Lovtidende C 2008 Udgivet den 5. november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende C 2008 Udgivet den 5. november 2008"

Transkript

1 Lovtidende C 2008 Udgivet den 5. november oktober Nr. 34. Bekendtgørelse af overenskomst af 13. juni 2007 med Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale Den 13. juni 2007 er der i København indgået en overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale. Overenskomsten og aftalen har følgende ordlyd: Udenrigsmin., BBB j.nr. 28.D.79. AS001017

2 30. oktober Nr. 34. OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG AMERIKAS FORENEDE STATER Kongeriget Danmarks regering og Amerikas Forenede Staters regering, der har besluttet at regulere samarbejdet mellem de to stater på socialsikringsområdet, er blevet enige om følgende: AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF DENMARK AND THE UNITED STATES OF AMERICA The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the United States of America, Being desirous of regulating the relationship between their two countries in the field of Social Security, have agreed as follows: PART I GENERAL PROVISIONS Artikel 1 Article 1 Definitioner Definitions 1. I denne overenskomst 1. For the purpose of this Agreement: a) betyder område a)»territory«means, i relation til Amerikas Forenede Stater, samtlige stater, District of Columbia, distriktet Puerto Rico, Jomfruøerne, Guam, amerikansk Samoa og distriktet De nordlige Marianer, og as regards the United States, the States thereof, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, American - Samoa and the Commonwealth of the Northern med hensyn til Kongeriget Danmark, dets nationale territorium med undtagelse af Grønland og Færøerne; b) betyder statsborger b)»national«means, i relation til Amerikas Forenede Stater, en statsborger i Amerikas Forenede Stater som defineret i 101 i lov om immigration og statsborgerskab, med senere ændringer, og Mariana Islands, and as regards the Kingdom of Denmark, its national territory, with the exception of Greenland and the Faroe Islands; as regards the United States, a national of the United States as defined in Section 101, Immigration and Nationality Act, as amended, and i relation til Danmark, en person med dansk indfødsret; as regards the Kingdom of Denmark, a person with Danish citizenship; c) betyder lovgivning de love og bestemmelser, der er nævnt i denne overenskomsts artikel 2; c)»laws«means the laws and regulations specified in Article 2 of this Agreement; d) betyder kompetent myndighed d)»competent authority«means, i relation til Amerikas Forenede Stater, kommissæren for Den Sociale Sikringsadministration, og as regards the United States, the Commissioner of Social Security, and i relation til Danmark, socialministeren; as regards the Kingdom of Denmark, the Minister of Social Affairs; e) betyder institution e)»agency«means, i relation til Amerikas Forenede Stater Den Sociale Sikringsadministration, og as regards the United States, the Social Security Administration, and i relation til Danmark en institution, der er ansvarlig for anvendelsen af lovgivningen i Danmark; as regards the Kingdom of Denmark, an institution responsible for application of Danish laws; f) betyder dækningsperiode en periode, i hvilken der er betalt bidrag eller en periode med indtægt fra lønnet beskæftigelse eller som selvstændig erhvervsdrivende, som defineret, godskrevet eller anerkendt som en dækningsperiode efter den lovgivning i medfør af hvilken, sådan en periode er blevet tilbagelagt, eller en tilsvarende periode i det omfang, den er anerkendt under denne lovgivning som svarende til en dækningsperiode; f)»period of coverage«means a period of payment of contributions or a period of earnings from employment or self-employment, as defined, credited or recognized as a period of coverage by the laws under which such period has been completed, or any similar period insofar as it is recognized by such laws as equivalent to a period of coverage;

3 30. oktober Nr. 34. g) betyder ydelse enhver ydelse i henhold til den lovgivning, der er anført i denne overenskomsts artikel 2; h) betyder bopæl i relation til Kongeriget Danmark, sædvanlig, lovligt etableret bopæl; i) har flygtning den betydning, der er fastsat i artikel 1 i Konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 og i Protokollen til Konventionen af 31. januar 1967; j) har statsløs person den betydning, der er fastsat i artikel 1 i Konventionen om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954; k) betyder selvstændig erhvervsdrivende i relation til Kongeriget Danmark enhver person, der har ret til ydelser efter lov om dagpenge ved sygdom og bekendtgørelser herom på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt. 2. Andre udtryk, der ikke er defineret i denne artikel, skal have den betydning, der er tillagt dem i den pågældende lovgivning. g)»benefit«means any benefit provided for in the laws specified in Article 2 of this Agreement; h)»residence«means in relation to the Kingdom of Denmark, ordinary residence in Denmark which is lawfully established; i) refugee shall have the meaning assigned to it in Article 1 of the Convention on the Status of Refugees, dated July 28, 1951 and in the Protocol to the Convention dated January 31, 1967; j) stateless person shall have the meaning assigned to it in Article 1 of the Convention on the Status of Stateless Persons, dated September 28, 1954; k) self employed person means in relation to the Kingdom of Denmark, any person who is entitled to benefits in pursuance of the Act on Daily Cash Benefits in the Event of Sickness and the regulations pertaining thereto on the basis of earned income other than wages or salary. 2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable laws. Artikel 2 Article 2 Anvendelsesområde Scope 1. Denne overenskomst finder anvendelse på følgende lovgivning: 1. For the purpose of this Agreement, the applicable laws are: a) i relation til Amerikas Forenede Stater den lovgivning, der regulerer det føderale forsikringsprogram vedrørende alderspension, efterlevelsespension og invalidepension: a) as regards the United States, the laws governing the Federal old-age, survivors, and disability insurance program: i) Afsnit II i Lov om social sikring og administrative bestemmelser i henhold hertil med undtagelse af 226, 226A og 228 i dette afsnit og administrative bestemmelser, der vedrører i) Title II of the Social Security Act and regulations pertaining thereto, except sections 226, 226A and 228 of that title and regulations pertaining to those sections, disse paragrafer; ii) Kapitlerne 2 og 21 i lov om national beskatning (Internal Revenue Code fra 1986) og administrative bestemmelser, der vedrører disse ii) Chapters 2 and 21 of the Internal Revenue Code of 1986 and regulations pertaining to those chapters; kapitler; b) i relation til Kongeriget Danmark: b) as regards the Kingdom of Denmark: i) Lov om social pension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov; i) the Social Pensions Act and the regulations made thereunder; ii) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov; ii) the Act on the highest, the intermediate, the increased ordinary and the ordinary anticipatory pension; and iii) Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser hertil. iii) the Labor Market Supplementary Pension (ATP) Act and the regulations made thereunder. 2. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, omfatter de love og administrative bestemmelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1, ikke traktater eller andre internationale aftaler eller overstatslig lovgivning om social sikring, som er indgået mellem en kontraherende stat og et tredjeland, eller 2. Unless otherwise provided in this Agreement, the laws referred to in paragraph 1 of this Article shall not include treaties or other international agreements or supranational legislation on Social Security that may be concluded between one Contracting State and a third State, or laws or regulations promulgated for their specific implementation.

4 30. oktober Nr. 34. lovgivning eller administrative bestemmelser, der er vedtaget med henblik på gennemførelsen heraf. 3. Medmindre andet fremgår af den følgende sætning, skal denne overenskomst også gælde for den lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i stk. 1. Denne overenskomst skal finde anvendelse på en kontraherende stats fremtidige lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere eller nye ydelser under den kontraherende stats lovgivning, medmindre den kompetente myndighed i den kontraherende stat skriftligt underretter den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat senest tre måneder fra den dato, hvor den ny lovgivning blev offentliggjort om, at det ikke er hensigten at udvide overenskomstens anvendelsesområde. 3. Except as provided in the following sentence, this Agreement shall also apply to legislation which amends or supplements the laws specified in paragraph 1. This Agreement shall apply to future legislation of a Contracting State which creates new categories of beneficiaries or new benefits under the laws of that Contracting State unless the Competent Authority of that Contracting State notifies the Competent Authority of the other Contracting State in writing within three months of the date of the official publication of the new legislation that no such extension of the Agreement is intended. Artikel 3 Article 3 Personkredsen Persons covered Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst finder den anvendelse på: Unless otherwise provided in this Agreement it shall apply to: a) statsborgere i de kontraherende stater, a) nationals of the Contracting States, b) flygtninge, b) refugees, c) statsløse personer, c) stateless persons, d) andre personer med hensyn til de rettigheder, der d) other persons with respect to the rights they derive afledes fra de ovennævnte personer, og e) statsborgere i en anden stat end en kontraherende stat, som ikke er omfattet af litra d). from the foregoing, and e) nationals of a State other than a Contracting State who are not included in d). Artikel 4 Article 4 Ligebehandling Equality of Treatment Medmindre andet følger af denne overenskomst, skal en person, der er nævnt i artikel 3, litra a), b), c) eller d) med bopæl på en af de kontraherende staters område, ligebehandles med denne kontraherende stats statsborgere med hensyn til retten til eller udbetaling af ydelser i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat. Unless otherwise provided in this Agreement, a person designated in Article 3 (a), (b), (c ) or (d) who resides in the territory of a Contracting State shall, in application of the laws of that Contracting State regarding entitlement to or payment of benefits, receive equal treatment with nationals of that Contracting State. Artikel 5 Article 5 Eksport af ydelser Portability of Benefits 1. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, skal en bestemmelse i en kontraherende stats lovgivning, som begrænser retten til eller udbetaling af ydelser udelukkende af den grund, at personen har bopæl uden for eller ikke opholder sig på den kontraherende stats område, ikke finde anvendelse i forhold til de personer, der er nævnt i artikel 3, litra a), b), c) eller d), som har bopæl på den anden kontraherende stats område (t)(11) (E) i Amerikas Forenede Staters lov om social sikring finder ikke anvendelse på en dansk statsborger med mindre den pågældende har bopæl på Amerikas Forenede Staters, Danmarks eller et tredje lands område med hvilket Amerikas Forenede Stater har indgået en overenskomst om social sikring i medfør af 233 i lov om social sikring. AFSNIT II 1. Unless otherwise provided in this Agreement, any provision of the laws of a Contracting State which restricts entitlement to or payment of benefits solely because the person resides outside or is absent from the territory of that Contracting State shall not be applicable to the persons designated in Article 3 (a), (b), (c) or (d) who reside in the territory of the other Contracting State. 2. Section 202(t)(11)(E) of the Social Security Act of the United States shall not apply to a Danish national unless he or she is a resident of the United States, Denmark or a third country with which the United States has a Social Security agreement in force concluded pursuant to section 233 of the Social Security Act. PART II

5 30. oktober Nr. 34. BESTEMMELSER OM DEN LOVGIVNING, DER FINDER ANVENDELSE PROVISIONS CONCERNING APPLICABLE LAWS Artikel 6 Article 6 Bestemmelser om dækning Provisions on Coverage 1. Medmindre andet er bestemt i denne artikel, skal en person, der er beskæftiget på en af de kontraherende staters område med hensyn til denne beskæftigelse, udelukkende være omfattet af denne stats lovgivning. 2. a) Når en person, der sædvanligvis er beskæftiget af en arbejdsgiver på Amerikas Forenede Staters område, af denne arbejdsgiver midlertidigt udsendes til dansk område, skal denne person udelukkende være omfattet af amerikansk lovgivning, som om personen var beskæftiget på Amerikas Forenede Staters, område forudsat beskæftigelsesperioden på dansk område ikke forventes at overstige fem år. Ved anvendelsen af dette stykke skal en arbejdsgiver og dennes datterselskab (som defineret i amerikansk lovgivning) være én og samme under forudsætning af, at beskæftigelsen ville være dækket under amerikansk lovgivning, også selv om denne overenskomst ikke eksisterede. b) Når en person, som har bopæl på dansk område, er beskæftiget af en arbejdsgiver, hvis hjemsted eller hovedsæde ligger på dansk område, midlertidigt udsendes af arbejdsgiveren fra dansk område til Amerikas Forenede Staters område, skal den pågældende udelukkende være omfattet af dansk lovgivning, som om pågældende var beskæftiget og havde bopæl på dansk område under forudsætning af, at beskæftigelsesperioden på Amerikas Forenede Staters område ikke forventes at overstige tre år. 3. Stk. 2 finder anvendelse på en person, som er blevet udsendt af sin arbejdsgiver fra den ene kontraherende stats område til en tredje stats område, og som efter loven er omfattet af den kontraherende stats lovgivning, imens den pågældende er beskæftiget på tredjestatens område, og derefter af denne arbejdsgiver udsendes fra tredjestaten til den anden kontraherende stats område. 4. En selvstændig erhvervsdrivende, som har bopæl på en af de kontraherende staters område, skal udelukkende være omfattet af denne stats lovgivning. 5. Hvis den samme aktivitet betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed under en af de kontraherende staters lovgivning og som lønnet beskæftigelse under den anden kontraherende stats lovgivning, skal denne aktivitet udelukkende være omfattet af førstnævnte stats lovgivning under forudsætning af, at personen har bopæl på denne stats område og kun af den anden stats lovgivning i andre tilfælde. 1. Except as otherwise provided in this Article, a person employed within the territory of one of the Contracting States shall, with respect to that employment, be subject to the laws of only that Contracting State. 2. a) Where a person who is normally employed in the territory of the United States by an employer in that territory is sent by that employer to the territory of Denmark for a temporary period, the person shall be subject to the laws of only the United States as if the person were employed in the territory of the United States, provided that the period of employment in the territory of Denmark is not expected to exceed five years. For purposes of applying this paragraph, an employer and an affiliated company of that employer (as defined under the laws of the United States) shall be considered one and the same, provided that the employment would have been covered under United States laws absent this Agreement. b) Where a person who is resident in the territory of Denmark and employed by an employer whose registered office or place of business is situated in that territory is sent by that employer from that territory to the territory of the United States for a temporary period, the person shall be subject to the laws of only Denmark as if the person were employed and resident in the territory of Denmark, provided that the period of employment in the territory of the United States is not expected to exceed three years. 3. Paragraph 2 shall apply where a person who has been sent by his or her employer from the territory of one Contracting State to the territory of a third State and who is compulsorily covered under the laws of that Contracting State while employed in the territory of the third State is subsequently sent by that employer from the territory of the third State to the territory of the other Contracting State. 4. A self-employed person who resides within the territory of a Contracting State shall be subject to the laws of only that State. 5. Where the same activity is considered to be self-employment under the laws of one Contracting State and employment under the laws of the other Contracting State, that activity shall be subject to the laws of only the first Contracting State if the person is a resident of that State and to the laws of only the other Contracting State in any other case.

6 30. oktober Nr a) En person, der er beskæftiget som officer eller besætningsmedlem om bord på et skib, som fører en af de kontraherende staters flag, og som er dækket af begge kontraherende staters lovgivning, skal kun være omfattet af den kontraherende stats lovgivning, hvis flag skibet fører. For så vidt angår foregående sætning defineres et skib, som fører Amerikas Forenede Staters flag, som et amerikansk skib i medfør af den lovgivning, som gælder i Amerikas Forenede Stater. b) Hvis en person er beskæftiget som officer eller besætningsmedlem på et fly og er dækket af begge kontraherende staters lovgivning, skal personen kun være omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område arbejdsgiveren har hovedsæde. 7. a) Denne overenskomst påvirker ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen af 8. april 1961 om diplomatiske forbindelser eller Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser. b) Statsborgere i en kontraherende stat, som er beskæftiget af denne kontraherende stats regering på den anden kontraherende stats område, men som ikke er undtaget fra at være omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning i medfør af Konventionerne, som anført i litra a), skal udelukkende være omfattet af førstnævnte kontraherende stats lovgivning. For så vidt angår anvendelsen af dette stykke omfatter beskæftigelse for Amerikas Forenede Staters regering ligeledes beskæftigelse i en offentlig regeringsinstitution, og beskæftigelse for Kongeriget Danmarks regering omfatter beskæftigelse for offentlig dansk arbejdsgiver. 8. Når en person i medfør af stk. 2 vedbliver at være omfattet af en kontraherende stats lovgivning, mens vedkommende opholder sig på den anden kontraherende stats område, skal dette stykke ligeledes finde anvendelse på personens familiemedlemmer, som ledsager den pågældende, medmindre de selv er beskæftiget eller driver selvstændig erhvervsvirksomhed på den sidstnævnte kontraherende stats område. 9. De to kontraherende staters kompetente myndigheder kan ved aftale gøre undtagelse fra denne artikels bestemmelser for bestemte personer eller persongrupper under forudsætning af, at den berørte person vil være omfattet af lovgivningen i en af de kontraherende stater. 10. Medmindre andet er bestemt i dette afsnit, skal en person, der ikke har bopæl på dansk område, ikke være omfattet af dansk lovgivning. 11. Statsborgere i Amerikas Forenede Stater, der er beskæftiget på dansk område, skal være omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), medmindre beskæftigelsen er af kortere varighed, hvilket vil sige højst 6 måneder eller, i tilfælde af beskæftigelse som led i et uddannelsesforløb, 18 måneder. 6. a) A person who is employed as an officer or member of a crew on a vessel which flies the flag of one Contracting State and who is covered under the laws of both Contracting States, shall be subject to the laws of only the Contracting State whose flag the vessel flies. For purposes of the preceding sentence, a vessel which flies the flag of the United States is one defined as an American vessel under the applicable laws of the United States. b) If a person is employed as an officer or member of a crew on an aircraft and is covered under the laws of both Contracting States, the person shall be subject to the laws of only the Contracting State in whose territory the employer is headquartered. 7. a) This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or of the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, b) Nationals of one of the Contracting States who are employed by the Government of that Contracting State in the territory of the other Contracting State but who are not exempt from the laws of the other Contracting State by virtue of the Conventions mentioned in subparagraph (a) shall be subject to the laws of only the first Contracting State. For the purpose of this paragraph, employment by the United States Government includes employment by an instrumentality thereof, and employment by the Danish Government includes employment by Danish public employers. 8. If, under paragraph 2, a person continues to be subject to the laws of a Contracting State while in the territory of the other Contracting State, that paragraph shall also apply by analogy to the person's family members who accompany the person, unless they are themselves employed or self-employed in the territory of the latter Contracting State. 9. The Competent Authorities of the two Contracting States may agree to grant an exception to the provisions of this Article with respect to particular persons or categories of persons, provided that any affected person shall be subject to the laws of one of the Contracting States. 10. Except as otherwise provided in this Part, a person who does not reside in the territory of the Kingdom of Denmark shall not be subject to Danish laws. 11. United States nationals employed in the territory of Denmark shall be covered by the Labour Market Supplementary Pension (ATP) scheme unless the employment period is on a short term basis, which means a maximum of 6 months or, in case of employment as part of a training or education scheme, 18 months.

7 30. oktober Nr. 34. AFSNIT III BESTEMMELSER OM YDELSER PART III PROVISIONS ON BENEFITS Artikel 7 Article 7 Ydelser efter amerikansk lovgivning Benefits under United States Laws Følgende bestemmelser gælder i forhold til Amerikas Forenede Stater: 1. Når en person har tilbagelagt mindst 6 kvartaler med dækning under amerikansk lovgivning, men ikke har et tilstrækkelig antal dækningsperioder til at opfylde kravene for at få ret til ydelser efter amerikansk lovgivning, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration med henblik på at fastsætte ret til ydelser i medfør af denne artikel medregne dækningsperioder og danske bopælsperioder, som beskrevet i stk. 2, og som er godskrevet under dansk lovgivning, men ikke er sammenfaldende med dækningsperioder, der allerede er godskrevet under amerikansk lovgivning. The following provisions shall apply to the United States: 1. Where a person has completed at least six quarters of coverage under United States laws, but does not have sufficient periods of coverage to satisfy the requirements for entitlement to benefits under United States laws, the agency of the United States shall take into account, for the purpose of establishing entitlement to benefits under this Article, periods of coverage and periods of Danish residence as defined in paragraph 2 which are credited under Danish laws and which do not coincide with periods of coverage already credited under United States laws. 2. I denne artikel betyder en dansk bopælsperiode en periode, der er tilbagelagt efter 31. marts 1957: 2. For purposes of this Article, a period of Danish residence, means a period after March 31, 1957: i) som er godskrevet eller anerkendt som en bopælsperiode efter dansk lovgivning i den optjeningsperiode, der fremgår af lov om social pension, og i) credited or recognized as a period of residence under Danish laws during the qualifying period laid down in the Social Pensions Act; and ii) i løbet af hvilken en person har været beskæftiget. ii) during which a person has worked. 3. Ved afgørelse af om en person har erhvervet ret til ydelser efter stk. 1, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration godskrive et kvartal for hver 3 måneder med dækning eller 3 måneders bopælsperiode attesteret af den danske institution; et kvartal skal imidlertid ikke godskrives som et kalenderkvartal, hvis det allerede er godskrevet som et kvartal under amerikansk lovgivning. Det samlede antal dækningskvartaler, der kan godskrives for et år, må ikke overstige fire. 4. Når der er opnået ret til ydelser efter amerikansk lovgivning i medfør af bestemmelserne i stk. 1, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration beregne et pro rata forsikringsbeløb (Primary Insurance Amount) i medfør af amerikansk lovgivning baseret på a) personens gennemsnitlige indtjening, som udelukkende er godskrevet under amerikansk lovgivning og b) forholdet mellem varigheden af personens dækningsperioder tilbagelagt efter amerikansk lovgivning og varigheden af maksimal dækning (Coverage lifetime) som fastlagt i amerikansk lovgivning. Ydelser, der skal udbetales i medfør af amerikansk lovgivning, skal baseres på pro rata forsikringsbeløbet (Primary Insurance Amount). 5. Ret til ydelser fra Amerikas Forenede Stater efter stk. 1 bortfalder med erhvervelsen af det antal dækningsperioder i medfør af amerikansk lovgivning, der er nødvendige for at give ret til en tilsvarende ydelse eller en højere ydelse uden at bringe stk. 1 i anvendelse. 3. In determining eligibility for benefits under paragraph 1 of this Article, the agency of the United States shall credit one quarter of coverage for every 3 months of coverage or 3-month period of Danish residence certified by the agency of Denmark; however, no quarter of coverage shall be credited for any calendar quarter already credited as a quarter of coverage under United States laws. The total number of quarters of coverage to be credited for a year shall not exceed four. 4. Where entitlement to a benefit under United States laws is established according to the provisions of paragraph 1 of this Article, the agency of the United States shall compute a pro rata Primary Insurance Amount in accordance with United States laws based on (a) the person's average earnings credited exclusively under United States laws and (b) the ratio of the duration of the person's periods of coverage completed under United States laws to the duration of a coverage lifetime as determined in accordance with United States laws. Benefits payable under United States laws shall be based on the pro rata Primary Insurance Amount. 5. Entitlement to a benefit from the United States which results from paragraph 1 of this Article shall terminate with the acquisition of sufficient periods of coverage under United States laws to establish entitlement to an equal or higher benefit without the need to invoke the provision of paragraph 1 of this Article.

8 30. oktober Nr. 34. Artikel 8 Article 8 Ydelser efter dansk lovgivning Benefits under Danish Laws Følgende bestemmelser gælder i forhold til Danmark: 1. Amerikanske statsborgere er berettigede til dansk social pension på samme betingelser som danske statsborgere, der er bosat i Danmark, såfremt de i den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension har haft en sammenlagt beskæftigelsesperiode på mindst 12 måneder under dansk lovgivning. 2. Såfremt beskæftigelseskravet i stk.1 ikke er opfyldt, er pågældende dog berettiget til dansk social pension, hvis pågældende i optjeningsperioden, der er fastlagt i lov om social pension, har boet i Danmark i mindst 10 år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. 3. Social pension og højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension udbetales til amerikanske statsborgere og personer, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d), der er bosat i Amerikas Forenede Stater, såfremt den pågældende opfylder beskæftigelseskravet i stk Selvom beskæftigelseskravet i stk.1 ikke er opfyldt, skal en pension, der efter lov om social pension er ydet til en amerikansk statsborger eller til en person, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d) under bopæl i Danmark, fortsat kunne udbetales i Amerikas Forenede Stater. 5. For at opfylde kravet om 12 måneders beskæftigelse i stk. 1, skal følgende perioder lægges til grund: a) beskæftigelsesperioder, hvor der er betalt bidrag for et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP); b) perioder før 1. april 1964, når personen kan godtgøre, at han eller hun arbejdede under dansk lovgivning; c) perioder, hvor personen kan godtgøre, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende under dansk lovgivning. 6. Perioder, der er opregnet i stk. 5, kan sammenlægges for at opfylde kravet om 12 måneders beskæftigelse i stk Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, udbetales til en person, der er The following provisions shall apply to Denmark: 1. United States nationals shall be entitled to a Danish social pension under the same conditions as Danish nationals residing in the territory of Denmark if in the qualifying period laid down in the Social Pensions Act the person has had a total period of work under Danish laws of at least 12 months. 2. Where the condition on work under paragraph 1 of this Article has not been met, a person shall be entitled to a Danish social pension if the person has been resident in Denmark for a period of not less than 10 years in the qualifying period laid down in the Social Pensions Act, of which not less than five years immediately precede the date on which the pension is first payable. 3. Social pension and the highest, the intermediate, the increased ordinary and the ordinary anticipatory pension shall be payable to United States nationals and persons designated in Article 3 (b), (c), or (d) residing in the territory of the United States if the person concerned fulfills the condition on work in paragraph 1 of this Article. 4. Where the condition on work in paragraph 1 of this Article has not been met, a pension awarded in pursuance of the Social Pensions Act to a United States national or a person designated in Article 3 (b), (c),or (d) residing in the territory of Denmark shall nonetheless continue to be payable in the territory of the United States. 5. For purposes of meeting the 12-month work requirement of paragraph 1 of this Article, the following periods shall be accepted: a) periods of work for which membership contributions were paid in respect of a member of the Danish Labour Market Supplementary Pension Scheme (ATP); b) periods before April 1, 1964, for which a person establishes that he or she worked under Danish laws; c) periods for which a person establishes that he or she was self employed under Danish laws. 6. Periods described in paragraph 5 of this Article may be combined for purposes of meeting the 12- month work requirement in paragraph 1 of this Article. 7. The basic amount and the anticipatory pension payable in pursuance of the Social Pensions Act as well as the basic amount, anticipatory allowance, disability allowance, unemployability allowance and extra supplementary allowance payable in pursuance of the Act on the highest, the intermediate, the increased ordinary and the ordinary anti-

9 30. oktober Nr. 34. omfattet af artikel 3, litra a), b), c) eller d) under bopæl i Amerikas Forenede Stater. 8. De bestemmelser, der er fastlagt i lov om social pension om opgørelse af bopælsperioder, hvorefter perioder, der er tilbagelagt i udlandet, ligestilles med bopælsperioder i Danmark, finder kun anvendelse på amerikanske statsborgere, såfremt de har tilbagelagt en bopælsperiode eller en beskæftigelsesperiode i Danmark under dansk lovgivning, der sammenlagt udgør mindst 12 måneder inden for den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension. 9. Bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning efter 31. marts 1957, medregnes ved beregningen af social pension efter dansk lovgivning til amerikanske statsborgere og personer, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d), og som er bosat i Amerikas Forenede Stater. AFSNIT IV FORSKELLIGE BESTEMMELSER cipatory pension shall be payable to a person designated in Article 3 (a), (b), (c) or (d) residing in the territory of the United States. 8. The provisions laid down in the Social Pensions Act, making periods of stay abroad equivalent with residence in the territory of Denmark in the calculation of the period of residence, shall apply to United States nationals only if they have completed a period of residence or work in Denmark under Danish laws totaling at least 12 months in the qualifying period as laid down in the Social Pensions Act. 9. Periods of residence completed under Danish laws after March 31, 1957 shall be taken into account for the calculation of social pensions under Danish laws payable to nationals of the United States and persons designated in Article 3(b), (c) or (d) resident in the territory of the United States. PART IV MISCELLANEOUS PROVISIONS Artikel 9 Article 9 Administrative bestemmelser Administrative Arrangements De kompetente myndigheder i de to kontraherende stater skal: a) fastlægge de fornødne administrative bestemmelser for at anvende denne overenskomst og udpege forbindelsesorganer, b) meddele hinanden oplysninger om de foranstaltninger, der er taget med henblik på anvendelsen af denne overenskomst, og c) så hurtigt som muligt meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres respektive lovgivning, der berører anvendelsen af denne overenskomst. The Competent Authorities of the two Contracting States shall: a) make all necessary administrative arrangements for the implementation of this Agreement and designate liaison agencies; b) communicate to each other information concerning the measures taken for the implementation of this Agreement; and c) communicate to each other, as soon as possible, information concerning all changes in their respective laws which may affect the implementation of this Agreement. Artikel 10 Article 10 Gensidig bistand Mutual Assistance De kontraherende staters kompetente myndigheder og institutioner skal inden for deres respektive myndighedsområder yde hinanden hjælp ved anvendelsen af denne overenskomst. Denne bistand skal ydes vederlagsfrit, idet der dog i den administrative aftale kan gøres undtagelser herfra. The Competent Authorities and the agencies of the Contracting States, within the scope of their respective authorities, shall assist each other in implementing this Agreement. This assistance shall be free of charge, subject to exceptions to be agreed upon in an administrative arrangement. Artikel 11 Article 11 Udveksling af fortrolige oplysninger Confidentiality of Exchanged Information Medmindre andet er fastsat i en kontraherende stats nationale lovgivning, anvendes personoplysninger, der er overført til denne kontraherende stat af den anden kontraherende stat i overensstemmelse med denne overenskomst, udelukkende med henblik på at gennemføre denne overenskomst. Sådanne oplysninger, der er modtaget af en kontraherende stat, omfattes af denne kontraherende stats nationale lovgivning om beskyttelse af fortrolige persondata. Unless otherwise required by the national statutes of a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to that Contracting State by the other Contracting State shall be used exclusively for purposes of implementing this Agreement. Such information received by a Contracting State shall be governed by the national statutes of that Contracting State

10 30. oktober Nr. 34. for the protection of privacy and confidentiality of personal data. Artikel 12 Article 12 Dokumenter Documents 1. Når det i en kontraherende stats lovgivning er hjemlet, at et dokument, som er fremsendt til den kompetente myndighed eller institution i denne kontraherende stat, helt eller delvist er fritaget for afgifter, herunder konsulære og administrative afgifter, gælder denne fritagelse også tilsvarende dokumenter, som er fremsendt til den kompetente myndighed eller en institution i den anden kontraherende stat i henhold til denne overenskomst. 2. Dokumenter og erklæringer, der er fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne overenskomst, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder. 3. Kopier af dokumenter, som er bekræftede som ægte af en institution i en kontraherende stat, skal af en institution i den anden kontraherende stat accepteres som ægte kopier uden yderligere bekræftelse. Institutionen i hver af de kontraherende stater afgør ægtheden af det materiale, som er forelagt, uanset hvem der har forelagt det. 1. Where the laws of a Contracting State provide that any document which is submitted to the Competent Authority or an agency of that Contracting State shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the Competent Authority or an agency of the other Contracting State in the implementation of this Agreement. 2. Documents and certificates which are presented for purposes of this Agreement shall be exempted from requirements for authentication by diplomatic or consular authorities. 3. Copies of documents which are certified as true and exact copies by an agency of one Contracting State shall be accepted as true and exact copies by an agency of the other Contracting State, without further certification. The agency of each Contracting State shall be the final judge of the probative value of the evidence submitted to it from whatever source. Artikel 13 Article 13 Korrespondance og sprog Correspondence and Language 1. De kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater kan korrespondere direkte med hinanden og med en person, uanset hvor denne er bosat, såfremt det er nødvendigt for administrationen af denne overenskomst. 2. En ansøgning eller et dokument må ikke afvises af en kompetent myndighed eller en institution i en kontraherende stat alene med den begrundelse, at de er affattet på den anden kontraherende stats sprog. 1. The Competent Authorities and agencies of the Contracting States may correspond directly with each other and with any person wherever the person may reside whenever it is necessary for the administration of this Agreement. 2. An application or document may not be rejected by a Competent Authority or agency of a Contracting State solely because it is in the language of the other Contracting State. Artikel 14 Article 14 Ansøgninger Applications 1. Den dato, på hvilken en skriftlig ansøgning om ydelser blev indgivet til en institution i en kontraherende stat, skal også anses som ansøgningsdato for ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, såfremt ansøgeren anmoder om, at den skal betragtes som en ansøgning efter lovgivningen i den anden kontraherende stat. 2. Når en ansøger har indgivet en skriftlig ansøgning om ydelser til en institution i en kontraherende stat og ikke udtrykkeligt har anmodet om, at ansøgningen skal begrænses til ydelser efter lovgivningen i den kontraherende stat, vil ansøgningen også blive betragtet som en ansøgning om ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, når ansøgeren på ansøgningstidspunktet fremlægger dokumentation for, at den 1. A written application for benefits filed with an agency of one Contracting State shall protect the filing date of the claimant for benefits under the laws of the other Contracting State if the applicant requests that it be considered an application under the laws of the other Contracting State. 2. If an applicant has filed a written application for benefits with an agency of one Contracting State and has not explicitly requested that the application be restricted to benefits under the laws of that Contracting State, the application shall also protect the filing date of the claimant for benefits under the laws of the other Contracting State if the applicant provides information at the time of filing indica-

11 30. oktober Nr. 34. person, på grundlag af hvis optjening der ansøges om ydelser, har tilbagelagt optjeningsperioder efter lovgivningen i den anden kontraherende stat. 3. Bestemmelserne i afsnit III finder kun anvendelse for ydelser, der er ansøgt om på den dag, hvor denne overenskomst er trådt i kraft eller senere. ting that the person on whose record benefits are claimed has completed periods of coverage under the laws of the other Contracting State. 3. The provisions of Part III shall apply only to benefits for which an application is filed on or after the date this Agreement enters into force. Artikel 15 Article 15 Anke og tidsfrister Appeals and Time Limits 1. En skriftlig anke over en afgørelse, der er truffet af en institution i en kontraherende stat, kan gyldigt indgives til en institution i begge de kontraherende stater. Anken behandles efter den procedure og den lovgivning, der gælder i den kontraherende stat, hvis afgørelse er anket. 2. Enhver ansøgning, erklæring eller skriftlig anke, som efter lovgivningen i en kontraherende stat skulle være indgivet til en institution i denne kontraherende stat inden for en bestemt tidsfrist, men som inden denne frist er indgivet til en institution i den anden kontraherende stat, betragtes som værende rettidigt indgivet. 1. A written appeal of a determination made by an agency of one Contracting State may be validly filed with an agency of either Contracting State. The appeal shall be dealt with according to the procedure and laws of the Contracting State whose decision is being appealed. 2. Any claim, notice or written appeal which, under the laws of one Contracting State, must have been filed within a prescribed period with an agency of that Contracting State, but which is instead filed within the same period with an agency of the other Contracting State, shall be considered to have been filed on time. Artikel 16 Article 16 Videresendelse af ansøgninger, erklæringer og anke Transmittal of Claims, Notices and Appeals I de tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 15 finder anvendelse, angiver den institution, hvortil en ansøgning, erklæring eller anke er indgivet, modtagelsesdatoen på dokumentet eller på en blanket, der er udstedt til dette formål efter artikel 9, litra a), og videresender det hurtigst muligt til forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat. In any case to which the provisions of Article 15 of this Agreement apply, the agency to which the claim, notice or written appeal has been submitted shall indicate the date of receipt on the document or on a form agreed upon for this purpose pursuant to Article 9(a) and transmit it without delay to the liaison agency of the other Contracting State. Artikel 17 Article 17 Valuta og gebyrer Currency and Fees 1. Betaling i henhold til denne overenskomst kan foretages i den udbetalende kontraherende stats valuta. 2. I tilfælde af, at der iværksættes restriktioner for veksling eller eksport af valutaer fra en af de kontraherende staters side, skal regeringerne i begge de kontraherende stater øjeblikkeligt tage de nødvendige skridt til at sikre overførslen af skyldige beløb fra hver kontraherende stat i henhold til denne overenskomst. 1. Payments under this Agreement may be made in the currency of the Contracting State making the payments. 2. In case provisions designed to restrict the exchange or exportation of currencies are introduced by either Contracting State, the Governments of both Contracting States shall immediately take measures necessary to insure the transfer of sums owed by either Contracting State under this Agreement. Artikel 18 Article 18 Bilæggelse af tvister Settlement of Disagreements Enhver uenighed med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomst, skal bilægges ved samråd mellem de kompetente myndigheder. Any disagreement regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved through consultation between the Competent Authorities. Artikel 19 Article 19 Supplerende overenskomster Supplementary Agreements

12 30. oktober Nr. 34. Denne overenskomst kan i fremtiden ændres ved supplerende overenskomster, som fra deres ikrafttrædelse skal betragtes som en integreret del af denne overenskomst. Sådanne overenskomster kan gives tilbagevirkende kraft, hvis det fastsættes heri. AFSNIT V OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTEN- DE BESTEMMELSER This Agreement may be amended in the future by supplementary agreements which, from their entry into force, shall be considered an integral part of this Agreement. Such agreements may be given retroactive effect if they so specify. PART V TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS Artikel 20 Article 20 Overgangsbestemmelser Transitional Provisions 1. Denne overenskomst begrunder ikke ret til udbetaling af en ydelse for noget tidsrum, der ligger før ikrafttrædelse af overenskomsten eller til udbetaling efter amerikansk lovgivning af engangsbeløb ved dødsfald, hvis personen er død før denne overenskomst er trådt i kraft. 2. Ved fastsættelsen af ret til ydelser efter denne overenskomst skal der tages hensyn til dækningsperioder og andre væsentlige omstændigheder, som har betydning for fastsættelsen af ydelser, og som er indtrådt før denne overenskomst trådte i kraft med den undtagelse, at ingen kontraherende stat skal tage hensyn til dækningsperioder, der er tilbagelagt før det tidspunkt, hvor dækningsperioder kunne anerkendes i denne stats lovgivning. 3. I det tilfælde, hvor en person var udsendt fra Amerikas Forenede Stater til Danmark før denne overenskomst trådte i kraft, skal beskæftigelsesperioden, der henvises til i artikel 6, stk.2, litra a), betragtes som påbegyndt på denne dato. 4. Afgørelser vedrørende ret til ydelser truffet før denne overenskomsts ikrafttrædelse, berører ikke rettigheder i henhold til overenskomsten. 5. Anvendelsen af denne overenskomst kan ikke føre til reduktion af en ydelse, der er erhvervet ret til før overenskomstens ikrafttrædelse. 1. This Agreement shall not establish any claim to payment of a benefit for any period before the date of entry into force of the Agreement, or to a lump-sum death benefit under United States laws if the person died before the entry into force of the Agreement. 2. In determining the right to benefits under this Agreement, consideration shall be given to periods of coverage and other events material to the determination of benefits which occurred before the entry into force of this Agreement, except that neither Contracting State shall take into account periods of coverage which occurred prior to the earliest date for which periods of coverage may be credited under its laws. 3. In applying subparagraph (a) of Article 6, paragraph 2, in the case of persons who were sent from the territory of the United States to the territory of Denmark prior to the date of entry into force of this Agreement, the period of employment referred to in that subparagraph shall be considered to begin on that date. 4. Determinations concerning entitlement to benefits which were made before the entry into force of this Agreement shall not affect rights arising under it. 5. The implementation of this Agreement shall not result in any reduction in the amount of a benefit to which entitlement was established prior to its entry into force. Artikel 21 Article 21 Ophør Termination 1. Denne overenskomst skal forblive i kraft indtil udløbet af kalenderåret, der følger efter det år, hvori en af de kontraherende stater har fremsendt en skriftlig erklæring til den anden kontraherende stat om, at overenskomsten skal bringes til ophør. 2. Hvis denne overenskomst ophører, bevares ret til ydelser, der er optjent efter overenskomsten. 1. This Agreement shall remain in force and effect until the expiration of one calendar year following the year in which written notice of its termination is given by one of the Contracting States to the other Contracting State. 2. If this Agreement is terminated, entitlement to benefits acquired under the Agreement shall be retained. Artikel 22 Article 22 Ikrafttrædelse Entry into Force

13 30. oktober Nr. 34. Denne overenskomst træder i kraft på den første dag i den tredje måned, der følger efter den måned, i hvilken hver regering fra den anden regering har modtaget en skriftlig notifikation om, at den har gennemført alle lovgivningsmæssige og forfatningsmæssige betingelser for ikrafttrædelsen af denne overenskomst. Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget, underskrevet denne overenskomst. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Government shall have received from the other Government written notification that it has complied with all statutory and constitutional requirements for the entry into force of this Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement. Udfærdiget den 13. juni 2007 i København, i to eksemplarer på henholdsvis dansk og engelsk, idet de to tekster har samme gyldighed. FOR KONGERIGET DANMARKS REGERING Eva Kjer Hansen DONE at Copenhagen on June 13, 2007, in duplicate in the Danish and English languages, the two texts being equally authentic. FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK Eva Kjer Hansen FOR AMERIKAS FORENEDE STATERS REGERING James P. Cain FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA James P. Cain ADMINISTRATIV AFTALE OM GENNEMFØRELSE AF OVERENSKOMSTEN OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG AMERIKAS FORENEDE STATER Kongeriget Danmarks kompetente myndighed og Amerikas Forenede Staters kompetente myndighed har i henhold til artikel 9, litra a), i overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring, herefter benævnt overenskomsten, aftalt følgende: KAPITEL I Almindelige bestemmelser ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF DENMARK AND THE UNITED STATES OF AMERICA The Competent Authority of the Kingdom of Denmark and the Competent Authority of the United States of America, In conformity with Article 9(a) of the Agreement on Social Security between the United States of America and the Kingdom of Denmark, hereinafter referred to as the»agreement«, have agreed as follows: CHAPTER I General Provisions Artikel 1 Article 1 De udtryk, der anvendes i denne administrative aftale, har samme betydning som i overenskomsten. The terms used in this Administrative Arrangement shall have the same meaning as in the Agreement. Artikel 2 Article 2

14 30. oktober Nr De forbindelsesorganer, der er henvist til i overenskomstens artikel 9, litra a), er: a) for Amerikas Forenede Stater, Den Sociale Sikringsadministration; b) for Kongeriget Danmark, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), når det drejer sig om tillægspension, og i alle andre tilfælde, Den Sociale Sikringsstyrelse. 2. De forbindelsesorganer, der er nævnt i stk. 1, aftaler de fælles procedurer og blanketter, som er nødvendige for gennemførelsen af overenskomsten og denne administrative aftale. KAPITEL II Bestemmelser om dækning 1. The liaison agencies referred to in Article 9(a) of the Agreement shall be: a) for the United States, the Social Security Administration; b) for the Kingdom of Denmark, as far as the Labour Market Supplementary Pension Scheme (ATP) is concerned, the Labour Market Supplementary Administration, and in all other situations, the National Social Security Agency. 2. The liaison agencies designated in paragraph 1 of this Article shall agree upon the joint procedures and forms necessary for the implementation of the Agreement and this Administrative Arrangement. CHAPTER II Provisions on Coverage Artikel 3 Article 3 1. Når en af de kontraherende staters lovgivning skal anvendes i henhold til bestemmelserne i artikel 6 i overenskomsten, udsteder denne kontraherende stats institution efter anmodning fra arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende en attest om, at arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er omfattet af denne lovgivning og anfører varigheden af attestens gyldighed. Denne attest er bevis for, at arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er fritaget for at være omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning om tvungen dækning. 1. Where the laws of one Contracting State are applicable in accordance with any of the provisions of Article 6 of the Agreement, the agency of that Contracting State, upon request of the employer or self-employed person, shall issue a certificate stating that the employee or self-employed person is subject to those laws and indicating the duration for which the certificate shall be valid. This certificate shall be proof that the employee or self-employed person is exempt from the laws on compulsory coverage of the other Contracting State. 2. Attesten, der er nævnt i stk. 1, udstedes: 2. The certificate referred to in paragraph 1 of this Article shall be issued: a) i Amerikas Forenede Stater, af Den Sociale Sikringsadministration; a) in the United States, by the Social Security Administration; b) i Kongeriget Danmark, af Den Sociale Sikringsstyrelse. b) in the Kingdom of Denmark, by the National Social Security Agency. 3. Den kontraherende stats institution, som udsteder en attest som nævnt i stk. 1, forsyner den anden kontraherende stats forbindelsesorgan med en kopi af attesten eller med aftalte oplysninger fra attesten, som er nødvendige for den anden kontraherende stats forbindelsesorgan. KAPITEL III Bestemmelser om ydelser 3. The agency of a Contracting State which issues a certificate referred to in paragraph 1 of this Article shall furnish a copy of the certificate or agreed upon information from the certificate to the liaison agency of the other Contracting State as needed by the agency of the other Contracting State. CHAPTER III Provisions on Benefits Artikel 4 Article 4 1. Ansøgning om ydelser efter overenskomsten indgives på blanketter, som aftales mellem de to kontraherende staters forbindelsesorganer. 2. Den institution i en kontraherende stat, som først modtager en ansøgning om ydelser i henhold til artikel 14 i overenskomsten, forsyner forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat med den dokumentation og anden information, som 1. Applications for benefits under the Agreement shall be submitted on forms to be agreed upon by the liaison agencies of the two Contracting States. 2. The agency of a Contracting State with which an application for benefits is first filed in accordance with Article 14 of the Agreement shall provide the liaison agency of the other Contracting State with such evidence and other infor-

15 30. oktober Nr. 34. den er i besiddelse af, og som kan være nødvendig for behandling af sagen. 3. Den institution i en kontraherende stat, som modtager en ansøgning, som først er indgivet til en institution i den anden kontraherende stat, forsyner så hurtigt som muligt forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat med den dokumentation og anden tilgængelig information, som den er i besiddelse af, og som kan være nødvendig for behandling af sagen. 4. Den institution i en kontraherende stat, som har modtaget en ansøgning om ydelser, bekræfter oplysningerne vedrørende ansøgeren og ansøgerens familiemedlemmer. Den type oplysninger, der skal bekræftes, aftales mellem begge kontraherende staters forbindelsesorganer. KAPITEL IV Forskellige bestemmelser mation in its possession as may be required to complete action on the claim. 3. The agency of a Contracting State which receives an application that was first filed with an agency of the other Contracting State shall without delay provide the liaison agency of the other Contracting State with such evidence and other available information in its possession as may be required for it to complete action on the claim. 4. The agency of a Contracting State with which an application for benefits has been filed shall verify the information pertaining to the applicant and the applicant's family members. The types of information to be verified shall be agreed upon by the liaison agencies of both Contracting States. CHAPTER IV Miscellaneous Provisions Artikel 5 Article 5 I overensstemmelse med de foranstaltninger, som aftales i henhold til denne administrative aftales artikel 2, stk. 2, leverer institutionen i en kontraherende stat efter anmodning af institutionen i den anden kontraherende stat tilgængelig information vedrørende enhver persons ansøgning med det formål at administrere overenskomsten. In accordance with measures to be agreed upon pursuant to paragraph 2 of Article 2 of this Administrative Arrangement, the agency of one Contracting State shall, upon request of the agency of the other Contracting State, furnish available information relating to the claim of any specified individual for the purpose of administering the Agreement. Artikel 6 Article 6 De to kontraherende staters forbindelsesorganer udveksler statistik om antallet af attester udstedt efter artikel 3 i denne administrative aftale og om betalinger til modtagere af ydelser i henhold til overenskomsten. Statistikken afgives en gang årligt efter nærmere aftale. The liaison agencies of the two Contracting States shall exchange statistics on the number of certificates issued under Article 3 of this Administrative Arrangement and on the payments made to beneficiaries under the Agreement. These statistics shall be furnished annually in a form to be agreed upon. Artikel 7 Article 7 1. Når der anmodes om administrativ bistand i henhold til artikel 10 i overenskomsten, refunderes udgifter, som afholdes af den institution, som yder bistanden, bortset fra almindelige personale- og administrationsomkostninger, medmindre andet aftales mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder eller forbindelsesorganer. 2. På anmodning forsyner hver af de kontraherende staters forbindelsesorganer uden udgift den anden kontraherende stats forbindelsesorgan med enhver lægelig oplysning og dokumentation, som det er i besiddelse af, og som er relevant for at fastslå en ansøgers eller en modtagers invaliditet. 3. Når det er nødvendigt for institutionen i en kontraherende stat, at en person i den anden kontraherende stat, der modtager eller ansøger om ydelser i henhold til overenskomsten, underkastes en lægelig undersøgelse, arrangeres denne undersøgel- 1. Where administrative assistance is requested under Article 10 of the Agreement, expenses other than regular personnel and operating costs of the agency providing the assistance shall be reimbursed, except as may be agreed to by the Competent Authorities or liaison agencies of the Contracting States. 2. Upon request, the liaison agency of either Contracting State shall furnish without cost to the liaison agency of the other Contracting State any medical information and documentation in its possession relevant to the disability of the claimant or beneficiary. 3. Where the agency of a Contracting State requires that a person in the territory of the other Contracting State who is receiving or applying for benefits under the Agreement submit to a medical examination, such examination, if re-

16 30. oktober Nr. 34. se, hvis den nævnte institution anmoder om det, af forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat i overensstemmelse med de regler der gælder for den institution, der arrangerer undersøgelsen og til udgift for den institution, der anmoder om undersøgelsen. 4. Forbindelsesorganet i en kontraherede stat refunderer skyldige beløb efter stk. 1 eller stk. 3, når forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat fremlægger en opgørelse over de afholdte udgifter. quested by that agency, shall be arranged by the liaison agency of the other Contracting State in accordance with the rules of the agency making the arrangements and at the expense of the agency which requests the examination. 4. The liaison agency of one Contracting State shall reimburse amounts owed under paragraphs 1 or 3 of this Article upon presentation of a statement of expenses by the liaison agency of the other Contracting State. Artikel 8 Article 8 Denne administrative aftale træder i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af overenskomsten og har gyldighed i samme tidsrum. This Administrative Arrangement shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement and shall have the same period of validity. Udfærdiget i København den 13. juni 2007, i to eksemplarer på dansk og engelsk; idet de to tekster har samme gyldighed. For Kongeriget Danmarks kompetente myndighed Eva Kjer Hansen DONE at Copenhagen on June 13, 2007, in duplicate in the Danish and English languages, the two texts being equally authentic. For the Competent Authority of the Kingdom of Denmark: Eva Kjer Hansen For Amerikas Forenede Staters kompetente myndighed James P. Cain For the Competent Authority of the United States of America James P. Cain Overenskomsten, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 22 i kraft den 1. oktober Udenrigsministeriet, den 30. oktober 2008 PER STIG MØLLER

Bekendtgørelse af overenskomst af 13. juni 2007 med Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale

Bekendtgørelse af overenskomst af 13. juni 2007 med Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale BKI nr 34 af 30/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., BBB j.nr. 28.D.79. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af overenskomst af 11. september 2012 med Filippinerne om

Bekendtgørelse af overenskomst af 11. september 2012 med Filippinerne om Bekendtgørelse af overenskomst af 11. september 2012 med Filippinerne om social sikring med tilhørende administrativ aftale Den 11. september 2012 blev der i København indgået en overenskomst mellem Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse af overenskomst af 11. september 2012 med Filippinerne om social sikring med tilhørende administrativ aftale

Bekendtgørelse af overenskomst af 11. september 2012 med Filippinerne om social sikring med tilhørende administrativ aftale BKI nr 13 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., BBB j.nr. 2015-49001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN KOREA

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN KOREA OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN KOREA Kongeriget Danmarks regering og Republikken Koreas regering Der ønsker at samarbejde på socialsikringsområdet, har besluttet

Læs mere

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 08-1001.1. Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA. Signed at Copenhagen June 13, 2007

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 08-1001.1. Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA. Signed at Copenhagen June 13, 2007 TREATES AND OTHER NTERNATONAL ACTS SERES 08-1001.1 SOCAL SECURTY Agreement Between the UNTED STATES OF AMERCA and DENMARK Signed at Copenhagen June 13, 2007 with Administrative Arrangement NOTE BY THE

Læs mere

2011 Udgivet den 16. december 2011

2011 Udgivet den 16. december 2011 Lovtidende C 2011 Udgivet den 16. december 2011 14. december 2011. Nr. 33. Bekendtgørelse af overenskomst af 11. marts 2010 med Republikken Korea om social sikring med tilhørende administrativ aftale af

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl.

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl. BKI nr 48 af 08/12/2005 Offentliggørelsesdato: 21-12-2005 Udenrigsministeriet Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Engelsk tekst Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1)

Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1) Nr. 47 8. december 2005 Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Læs mere

and Artikel 1 Article 1

and Artikel 1 Article 1 OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN INDIEN Kongeriget Danmarks regering og Republikken Indiens regering, der ønsker at styrke de gensidige relationer mellem de to lande

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

2015 Udgivet den 25. februar 2015

2015 Udgivet den 25. februar 2015 Lovtidende C 2015 Udgivet den 25. februar 2015 23. februar 2015. Nr. 5. Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 10. september 2009 mellem Danmark og Nederlandene for så vidt angår Aruba til fremme af økonomiske forbindelser

Bekendtgørelse af aftale af 10. september 2009 mellem Danmark og Nederlandene for så vidt angår Aruba til fremme af økonomiske forbindelser BKI nr 20 af 18/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-612-0031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention BKI nr 42 af 13/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUK j.nr. 400.I.9-0-0 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 25 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 25 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 25 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Guernsey til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Guernsey til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer BKI nr 24 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 23. september 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00061-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1 ALMINDELIGE

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Convention on Social Security

Convention on Social Security DENMARK Treaty Series No. 13 (1960) Convention on Social Security between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Denmark London,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., HUC j.nr. 17.C.13.a. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Agreement. Commonwealth War Graves in Danish Territory. British. Treaty Series No. 37 (1954)

Agreement. Commonwealth War Graves in Danish Territory. British. Treaty Series No. 37 (1954) DENMARK ^ 3. 3 Treaty Series No. 37 (1954) Agreement between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, India

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 23. oktober 2007 om rettigheder og immuniteter for Nordisk Patent Institut

Bekendtgørelse af protokol af 23. oktober 2007 om rettigheder og immuniteter for Nordisk Patent Institut BKI nr 44 af 18/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EIR j.nr. 67.D.110. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bekendtgørelse af Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet om international registrering af industrielle design

Bekendtgørelse af Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet om international registrering af industrielle design Givið út 28. oktober 2016 9. februar 2009. Nr. 8. Bekendtgørelse af Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet om international registrering af industrielle design I henhold til kongelig resolution

Læs mere

Bekendtgørelse af Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet om international registrering af industrielle design

Bekendtgørelse af Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet om international registrering af industrielle design BKI nr 8 af 09/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., DE j.nr. 67.B.32.c. Senere ændringer til forskriften BKI nr 2 af 10/01/2011

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Isle of Man til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Isle of Man til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer BKI nr 30 af 01/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 26. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-712-0025 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KØBENHAVN / DANISH COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN MARTS 2014 / MARCH 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp

Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp BKI nr 22 af 12/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., BBB j.nr. 27.D.102. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bekendtgørelse af Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet om den internationale registrering af varemærker (»Madrid-Protokollen (1989)«)

Bekendtgørelse af Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet om den internationale registrering af varemærker (»Madrid-Protokollen (1989)«) Givið út 28. oktober 2016 Nr. 89 12. september 1996 Bekendtgørelse af Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet om den internationale registrering af varemærker (»Madrid-Protokollen (1989)«)

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Udfyld med titel, navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab og etnicitet. Angiv din nuværende adresse i Danmark, telefon, fax, mobil og .

Udfyld med titel, navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab og etnicitet. Angiv din nuværende adresse i Danmark, telefon, fax, mobil og  . Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema AUT Study Abroad SECTION ONE: PERSONAL DETAILS Udfyld med titel, navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab og etnicitet. SECTION TWO: CONTACT DETAILS Angiv din

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BKI nr 47 af 28/11/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-12-2008 Skatteministeriet Den fulde tekst

BKI nr 47 af 28/11/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-12-2008 Skatteministeriet Den fulde tekst BKI nr 47 af 28/11/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-12-2008 Skatteministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af Aftale af 10. oktober 2007 mellem Kongeriget Danmarks Regering og Georgiens regering

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Protokollens tekst er som følger: BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016

Protokollens tekst er som følger: BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. JTF 38.M.1-14. Senere ændringer til forskriften BKI nr 39 af 02/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 12. september 2007 med Kina

Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 12. september 2007 med Kina BKI nr 33 af 30/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EIR j.nr. 65.I.DAN.Kina. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Jersey til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Jersey til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer BKI nr 27 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere