Borgerrådgiverens Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens Årsrapport 2012"

Transkript

1 Borgerrådgiverens Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse. Side 1. Hovedkonklusioner 3 2. Borgerrådgiverens virksomhed i Opfølgning på Årsrapport Særlige aktiviteter 7 3. Statistik 3.1 Antal henvendelser Klager oversendt til centrene Klagernes indhold Generelle problemstillinger og anbefalinger 4.1 Betjening af borgere Helhed i sagsbehandlingen Afsluttende kommentar 16 Borgerrådgiveren har kontor på rådhuset i Frederiksgade 9 i Haslev. Telefonnummeret er Der er åbent for personlige henvendelser mandag til og med torsdag i arbejdstiden. For at være sikker på at træffe borgerrådgiveren, kan det dog være en fordel på forhånd at aftale tid. Borgerrådgiveren tager også hjem til borgere, hvis man ikke har mulighed for at møde frem på rådhuset. Årsrapport 2012 Side 2 af 16

3 1. Hovedkonklusioner. Borgerne i Faxe kommune har henvendt sig til borgerrådgiveren 418 gange i 2012, mod 412 gange i % af henvendelserne er sendt videre til centerchefer som klager, mens borgerrådgiveren selv har håndteret 85 % af henvendelserne. Det svarer til niveauet for Antallet af klager er 62 i 2012 mod 61 i 2011, altså stort set uændret. Borgerne har fået medhold i 44 % af klagerne i forhold til sidste år, hvor det kun var i 38 % af klagerne. For første gang handler de fleste klager ikke om lang sagsbehandlingstid og manglende svar, men om betjening af borgerne. Henstillinger/kritik fra borgerrådgiveren har handlet om, at Faxe Kommunes medarbejdere skal: Overholde tidsfristen på 10 arbejdsdage når borgerne skal have et svar på deres henvendelse. Det var en skærpende omstændighed, at byrådets beslutning ikke blev respekteret tre gange i samme sag. Besvare anmodning om aktindsigt. Borgerrådgiveren anbefaler, at der i 2013 arbejdes med følgende problemstillinger, jfr. 2.1 (pkt. 1 og 2), og 4.1: Sagsbehandlingstid og manglende svar. Initiativer: Borgerne informeres, hvis den lovede sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. De generelle sagsbehandlingsfrister på det sociale område ændres, hvis det ikke er muligt at leve op til dem. Alle brugere skal benytte faciliteten erindringsdato i sags- og dokumenthåndteringssytemet SBSYS. Bortkomne dokumenter. Initiativer: Når dokumenter sendes internt fra det ene center til det andet, anbefales det at scanne dem ind og sende dem elektronisk. Der aftales retningslinjer for centrenes journalisering. Betjening af borgere. Initiativer: Planerne om at rulle projekt Servicegen ud på organisationens øvrige områder fastholdes på baggrund af de gode erfaringer i Natur & Miljø. Det overvejes, hvorvidt projekt Styrket Borgerkontakt kan være en metode til at nedbringe klager over betjeningen af borgerne. Helhed i sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren vil følge de forskellige tiltag på området, der er beskrevet i afsnit 4.2, og registrere, om det vil medføre færre klager. Årsrapport 2012 Side 3 af 16

4 2. Borgerrådgiverens virksomhed i Opfølgning på Årsrapport På Direktionens møde den 13. marts 2012 blev Årsrapport 2011 taget til efterretning og oversendt til byrådet. Byrådet godkendte årsrapporten den 25. april Årsrapporten indeholdt fire generelle problemstillinger, som borgerrådgiveren anbefalede, at der blev arbejdet med i Det var: 1. Sagsbehandlingstid og manglende svar. Initiativer: Lederne indskærper tidsfrist for svar på henvendelser over for medarbejderne. Borgerne informeres om, at tidsfrist for svar også gælder telefonopkald. Sagsbehandlere skal være til stede i telefontiden. Telefonpolitikken ajourføres. Faciliteten erindringsdato i det nye sags- og dokumenthåndteringssystem SBSYS benyttes. 2. Bortkomne dokumenter. Initiativer: Analyse af postgange m.v. Retningslinjer for centrenes journalisering. 3. Afstemning af borgernes forventninger. Initiativer: Borgerne orienteres fra sagens begyndelse om sagsforløb og forventelig sagsbehandlingstid, med mindre den er under 10 arbejdsdage. I servicedeklarationer og informationshæfter tilføjes oplysning om forventet sagsbehandlingstid. Sagsbehandleren sikrer sig, at borgeren har forstået, hvad dokumentationen indebærer og hvilke konsekvenser, det vil have ikke at aflevere den. 4. Begrundelse for afgørelser. Initiativer: Relevante retsregler vedlægges afgørelsen eller skrives direkte ind i afgørelsen. Det begrundes så vidt muligt, hvis der ikke lægges vægt på oplysninger, som efter borgernes opfattelse er væsentlige. Begrundelser for afgørelser gives i henhold til forvaltningslovens bestemmelser herom. Borgerrådgiveren har i oktober 2012 udsendt et spørgeskema til centercheferne for at få respons på, hvordan de har arbejdet med de fire problemstillinger. Pkt. 1 sagsbehandlingstid og manglende svar: Svarene viser, at de foreslåede initiativer er fulgt af centrene. Årsrapport 2012 Side 4 af 16

5 Jobcenteret oplyser, at de har skrevet svarfristen på de 10 arbejdsdage ind på hjemmesiden for at informere borgerne om det. Borgerservice foreslår, at det bør overvejes at ændre tidsfristerne, således at svarfristen altid kan overholdes. Det er borgerrådgiverens opfattelse, at centrene har haft succes med at skærpe opmærksomheden på svarfristen. Derfor er der for nærværende ingen grund til at ændre på fristen. Centrene oplyser, at der altid er medarbejdere ved telefonerne i telefontiden. Nogle centre bruger faciliteten erindringsdato, andre er ikke kommet i gang. Arbejdsgruppen vedrørende SBSYS opfordres til at udbrede anvendelsen af erindringsdato ved yderligere information/vejledning. I 2011 handlede halvdelen af klagerne om lang sagsbehandlingstid og manglende svar. Takket være centrenes indsats gælder det nu kun hver fjerde klage. Der har været klager over, at der ikke er givet besked til ansøgeren om, at fristen ikke kunne overholdes En kommune skal i henhold til Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område inden for de enkelte sagsområder. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. Der opfordres derfor til at huske at give borgeren besked i de enkelte tilfælde, hvor sagsbehandlingen trækker ud. Eller at de relevante centre gennemgår fristerne og ændrer dem, hvis det generelt ikke er muligt at leve op til dem. Borgerrådgiveren har af egen drift taget en sag op, fordi der med virkning fra 30. januar 2012 blev reduceret i telefontiden for kommunens hovednummer, således at omstillingen først besvarer telefonopkald efter kl. 10. Det gav anledning til bekymring for, hvordan borgerne kommer i kontakt med deres sagsbehandler i Jobcenteret, som har telefontid mellem kl. 9 og 10, hvis borgerne ikke kender Jobcenterets eget telefonnummer eller deres sagsbehandlers direkte nummer. Desuden betød det, at borgere kun kan få kontakt med en medarbejder i andre dele af administrationen i tidsrummet , hvis de kender pågældendes direkte nummer. Det viste sig, at borgerne kender Jobcenterets eget telefonnummer og derfor ikke har nævneværdige problemer med kontakten med sagsbehandlerne. Der er imidlertid dukket et uventet problem op, idet der er en del borgere, der ringer på Jobcenterets telefon for at blive stillet om til medarbejdere i de øvrige centre uden for omstillingens åbningstid om morgenen. Det er udmærket service i forhold til borgerne, men det betyder, at Jobcenterets Årsrapport 2012 Side 5 af 16

6 medarbejdere nu bruger noget tid på at stille telefoner om. Som følge af borgerrådgiverens henvendelse besluttede direktionen, at annoncering omkring den ændrede åbningstid skulle rettes til, så det blev tydeligt, at der kan ringes på de direkte numre i hele arbejdstiden. Desuden er information om medarbejdernes direkte numre rykket frem på hjemmesiden, så det er lettere at finde. Det samme er tilfældet med åbningstiderne for personlig betjening. Konklusionen er, at der fortsat er behov for fokus på sagsbehandlingstid og manglende svar. Pkt. 2 bortkomne dokumenter: Analysen af postgange er ikke sat i gang, da der bliver stadig mindre post at håndtere manuelt. Med digitaliseringsstrategien sker der en trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening for ansøgninger og anmeldelser til den offentlige sektor. Det sker med virkning fra slutningen af 2012 for anmeldelse af flytning, ansøgning om børnepasning, bestilling af nyt sundhedskort og opskrivning af børn til skole og SFO. Folketinget har i juni 2012 vedtaget lov om Offentlig Digital Post. Det betyder blandt andet, at det bliver obligatorisk for borgere og virksomheder at tilslutte sig Digital Post. Denne del af loven forventes at blive sat i kraft for borgerne den 1. november 2014 og for virksomhederne i løbet af Der er post, der bliver væk, når den sendes internt fra det ene center til det andet. I stedet for at sende dokumenterne manuelt kan det anbefales, at dokumenterne scannes ind og sendes elektronisk. I tråd med, at der stilles større krav til borgerne vedrørende brug af elektroniske blanketter og elektronisk post forekommer det rimeligt, at kommunen også selv benytter elektronikken, hvor det overhovedet er muligt. Jobcenteret oplyser ved besvarelse af spørgeskemaet, at de arbejder med central scanning og journalisering. Borgerservice udtaler i deres besvarelse, at når dokumenter bliver væk, sker det i de interne postgange. Derfor er det disse postgange, der fortsat skal fokuseres på. Da arbejdsgruppen vedrørende SBSYS først er kommet i gang i november 2012, har den endnu ikke haft tid til at sætte arbejdet om en ensartet journalisering i gang i de enkelte centre. Pkt. 3 Afstemning af borgernes forventninger: Det ser ud til, at borgerne så vidt muligt oplyses om forventet sagsbehandlingstid, når de henvender sig. Sundhed & Pleje oplyser, at forventet sagsbehandlingstid står på hjemmesiden og i deres servicedeklarationer, hvor det er relevant. Teknik & Miljø har i 2012 fokuseret meget på gennemskuelighed og kvalitet i sagsbehandlingen, både via kvalitetsstyring og via arbejdet med servicegen. Der har endvidere været fokus på formidling, idet det er vigtigt at sikre, at centeret svarer borgerne forståeligt, så det giver mening. Årsrapport 2012 Side 6 af 16

7 Jobcenteret oplyser, at der skal følges op på deres servicedeklarationer inden for de næste 3 måneder, og at deklarationerne skal ajourføres hvert år. Center for Sundhed & Pleje oplyser, at de drøfter vigtigheden af korrekt dokumentation med borgerne. Et eksempel kan være, at det er nødvendigt med en lægeattest, for at en sag kan behandles korrekt. Det oplyses også, hvad det vil betyde, hvis attesten ikke modtages. Borgerne forstår imidlertid ikke altid konsekvensen, trods både telefonisk og skriftlig information. Center for Undervisning oplyser, at borgerrådgiverens forslag til initiativer er implementeret, mens Center for Beskæftigelse og Omsorg oplyser, at de har drøftet emnet. Endelig fremgår det af svaret fra Centersekretariatet for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, at de bruger mange ressourcer på at sikre, at den nødvendige dokumentation er til stede ved behandlingen af ansøgninger. Hvis dokumentation ikke er fyldestgørende, rykkes herfor om nødvendigt flere gange med ny frist for indsendelse. Konklusionen er, at centrene er meget opmærksomme på at afstemme borgernes forventninger. Der er derfor ikke behov for, at borgerrådgiveren fortsat har fokus på emnet. Pkt. 4 Begrundelse for afgørelser. Centrenes svar viser, at de er omhyggelige med, at borgerne får en fyldestgørende begrundelse på de afgørelser, der træffes. Og at relevante retsregler enten vedlægges eller skrives direkte ind i afgørelsen. Da der har været meget få klager over manglende begrundelse, vil der ikke længere blive fokuseret på denne problemstilling. 2.2 Særlige aktiviteter. Arrangementer. Netværksgruppe Borgerrådgivere. Undervisning i god forvaltningsskik. Borgerrådgiveren har deltaget i Faxe- K-Messen, hvor Faxe Kommune havde 2 stande. Der blev uddelt omkring 100 servicedeklarationer om borgerrådgiveren. Desuden var borgerrådgiveren inviteret til at fortælle om sit arbejde i værestedet Paraplyen. Der er afholdt 2 møder i netværksgruppen for borgerrådgivere. Endvidere holdt gruppen for første gang et internat over 2 dage, hvor følgende emner var på programmet: Oplæg fra Folketingets Ombudsmand om lovmæssig forvaltning i en ny virkelighed. Projekt Styrket Borgerkontakt. Udfordringerne ved helhedsorienteret sagsbehandling. Beretningens opbygning. Hvordan skaber man forbedringer som borgerrådgiver? Der blev herudover udvekslet erfaringer mellem borgerrådgiverne. Gruppen er i 2012 udvidet med Helsingør, Hillerød og Lyngby-Taarbæk Årsrapport 2012 Side 7 af 16

8 kommuner. Der er nu 20 kommuner, der har borgerrådgivere. På grund af stor travlhed i centrene i forbindelse med implementeringen af den ny organisationsmodel og implementering af nyt løn- og økonomisystem har der ikke været afholdt heldagskurser i god forvaltningsskik. Det bliver taget op igen i Juristerne i Center for Udvikling har i 2012 igangsat et uddannelsesforløb i forhold til juridiske kompetencer i de enkelte centre. De forskellige myndighedsområder har udpeget interne fagrådgivere, der deltager i undervisningen. Der undervises intensivt i de generelle sagsbehandlingsregler, der gælder ved siden af faglovgivningen. De interne fagrådgivere formidler videre til deres kolleger. Borgerrådgiverens kursustilbud foregår afdelingsvis og indeholder en gennemgang af god forvaltningsskik, samt forvaltningslovens almindelige sagsbehandlingsregler. Kurset er et endagskursus for en hel afdeling, hvor undervisningen er tilpasset det enkelte fagområde. synes det er et godt kursus, men det skal ligge tidligere i elevforløbet. Det er derfor aftalt, at Borgerrådgiveren hurtigst muligt efter at eleverne er startet, holder et møde med dem, hvor de dels orienteres om deres tavshedspligt, og dels ganske kort om god forvaltningsskik. Der følges så senere op med et minikursus i god forvaltningsskik. Borgerrådgiveren holdt møde med eleverne på deres første arbejdsdag i september. Som noget vigtigt blev det understreget for dem, at den oplevelse borgere har ved deres første møde med forvaltningen, kan blive af afgørende betydning for borgernes fremtidige opfattelse af den offentlige forvaltning. Det gælder derfor om, at borgerne får en god oplevelse. Borgerrådgiveren og den tilknyttede jurist har deltaget i et møde med Visitation Omsorg, hvor formulering af afgørelser og god forvaltningsskik i almindelighed blev drøftet. De to kursustilbud, der har forskellige målgrupper og forskelligt indhold, supplerer hinanden, idet undervisning af interne fagrådgivere går langt dybere i emnerne end borgerrådgiverens kursus, hvor indholdet omfatter mange flere emner og derfor ikke kan gå så meget i dybden. Der er som noget nyt afholdt et minikursus på en halv dag i god forvaltningsskik for alle administrationens elever. Evalueringen viste, at eleverne Årsrapport 2012 Side 8 af 16

9 3. Statistik. 3.1 Antal henvendelser. Borgerrådgiveren har i 2012 fået 418 henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende. Af de 418 henvendelser er 152 (36 %) oprettet som skriftlige sager. De 266 sager, der ikke er oprettet skriftligt, vedrører bl.a.: Spørgsmål, som enten formidles videre til rette afdeling eller besvares af borgerrådgiveren. Udsendelse af servicedeklarationer, vejledninger og lignende samt informationsmateriale fra andre myndigheders hjemmesider. Der har været en del henvendelser om post til døren, der handler om, i hvilket omfang borgere, der er funktionshæmmede eller har et handicap, fortsat kan få bragt post til døren. Borgerrådgiveren er på denne måde med til at løfte en del af kommunens vejledningsforpligtigelse efter forvaltningslovens 7. Antallet af henvendelser til centrene har været: Udvikling 11 Økonomi & HR 7 IT & Digitalisering 2 Børn & Familie 45 Undervisning 19 Beskæftigelse & Omsorg 136 Teknik & Miljø 22 Sundhed & Pleje 47 Kultur, Frivillighed & Borgerser- vice 65 Ejendomme 6 Faxe Kommune i øvrigt 23 Ikke Faxe Kommune 31 Afvist 4 Det er stort set det samme antal henvendelser de enkelte centre har haft. Dog har det tekniske område haft 18 færre henvendelser. Desuden er de henvendelser, der ikke vedrører Faxe Kommune, faldet med 16. I 2012 var der 96 borgere, der havde brug for information om, hvor de skulle henvende sig. Det er en nedgang på 15. Men der er stadig borgere, der har problemer med at finde ud af, hvor de forskellige opgaver løses. Henvendelser, der ikke vedrører Faxe Kommune, omhandler især sygehuse, boligselskaber, retsvæsen, kirkekontorer, postvæsen, SKAT, trafikselskaber, regionen, statslige styrelser og Statsforvaltningen. De fire henvendelser, der er afvist, handlede om ansættelsesforhold. Det er et område, som borgerrådgiveren ikke beskæftiger sig med. 31 af de 397 henvendelser er i første omgang stilet til borgmesteren. I 2012 er kun een henvendelser stilet direkte til kommunaldirektøren. Borgerrådgiveren har i 11 tilfælde henlagt en klage, fordi det udsendte forslag til klage, selv efter fornyet henvendelse til borgeren, aldrig er blevet besvaret. Eller fordi klagen af andre årsager er trukket tilbage. Otte borgere har haft behov for hjælp to gange i Der er otte gengan- Årsrapport 2012 Side 9 af 16

10 gere fra 2011, en fra 2010, tre fra 2009, fem fra 2008 og seks fra I 30 tilfælde har borgerrådgiveren udfærdiget et forslag til ankeskrivelse, som borgeren så selv har sendt til den myndighed, der skulle behandle anken. I 2011 var antallet 43. Ankerne vedrører afgørelser truffet af: Afdeling Antal Ydelseskontoret 15 Jobcenteret 6 Visitation Pleje 4 Borgerservice 2 Børn & Familie 1 Visitation Omsorg 1 Undervisning 1 Borgerrådgiveren har været på otte hjemmebesøg rundt om i kommunen. Det fordeler sig med fire i Faxe, to i Faxe Ladeplads, et i Haslev og et i Karise. 3.2 Klager oversendt til centrene. Der er oversendt 62 klager til besvarelse i centrene, hvilket svarer til niveauet for De fordeler sig således: Center Center for Økonomi & HR 1 0 Center for Ejendomme 2 3 Center for Teknik & Miljø 8 3 Center for Undervisning 2 5 Center for Sundhed & Pleje 7 7 Center for Børn & Familie 7 7 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center for Beskæftigelse & Omsorg I alt Klagerne på det tekniske område er faldet med fire. Til gengæld har undervisningsområdet fået tre klager mere, mens Beskæftigelse & Omsorg har fået fire klager mere. Borgerne har fået medhold i 27 klager, mens der er 33 klager, hvor der ikke er givet medhold. Det svarer til medhold i 44 % af klagerne. I 2011 fik borgerne medhold i 38 % af klagerne. Der er to sager, hvor borgerne er vendt tilbage til borgerrådgiveren, fordi de ikke var tilfredse med centerets besvarelse. I den ene sag klagede otte borgere over den sagsbehandling, der havde fundet sted i forbindelse med deres klage over forskellige forhold, der generede dem på en naboejendom. Klagen førte til kritik af centeret fra borgerrådgiveren, fordi borgernes henvendelser tre gange i løbet af sagen ikke blev besvaret inden for fristen på 10 arbejdsdage. Endvidere var det stærkt kritisabelt, at en anmodning om aktindsigt ikke blev besvaret, før der blev sendt en rykker. Endelig har klagen medført, at procedurer for orientering af naboer i lignende fremtidige sager ændres. Den anden sag handlede om en klage over forløbet i forbindelse med en ansøgning om førtidspension. Borgerrådgiveren gennemgik sagen og konkluderede, at procedurerne for behandling af førtidspensionssager var overholdt. Det samme gjaldt de generelle forvaltningsretlige regler. Det eneste beklagelige i sagen var, at en anmodning om at deltage i Pensionsnævnets revurdering af sagen ikke blev besvaret. Årsrapport 2012 Side 10 af 16

11 Klagerne har handlet om: Forkortelser: EJD: Center for ejendomme UND: Center for Undervisning BFA: Center for Børn & Familie BOM: Center for Beskæftigelse og Omsorg TEK: Center for Teknik & Miljø SPL: Center for Sundhed & Pleje KFB: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kategori: Forvaltningsloven, offentlighedsloven og anden central forvaltningsret: EJD TEK UND SPL BFA KBF BOM I alt Vejledning Begrundelse Tavshedspligt 1 1 Videregivelse af oplysninger 1 1 Indhentelse af oplysninger (undersøgelsespligt) 1 1 Notatpligt 1 1 Aktindsigt (er aktindsigt givet fuldt ud) I alt Kategori: Andre forvaltningsretlige spørgsmål m.v.: EJD TEK UND SPL BFA KBF BOM I alt Sagsoplysning og oplysningsskridt 4 4 Afgørelser og vilkår 1 1 I alt Kategori: God forvaltningsskik: EJD TEK UND SPL BFA KBF BOM I alt Sagsbehandlingstid og manglende svar Venlige og hensynsfuld optræden Betjening af borgere (sætte sig i borgernes sted Sjusk, bortkomne breve m.v Koordineret indsats Sagsbehandlerskift 2 2 I alt Klagernes indhold. Klager over sagsbehandlingstid og manglende svar er gået markant ned fra 31 i 2011 til 15 i Center for Sundhed & Pleje topper listen med 4 klager. Den generelle sagsbehandlingsfrist for ansøgninger om støtte til hjælpemidler og til merudgifter i henhold til 100 i Lov om Social Service er 6 uger. Visitation Ple- Årsrapport 2012 Side 11 af 16

12 je har i disse fire sager ikke overholdt fristen. Center for Børn & Familie har modtaget tre klager. Centeret udtaler i en af sagerne, at der er tale om et svigt, fordi en bevilling til aflastning taget flere år tilbage ikke er blevet effektueret. Der blev straks taget skridt til at iværksætte aflastningen. Centeret havde vanskeligt ved at nå at behandle alle henvendelser inden for tidsrammerne. I konsekvens heraf blev der lukket for henvendelser i en uge i maj måned for at ekspedere ventende sager. Det ser ud til at have virket, idet der ikke efterfølgende har været klager over centerets sagsbehandlingstid. En borger klagede til Visitation Omsorg over ikke at blive ringet op, selv om der gentagne gange var lagt besked på telefonsvareren. Afdelingslederen skrev i sit svar til borgeren, at det nu er indskærpet, at tidsfrister skal overholdes, og at telefonsvarere skal aflyttes og besvares. Der er fem borgere, der har klaget over, at de ikke er blevet behandlet venligt og hensynsfuldt ved deres kontakt med kommunen. Ingen af dem har fået medhold i deres klage. Fælles for klagerne er, at borgeren ikke har følt, at der er blevet taget tilstrækkeligt hensyn til netop deres situation, hvilket har medført, at de har oplevet sagsbehandleren som uvenlig. Omvendt skal sagsbehandleren gøre borgerne opmærksom på de rettigheder og de pligter, de har. Det kan af og til føre til en konflikt, fordi borgeren opfatter pligterne som en trussel fra sagsbehandleren. Klager over vejledning har handlet om så forskellige ting som: Handicappet ung borger, hvor tre centre hver for sig har en del af sagsbehandlingen. Det gør det vanskeligt for borgeren at overskue sagen og den vejledning, der er givet, i sin helhed. Forkerte oplysninger om Skats åbningstider på Faxe Kommunes hjemmeside. Forskelligt svar ved beregning af boligydelse. Manglende vejledning om det kommende skoleår for et barn. Manglende vejledning om mulighed for at forlænge sygedagpenge. De to førstenævnte klager blev løst på en tilfredsstillende måde for borgeren. Sagen om beregning af boligydelse blev sendt videre til ankeinstansen. For så vidt angår de to sidstnævnte klager var der tale om misforståelser fra borgerens side. Klagerne over sagsoplysning og oplysningsskridt handler om, at nogle borgere mener, deres sagsbehandler ikke kender lovgivningen i tilstrækkeligt omfang, og at de som følge heraf ikke får den hjælp, de har krav på. Svarene viser, at der også på dette område har været tale om misforståelser, og at borgerne har fået de rette ydelser. Andre borgere protesterede mod at der blev indhentet flere lægelige op- Årsrapport 2012 Side 12 af 16

13 lysninger, idet de mente, at sagsbehandleren havde tilstrækkelige oplysninger til at komme videre med sagen. Det fremgik af klagerne, at egen læge havde vurderet, at borgerne ikke kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det viste sig, at de forskellige lægelige oplysninger gennem sagsforløbet var af divergerende karakter. Derfor var det nødvendigt at indhente nye oplysninger. Årsrapport 2012 Side 13 af 16

14 4 Generelle problemstillinger og anbefalinger. 4.1 Betjening af borgere. De fleste klager handler om betjening af borgere. Der har aldrig før været så mange klager på det område. En del af klagerne har handlet om, at borgere har følt sig provokeret af kommunale medarbejderes udtalelser og ageren, som blev opfattet som nedladende og arrogant. Der er nævnt eksempler som at man har afvist at besvare spørgsmål og afvist forslag til at komme videre. Desuden er nævnt sagsbehandlers manglende indsigt i sagen, eller at borgeren har få en sludder for en sladder. Planlagte møder er aflyst. En borger har fået afslag på en ansøgning på en gul post-it note. Andre har følt sig utilstrækkeligt informeret. Svarene på klagerne viser, at der ofte er tale om, at borger og medarbejder opfatter dialogen helt forskelligt men at der tilstræbes en gensidig respektfuld dialog, hvor der er opmærksomhed på, at borgeren får tilstrækkelig information. En klage handlede om, at en borger ikke kunne finde en brevkasse i de kommunale bygninger Frederiksgade 9 og Tingvej 7 i Haslev og derfor ikke kunne aflevere en ansøgning. Klagen medførte, at postkasserne i muren begge steder er blevet gjort mere synlige. Det fremgår af servicedeklarationen vedrørende henvendelser fra borgere, at betjeningen skal være imødekommende, kompetent og individuel. Hver fjerde af de borgere, der klagede, synes ikke, at medarbejderne lever op til det. Som nævnt i årsrapporten for 2011 har Center for Teknik & Miljø i 2012 sat en proces i gang, der har til formål at udvikle en ny og mere serviceminded kultur (servicegenet) og at forbedre kommunens kommunikation. Teknik & Miljø udtaler, at det er deres vurdering, at den ekstra fokus har haft en positiv betydning. Borgerrådgivernetværket har drøftet et projekt, der hedder Styrket Borgerkontakt. Projektet har hentet inspiration fra Holland, hvor der har været omfattende forsøg i store dele af det hollandske offentlige system, og hvor både metoder og resultater er dokumenteret. Resultaterne viser, at det er muligt, med enkle metoder, på én gang at begrænse antallet af egentlige klagesager, og samtidig øge både borgernes og de ansattes tilfredshed. Tidsforbrug og omkostninger reduceres samtidig voldsomt. Det sker ved at gå fra den sædvanlige tilgang til en mere opsøgende kontakt tidligere i forløbet, og at gennemføre den enkelte kontakt ved hjælp af enkle trin med inspiration fra god konflikthåndtering. Ved brug af kendte og velafprøvede teknikker fra mægling/mediation, bliver sagsbehandleren endnu bedre til at lytte til, og skabe løsninger sammen med borgeren. Årsrapport 2012 Side 14 af 16

15 Fonden for velfærdsteknologi har støttet projekter om Styrket Borgerkontakt i Favrskov og Furesø kommuner samt på Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler. I Favrskov Kommune deltog Plan & Byg og Natur & Miljø. I Furesø Kommune var det Børn & Unge, Visitationen og Byudvikling & Erhverv. Der er i oktober 2012 udarbejdet en rapport om forsøgene. Titlen er En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager. Resultatet viser, at når den særlige metode i Styrket Borgerkontakt anvendes i de to kommuner, lægges en klage ned i imellem 48 procent og 88 procent af sagerne. At en klage lægges ned betyder, at klageren vælger ikke at fastholde klagen, og at den dermed ikke videresendes i det sædvanlige klagebehandlingssystem. I disse tilfælde f.eks. til en juridisk afdeling eller en overordnet klageinstans. Desuden viser resultaterne i de to kommuner: Besparelser i tid og penge. Øget tilfredshed hos borgere og virksomheder. Øget arbejdstilfredshed og forbedret arbejdsmiljø. Optimering af læring. Projekt Styrket Borgerkontakt er også indført i Borgerservice og i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, i Sundhed & Omsorg i Århus Kommune, i Ydelsescenteret i Favrskov Kommune og i Natur & Miljø i Rudersdal Kommune. Der er tale om forholdsvis få kommuner, der arbejder med Styrket Borgerkontakt. Det ser imidlertid ud til, at der er gode resultater for såvel borgere, virksomheder som medarbejdere. Borgerrådgiveren anbefaler: At planerne om at rulle projekt Servicegen ud på organisationens øvrige områder fastholdes på baggrund af de gode erfaringer i Natur & Miljø. At det overvejes, hvorvidt projekt Styrket Borgerkontakt kan være en metode til at nedbringe klager over betjeningen af borgerne. 4.2 Helhed i sagsbehandlingen. Der har været klager fra borgere, der ikke mener, at det tværfaglige samarbejde fungerer godt nok. De har en oplevelse af, at der ikke er en fælles faglig koordinering og sammenhæng i sagsbehandlingen. Derfor efterlyser de en helhedsvurdering af den samlede livssituation for borgeren. Det kommer især til udtryk fra forældre til handicappede unge, der overgår fra Børn & Unge til voksenområdet, hvor flere afdelinger involveres i sagsbehandlingen. Forældrene bliver bekymrede, frustrerede, trætte, vrede og hjælpeløse på deres børns vegne. Direktionen er opmærksom på problemet og har da også allerede sat flere tiltag i gang. Der er nedsat en snitfladegruppe, der skal komme med forslag til, hvordan der kan arbejdes sammen om helhedsorienterede løsninger på trods af områdernes forskellige lovgivning og myndigheder, der hver især har kompetence til at træffe afgørelser. Årsrapport 2012 Side 15 af 16

16 Strukturen i den nye organisationsmodel, der er implementeret i 2012, er tilpasset mod en højere grad af sammenhæng, helhed og synergi i opgaveløsningen i hele kommunen. Direktørerne, som nu alle har base i samme bygning, skal sikre tværgående sammenhæng gennem involvering og engagement i den samlede ledelsesorganisation. Også det nye ledelsesgrundlag, der er på vej gennem organisationen, sætter fokus på helhed i forhold til den enkelte borger. Fra 1. marts 2013 er det også Udbetaling Danmark, der tager sig af boligstøtte, folkepension og beregning og udbetaling af førtidspension. Det er stadig kommunen, der afgør, om en borger er berettiget til førtidspension. Borgere med særlige behov kan dog fortsat henvende sig til Borgerservice, som skal hjælpe og vejlede. Det vil således ikke længere kunne klages til Borgerrådgiveren over sagsbehandlingen i de sager i det omfang, det er Udbetaling Danmark, der har foretaget sagsbehandlingen. Ved budgetforliget er der indgået aftale om, at der i 2013 iværksættes et arbejde, der fremmer den tværgående koordinering i kommunen med henblik på bedst mulig ressourceudnyttelse. Direktionen aflægger midt på året og sidst på året en status for dette arbejde i Økonomiudvalget. Da der således arbejdes med helhed i sagsbehandlingen på mange felter, vil borgerrådgiveren ikke anbefale flere tiltag, men vil i løbet af 2013 registrere, om tiltagene får den ønskede virkning, således at borgerne klager i mindre omfang over denne problemstilling. 4.3 Afsluttende kommentar. Udbetaling Danmark, som er en ny offentlig myndighed, overtager en række opgaver fra kommunerne. De har allerede overtaget ansvaret for barselsdagpenge og familieydelser. Årsrapport 2012 Side 16 af 16

Borgerrådgiver Årsrapport 2011

Borgerrådgiver Årsrapport 2011 Borgerrådgiver Årsrapport 2011 Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2011 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Side 1. Hovedkonklusioner 3 2. Borgerrådgiverens virksomhed i 2011 2.1 Opfølgning på Årsrapport

Læs mere

Borgerrådgiver Årsrapport 2009

Borgerrådgiver Årsrapport 2009 Borgerrådgiver Årsrapport 2009 Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Side 1. Hovedkonklusioner 3 2. Borgerrådgiverens virksomhed i 2009 2.1 Opfølgning på Årsrapport

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 07-10-2014 Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til Indledning

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Januar kvartal 2011 Opgørelser af 1. kvartal 2011 er udarbejdet i en lidt anden form end tidligere. Hensigten med dette er at

Læs mere

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Dato: 06-10-2006 Sagsnr.: 296894 Dok.nr.: 1964043 Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse: 1. Borgerrepræsentationens beslutning om

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i første halvdel

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Vejledning og digital forvaltning

Vejledning og digital forvaltning Kommunalretlig konference, 10. maj 2017 Vejledning og digital forvaltning Kommunalretlig konference 10. maj 2017 Lektor Rikke Gottrup, Juridisk Institut, SDU 1 Digitalisering og vejledning kommuner 2 24.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Svar på henvendelse fra Borgerrådgiveren om kurser i god sagsbehandling

Svar på henvendelse fra Borgerrådgiveren om kurser i god sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring NOTAT Til Borgerrådgiveren Svar på henvendelse fra Borgerrådgiveren om kurser i god sagsbehandling i KFF Borgerrådgiveren har ved

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere