FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011"

Transkript

1 FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011 FORMÅL OG BAGGRUND På et fællesmøde på Nysted Gamle Rådhus 19. april 2010 mellem repræsentanter for et bredt udsnit af Nysteds Foreningsliv samt politikere og embedsmænd fra Guldborgsund Kommune blev det diskuteret, hvordan man bedst kunne omsætte visionerne i den nye Kommuneplan til praktiske initiativer og konkrete aktiviteter for at fremme udviklingen i Nysted og omegn. Man ville som udgangspunkt udarbejde et fælles oplæg til en overordnet handlingsplan for Nysted og Omegn. Til at forestå det praktiske arbejde etablerede man med kommunens anbefaling en repræsentativ styregruppe bestående af Formanden for Nysted Erhvervs- og Turistforening (NET), Formanden for Nysted og Omegns Fællesråd (NOF), Formanden for Nysted Facaderåd og Foreningen Nysted Vandtaarn, Formanden for Havnefronten i Nysted og Formanden for Nysted Bevaringsforening. Gruppen har udarbejdet oplæg til en sådan helhedsplan, som blev drøftet på et møde oktober 2010 i byrådssalen i Nysted Gamle Rådhus med repræsentanter for 22 foreninger i Nysted og Omegn. Der var her tilslutning til oplæggets tematisering og til afholdelse af et borgermøde i november 2010 med udgangspunkt i oplægget fra styregruppen. En debat mellem byens borgere om den fremtidige anvendelse af de kommunale bygninger gav anledning til, at borgmesteren indkaldte til borgermøde om de kommunale bygningers anvendelse i december Styregruppen afventede derfor kommunens beslutninger i sagen, inden der indkaldtes til borgermøde. Kommunens beslutning i sagen forelå 7. april 2011, og gruppen indkaldte til borgermøde i Skansepavillionen den 18.maj med udgangspunkt i styregruppens oplæg. På borgermødet, hvor viceborgmester Flemming Jantzen virkede som ordstyrer, deltog ca. 80 personer. Mødet var kendetegnet ved en positiv stemning og et betragteligt engagement fra deltagerne. Resultatet af drøftelserne på mødet er indarbejdet i det her fremlagte Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn. I løbet af foråret 2011 er der desuden gennemført et projekt: Udviklingsstrategier for Nysteds historiske bymidte finansieret af en bevilling til Nysted Bevaringsforening på kr fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Projektets kulturarvs sagkyndige har været arkitekt, maa Søren Vadstrup fra Center for Bygningsbevaring i Rådvad. Styregruppen har fungeret som følgegruppe for projektet og sørget for, at dette projekt er tæt integreret med arbejdet med at formulere en helhedsplan for Nysted og Omegn. Projektet har haft det dobbelte sigte at gennemføre en byrumsanalyse og at styrke kundskaber og interesse for konkrete bevaringsarbejder i byen gennem kampagnen Pas godt på Nysted. Resultaterne fra projektet dokumenteres i en særskilt rapport ved Søren Vadstrup. Rapporten er et bidrag til en fokuseret indsats for udvikling af Nysteds historiske Helhedsplan doc 1

2 bymidte, som er tænkt som et væsentligt input til det kommende lokalplansarbejde sammen med gruppens forslag til en helhedsplan, der har et videre sigte end lokalplanen. Styregruppen håber, at forslaget til helhedsplan også kan danne udgangspunkt for, at kommunen i forlængelse af den bevarende lokalplan for bymidten iværksætter en egentlig udviklingsplan for Nysted og omegn i lighed med initiativerne for Marielyst og Gedser. I forløbet med udarbejdelse af et planoplæg har der været et godt samspil med kommunen. Dette har blandt andet givet sig udtryk i, at kommunen har stillet en proceskonsulent, Begitta Blahaut, til rådighed for arbejdet. Bidragene herfra har været værdifulde for arbejdet. I overensstemmelse med en tidligere meddelt beslutning har kommunen påbegyndt udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for hele den gamle del af Nysted by, og man har valgt at inddrage den nævnte styregruppe som følgegruppe. Til arbejdet med lokalplanen bringer styregruppen således to helt konkrete bidrag i form af Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn og Udviklingsstrategier for Nysteds historiske bymidte. Disse bidrag forventer vi også kan indgå i den fremadrettede dialog med borgere og myndigheder om, hvordan vi bedst fremmer livet og en bæredygtig udvikling i Nysted og omegn. MÅLSÆTNING FOR FORSLAG TIL HELHEDSPLAN Styregruppen, der også har betegnelsen Arbejdsgruppe, har haft nedenstående målsætninger for sit arbejde og dialogen om formulering af oplægget til helhedsplan. Nysted er den gamle by, hvor Fortid og Fremtid mødes. Her er det en fælles opgave: At sikre et smukt, velbevaret, hyggeligt og aktivt by- og havnemiljø At udvikle fleksible fremtidsorienterede regler for anvendelse af ejendomme og butikker At skabe gode rammer for kultur-, natur- og fritidsmuligheder for borgere og turister At sikre en fremtidig bæredygtig udvikling for såvel Nysted som for Omegnen. TEMAER I HELHEDSPLANEN Styregruppen har i sit Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn søgt at tage fat på en bred række af temaer, som er vigtige for udviklingen af by og omegn. Tilsammen giver de et helhedsbillede af væsentlige træk ved den aktuelle situation og peger på en række initiativer, som kan fremme udviklingen hver for sig og i sammenhæng. Nysted by og omegn har i en årrække mærket et negativt forløb, hvor ophør af den ene funktion eller butik reducerede grundlaget for de tilbageværende. Man taler om en negativ spiral, som rammer mange mindre købstæder og deres omegn. Vi har brug for et nyt Helhedsplan doc 2

3 forløb, hvor det ene initiativ understøtter det andet, således man skaber en positiv spiral. Det er styregruppen/arbejdsgruppens forhåbning, at dette forslag kan være med til at fremme en positiv udviklingsspiral, der fremmer udviklingen i by og omegn. Ved behandlingen af de enkelte temaer har styregruppen valgt den form først at give en karakteristik af den aktuelle situation og i forlængelse heraf pege på initiativer, som kan være af betydning for en positiv udvikling af by og omegn. Der peges på initiativer, som fandt bred opbakning på det netop afholdte borgermøde. 1. BYUDVIKLING 1.1 Fleksible og fremtidsorienterede regler for brug af byens ejendomme Overordnet set har byen en af landets bedst bevarede kulturhistoriske helheder med de intakte gadeforløb fra middelalderbyen og den smukke skrånende adgang til havnen ad byens stræder. Byen rummer også en perlerække af velbevarede historiske bygninger, hvoraf en række er fredede. Nysted kirke giver med sin profil og placering et meget markant signal om byens historie og betydning, ligesom Ålholm Slot fortæller om byens lange historie. Men byens gamle hovedstrøg, Adelgade, skæmmes i stigende grad af lukkede butikker, hvor butikslokaler i stueetagen står med tomme eller med blændede ruder. En række af husene trænger til renovering. Den samlede virkning er, at der mangler liv og energi i det ellers smukt svungne gadeforløb. Det gamle centerområde er afløst af supermarkeder ved Wichmandsvej. Der findes samtidig en forretningsklausul i den gældende lokalplan, som fastlægger, at man ikke må indrette boliger i stueetagen. a. Butikskravet bør ophæves. Der er brug for en løsning her og nu gennem dispensation fra den gældende lokalplans krav om, at der skal være forretning i stueetagen. b. Mange af de ældre forretningsejendomme kan ændres til forskellige former for beboelse. c. For at sikre at byen bevarer sin karakter og udvikler sig hensigtsmæssigt, skal der samtidig med, at der gives tilladelse til, at der indrettes boliger i de hidtidige forretningsejendomme, gives påbud vedrørende ombygning af facaderne. Ejerne skal forpligtes til at genetablere en oprindelig facadestruktur med døre, porte og vinduer i arkitektonisk samklang med husets rytme, således at huset bidrager til at skabe byrum med harmonisk udtryksfulde facader. d. Ændring af butiksejendomme til ofte flere boliger giver også mulighed for at understøtte købstadsturismen gennem en øget udlejning af boliger i bymidten til ferierende. e. Ændringen af butiksejendomme til boliger rejser også spørgsmålet, om det er Helhedsplan doc 3

4 hensigtsmæssigt at give plads for, at en mindre andel af boliger i byen gives fritidsstatus for derigennem at tiltrække en bredere kreds af husejere. På dette punkt er synspunkterne delte, og der kan registreres klare modstandere mod at ophæve bopælspligten for byejendomme. f. Købstadens gårdmiljøer og baghuse udgør væsentlige dele af byen og bør gives særskilt opmærksomhed i den kommende bevarende lokalplan. 1.2 Vedligeholdelse af huse, valg og vedligehold af gadeinventar og belysning, renholdelse af gader og pladser, skiltning samt udsmykning En række huse er i behov for vedligeholdelse dels som følge af svigtende vedligehold og dels som følge af forkerte materialevalg. Valg og placering af gadeinventar som bænke og skraldespande synes at ske uden nogen samlet koordinering eller hensyntagen til det miljø, hvor opstillingen sker. Valg af belysning og placering i gadebilledet er i en række tilfælde uheldig. Renholdelsen af lamper og af gader og fortove lader noget tilbage at ønske. Derimod synes vedligehold af de grønne områder god. Kommunen har stoppet blomsterudsmykningen og overladt det til byens borgere. a. Der er allerede et løbende tilsyn via Facaderådet med de dele af byen, som ligger inden for bevaringsområdet, og kommunen har klart meldt sin vilje til at følge op på brud på bevaringsbestemmelserne. b. Der er brug for at fremme facadeforskønnelser og se på, hvordan der kan skaffes yderligere midler til bygningsvedligeholdelse, især i bevaringsområderne. c. Der er behov for en bedre koordinering af møbleringen af byrummet. Det foreslås derfor, at der udpeges en bypedel, som fører tilsyn med møbleringen og byrummets almene tilstand. Bypedellens opgave er at følge op på aktuelle situationer i byen over for kommunen, således at kommunen herved får en lokal bistand til at sikre et smukt bymiljø. d. Belysningen bør gennemgås med henblik på at skabe en smukkere og mere hensigtsmæssig belysning i byen. e. Tilsynet og indsatsen med renholdelse af gader, lamper og fortove tåler en opstramning. f. Der er brug for bedre skiltning mod byen og omkring byen. g. NOF har allerede gennem frivilliges indsats overtaget blomsterudsmykningen i Der er brug for at aftale nærmere, hvorledes man kan kombinere frivilliges indsats til sådanne opgaver med basistilskud fra kommunen. Helhedsplan doc 4

5 1.3 Vandtårnet Vandtårnet er fredet. Og der er truffet aftale mellem kommunen og Foreningen Nysted Vandtaarn om overdragelse af ejerskabet til foreningen i forbindelse med en langsigtet renovering af tårnet i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsens anvisninger. Foreningen er i gang med at udvikle tårnet til et oplevelsescenter af internationalt format. Foreningen har godt fat i opgaven, og borgerne kan støtte ved at melde sig ind i foreningen og stille sig til rådighed for opgaver i forbindelse med foreningens virke. 1.4 Nysted Rådhus som et multifunktionelt kultur- og servicehus Byens gamle rådhus, som er byens naturlige samlingspunkt, er fortsat kun delvis benyttet. Man har før været og er nu igen bekymret for, at kommunen ville afhænde Rådhuset, helt eller delvist. Kommunen har tidligere meldt ud, at de har valgt en model 3, som udnytter hele Det Gamle Rådhus som et åbent og udadvendt multifunktionelt kultur- og servicehus, der retter sig mod en lang række brugere og borgere. Rådhuset indeholder efter denne model: Borgerservice, Politi, Nysted Bibliotek, Info-Café, Turistinformation, Lokal-historisk Arkiv, Mødelokaler i Byrådssal og ved foyeren, Naver-lokaler, Socialpsykiatrien, Hjemmeplejen. I april har kommunen meddelt, at man under indtryk af den økonomiske situation sætter tre kommunale bygninger til salg, Rådhuset, Stationen og Clausens Pakhus. Når denne mulighed er afprøvet, vil man tage sagen op i november Man oplyser samtidig, at man stadig sigter på at etablere et multifunktionelt kultur- og servicehus. a. Man skal bevare byens gamle rådhus som et centralt offentligt hus i Nysted. Huset er velegnet som et multifunktionelt kultur- og servicehus. b. Der er et stærkt behov for et fælles kultur- og servicehus. Et sådan hus anbefales indrettet med følgende funktioner og kendetegn: Indeholde så mange offentlige servicefunktioner og arbejdspladser som muligt. Dvs. borgerservice, hjemmehjælp og politi mv. Være tilgængeligt for borgerne 365 dage om året i 16 af døgnets 24 timer. Fungere som servicecenter for byens og omegnens turister og besøgende. Helhedsplan doc 5

6 Indeholde møderum og udstillingslokaler for byens foreninger og ildsjæle. Etablere et senior servicecenter for + 60 generationerne. Rumme Nysted Folkeuniversitet og LOF s samt AOF s mødeaktiviteter. Rumme Lokalhistoriske arkiver og udstillinger mv. Evt. rumme et lokalt fitnesscenter. c. Den kunst, som fandtes på Nysted Rådhus før kommunesammenlægningen, ønskes tilbageført til byen. 2. KUNST OG KULTUR Nysteds historie, byens enestående velbevarede gadenet og bygningskultur, dets natur og beliggenhed skaber grobund for at udvikle byen med fokus på at udvikle sammenhængende aktiviteter og oplevelser, der inkluderer kunst, kultur, natur og miljø. ne under punkt 1.1 og 1.2 er rettet mod at sikre og udbygge byens særlige bymæssige kvaliteter som en afgørende del af det kulturmiljø, som skal fremme bosætning og besøg i byen. Byen har veletablerede kunst- og kulturaktiviteter, der i høj grad understøtter byudviklingen og turismen og således giver gode forudsætninger for at indfri den nye kommuneplans visoner om byens udviklingsmuligheder. 2.1 Clausens Pakhus og Biblioteket Clausens Pakhus er et smukt renoveret og fredet pakhus, der fungerer som bibliotek, udstillingssted og mødested. Huset udgør et vægtigt bidrag til bybilledet og kulturaktiviteterne på dette sted. Kommunens forslag om at flytte biblioteket til Rådhuset har givet anledning til protester og underskriftsindsamlinger. a. Clausens Pakhus foretrækkes som bibliotek, men såfremt kommunen beslutter at flytte biblioteket, ønskes huset anvendt til kunst og kulturaktiviteter og fastholdt som en offentlig bygning. Helhedsplan doc 6

7 2.2 Bønnelyches Pakhus Bønnelyches Pakhus er en fredet bygning, som udgør en meget væsentlig og markant del af Nysted købstads kulturarv. Bygningen ejes af Nysted Bevaringsforening, som arbejder på en flerleddet indsats, således at bygningen kan bevares og indgå som et aktivt bidrag til kulturlivet i Nysted. Huset står i dag som en basisrenoveret hus, der grundlæggende er sundt, men i behov for vedligeholdelse, hvilket er igangsat. Bygningen er i kraft af sine store magasinarealer i stueetagen og på 1.sal velegnet som udstillingsbygning. Den har også været anvendt til udstillingsformål adskillige gange om sommeren, men bygningen savner alle tidssvarende faciliteter bortset fra elektricitet. a. Nysted Bevaringsforening har to mål: at sikre bygningens bevaring for eftertiden og at søge gennemført en renovering, således at bygningen kan indgå som en tidssvarende udstillingsbygning, der kan give et væsentligt bidrag til opfyldelse af Kommuneplanens intentioner om, at kulturaktiviteter skal være et af de bærende indsatsområder for byen. b. Arbejde for etablering af et parkområde en grøn kulturkile, hvor de to markante pakhuse indgår som stærke repræsentanter for den købmandskultur, der prægede Nysted for en årrække siden og nu kan indgå som væsentlige bidrag til Nysteds kulturmiljø og bymæssige sammenhæng. 2.3 Etablering af Den Grønne Kulturkile Bønnelyches Pakhus er placeret i et grønt område mellem Adelgade og Ny Østergade, som har en betydelig udstrækning også i nordlig sydlig retning. Mellem Ny Østergade og Wichmandsvej ligger to virksomheder: Danielsens savværksgrund med savværk, lager og et åløb, der føder dammen nord for Bønnelyches Pakhus, desuden Starks Trælast. Nysteds centerområde lå tidligere omkring Adelgade, men er nu reelt flyttet op i et nyt centerområde ved Wichmandsvej. a. Etablering af Den Grønne Kulturkile. rummer de fysiske rammer for at skabe en enestående park, et natur- og kulturområde, der skaber en grøn forbindelse på tværs af byen mellem det gamle og det nye centerområde, og som giver en let og direkte adgang til byens natur- og kulturoplevelser. De to pakhuse er til stede som markante kulturbygninger på et grønt tæppe med store træer. Området knytter sig ved sin nære beliggenhed naturligt an til Nysted Vandtårn. Helhedsplan doc 7

8 Ved at etablere en stiforbindelse mellem de to centerområder over det grønne område og langs åløbet og videre langs pakhusdammen binder man byen sammen for de gående. Og i kraft af stiforbindelser fra Adelgade ned til Rørsøen kombineres byoplevelser med naturoplevelser på en meget attraktiv måde. De to pakhuse er kulturbidrag alene ved deres tilstedeværelse. Men det er indlysende, at den grønne kulturkile først får sin fulde betydning, når pakhusene virker som aktive kulturhuse. Således som Clausens Pakhus gør i dag, og som Bønnelyches Pakhus skal bringes til at gøre. b. Området omkring Kirken og Gammel Torv bør vurderes som en pendent til den grønne kulturkile og indgå i planlægningen ud fra de samme ideer, som indgår i den grønne kile. 2.4 Byhuset Byhuset er et velfungerende og velbesøgt sted med biograf, koncerter og udlejning til festog mødeformål. Byhusforeningen har allerede i en årrække i Byhuset løbende præsteret flotte og velbenyttede kulturtilbud og er naturligvis fortsat en væsentlig del af byens kulturliv. a. Byhuset har behov for støtte i forbindelse med biografernes overgang til digitale film. b. Byhuset har behov for løsning af problemer knyttet til overholdelse af krav til lydniveau fra aktiviteterne i huset. 2.5 Museet Emil Aarestrups Hus Aarestrupmuseet er et landskendt og respekteret museum. Det er et vigtigt hus og en meget væsentlig attraktion i Nysted. Museet har behov for økonomisk opbakning for at sikre museets fortsatte eksistens og virke. Foreningen er i gang med en række initiativer. a. Museet overvejer inddragelse i et større samarbejdsprojekt, der sigter på at fremme et bredere og sammenhængende udviklingsprojekt for byen. Helhedsplan doc 8

9 2.6 Nysted og Omegns historie Der er allerede en betragtelig indsats for indsamling og formidling af effekter og viden om Nysted og omegns historie. Lokalhistorisk Arkiv i Nysted og Frejlevarkivet har omfattende historiske arkiver og råder over stor viden og ekspertice på området og er dermed blandt de væsentlige aktiver for byens kulturliv og udvikling. a. Den lokale historie og kultur er vigtige elementer, som bør indgå i det fremtidige udviklingsarbejde. b. Byens fredede og historiske ejendomme er i løbet af 2011 blevet fremhævet og omtalt ved skiltninger på dansk, engelsk og tysk. c. Lokalhistorisk Arkiv i Nysted bør indgå i et kommende multifunktionelt kultur- og servicecenter. d. Udstillinger af lokalhistoriske effekter, der vil kunne blive en særlig attraktion er muligt, såfremt der skabes plads dertil. 3. HAVN OG HAVNEFRONT Havnen og Havnefronten har gennem århundreder været basis for byens etablering, eksistens og udvikling og er fortsat byens puls og mest attraktive seværdighed og miljø. Den smukke naturhavn, Noret, Havnefronten og hele havnemiljøet med udsigten til Ålholm Slot og Østersøen, er byens hovedoplevelser. Guldborgsund Kommunens nye arkitekturpris blev i 2010 tildelt Nysted Havn. I sin begrundelse for tildeling af præmien lagde bedømmelsesudvalget vægt på det positive helhedsindtryk og samspillet mellem natur, arkitektur og miljø, set fra såvel vandet og havnen som byen. Havnens skønhed og hele områdets atmosfære tiltrækker mange sejlere og turister. Der kommer mange lystsejlere både danske og udenlandske. Også mange af Nysteds og Lolland-Falsters borgere benytter havneområdet som udflugtsmål. Havnen og havnefronten har således opnået en status, der vil kunne markedsføres som et af Lolland-Falsters mest skattede turistmål for +50 generationen samt forældre med mindre børn, der søger hygge og adspredelse i smukke, rolige og hyggelige omgivelser. Helhedsplan doc 9

10 a. Havnens vanddybde er af afgørende betydning for, at relevante større skibe og sejlbåde, som plejer at besøge havnen, fortsat kan komme til kaj. Det bør derfor planlægges og sikres, at der snarest foretages relevante uddybninger. b. Behovet for vedligeholdelse og forbedringer af havnens kajanlæg og broer er også et aktuelt og bekosteligt problem, som trænger sig på. c. Et fortsat aktivt og attraktivt maritimt havneliv kræver desuden, at man fremover sikrer de mange specielle servicefunktioner og aktiviteter som: Havnefoged funktionen og turisme-information, der ikke alene kan klares per automat. Toilet og badeforhold, skal som i dag være rene, tilgængelige og attraktive. Højeste standard for vedligeholdelse og rengøring af hele havneområdet. Legeplads med udstyr til børn samt borde og bænke med mulighed for picnic. Aktiviteter med udlejning af både, kanoer og cykler mv. Et aktivt og varieret restaurations- og cafeliv. d. Hajkutter-regattaen og lignende sejleraktiviteter er vigtige aktiviteter og begivenheder, som både sikrer liv på havnen og positiv omtale af Nysted og omegn, hvorfor de skal støttes. e. Til at understøtte fremtidig bosætning og turisme fremkom der ud over ovennævnte aktiviteter ideer vedrørende: Etablering af et Lokalt Fiskerimuseum, genetablering af et gammelt Lodstårn og en Mastekran, samt Barkkedler og et arbejdende værksted for smakkejoller. f. De offentlige badebroer skal fortsat opsættes, ligesom kommunen bør sikre, at Nysted får det Blå Flag tilbage på havnen og stranden ved Skansen. 4. MILJØ OG ENERGI Miljø og energi er emner, som i stadig højere grad præger udviklingen lokalt som internationalt. Nysted og Omegn har i flere år vist nye veje og muligheder omkring udvikling og praktisk anvendelse af vedvarende co.2 neutral energi. Igennem 2009 og 2010, hvor Danmark som værtsland for FN s COP 15 konference fik mange udenlandske besøgende, blev byen et ofte anvendt udflugtsmål og studieopjekt i tæt samspil med Lollands Kommune, Udenrigsministeret, Energiministeriet og Dong- Energy. Helhedsplan doc 10

11 Praktiske erfaringer fra mange besøg og diskussioner med besøgende (såvel ministre som pressefolk og NGO-er) fra bl.a. Rusland, Østeuropa, Japan, USA og Tyskland har vist, at Nysted og omegn i praksis har meget at byde på, såfremt man under et præsenterer: Nysted Havvindmøllepark, der indtil 2010 var verdens største kommercielle anlæg og fortsat forbliver det største anlæg, hvis man ser det i sammenhæng med Rødsand II. Nysted Varmeværk, der forsyner hele byen fra et centralt halmfyringsanlæg. Kettinge Biogasanlæg, der samarbejder med varmeværket. Refas moderne Genbrugsanlæg, hvor alle byens og omegnens borgere gratis kan aflevere deres affald, som derefter sorteres og genanvendes i forskellige former. Oplevelsescentret Vindens Verden på havnen i Nysted er frit tilgængeligt og har til formål at beskrive den historiske, teknologiske, miljømæssige og praktiske udvikling og omfang af vindenergi. Centret er siden 2009 løbende blevet videreudviklet og anvendt igennem et tæt samarbejde mellem Dong-Energy, E-ON og NOF. I regi af Købstadsprojektet under Østdansk Turisme er Vindens Verden endvidere blevet markedsført og promoveret som en særlig turist-og oplevelses attraktion, der med dansk, engelsk og tysk tale og skrift præsenteres på store plancher, DVD-er, brochurer og flere hjemmesider.. a. Klima og energi er store emner og problemer, som i stadig stigende grad vil præge såvel den globale, nationale som lokale dagsorden. De mange tidligere aktiviteter, der, som anført ovenfor, blev etableret individuelt i lokalt perspektiv, bør videreudvikles og markedsføres mere aktivt i tæt samarbejde med Kommunen og specielt Business LF. b. Den øgede interesser omkring klima og miljø, herunder Tysklands udfasning af atomkraft, skal i fokus og udmøntes i nye initiativer, der dels kan tiltrække øget miljøprofileret turisme, dels skabe nye forretningsmæssige potentialer, udviklingsmuligheder og arbejdspladser. Kort sagt, Nysted skal blive Lolland-Falsters udstillingsvindue for vedvarende energi. c. Aktiv markedsføring omkring Nysteds klimavenlig energi og eksistensen af det rene miljø, skal målrettes til at understøtte og tiltrække såvel nye bosættere som flere turister. 5. NATUROMRÅDER OG KULTURHISTORIE Nysted og Omegn er begunstiget med mange smukke områder og oplevelser. Områdets lange historie, som et vigtigt bosætningsområde, afspejler sig i en rig kultuarv med mange Helhedsplan doc 11

12 fortidsminder i Frejlev Skov og egnen i øvrigt, Skalkekorset, de mange kirker og herregårde, og et unikt købstadsmiljø. Eftersom byens særlige kunst og kulturhistorie allerede er beskrevet under punkterne 2-1 til 2-5, vil nedennævnte initiativer primært være relateret til Nysteds omegn, der historisk set stadig er i stand til at visualisere udviklingen helt tilbage fra istiden, stenalderen og fremefter i form af en lang række naturlige fænomener såvel som den menneskeskabte udvikling. a. Frejlev Skov og dets kulturhistorie bør udvikles og markedsføres i tæt samarbejde med Fuglsang Museum. b. Specielle temature med fokus på oldtiden, fugle, dyr og planteliv bør udvikles og tilbydes via menu-kort med guidede ture og/eller via moderne kommunikationsmidler. c. Rørsøens genetablering og dens nye fauna, fiske og fugleliv bør markedsføres, skiltes og visualiseres over for såvel almindelige turister som ornitologer og andre naturspecialister. NOF har i den forbindelse, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, bekostet og udviklet info-tavler, der med billeder og tekster på dansk, engelsk og tysk beskriver områdets fugleliv. d. Nye kommunikationsteknikker som iphone og 2-D koder bør etableres som et supplement til personlig guidning af såvel turister som byens og omegnens beboere, der bør tilbydes og sikres et godt lokalkendskab. NOF.s redaktør af har startet denne udvikling. e. Skiltninger og adgangsforhold skal løbende checkes og vedligeholdes, således at benyttelsen af områdets strande og skovområder bliver let, indbydende og oplysende. f. Private personers og/eller foreningers initiativer omkring udvikling, pleje og anvendelse af naturområder bør promoveres og støttes. Som eksempler bør i den forbindelse nævnes: Døllefjelde-Musse Naturpark. Et lokalt netværk har skabt grundlag for etablering af en egentlig naturpark med historisk forankring i et tidligere grusgravsområde. Der gennemføres en omfattende nyplantning, således at man kan følge udviklingen i områdets bevoksning siden istiden. I området etableres endvidere gode faciliteter for friluftsliv og undervisning. Udformningen er sket i samarbejde med egnens museer. Kettinge Landsby har gennemført en række initiativer. Kettinge Møllelaug har forestået en total renovering Kettinges gamle hollandske mølle og tæt på etableret et tingsted. Kettinge Grusgrav er udviklet til et lokalt samlingssted for sport, kultur og andre fritidsaktiviteter i et samarbejde mellem Troels Jørgensen og Kettinge bylaug. Her har man også Lollands højeste punkt, Kettinge Troelshøj. I Nysted har NOF truffet aftale med Kommunen om at overtage ansvaret for vedligeholdelse samt op- og nedtagning af badebroen og den tilhørende ponton på stranden ved Skansen. Helhedsplan doc 12

13 6. LANDDISTRIKTERNE Lolland er et landbrugsområde, hvor knapt halvdelen af befolkningen bor i landdistrikterne. Her har mange yngre familier med børn fundet råd og plads til at etablere sig. Men landdistrikterne er truet af den fortsatte centralisering af servicefunktioner i kommunecentrene, hvilket medfører risiko for en selvforstærkende negativ effektrække: Besparelse på skolebudgettet medfører lukning af lokal skoler -> fraflytning af børnefamilier -> flere tomme huse -> faldende priser på huse -> indflytning af problemfamilier -> yderligere fraflytning -> stigning i udgifter på sociale budgetter. De langsigtede virkninger af kortsigtede økonomisk dikterede løsninger risikerer desværre, at nettovirkningen reelt ender med: Ringere forhold i landdistrikterne og større kommunale udgifter på de sociale områder mv. a. Der er brug for at etablere et tæt samarbejde mellem det brede spektrum af foreningslivet, ildsjæle og kommunen. Politikken på området bør diskuteres og revurderes, således at den igangværende negative udvikling i visse landdistrikter bremses, inder der sker uoprettelige skader. b. At landdistrikterne i stedet for afvikling udvikles således, at de fortsat giver attraktive levemuligheder for borgerne på landområdernes egne præmisser. c. Bosætning på landet bør aktivt understøttes af både kommunen og lokalområdet i såvel ord som handling, hvilket bl.a. vil kræve at: Der sikres bedre koordinering og service omkring offentlig transport. Forfaldne boliger og gårde, som findes i flere landsbyer og landområder, kalder på særlige initiativer, der vil sikre oprydning eller nedrivninger. Etablering af temalandsbyer, eks. Kettinge som hestelandsby, er en ide som bør videreudvikles og fremmes. Guidede ture til områdets mange gallerier og gårdbutikker bør udvikles og serviceres. At paradisruten bør forbindes med såvel Nykøbing som de Lollandske diger og veje. At særlige events, med udspring i områdets lokalhistorie, bør udvikles og markedsføres. At ejendomsbesiddere opfordres til at vedligeholde deres huse og haver på ordentlig vis. d. Et praktisk skridt kunne være, at kommunen igen meddeler Øster Ulslev status som: Landdistriktscenter. Helhedsplan doc 13

14 7. ERHVERVSUDVIKLING OG TURISME Kommunalreformen medførte, at Nysted mistede sin største arbejdsplads, da hovedparten af administrationen blev flyttet til Nykøbing. Dette har sammen med samfundsudviklingen i øvrigt, skridt for skridt, ført til et lavere aktivitetsniveau, hvilket igen har medført at et stadig stigende antal specialforretninger har givet op og lukket ned, som beskrevet under pkt.1.1 Endvidere har Nysted inden for de seneste år mistet to store turistattraktioner: Ålholm Bilmuseum og Timesharehotellet Hapimag. Det var to virksomheder, som trak et betydeligt antal indenlandske og udenlandske turister til byen. Guldborgsund Kommune har i visionerne for Kommuneplan udpeget Nysted som et af kommunes fyrtårne for kunst, kultur, natur og turisme. Guldborgsund Byråd, der for nyligt officielt har fremlagt kommunens Erhvervs- og Turismepolitik for benævnt VILJE TIL VÆKST - sætter fokus på at man senest i 2014 skal have realiseret 9 strategiske mål, som bl.a. omfatter at: Vi (kommunen) er kendt som en attraktiv turistdestination med et godt værtskab. Vi har et godt image, at borgere, virksomheder, institutioner og politikere er gode ambassadører for Lolland-Falster. Vi udnytter det forretningsmæssige potentiale af klimaindsatsen Vi udnytter digitale løsninger til at skabe vækst, og til at informere vores turister, og til at uddanne vores borgere. Vi udnytter vores centrale geografiske placering mellem Berlin, Hamburg og København. Vi udnytter de mange internationale aktiviteter og forbindelse til fremme af erhvervsudvikling, beskæftigelse, uddannelse og turisme på tværs af landegrænserne. Nysted og omegn har gode forudsætninger for at udfylde disse formål og ikke mindst vilje og evne til at udvikle nye initiativer og aktiviteter, som bl.a. beskrevet under pkt En væsentlig succesfaktor for at videreudvikle turismen i Nysted og omegn er, at man opfatter byen, omegnen og de forskellige emner og aktiviteter som et hele. Helhedsoplevelsen og samspillet mellem natur, kultur, kunst, den gamle købstad med fredede ejendomme, havnen og sejlermiljøet i Nysted Nor med udsigt til Ålholm Slot er overordnet set en samlet attraktion. a. Nysted og omegn, der har deltaget aktivt i udformningen af kommunens nye Turismepolitik , vil fortsætte og intensivere dette arbejde i samspil med såvel kommunens Erhvervs- og Turismeudvalg som med Business LF og andre relevante aktører. Nærværende helhedsplan vil blive basis for den videre udvikling. Helhedsplan doc 14

15 b. Der vil blive etableret en tværfaglig projektgruppe, som skal formulere visioner, strategier og målsætninger for den videre udvikling af turismen i Nysted og omegn. Repræsentanter fra relevante foreninger såvel som private aktører (bl.a. Nysted Camping) vil blive inviteret. Udgangspunktet kunne bl.a. være at udfinde, formulere og promovere 10 gode grunde til at besøge Nysted. c. Siden juli 2010 har kommunen i regi af NOF støttet etablering og drift af Info-Cafeen, der på basis af frivillig arbejdskraft drives fra Nysteds gamle Rådhus. I regi af Info-Cafeen er der for 2011 iværksat følgende initiativer og aktiviteter: Personlig betjening og servicering af turister fra lokaliteter i det gamle Rådhus. Udarbejdelse og trykning af relevante lokale turistrelaterede brochurer og foldere. IT- service ved hjælp af Hot-Spot og on-line søgninger i og uden for lokaliteterne. Samarbejde med Business LF, øvrige Turistkontorer og Info-Cafeer på Lolland-Falster. Løbende opdateringer af lokale aktører i Going-Danmarks databaser via Business LF. Opsøgende servicering, annonceringer og promoveringer i byen og på havnen. Udarbejdelse og opdatering af kalender med aktuelle lokale aktiviteter. Promovering og praktisering af det gode værtskab gennem venlig og hjælpsom adfærd samt praktisering af gæstfrihed i forbindelse med lokale arrangementer. d. Fælles udvikling, koordinering og markedsføring af større lokale arrangementer som bl.a. Den årlige Havnefest, Hajkutter-Regattaen Nysted-Rostock, Middelalderfestivalen og Julemarkedet, der hidtil er drevet af forskellige foreninger og ildsjæle. e. Videreudvikling af relationerne til nordiske og tyske venskabsbyer f. Nysted og omegns gode renomme og image skal plejes og videreudvikles såvel lokalt, som nationalt og ikke mindst i Holland, Nordtyskland, Berlin og Hamburg, hvorfra mange turister per tradition kommer til Nysted, hvad enten det foregår via vand- eller landeveje. Relevant PR-materiale på engelsk og tysk skal derfor løbende evalueres og opdateres på såvel de officielle hjemmesider fra Visit Denmark og Visit Lolland-Falster som vores lokale g. Det er visionen, at Danmarks sydligste købstad, Nysted, har potentiale til at blive et internationalt kendt sted i lighed med Skagen. 8. SPORT OG FRITID Sports- og fritidsaktiviteter understøtter på mange måder både by- og landsbymiljøernes mulighed for at fastholde borgere såvel som mulighederne for at kunne tiltrække tilflyttere. Helhedsplan doc 15

16 Der findes mange sports- og fritidsmuligheder på egnen, men mange af disse er ikke særligt synlige for en større offentlighed, eller turister i øvrigt, eftersom de drives på medlemsbasis. Det bør undersøges, om der blandt de mange forskellige foreninger er interesse og behov for: En højere grad af synliggørelse, åbenhed og medinddragelse af turister. Et tættere samspil mellem de mange lokale foreninger og deres aktiviteter. Yderligere halkapacitet. Andre behov og typer af fritidsaktiviteter for unge. 9. INFORMATION OM BY OG EGN Nysted by og omegn har tilbage fra tidernes morgen haft et godt og positivt image, som det fortsat er vigtigt at pleje og promovere, såvel indenlands som udenlands. Mange personer, som ikke har kendt byen eller området, bliver positivt overrasket, når de lægger vejen forbi, eller bliver inviteret på besøg. Byens og omegnens historie, der gennem århundreder har været tæt knyttet til livet på Ålholm, er rig på interessante begivenheder, som mange både indenlands og udenlands vil have en interesse i at få kendskab til. Her tænkes bl.a. på, at danske og udenlandske kongefamilier igennem tiderne løbende har gæstet Ålholm slot og Nysteds omegn. Eftersom mange af de nævnte royale personer er en del af historien i England, Tyskland og Rusland vil man PR-mæssigt kunne drage fordele heraf i fremtiden. a. Nysted Lokalhistorisk Arkiv og flere historisk interesserede ildsjæle, som besidder stor viden og mange interessante oplysninger om Nysteds fortid, bør inviteres til at fortælle og formidle deres viden om Nysted og omegns samt Ålholms historie igennem tiderne. b. Aktiv informationsformidling om byen og omegnens historie, forhold og aktiviteter såvel borger- som turistrelaterede skal gøres tilgængelig via elektroniske medier, brochurer og personlig vejledning til gavn for både servicepersoner, borgere, gæster og turister. I regi af Nysted og Omegns Fællesråd er der inden for det seneste år etableret følgende aktiviteter, der alle har til formål at styrke information og aktuel viden om Nysted og omegn: Info-Caféen på Nysted Gamle Rådhus, som drives af frivillige, der har stor viden om Nysted og omegns historie, attraktioner, begivenheder og aktiviteter. Helhedsplan doc 16

17 Hjemmesiden der er til rådighed for information om Nysted og omegns samlede foreningsliv og deres aktiviteter generelt såvel som beskrivelser og henvisninger til historiske, kulturelle og turistmæssige aktiviteter og oplevelser. Løbende opdatering af én fælles aktivitetskalender, som er tilgængelig on-line på såvel som i plakatversion ugentlig. Udarbejdelse og opdatering af oversigtskort med detailinformationer om byens og områdets erhvervs-, forretnings- og restaurationsliv samt gallerier mv. Drift og vedligeholdelse af byens traditionelle Turist-info-skabe ved byens indkørselsveje og på havneområdet. Formidling af relevante lokale turistbrochurer og information via Havnegalleriet, der i regi af Nysteds Erhvervs-og Turistforening drives på havneområdet i tiden mellem kl AFSLUTNING Styregruppen har hermed fremlagt sit forslag til en helhedsplan for udviklingen af Nysted og omegn. På baggrund af korte beskrivelser af den aktuelle situation på centrale områder af byen og omegnens forhold er der for hver af dem fremlagt en række forslag til initiativer. som vi ser frem til at kunne arbejde videre med i tæt samspil med kommune og borgere til fremme af udviklingen i by og omegn. Styregruppen / Arbejdsgruppen består af: Formand Kim Mathiesen, Nysted Erhvervs- og Turistforening (NET) Formand Mogens Lundh, Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Formand Troels Jørgensen, Nysted Facaderåd, Foreningen Nysted Vandtaarn Formand Leo Thorsen, Havnefronten Formand Karl Krarup, Nysted Bevaringsforening Helhedsplan doc 17

KØBSTADSPROJEKT NYSTED Forslag til Guldborgsund Kommune

KØBSTADSPROJEKT NYSTED Forslag til Guldborgsund Kommune KØBSTADSPROJEKT NYSTED 2013+ Forslag til Guldborgsund Kommune KONCEPT & STRATEGI Hele den gamle købstad er udviklingsmålet Synergi: flere initiativer, der understøtter hinanden Projektet realiseres i samspil

Læs mere

IDÉ-OPLÆG TIL EN VISIONSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN

IDÉ-OPLÆG TIL EN VISIONSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN IDÉ-OPLÆG TIL EN VISIONSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN 2010.10.25 HVAD SKAL INDGÅ I EN FÆLLES HELHEDSPLAN FOR UDVIKLING AF NYSTED OG OMEGN? TEMAER OG. På et fællesmøde på Nysted Gamle Rådhus 19-04-10 mellem

Læs mere

Nysted og Omegns Fællesråd (NOF)

Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Formål og baggrund: NOF, der blev etableret den 27. Maj 2008, er et tværfagligt organ, der har til formål at varetage Nysted og Omegns overordnede interesser og fremtidige

Læs mere

Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Tredje Nyhedsbrev 2010

Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Tredje Nyhedsbrev 2010 Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Tredje Nyhedsbrev 2010 Introduktion NOF.s aktiviteter har været genstand for livlig debat de seneste uger med fokus på den aktuelle debat omkring Rådhusets og Bibliotekets

Læs mere

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder NYSTED KULTURSTI En guide til Nysteds lyksaligheder Kulturstien fører den vandrende gennem byens hovedgade, langs havn og Rørsø og forbi markante bygninger. Ideen er at give et helhedsindtryk af den gamle

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

NYSTED: BYUDVIKLING OG BEVARING AF BYGNINGSKULTUREN.

NYSTED: BYUDVIKLING OG BEVARING AF BYGNINGSKULTUREN. NYSTED: BYUDVIKLING OG BEVARING AF BYGNINGSKULTUREN. Karl Krarup, formand for Nysted Bevaringsforening Oplæg ved debataften i Maribo den 30.9. 2015: Byudvikling eller afvikling. Arrangeret af Bevaringsforeningen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Høringssvar på Guldborgsund Kommunes Kommuneplanstrategi fra Nysted og Omegns Fællesråd

Høringssvar på Guldborgsund Kommunes Kommuneplanstrategi fra Nysted og Omegns Fællesråd Høringssvar på Guldborgsund Kommunes Kommuneplanstrategi 2015-2027 fra Nysted og Omegns Fællesråd Byrådet har primo 2016 sendt sin Kommuneplanstrategi 2015-2027 til høring med frist den 28. februar 2016.

Læs mere

NOF BESTYRELSESMØDE 2013-09-23

NOF BESTYRELSESMØDE 2013-09-23 NOF BESTYRELSESMØDE 2013-09-23 TILSTEDE: Arne Høegh, Hans Jørgen Hansen, Karen Andersen, Karl Krarup (referent, vært), Mogens Lundh, Svend-Helge Hansen. Afbud fra; Benny Harvits 1. Godkendelse af Dagsorden

Læs mere

August 2010 meddelte Alexandra Husted-Andersen, at hun ikke ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet. Herefter indtrådte suppleanten Benny Svendsen.

August 2010 meddelte Alexandra Husted-Andersen, at hun ikke ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet. Herefter indtrådte suppleanten Benny Svendsen. NYSTED BEVARINGSFORENING. ÅRSBERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN 2011 Årsberetningen for foreningsåret 2010 omfatter et antal emner, som har optaget foreningens bestyrelse i perioden fra generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt torsdag 24. marts 2011 i Nysted Sejlklub, Strandvejen 6, Nysted.

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt torsdag 24. marts 2011 i Nysted Sejlklub, Strandvejen 6, Nysted. Referat fra ordinær generalforsamling afholdt torsdag 24. marts 2011 i Nysted Sejlklub, Strandvejen 6, Nysted. Velkomst: Formanden Karl Krarup, der bød de 30 fremmødte medlemmer velkommen, bad mødedeltagerne

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

NOF GENERALFORSAMLING 2013.03.07 REFERAT

NOF GENERALFORSAMLING 2013.03.07 REFERAT NOF GENERALFORSAMLING 2013.03.07 REFERAT GENERALFORSAMLINGEN FOR NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD AFHOLDTES KL 19 I NYSTED BÅDELAUGS LOKALER. I mødet deltog ca. 50 personer 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Summary fra Borgermødets gruppearbejde på Skansepavillionen. onsdag den 18.maj 2011 i tiden fra kl 19:00 til 22:00.

Summary fra Borgermødets gruppearbejde på Skansepavillionen. onsdag den 18.maj 2011 i tiden fra kl 19:00 til 22:00. Summary fra Borgermødets gruppearbejde på Skansepavillionen onsdag den 18.maj 2011 i tiden fra kl 19:00 til 22:00. Borgermødets baggrund, formål og temaer fremgår af følgende materiale og aktiviteter,

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE APRIL 2017 Baggrund for forslaget For at sikre, at det nye bibliotek i Ry bymidte kommer til at matche Ryborgernes behov og brug, har Kultur-

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus.

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus. NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus. Fraværende: Henrik Olsen. Følgende dagsorden blev godkendt: 0. Meddelelser. Ingen. 1.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE.

FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE. + FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE. Guldborgsund Kommune vedtog på et møde d. 4. januar 2007, at Nykøbing Falster Facaderåd skulle fortsætte sit virke i den nye storkommune som

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 30. august 2016 kl på Nysted gl. Rådhus.

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 30. august 2016 kl på Nysted gl. Rådhus. NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 30. august 2016 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus. Fraværende: Sv. H. Hansen Dagsordenen blev godkendt. 1. Turisme. KA og KK orienterer fra

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Referat fra Årsmøde 2012 Den 28. marts 2012 kl. 19 Nysted Bådelaug

Referat fra Årsmøde 2012 Den 28. marts 2012 kl. 19 Nysted Bådelaug NOF Side 1 af 5 - Den 2012-04-04 Referat fra Årsmøde 2012 Den 28. marts 2012 kl. 19 Nysted Bådelaug 0. Til stede Foreningens bestyrelse ca. 30 medlemmer af foreningen. Viceborgmester Flemming Jantzen 1.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

AFLAGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 22. MARTS 2012

AFLAGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 22. MARTS 2012 ÅRSBERETNING FOR FORENINGSÅRET 2011 NYSTED BEVARINGSFORENING AFLAGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 22. MARTS 2012 Nysted Bevaringsforenings bestyrelse har siden sidste Generalforsamling den 24. marts 2011 haft

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling En analyse af danskernes holdninger til kulturarv KULTURARVSSTYRELSEN OG FONDEN REALDANIA titel kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere