Dato: 21. marts Ansvarlig: Jura og International, Sagsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 21. marts 2014. Ansvarlig: Jura og International, Sagsnr. 2014-1143"

Transkript

1 Dato: 21. marts 2014 Ansvarlig: Jura og International, sthi Sagsnr Høringsnotat Om Forslag til lov om ændring af lov om social service (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning) 1. Indledning Lovforslaget udmønter dele af aftalen om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov som alle Folketingets partier indgik den 13. november Aftalen indebærer, at staten skal spille en større rolle i at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Aftalen indebærer endvidere, at der skal skabes bedre incitamenter til at udbyde de mest specialiserede tilbud. Baggrunden for lovforslaget er evalueringen af kommunalreformen og rammeaftalen af 26. juni 2013 om justering af kommunalreformen mellem alle Folketingets partier, der baserer sig på regeringens udspil Bedre kvalitet og samarbejde af 1. juni Initiativerne skal bidrage til en smidigere og mere effektiv offentlig sektor med et tættere og mere velfungerende samarbejde mellem kommuner, regioner og stat. Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov bidrager til at udmønte rammeaftalen på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Lovforslaget udmønter de dele af aftalen, der forudsætter lovændringer. Lovforslaget har været sendt i høring fra den 28. januar 2014 til og med den 25. februar 2014 kl hos nedenfor nævnte organisationer, der er angivet i lovforslagets bemærkninger. Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Forslaget har været sendt i høring hos: 3F - Fagligt Fælles Forbund, Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, AOF-Danmark, Blå Kors, Brugerforeningen for aktive stofmisbrugere, BUPL - Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, Børn og Familier, Børne- og kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danske Advokater, Danmarks lærerforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Blindesamfund, Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Dansk Er- Side 1 af 18

2 hverv, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Dansk Industri (DI), Dansk Psykolog Forening, Danske Regioner, Danske Seniorer, Danske Skoleelever, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Ældreråd, Datatilsynet, De Samvirkende Menighedsplejer, Det Centrale Handicapråd, Den Sociale Udviklingsfond (SUF), Den Uvildige Konsulentordning på handicapområdet - DUKH, DLO, Ergoterapeutforeningen, FBU - Forældre- LANDSforeningen, FOA - Fag og Arbejde, FOLA, Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Frelsens Hær, Gadejuristen, Institut for Menneskerettigheder, KFUK s Sociale Arbejde, KFUM s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, KL, Kristelig forening for bistand for Børn og Unge, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Landsforeningen af Aktive Bedsteforældre, Landsforeningen BOPAM, Landsforeningen af Kvindekrisecentre, Landsforeningen LEV, Landsforeningen af Opholdssteder, og Skole- og Behandlingstilbud (LOS), Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere LAP, Landsforeningen af væresteder for stofafhængige og tidligere stofafhængige (LVS), Landsforeningen Bedre Psykiatri, Landsforeningen for Human Narkobehandling, Landsforeningen for Pårørende til Stofmisbrugere, Landsforeningen Sind, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU), LO, Landssamråd for PPR-chefer, Missionen blandt hjemløse, Plejefamiliernes Landsforening, Pårørendegrupper for Svage Ældre, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, Selveje Danmark, Sjældne Diagnoser, Skole og Forældre, Skolelederne, Socialtilsyn Hovedstaden, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Øst, Socialt Leder Forum, Statsforvaltningen, Socialpædagogernes Landsforbund, TABUKA, Ungdommens Vel, Ungdomsringen, Ungdomsskolernes Udviklingscenter, ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund og Ældre Sagen. Der er modtaget høringssvar fra: Advokatrådet, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Danmarks Lærerforening, Dansk Blindesamfund, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Dansk Industri, Dansk Psykolog Forening, Danske Regioner, Datatilsynet, De 5 socialtilsyn, Ergoterapeutforeningen, FOA Fag og Arbejde, Foreningen af Danske Døgninstitutioner, KL, Landsforeningen af Opholdssteder, og Skole- og Behandlingstilbud (LOS), Landssamråd for PPR-chefer, Selveje Danmark og Socialpædagogernes Landsforbund. Herudover har CFD, Danske Døves Landsforbund, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen afgivet høringssvar uden at være på listen over høringsparter. Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat. Ankestyrelsen, BUPL - Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Ældreråd, Institut for Menneskerettigheder, Rigsrevisionen, Statsforvaltningen, og Syddansk Universitet har tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til lovforslaget. Følgende har ikke afgivet høringssvar: 3F Fagligt Fælles Forbund, Akademikernes Centralorganisation, Alzheimerforeningen, AOF-Danmark, Blå Kors, Brugerforeningen for aktive stofmisbrugere, Børn og Familier, Børne- og kulturchefforeningen, Børns Vilkår, Danske Advokater, Dansk Børne- og Ungdomspsykriatisk Selskab, Dansk Erhverv, Danske Seniorer, Danske Skoleelever, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, De Samvirkende Menighedsplejer, Det Centrale Handicapråd, Den Sociale Udviklingsfond (SUF), Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH, DLO, FBU- Side 2 af 18

3 ForældreLANDSforeningen, FOLA, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Frelsens Hær, Gadejuristen, KFUK s Sociale Arbejde, KFUM s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Kristelig forening for bistand for Børn og Unge, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Landsforeningen af Aktive Bedsteforældre, Landsforeningen BOPAM, Landsforeningen af Kvindekrisecentre, Landsforeningen LEV, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen af væresteder for stofafhængige og tidligere stofafhængige (LVS), Landsforeningen Bedre Psykiatri, Landsforeningen for Human Narkobehandling, Landsforeningen for Pårørende til Stofmisbrugere, Landsforeningen Sind, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU), LO, Missionen blandt hjemløse, Plejefamiliernes Landsforening, Pårørendegrupper for Svage Ældre, Retssikkerhedsfonden, Rådet for Socialt Udsatte, Sjældne Diagnoser, Skole og Forældre, Skolelederne, Socialt Leder Forum, TABUKA, Ungdommens Vel, Ungdomsringen, Ungdomsskolernes Udviklingscenter, ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund og Ældre Sagen. Høringssvarene har generelt ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i lovforslaget, men har foranlediget nogle præciseringer, primært i bemærkningerne til lovforslaget. For at kommunernes behandling af de centrale udmeldinger skal kunne følge kadencen i rammeaftalesamarbejdet præciseres det således, at en central udmelding skal være foretaget senest i januar måned, hvis den skal behandles i rammeaftalen for det næstkommende år. Samtidig ændres fristen for fastlæggelse af rammeaftalernes udviklingsstrategi (som er fastsat i en bekendtgørelse) til 15. oktober. Der indføres en overgangsordning for afrapportering på de første centrale udmelding der foretages den 1. november I den foreslåede 13 c om driftspålæg præciseres det i stk.1, at også en region (og ikke kun en kommune) kan blive pålagt at opretholde eller forny en driftsaftale med et privat tilbud. Der indsættes et nyt stk. 8, hvori det præciseres, at hvis et driftspålæg eller et pålæg om at sammenlægge tilbud vedrører et eksisterende tilbud eller etablering af et tilbud omfattet af 4 i lov om socialtilsyn, er det en betingelse, at det kompetente socialtilsyn har godkendt eller efterfølgende godkender det eller de pågældende tilbud. Der er foretaget en præcisering af bemærkningerne til de forslåede takstregler i 174. Herunder foreslås det, at takster for ophold på tilbud efter servicelovens 109 (kvindekrisecentre) og 110 (forsorgshjem) ikke skal være vejledende, som det er tilfældet for de øvrige takstfastsatte ydelser, men at de takster, der beregnes for de to typer af tilbud, skal være en fast pris, som også er den pris, der efterfølgende opkræves hos kommunen. På foranledning af bemærkninger fra Datatilsynet, præciseres det i bemærkningerne til den foreslåede 13 b, stk. 1, at der ikke vil blive videregivet personoplysninger i forbindelse med Socialstyrelsens overvågning, indsamling og formidling om udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og effekten heraf. Det er tilføjet i bemærkningerne til den foreslåede 186 a, at ved samling af flere små tilbud til ét tilbud skal det overtagende tilbud, i fald det modtager personoplysninger fra det afgivende tilbud, vurdere, om der er grundlag for at orientere borgerne herom efter de almindelige regler om oplysningspligt i persondatalovens 30. Side 3 af 18

4 I det følgende foretages en tematiseret gennemgang og kommentering af de bemærkninger til lovforslaget, der fremgår af høringssvarene. 2. Generelle bemærkninger Der gives i størstedelen af høringssvarene udtryk for overordnet tilfredshed med de justeringer af kommunalreformen, der foreslås foretaget på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Alle høringsparterne deler således bekymringen for, at kommunalreformen har medført en afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. De er enige i, at der er et behov for øget nationalt overblik, og en styrket og kvalificeret indsats for grupper med særlige behov på tværs af kommuner og regioner. Langt de fleste høringsparter anerkender, at forslaget indeholder flere gode tiltag, og er kommet rigtig langt, eller i hvert fald er et skridt i den rigtige retning i forhold til at følge op på de problemer, der blev afdækket med evalueringen af kommunalreformen. De hilser velkommen, at Socialstyrelsen fremover skal forestå en national overvågning og central koordination med henblik på at understøtte de relevante tilbud og indsatser på de mest specialiserede områder med små eller særlige komplekse målgrupper. Hjerneskadeforeningen noterer sig, at der er et tiltag i den rigtige retning af at få forløst kommunalreformens potentiale set fra borgerside: et mere effektivt og sammenhængende offentligt system med borgeren i centrum. Foreningen bemærker samtidig, at forslaget kunne have været mere ambitiøst. De finder, at organiseringen i indsatsen med et system opdelt i ressortministerier, styrelser, regionale og kommunale forvaltninger giver en risiko for at det er vanskeligt at opnå den nødvendige koordination, kvalitet og sammenhæng. Socialpædagogernes Landsforbund (Socialpædagogerne) og Dansk Psykolog Forening vil følge udviklingen løbende gennem de kommende år og ser frem til at høre nærmere om effekterne af vidensopbygningen og den nationale koordinationsstruktur. Danske Handicaporganisationer (DH) foreslår, at ministeriet følger op på, om kommunerne benytter de specialiserede tilbud, bruger de udarbejdede forløbsbeskrivelser og laver en kvalitativ undersøgelse af, om borgerne får de tilbud, de har behov for Danske Regioner og FOA er bekymrede for, at de løsningsforlag, der fremsættes, ikke er tilstrækkelige til at sikre det fornødne udbud af tilbud. De efterlyser instrumenter til at sikre, at kommunerne anvender tilbuddene, hvilket på længere sigt vil være en forudsætning for drift af de tilbud driftsherrerne kan pålægges at drive. Dansk Blindesamfund, DH og Danmarks Lærerforening finder, at lovforslaget svækkes af, at der ikke stilles krav til kommunerne om at følge de vejledninger eller den rådgivning for indsatsen, der vil blive udarbejdet. Det løser derfor ikke de problemer der opstår grundet kommunernes manglende brug af de specialiserede tilbud og sikrer dermed ikke i tilstrækkeligt omfang, at borgerne i de enkelte kommuner får det tilbud de har behov for. Side 4 af 18

5 Bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer 3.1. Den nationale koordinationsstruktur Hjernesagen er usikker på, om den nye nationale koordinationsstruktur vil gøre en reel forskel, idet den er dialogbaseret og bygger på tillid til, at kommunerne sikrer, at borgere med specialiseret behov får de rette tilbud, og Socialstyrelsen kun undtagelsesvist vil kunne pålægge en kommune at opretholde et specialiseret tilbud. Danske Regioner er bekymret for, at den nationale koordinationsstruktur kommer til at virke reaktivt frem for proaktivt, og at der først sker handling, når specialiseret viden eller tilbud allerede er ved at forsvinde. De henviser til, at processen omkring overvågning af særlige målgrupper og tilbud, vurdering af kommunernes tilrettelæggelse og herefter driftspålæg kan være et langstrakt forløb. DH mener ikke, at den foreslåede model er tilstrækkeligt forpligtende og anbefaler i stedet egentlig national specialplanlægning på det specialiserede socialog specialundervisningsområde. Omfattede tilbud Selveje Danmark anfører, at det i forhold til hele processen (overvågning, udmelding mv.) bør sikres, at Socialstyrelsen fremtidige indsats både inkluderer private, selvejende og frivillige aktører godkendt på Tilbudsportalen. Udvalget for evaluering af kommunalreformen overvejede muligheden for en form for specialplanlægning inden for nærmere afgrænsede målgrupper, der kræver en meget højt specialiseret indsats. Der blev i den forbindelse skelet til den centrale planlægning af de mest specialiserede behandlinger på sygehusene. Der er dog væsentlige forskelle på socialområdet og sundhedsområde, idet der på det specialiserede socialområde ikke i samme omfang er viden om meget skarpt afgrænsede målgrupper. Det var med afsæt i disse overvejelser, at udvalget anbefalede, og der siden hen i stedet er arbejdet videre med, etablering af en national koordinationsstruktur. Der tages i forbindelse med den nationale koordinationsstruktur udgangspunkt i den samlede tilbudskapacitet på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde herunder altså også den kapacitet, der repræsenteres af private herunder selvejende aktører b, stk. 1 - Overvågning Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, DI, Ergoterapeutforeningen, Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FADD) og Socialpædagogerne bifalder, at der etableres en overvågningsfunktion i Socialstyrelsen. Børnerådet og DH opfordrer til stor gennemsigtighed i udmøntningen af funktionen, så det bliver tydeligt, hvad den indebærer og omfatter samt, hvordan Socialstyrelsen skal opbygge og varetage den. DH henviser til, at det ikke-eksisterende nationale overblik over de mest specialiserede målgrupper, tilbud og indsatser i dag betyder, at specialiserede tilbud kan forsvinde, inden Socialstyrelsen har dannet sig dette overblik. DH foreslår derfor, at alle tilbud fredes ind til koordinationsstrukturen er fuldt ud implementeret 1. juli DH, Dansk Blindesamfund og Hjernesagen foreslår, at Socialstyrelsen indfører egentlige indholdsmæssige kvalitetskrav og en form for certificering af de mest specialiserede tilbud. Side 5 af 18

6 Datatilsynet bemærker, at det er uklart, hvorvidt der vil blive videregivet personoplysninger i forbindelse med overvågning og anbefaler at ministeriet overvejer forholdet til persondataloven. Målet med overvågningsfunktionen er at der på sigt sikres et validt og præcist grundlag for overvågning af udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser, samt viden om effekt af indsatserne. På nuværende tidspunkt findes der ikke en direkte eller dækkende datakilde. Overvågningen vil derfor i første omgang tage udgangspunkt i en række foreliggende datakilder. Udover rammeaftalerne og den løbende faglige dialog med kommuner, regioner, bruger- og interesseorganisationer m.fl. vil det bl.a. være VISOs vidensopsamling om antallet af henvendelser, målgrupper mv., KORA undersøgelser, kortlægningen og afdækningen af de lands og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud, Tilbudsportalen (som indeholder oversigt over tilbud, der leverer indsatser til borgerne) og Socialstyrelsens audit-funktion samt data fra beslægtede ressortområder, som fx statistikker på sundhedsområdet. Der er indgået en midlertidig aftale med KL for, at sikre specialiseret viden på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde frem til den fulde implementering af koordinationsstrukturen pr. 1. juli På foranledning af bemærkninger fra Datatilsynet, præciseres det i bemærkningerne til 13 b, stk. 1, at der ikke vil blive videregivet personoplysninger i forbindelse med Socialstyrelsens overvågning, indsamling og formidling om udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og effekten heraf b, stk. 1 - Målgrupper KL er tilfreds med, at det med lovforslaget understreges, at omdrejningspunktet for den nationale koordinationsstruktur er de mest specialiserede målgrupper og kompetencer, og at målgrupper og kompetencer ikke er bundet til bestemte tilbudstyper. Dansk Blindesamfund foreslår derimod, at man identificerer de mest specialiserede tilbud og indfører en pligt til at disse én gang årligt skal afrapportere til Socialstyrelsen om den økonomiske og belægningsmæssige status og prognosen herfor, således at der er en reel mulighed for at gennemføre en vurdering af behovet for centralt besluttede foranstaltninger til imødegåelse af en evt. lukningstrussel. DH er bekymret for, at det er en for snæver målgruppe, der vil blive underlagt en national koordinering. De anfører, at det er yderst vigtigt, at de omtalte målgrupper i rapporten fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud ikke bliver betragtet som en udtømmende liste, der på forhånd afgrænser andre målgrupper for at blive omfattet. De opfordrer til, at lovforslaget bemærkninger præciseres, således at det fremgår, at Socialstyrelsen løbende skal vurdere, om der er andre målgrupper, der bør omfattes af den nationale koordinationsstruktur. De anfører i forlængelse heraf, at målgrupperne også bør defineres ud fra kommunernes forudsætninger for at yde en specialiseret indsats i forhold til deres størrelse, økonomi og viden om, hvor de kan finde en specialiseret indsats til en bestemt borger. FADD mener ligeledes, at man med fordel vil kunne medtænke andre målgrupper end de omtalte i rapporten fra underarbejdsgruppen om evaluering af kom- Side 6 af 18

7 munalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud. De fremhæver i den forbindelse visse komplekse behandlingsopgaver samt andre opgaver der kræver specialviden, og andre særlige kompetencemæssige forudsætninger, som enkelte kommuner har begrænset interesse i at drive. Efter Socialpædagogernes opfattelse er det helt nødvendigt, at der hurtigst muligt er fokus på følgende målgrupper, og at de med det samme bliver en del af den nationale koordinationsstruktur: Særligt skadede spæd- og småbørn, mennesker med sjældne diagnoser og komplekse behov, mennesker med svære spiseforstyrrelser, mennesker med sjældne og komplekse kommunikationshandicap, mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade, mennesker med udadreagerende og kriminelle/kriminalitetstruede, herunder mennesker, der kræver en skærmet indsats, børn og unge med selvskadende adfærd, mennesker med stærke udviklingsforstyrrelser, mennesker med svære psykiatriske diagnoser. Derudover bør der være opmærksomhed på andre små målgrupper, hvor der er brug for tilbud, som slet ikke eksisterer i dag, fx til udviklingshæmmede, der er stofmisbrugere. Med forslaget omfattes de mest specialiserede målgrupper af den nationale koordinationsstruktur. Der er ikke nogen fast definition på, hvilke målgrupper der er de mest specialiserede. De konkret omfattede målgrupper kan derfor udvikle sig over tid. Der kan opstå behov for specialviden for nye målgrupper. På samme vis kan der være indsatser, som i dag er forbeholdt meget små målgrupper, hvor specialviden om nogle år vil være blevet til almen viden og udbredt til lokale indsatser. Socialstyrelsen vil løbende fastlægge målgrupper ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt: Målgrupper der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden Målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden Overvågningsfunktionen skal bidrage til løbende at fastlægge, hvilke målgrupper og indsatser der skal omfattes af den nationale koordinationsstruktur. Socialstyrelsen skal i den forbindelse bl.a. tage udgangspunkt i målgruppebeskrivelser omtalt i rapporten fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud. Det vil dog ikke være en forudsætning for at blive omfattet af den nationale koordinationsstruktur, at der er tale om målgrupper, hvor der er snitflader mellem sundheds-, social eller specialundervisningsområdet. Der kan opstå behov for specialviden for nye målgrupper. På samme vis kan der være indsatser, som i dag er forbeholdt meget små målgrupper, hvor specialviden om nogle år vil være blevet til almen viden og udbredt til lokale indsatser. De konkret omfattede målgrupper kan derfor udvikle sig over tid. Ministeriet for børn, ligestilling og sociale forhold finder ikke grundlag for at præcisere bemærkningerne yderligere. 13 b, stk. 1 - Forløbsbeskrivelser Advokatrådet, Danmarks Lærerforening, Danske Fysioterapeuter, DH, Danske Regioner og Hjerneskadeforeningen hilser forløbsbeskrivelserne velkomne. Side 7 af 18

8 Regionerne vurderer, at forløbsbeskrivelser potentielt kan flytte socialområdet mod en mere evidensbaseret kultur. Landssamrådet for PPR-chefer stiller sig derimod kritisk overfor forløbsbeskrivelser, som de er bekymrede for de facto vil betyde, at der anlægges et nationalt serviceniveau. Landssamrådet henviser til, at VISO i stedet vil kunne støtte kommunernes tilrettelæggelse og varetagelse af de mest specialiserede tilbud og indsatser, således at kommunernes lokale råderum i de enkelte sager fastholdes. Danmarks Lærerforening, Danske Fysioterapeuter, DH og Danske Regioner så gerne, at forløbsbeskrivelserne fik en langt mere forpligtende karakter. Danske Fysioterapeuter er af den opfattelse at forløbsbeskrivelser, hvor der er et højt niveau af viden eller faglig evidens for effekten af bestemte indsatser, bør være forpligtende over for kommuner og regioner. De mener, at implementering af forløbsbeskrivelserne i dialog med Socialstyrelsen bør være det bærende element på vejen hen mod en bedre og mere ensartet kvalitet. DH og Hjerneskadeforeningen mener, at forløbsbeskrivelserne bør inddrages af og kan understøtte kommunen i forbindelse med afdækning af borgerens behov med henblik på at finde den rette indsats. Danske Regioner anfører at forløbsbeskrivelser vil kunne anvendes til at sikre, at de mest specialiserede tilbud bliver anvendt. Advokatrådet, Danmarks Lærerforening, Danske Fysioterapeuter og Danske Regioner mener, at det med vejledende forløbsbeskrivelser fortsat vil være det politiske fastsatte serviceniveau i den enkelte kommune, der afgør om borgere får den indsats som man ud fra den eksisterende faglige viden ved bedst vil imødekomme deres behov, og er bekymret for at forløbsbeskrivelserne reelt ikke får nogen betydning for den enkelte borger. DH mener, at det vil være væsentligt, at følge op på kommunernes brug af forløbsbeskrivelser, så der senere kan tages stilling til, om der er behov for at gøre forløbsbeskrivelserne mere bindende. DH frygter, at forløbsbeskrivelserne kun vil blive udarbejdet i forhold til meget små målgrupper, selvom behovet er større. Danske Fysioterapeuter er enige i, at borgerne ikke bør kunne støtte ret på forløbsbeskrivelserne, men at indholdet og kvaliteten i tilbuddene bør fremstå klarere både for de berørte borgere og deres pårørende. Advokatrådet opfordrer til, at der nærmere redegøres for, hvilken vægt forløbsbeskrivelserne skal have i den konkrete sagsbehandling. Offentliggørelse DH forslår, at forløbsbeskrivelserne offentliggøres, så de er tilgængelige for alle også borgerne, så der er størst mulig åbenhed omkring hvilken indsats, som vurderes at være den bedste for en målgruppe, generelt set. Tværgående Hjerneskadeforeningen mener, at der er behov for at der udarbejdes fælles forløbsbeskrivelser/programmer, som fagpersoner kan bruge i både sundhedsvæsen og kommuner/regioner undervejs i rehabiliteringsforløbet. Det vil også give Socialstyrelsen et mere solidt grundlag at arbejde på, når opgaven med at opsamle og udbrede viden skal varetages. Arbejdsgruppen DH og Danske Regioner bemærker, at det er essentielt at arbejdsgruppen der skal udarbejde forløbsbeskrivelserne besættes af fagfolk med ekspertviden på Side 8 af 18

9 de pågældende områder. Danske Regioner anfører, at de som leverandører af specialiserede tilbud og indsatser har en ekspertviden inden for mange målgrupper, og derfor bør inddrages i udarbejdelsen af forløbsbeskrivelserne også for de forløb, der ikke går på tværs af social og sundhedsvæsenet Selveje Danmark anfører, at de, som repræsentant for det selvejende område, gerne vil deltage i processer omkring forløbsbeskrivelserne. DH mener, at det, når arbejdsgruppen skal inddrage relevante organisationer, evt. via en referencegruppe, vil være relevant at inddrage de faglige råd med repræsentanter for brugerorganisationerne, som Socialstyrelsen er i gang med at oprette. Herudover vil det også være relevant at inddrage forskere, ekspert og lignende. Som det fremgår af lovforslaget vil forløbsbeskrivelserne ikke forpligte den enkelte kommune i forhold til visitation og fastsættelse af serviceniveauer eller organiseringen af opgaven mellem kommuner og regioner. Dette skal fortsat afklares lokalt, herunder bl.a. i regi af sundheds- og rammeaftaler, med mulighed for hensyntagen til lokale behov. Forløbsbeskrivelserne er først og fremmest et planlægningsredskab, som vil udgøre den faglige ramme for kommunernes kapacitetsplanlægning. Forløbsbeskrivelserne vil dog også være et vigtigt redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de skal visitere borgere med særlige komplekse og sjældne behov. Forløbsbeskrivelserne beskriver bedste praksis på et område og gør det dermed klarere, hvad der anses som fagligt relevante og effektive indsatser for særlige målgrupper. Det vil understøtte, at borgerne henvises til et tilbud, der har de rette faglige kompetencer. Forløbsbeskrivelserne vil være på et overordnet niveau, og vil derfor ikke tilstrækkeligt detaljerede til at tage højde for variationer i borgernes komplekse behov og til at kunne fungere som en egentlig retningslinje for visitation. Forløbsbeskrivelserne er inspireret af Sundhedsstyrelsen forløbsprogrammer, som er udarbejdet på baggrund af foreliggende evidens for, hvad der virker. På det sociale område findes imidlertid ikke samme viden om målgrupper og evidens af indsatsen som på sundhedsområdet. Derfor vil forløbsbeskrivelserne på det sociale område blive udviklet over tid i takt med, at Socialstyrelsen får opbygget viden om målgrupper og evidens af indsatsen. Forløbsbeskrivelserne vil blive offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside. Forløbsbeskrivelserne vil beskrive snitflader i organiseringen mellem sektorer og myndigheder under et forløb. På hjerneskadeområdet foreligger der allerede forløbsprogrammer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Derudover forventes det, at der medio 2014 er fastlagt fælles sundhedsfaglige kvalitetskriterier for den specialiserede genoptrænings- og rehabiliteringsindsats for mennesker med meget omfattende og komplekse rehabiliteringsbehov, herunder hjerneskadeområdet Det faglige råd DH, DBS og Hjerneskadeforeningen foreslår, at det påtænkte faglige råd også får repræsentation af relevante bruger- og interesseorganisationer m.fl., som kan medvirke til at kvalificere rådets arbejde med viden fra hverdagslivet ude i den virkelig verden. Side 9 af 18

10 Det faglige råd er netop et fagligt råd sammensat af faglige eksperter, hvorfor bruger- og interesseorganisationer ikke bør inddrages direkte heri. Brugerinddragelse sikres i stedet på anden vis (jf. nedenfor under pkt. 3.6) Brugerinddragelse Børnerådet, FADD og Selveje Danmark bifalder, at der hvert år foreslås foretaget en høring, hvor relevante organisationer kan komme med input til brug for Socialstyrelsens vurdering af om, der er behov for centrale udmeldinger. Børnerådet, DH, Hjernesagen og Socialpædagogerne bemærker, at det er afgørende, at der indføres tiltag rettet mod at høre netop dem, som i praksis arbejder med området og kan videreformidle hvordan systemet opleves af de borgere, der har behov for de mest specialiserede tilbud og indsatser. Hjernesagen bemærker, at de går ud fra, at faglige selskaber også vil blive inddraget. DH og Socialpædagogerne anfører, at det er centralt, at der konstrueres en form for høring, der sikrer en substantiel inddragelse af den viden der findes hos brugerog interesseorganisationer m.fl. KL mener derimod ikke, at der er behov for en særskilt høringsperiode og foreslår, at den udgår af forslaget. De henviser til, at Socialstyrelsen allerede er oprustet som socialfagligt videnscenter, og med det foreslåede indhold i den nationale koordinationsstruktur (overvågning, løbende faglig dialog med en bred kreds af interessenter på det sociale område og drøftelser i et fagligt råd) får en position, hvor de uden en høring kan vurdere, hvornår der er behov for en central udmelding. KL finder det uhensigtsmæssigt, at der sættes tidspunkt for hvornår man kan rejse en bekymring overfor Socialstyrelsen og mener, at der med en decideret høringsperiode vil være en risiko for en vis mængde af henvendelser, der fører til enkeltbaserede og ikke centrale udmeldinger. Hjernesagen anfører, at der udover høringsproceduren bør ske en løbende faglig dialog med bruger- og interesseorganisationer m.fl. Advokatrådet og DH opfordrer til, at der tilføjes en mulighed for, at borgere kan rette henvendelse direkte til Socialstyrelsen om konkrete lukningstruede tilbud. Det er rådets erfaring, at pårørende og ansatte ofte er vidende om problematikker længe før, det ellers vil komme til Socialstyrelsens kundskab, og en tidlig indgriben er formålstjenelig for at sikre, at en institution kan fastholde positionen som højt specialiseret. Høringsprocessen fastholdes. Bruger- og interesseorganisationer har en værdifuld viden og erfaring, som bør inddrages. Som følge af ændringer af årshjul for de centrale udmeldinger (jf. nærmere nedenfor under pkt. 3.7), er formuleringen i bemærkningerne ændret, så det nu blot fremgår, at høringen foretages hvert år forud for drøftelser af potentielle udmeldinger i det faglige råd. Derudover fremgår det af lovforslaget, at Socialstyrelsen vil tage afsæt i en løbende faglig dialog med bl.a. bruger- og interesse organisationer m.fl. Organisationerne vil som led i denne dialog løbende kunne komme med forslag til Socialstyrelsen. Endelig skal arbejdsgruppen om forløbsbeskrivelser inddrage relevante bruger- og interesseorganisationers m.fl. erfaringer i udarbejdelsen af forløbsbeskrivelser b, stk. 2 - Central udmelding Børnerådet, Ergoterapeutforeningen, FADD og Dansk Psykolog Forening Side 10 af 18

11 har med tilfredshed noteret sig, at Socialstyrelsen fremover kan komme med centrale udmeldinger af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og regioner. Hyppigheden DH foreslår, at Socialstyrelsen forpligtes til at komme med centrale udmeldinger af målgrupper og særlige indsatser. De er bekymrede for, at der ikke stilles krav til hyppigheden af udmeldingerne og frygter, at der vil gå for lang tid imellem. De mener, at der er en risiko for, at der ikke vil komme flere centrale udmeldinger, når der er kommet udmeldinger for de målgrupper, der er nævnt i underarbejdsgruppens rapport. Ergoterapeutforeningen forudsætter derimod, at det, at der ikke stilles krav til hyppigheden, betyder, at der kan komme flere centrale udmeldinger på et år. Rammeaftalerne KL er enig i, at de centrale udmeldinger skal følge kadencerne i rammeaftalesamarbejdet på det sociale område, men er meget bekymret for den tidsplan, som ministeriet har lagt op til, herunder en fremrykning af udviklingsstrategierne til 1. maj. Det er helt centralt, at der findes en model for årshjul, der sikrer, at kommunerne i rammeaftaleregi i fællesskab kan nå frem til fagligt bæredygtige og velfunderede løsningsforslag, som er politisk forankret i KKR og de enkelte kommunalbestyrelser. Danske Regioner finder det derimod ikke hensigtsmæssigt, at bygge oven på rammeaftalekonstruktionerne. De anfører at rammeaftalekonstruktionen har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at håndtere sådanne problematikker, idet de er politiske aftaler, der ikke indebærer nogen juridisk forpligtelse for kommunerne til i fællesskab at løse de faktiske problemstillinger. DH foreslår, at der udarbejdes en særlig skabelon for de oplysninger om faglighed, Socialstyrelsen har behov for, for at kunne vurdere om kommunernes forslag til løsning af opgaven er tilstrækkelig. Første udmelding Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Hjerneskadeforeningen noterer sig med glæde, at Socialstyrelsens første centrale udmelding d.1. november 2014 vil omfatte mennesker med komplekse erhvervede hjerneskader. Dansk Blindesamfund opfordrer Socialstyrelsen til at overveje en landsdækkende central udmelding på synsområdet, så snart det lovmæssige grundlag er på plads. Det præciseres i lovforslagets bemærkninger, at der ikke fastsættes regler om tidsfrist eller hyppighed ift. de centrale udmeldinger ud over, at det forudsættes, at en central udmelding foretages senest i januar måned, hvis den skal behandles i forbindelse med rammeaftalen for det næstkommende år. Kommunernes behandling af de centrale udmeldinger skal følge kadencen i rammeaftalesamarbejdet. Derfor ændres fristen for fastlæggelse af rammeaftalernes udviklingsstrategi (som er fastsat i en bekendtgørelse) til 15. oktober. Der fastsættes ikke yderligere formkrav til afrapporteringerne. Der indføres som følge heraf en overgangsordning for de første centrale udmeldinger på området for mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade og specialundervisningsområde, som foretages den 1. november Disse ud- Side 11 af 18

12 meldinger vil indgå i udviklingsstrategien for 2016, men skal først endelig afrapporteres i første halvår 2016, hvor der foreligger et egentligt løsningsforslag, der er fagligt funderet og behandlet i KKR og alle kommunalbestyrelserne b, stk. 3 - Anmodning om fornyet behandling Børnerådet mener at Socialstyrelsens beføjelser bør udvides, så de får mulighed for at foretage yderligere undersøgelse af egen drift, da det må forventes at være svært for kommunerne at foretage en objektiv og upartisk fornyet vurdering af deres tilrettelæggelse og koordinering af indsatsen. Det fremgår af lovforslaget, at Socialstyrelsen vil skulle gå i dialog med kommunalbestyrelserne i en region eller flere regioner om, hvad en fornyet behandling og afrapportering skal fokusere på, herunder om der er behov for koordinering på tværs af flere regioner c - Driftspålæg Advokatrådet og FOA anerkender, at Socialstyrelsen tillægges mulighed for om nødvendigt at give driftspålæg. Landssamrådet af PPR-chefer stiller sig derimod særdeles skeptisk overfor driftspålæg, som de mener dels vil udgøre et indgreb i den politisk vedtagne kommunale tilbudsvifte på det specialpædagogiske område, dels vil være udgiftsdrivende. Børnesagens Fællesråd mener, at det af hensyn til kommunernes incitament til at etablere og fortsat at drive de mest specialiserede tilbud må være tilstrækkeligt at skrive i bemærkningerne, at driftspålæg kun forudsættes anvendt undtagelsesvist, og dermed undlade formuleringen i helt særlige tilfælde. Advokatrådet, FOA og Socialpædagogerne mener derimod, at det bør understreges yderligere, at driftspålæg kun kan gives i situationer, hvor det er nødvendigt for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud. FOA fremhæver i den forbindelse særligt de tilfælde, hvor Socialstyrelsen pålægger at opretholde eller forny en driftsaftale med et privat tilbud. Børnesagens Fællesråd og FOA anfører, at beslutningen om pålæg først og fremmest bør tages under hensyntagen til brugernes tarv. Omfattede af pålæg KL mener, at den foreslåede 13 c om at Socialstyrelsen undtagelsesvist kan pålægge en kommune at opretholde eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud også bør omfatte regionerne. Danske Regioner foreslår, at Socialstyrelsens beføjelse til at pålægge en kommune, at opretholde eller indgå ny driftsaftale udvides til (udover private) også at omfatte regionale og kommunale tilbud. Samling af tilbud Dansk Blindesamfund bifalder muligheden for samling af tilbud, såfremt der er en række små tilbud som ikke hver for sig er fagligt bæredygtige. Det er Dansk Blinde Samfunds opfattelse, at man med fordel kan samle de to centre på synsområdet Synscenter Refnæs og Instituttet for Blinde og Svagsynede i København idet der på synsområdet er et akut behov for konsolidering af den mest specialiserede viden. Side 12 af 18

13 Børnesagens Fællesråd anbefaler, at der i tilknytning til pålæg om at samle små specialiserede tilbud sikres, at der fokuseres på alle de særlige kompetencer, og at disse bør videreføres i en ny struktur til gavn for målgruppen. DH minder om, at institutionsbegrebet er ophævet i Danmark og ønsker at det garanteres, at samling af tilbud ikke kan blive udnyttet til reinstitutionalisering, idet DH desværre erfarer, at en række kommuner bygger stort og institutionslignende. Finansiering KL understreger, at en finansieringsmodel ved pålæg bør sammensættes ud fra en konkret vurdering, og der derfor ikke i bemærkninger bør lægges op til en fast model, som typisk vil bestå af en kombination af objektiv finansiering og takstfinansiering. Varighed Ergoterapeutforeningen og Socialpædagogerne mener, at det bør overvejes at uddybe, hvad der vil kunne ske efter de to år et driftspålæg maksimalt kan vare, hvis der ikke er tilvejebragt en holdbar løsning. Det præciseres, at også en region (og ikke kun en kommune) kan blive pålagt, at opretholde eller forny en driftsaftale med et privat tilbud. Formuleringen om pålæg af en finansieringsmodel er ændret til, at den vil skulle sammensættes ud fra en konkret vurdering, og blandt andet vil kunne bestå af en af en kombination af objektiv finansiering og takstfinansiering. Socialstyrelsen vil inden udløbet af fristen for et driftspålæg (herunder et driftspålæg med den maksimale frist på 2 år) skulle genoverveje driftspålægget, og kan inden fristens udløb træffe afgørelse om at forny pålæg c - Afgrænsning af kompetencer i forhold til Socialtilsynene De 5 socialtilsyn har bemærket, at der er behov for en afgrænsning af Socialstyrelsen kompetencer til at give driftspålæg efter den foreslåede 13 c, stk. 1 og 2, i forhold til socialtilsynenes myndighedskompetence til godkendelse af tilbud på det sociale område. De henviser til, at et tilbud ikke kan oprettes og indgå i den kommunale forsyning, medmindre det er godkendt af det stedlige socialtilsyn. Socialtilsynene foretager som led i deres godkendelse og tilsyn med sociale tilbud ligeledes en vurdering af disse tilbuds faglige og økonomiske bæredygtighed. Socialtilsynene foreslår, at Socialstyrelsen indhenter relevant information hos Socialtilsynene. Der indsættes i den foreslåede 13 c et nyt stk. 8, hvori det præciseres, at hvis et driftspålæg eller et pålæg om at sammenlægge tilbud omfatter typer af tilbud, som er omfattet af socialtilsynet, er det en forudsætning, at det eller de pågældende tilbud er godkendt eller efterfølgende bliver godkendt af det kompetente socialtilsyn, og dermed opfylder de almindelige krav om faglig kvalitet mv. Det tilføjes i bemærkningerne til bestemmelsen, at Socialstyrelsen til brug for vurderingen af om små tilbud er fagligt og økonomisk bæredygtige, bør indhente relevant information fra Socialtilsynene. Side 13 af 18

14 a - Overtagelse og samling af tilbud KL lægger til grund, at den foreslåede 186 a også omfatter de lands- og landsdelsdækkende tilbud. KL foreslår, at den foreslåede 186 a, stk. 1-2 udvides, så der kan ske en samling af tilbud, såfremt de berørte kommuner og regioner kan nå til enighed herom. KL vurderer, at samling af tilbud er et væsentligt redskab for at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed. De finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at kommuner og regioner skal afvente, at en målgruppe eller indsats gøres til genstand for en central udmelding, førend de med Socialstyrelsen godkendelse kan overtage og samle kommunale og regionale tilbud på tværs af kommuner/regioner. Datatilsynet har anbefalet, at forholdet til persondataloven overvejes, såfremt der i forbindelse med overtagelse og samling af tilbud, vil blive videregivet personoplysninger mellem forskellige dataansvarlige kommuner og regioner. En generel mulighed for overtagelse og samling af tilbud ligger uden for rammerne af de politiske aftaler af 26, juni og 13. november 2013, som er grundlaget for lovforslaget. En sådan generel mulighed blev overvejet i forbindelse med evaluering af kommunalreformen, men ikke medtaget i regeringens udspil af 1. juni 2013, som de politiske aftaler baserer sig på. Det er i bemærkningerne til den foreslåede 186 a tilføjet, at et overtagende tilbud, i fald det modtager personoplysninger fra et afgivende tilbud skal vurdere, om der er grundlag for at orientere de omfattede borgere herom efter de almindelige regler om oplysningspligt i persondatalovens Øget synergi på området for den mest specialiserede specialundervisning Hjernesagen finder det bekymrende, at der kun fokuseres på den mest specialiserede specialundervisning, da hele specialundervisningsområdet er nødlidende. Mennesker med følger efter en hjerneskade tilhører ikke målgruppen til de lands- og landsdelsdækkende tilbud på trods af, at en af følgerne af hjerneskade kan være meget alvorlige tale- og sprogproblemer. Hjernesagen oplever, at en del medlemmer selv betaler for specialundervisning, da kommunerne ikke i tilstrækkelig grad visiterer til den nødvendige specialrådgivning. VISOs overtagelse af ansvar for at tilvejebringe specialrådgivningsydelser Landssamrådet for PPR-chefer finder, at VISO er en kompetent aktør, og at det er positivt, at man, ved at samle specialrådgivningen på specialundervisningsområdet og materialecentrene på de regionale undervisningstilbud, styrker VI- SOs position og understøtter fastholdelse, udvikling og udbredelse af den mest specialiserede viden. Danske Regioner anerkender, at man samler ansvaret for specialrådgivningsydelserne samt materialeproduktion. Advokatrådet bemærker, at samlingen af specialviden i VISO er en stor styrke for borgeren, hvis det rent faktisk medfører, at kommunen inddrager konklusionerne i deres afgørelser. Advokatrådet bemærker dog samtidig, at det findes retssikkerhedsmæssigt betænkeligt i forhold til borgeren, hvis kommunerne kan spørge den højeste sagkundskab på området for derefter ikke at følge denne anbefaling. Danmarks Lærerforening mener i tråd hermed, at kommunerne bør forpligtes til at inddra- Side 14 af 18

15 ge VISO i forbindelse med udredningen af behovet for et specialiseret tilbud, og samtidig bør de forpligtes til at følge den rådgivning, der bliver givet. Dansk Blindesamfund og DH finder det ud fra lovforslaget vanskeligt at kommentere på, om VISO vil kunne løse specialrådgivningsopgaven tilfredsstillende. Dansk Blindesamfund ser frem til, at blive orienteret om resultatet af den afdækning, der primo 2014 vil blive gennemført, og som har til formål at sikre et tilstrækkeligt oplyst grundlag for VISO s overtagelse af ansvaret for at koordinering af specialrådgivningen og videnudviklingen på området for den mest specialiserede specialundervisning. DH mener, at det med VISO s fremtidige opgavevaretagelse af rådgivningen skal sikres, at der ikke er rådgivningsaktiviteter, der forsvinder, når den endelige afklaring af, hvilke rådgivningsaktiviteter VISO overtager ansvaret for, er fastlagt. Det skal sikres, at de rådgivningsaktiviteter, som VISO ikke overtager ansvaret for, stadig består. Leverandørnetværk Danske Regioner finder det essentielt, at ydelserne fortsat bliver tilvejebragt decentralt via de lands- og landsdelsdækkende tilbud, hvor der er kendskab til og føling med lokale behov. LOS forudsætter at private tilbud stadig inddrages som leverandører til VISO. Dansk Blindesamfund lægger afgørende vægt på, at kommuner, borgere i målgruppen mv. fortsat vil kunne henvende sig direkte til leverandørnetværket på området, og således ikke først skal visiteres af VISO. KL hæfter sig ved, at der således er forskel på visitation til hhv. social- og specialundervisningsområdet. De anfører, at det er centralt, at der etableres en kontraktmodel, som sikrer, at VISO/Socialstyrelsen tæt kan følge, hvilke specialrådgivningsydelser, der efterspørges, således at specialrådgivningen vedr. den mest specialiserede specialundervisning udvikler sig i takt med efterspørgselsbehovet og ny viden på området. Dansk Blindesamfund finder det helt afgørende for at sikre en reel udvikling af specialistviden på de mindre handicapområder, at opgaverne forbundet med vidensudvikling forankres i de specialiserede tilbud, og at forslaget ikke indebærer en formodning for at man centralt kan opbygge en specialiseret viden adskilt fra praksis. Sikring af specialrådgivning Dansk Blindesamfund, DH og Danmarks Lærerforening bemærker, at de eksisterende regler om opretholdelsen af de lands- og landsdelsdækkende institutioner en sikkerhed for, at samfundet har forpligtet sig til at sikre en højt specialiseret faglighed også i forhold til meget små handicapgrupper. De finder det stærkt bekymrende, at man i realiteten nu fjerner sikkerheden for at der opretholdes højt specialiserede tilbud til de mindre handicapområder. Dansk Blindesamfund og DH henviser til, at dette forslag skal ses i sammenhæng med Undervisningsministeriets lovforslag om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. De anfører, at der i ingen af lovforslagene, er givet en beskrivelse af, hvordan man vil sikre eksistensen af en højt specialiseret viden og ej heller hvordan man vil sikre sig, at borgerne kan få adgang til specialrådgivning indenfor disse områder. Dansk Blindesamfund er af den opfattelse, at lovforslaget på lidt længere sigt betyder afvikling af Refnæsskolen i Kalundborg og Blindeinstituttet i København uden at skabe nye rammer for indsatsen overfor blinde og stærkt svagsynede. Side 15 af 18

16 Danmarks Lærerforening opfordrer til at Socialstyrelsen sammen med Undervisningsministeriet følge udviklingen i tilbuddene tæt, hvert år gøre status for udviklingen og griber ind og overvejer om muligheden for driftspålæg skal benyttes, hvis tilbuddene er lukningstruede. DH foreslår, at der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra Socialstyrelsen og brugerorganisationerne til at følge udviklingen på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og hermed holde øje med, hvad ændringerne medfører. Objektiv finansiering af de lands og landsdelsdækkende undervisningstilbud DH vil gerne kvitterer for, at den objektive finansiering i forbindelse med rådgivningen på specialundervisningsområdet beholdes. DH mener, at det er helt afgørende i forhold til at kunne sikre de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbuds overlevelse, som bestemt er sat under pres med kommunernes overtagelse af tilbuddene. KL mener derimod, at man bør overveje hensigtsmæssigheden af finasieringsmodellen for de omfattede tilbud, herunder om den indeholder de rette incitamenter. KL vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at man i ft. rådgivningskompetencen og materialeproduktionen, der overtages af VISO også som foreslået lader finansieringen overgå dertil, hvorved der vil være tale om solidarisk finansiering fra alle kommuner. KL mener imidlertid, at man bør afskaffe den objektive finasiering af undervisningstilbuddene, idet de primært bruges af kommunerne i omegnen af de enkelte tilbud og den objektive finansiering således ikke kommer alle kommuner til gavn. Dette skyldes formodentligt at den teknologiske udvikling har gjort det muligt i meget høj grad at tilbyde målgruppen andre alternative tilbud. Den gældende finansieringsmodel afspejler således nogle hensyn, der ikke længere stemmer overens med virkeligheden. KL foreslår at de lands og landsdelsdækkende tilbud bliver omfattet af den nye takstbekendtgørelse. Dansk Blindesamfund anfører at specialundervisningsområdet allerede i dag er præget af ikke ubetydelige administrationsomkostninger, og at der med forslaget om overførsel af de objektive midler til VISO lægges op til endnu flere administrative omkostninger i den centrale styring af området, hvilket uundgåeligt vil medføre færre ressourcer til den egentlig borgernære opgavevaretagelse. Dansk Blindesamfund skal specifikt gøre ministeriet opmærksom på, at det er en fejl, at Instituttet for Blinde og Svagsynede står opført som en landsdækkende specialundervisningsinstitution. Instituttet for Blinde og Svagsynede løser således specialrådgivningsopgaver som i al væsentlighed relaterer sig til andre lovgivningsområder end specialundervisningsområdet, herunder i særdeleshed lovgivning på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet og indenfor sociallovgivningen. Det er vurderingen at Instituttets opgaver indenfor specialundervisning udgør under 5 % af aktiviteterne og det må derfor betragtes som en fejl at medtage instituttet i opgørelsen over specialundervisningsinstitutioner CFD har noteret sig, at den objektivt finansierede døvekonsulentordning ved CFD (tidligere Center for Døve) ikke er nævnt under de tilbud, som skal overføres til VISO. Danske Døves Landsforbund anerkender de foreløbige udmeldinger fra Socialstyrelsen om, at Døvekonsulentordningen vil blive bevaret i den nuværende form og at den objektive finansiering fastholdes, hvorved en solidarisk og Side 16 af 18

17 landsdækkende kvalificeret rådgivnings- og vejledningstilbud på tegnsprog fastholdes. Den nationale koordinationsstruktur vil sikre, at der er de nødvendige pladser inden for det mest specialiserede specialundervisningsområde. Det ligger derimod uden for rammerne af de politiske aftaler at sikre, at de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud ikke nedlægges. VISO s overtagelse af ansvaret for tilvejebringelse af specialrådgivningsydelser på det mest specialiserede specialundervisningsområde vil medføre en omlægning af finansieringen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud på området. De økonomiske konsekvenser heraf vil blive vurderet på baggrund af den igangværende afdækning af specialrådgivningen på undervisningsområdet og vil blive forhandlet i forbindelse de heraf følgende bekendtgørelsesændringer Længere planlægningshorisont for de regionale tilbud Danske Regioner anerkender, at lovforslaget giver en længere planlægningshorisont for de regionale tilbud. FADD bemærker, at det er positivt at man etablerer ramme for hjemtagning af regionale tilbud for på den måde at skabe mere ro om driften Revision af takstreglerne på det sociale område Danske Regioner, DI, FADD, FOA, Landssamrådet for PPR-chefer, LOS og Selveje Danmark er positivt stemt overfor, at der sker en ensretning af beregningsgrundlaget ud fra princippet om omkostningsbaserede takster, og ser frem til større gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem de regionale, kommunale og private sociale tilbud. FADD og Danske Regioner finder der positivt, at der åbnes op for mere fleksible muligheder for at aftale finansiering af ydelser via abonnementsaftaler, som i nogen grad vil kunne opbløde den usikkerhed omkring drift og udvikling der følger af markedsstyringen. FOA ser frem til de konkrete ændringer, der fastsættes i bekendtgørelse. Danmarks Lærerforening, FOA, DH og Hjerneskadeforeningen mener, at takstsystemet og markedsmodellen på socialområdet giver nogle uhensigtsmæssigheder og bør omlægges mere grundlæggende, så kommunerne i højere grad i fællesskab løfter de økonomiske omkostninger. FOA foreslår en udbygning af det nuværende refusionssystem, således at kommunerne betaler et langt højere større beløb til det fælles refusionssystem og dermed i højere grad deler udgifterne på området. DH anbefaler, at størrelsen af refusionssatsen ændres, samt at der sikres en mere solidarisk udligning af udgifterne kommunerne i mellem. Danmarks Lærerforening foreslår, at de specialiserede tilbud, der i dag er takstfinansieret, bliver omfattet af abonnementsordninger eller objektivt finansieret. Hjerneskadeforeningen peger på behov for en forsikrings/abonnementsordning omfattende de ca personer, der årligt pådrager sig en hjerneskade, som forudsætter en højt specialiseret indsats. DH anbefaler, at kommunerne på baggrund af en analyse forpligtes lovgivningsmæssigt til den finansieringsform, der er mest hensigtsmæssig på de forskellige områder. DI har den grundholdning, at alle udbudsegnede opgaver i den offentlige sektor bør udsættes for konkurrence og ser ændringerne af Tilbudsportalen som det første skridt i etableringen af grundlaget for en egentlig konkurrenceudsættelse Side 17 af 18

18 af opgaverne på det specialiserede socialområde, så der kan konkurreres på kvaliteten i ydelserne. Det næste skridt handler om at understøtte, at der fremover også kan konkurreres på prisen. De 5 socialtilsyn bemærker, at den foreslåede 174, stk. 1 og 4 vedrørende godkendelse af budgetter mv. efterlader et behov for afklaring af myndighedskompetencen mellem socialtilsynene og Socialstyrelsen. KL bemærker, at BPA-ordningen i 96 med de nye regler får sit eget takstsystem og dermed ikke skal indgå i de oplistede ydelser. Der er foretaget en præcisering af bemærkningerne til de foreslåede takstregler i 174. Herunder foreslås det, at takster for ophold på tilbud efter servicelovens 109 (kvindekrisecentre) og 110 (forsorgshjem) ikke skal være vejledende, som det er tilfældet for de øvrige takstfastsatte ydelser, men at de takster, der beregnes for de to typer af tilbud, skal være en fast pris, som også er den pris, der efterfølgende opkræves hos kommunen. Begrundelsen herfor er, at afgørelsen om optagelse i tilbud efter 109 og 110 ikke træffes af kommunen men af krisecentrets eller forsorgshjemmets leder, og at borgerens ophold derfor ikke hviler på en aftale mellem kommunen og tilbuddet. Derfor har kommunen ikke direkte indflydelse på borgerens ophold i tilbuddet og på prisen for det. Det bør dog ikke betyde, at kommunen efterfølgende kan blive præsenteret for en helt anden eventuelt højere pris end den takst, der er offentliggjort på Tilbudsportalen. BPA-ordningen i 96 er udgået fra de oplistede ydelser, da der lovgives om et takstsystem i forbindelse med det lovforslag om ændringer af BPA-ordningen, der er fremsat for Folketinget den 26. februar Andre bemærkninger Ressourcer Børnerådet nævner, at det skal sikres, at Socialstyrelsen får de nødvendige ressourcer tildelt til at kunne løfte opgaven med den nationale koordinationsstruktur. DH er bekymret for, om de afsatte ressourcer er tilstrækkelige til at Socialstyrelsen kan udmønte sin rolle med at opbygge det manglende nationale overblik over eksisterende specialiseret viden, opbygge ny viden og overvåge kommunerne samt for, hvad der vil ske, når bevillingen udløber. Dansk Blindesamfund finder det meget bekymrende, at etableringen af den nationale koordinationsstruktur og udvidelsen af VISO-området for den mest specialiserede specialundervisning vil indebære øgede administrationsomkostninger svarende til 10 mio. kr., der tænkes finansieret af satspuljemidlerne. De mener, at finansieringsbehovet i stedet bør sikres permanent via ministeriets budget. Der er afsat 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opbygningen med vidensopbygning i Socialstyrelsen vedrørende de specialiserede social og specialundervisningsindsatser. Bevillingen er permanent. Side 18 af 18

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Økonomi og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 12 1216 København K E-mail: komoko@oim.dk og khs@oim.dk Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf. 70 11 45 45 Fax 33 30 44 49 www.hk.dk/kommunal

Læs mere

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat.

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat. Sagsnr. 2011-5951 Høringsnotat om Beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 1. Indledning Beslutningsforslaget

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016 Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Det Faglige Råd... 3 2. Aktiviteter i 2016... 4 2.1 Centrale udmeldinger... 4 2.2 Forløbsbeskrivelser... 5 2.3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Fremsat den 10. april 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den 10. april 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. april 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

UDKAST. Social- og Integrationsministeriet

UDKAST. Social- og Integrationsministeriet UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder (Konsekvensændringer som følge af lov

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Baggrund for National koordination Evalueringen af kommunalreformen påpegede en bekymring for

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser INDLEDNING: FORMÅL NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR CENTRALE UDMELDINGER PROGRAM Workshoppens formål Behandling af Socialstyrelsens centrale

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love 2013/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde Socialstyrelsen Kontoret for kognitive handicap og hjerneskader Att. Sanne Dragholm, kontorchef Den 7. september 2015 Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. over

Kommenteret høringsnotat. over Enhed Lovkoordinering og Internationale Forhold Sagsbehandler Maria Schultz Koordineret med Sagsnr. 2016-3443 Doknr. 382581 Dato 09-09-2016 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur

Den nationale koordinationsstruktur Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2014 og 2015 Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Den nationale koordinationsstruktur... 5 2.1 Baggrund... 5 2.2 Formål... 5 2.3 Opgaver...

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner Dokument oprettet 27. august 2014 Sag 17-2014-00117 Dok. 161800/tk Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Indledende bemærkninger

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.

Resumé af høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14-03-2013 - Ny fil med høringssvar) L 181 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2012-5587 mma 1. marts 2013 Resumé af høringssvar til udkast til forslag til

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "stk. 2" til: "stk. 1". Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres stk. 2 til: stk. 1. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Socialministeriet Udkast 16-03-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) 1 I lov

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen

Evaluering af kommunalreformen N O T A T 26-02-2013 Evaluering af kommunalreformen Regeringen har i overensstemmelse med sit regeringsgrundlag iværksat en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner,

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE.

HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE. Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 7. januar 2005 HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE. Kommunalreformen indebærer en ændret kommunal

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn

Forslag. lov om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn Fremsat den xx oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn (Tilbud om anonym

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen og den nye nationale koordinationsstruktur

Evaluering af kommunalreformen og den nye nationale koordinationsstruktur Evaluering af kommunalreformen og den nye nationale koordinationsstruktur Oplæg ved Torben Buse, Vicedirektør, Socialstyrelsen 8. Maj 2014 Dagens program 1. Baggrunden for den nationale koordinationsstruktur

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr Beb/LLA 9. april Høringsnotat om

Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr Beb/LLA 9. april Høringsnotat om Socialudvalget 2012-13 L 205 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2012-9251 Beb/LLA 9. april 2013 Høringsnotat om Forslag til Lov om socialtilsyn og forslag

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration Lovforslag nr. L XX Folketinget 2013 14 Fremsat den XX. oktober 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

På grund af den korte høringsfrist skal det bemærkes at høringsvaret er med forbehold for politisk behandling.

På grund af den korte høringsfrist skal det bemærkes at høringsvaret er med forbehold for politisk behandling. Social - og Indenrigsministeriet sim@sim.dk 10-08-2016 Sag nr. 16/1475 Dokumentnr. 36364/16 Jannie Bruun Andersen Tel. 40 22 30 86 E-mail: jba@regioner.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere