HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar 2012 og af Østre Landsrets 17. afdeling den 3. juli I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Michael Rekling, Kurt Rasmussen og Jens Kruse Mikkelsen. Begrænset anketilladelse og påstande Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2013 meddelt Mesopotamia Broadcast A/S METV og ROJ TV A/S tilladelse, jf. retsplejelovens 932, stk. 1, 2. pkt., til at anke landsrettens dom til Højesteret, idet nævnet i den forbindelse i medfør af retsplejelovens 932, stk. 1, 3. pkt., har begrænset tilladelsen til spørgsmålet om rettighedsfrakendelse. Mesopotamia Broadcast A/S METV blev den 5. november 2013 taget under konkursbehandling, og kurator har den 8. november 2013 meddelt Højesteret, at konkursboet ikke ønsker at videreføre retssagen. Sagen for Højesteret er dermed sluttet for dette selskab. ROJ TV A/S har påstået frifindelse for rettighedsfrakendelsen. Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Anbringender ROJ TV A/S har navnlig anført, at der efter legalitetsprincippet ikke kan idømmes straf eller anden retsfølge, der ikke er hjemlet i loven. Straffelovens 79 angår alene fysiske personer. Der er ikke i bestemmelsen hjemmel til rettighedsfrakendelse over for juridiske personer. Det fremgår af både ordlyden og af forarbejderne, herunder Straffelovrådets betænkning 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar. Der er heller ikke hjemmel i form af en analogi til 79. Subsidiært har ROJ TV anført, at selskabet skal frifindes, da respekten for ytrings- og informationsfriheden, jf. artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention, bør gives forrang frem for det præventive hensyn til terrorbekæmpelse, som landsretten har lagt vægt på. Anklagemyndigheden har navnlig anført, at ordlyden og forarbejderne til straffelovens 79, stk. 1, ikke er til hinder for, at bestemmelsen anvendes på juridiske personer. Det giver god mening også at frakende rettigheder i forhold til selskaber, og dette er også anerkendt af lovgiver, jf. f.eks. 11 i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og dyreværnslovens 29 d. Der kan ikke lægges afgørende vægt på Straffelovrådets udtalelse i betænkningen fra Straffelovens 78 og 79 må fortolkes i lyset af den generelle bestemmelse i straffelovens 306, hvorefter der kan pålægges juridiske personer strafansvar for overtrædelse af straffelovens bestemmelser. Frakendelse kan enten ske direkte efter 79 eller subsidiært efter en analogi af bestemmelsen. Artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention kan ikke føre til et andet resultat, idet tilskyndelse til terrorisme ikke nyder beskyttelse efter konventionen. Retsgrundlaget m.v. Straffeloven fra 1930 indeholdt i 78, stk. 1, en bestemmelse om, at en person, der blev dømt for en vanærende handling, skulle frakendes sine borgerlige rettigheder. Derved bortfaldt bl.a. den dømtes ret til at stemme og blive valgt ved offentlige valg, ret til at udøve nærmere angivne stillinger og hverv samt ret til visse understøttelser fra det offentlige. I 1951 blev straffeloven grundlæggende ændret på dette punkt. Det blev i 78, stk. 1, angivet, at et strafbart forhold ikke medfører tab af borgerlige rettigheder. I 78, stk. 2, blev det bestemt, at den, der er dømt for et strafbart forhold, dog kan udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold

3 - 3 - begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. I 79, stk. 1, blev det samtidig bestemt, at den, der udøver en af de i 78, stk. 2, omhandlede virksomheder, ved dom for strafbart forhold kan frakendes retten til fortsat at udøve den pågældende virksomhed, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen. I 1987 fik straffelovens 79, stk. 1, den formulering, der også er gældende i dag. Det fremgår heraf, at den, som udøver en af de i 78, stk. 2, omhandlede virksomheder, ved dom for strafbart forhold kan frakendes retten til fortsat at udøve den pågældende virksomhed eller til at udøve den under visse former, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen. Der er hverken i det bagvedliggende lovforslag (Folketingstidende , tillæg A, L 34, sp. 579 ff.) om økonomisk kriminalitet eller i betænkning nr. 1066/1986 om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet angivet noget om, hvorvidt juridiske personer kan frakendes rettigheder efter straffelovens 78 og 79. Straffelovrådet blev i 1987 anmodet om at afgive en betænkning om kollektive enheders strafansvar. I Straffelovrådets betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar er der s. 165 et afsnit om rettighedstab. Det hedder heri: Straffelovens 78 og 79 om rettighedstab (rettighedsnægtelse og rettighedsfrakendelse) gælder kun for fysiske personer. Denne fortolkning er lagt til grund ved ændringen af straffelovens 79 ved lov nr. 385 af 10. juni 1987, hvor der blev tilvejebragt udtrykkelig hjemmel til at frakende retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, der kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond. I betænkning nr. 1066/1986 om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, der ligger til grund for ændringen, ses spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for selskaber som sådanne ikke behandlet. Spørgsmålet er heller ikke omtalt i Straffelovrådets udtalelse af 21. april 1986 vedrørende den nævnte betænkning. I Waaben, Strafferettens almindelige del II, Sanktionslæren (1993), er det side 139 anført, at det af 79 med sikkerhed kan sluttes, at frakendelse af rettigheder kun kan ske i sager mod fysiske personer og ikke rettes mod juridiske personer i forbindelse med disses bødeansvar. De reale grunde bag den gældende retstilstand er, at det ikke ville være særlig effektivt i forbindelse med konstatering af et selskabsansvar at frakende det pågældende selskab retten til at drive en bestemt form for virksomhed. Selskabet måtte i så fald ophøre med at drive den pågældende virksomhed, men aktiviteten ville da kunne videreføres i et nyt eller i et andet selskab. Det praktisk relevante er derfor, at rettighedsfrakendelse kan anvendes over for enkeltpersoner. Enkeltpersoner vil ikke kunne komme uden om frakendelsen ved at fortsætte udøvelsen af den frakendte ret i en anden juridisk konstruktion.

4 - 4 - Dette udelukker ikke, at der med hjemmel i særlovsbestemmelser kan ske tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse af bevillinger, godkendelser o.lign. givet til juridiske personer. Dette er ikke rettighedsfrakendelse i strafferetlig forstand. Straffelovrådet finder på den anførte baggrund ikke grundlag for at stille forslag om en ændring af den almindelige bestemmelse i straffelovens 79 med henblik på i denne bestemmelse at tilvejebringe hjemmel for rettighedsfrakendelse over for juridiske personer som sådanne i anledning af strafbart forhold. Der blev på baggrund af Straffelovrådets betænkning fremsat lovforslag (Folketingstidende , tillæg A, L 201, s ff.) om visse ændringer af straffelovens almindelige del, herunder forslag om et nyt 5. kapitel i straffeloven om strafansvar for juridiske personer ( 25-27) og regler indeholdende en fravigelse for så vidt angår juridiske personer af straffelovens almindelige regler om forvandlingsstraf og forældelse ( 54, stk. 3, og 94, stk. 4). I lovforslaget er der ikke angivet noget om, hvorvidt juridiske personer kan frakendes rettigheder efter straffelovens 78 og 79. Lovforslaget blev gennemført med de anførte ændringer ved lov nr. 474 af 12. juni Ved lov nr. 228 af 4. april 2000 blev der indsat et nyt 30. kapitel i straffelovens specielle del om juridiske personer. Efter den nye 306 kunne der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om bestikkelse og EU-svig ( 122, 289 a og 299, nr. 2, 2. led). Der kunne endvidere pålægges juridiske personer sådant strafansvar for hæleri med hensyn hertil (overtrædelse af 284, jf. 122, 144 eller 289 a), når overtrædelsen var begået for at skaffe selskabet m.v. del i en erhvervet vinding. Ved lov nr. 280 af 25. april 2001 fik 306 et nyt indhold, således at juridiske selskaber nu kunne straffes efter reglerne i 5. kapitel for enhver overtrædelse af straffeloven, hvis forholdet var begået for at skaffe den juridiske person vinding. Endelig blev 306 ændret ved lov nr. 378 af 6. juni 2002, hvor bestemmelsen fik den formulering, som også er gældende i dag. Det hedder heri, at der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelse af straffeloven. Der er ikke i forarbejderne til lovene fra 2000, 2001 og 2002 angivet noget om, hvorvidt juridiske personer kan frakendes rettigheder efter straffelovens 78 og 79. Lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder 11 (lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2013) giver adgang til at frakende juridiske personer retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer samt fødevareengrosvirksomhed. Bestemmelsen er

5 - 5 - indført ved lov nr. 486 af 9. juni I forarbejderne til bestemmelsen (Folketingstidende , tillæg A, L 183, s. 6657) anføres det bl.a.: Bestemmelsen har et videre anvendelsesområde end straffelovens 79. Der stilles bl.a. ikke det strenge krav om nærliggende risiko for misbrug af hvervet, som det er tilfældet i straffelovens 79, ligesom bestemmelsen finder anvendelse på juridiske personer. Dyreværnslovens 29 d (lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013) giver adgang til at frakende juridiske personer retten til at drive erhvervsmæssig virksomhed med transport af dyr. Bestemmelsen blev indsat i dyreværnsloven ved lov nr. 530 af 6. juni I forarbejderne til bestemmelsen (Folketingstidende , tillæg A, L 215, s. 7774) anfører Justitsministeriet bl.a.: Straffelovens 79 og dyreværnslovens 29 giver ikke mulighed for rettighedsfrakendelse i forhold til juridiske personer. Som det fremgår af Straffelovrådets betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar, s. 165, er de reale grunde bag denne retstilstand, at Højesterets begrundelse og resultat ROJ TV A/S er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 114 e, jf. 306, ved i en periode på over 4 år at have fremmet terrorvirksomhed. Straffen herfor er ved landsrettens dom med henvisning til forholdets grovhed og alvorlige karakter udmålt til 50 dagbøder à kr. ROJ TV blev endvidere i medfør af en analogi af straffelovens 79, stk. 1, frakendt retten til at udsende tv på baggrund af Radio- og tvnævnets registrering af 9. december For Højesteret angår sagen alene, om der i straffelovens 79, stk. 1, jf. 78, stk. 2, eller efter en analogi, er hjemmel til rettighedsfrakendelse over for en juridisk person, og i bekræftende fald om ROJ TV skal frifindes for rettighedsfrakendelse, fordi det i den foreliggende sag vil være i strid med artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention om beskyttelse af ytringsfriheden.

6 - 6 - Efter straffelovens 1, 2. pkt., jf. 1. pkt., kan en retsfølge, herunder rettighedsfrakendelse, kun pålægges, hvis retsfølgen er hjemlet ved lov, eller hvis retsfølgen ganske må sidestilles med en retsfølge, der er hjemlet ved lov. Højesteret tiltræder, at ROJ TV's rettigheder til at udsende tv på baggrund af Radio- og tvnævnets registrering af 9. december 2003 er at sidestille med en særlig offentlig godkendelse, jf. straffelovens 78, stk. 2. Fem dommere Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Michael Rekling og Kurt Rasmussen udtaler herefter: Efter straffelovens 306 kan der pålægges selskaber og andre juridiske personer strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelse af straffeloven. Straffelovens 2 fastslår som et almindeligt princip, at lovens kapitel 1-11 dvs. lovens almindelige bestemmelser om bl.a. forsøg, medvirken og forældelse finder anvendelse på alle strafbare forhold, for så vidt ikke andet er bestemt. Der er ikke gjort undtagelse herfor for strafbare forhold begået af juridiske personer. Bestemmelserne om rettighedsfrakendelse findes i 78 og 79 i straffelovens almindelige del. De finder derfor også anvendelse på juridiske personer, jf. 2, medmindre andet er bestemt. Der er ikke en lovbestemmelse, som særligt tager stilling til, om 78 og 79 gælder for juridiske personer. Spørgsmålet er herefter, hvorledes 78 og 79 efter deres eget indhold må forstås. Straffelovens 78 og 79 blev grundlæggende ændret ved lov nr. 286 af 18. juni 1951 om ændring af reglerne om fortabelse af rettigheder som følge af straf. Der blev i 78, stk. 1, indsat en bestemmelse om, at strafbart forhold ikke medfører tab af borgerlige rettigheder, herunder ret til virksomhed i henhold til almindeligt næringsbrev. Der blev samtidig i 78, stk. 2, og 79 indsat bestemmelser om, at den, der er dømt for strafbart forhold, kan udelukkes fra eller frakendes retten til at udøve virksomhed, der kræver særlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Den nye bestemmelse i 78, stk. 1, er en principudtalelse vendt mod den

7 - 7 - tidligere regulering og kan efter vores opfattelse alene tillægges den betydning, at bestemmelsen gjorde op med de hidtil gældende regler om, at et strafbart forhold i sig selv kunne begrunde fortabelse af borgerlige rettigheder. 78, stk. 1, har derfor ikke betydning for forståelsen af de fremadrettede bestemmelser i 78, stk. 2, og 79. Som 78, stk. 2, og 79 blev formuleret ved lovændringen, indebar dom for strafbart forhold mulighed for at udelukke den, der er dømt for strafbart forhold, fra at udøve virksomhed, der kræver særlig offentlig autorisation eller godkendelse, og mulighed for at frakende den, der udøver en af de i 78, stk. 2, omhandlede virksomheder, retten til fortsat at udøve den pågældende virksomhed, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende risiko for misbrug af stillingen eller hvervet. Vi finder hverken i ordlyden eller i forarbejderne holdepunkter for at indskrænke bestemmelserne til kun at angå fysiske personer. En fortolkning, hvorefter bestemmelserne også omfatter juridiske personer, som kan få eller have en særlig offentlig godkendelse til udøvelse af virksomhed, stemmer endvidere efter vores opfattelse bedst med deres kriminalitetsforebyggende formål. Vi finder, at lovgiver heller ikke ved senere ændringer af straffelovens 78 og 79 eller ved indførelse af eller ændringer i regler om juridiske personers strafansvar i straffeloven har bestemt, at straffelovens 78 og 79 ikke kan anvendes på strafbare forhold, hvor den straffede er en juridisk person. Det forhold, at Straffelovrådet i betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar s. 165 har udtalt, at straffelovens 78 og 79 kun gælder for fysiske personer, kan ikke i sig selv begrunde en sådan indskrænkende forståelse af bestemmelserne. Det skal i givet fald være bestemt af lovgiver, at bestemmelserne skal forstås således. Betænkningen er lagt til grund for lovforslaget om indsættelsen i straffeloven af kapitlet om strafansvar for juridiske personer og den samtidigt foretagne ændring i straffelovens almindelige del ved indsættelsen af 54, stk. 3, og 94, stk. 4, 4. pkt. (nu stk. 5). Der er imidlertid ikke i lovforslaget noget forslag til ændring af 78 og 79 eller i øvrigt bemærkninger om rettighedsnægtelse eller rettighedsfrakendelse efter 78 og 79. Der er herefter ikke i lovforslaget holdepunkter for, at lovgiver har villet indskrænke bestemmelserne til kun at omfatte fysiske personer.

8 - 8 - På denne baggrund finder vi, at der i straffelovens 79, stk. 1, jf. 78, stk. 2, er hjemmel til rettighedsfrakendelse over for juridiske personer. Det kan ikke føre til et andet resultat, at der i forarbejderne til visse særlove er givet udtryk for en anden forståelse af straffeloven. Landsretten har bevismæssigt lagt til grund, at ROJ TV ikke har stået for en uafhængig og upartisk journalistisk virksomhed, men har fremmet PKK s terrorvirksomhed gennem tv-udsendelser. På denne baggrund tiltrædes det, at der er sket rettighedsfrakendelse. Retten til ytringsfrihed som beskyttet af artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention kan ikke føre til et andet resultat. Vi stemmer herefter for at stadfæste landsrettens dom. Dommerne Vibeke Rønne og Jens Kruse Mikkelsen udtaler: Efter straffelovens 78, stk. 1, medfører et strafbart forhold ikke tab af borgerlige rettigheder. Udtrykket borgerlige rettigheder må forstås på baggrund af den oprindelige affattelse af bestemmelsen i straffeloven af 1930, hvorefter en person, der blev dømt for en vanærende handling, skulle frakendes sine borgerlige rettigheder. Derved bortfaldt bl.a. den dømtes ret til at stemme og blive valgt ved offentlige valg, ret til at udøve nærmere angivne stillinger og hverv samt ret til visse understøttelser fra det offentlige. Ved en lovændring i 1951 afskaffede man reglerne om disse såkaldte æresstraffe og erstattede dem af regler, der i det væsentlige svarer til de nugældende bestemmelser i straffelovens 78 og 79, og som bygger på det hovedsynspunkt, at der alene skal ske frakendelse af rettigheder, hvor der efter en konkret vurdering er nærliggende fare for misbrug. Vi finder efter ordlyden af og forarbejderne til 78, stk. 1, at bestemmelsen alene angår fysiske personer. Det forhold, at formålet med bestemmelserne i 78 og 79 ændredes ved lovændringen i 1951, således at frakendelse også kunne være relevant i forhold til juridiske personer, kan ikke føre til en ændret fortolkning af 78, stk. 1. Vi finder endvidere, at straffelovens 78, stk. 2, efter sin ordlyd, herunder ordet dog, og placering må anses for en undtagelse til hovedreglen i stk. 1, og må fortolkes i overensstem-

9 - 9 - melse hermed. Da 79, stk. 1, henviser til 78, stk. 2, finder vi, at denne bestemmelse ikke gælder for juridiske personer. Denne fortolkning er også lagt til grund af Straffelovrådet i betænkning nr. 1289/1995 s Straffeloven indeholdt dengang ingen bestemmelser om juridiske personers strafansvar, som navnlig var reguleret i særlovgivningen eller fastlagt i retspraksis. I betænkningen foretog Straffelovrådet en samlet gennemgang af en række forskellige spørgsmål om juridiske personers strafansvar og stillede i forlængelse heraf forslag om nogle generelle bestemmelser om juridiske personers strafansvar i straffelovens almindelige del (jf. navnlig 25-27). I det lovforslag, som i 1996 blev fremsat på grundlag af betænkningen, blev der ikke taget afstand fra Straffelovrådets retsopfattelse, hvorefter 78 og 79 kun gælder for fysiske personer, hvorfor der ikke kunne ske rettighedsfrakendelse over for juridiske personer, og der blev i overensstemmelse med Straffelovrådets indstilling heller ikke indført en adgang hertil. Denne forståelse af straffelovens 78 og 79 er også lagt til grund i forbindelse med indførelse af adgang til rettighedsfrakendelse over for juridiske personer med hensyn til virksomhed med detailsalg af fødevarer i 2004 og virksomhed med dyretransporter i Ved den sidstnævnte lovændring fastslog Justitsministeriet i lovforslaget udtrykkeligt med henvisning til betænkning 1289/1995 s. 165, at straffelovens 79 ikke giver mulighed for rettighedsfrakendelse i forhold til juridiske personer. Vi finder herefter, at der ikke i straffelovens 79, stk. 1, jf. 78, stk. 2, er hjemmel til rettighedsfrakendelse over for juridiske personer, og at en sådan hjemmel heller ikke følger af en analogi af bestemmelsen. Vi stemmer derfor for at frifinde ROJ TV for frakendelsen af retten til at udsende tv på baggrund af Radio- og tv-nævnets registrering af 9. december Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom.

10 Under hensyn til sagens karakter skal sagens omkostninger for Højesteret betales af statskassen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 93/2015 Jan Aage Jeppesen (advokat Hans Mogensen) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh) og Gyldendal Nordisk Forlag A/S (advokat Martin Dahl Pedersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere