœledes til, at der ikke er spillerum mellem leddenes t¾nder; dette kontrolleres ved i tr¾k jet at bev¾ge tr¾kstangen op og ned. S¾t lœsetapper (4) i. Tryk bremsegrebet (3) helt ned og kobl l srivningskablet (5) til k ret jet. Skru n¾sehjul (2) eller st tte (1) op til h jeste position og fastg r, sœ n¾sehjulet ikke kan rotere. Fig Justerbar tr¾kstang med n¾sehjul og bremser NŒr kompressoren parkeres, sikres st tte (1) eller n¾sehjul (2), sœ kompressoren underst ttes i vandret position. Kontroller, at n¾sehjulet (2) er blokeret ved hj¾lp af lœsetappen (6). Tr¾k parkeringsbremsen (3). Kompressoren skal sœ vidt muligt stœ vandret; den kan dog bruges, selvom den ikke stœr helt vandret, men positionen mœ ikke v¾re mere end 15 ude af vater. Hvis kompressoren parkeres pœ en h¾ldning, skal der l¾gges klodser (kan fœs som ekstraudstyr) foran eller bag hjulene. S¾t kompressoren mod vinden (se fig. 3.4), ikke hvor der er vindstr mme og ikke ved en mur. UndgŒ at motorens udst dning vender tilbage til indsugningen. Det kan forœrsage overophedning, sœ motorens effekt reduceres. Fig. 3.6 Tr¾kposition n¾sehjul

18 INSTRUKTIONSBOG INSTRUKTIONER FOR LØFT 3.2 FØR START Hvis kompressoren skal bruges til sandbl¾sning eller tilkobles et almindeligt trykluftssystem, skal der monteres en passende kontrolventil mellem kompressorens udtag og det tilkoblede sandbl¾sningseller trykluftssystem. Se Atlas Copco tilbeh ret ÓKontraventilÓ. 1 V¾r opm¾rksom pœ korrekt monteringsposition/- retning! Fig. 3.7 L fte je NŒr kompressoren skal l ftes, skal hejsev¾rket placeres pœ en sœdan mœde, at kompressoren, som skal v¾re placeret vandret, l ftes horisontalt. L ft og s¾nk mœ ikke ske med for voldsom kraft. Ved l ft b r man bruge l fte jet (1), som er anbragt bag d¾kslet (2). L fte-acceleration og -deceleration skal holdes inden for sikre gr¾nser (maks. 4xg). L ft ikke med helikopter F r kompressoren startes for f rste gang, skal batteriet klarg res til brug, hvis det ikke allerede er sket. Se sektion Med kompressoren vandret kontrolleres motoroliens niveau. Om n dvendigt pœfyldes olie op til den verste markering pœ mœlepinden. Se instruktionsmanualen til motoren med hensyn til type motorolie og viskositet. 3. Kontroller kompressoroliens niveau. Viseren i oliemœleren (OLG - fig. 2.3) skal v¾re i det gr nne felt. Om n dvendigt pœfyldes olie. Se sektion 4.3 med hensyn til, hvilken type olie der skal bruges. F r pœfyldningsproppen til kompressorolie (FP - fig. 2.3) tages af, skal man s rge for at trykket er taget af ved at Œbne en luftudl bsventil. 4. Kontroller, at der er tilstr¾kkeligt br¾ndstof i br¾ndstoftanken. Om n dvendigt fyldes efter. Se instruktionsmanualen til motoren med hensyn til type br¾ndstof. 5. Reng r br¾ndstoffilteret for vand og afs¾tninger, indtil der str mmer rent br¾ndstof fra aftapningshanen. 6. Tryk pœ luftfilterets vacuumstyrede ventil (VV - fig. 2.3) for at fjerne st v. 7. Kontroller luftfilterets serviceindikator (VI - fig. 2.3). Hvis det gule stempel nœr den r de markering for service, skal filterelementet udskiftes. Nulstil indikatoren ved at trykke pœ reset-knappen. 8. ben en luftventil, sœ der kan slippe luft ud. 325

19 XAS96 DdG, DdG IT 3.3 START/STOP GENEREL F1 P1 PG Der startes ved at dreje startknappen med uret til position 1, lampe H2 (universalalarm) t¾ndes. NŒr knappen drejes videre til position 3, s¾tter startmotoren motoren i gang. SŒ snart motoren er startet, slukkes lampe H2. Startknappen springer automatisk tilbage til position 0. Lampe H1 lyser kun, hvis kompressorens udl bstemperatur er for h j. Lampens korrekte funktion kontrolleres ved hj¾lp af lampetest S4, der er placeret pœ instrumentpanelet. NŒr startknappen er i position 1, og motoren ikke gœr, kan lampetesten udf res. Lampe H1 t¾ndes og slukkes automatisk, nœr motoren starter. Motoren stoppes ved at dreje startknappen mod uret til position 0 (med ventiler lukket). Desuden vises pœ instrumentpanelet tankens tryk (PG) og det samlede antal driftstimer (P1). Funktionsfeil og beskyttelsesanordninger: Startmotoren er beskyttet mod for langvarig start og mod fors g pœ start, hvis kompressoren allerede er i gang. H2 - + H1 Hvis olietrykket er for lavt, olietemperaturen for h j eller vekselstr msgeneratorens sp¾nding for lav, stopper motoren med det samme, og kontrollampe H2 t¾ndes. Ved at udf re nogle enkle kontrolforanstaltninger kan man afg re, hvorfor motoren stoppede: for lavt olieniveau, tilstoppet k ler, vekselstr msgeneratorens rem for slap eller remmen gœet i stykker. S1 S4 Hvis udl bstemperaturen bliver for h j, stoppes kompressoren med det samme af en termokontakt. Begge kontrollamper H1 og H2 t¾ndes. Begge kontrollamper bliver ved med at v¾re t¾ndt, indtil motoren er startet igen (startknap til position 3), eller kontakten slukkes (startknap til position 0); ogsœ hvis termokontakten er sluttet igen pœ grund af afk ling (= hukommelsesfunktion). Fig. 3.8 Kontrolpanel P1 F1 PG H1 H2 S1 S4 TimemŒler Str mafbryder DriftstrykmŒler Temperaturalarm Universalalarm Startknap Lampetest F r start skal der trykkes pœ str mafbryderen (F1) pœ venstre side af kontrolpanelet (Œben venstre serviced r f rst). 326

20 INSTRUKTIONSBOG FUNKTION GENERATOR DDG 0 1 S7 / H3 Start enheden i henhold til normal procedure (se 3.3.1). Lad motoren varme op, indtil den nœr driftstemperatur. Drej den gr nne afbryder S7 til position 1. Det normale kontrolsystem afbrydes, og motorhastigheden ges til maksimum. Den gr nne lampe H3 i afbryder S7 t¾ndes og viser, at stikkontakterne X1, X2, X3 stœr under sp¾nding. Generatoren kan afbrydes ved at dreje afbryder S7 til position 0. X3 X3 Q1 Q2 Q X2 X2 Fig Kontrolboks generator Q1 Q2 Q3 Afbryder forsyningsnet 2-polet Afbryder 2-polet Afbryder 2-polet X1 X1 F r der tilkobles elektrisk udstyr, skal man kontrollere data pœ m¾rkepladen. Funktionsfejl og beskyttelsesanordninger: Fig. 3.9 H3 S7 X1 X2 X3 Kontrolpanel (generator) Lampe (gr n) Afbryder Stikkontakt 110 V/32 A Stikkontakt 110 V/16 A Stikkontakt 110 V/16 A Hvis generatoren t¾ndes pœ afbryderen S7, aktiveres den gr nne lampe ikke. bn venstre maskind r og check, om str mafbryderne er nede. Hvis de er det, skal de slœes op (slœes til). Hvis de er oppe, kan der v¾re tale om en alvorlig elektrisk fejl. NŒr det elektriske udstyr er tilkoblet, deaktiveres den gr nne lampe H3 altid. Dette angiver en fejl i det elektriske udstyr. min 400 Fig Jordben F r der t¾ndes for generatoren, skal jordbenet s¾ttes i korrekt position. Kontroller kabelforbindelsen mellem jordben og generator. 327

INSTRUKTIONSBOG SIDE. 2. Vigtige detaljerede oplysninger...265. 3. Betjeningsinstruktioner...272

INSTRUKTIONSBOG SIDE. 2. Vigtige detaljerede oplysninger...265. 3. Betjeningsinstruktioner...272 INSTRUKTIONSBOG Tillykke med anskaffelsen af XAS46 Dd kompressoren. Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. F lg instruktionerne i denne bog,

Læs mere

XAS 67 Dd XATS 67 Dd XAS 77 Dd XAS 97 Dd

XAS 67 Dd XATS 67 Dd XAS 77 Dd XAS 97 Dd XAS 67 Dd XATS 67 Dd XAS 77 Dd XAS 97 Dd Instruktionsbog for mobile kompressorer Dansk - Danish Instruktionsbog for mobile kompressorer XAS 67 Dd XATS 67 Dd XAS 77 Dd XAS 97 Dd Printed matter N 954 50

Læs mere

Instruktionsbog for mobile kompressorer XAS97 Dd

Instruktionsbog for mobile kompressorer XAS97 Dd Instruktionsbog for mobile kompressorer XAS97 Dd Registration code Collection: APC X I Tab: 38 Printed matter N 2954 0950 70 01/2004 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com :#5&F )CTCPVKQICPUXCTUDGITºPUPKPI

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG INHOLD SIDE

INSTRUKTIONSBOG INHOLD SIDE INSTRUKTIONSBOG Tillykke med anskaffelsen af Atlas Copco kompressoren. Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. F lg instruktionerne i denne bog,

Læs mere

+0*1.& 5+&' 9HGOLJHKROGHOVH... 259 3UREOHPO VQLQJ... 267 (NVWUDXGVW\U... 270 7HNQLVNHVSHFLILNDWLRQHU... 271 'DWDSODGH... 272

+0*1.& 5+&' 9HGOLJHKROGHOVH... 259 3UREOHPO VQLQJ... 267 (NVWUDXGVW\U... 270 7HNQLVNHVSHFLILNDWLRQHU... 271 'DWDSODGH... 272 +05647-6+105$1) 7LOO\NNHPHGDQVNDIIHOVHQDI$WODV&RSFRNRPSUHVVRUHQ'HWHUHQ VROLGVLNNHURJKROGEDUPDVNLQHVRPHUIUHPVWLOOHWLKHQKROGWLOGHQ Q\HVWHWHNQRORJL) OJLQVWUXNWLRQHUQHLGHQQHERJRJYLJDUDQWHUHU 'HP PDQJH nuv

Læs mere

XAS97 DdG - 110V XAS97 DdG - 230/400V XAS97 DdG IT - 230V - 3ph

XAS97 DdG - 110V XAS97 DdG - 230/400V XAS97 DdG IT - 230V - 3ph Instruktionsbog for mobile kompressorer XAS97 DdG - 0V XAS97 DdG - 0/400V XAS97 DdG IT - 0V - ph Registration code Collection: APC X I Tab: 8 Printed matter 954 0960 70 0/004 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG INDHOLD SIDE

INSTRUKTIONSBOG INDHOLD SIDE INSTRUKTIONSBOG Tillykke med anskaffelsen af XAS 66 Dd kompressoren. Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. Følg instruktionerne i denne bog,

Læs mere

Instruktionsbog for mobile kompressorer Dansk - Danish

Instruktionsbog for mobile kompressorer Dansk - Danish Instruktionsbog for mobile kompressorer Dansk - Danish XAHS 146 Dd S3B APP - XAHS 300 DD6 T4I APP XATS 156 Dd S3B APP - XATS 350 DD6 T4I APP XAS 186 Dd S3B APP - XAS 375 DD6 T4I APP XAVS 166 Dd S3B APP

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et Lynvejledning 1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen Fjern dækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at + og - på batterierne (polerne) passer med symbolerne i batterikammeret.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Undgå fejl og skader i installationerne. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Undgå fejl og skader i installationerne. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Undgå fejl og skader i installationerne Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Nye materialer og komponenter Samling af forskellige materialer udfordringer! Sikring af installationer mod

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393 BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med anskaffelsen af Atlas Copco kompressoren. Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 Atlas Copco Efterkølere, vandudskillere og dræn HD -96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 En serie effektive efterkølere og vandudskillere, som passer til din kompressor Vandkølede HD efterkølere

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

MULTI XT 4000 Batterilader

MULTI XT 4000 Batterilader MULTI XT 4000 Batterilader Til blysyre-batterier 8 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1008 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Side 1 af 11 Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Bemærk: Ikke alle de omtalte modeller er afbilledet Side 2 af 11 VIGTIGE OPLYSNINGER: 1. Denne maskine er ikke egnet til

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere