Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Hanne Staff, Orla Hansen, Steen Gundertofte, Torkil Christensen, Vibeke Rindom

2 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Indholdsfortegnelse 95. Efterretningssager Lukket sag: Personsag - Psykolog Ole Pedersen Lukket sag: Personsag - Psykolog Ole Pedersen Lukket sag: Personsag- Psykolog Ole Pedersen Lukket sag: Personsag - Psykolog Ole Pedersen Tilskud til privat pasningsordning Tilskud til pasning af egne børn Styrelsesvedtægt for den kommunale Dagpleje Administrativ styregruppe - Pasningsgaranti Daginstitutioner - selvejende Forslag til kommissorium for udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. struktur mv. inden for daginstitutionsområdet Tilstandsrapporter - daginstitutioner Tilstandsrapporter - skolerne Budget Besøg på Svendborg og Omegns Museum Retningslinier for Børne- og Kulturudvalgets dialogmøder Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i efteråret Til pressen...97 Bilagsliste...i

3 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side Efterretningssager J.nr.: A00 Sagsid.: 7660 Initialer: elh Åben sag 1. Den nedsatte arbejdsgruppe til indsatsområdet Truede børn og unge har udarbejdet statusmateriale. Matriealet vedlægges i første omgang til orientering, men vil blive behandlet på Børne- og kulturudvalgets første møde efter sommerferien. 2. En arbejdsgruppe har udarbejdet projektbeskrivelse af specialklasse for elever med adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder. Projektbeskrivelsen vil blive behandlet på Børne- og kulturudvalgets første møde efter sommerferien. 3. Rørbæk Center indbyder til temakonference om Familierådslagning. Temakonferencen afholdes både i Jylland og på Sjælland 12. september Rørbæk Center ved Hobro 17. september Hotel Strandparken i Holbæk. Tilmelding senest den 1. september 2002 Pris: kr. Indbydelse udleveres på mødet. 4. Undervisningsministeriet og Center for fysiske rammer og læreprocesser har udsendt bogen Samspil mellem børn og skolens fysiske rammer. Bogen kan lånes i Skole- og kulturafdelingen. 5. Dansk Flygtningehjælp oplyser i brev at over sommeren og efteråret 2002 gennemfører Dansk Flygtningehjælp et større kulturelt arrangement på Fyn i form af en vandreudstilling med deltagelse af et stort antal danske og etniske billedkunstnere. Dansk Flygtningehjælp håber at kommunen vil støtte deres forehavende ved i én uge af lade kunstnerne udstille deres værker på kommunens rådhus og/eller bibliotek med henblik på, at interesserede kan se værkerne og evt. erhverve et eller flere af disse. Alle værkerne er doneret til Dansk Flygtningehjælp og de indkomne beløb vil ubeskåret gå til humanitært arbejde. 6. Danmarks Evalueringsinstitut fremsender 3. årgang nr. 2, juni MED-udvalget ved Vester Skerninge skole fremsender brev vedr. Skkolebuskørsel 2002/03. Brevet er vedlagt som bilag. 8. Nyt fra folkeoplysningsudvalget 9. Nyt fra repræsentanter i bestyrelser og udvalg 10. Andre kulturelle efterretningssager.

4 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side 87 Truede børn og unge (47780) Projektbeskrivelse (59604) V.Skerninge skole (60241) Fraværende: Orla Hansen Til efterretning. 96. Lukket sag: Personsag - Psykolog Ole Pedersen 97. Lukket sag: Personsag - Psykolog Ole Pedersen 98. Lukket sag: Personsag- Psykolog Ole Pedersen 99. Lukket sag: Personsag - Psykolog Ole Pedersen

5 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side Tilskud til privat pasningsordning J.nr.: Sagsid.: Initialer: kib Åben sag I 1999 vedtog Socialudvalget at give forældre et tilskud til en privat pasningsordning (Fritvalgsordningen). Socialudvalget vedtog at give tilskud til børn i alderen 0 2 år. Tilskuddet udgør 70% af forældrenes faktiske dokumenterede udgifter, dog maks. 85% af den billigste nettoudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Dagplejelederen skal godkende børnepasseren og pasningsstedet og har ligeledes tilsynsforpligtigelsen. Kommunen kan beslutte at ophæve ordningen fra et givet tidspunkt eller at ændre sine tidligere beslutninger omkring f.eks. tilskuddets størrelse. Maks. tilskud pr. barn er p.t. kr. Indstilling Udvalget bedes tage stilling til, om ordningen skal fortsætte uændret i forhold til tilskuddets størrelse og aldersgruppe. Knud Rasmussen og dagplejeleder Kirsten Banke er indbudt til mødet kl Fraværende: Orla Hansen Fortsætter uændret, dog således at ordningen ikke kan benyttes så længe en af forældrene har barselsorlov Tilskud til pasning af egne børn J.nr.: Sagsid.: Initialer: kib Åben sag

6 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side 89 Kommunerne får fra 1. juli 2002 mulighed for at tilbyde forældre, der ønsker selv at passe deres børn, et økonomisk tilskud i stedet for at benytte en plads i et af kommunens dagtilbud. Det er således den enkelte kommune, der på baggrund af de lokale forhold beslutter, om ordningen skal indføres i kommunen. Tilskuddet kan ydes til forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Kommunen kan beslutte, at der kan gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. Tilskuddet pr. barn kan højst gives i et år, og der kan højst gives tilskud til tre børn pr. husstand. Kommunen fastsætter tilskuddets størrelse. Det kan højst udgøre 85% af kommunens nettodriftsudgift til en plads til barnet. For et dagplejebarn vil det sige højst kr. pr. md. Socialministeriets bekendtgørelse vedlagt. Indstilling Udvalget bedes tage stilling til, om der skal arbejdes videre med indførelse af denne ordning på nuværende tidspunkt. Orientering om ændring af lov om social service og lov om aktiv socialpolitik - Tilskud til pasning af egne børn (59677) Knud Rasmussen og dagplejeleder Kirsten Banke er indbudt til mødet kl Fraværende: Orla Hansen Indstilles at man ikke p.t. ønsker at benytte ordningen Styrelsesvedtægt for den kommunale Dagpleje J.nr.: 00.01A01. Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I forbindelse med vedtagelsen af Pasningsgarantien godkendte Kommunalbestyrelsen ændringer i Styrelsesvedtægten for de kommunale daginstitutioner. Forslag til ændringer i Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje er dels ajourføringer og dels tilpasninger i forhold til kontraktstyring og pasningsgaranti. Der er tilstræbt en vis ensartethed i forhold til vedtægter for daginstitutioner.

7 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side 90 Dagplejebestyrelsen har været hørt om forslaget. Bestyrelsen har ingen kommentarer. Dagplejeleder Kirsten Banke og Knud Rasmussen deltager i mødet. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje (59081) Styrelsesvedtægt godkendt den 8. oktober 1997 (60430) Fraværende: Orla Hansen Indstilles til godkendelse Administrativ styregruppe - Pasningsgaranti J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I Kommunalbestyrelsens beslutning af 15. maj 2002 om Pasningsgarantiens gennemførelse pr indgik følende: Til administration af visitationspuljen nedsættes en styringsgruppe med repræsentation af daginstitutionslederne, pladsanvisningen og børne- og ungeafdelingen. Forslag til retningslinier for styregruppens sammensætning, beføjelser og kriterier for tildelinger fra visitationspuljen m.v. udarbejdes af nuværende arbejdsgruppe i samarbejde med BUPL/PMF. Retningslinierne skal godkendes i Børne- og kulturudvalget BUPL og PMF har deltaget i arbejdsgruppens forberedende møde. Arbejdsgruppen indstiller vedlagte forslag. Knud Rasmussen og Kirsten Banke deltager i behandlingen af punktet. Styregruppe - pasningsgaranti (59313) Fraværende: Orla Hansen Godkendt.

8 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side Daginstitutioner - selvejende J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Som led i behandlingen af forslag til spareinitiativer besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, hvor der bla. forholdes til antal af daginstitutioner, ledelsesstruktur samt status dvs., selvejende eller kommunal. Egebjerg kommune har 2 selvejende institutioner: Solsikken i Stenstrup og Søvang i Ollerup. Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde oplægget til pasningsgaranti pr Ovenstående beslutninger samt kommunens generelle økonomi gør, at det er usikkert, hvilke beslutninger Kommunalbestyrelsen vil træffe på børnepasningsområdet inden for den nærmest kommende tid. Institutioners status som selvejende kan virke hæmmende på visse typer af beslutninger. Hertil kommer, at der er en 9 måneders opsigelse på institutionernes status som selvejende. Denne opsigelsesfrist kan forsinke gennemførelse af eventuelle beslutninger. I lighed med Ryslinge kommune, anbefales det at indlede skridt til opsigelse af overenskomsterne for de 2 selvejende institutioner. Hermed sikres, at Kommunalbestyrelsen står frit, når der skal træffes beslutninger på børnepasningsområdet. En opsigelse skal således betragtes som teknisk idet formålet ikke er at beslutte sig definitivt for, om alle institutioner skal være kommunale. Formålet er alene at sikre, at den selvejende status ikke blokerer for nødvendige politiske beslutninger. Det indstilles således, at Børne- og Kulturudvalget anmodes om en udtalelse, som kan behandles på Økonomiudvalgets møde den Herefter kan Økonomiudvalget evt. sætte sagen på Kommunalbestyrelsens første møde efter sommerferien. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for en opsigelse af overenskomsterne for Søvang og Solsikken, optages naturligvis drøftelser med bestyrelser, ledere og medarbejdere. Økonomiudvalgets beslutning den Indstillingen godkendt. Udvalget anbefaler at opsigelsen sættes i bero indtil arbejdsgruppen vedr. daginstitutionernes fremtidige struktur foreligger. Udvalget ser ingen hindring i, at der optages forhandling med de selvejende institutioner parallelt med arbejdsgruppens arbejde.

9 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side Forslag til kommissorium for udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. struktur mv. inden for daginstitutionsområdet. J.nr.: A21 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Som led i sparebestræbelserne i Egebjerg Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den blandt andet, at der skulle tilvejebringes et beslutningsgrundlag vedr. struktur mv. inden for daginstitutionsområdet. Beslutningen tog afsæt i en foranalyse, udarbejdet den (dok ). Baggrunden for denne foranalyse var, at det i budgetforliget for 2002 blev besluttet at igangsætte en (for)analyse af daginstitutionsstrukturen, hvor også indgik spørgsmålet om fælles ledelse. Bag ønsket lå en antagelse om, at kommunens mange, små enheder er dyre, og at enheder kan være så små, at det er vanskeligt at håndtere kontrakter. I kommunens ledergruppe blev nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde foranalysen. Gruppen havde følgende sammensætning: Daginstitutionslederne Marianne Sigvardt, Helle Rasmussen og Anette Skov Christensen, børne- og ungechef Peter Dam samt kommunaldirektør Søren Stensbo-Smidt. Det er samme arbejdsgruppe suppleret med handicap- og psykiatrichef Ellen Christensen - som udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium. Arbejdet vil herefter kunne igangsættes efter sommerferien. Kommissorieforslag behandles den på et extraordinært møde i Hovedudvalget. Evt. ændringer til Kommissorieforslag medtages på mødet. Børn- og ungechef Peder Dam deltager i behandling af punktet. Daginstitutioner - beslutningsgrundlag vedr. struktur, ledelse og status (59067) Arbejdsgruppens forslag til kommissorium følges../. Vedlagt: - Hovedudvalgets skrivelse af dok

10 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side Tilstandsrapporter - daginstitutioner J.nr.: 82.01G00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Efter aftale med socialudvalget blev der i 2001 udarbejdet tilstandsrapporter på de 9 daginstitutioner. Tilstandsrapporterne giver et billede af bygningskomplekserne på det tidspunkt, hvor institutionerne kom på driftkontrakt. Rapporterne afdækker, registrerer og bedømmer bygningernes vedligeholdelsesstand og den beskriver, hvordan problemerne kan løses. Børne- og kulturudvalget præsenteres hermed for rapporterne. Derefter skal der tages stilling til fordeling af vedligeholdelsesansvar mellem fagudvalg og institutionerne centralt afsatte vedligeholdelsesbudgetter og institutionernes egne budgetter, som de er omfattet af driftskontrakterne../. 9 tilstandsrapporter fremsendes med posten. Knud Rasmussen deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff Der udarbejdes forslag til snitflader på ansvarsfordeling mellem Kommunalbestyrelsen og institutionerne. Knud Rasmussen og Peter Dam er indbudt til mødet Daginstitutionernes vedligeholdelse (56942) Anlægsopgaver på daginstitutioner (57905) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Vibeke Rindom Fremsendes til udtalelse i daginstitutionerne. Udtalelser har ikke givet anledning til ændringer i forslaget. Godkendt.

11 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side Tilstandsrapporter - skolerne J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Børne- og kulturudvalget er tidligere blevet præsenteret for de 4 tilstandsrapporter. Tilstandsrapporterne giver et billede af bygningskomplekserne på det tidspunkt, hvor skolerne kom på driftskontrakt. Rapporterne afdækker, registrerer og bedømmer bygningernes vedligeholdelsesstand, og de beskriver, hvordan problemerne kan løses. Der skal nu tages stilling til fordeling af vedligeholdelsesansvar mellem fagudvalget og skolerne centralt afsættes vedligeholdelsesbudgetter og skolernes egne budgetter, som er omfattet af driftskontrakternes totalrammer. Forslaget er vedlagt som bilag. Knud Rasmussen deltager Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Vibeke Rindom Fremsendes til udtalelse på skolerne. Udtalelserne fra skolerne har givet anledning til en tilføjelse vedr. vedligeholdelsesansvaret for indkørsel/busvendeplads ved Kirkeby Skole. Forslaget er i øvrigt uændret. Knud Rasmussen deltager i punktets behandling. V.Skerninge skole-anbef. af vedligeholdelsespolitikken (60595) Bymarkskolen - skolernes vedligeholdelse (60596) Stenstrup skole - skolernes vedligeholdelse (60597) Kirkeby Skole (59275) Godkendt med tilføjelse af at indkørslen ved Kirkeby skole ligger i fagudvalget.

12 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side Budget 2003 J.nr.: 00.01A14.Ø02 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Børne- og kulturudvalget indbyder til drøftelse af budget 2003 herunder konsekvenser af +/- 5% af budgetrammen med institutioner og afdelinger. Institutioner og afdelinger er indbudt på følgende tidspunkter: Dagpleje- og daginstitutionsledere Skolelederne Bibliotekslederen Frokost Musikskolelederen Ungd.sk./Folkeopl./Fritid v/ Martin Andersen Børn- og Ungeafd. v/ Peter Dam Skole- og Kultur v/ Elise Hansen Budgetdrøftelse Nedenstående bilag er tidligere udleveret. Beskrivelse af +/- 5% på følgende områder: Dagplejeafd. + børnehaverne Skolerne Biblioteket Musikskolen Fritidsafdeling Børn- og ungeafdelingen Skole- og kultur Værkstedsklassen Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Orla Hansen 2. behandling Økonomiafdelingen har udarbejdet overordnet opstilling over afvigelser på udvalgets fagområde som vedlægges. Beregningsgrundlag for de overordnede tal ligger i sagen. Som baggrund for Økonomiafdelingens opstilling er der udarbejdet: 1. Behovsprognoser, maj 2002 på - Dagpleje/vuggestue 0 til 2 årige - Børnehaver 3 til 6 årige 2. Skoleprognose pr. 1. april 2002 og den heraf afledte ressourcetildeling.

13 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side 96 Bente Rosager vil gennemgå de enkelte afvigelser. Det er udvalgets opgave, at godkende de pricipper som Økonomiafdelingen har anvendt i forbindelse med oplæg til basisbudget Materialet vil danne grundlag for det videre arbejde i Lunde. Behovsprognose - Dagplejen - maj 2002 (58066) Behovsprognose - Børnehaver - maj 2002 (58083) Skoleprognose 2002/ /09 (58064) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Steen Gundertofte 3. behandling. Fra økonomiafdelingen deltager Svend Erik Linnebjerg. Budgettet fremsendes med enkelte ændringer Besøg på Svendborg og Omegns Museum J.nr.: A00 Sagsid.: 6852 Initialer: elh Åben sag Der er aftalt besøg på Svendborg og Omegns Museum kl Til efterretning Retningslinier for Børne- og Kulturudvalgets dialogmøder J.nr.: 00.01A01. Sagsid.: Initialer: elh Åben sag

14 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side 97 Der er fra daginstitutionerne ønske om at ændre på tidspunkterne for institutionsbesøg og dialogmøder, således at dialogmøderne afholder i foråret og besøg på institutionerne i efteråret. Der vedlægges revideret retningslinier for dialogmøder. Retningslinier for Børne- og Kulturudvalgets dialogmøder. (60604) Godkendt Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i efteråret 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Forslag til mødeplan den 4. tirsdag i måneden Lørdag den 24. august Dialogmøde med skolerne. 27. august kl og 4. september Besøg på skolerne 24. september kl oktober kl november kl og 27. november Besøg i daginstitutionerne 10. december kl Godkendt Til pressen J.nr.: A00 Sagsid.: 7660 Initialer: elh Åben sag

15 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side 98 Som dagsorden

16 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 18-juni-2002 Side i Bilagsliste 101. Tilskud til pasning af egne børn 1. Orienterin gom ændring af lov om social service og lov om aktiv socialpolitik - Tilskud til pasning af egne børn 102. Styrelsesvedtægt for den kommunale Dagpleje 1. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje 2. Styrelsesvedtægt godkendt den 8. oktober Administrativ styregruppe - Pasningsgaranti 1. Styregruppe - pasningsgaranti 105. Forslag til kommissorium for udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. struktur mv. inden for daginstitutionsområdet. 1. Daginstitutioner - beslutningsgrundlag vedr. struktur, ledelse og status 106. Tilstandsrapporter - daginstitutioner 1. Daginstitutionernes vedligeholdelse 2. Anlægsopgaver på daginstitutioner 107. Tilstandsrapporter - skolerne 1. V.Skerninge skole-anbef. af vedligeholdelsespolitikken 2. Bymarkskolen - skolernes vedligeholdelse 3. Stenstrup skole - skolernes vedligeholdelse 4. Kirkeby Skole 108. Budget Behovsprognose - Dagplejen - maj Behovsprognose - Børnehaver - maj Skoleprognose 2002/ / Retningslinier for Børne- og Kulturudvalgets dialogmøder 1. Retningslinier for Børne- og Kulturudvalgets dialogmøder.

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 13-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 24-september-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 14. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 12-04-2005. Mødetidspunkt: 15:30-20:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 12-04-2005. Mødetidspunkt: 15:30-20:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:30-20:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Deltagere: Sten Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 10.00. Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 29-august-2002 Udvalgsværelse II deltog kun ved behandlingen

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 05-august-2003 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-07-2003

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 14-januar-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.50 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 06-juni-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. og 25. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. ca. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 28-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 9. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere