MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

2

3 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION - Denna typ av fläkt skall monteras i skåp eller annan stödstruktur. - Använd de 4 medlevererade skruvarna C för att fixera fläkten. - Stäng utrymmet mellan fläkten och väggen genom att reglera distansstycket (F). - När fläkten sätts i bruk får avståndet till arbetsbänken inte underskrida 65 cm., om det är frågan om en elektrisk spis och 65 cm., om det är frågan om gasspis eller kombinerad gashäll. - Respektera de eventuella större avstånd som gasspisens installationsinstruktioner anger. ELEKTRISK ANSLUTNING Kontrollera innan någon typ av anslutning utförs, att elnätets spänning motsvarar den spänning som anges på märkplåten som sitter på fläktens insida. Den elektriska anslutningen bör utföras av behörig fackman. Apparat med kontakt. Anslut fläkten till ett uttag som uppfyller gällande föreskrifter. Kontakten skall vara lättillgänglig när den sitter i uttaget. I det fall man önskar ansluta fläkten direkt till elnätet skall kontakten avlägsnas och en godkänd, tvåpolig brytare med minst 3 mm. kontaktavstånd installeras. Apparat utan kontakt Applicera en godkänd kontakt eller en godkänd tvåpolig brytare med minst 3 mm. kontaktavstånd. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar i fall där dessa anvisningar inte respekterats. APPARAT AV KLASS 1 SKALL ANSLUTAS TILL JORDUTTAG Anslutningen skall göras på följande sätt: BRUN = L ( fas) BLÅ = N (nolla) GUL/GRÖN = (jord) REGLERING AV LÅDAN Fläkten kan monteras i skåp med olika djup. Lådans framkant regleras i linje med skåpet s framkant med hjälp av hakarna som sitter baktill på lådan. Vid reglering, lossa skruvarna M, skjut hållarna G framåt eller bakåt och dra åt skruvarna M igen (Fig.2). ANVÄNDNING Fläkten är konstruerad för att användas antingen som utblåsningsversion med utvändig evakuering av luften eller som filterversion med invändig återcirkulation. UTBLÅSNINGSVERSION MED UTVÄNDIG EVAKUERING Luften evakueras utomhus genom ett rör med Ø 120 mm., som skall anslutas till fläktens utloppsmynning med hjälp av anslutningsringen A (Fig.1). Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i rökkanal som används för evakuering av rökgaser från apparater som drivs med annan typ av energi än elenergi. Vidare kan ett baksug uppstå om fläkten används samtidigt med en brännare eller eldstad (med annan drift än elenergi) som tar luften inifrån huset eftersom fläkten evakuerar den luft som är nödvändig för förbränningen. I syftet att skapa säkra förhållanden skall en lämplig ventilation av lokalen ombesörjas genom att man öppnar en dörr, ett fönster eller med hjälp av tekniska åtgärder. Respektera gällande lagar och föreskrifter för utvändig evakuering. Den utvändiga evakueringen får inte ske genom en rökkanal som används för att leda ut rökgaser från apparater som drivs av en annan typ av energi än elenergi. FILTERVERSION INVÄNDIG ÅTERCIRKULATION När det inte är möjligt att evakuera luften utomhus används ett aktivt kolfilter D. Luften renas genom filtret och leds ut i lokalen igen. Utför följande förfaranden: - Öppna gallret B - Sätt i filtret D (Fig.2). - Montera tillbaka gallren Luften leds tillbaka i lokalen genom ett rör med Ø 120, som går genom skåpet och är anslutet till anslutningsringen A. UNDERHÅLL Ett korrekt underhåll är en förutsättning för att fläkten skall fungera felfritt. Detta gäller i synnerhet underhåll av gallret och det aktiva kolfiltret D. - Gallret B samlar upp fettpartiklar och andra fasta partiklar som cirkulerar i luften. Detta innebär att filtret gror igen efter en tids användning, beroende på hur mycket fläkten används och på typen av matlagning. Filtret skall under alla händelser rengöras eller bytas ut minst varannan månad. - Avlägsna gallren (B) (Fig. 3), diska förhand eller i diskmaskin och låt torka innan de monteras tillbaka Observera att slarv med rengöringen medför brandrisk. Det aktiva kolfiltret som används endast på filterversionen, samlar upp odörer och renar luften Filtret mättas efter en viss tids användning, beroende på typen av matlagning och hur ofta fettfiltret rengörs. Filterpatronen skall under alla händelser ersättas minst var fjärde månad. Rengör ofta fläkten och andra ytor från beläggningar med hjälp av en trasa fuktad med denaturerad alkohol eller ett milt flytande diskmedel utan slipverkan. BYTE AV LAMPOR - Skilj apparaten från matarnätet - Avlägsna plafonden E (Fig.2). - Ersätt de trasiga lamporna endast med max. 40 W eller 11 W lågenergi - lampor. - Sätt tillbaka plafonden.

4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR VARNING! ELEKTRISKA HUSHÅLLSAPPARATER KAN I VISSA SITUATIONER UTGÖRA FARA. - Försök aldrig kontrollera filtren när fläkten är i funktion. - Håll luftutloppen fria från hinder. - Vidrör inte glödlampor eller lampskydd när fläkten varit i bruk en längre tid. - Det är förbjudet att lag mat över öppen låga under fläkten - Undvik överhuvudtaget öppna lågor som kan skada filtren och orsaka bränder. - Lämna aldrig frityrkokning utan tillsyn för att undvika att den upphettade oljan fattar eld. - Skilj alltid fläkten från matarnätet innan ni inleder någon typ av underhållsarbete. - Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar i händelse av eventuella skador som uppstått beroende på att dessa anvisningar inte respekterats.

5 N INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK INSTALLASJON - Denne typen ventilator skal bygges inn under et kjøkkenskap eller lignende. - Til festing av ventilatoren benyttes de 4 medfølgende skruene C. - Når apparatet er montert må det befinne seg minst 65 cm over elektriske kokeplater og 65 cm over gassdyser eller blandede platetopper. - Dersom installasjonsveiledningen for gassapparatet krever en større avstand, må denne overholdes. ELEKTRISK TILKOBLING Før man foretar noen tilkobling, må man forsikre seg om at nettspenningen svarer til den på typeskiltet, som er plassert på innsiden av apparatet. Den eletkriske tilkoblingen bør utføres av en autorisert elektriker. Apparater utstyrt med nettplugg Sett pluggen i en forskriftsmessig stikkontakt. Når nettpluggen er satt i stikkontakten, må denne befinne seg på et sted som er lett tilgjengelig. Dersom apparatet skal kobles direkte til strømnettet må nettpluggen fjernes og man monterer en forskriftsmessig topols bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Apparater som ikke er utstyrt med nettplugg Monter en forskriftsmessig nettplugg eller en forskriftsmessig topols bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for problemer som skyldes manglende overhold av denne forskriften. APPARATER I KL 1 MÅ TILKOBLES ET FORSKRIFTSMESSIG JORDET ANLEGG Tilkoblingen skal skje på følgende måte: BRUN = L (linje) BLÅ = N (nøytral) GUL/GRØNN = (jord) REGULERING AV VENTILATORFRONT Ventilatoren kan monteres på kjøkkenskap med forskjellig dybde. Enden på ventilatorfronten kan lett stilles i flukt med kjøkkenskapet, ved å regulere stopperne bak på ventilatorfronten. Regulering skjer ved å løsne skruene M, skyve beslagene G og stramme til skruene M (Fig.2) igjen. BRUK Ventilatoren er fremstilt med tanke på bruk både som utblåsningsversjon og resirkuleringsversjon med filter. UTBLÅSNINGSVERSJONEN (SUGEVERSJON) Matosen føres ut i friluft gjennom et rør som skal kobles til utgangsåpningen Ø 100-Ø 120 mm ved hjelp av koblingsringen A (Fig.1). Koble ikke avtrekket fra ventilatoren til en pipe hvor det sirkulerer kaldluft eller som er i bruk til utføring av røyk fra apparater som drives av en annen type energi enn elektrisk. Vær oppmerksom dersom du på samme tid bruker en ventilator og et forbrenningsapparat eller en peis som benytter luften i rommet og som drives av en annen type energi enn elektrisk), da ventilatoren ved bruk fjerner luft fra rommet som forbrenningsapparatet eller peisen har behov for. For sikker drift må du derfor sørge for tilfredsstillende ventilasjon av rommet gjennom dører, vinduer eller andre tekniske løsninger. For ublåsning til friluft må du overholde myndighetenes gjeldende forskrifter. Utblåsningen må ikke skje gjennom en pipe som fører avgasser fra apparater som ikke drives av elektrisk energi. FILTERVERSJONEN RESIRKULERING AV LUFTEN. Når det ikke er mulig å føre matosen ut i friluft, benyttes et filter med aktivt kull av typen D. Luften renses av filteret og føres ut i rommet igjen Gå frem på følgende måte: -Åpne ristene B -Sett i filteret D (Fig.2). -Monter ristene igjen Luften føres ut i rommet igjen gjennom et rør Ø 120, som går gjennom skapet og er montert til A. VEDLIKEHOLD For at viften skal fungere som den skal, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikeholdsoperasjonene, spesielt når det gjelder fettfilteret og kullfilteret av typen D. Ristens oppgave er å fange opp fettpartikler eller faste partikler i luften. Det vil derfor tilstoppes avhengig av bruk og typen mat som tilberedes. I alle tilfeller må man rengjøre den minst hver annen måned. - Fjern ristene B (Fig. 3), vask dem for hånd eller i oppvaskmaskin og pass på at de er helt tørre før de monteres igjen. Dersom de ikke rengjøres på korrekt vis, kan det oppstå fare for brann. Filteret med aktivt kull, som kun finnes på filterversjonen har som oppgave å fange opp lukter og rense luften. Metning Kullfilteret vil metnes etter et visst, kortere eller lengre tidsrom, avhengig av typen mat som tilberedes og hvor ofte fettfilteret rengjøres. I alle tilfeller må man skifte ut filteret maks. hver fjerde måned. Rengjør regelmessig alt smuss på ventilatoren og andre overflater, ved hjelp av en klut som er fuktet med sprit eller et nøytralt rengjøringsmiddel som ikke etser. UTSKIFTING AV PÆREN - Koble apparatet fra strømnettet - Fjern lampedekslet E (Fig.2). - Skift ut de utbrente pærene og bruk kun lyspærer på maks. 40 W, lamper Pl på 11 W. - Lukk lampedekslet

6 N INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK ADVARSEL! UNDER VISSE OMSTENDIGHETER KAN HUSHOLDNINGSAPPARATER VÆRE FARLIGE. - Forsøk ikke å kontrollere filtrene mens ventilatoren er i drift. - Ikke tildekk lufteåpningene. - Berør ikke lyspærene eller lampedekslene etter at apparatet har vært i bruk over lengre tid. - Flamber aldri mat under ventilatoren. - Unngå åpen flamme, da den er skadelig for filtrene og kan føre til brann. - Vær tilstede og kontroller under frityrsteking slik at ikke oljen overopphetes og tar fyr. - Før du utfører vedlikehold må ventilatoren frakobles strømnettet. - Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som skyldes at disse instruksene ikke er blitt fulgt.

7 DK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLERING - Denne type emhætte skal indbygges i et ophængt køkkenelement eller en anden støtteenhed. - Anvend de 4 medfølgende skruer C til fastgøring af emhætten. - Apparatet skal installeres i en afstand på ikke under 65 cm fra komfurer med elektriske kogeplader, og 65 cm ved gasblus eller komfurer med både elektriske kogeplader og gasblus. - Hvis gaskomfurets installeringsvejledning angiver en større afstand, skal dette overholdes. ELEKTRISK TILSLUTNING Inden der udføres nogen form for tilslutning, skal man sørge for, at netspændingen svarer til spændingen anført på etiketten med karakteristika internt i apparatet. Der henstilles til, at man overlader den elektriske tilslutning til en autoriseret elinstallatør. Apparat udstyret med stik Tilslut stikket til en stikkontakt, der er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Når stikket er sat ind i stikkontakten, skal det være let at nå. Hvis man ønsker at tilslutte apparatet direkte til elnettet, skal man fjerne stikket og indsætte en godkendt topolet afbryderkontakt med en afstand mellem kontakterne ved åbning, der ikke er under 3 mm. BRUG Emhætten er udviklet til brug i den sugende udgave med ekstern udledning eller i den filtrerende udgave med intern recirkulation. SUGENDE UDGAVE EKSTERN UDLEDNING Luften ledes udenfor gennem en rørledning, der skal forbindes til udgangshullet med Ø 120 mm ved hjælp af en samlering A (Fig. 1). Forbind aldrig emhættens aftræk til en rørledning, hvor der cirkulerer varm luft, eller til en rørledning anvendt til bortledning af røg fra apparater forsynet med energi, der ikke er elektrisk. Vær påpasselig ved samtidig funktion af en sugende emhætte og en brænder eller et ildsted, der afhænger af luften i lokalerne (forsynet med en energi, der ikke er elektrisk), fordi emhætten under sugning fjerner den luft fra lokalet, som brænderen eller ildstedet har behov for til forbrændingen. For at få en sikker funktion, skal man således sørge for korrekt ventilation af lokalet gennem døre og vinduer, eller ved brug af tekniske hjælpemidler. Overhold alle reglementer fra myndighederne vedrørende ekstern udledning. Ekstern udledning må ikke ske gennem en trækkanal anvendt til forbrændingsgas fra apparater, der ikke forsynes med elektricitet. Apparat uden stik Anvend et godkendt stik eller en godkendt topolet afbryderkontakt med en afstand mellem kontakterne ved åbning, der ikke er under 3 mm. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for fejlfunktioner afledt af manglende overholdelse af ovenstående regler. APPARATET I KLASSE 1 SKAL TILSLUTTES ET JORDANLÆG Denne tilslutning skal udføres på følgende måde: BRUN = L (linje) BLÅ = N (neutral) GUL/GRØN = (jord) INDSTILLING AF UDTRÆKSENHEDEN Emhætten kan monteres på køkkenelementer med forskellige dybder. Den forreste del af udtræks-enheden kan altid indstilles i samme niveau som køkkenelementet ved at justere enhedens baganslag. Ved behov for justering skal man slække skruerne M, lade vinkelstykkerne G glide, og derefter stramme skruerne M igen (Fig. 2). FILTRERENDE UDGAVE INTERN RECIRKULATION Når man ikke har mulighed for at lede luften udenfor, kan man anvende et filter med aktivt kul D. Luften renses af filteret, og sendes tilbage i rummet. Følg venligst nedenstående fremgangsmåde: - Åbn ristene B. - Indsæt filteret D (Fig. 2). - Montér ristene igen. Luften sendes tilbage i lokalet gennem et rør med Ø 120, der går gennem køkkenelementet og er forbundet til samleringen A. VEDLIGEHOLDELSE Korrekt funktion af emhætten afhænger af den frekvens, hvormed vedligeholdelsen udføres, specielt hvad angår risten og filteret med aktivt kul D. Risten B har til opgave at opfange fedtpartikler eller faste partikler fra luften. Derfor har den tendens til at tilstoppe efter kortere eller længere tid, der afhænger af brugen og køkkenets type. Risten skal under alle omstændigheder rengøres mindst hver 2. måned. - Fjern ristene (B) (Fig. 3), og vask dem i hånden eller i opvaskemaskinen; tør dem før de monteres igen. Manglende overholdelse af vaskevejledningen kan medføre brandfare. Filteret med aktivt kul, der kun findes på den filtrerende udgave, har til opgave at opsuge lugt og rense luften. Filteret med

8 DK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING aktivt kul mættes efter en kortere eller længere periode, der afhænger af køkkenets type og af, hvor tit fedtfilteret rengøres. Filterpatronen skal under alle omstændigheder udskiftes mindst hver 4. måned. Fjern jævnligt alt snavs fra ventilatoren og de andre overflader ved hjælp af en klud fugtet med denatureret sprit eller ikke-slibende neutrale rengøringsvæsker. UDSKIFTNING AF LYSPÆRERNE - Afbryd apparatet fra el-nettet. - Fjern loftbelysningen E (Fig. 2). - Udskift kun de ødelagte lyspærer med pærer på 40 W-max, eller Pl-lamper på 11 W. - Luk loftbelysningen. PAS PÅ! UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER KAN HUSHOLDNINGSAPPARATER VÆRE FARLIGE. - Forsøg aldrig at kontrollere filtrene, mens emhætten er i funktion. - Tildæk aldrig luftens udledningsåbninger. - Rør aldrig ved lyspærer eller lamper efter længerevarende brug af apparatet. - Der må aldrig flamberes under emhætten. - Undgå tændte gasblus uden gryder ovenpå, fordi dette skader filtrene og kan medføre brand. - Hold altid friturestegning under opsyn, for at undgå, at olien overhedes og bryder i brand. - Afbryd emhætten fra elnettet før der udføres vedligeholdelse. - Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovenstående advarsler. LI2MBA

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

4MJN (FNJOJ Svenska Norsk %BOTL 1

4MJN (FNJOJ Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører det øget lufthastighed

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

UDTRÆK TEL 60 SS DK N SV. Monterings- og brugsanvisning L12BAD

UDTRÆK TEL 60 SS DK N SV. Monterings- og brugsanvisning L12BAD DK N SV UDTRÆK TEL 60 SS L12BAD 2 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR Konsultera även bilderna i början av manualen med de bokstavshänvisningar som anges i den beskrivande texten. Följ noga instruktionerna

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX DF7460-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte E601WH/E602WH

Emhætte E601WH/E602WH Emhætte E601WH/E602WH HN 10164/10165 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk 1 2 DA - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Decor 590 Dansk Svenska

Decor 590 Dansk Svenska Decor 590 Dansk Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DK - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

DA - Bruger- og monteringsvejledning

DA - Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget af apparatet, men

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFC6671X http://da.yourpdfguides.com/dref/626034

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFC6671X http://da.yourpdfguides.com/dref/626034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM DK NO SV MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL FIRENZE / FIRENZE EM 2 2014v3 DANSK INDHOLD Monterings- og brugsanvisning

Læs mere

EICOLINE. Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke

EICOLINE. Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke EICOLINE Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke 3 DK/NO Før montering af emhætte fjernes fedtfilter. Der er nu adgang til

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU AI220100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3564154

Din brugermanual GAGGENAU AI220100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3564154 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model DK VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL 3360 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 6 3 1) Inder Skorsten 2) Ydre Skorsten 3) Front glas/låg 4) Kontrolpanel/Display 5) Belysning 6) Dekorationslys 4 5 25 262 250 350 330

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM DK FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM Monterings- og brugsanvisning 1104 2 DK DK 3 4 DK 5 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte (s. 3-20) Bruksanvisning Kjøkkenvifte (s. 21 38) Bruksanvisning Fläktkåpa (s. 39 57) Käyttöohje Liesituuletin (s.

Brugsanvisning Emhætte (s. 3-20) Bruksanvisning Kjøkkenvifte (s. 21 38) Bruksanvisning Fläktkåpa (s. 39 57) Käyttöohje Liesituuletin (s. Brugsanvisning Emhætte (s. 3-20) Bruksanvisning Kjøkkenvifte (s. 21 38) Bruksanvisning Fläktkåpa (s. 39 57) Käyttöohje Liesituuletin (s. 58 75) WTE601S WTE901S ~ 2 ~ Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL ANCONA / ANCONA EM

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL ANCONA / ANCONA EM DK NO SV MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL ANCONA / ANCONA EM 2 2014v3 DANSK INDHOLD Monterings- og brugsanvisning 4

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190 Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 4-4 - 4-5 - 5-9 www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 99 74 Herning Denmark Tel.: +45 744 - Fax: +45 789 H6.4.4 / REV : Få det bedste

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning SV Montering- och användarmanual 16-21

DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning SV Montering- och användarmanual 16-21 Torino 2 I 90 2 DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning 10-15 SV Montering- och användarmanual 16-21 3 VEJLEDNING FOR INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFC9400X http://da.yourpdfguides.com/dref/626407

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFC9400X http://da.yourpdfguides.com/dref/626407 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EFC9400X i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning

sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning sv Bruks- och installationsanvisning no Bruks- og monteringsanvisning fi Käyttö- ja asennusohjeet da Brugs- og monteringsvejledning sv Sidan 03 19 no Side 20 36 fi Sivu 37 53 da Side 54 70 Fig. 1 GASS

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere