Fødselsdato: dag, måned, år Date, month and year of birth Date, mois, anneé de naisance Køn Sex Sexe Mand Male Masculinum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsdato: dag, måned, år Date, month and year of birth Date, mois, anneé de naisance Køn Sex Sexe Mand Male Masculinum"

Transkript

1 UDENRIGSMINISTERIET ANSØGNING OM OPHOLDS- OG/ELLER ARBEJDSTILLADELSE. APPLICATION FOR RESIDENCE AND/OR WORK PERMIT. DEMANDE DE PERMIS DE SEJOUR ET/OU DE TRAVAIL Ansøgningen indgives til dansk ambassade/konsulat. Pas og fotografi skal medfølge. Skrives med latinske BLOKBOGSTAVER Fotografi Photograph Photographie Repræsentationens stempel Stamp of embassy/consulate to which application is submitted. Cachet de l ambassade ou du consulat où la demande est remise Forbeholdt Udlændingestyrelsen For official use only Pour usage officiel To be submitted with passport and photo to a danish embassy or consulate. Write in BLOCK LETTERS. La demande doit être remise à une ambassade ou à un consulat de Danemark avec le passeport et une photo. A remplir en CARACTERS D IMPRIMERIE. I OPLYSNING OM ANSØGEREN INFORMATION ABOUT APPLICANT INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR Efternavn Surname Nom de famille Tidligere efternavn Former surname Nom de famille antérieure Fornavne Given names Prénoms Nationalitet Nationality Nationalité Tidligere nationalitet Former nationality Nationalité antérieure Fødselsdato: dag, måned, år Date, month and year of birth Date, mois, anneé de naisance Køn Sex Sexe Mand Male Masculinum Fødested Place of birth Lieu de naisance Fødeland Country of birth Pays de naisancce Kvinde Female Féminin Stilling Occupation Profession Arbejdsgiver Employer Employeur Ægteskabelig stilling Marital Status Etat civil Ugift Single Célibataire Gift Married Marié(e) Deres nuværende faste bopæl Present permanent address Résidence permanente actuelle Enke/Enkemand Widow/Widower Veuf/Veuve Separeret Separated Séparé(e) Skilt Divorced Divorcé(e) II ANLEDNING TIL ANSØGNINGEN REASON FOR APPLICATION RAISON DE LA DEMANDE OPHOLDSTILLADELSE Varighed Duration Durée Forventet ankomst Expected date of arrival Arrivée prévue RESIDENCE PERMIT PERMIS DE SEJOUR Formål Purpose But ARBEJDSTILLADELSE WORK PERMIT PERMIS DE TRAVAIL Ansættelse som Job description Désignation de l emploi Tiltrædelsesdag/Emplyment commencing on/date d engagement Aftalt løn pr. Agreed salary/wage per Salaire convenu par Kontrakt Contract of employment Contrat de travail uge/måned week/month semaine/mois KR. JA YES OUI NEJ NO NON Arbejdsgiver Employer Employeur Telefon Telephone No. No. De téléphone II A ØKONOMISK GRUNDLAG FOR OPHOLDET/ECONOMIC BASIS FOR STAYING IN DENMARK/BASE ÉCONOMIQUE DU SÉJOUR Egen arbejdsindtægt. Angiv beløb: Egen formue. Angiv beløb: Personal income. State amount: Personal property. State amount: Revenu personel de salaire. Indiquer le montant: Fortune personelle. Indiquer le montant: Bidrag fra andre. Angiv navn, adresse og beløb: Contributions from others. State name, address and amount: Pensions alimentaires etc. Indiquer les noms, les adresses et les montants recus: FORBEHOLDT MYNDIGHEDERNE/FOR OFFICIAL USE/POUR USAGE OFFICIEL Resolution Genpart til Midlert. oph. Varigt oph. Dato Sagsbehandler Kontrol Journal Stat 1 USBlank1_1.0

2 III PASOPLYSNINGER/INFORMATION ABOUT PASSPORT/INFORMATIONS SUR LE PASSPORT Rejselegitimation Type of document Titre de voyage Andet/Hvilket? Other/State which Autre/lequel? Nationalitetspas National passport Passeport national Pasnummer No. of passport Numéro du passport Udstedelsesdato Date of issue Délivré le Gyldighedsfrist Date of expiry Le passeport expire le Gyldighedfrist for tilbagerejse Valid for re-entry until Bon pour le retour avant le Udstedende myndighed Issuing authority Autorité ayant délivré le passeport Land Country Pays Gyldige visa i passet Visa endorsements Visa(s) apposé(s) Lande Countries Pays Gyldighedsfrist Valid until Valable(s) jusqu au Tidligere besøg i Have you previously been to Sejour antérieur au DANMARK DENMARK DANEMARK NEJ NO NON JA YES OUI Har De tidligere søgt visum til eller opholdstilladelse i Danmark? Have you previously applied for visa residence permit in Denmark? Avez-vous Précédemment demande le visa d entrée ou le permis de sejour au Danemark? Lande Countries Pays Har De boet mere end 6 måneder i andet land end hjemlandet? I hvilke perioder? For what periods? Pendant quelles periodes? Hvornår? When? Quand? Tidsrum Period of stay Durée Have you lived for more than 6 months in a country other than your home country? Avez-vous séjourné plus de 6 mois dans un pays autre que votre pays d origine? IV OPLYSNINGER OM ÆGTEFÆLLE - INFORMATION ABOUT SPOUSE - INFORMATIONS SUR LE CONJOINT Efternavn Surname Nom de famille Tidligere efternavn Former surname Nom de famille antérieure Fornavne First names Prenoms Nationalitet Nationality Nationlité Tidligere nationalitet Former Nationality Nationalité anterieure Fødedato: dag, måned, år Date, month and year of birth Date, mois, année de naisance Vielsesdato Date of marriage Date du mariage Fødested Place of birth Lieu de naisance Bopæl: Gade/Vej nr. Address: Street and No. Adresse: No. Et rue Land Country Pays Fødeland Country of birth Pays de naisance Postnr./By Postal code, city/town Code postal, ville Søger samtidig? Is he/she also applying for permit? Fait-il/elle la même demande NEJ NO NON JA YES OUI (særskilt ansøgningsskema udfyldes Separate application required Demande séparée requise) Har ægtefællen opholdstilladelse? /Is the spouse in possession of a residence permit? /Est le conjoint en possession d un permis de séjour? NEJ NO NON JA YES OUI Gyldigt indtil Valid until Jusqu au V OPLYSNINGER OM ANSØGERENS BØRN, HERUNDER BØRN DER OPHOLDER SIG I HJEMLANDET / INFORMATION ABOUT APPLICANT S CHILDREN, INCLUDING ANY CHILDREN RESIDING IN APPLICANT S HOME COUNTRY / INFORMATIONS SUR LES ENFANTS DU DEMANDEUR, Y COMPRIS CEUX QUI SONT TOUJOURS AU PAYS D ORIGINE Fornavne/First and middle names/prenoms Nationalitet Nationality Nationalité Fødedag (måned og år) Day, month and year of birth Date, mois, année de naissance Køn Sex Sexe Mand Male Homme Kvinde Female Femme Medfølger barnet Does the child accompany the applicant L enfant accompagne-t-il le demandeur ja yes oui nej no non Optaget i passet Included in passport Inscrit sur le passeport ja yes oui nej no non For medfølgende børn over 16 år skal udfyldes særskilt skema Separate application is required for accompanying children over the age of 16. Une demande séparée est requise pour les enfants âgés de plus de 16 ans accompagnant le demandeur. Fødselsattest for medfølgende børn vedlægges Birth certificates for accompanying children is enclosed herewith Joignez les certificats de naissance des enfants vous accompagnant. 2 USBlank1_1.0

3 VI OPLYSNINGER OM INFORMATION ABOUT INFORMATIONS SUR ANSØGERENS FORÆLDRE APPLICANT S PARENTS LES PARENTS DU DEMANDEUR Fader: Efternavn, Fornavne Father: Surname, first names Pére: Nom de famille, prénoms Fødedato Date of birth Date de naissance Nationalitet Nationality Nationalité Moder: Efternavn, Fornavne Mother: Surname, first names Mére: Nom de famille, prénoms Fødedato Date of birth Date de naissance Nationalitet Nationality Nationalité VI A REFERENCER I DANMARK REFERENCES IN DENMARK REFERENCES AU DANEMARK Navn Name Nom Navn Name Nom Postnr./By Postal code, city/town Code postal, ville Postnr./By Postal code, city/town Code postal, ville VI B OPLYSNINGER OM FAMILIEFORHOLD (udfyldes kun af ansøgere om ægtefællesammenføring) / INFORMATIONS ABOUT FAMILY RELATIONSSHIPS (to be filled in by applicants for family reunification with spouse only) / INFORMATIONS SUR LES RELATIONS FAMILIALES (seuls demandeurs de regroupement de familles avec conjoint doivent remplir) 1) Har du eller din ægtefælle forældre eller søskende, der tidligere er blevet familie-sammenført til Danmark? Do you or your spouse have parents or brothers or sisters who have previously obtained family reunification to Denmark? Votre conjoint ou vous, avez-vous des parents ou des frères et sœurs qui ont déjà bénéficiés d un regroupement familial au Danemark? Hvis ja, angiv hvem / If so, state who / Le cas échéant, prière d indiquer qui 2) Er du og din ægtefælle beslægtede i bedsteforældres ret op- og nedstigende linie eller i bedsteforældres søskendes ret op- og nedstigende linie? (Gruppen omfatter bl.a. bedsteforældrenes børn (onkler og tanter), bedsteforældrenes børnebørn (fætre og kusiner), bedsteforældrenes oldebørn (fætre og kusiners børn), bedsteforældrenes søskendes børn (forældres fætre og kusiner) og bedsteforældrenes søskendes børnebørn (næstsøskendebørn)), eller via stedforældre eller deres slægtninge. Are you and your spouse related in direct line of ascent or descent to grandparents or grandparents brothers or sisters? This group comprises i.a. the children of grandparents (uncles and aunts), the grandchildren of grandparents (cousins), the great-grandchildren of grandparents (the children of cousins), the children of grandparents brothers and sisters (cousins of parents) and the grandchildren of grandparents brothers and sisters (second cousins) or through stepparents or their relatives. Votre conjoint et vous, avez vous des liens familiaux comme des ascendants ou des descendants en ligne directe des grands-parents ou des frères et sœurs des grands-parents? Ce groupe comprend notamment les enfants des grands-parents (oncles et tantes), les petits-enfants des grands-parents (cousins), les arrière-petits-enfants des grands-parents (enfants de cousins), les enfants des frères et sœurs des grands-parents (cousins de parents) et les petits-enfants des frères et soeurs des grands-parents (cousins germains), ou par vos beaux-parents ou leurs proches. Hvis ja, angiv familierelation / If so, state family relation / Le cas échéant, prière de préciser la relation familiale. VII OPLYSNINGER OM ANSØGERENS UDDANNELSE OG TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE/ INFORMATION ABOUT APPLICANT S EDUCATION, TRAINING AND EMPLYMENT RECORD/INFORMATIONS SUR L ENSEIGNEMENT REÇU ET LES EMPLOIS OCCUPÉS PAR LE DEMANDEUR Grundskole Elementary school Ecole primaire Antal år Number of years Nombre d années Eksaminer Examinations Examens: Gymnasium Upper secondary school Ecole secondaire Højere uddannelse Higher education Formation supérieure Antal år Number of years Nombre d années Antal år Number of years Nombre d années Eksaminer Examinations Examens: Eksaminer Examinations Examens: Hovedbeskæftigelse Principal occupation Occupation principale: Antal år i faget Number of years Nombres d années Sprogkundskaber Modersmål Mother tongue Langue maternelle 2. sprog Second language 2 e langue 3 USBlank1_1.0

4 Knowledgde of languages Langues practiquées Andre sprog Other languages Autres langues Anden uddannelse, anden beskæftigelse, andre kvalifikationer, specialer og lign. Other education, training, employment, qualifications, specialities, etc. D autres formations, occupations, qualifications, specialités, etc. Tidligere ansættelser: Arbejdsgiverens navn og adresse Record of employment: Employers names and addresses Emplois d antérieurs: Nom et adresse de l employeur Fra-til - From-to - Du-au Arbejdets art Nature of work Nature du travail VIII ANSØGERENS EVENTUELLE BEMÆRKNINGER/APPLICANT S COMMENTS, IF ANY/COMMENTAIRES ÉVENTUELS DU DEMANDEUR IX SAMTYKKEERKLÆRING OG UNDERSKRIFT / DECLARATION OF CONSENT AND SIGNATURE / DÉCLARATION DE CONSENTEMENT ET SIGNATURE Jeg erklærer hermed på tro og love efter den danske straffelovs 161, jf. den danske udlændingelovs 40, og den danske udlændingelovs 59-60, at samtlige oplysninger, som jeg har anført i dette ansøgningsskema, er sande og fuldstændige. Såfremt dette ikke er tilfældet, risikerer jeg at blive straffet med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år, ligesom jeg skal erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat. Viser det sig efterfølgende, at jeg har afgivet urigtige oplysninger, kan opholdstilladelsen efter omstændighederne inddrages, jf. udlændingelovens 19. Jeg giver samtidig samtykke til, at der til brug for behandling af min ansøgning indhentes oplysninger om mine rent private forhold, herunder oplysninger om eventuelle tidligere straffesager og familiemæssige tilhørsforhold samt oplysninger om dokumenter, som jeg har fremlagt til støtte for min ansøgning, fra andre danske og udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Jeg giver endvidere samtykke til, at der til brug for behandling af min ansøgning, herunder i forbindelse med ægthedsvurdering, videregives dokumenter og oplysninger om mine rent private forhold, som jeg har fremlagt til støtte for min ansøgning til de ovennævnte myndigheder. Jeg giver endelig samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandling af min ansøgning høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelse af høringen. I hereby solemnly declare under section 161 of the Danish Penal Code, cf. section 40 of the Danish Aliens Act and sections 59 and 60 of the Danish Aliens Act, that all information supplied by me on this application form is true and complete. If that is not the case, I am liable to a fine, imprisonment for up to 4 months or, under aggravating circumstances, to imprisonment for up to 2 years, in which event I will moreover have to compensate the Danish state for the costs and expenditure incurred by it in consequence of the incorrect information stated. If it subsequently turns out that I have provided misleading information, the residence permit may, depending on the circumstances, be revoked, cf. section 19 of the Danish Aliens Act. At the same time for the processing of my application I give my consent to information being obtained from other Danish and foreign authorities including police authorities concerning my entirely private affairs, including information about any previous criminal matters and family affiliations together with information about any documents submitted by me in support of my application. Moreover, I consent to documents and information submitted by me in support of my application about my entirely private affairs being passed to the said authorities for the purpose of dealing with my application, and allowing them to check the authenticity of such documents. Finally, I consent to let those authorities which receive enquiries from the Danish Immigration Service for the purpose of considering my application, obtain information about my entirely private affairs in order for them to reply to such enquiries. Je déclare par la présente de bonne foi et selon les dispositions de l article 161 du code pénal danois, cf. l article 40 de la loi danoise sur les étrangers, et cf. les articles 59 à 60 de la loi danoise sur les étrangers, que toutes les informations que j ai indiquées sur la demande ci-jointe sont sincères et complètes. Si cela n est pas le cas, je serai passible d une peine d amende, d'emprisonnement jusqu'à 4 mois ou d emprisonnement pouvant, dans des circonstances aggravantes, aller jusqu à 2 ans. Je serai en outre tenu(e) de rembourser les frais que les fausses informations auront fait subir l Etat danois. Si, par la suite, il s avère que j ai transmis des renseignements incorrects le permis de séjour pourra, selon les circonstances, être retiré, cf. l article 19, de la loi danoise sur les étrangers. En même temps, je consens à ce que, pour le traitement de ma demande, des renseignements soient recueillis auprès des autorités danoises et étrangères, y compris de la police, sur mes affaires purement privées, y compris sur d'éventuelles affaires pénales antérieures et sur mon appartenance familiale ainsi que sur des documents que j'ai communiqués pour appuyer ma demande Je consens également, dans le cadre du traitement de ma demande et notamment pour la vérification de l'authenticité de documents, à ce que des 4 USBlank1_1.0

5 documents et des renseignements sur mes affaires purement privées que j'ai communiqués pour appuyer ma demande, soient communiqués aux autorités susmentionnées. Dernièrement, au cas où la Direction danoise de l Immigration consulterait les autorités dans le cadre du traitement de ma demande, je consens à ce que ces autorités puissent demander des renseignements sur mes affaires privées pour pouvoir satisfaire à cette consultation. Dato og sted Date and place Date et lieu Underskrift Signature Signature Boende hos c/o Chez Postnr./By Postal code. City/town Code de postal, ville Du har pligt til at give de danske udlændingemyndigheder de oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om du opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark, jf. udlændingelovens 40. Udlændingemyndighederne kan beslutte, at du skal aflevere dit pas til brug for behandlingen af din ansøgning. De oplysninger og dokumenter, som du afgiver i forbindelse med din ansøgning, kan videregives til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed, jf. udlændingelovens 45 a. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark. Hvis du får opholdstilladelse i Danmark, videregiver Udlændingestyrelsen oplysninger om dette og om opholdsgrundlaget samt eventuelt oplysninger om hvilke betingelser for meddelelse af opholdstilladelse, der er gjort undtagelse fra, til den kommune, hvor du bor eller agter at bo, jf. udlændingelovens 44 a. Hvis din opholdstilladelse senere nægtes forlænget, inddrages, konstateres bortfaldet eller meddeles tidsubegrænset, videregiver Udlændingestyrelsen oplysninger om dette til den kommune, hvor du bor. Hvis du nægtes opholdstilladelse, og du opholder dig ulovligt i Danmark, videregiver Udlændingestyrelsen oplysninger om dette til den kommune, hvor du bor. You are obliged to give the Danish immigration authorities the necessary information for the authorities to decide whether you are eligible for a residence permit for Denmark, cf. section 40 of the Danish Aliens Act. The immigration authorities may decide that you have to deposit your passport for the purpose of the processing of your application. The information and documents provided by you in connection with your application may be passed on to the Danish intelligence services and the Danish prosecution service, cf. section 45 a of the Aliens Act. The information can be used by the prosecution service for assessing whether there is a basis for charging you with offences committed in Denmark or abroad. If you get a residence permit for Denmark, the Danish Immigration Service will give notice of the residence permit and the basis of your residence and any exemptions granted from conditions of your residence permit to the local council of the municipality where you live or intend to live, cf. section 44 a of the Aliens Act. If the immigration authorities later refuse to extend your residence permit or the permit is revoked or it is ascertained that it has lapsed or you are given permanent residence permit, the Danish Immigration Service will notify your local council of this. If no residence permit is granted to you and your continued stay in Denmark is unlawful, the Danish Immigration Service will notify your local council of this. Vous êtes tenu de donner aux autorités danoises de l immigration les informations nécessaires pour décider si vous remplissez les conditions de la délivrance d un permis de séjour pour le Danemark, cf. l article 40 de la loi sur l immigration. Les autorités de l immigration peuvent décider que vous devez remettre votre passeport à l usage du traitement de votre demande. Les informations et documents remis à l occasion de votre demande peuvent être transférés au service des renseignements généraux du Danemark et au ministère public danois, cf. l article 45a de la loi sur l immigration. Le ministère public pourra utiliser ces informations pour évaluer s il est fondé de vous poursuivre pour des crimes commis au Danemark ou à l étranger. En cas de délivrance d un permis de séjour pour le Danemark, les autorités de l immigration transmettront des informations sur ce sujet et sur la base du permis de séjour et éventuellement sur les conditions de la délivrance, auxquelles exception est faite, à la commune de votre domicile actuel ou de votre domicile prévu, cf. l article 44a de la loi sur l immigration. En cas de refus de renouvellement de votre permis de séjour, en cas de retrait ou de constat de l éxtinction du permis, ou en cas que vous ayez obtenu un permis de séjour sans limite d éxpiration, les autorités de l immigration transmettront des informations à ce sujet à la commune de votre domicile. En cas de refus de délivrer un permis de séjour, et si vous séjournez illégalement au Danemark, les autorités de l immigration transmettront des informations sur ce sujet à la commune de votre domicile. Oplysningerne, som De har afgivet i forbindelse med Deres ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i Udlændingeregistret, som Udlændingestyrelsen er ansvarlig for. Alle senere relevante oplysninger, som De afgiver i forbindelse med opholdssagen, vil ligeledes blive registreret i Udlændingeregistret. Hvis De får opholdstilladelse, vil denne oplysning blive registreret i Det Centrale Personregister, som Indenrigsministeriet er ansvarlig for. Oplysningerne vil blive brugt i forbindelse med spørgsmål vedrørende Deres ophold i Danmark, og kommunerne, politiet, Indenrigsministeriet samt andre relevante myndigheder eller organisationer vil kunne modtage de oplysninger, der er registreret i Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister om Dem. De har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om De kan få opholdstilladelse. Hvis ikke De meddeler alle relevante oplysninger, risikerer De at blive straffet med bøde eller hæfte, og De risikerer ikke at få opholdstilladelse. De har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om Dem i Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen. The information supplied by you in connection with the processing of your application for a residence permit will be registered in the Aliens Register for which the Danish Immigration Service is responsible. All relevant information that you supply subsequently in connection with your application for a residence permit will also be registered in the Aliens Register. If a residence permit has been issued to you, this information will be registered in the Central Personal Register for which the Ministry of the Interior is responsible. The information will be used when considering issues regarding your residence in Denmark and the Local Authorities, the Police and the Ministry of the Interior as well as other relevant authorities or organizations may receive information about you from the Aliens Register and the Central Personal Register. You are obliged to provide the information required for the assessment of whether or not a residence permit can be granted. If you do not provide all the relevant information you risk being fined or sentenced to simple detention and your residence permit being refused. You are entitled to right of access to the information about you in the Aliens Register and the Central Personal Register. Inquiries about this should be addressed to the Danish Immigration Service. Les informations fournies par vous avec votre demande d un permis de séjour seront enregistrées dans le Fichier des Etrangers qui relève de la responsabilité de la Direction danoise de l Immigration. De plus toutes les informations pertinentes fournies ultérieurement en relation au dossier de séjour seront enregistrées dans le Fichier des Etrangers. Si vous obtenez le permis de séjour, cette information sera enregistrée dans le Fichier central des Personnes qui relève de la responsabilitè du Ministère de l Intérieur. Les informations seront utilisées pour le traitement de questions concernant votre séjour au Danemark et les administrations départementales, la police, le Ministère des Affaires Intérieures ainsi que d autres autorités ou organisations peuvent éventuellement recueillir des informations sur votre personne auprès du Fichier des Etrangers ou du Fichier Central des Personnes. Vous êtes tenu(e) de fournir les informations requises pour l évaluation de la délivrance d un permis de séjour. Si vous ne fournissez pas toutes les informations pertinentes, vous serez passible d une peine d amende ou d emprisonnement, et vous risquerez que votre demande de séjour soit refusée. Vous pouvez obtenir accès aux informations enregistrées sur votre personne dans le Fichier des Etrangères et le Fichier Central des Personnes. Dans ce cas, il faut vous adresser à la Direction danoise de l Immigration. 5 USBlank1_1.0

6 FORBEHOLDT FOR USE OF EMBASSY/CONSULATE TO RESERVE A L AMBASSADE/AU CONSULAT REPRÆSENTATIONEN WHICH APPLICATION IS SUBMITTED OU LA DEMANDE EST REMISE Navne og pasoplysniger er i overensstemmelse med forevist legitimation The information given about names and passport is in conformity with identification produced Der vedlægges Enclosed Fotografi Photograph Arbejdstilbud Offer of employment Arbejdskontrakt Vielsesattest Marriage certificate Dokumentation for forældremyndighed (når forældre er skilt/separeret) Documentation of parental authority (if parents are divorced/separated) Samtykkeerklæring fra fader/moder (umyndige, hvor begge forældre ikke medfølger) Declaration of consent of father/mother (where minors are not accompanied by both parents) Andet Any other documentation Fødselsattest Birth certificate EKSPEDITION HANDLING OF APPLICATION Bemyndigelse bedes sendt til dansk ambassade/konsulat i Authotization to issue visa to be sent to Danish embassy/consulate at Eventuelle bemærkninger Comments, if any, of issuing officer 6 USBlank1_1.0

ANSØGNING OM OPHOLDS- OG/ELLER ARBEJDSTILLADELSE APPLICATION FOR RESIDENCE AND/OR WORK PERMIT DEMANDE DE PERMIS DE SEJOUR ET/OU DE TRAVAIL

ANSØGNING OM OPHOLDS- OG/ELLER ARBEJDSTILLADELSE APPLICATION FOR RESIDENCE AND/OR WORK PERMIT DEMANDE DE PERMIS DE SEJOUR ET/OU DE TRAVAIL UDENRIGSMINISTERIET ANSØGNING OM OPHOLDS- OG/ELLER ARBEJDSTILLADELSE APPLICATION FOR RESIDENCE AND/OR WORK PERMIT DEMANDE DE PERMIS DE SEJOUR ET/OU DE TRAVAIL UDL. NR. Ansøgningen indgives til dansk ambassade/konsulat.

Læs mere

ANSØGNING OM OPHOLDS- OG/ELLER ARBEJDSTILLADELSE APPLICATION FOR RESIDENCE AND/OR WORK PERMIT DEMANDE DE PERMIS DE SEJOUR ET/OU DE TRAVAIL

ANSØGNING OM OPHOLDS- OG/ELLER ARBEJDSTILLADELSE APPLICATION FOR RESIDENCE AND/OR WORK PERMIT DEMANDE DE PERMIS DE SEJOUR ET/OU DE TRAVAIL UDENRIGSMINISTERIET ANSØGNING OM OPHOLDS- OG/ELLER ARBEJDSTILLADELSE APPLICATION FOR RESIDENCE AND/OR WORK PERMIT DEMANDE DE PERMIS DE SEJOUR ET/OU DE TRAVAIL UDL. NR. Ansøgningen indgives til dansk ambassade/konsulat.

Læs mere

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse Statsamtets stempel Udl. nr. Foto 3,5 * 4,5 (For EU-statsborgere 2 stk.) Forbeholdt myndighederne Tilmeldt CPR den Modtaget dato Modtaget af Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse Application

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Anmeldelse af ansættelsesforhold hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse af et konkret ansættelsesforhold

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Anmeldelse af ansættelsesforhold hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse af et konkret ansættelsesforhold

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse

Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse Udl. nr./person ID Forbeholdt myndighederne B Tilmeldt CPR den SB-id Modtaget dato / af Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse B_da_eng_020113 Application for extension of a residence

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From Harmonised application form (1) Application for Schengen Visa This application form is free. Photo 1 Surname (Family name) (x) FOR OFFICIAL USE ONLY 2 Surname at birth (Former family name(s)) (x) Date

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

OD1 (Version s)

OD1 (Version s) OD1 (Version 231017s) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 290616) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS Danish and English texts are not written full, but includes only words which are necesssay to give a correct understanding B. PROVINSBYER CITIES Year and

Læs mere

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab Blanket 4 (Form 4) Anerkendelse af faderskab Acknowledgement of Paternity Send blanketten til Statsforvaltningen (Please submit this form to the State Administration) Oplysninger om faren (Information

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af ikke-overenskomstdækket arbejde til EU 10-borgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx.

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. ingeniør, IT, sundhed osv. Rekruttering, rådgivning, information

Læs mere