9.august Børne-og undervisningsudvalget Folketinget. Vedr. genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9.august 2013. Børne-og undervisningsudvalget Folketinget. Vedr. genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser BUU Alm.del Bilag 273, FIV Alm.del Bilag 218 Offentligt 9.august 2013 Børne-og undervisningsudvalget Folketinget Vedr. genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen Jeg har i vedlagte to breve søgt at forklare Børne- og Undervisningsministeren, at Undervisningsministeriet i højeste grad indholdsmæssigt bør være interesseret i at medvirke til at sikre, at der sker en genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen, så læreruddannede fortsat kan erhverve en psykologuddannelse. Jeg har argumenteret med, at folkeskolen har haft behov for læreruddannede psykologer siden 1944 især til at medvirke til at arbejde med udvikling af almenundervisningen og øget inklusion. Jeg har medtaget i denne henvendelse til Børne- og Undervisningsudvalget de to skrivelser til ministeren, hvor der argumenteres for dette (er tidligere sendt til udvalget). Jeg er selvfølgelig helt indforstået med, at selve uddannelsen henhører under ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, men Børne- og Undervisningsministeriet bør indholdsmæssigt medvirke til at sikre, at cand.pæd.psyk.uddannelsen omsider bliver genetableret. Alligevel modtager jeg nedenstående svar på en henvendelse til minister Christine Antorini fra kontorfunktionær Bart de Vries. Jeg har derfor skrevet tilbage til minister for Børne og Undervisning, Christine Antorini og mindet om Undervisningsministeriets interesse gennem mange år for at fastholde læreruddannede psykologer tidligere skolepsykologer af hensyn til undervisningen i folkeskolen. Jeg håber, at Børne- og Undervisningsudvalget vil medvirke til at sikre, at den sag bliver løst? Hele korrespondancen er medtaget i vedlagte notat startende med tredje henvendelse til minister Christine Antorini: Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini 9.august 2013 Kære Christine Vedr. gentablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen Jeg har i vedlagte to breve søgt at forklare Børne- og Undervisningsministeren, at Undervisningsministeriet i højeste grad indholdsmæssigt bør være interesseret i at medvirke til at

2 sikre, at der sker en genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen, så læreruddannede fortsat kan erhverve en psykologuddannelse. Jeg har argumenteret med, at folkeskolen har haft behov for læreruddannede psykologer siden 1944 især til at medvirke til at arbejde med udvikling af almenundervisningen og øget inklusion. Jeg har medtaget i denne henvendelse de to skrivelser til ministeren, hvor der argumenteres for dette (er tidligere sendt). Jeg er selvfølgelig helt indforstået med, at selve uddannelsen henhører under ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, men Børne- og Undervisningsministeriet bør indholdsmæssigt medvirke til at sikre, at cand.pæd.psyk.uddannelsen omsider bliver genetableret. Alligevel modtager jeg nedenstående svar på en henvendelse til dig fra kontorfunktionær Bart de Vries. Jeg må herudover minde om, at Undervisningsministeriet som ministeriet for folkeskolen - gennem mere end 40 år har været fagligt meget optaget af at sikre, at der ved de skolepsykologiske rådgivninger (nu pædagogisk-psykologiske rådgivninger -PPR) har været læreruddannede psykologer som en helt central faggruppe og som ledere for PPR. Det fremgår bl.a. af en række undervisningsministerielle betænkninger, rapporter, lovgivning, vejledninger samt udvalgsrapporter til ministeren, bl.a.: Kempudvalget fra 1971 Ulrichudvalget fra 1983 Undervisningsministeriet PPR-projekt fra 1997 Vejledning om PPR fra 2000 Bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger siden 1972 Anbefaling 1 fra Skolens rejsehold til Undervisningsministeren fra juni 2010 Jeg håber derfor, at du vil sikre, at ministeren for Forskning, Innovation og Videregåendene Uddannelser er helt bekendt med folkeskolens interesse og behov for, at det fortsat skal være læreruddannede psykologer i folkeskolen, der kan medvirke til at udvikle en almenundervisning, hvor flest mulige elever undervises inden for rammerne af den almene klasse med den fornødne faglig støtte, jfr, den nyeste rapport fra SFI Kommuners Omstilling til øget Inklusion pr. marts 2013 hvor der klart konkluderes, at skoler har brug for langt mere støtte fra PPR på det pædagogisk og didaktiske område? Venlig hilsen Bjarne Nielsen Formand for Pædagogiske Psykologers Forening

3 Reference: K.391 Kære Bjarne Nielsen Tak for din mail. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil behandle din henvendelse, da den indholdsmæssigt hører til under dette ministerium. Med venlig hilsen Bart de Vries 7.juli 2013 Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini Kære Christine Antorini Den 23. juni skrev jeg et enslydende brev til dig og Uddannelsesminister Morten Østergaard om genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen. Jeg har nu modtaget svar fra minister Morten Østergaard om sagen. Svaret er af en sådan kort og overordnet art, jeg har været nødt til at at sende nedenstående gensvar. Jeg er fuldt vidende om, at de videregående uddannelser henhører under Uddannelsesministeren, men denne sag vedrører i lige så høj grad ministeren for folkeskolen. Begrundelsen for dette skyldes, at de læreruddannede psykologer siden begyndelsen af 1970erne har været den bærende faggruppe i PPRs virksomhed. Genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen hænger i høj grad sammen med PPRs mulighed for at udgøre et kvalificeret tværfagligt hjælpesystem for folkeskolen såvel i forhold til elever med særlige behov som i forbindelse med udvikling af almenundervisningen og arbejdet med øget inklusion, jfr. bilag 2 i min oprindelige henvendelse fra 23.juni. Jeg håber derfor, at du vil udnytte din indflydelse til sammen med Morten Østergaard at sikre, at denne sag bliver løst tilfredsstillende til gavn for folkeskolen. Venlig hilsen Bjarne Nielsen

4 Efterfølgende er først minister Morten Østergaards svar fra 3.juli d.å. og derefter mit gensvar Modtaget på mail 3.juli 2013 Kære Bjarne Nielsen Tak for din henvendelse ved af 23. juni 2013 om oprettelse af uddannelsesforløb, der kan give læreruddannede adgang til at opnå psykologautorisation. Du henviser bl.a. til mit svar af 10. juni 2013 til KL og Danmarks Lærerforening. I dette svar har jeg taget til efterretning, at Aarhus Universitet ikke længere finder det fagligt forsvarligt at udvikle et uddannelsesforløb for folkeskolelærere med henblik på at opnå psykologautorisation inden for den ramme, som var aftalt med KL. Endvidere har jeg oplyst, at det følger af universitetsloven, at jeg ikke har mulighed for at tvinge Aarhus Universitet til at indfri den indgåede aftale om det nævnte uddannelsesforløb. Derfor finder jeg ikke længere grundlag for at fortsætte overvejelserne om at oprette et videreuddannelsesforløb, der giver læreruddannede adgang til at opnå psykologautorisation. Jeg er imidlertid helt enig med dig i, at der også fremover vil være behov for psykologfaglig bistand med godt kendskab til folkeskolens store udfordringer, herunder i arbejdet med øget inklusion gennem udvikling af almenundervisningen. Derfor finder jeg det relevant, at vi nu får sat en drøftelse i gang med uddannelsessektoren om, hvordan denne uddannelsesopgave mest hensigtsmæssigt kan løses. Med venlig hilsen Morten Østergaard Vedr. genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen gensvar til minister Morten Østergaard

5 Kære Morten Østergaard Mange tak for dit svar på mail af 3.juli d.å. vedrørende genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen. Jeg ser meget frem til, at der besluttes konkrete løsninger på dit ønske om at sikre, at folkeskolen får psykologfaglig bistand af psykologer med godt kendskab til folkeskolens udfordringer, som det har været tilfældet siden 1944 gennem læreruddannede psykologer. Jeg bliver dog nødt til at tilkendegive, at jeg i min henvendelse fremkom med nogle ret præcise vurderinger og spørgsmål, som jeg ikke har fået svar på og ej heller kommentarer til. Ministeriets begrundelse for ikke længere at fortsætte overvejelserne om at oprette et videreuddannelsesforløb, der giver læreruddannede adgang til at opnå psykologautorisation bygger på et svar fra Aarhus Universitet fra 19.marts d.å. Her tilkendegives, at universitetet ikke på fagligt forsvarlig måde ser sig i stand til at imødekomme ministeriets ønske om at gennemføre den aftalte model, som Aarhus Universitet ellers selv havde udarbejdet. Jeg har fulgt det helt urimeligt lange sagsforløb om genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen siden 2001 på tætteste hold i min egenskab af formand for Pædagogiske Psykologers Forening, jfr. bilag 1 i den fremsendte forespørgsel. Jeg har desuden haft dialog med den øverste ledelse på Aarhus Universitet i 2012 såvel skriftligt som i møde. Jeg mener at have ganske god grund til at antage, at de egentlige motiver til svaret fra Aarhus Universitet i hvert fald rummer to hovedmotiver, der ikke fremgår af svaret fra Aahus Universitet: Det har dels været svært for ledelsen at få det faglige miljø på universitetet til at acceptere opgaven, jfr. min oprindelige henvendelse samt nedenstående punkt 1 og 2, og da uddannelsen heller ikke virker så økonomisk attraktiv for universitetet, så har det været en mulighed at sige nej tak til opgaven. Disse motiver må være kendt i Uddannelsesministeriet? Jeg synes derfor, at ministerens begrundelse for at opgive overvejelserne om at oprette et videreuddannelsesforløb, der giver læreruddannede adgang til at opnå psykologautorisation, som det er beskrevet i psykologloven, hviler på et meget ringe fagligt grundlag. Hovedvurderingerne og de vigtigste spørgsmål i min henvendelse var: 1. Dansk Psykologforening og de psykologiske institutter på universiteterne i Aarhus og København har siden 2000 forhindret erhvert løsningsforslag, der indebar genetablering af af cand.pæd.psyk.uddannelsen. Begrundelserne har været tilsyneladende faglige, men det er meget svært at se bort fra, at de fagpolitiske begrundelser har været de bærende. Der har ikke fra ministeriets side været skåret igennem på trods af, at cand.pæd.psyk.uddannelsen er klart beskrevet i psykologloven, der er vedtaget af folketinget i Aarhus Universitet beskrev selv allerede i 2008 en 3½ års uddannelse, der rummede de fornødne ECT-point.

6 Rektor Lauritz B. Holm skriver i mail til mig den 16.februar 2012, at Aarhus Universitet arbejder på et udkast til beskrivelse af kandidatuddannelsen til indsendelse til akkreditering pr. 1.maj Året efter den 19. marts 2013 tilkendegiver Aarhus Universitet så, at det ikke kan lade sig gøre. Hvad er begrundelserne for, at Aarhus Universitet er blevet uenig med sig selv? Igen er det min vurdering, at de fagpolitiske motiver har fået overtaget, og DPU-delen af Aarhus Universitet er helt sat ud på et sidespor. Aarhus Universitet tilkendegiver end ikke, hvorledes rammerne kunne ændres, således at indholdet og rammerne for en cand.pæd.psyk.uddannelse vil kunne være tilfredsstillende. Igen tager jeg det som udtryk for, at de fagpolitiske motiver har været bestemmende at man ikke ønsker en genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen selv om den som sagt fremgår af psykologloven. 3. Hvorfor har Aarhus Universitet ikke inddraget DPU i tilrettelæggelsen af uddannelsen i betragtning af, at DPU og tidligere Danmarks Lærehøjskole har stået for candpæd.psyk.uddannelsen i alle årene siden 1965? 4. I min forespørgsel har jeg beskrevet det helt urimeligt lange sagsforløb siden 2000, som jeg håber, at ministeren også er enig med mig i forekommer helt uantageligt, jfr. bilag 1 i oprindelige henvendelse af 23. juni d.å.? 5. Minister Morten Østergaard skriver i svaret til mig, at det ikke er muligt i henhold til universitetsloven at tvinge Aarhus Universitet til at indfri den aftale, som de selv har indgået om at genetablere cand.pæd.psyk.uddannelsen. Men det må da være muligt inden for den samlede uddannelsessektor at sikre, at en uddannelse, som folketinget selv har vedtaget i 1993 bliver gennemført ved en uddannelsesinstitution eller i samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner herunder fx det tidligere DPU? Det er måske også noget af det, der ligger i tilsagnet fra ministeren om at finde en løsning? De læreruddannede psykologer har siden 1960erne været grundstammen i PPRs virksomhed som fagligt hjælpesystem for folkeskolen både i form af lederopgaverne af PPR og i forhold til psykologopgaverne ikke mindst i forhold til folkeskolens store inklusionsopgaver. Derfor er det i virkeligheden PPRs fortsatte eksistens som et fagligt kvalificeret hjælpesystem i folkeskolen, der er på spil i forbindelse med at få denne sag løst. Det er således i lige høj grad en sag af stor vigtighed for ministeren for folkeskolen Børne- og Undervisningsministeren. Men jeg er i virkeligheden kun optaget af at få løst denne sag på en fagligt tilfredsstillende måde, så vi kan fastholde de kvaliteter, som PPR-systemet har udgjort for folkeskolens indsats for elever med særlige behov samt i forbindelse med udvikling af almenundervisningen, jfr. bilag 2 i oprindelige henvendelse af 23.juni d.å.. Det kræver efter min bedst overbevisning og med

7 henvisning til praksis fra de sidste mere end 40 år, at der fortsat er læreruddannede psykologer, der kan tage del i dette arbejde. Måske kan der tænkes alternative løsninger ved at ændre på psykologloven og reglerne for, hvem det er relevant og nødvendigt at sikre autorisation, fx til individuelle behandlingsforløb? Det er dog vigtigt, at det klart fremgår af psykologloven, at de i loven nævnte psykologuddannelser er fagligt ligeværdige, så vi undgår myter om A- og B- psykologer. Jeg håber, at du vil drage omsorg for, at der fremkommer svar på mine spørgsmål, og at erfaringerne for dette lange tidsforløb bliver brugt konstruktivt til at sikre en hurtig løsning på sagen? Jeg bistår meget gerne i de fortsatte overvejelser, såfremt der måtte være behov herfor. Venlig hilsen Bjarne Nielsen Formand for Pædagogiske Psykologers Forening (tidl. Skolepsykologernes Landsforening) Gensvaret er sendt med enslydende indhold til minister Morten Østergaard (ansvarlig bl.a. for videregående uddannelser), minister Christine Antorini (ansvarlig bl.a. for folkeskolens forhold) samt til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser og til Børneog Undervisningsudvalget

8 Pædagogiske Psykologers Forening Stockholmsgade København Ø Tlf b 23.juni 2013 Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini Forspørgsel om genoprettelse af cand.pæd.psyk.uddannelsen

9 Siden 2000 har der været ført drøftelser om genopretning af cand.pæd.psyk.uddannelsen i forlængelse af, at denne uddannelse udgik af kandidatuddannelserne på Danmarks Pædagogisk Universitet (DPU) i 2004, hvor alle kandidatuddannelser blev to-årige. Derfor passede den 3-årige cand.pæd.psyk.uddannelse efter DPUs mening ikke ind i dette mønster. Efterfølgende er der i bilag 1 beskrevet det langstrakte forløb siden 2000 om genetablering af uddannelsen, hvor det har været meget tydeligt, at der har været mange interesser, der har søgt at forhindre, at der findes en løsning på dette spørgsmål. Bilag 2 omhandler kort faglig argumentation for, hvorfor det er vigtigt, at cand.pæd.psyk.uddannelsen fortsat består. Psykologtitlen er beskyttet i psykologloven, hvor kun to uddannelser berettiger til psykologtitlen nemlig cand.pæd.psyk.- og cand.psyk.uddannelsen. Folketinget har vedtaget dette, så det vil være et vigtigt spørgsmål for mig at rejse, om ikke uddannelsessystemet bør kunne levere de uddannelser, som folketinget har vedtaget? Senest har Aarhus Universitet skrevet til minister Morten Østgergaard, at de fagligt ikke kan tilrettelægge en cand.pæd.psyk.uddannelse inden for de aftalte rammer på 3½ år oveni en professionslæreruddannelse + liniefag i specialpædagogik + speciale inden for det specialpædagogiske område + mindst to års undervisningspraksis. Det virker jo lidt besynderligt, eftersom Aarhus Universitet allerede i 2008 selv udarbejdede den nævnte model og påviste, at de nødvendige ECT-point er til stede. Det virker også underligt, når det forholder sig sådan, at den hidtidige uddannelse som cand.pæd.psyk. gennem alle 40 år har været en 3-årig kandidatuddannelse oveni en læreruddannelse. Endelig forekommer det uforklarligt, at Aarhus Universitet (Psykologisk Institut) på intet tidspunkt har søgt at inddrage psykologafdelingen på det tidligere DPU, idet det forekommer nærliggende at inddrage ekspertisen her, hvor der i forvejen er stor succes med den to-årige kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi. Det må være muligt at lave en vis koordination af konkrete fag. I hele tidsforløbet siden 2000 har de psykologiske institutter på universiteterne i Aarhus og København været hårdnakkede modstandere af enhver løsningsmodel, og de har været støttet af Dansk Psykolog Forening. Vi er derfor meget spændte på, hvilke muligheder ministeren ser for at få løst dette klare behov, som står meget centralt i forhold til folkeskolens store udfordringer med at arbejde med øget inklusion gennem udvikling af almenundervisningen? 20.juni kom der endnu en faglig rapport, der klart konkluderer, at folkeksolens lærere har brug for psykologer med didaktiske kompetencer inden for skoleområdet (SFI og Aarhus Universitet Dokumentationsprojektet: Kommunernes Omstilling til Øget Inklusion pr. marts 2013 s ). Udviklingen er gået fra, at cirka 2/3 af psykologerne på PPR har været læreruddannede, men nu er

10 det omvendt. Det store flertal af cand.pæd.psyk er er i 50erne og 60erne, så det haster med at finde en løsning. Det er meget vigtigt, at en løsning respekterer fortsat ligeværdighed mellem de eksisterende psykologgrupper om fornødent gennem en ændring af psykologloven og reglerne for autorisation. I hele forløbet siden 2004 har mange færdiguddannede kandidater i den to-årige uddannelse i pædagogisk psykologi på DPU efterspurgt deres meritmuligheder for at færdiguddanne sig til psykolog, som mange finder, at de er blevet lovet af det daværende DPU. Hertil kommer de mange lærereuddannede, der forsøger at tilrettelægge deres fremtidige uddannelsesplaner i forhold til cand.pæd.psyk.uddannelsen, og som oplever den store usikkerhed om opstartstidspunkt, der hvert år bliver ændret. Venlig hilsen Bjarne Nielsen Formand for Pædagogiske Psykologers Forening (tidl. Skolepsykologernes Landsforening) Forespørgelsen er sendt med enslydende indhold til minister Morten Østergaard (ansvarlig bl.a. for videregående uddannelser), minister Christine Antorini (ansvarlig bl.a. for folkeskolens forhold) samt til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser og til Børne- og Undervisningsudvalget) Bilag1 Tidsforløb af sagsbehandlingen af genoprettelse af cand.pæd.psyk.uddannelsen Forhistorien og begrundelsen for uddannelsen som vigtig for folkeskolen Folkeskolens behov for læreruddannede psykologer har været tydeligt siden 1930erne, hvor de første skolepsykologstillinger blev oprettet. Det drejede sig om læreruddannede med en efterfølgende uddannelse som mag.art i psykologi (fem-årig forskningsuddannelse). I 1944 blev cand.psyk.uddannelsen påbegyndt på Københavns Universitet for at sikre dette behov. Den psykologiske kandidateksamen bestod af 3 år som overbygning på en læreruddannelse.

11 I 1960 blev cand.psyk.uddannelsen 5-årig, og der var ikke krav om en læreruddannelse, selv om læreruddannede fortsat var optagelsesberettigede også selv om de ikke havde gymnasieuddannelse. I 1965 blev cand.pæd.psyk.uddannelsen påbegyndt på Danmarks Lærerhøjskole (DLH). Der var tale om en 3-årig kandidatuddannelse, der forud krævede læreruddannelse med liniefag i specialpædagogik. Sidstnævnte kunne erstattes af et ét-årigt fuldtids årskursus i psykologi på DLH. Uddannelsen som cand.pæd.psyk. blev videreført på DLH og senere DPU frem til 2004 med lidt varierede former. Der var hele tiden tale om en tre-årig overbygning på læreruddannelsen i en periode med et praktikforløb på ¼ årsværk. I de senere år optog man også fx pædagoger og sygeplejersker. I 1993 blev psykologloven vedtaget. Her ligestilles de to psykologuddannelser cand. psyk. og cand.pæd.psyk. med baggrund i identiske krav i psykologifag og eksamenskrav med udveksling af censorer, som det har været tilfældet fra uddannelsens start i Begge psykologuddannelser giver mulighed for at søge at gennemføre autorisationsuddannelse og søge autorisation hos psykolognævnet. Fra 2004 overgik alle kandidatuddannelser på DPU til at være to-årige herunder en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi. Den tre-årige cand.pæd.psykuddannelse passede ikke ind i dette system. Det langstrakte forløb i debatten om videreførsel af cand.pæd.psyk.uddannelsen Eftersom folkeskolens behov for læreruddannede psykologer ikke er blevet mindre med årene, jfr. bl.a. det aktuelle behov for arbejdet med inklusion og udvikling af almenundervisningen, har der siden 2000 været ført intensive drøftelser om, hvorledes cand.pæd.psyk.uddannelsen kan videreføres. Drøftelserne har været ført på DPU, med universiteterne, i de involverede ministerier, i de faglige foreninger herunder Danmarks Lærerforening samt ikke mindst fra arbejdsgiverside repræsenteret af Kommunernes Landsforening. I de første år var debatten centreret om krav fra DPU om, at en ny cand.pæd.psyk.uddannelse skulle bestå af år. På dette tidspunkt blev det 4-årige forløb afvist af bl.a. Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL) under henvisning til, at det betød et ekstra studieår i forhold til den tidligere uddannelse som cand.pæd.psyk. Ministeriet for Videnskab og Forskning m..v. har været engageret i sagsforløbet gennem hele tidsperioden siden Der har været nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra universiteternes psykologiske institutter og KL, og der er fremkommet rapporter med forskellige forslag.

12 PÅ DPU mente nogle i lang tid, at den nye to-årige kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi kunne tilfredsstille kommunernes behov for faglig hjælp fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Lignende forslag har været gentaget flere gange i forløbet om at oprette særlig autorisation for pædagogisk psykologer i forbindelse med at etablere en særlig uddannelse for disse, der ikke giver mulighed for at betegne sig som psykolog i henhold til psykologloven, og dermed heller ikke mulighed for at søge autorisation hos psykolognævnet. Over for dette har ikke mindst Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening fremhævet, at dette uvægerligt vil føre frem til A og B psykologer, og at det vil være nærmest umuligt at forklare forældre m.fl., at B psykologer kan bruges fornuftigt. Kommunernes Landsforening ved formanden har i mange skrivelser til Videnskabsministeren gennem årnene begrundet kommunernes og folkeskolens behov for genetablering af cand.pæd.psyk.uddannelsen, bl.a. i skrivelser til ministeren af 17/5-2002, 29/6-2005, 16/ , 15/ Det samme har været tilfældet i et tilsvarende antal skrivelser fra Danmarks Lærerforening ved formanden. Herudover har der i forløbet været fulgt op med møder i ministeriet og direkte kontakter. Videnskabsministeriet har siden 2005 fremlagt forskellige modeller for udformning for en cand.pæd.psyk.uddannelse, der sikrer, at den er på niveau med cand.psyk.uddannelsen, således at den giver adgang til den generelle psykologautorisation. Der har været forslag om en ny tre-årig kandidatuddannelse, et fordelt forløb med en to-årig kandidatuddannelse med en overbygning på 1 eller 1½ år. Der har også været et forslag om, at læreruddannede skulle have en fast merit på bacheloruddannelsen på psykologistudiet på fx 2 år. I alle tilfælde har der været modstand mod forslagene fra de universiteter, der udbyder cand.psyk.uddannelsen med henvisning til, at disse modeller ikke sikrer de nødvendige ECT-point. I 2008 fremlagde Aarhus Universitet et forslag med en 2-årig kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi ovenpå en professionsbachelor som lærer med liniefag i specialpædagogik og speciale inden for det specialpædagogiske område. Efter mindst 2 års erfaring som lærer skal der herefter gennemføres en 1½ årig masteruddannelse, før den studerende kan kaldes cand.pæd.psyk. og dermed psykolog i henhold til psykologloven. Modellen blev beskrevet som rummende de nødvendige ECT-point. Denne model blev godkendt af Videnskabsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening. Videnskabsministeriet gennemgik modellen på møde med Aarhus universitet den 5.januar 2010, hvor begge parter blev enige om indholdet med den forståelse, at studerende til den nye kandidatuddannelse skulle kunne optages i Modellen blev derefter beskrevet nærmere i fællesskab mellem medarbejdere i Videnskabsministeriet og Aarhus Universitet.

13 7.februar 2011 skriver departementschef Uffe Toudal Pedersen til rektor Lauritz B. Holm fra Aarhus Universitet og beder rektor om at gå i gang med at udvikle det nye uddannelsesesforløb herunder beskrive procesforløb og tidsplan. 16.februar 2012 skriver rektor Lauritz B. Holm ved fuldmægtig Julie Goodall til formanden for Pædagogiske Psykologers Forening, at Aarhus Universitet er i gang med at beskrive uddannelsen, så den kan fremsendes til akkreditering inden 1.maj Kommunernes Landsforening fremsender i forløbet vurdering af såvel behov som antal studerende, bl.a. i skrivelse til Aarhus Universitet af 6/ KL s vurdering gentages i møde i Forskningsministeriet den 9/ Aarhus Universitet ved rektor Lauritz B. Holm skriver til Ministeriet for Forskning m.v. den 19/3-2013, at universitetet ikke ser sig i stand til udfylde den aftalte uddannelsesmodel på en fagligt forsvarligt måde. Der henvises til grundige sonderinger med de faglige miljøer, og at den ikke vil kunne indeholde de nødvendige ECT-point. I stedet omtales alternative modeller, og der foreslås en snarlig drøftelse med ministeriet og Kommunernes Landsforening. Kommunernens Landsforening og Danmarks Lærerforening har 11/ fremsendt fælles skrivelse til Forskningsminister Morten Østergaard og Børne og undervisningsminister Christine Antorini og anmodet om et møde om sagen. Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard fremsender svar til formand for KLs Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl og næstformand for Danmarks Lærerforening Dorte Lange den 10.juni d.å., hvor han tilkendegiver, at ministeriet ikke har har mulighed for at tvinge Aarhus Universitet til at indfri den indgåede aftale om uddannelsesforløbet for cand.pæd.psyk.uddannelsen. Samtidig tilkendegives et løfte om at drøfte med uddannelsessektoren, hvordan det sikres, at folkeskolen også fremover får den fornødne psykologfaglige bistand knyttet til skolerne. 23.juni 2013 Bjarne Nielsen Bilag 2 Faglig argumentation for, at kommuner fortsat har behov for en cand.pæd.psyk. uddannelse i folkeskolen Folkeskolen har som nævnt i mange år haft brug for læreruddannede psykologer. Cand.psyk.uddannelsen, der opstod i midten af 1940erne var oprindelig en tre-årig overbygning på læreruddannelsen.

14 Da cand.psyk.uddannelsen blev femårig, blev grunden lagt for den treårige cand.pæd.psyk.uddannelse fra 1960erne fortsat oven i en læreruddannelse. Begge psykologuddannelser har altid været ligeværdige psykologuddannelser, hvilket også fremgår af psykologloven fra I 1971 blev den lovgivningsmæssige grund lagt for udbygning af skolepsykologisk rådgivning (nu Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR) for samtlige kommuner i landet ofte i form af et fælleskommunalt samarbejde. Kemp-udvalget lagde i 1971 rammerne for det tværfaglige personale, hvor der psykologmæssigt var læreuddannede psykologer (skolepsykologer) og ikke-læreruddannede psykologer (psykologer, der efterfølgende skulle gennemføre en to-årig klinisk efteruddannelse, der blev godkendt af Undervisningsministeriet). Fra starten var der omkring dobbelt så mange skolepsykologer som kliniske psykologer. Psykologernes arbejde blev beskrevet i en række rapporter og betænkninger (Kemp (1971), Ulrich (1983), PPR-rapport (1996) og PPR-vejledning (2000). Psykologarbejdet blev tilsvarende beskrevet i skiftende bekendtgørelser og vejledninger for folkeskolens specialundervisning siden Psykologarbejdet har altid været to-delt: Arbejdet med enkeltelevers problemer/udfordringer Arbejdet med det pædagogiske miljøs indhold og oganisation Førstnævnte arbejde indebærer bl.a. faglig udredning af elever med særlige behov med forslag om henvisning til specialforanstaltninger.. Sidstnævnte omfatter mange typer af bredere indsatsformer med fokus på at udvikle skolens/klassers læringsmiljø herunder medvirke til at udvikle faglige kompetencer hos lærerne. PPRs styrke har altid været dets tværfaglighed med forskellige typer af psykologer samt overvejende læreruddannede konsulenter med forskellig specialpædagogisk erfaring. Det giver PPR mulighed for at medvirke i alle typer af faglige opgaver på skolen i forhold til såvel enkeltelever som grupper, klasser, systemer samt hele skolen som institution. Det gælder også på småbørnsområdet med dets forskellige institutionstyper. Ikke mindst har samspillet mellem de læreruddannede psykologer og de ikke-læreruddannede psykologer været meget frugtbart siden begyndelsen af 1970erne. De læreruddannede psykologer har et værdifuldt kendskab til skolen som system og kultur. De kender lærernes arbejdsopgaver og vilkår. I den nuværende situation, hvor der er fokus på øget inklusion, medfører det et intensiveret fokus på udvikling af den almindelige undervisning. Det medfører et skift fra primært at betragte elevers problemer som individuelle problemer, der kræver diagnosticering og henvisning til

15 specialforanstaltninger, til at skulle ses i sammenhæng med elevens samlede situation i skole, fritid og hjem den systemorienterde synsvinkel. De læreruddannede psykologer har altid været dem, der har haft de bedste kompetencer til at arbejde med de pædagogisk-psykologiske problemstillinger på skolen og i den enkelte klasse. Det er en helt uvurderlig kompetence både at have psykologfaglig viden og kendskab til børns udvikling og risiko for fejludvikling, grundlæggende didaktisk viden og erfaring og samtidig kunne sætte det ind i en samlet organisationsmæssig ramme. Det er hensigtsmæssigt at have disse kompetencer samlet i én psykologindsats. Det har været PPRs store styrke gennem årene siden Der er nu vedtaget en inklusionslovgivning i folketinget, hvor specialundervisningsbegrebet bliver forbeholdt elever, der går i specialskole/klasse eller har behov for mindst 12 ugentlige støttelektioner. PPR skal fortsat medvirke med faglig udredning og fremsættelse af forslag til specialforanstaltninger for disse elever på vegne af skolelederen. Det betyder en skærpelse af kravene til PPR s medarbejderes føling med og kendskab til almenundervisningen. For elever med mindre behov end 12 ugentlige lektioner skal PPR medvirke med at udvikle og kvalificere almenundervisningen. Det vil blive beskrevet i en kommende vejledning, hvor der vil blive stillet forventninger til PPR-psykologerne om dels at medvirke i samarbejdet på skolen mellem lærere, faglige ressourcelærere og skoleleder i skolens ressourcecenter, og dels at kunne medvirke med en række relevante bredere indsatsformer i forhold til lærere, skole og forældre, jfr. efterfølgende bilag. Det vil kræve, at PPR råder over et tilstrækkeligt antal læreruddannede psykologer, der med sin dobbeltuddannelse og lærererfaring vil kunne sikre, at det samlede PPR inkl. begge psykologgrupper kan bistå lærerne og skolen i udvikling af almenundervisningen og skolen som system. 23.juni 2013 Bjarne Nielsen

Pædagogiske Psykologers Forening

Pædagogiske Psykologers Forening Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 200 Offentligt 1 Pædagogiske Psykologers Forening Stockholmsgade 27-2100 København Ø Tlf. 35 25 97 25 - E-mail:

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 104 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd fælles med videnskabsministeren - i Folketingets Uddannelsesudvalg.

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spørgeskema Status pr. 1.august 2007 1. Kommunenavn Antal indbyggere_ A. ORGANISERING 2. Under hvilken forvaltning /afdeling henhører PPR? Skole-/kultur Børn og unge

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv Ballerup Lærerforening April 2008 Indledning Ballerup Lærerforening har netop gennemført en undersøgelse af rummeligheden

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del på Spørgsmål 61 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune.

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune. Kommunalvalg 2017 Valgmøde om folkeskolen tirsdag den 14. november kl. 19.00 21.00 Festsalen Korsvejen Skole. Paneldebat med: Allan Andersen (A), Ingelise Andersen (B), Carsten Fuhr (C), Paw Karlslund

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt Notat Til Forskningsudvalget Folketinget Den 1. december 2014 Orientering om udbud af efter- og videreuddannelse til grundskolens lærere Som opfølgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 28 Regionshuset Viborg Psykiatri-social Skottenborg

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt Notat Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 14. december 2014 Bilag til svar på FIV alm del spørgsmål

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Eliteuddannelse i Danmark

Eliteuddannelse i Danmark Eliteuddannelse i Danmark - Politikpapir vedtaget i Uddannelsespolitisk udvalg, november 2008 I april 2006 kom begrebet eliteuddannelse på den politiske dagsorden, da regeringen præsenterede sin globaliseringsstrategi.

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Roskilde Universitet ruc@ruc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Inklusionsundersøgelse. Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29

Inklusionsundersøgelse. Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 Inklusionsundersøgelse Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 Elever med særlige behov Er der i dine klasser elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer? Har du elever i dine klasser, som

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 295 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 295 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 295 Offentligt Aalborg, 02.09.2013 PK/bha_UVM_09_2013 Undervisningsminister Christine Antorini Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse

Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til DLFs Hovedstyrelse Jeg stiller op til Hovedstyrelsesvalget i DLF, da jeg gerne vil repræsentere Østjylland centralt

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

For Pædagogiske Psykologers Forenings generalforsamling på Hotel Nyborg Strand Tirsdag den 13. marts 2012

For Pædagogiske Psykologers Forenings generalforsamling på Hotel Nyborg Strand Tirsdag den 13. marts 2012 1 Mundtlig beretning For Pædagogiske Psykologers Forenings generalforsamling på Hotel Nyborg Strand Tirsdag den 13. marts 2012 Den mundtlige beretning er et aktuelt supplement til den skriftlige beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere