TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest"

Transkript

1 TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af undladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, ligesom vi erklærer, at prospektet indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Silkeborg, den 2. marts 2011 Bestyrelsen Svend Hylleberg (formand) Henrik Braüner Bent Knudsen Steen Konradsen

2 1 SÆRLIGE FORBEHOLD FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER FORENINGENS FORMÅL OPRETTELSE AF NY AFDELING JYSKE INVEST OBLIGATIONER ENGROS AFDELINGENS INVESTERINGSPOLITIK OG RISIKOPROFIL INVESTERINGSPOLITIK AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRUDLÅN RISIKOFAKTORER RISIKORAMMER DEN TYPISKE INVESTOR GENERELT OM RISIKORAMMER OG INVESTERING I STATSOBLIGATIONER MV GENERELT VEDR. RISIKORAMMER INVESTERING I STATSOBLIGATIONER MV INDSKUD I KREDITINSTITUT MED VEDTÆGTSMÆSSIGT HJEMSTED I ZONE A-LAND INVESTERING I ANDELE BESKRIVELSE AF MARKEDSUDVIKLINGEN OPRETTELSESDATO, ISIN-/FONDSKODE, CVR/SE- OG FT-NR. FOR AFDELINGEN AFKAST OG RISIKO HISTORISK AFKAST OG RISIKO PÅ BENCHMARK TEGNINGSBELØB OG GARANTI UDLODDENDE AFDELING BESKATNING AF AFDELINGEN BESKATNING AF MEDLEMMERNE EMISSIONSPRIS TEGNINGSPERIODE LØBENDE EMISSION TEGNINGSSTED BETALING OPTAGELSE TIL HANDEL ANDELENES REGISTRERING OG STØRRELSE MINIMUMSINDSKUD NOTERING PÅ NAVN INDLØSNING OFFENTLIGGØRELSE AF EMISSIONS- OG INDLØSNINGSPRISER FORMUE STEMMERET RETTIGHEDER OMSÆTTELIGHED MIDLERTIDIG FINANSIERING AF INDGÅEDE HANDLER VEDTÆGTER REGNSKABSRAPPORTER INFORMATIONER

3 33 OPLØSNING AF FORENINGEN ELLER AFDELINGEN INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER DEPOTSELSKAB AFTALE OM INVESTERINGSRÅDGIVNING MED JYSKE BANK A/S BESTYRELSE REVISION VEDERLAG TILSYNSMYNDIGHED PROSPEKT, ÅRSRAPPORT MV FORVENTET OFFENTLIGGØRELSE AF HALVÅRSRAPPORT, ÅRSRAPPORT OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING KLAGEANSVARLIG OFFENTLIGGØRELSE

4 1 Særlige forbehold Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investerings- og skattemæssige forhold. Tegningsprospektet er gældende fra offentliggørelse og til pågældende afdeling/er indgår i det samlede salgsprospekt for foreningen. Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Det er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11, jf. kapitel 16 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af dette materiale, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i dette materiale er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer, over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. 2 Foreningens navn, adresse og registreringsnummer Investeringsforeningen Jyske Invest Tlf. (+45) Fax. (+45) Foreningen er stiftet den 10. februar 1988 på initiativ af Jyske Bank A/S. Foreningen er registreret i Finanstilsynet under nr og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden, med mindre andet er bestemt i vedtægterne, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. 4 Oprettelse af ny afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har den 14. januar 2011 besluttet, i henhold til foreningens vedtægter 20, stk. 5 at oprette følgende nye afdeling: Jyske Invest Obligationer Engros 5 Afdelingens investeringspolitik og risikoprofil 5.1 Investeringspolitik Afdelingens midler vil fortrinsvist blive investeret i obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat eller danske realkreditinstitutter. Der kan i mindre udstrækning investeres i udenlandske statsobligationer med en høj kreditværdighed, og som er denomineret i EUR. Investeringer i udenlandske obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK. Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, som er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities 1

5 Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Formålet med porteføljestyringen er at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved afkastet på benchmarket: EFFAS indeks for danske statsobligationer med en restløbetid på 1til10 år (EFFAS 1-10). 5.2 Afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet vil afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. 5.3 Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der vil komme udsving i formuens markedsværdi som følge af nedenstående risikofaktorer. Afkastet i porteføljen kan påvirkes negativt af en række faktorer, hvoraf de væsentligste er opremset nedenfor: Obligationsrisiko (renterisiko): Generelt må afdelingens afkast på obligationsbeholdningen forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. I perioder med høj/stigende vækst og inflation forventes stigende renter og dermed faldende obligationskurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav/aftagende vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen Kreditrisiko: Værdien af obligationer fra den enkelte udsteder kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. En udsteder kan gå konkurs, hvilket vil betyde, at hele beløbet investeret i obligationer fra den pågældende udsteder kan være tabt. Denne risiko er til stede på alle obligationer men den forventes at være er størst på obligationer udstedt af virksomheder. For at reducere kreditrisikoen vil der primært blive investeret i obligationer udstedt af eller garanteret af stater og realkreditinstitutter.. Valutarisiko: Der kan investeres i obligationer denomineret EUR. Derfor vil afdelingens kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem EUR og DKK. For at reducere denne risiko, vil obligationsinvesteringer i EUR som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK. Likviditetsrisiko: I særlige tilfælde kan lokale eller globale finansielle kriser medføre, at værdipapirer og/eller finansielle instrumenter ikke kan omsættes eller kun i begrænset omfang og med forsinkelse kan omsættes. Dette kan påvirke handelsmulighederne negativt. Denne risiko vil blive søgt begrænset gennem spredning af porteføljen. 5.4 Risikorammer For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem de forskellige obligationstyper, rating, valutafordeling og for varigheden, jf. afsnit 6.1 Generelt vedr. risikorammer. 5.5 Den typiske investor Den typiske investor forventes at være villig til at påtage sig en risiko som nævnt i afsnit 5.3 og 5.4, og må forvente en vis variation i formuens markedsværdi. Investor må påregne en investeringshorisont på minimum 3 år. 6 Generelt om risikorammer og investering i statsobligationer mv. 6.1 Generelt vedr. risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastsat vejledende risikorammer for afdelingen. Risikorammen kan ændres uden varsel, idet afdelingens overordnede risikoprofil dog skal fastholdes. 2

6 Risikorammen er vejledende, og afdelingens faktiske portefølje kan ligge udenfor risikorammen i f.eks. følgende situationer: Ved kursændringer på værdipapirer (herunder valutakursændringer), der indgår i afdelingens formue. Ved ændring af formuen som følge af emission eller indløsning af andele samt udbetaling af udbytte. Ved ændring i afdelingens benchmark. Når den daglige ledelse skønner, at en afvigelse er i medlemmernes interesse. 6.2 Investering i statsobligationer mv. Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af den danske stat eller af et andet medlemsland i Den Europæiske Union. Afdelingen kan endvidere - såfremt obligationerne er godkendt af Finanstilsynet - investere over 35% af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller en international institution af offentlig karakter, som en eller flere medlemsstater deltager i. Den p.t. gældende liste anføres som tillæg til vedtægterne. Såfremt afdelingen investerer over 35% i en enkelt udsteder, skal beholdningen heraf bestå af værdipapirer fra mindst seks forskellige emissioner, og værdipapirerne fra en og samme emission må ikke overstige 30 pct. af afdelingens formue. 6.3 Indskud i kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i zone A-land Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land eller i et land, som Det Europæiske Fællesskab har indgået aftale med på det finansielle område. 6.4 Investering i andele Afdelingen kan, jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 7 Beskrivelse af markedsudviklingen Siden 1995 har danske statsobligationer oplevet et markant rentefald fra et niveau omkring 9% til det aktuelle renteniveau, som er omkring 2%. Dette er vist i figuren nedenfor. Der har også været perioder med rentestigninger, specielt i perioder med høj vækst op til årtusindeskiftet og forud for finanskrisen i Den faldende renteudvikling forklares primært med faldende inflation, nedbringelse af statsgæld og øget stabilitet i den danske økonomi. Det aktuelle renteniveau er lavt i historisk perspektiv. % Renteudviklingen på danske statsobligationer, med restløbetid på 1 til 10 år Kilde: Bloomberg - EFFAS Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr Avg Yield - Periode: 1/ /

7 8 Oprettelsesdato, ISIN-/fondskode, CVR/SE- og FT-nr. for afdelingen Oprettelsesdato, ISIN-/fondskode, CVR/SE- og FT-nr. er følgende: Oprettelse (Stiftet/Godk.) ISIN-/ Fondskode CVR/SE-nr. FT-nr. Jyske Invest Obligationer Engros / DK Afkast og risiko 9.1 Historisk afkast og risiko på benchmark Historisk afkast og risiko på benchmark for afdelingen de seneste 5 år er Årsafkast 0,01% 2,10% 10,07% 3,78% 6,13% Standardafvigelse 2,93% 2,78% 3,50% 3,49% 3,66% Standardafvigelse er et mål for, hvor meget de enkelte delperioders afkast gennemsnitligt afviger fra den samlede periodes gennemsnitlige afkast eller med andre ord, hvor meget afkastet svinger. Der advares mod at drage slutninger heraf om det kommende resultat. Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. 10 Tegningsbeløb og garanti Der udbydes minimum for 10 mio. kr. andele ( stk. á 100 kr.) for afdelingen. Jyske Bank A/S har stillet garanti for tegningen af dette beløb i henhold til 7 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Der er ikke noget maksimum for emissionens størrelse. 11 Udloddende afdeling Jyske Invest Obligationer Engros er en udloddende, bevisudstedende afdeling. Der udbetales som udgangspunkt udbytte i afdelingen. Udbyttet i afdelingen betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Udlodning foretages én gang årligt. 12 Beskatning af afdelingen Afdelingen er udloddende, omfattet af selskabsskatteloven og beskattes ikke selvstændigt. 13 Beskatning af medlemmerne Det følgende er en generel beskrivelse af de danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender andelene til erhvervsmæssige formål, er ikke omfattet af beskrivelsen. Medlemmer, som er hjemmehørende i Danmark Beskatningsreglerne i Danmark tager sigte på at beskatte investeringsafkast opnået gennem foreningen efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmets egne rådgivere. I forbindelse med udlodning af udbytte tilbageholdes ikke udbytteskat i afdelingen. Når der er tale om frie midler, sker beskatningen af udbytte efter reglerne i personskatteloven, mens beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 4

8 Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. Der kan ikke investeres i afdelingen for midler i virksomhedsskatteordningen. For selskabsmedlemmer sker beskatningen efter reglerne i selskabsskatteloven. Selskaberne beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at et medlem beskattes af forskellen mellem andelens kursværdi ved årets begyndelse og kursværdien ved årets udgang. Hvis andelen erhverves i løbet af året, er det forskellen mellem anskaffelsessummen og ultimoværdien, der beskattes. Sælges andelen i løbet af året, er det forskellen mellem primoværdien og salgssummen, der beskattes. Almindelige fonde og erhvervsdrivende fonde beskattes som hovedregel efter samme principper som selskaber, dvs. beskatningen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og selskabsskatteloven. Fonde bør altid undersøge beskatningen med fondens revisor, da der er flere undtagelser til denne hovedregel, og fondens formål og vedtægter kan have betydning for beskatningen. Udbyttet specificeres af foreningen i de for frie midler relevante indkomstkategorier. Lovpligtig indberetning til skattemyndighederne af udbetalt udbytte m.v. sker gennem det pengeinstitut, hvor andelene er deponeret. Medlemmer, som ikke er hjemmehørende i Danmark Medlemmer, som ikke er hjemmehørende i Danmark, beskattes efter reglerne i det land, hvori de er bosat/skattemæssigt hjemmehørende. Mere information Information om reglerne for beskatning kan fås hos foreningen og på jyskeinvest.dk. For mere detaljeret og individuel information henviser vi dog til medlemmets egne rådgivere. 14 Emissionspris Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af Dobbeltprismetoden, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen. I emissionsperioden er prisen kr. 100 med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger. Emissionspris i emissionsperioden: Jyske Invest Obligationer Engros Overslag over emissionsomkostninger: 100,65 kr. Omkostninger til indkøb af værdipapirer Øvrige markedsafledte omkostninger Vederlag til finansielle formidlere, herunder tegningsprovision Brochurer og markedsføring, herunder trykning og annoncering I alt Jyske Invest Obligationer Engros 0,05% 0,10% 0,50% 0,00% 0,65% Tegningsprovisionen tilfalder de pengeinstitutter og børsmæglerselskaber, som formidler tegningen. 15 Tegningsperiode Andelene udbydes i perioden 7. marts til 25. marts 2011, begge dage inklusive. 5

9 Alle tegningsordrer, der er tegningsstedet i hænde senest den 25. marts 2011 kl vil blive opfyldt til tegningskursen. Efter udløbet af ovennævnte frist vil andelene blive udbudt i løbende emission til dagspris med almindelig kurtage. Første handelsdag er 28. marts Løbende emission Andelene udbydes i løbende emission til dagspris med almindelig kurtage. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af Dobbeltprismetoden, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet. Der anvendes de samme principper som i årsrapporten, dvs. at formuens værdi på emissionstidspunktet deles med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen. De maksimale omkostninger ved emission udgør i afdelingen følgende: Øvrige markedsafledte omkostninger Tegningsprov. til formidler* Markedsføring Køb af værdipapirer I alt Jyske Invest Obligationer Engros 0,05% 0,10% 0,50% 0,00% 0,65% * Tegningsprovision tilfalder Jyske Bank A/S eller andre formidlere. Se også punktet nedenfor vedr. aftaler med depotselskabet. 17 Tegningssted Jyske Bank A/S Tegningen kan ekspederes gennem Jyske Bank A/S. Tegning kan endvidere formidles gennem øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. 18 Betaling Betaling erlægges på valørdagen den 30. marts 2011 mod registrering i værdipapircentralen, VP Securities A/S. 19 Optagelse til handel Afdelingen er ikke søgt optaget til handel på NASDAQ OMX eller noget andet reguleret marked. 20 Andelenes registrering og størrelse Afdelingen er bevisudstedende. Andelene udstedes gennem værdipapircentralen, VP Securities A/S i stk. á kr. 100 eller multipla heraf. Da andelene registreres i værdipapircentralen, VP Securities A/S, udstedes der ikke fysiske investeringsbeviser. 21 Minimumsindskud Bestyrelsen har fastsat et minimumsindskud på DKK i afdelingen, jf. vedtægternes 20, stk. 5. 6

10 I situationer med manglende opfyldelse af kravet om minimumsindskuddet skal investor kontakte sit kontoførende institut med henblik på at sikre overholdelse af det fastsatte krav til minimumsindskud. 22 Notering på navn Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i indehaverens kontoførende institut. Jyske Invest Fund Management A/S er ejerbogfører. 23 Indløsning På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af Dobbeltprismetoden, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af aktiver. Omkostninger ved indløsning udgør maksimalt: Jyske Invest Obligationer Engros 0,15% 24 Offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser Jyske Invest oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi på Oplysningerne kan ligeledes fås ved henvendelse til afdelinger af Jyske Bank A/S. Oplysninger om kurser kan desuden findes på 25 Formue Investeringsforeningens formue for de allerede eksisterende afdelinger var pr kr Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for denne har bestilt eller hente adgangskort mod dokumentation af medlemskab. Hvert medlem har 1 stemme for hver 100 kr. (1 stk.) pålydende andele, der har været noteret i mindst 4 uger før generalforsamlingen. Intet medlem kan afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele. 27 Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. 28 Omsættelighed Andelene er frit omsættelige. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i en afdeling af foreningen for at købe i en anden, sker dette på almindelige handelsvilkår. 29 Midlertidig finansiering af indgåede handler Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån. Med tilladelse fra Finanstilsynet kan foreningen eller en afdeling dog: 7

11 1. optage kortfristede lån for at indløse medlemsandele 2. optage kortfristede lån for at for at udnytte tegningsrettigheder 3. optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Tilladelse hertil foreligger. 4. optage lån på indtil 10% af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed. De samlede lån omfattet af pkt. 1-3 må højst udgøre 10% af foreningens eller afdelingernes formue og de samlede lån omfattet af pkt. 1-4 må højst udgøre 15% af foreningens eller afdelingernes formue. 30 Vedtægter Foreningens vedtægter vedlægges som en del af prospektet. Vedtægterne kan endvidere findes på eller rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab: Jyske Invest Fund Management A/S 31 Regnskabsrapporter Afdelingens regnskab aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra valørdagen til Halvårsrapporter og reviderede årsrapporter kan rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab: Jyske Invest Fund Management A/S 32 Informationer Oplysninger om Foreningen eller afdelingen kan fås omkostningsfrit ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S, Jyske Bank A/S eller på Jyske Invests hjemmeside jyskeinvest.dk. 33 Opløsning af foreningen eller afdelingen For at beslutte om foreningen eller afdelingen skal opløses, kræves det, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. 34 Investeringsforvaltningsselskab og administrationsomkostninger Foreningen har indgået administrationsaftale med Jyske Invest Fund Management A/S Jyske Invest Fund Management A/S varetager alle opgaver med daglig ledelse, investering, administration og markedsføring af foreningen. Investeringsforvaltningsselskabets direktør 8

12 Direktør, cand.oecon. Hans Jørgen Larsen Administrationsomkostninger Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet dog undtaget resultatafhængig honorering må for hver afdeling ikke overstige 1,5% af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret. De afdelingsdirekte omkostninger fordeles løbende, mens de fælles omkostninger ved foreningens virksomhed i et regnskabsår som udgangspunkt deles ultimo hver måned mellem afdelingerne i forhold til medlemmernes formue ultimo måneden. Specielle forhold kan gøre, at der også tages hensyn til det investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug ved fordelingen. 35 Depotselskab Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Jyske Bank A/S - som varetager alle opgaver omkring depotselskabsfunktionen for foreningen. Følgende kan fremhæves: Depot Foreningen har indgået aftale med depotselskabet Jyske Bank A/S om, at banken forvalter og opbevarer instrumenter og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og Finanstilsynets bestemmelser, og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Ligesom alle andre afdelinger betaler denne afdeling et depotgebyr beregnet ud fra arten af værdipapirer og deres værdi. Beregningerne følger de for depotgebyrer gældende kutymemæssige principper. Herfor betales der almindeligt VP-gebyr (max 0,01%) for danske værdipapirer og 0,05-0,30% for udenlandske værdipapirer, afhængig af hvilket land der investeres i. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 12 måneder til et regnskabsårs udløb. Formidling Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om formidling af salg af andele og opbevaring af andele på ejernes vegne, når ejerne ønsker dette. Jyske Bank A/S foretager desuden eventuelle udbetalinger til medlemmerne, ligesom indløsning af andele kan ske gennem banken. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af andele. Jyske Invest kan sideløbende hermed iværksætte egen markedsføring. Som honorar herfor betaler afdelingen en provision beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af afdelingens andele. Satsen er følgende: Formidlingshonorar: Jyske Invest Obligationer Engros 0,15% Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Emission Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Med hensyn til honorar herfor henviser vi til afsnittet Løbende emission. 9

13 Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Handel med værdipapirer Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om handel med værdipapirer. Kurtage beregnet af kursværdien udgør i denne afdeling 0,00-0,05%. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Prisstillelse Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Jyske Bank A/S om, at banken løbende, med forbehold for særlige situationer, stiller priser i afdelingernes andele med det formål at fremme likviditeten ved handel med andelene. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Herfor betales en samlet pris på 2,75 mio. kr. for alle afdelingerne under Investeringsforeningen Jyske Invest. Heraf betaler hver afdeling ca kr. p.a. Aftalen genforhandles efter behov og som minimum én gang årligt. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. 36 Aftale om investeringsrådgivning med Jyske Bank A/S Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale om investeringsrådgivning med foreningens depotselskab Jyske Bank A/S hvis hovedaktivitet er bankdrift. Aftalen indebærer, at Jyske Bank A/S giver rådgivning om porteføljestrategi, som Jyske Bank A/S anser for fordelagtig. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges investeringsforvaltningsselskabet, som tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for de enkelte afdelinger. Som honorar herfor betales der for hver afdeling et fast rådgivningshonorar beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af afdelingernes andele. Honoraret udgør for denne afdeling 0,00%. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. 37 Bestyrelse Professor, dr. oecon. Svend Hylleberg (formand) Fasanvej Hammel (arbejdssted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, 8000 Århus C) Direktør Henrik Braüner Hestehaven Hobro Landevej Tjele (arbejdssted: Hestehaven, Tjele) 10

14 Direktør Bent Knudsen Sølystvej 63 (arbejdssted: Sølystvej, Silkeborg) Direktør Steen Konradsen Bavnevej 23 (arbejdssted: Bavnevej, Silkeborg) 38 Revision Statsautoriseret revisor Per Kloborg BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Papirfabrikken 34, 1. sal Statsautoriseret revisor Niels Jørgen Kristensen Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej Aalborg SV. 39 Vederlag I det senest afsluttede regnskabsår (2010) for Jyske Invest, udgjorde vederlaget til bestyrelse, direktion og depotselskab henholdsvis afrundet 752 tkr., tkr. og tkr. Til Finanstilsynet udgjorde vederlaget 545 tkr. Vederlagene er i henhold til foreningens vedtægter beregnet med udgangspunkt i foreningens andel af de tilsvarende poster i Jyske Invest Fund Management A/S. 40 Tilsynsmyndighed Følgende offentlige tilsynsmyndighed fører tilsyn med danske investeringsforeninger: Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf.: (+45) Fax.: (+45) Hjemmeside 41 Prospekt, årsrapport mv. Foreningens prospekter, vedtægter, halvårs- og årsrapport kan rekvireres gratis ved henvendelse til foreningen eller på jyskeinvest.dk. 42 Forventet offentliggørelse af halvårsrapport, årsrapport og afholdelse af generalforsamling 14. marts 2011 Ordinær generalforsamling for regnskabsåret august 2011 Offentliggørelse af halvårsrapporten for første halvår 2011 Februar 2012 Årsrapport for

15 43 Klageansvarlig Ved klager over egne konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen kontaktes den daglige bankrådgiver. Ved klager over forholdene i Jyske Invest kan en klage sendes til: Jyske Invest Fund Management A/S Att.: Direktøren Mrk.: Klage Mail: Ved manglende medhold i en klage, kan Ankenævnet for Investeringsforeninger kontaktes: Ankenævnet for Investeringsforeninger Amaliegade 8 B 2 Postboks København K Telefon (+45) En erhvervsdrivende investor kan kun forvente at få behandlet klagen, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold. 44 Offentliggørelse Prospektet offentliggøres den 3. marts

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Tegningsprospekt Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Fondskode: DK0060073849 1 Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST BRASILIANSKE AKTIER. Investeringsforeningen Jyske Invest

TEGNINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST BRASILIANSKE AKTIER. Investeringsforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST BRASILIANSKE AKTIER Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2010 1 jyske INVEST brasilianske aktier - tegningsprospekt 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 3 2 SÆRLIGE

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Udgået materiale. Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest. September 2008

Udgået materiale. Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest. September 2008 September 2008 Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest Se det til ethvert tidspunkt gældende prospekt og vedtægter på www.jyskeinvest.dk Indhold 1. Fraskrivelse af ansvar... 4 2. Ansvar for prospekt...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012 Prospekt Afdeling Fokus Danske Aktier Offentliggjort den 29. juni 2012 Tegningssted: Banque Internationale á Luxembourg Bank Danmark A/S Grønningen 17 1270 København K Tlf. 33 46 11 00 Fax: 33 32 42 01

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere