Beretning Beretning til Biblioteksledermødet 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2006. Beretning til Biblioteksledermødet 2006"

Transkript

1 Beretning 2006 Beretning til Biblioteksledermødet 2006 København 2006

2 Beretning 2006 Beretning til Biblioteksledermødet 2006 Redaktion: Jens Thorhauge, Anna Christine Rasch og Mette Udesen Udgivet i 2006 af Biblioteksstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon E-post: Hjemmeside: Layout: Biblioteksstyrelsen Tryk: Vester Kopi a/s Oplag: 350 ISBN: ISBN elektronisk: Publikationen er tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 Indhold Indledning 5 Strukturreform og biblioteksfusioner 7 Kørselsordningen 9 Centralbibliotekerne 10 Det innovative bibliotek 11 bibliotek.dk 12 Musikkarenstid 14 Statistik. På tværs af folke- og forskningsbiblioteker 15 Netbibliotekerne 16 Børnekulturens Netværk 17 Integration og Biblioteker 20 Fremtidens biblioteksbetjening af børn 21 Læselyst tre ministeriers kampagne om bøger og læsning 22 Internetfiltre 23 Forhandlinger med Copy-Dan 25 Danske standardiseringsaktiviteter 26 Registreringsområdet 29 National strategi for Digitalisering af kulturarven 30 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 31 Knowledge Exchange 35 Nordbib-programmet Biblioteksrådet 40 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 41 Aldersbegrænset adgang til materialer 43 Biblioteksafgift 44 Bladpuljeområdet: Etablering af Ugeavispuljen, Dagbladspuljen og Dagbladsnævnet 45 Biblioteksstyrelsen informerer 46 Samarbejde med DR 48 Internationalt 49

4

5 Indledning 2006 på vej mod øget konsolidering I 2005 forberedte Biblioteksstyrelsen planlægningen af næste fase i biblioteksudviklingen. Det skete blandt andet ved at gennemføre en lang række undersøgelser om biblioteksbenyttelse, infrastruktur, bibliotekernes samspil samt evalueringer af eksisterende ydelser og nye projektbaserede tiltag. Det var alt sammen indledende øvelser til det strategiarbejde, der har præget Et udkast til strategi Fra information til viden blev præsenteret for første gang på Biblioteksledermødet i I første halvår af 2006 gennemførte Biblioteksstyrelsen en række åbne debatmøder for bibliotekerne om denne centrale strategi for den fortsatte udvikling af biblioteksvæsenet i Danmark. Bibliotekslederforeningen gjorde strategien til genstand for en intensiv behandling på sit årsmøde, Danmarks Forskningsbiblioteksforening gjorde det samme på sit årlige vinterinternat, og Danmarks Biblioteksforening satte strategien til debat på sit årsmøde i juni 2006, samtidig med at foreningen præsenterede egne indsatsområder for den fremtidige strategiske indsats for folkebibliotekerne. Tak for det. Strategien har også affødt en række kommentarer i form af høringssvar, selvom en egentlig høring ikke har været gennemført. I Biblioteksstyrelsen vil vi på den ene side konkludere, at der er meget bred opbakning til de grundlæggende principper for biblioteksudviklingen i Danmark, nemlig den fortsatte udvikling af det hybride bibliotek med en forstærket indsats for at konsolidere og udvikle de digitale tjenester på et nationalt niveau, for at udvikle integrerede e-services og forny det fysiske biblioteksrum. På den anden side er det påfaldende, at strategioplægget blev kritiseret for ikke at være vidtgående nok. Det gjaldt især i forhold til folkebibliotekernes kulturformidlende opgaver og i forhold til uddannelsesbibliotekernes virksomhed. I begge tilfælde områder, som ikke direkte er Biblioteksstyrelsens ansvar. Der er grund til at minde om, at Biblioteksstyrelsen har peget på tre sæt af faktorer bag strategien: For det første den ændring af benyttelsen af biblioteksservices, der følger udviklingen af digitale ydelser. For det andet den fusionsbølge, der manifesterer sig både på folkebiblioteks-, forsknings- og uddannelsesbiblioteksområdet. For det tredje gennemslaget af regeringens globaliseringsstrategi, der både sætter fokus på, og milliarder bag, udviklingen af forskning, uddannelse og efteruddannelse i de kommende år, og som bibliotekerne faktisk kan bidrage afgørende til at få til at virke efter hensigten. I 2006 er kommunalreformen faldet på plads med nye budgetter for 2007, hvori der indgår et rekordstort antal lukninger af biblioteksafdelinger. En fusion af en række universiteter og sektorforskningsinstitutioner er bragt på plads til ikrafttræden i 2007, og de nydannede CVUere er sandsynligvis på vej mod endnu en transformation til 6-8 professionshøjskoler, der giver basis for konsolidering af biblioteksvirksomheden. De korte videregående uddannelser og gymnasiebibliotekerne er i en mere uafklaret situation. Kan vi sikre en fælles forståelsesramme for disse udviklingsmønstre, og kan vi sikre en koordineret reaktion på udviklingen, som til slut styrker bibliotekerne? Det er en strategisk hovedbestræbelse for Biblioteksstyrelsen, at alle biblioteker indgår i det nationale bibliotekssystem og som sådan spiller sammen på den bedste måde, og det er en central opgave for Biblioteksstyrelsen at medvirke til, at der etableres en infrastruktur, der fungerer sømløst mellem de forskellige biblioteker. CVUerne indgår i DEFF, andre uddannelsesinstitutioner er på vej, og Undervisningsministeriet har meddelt, at de, når gymnasiebibliotekerne overgår til statsligt ansvar, har til hensigt at nedsætte en arbejdsgruppe sammen med Biblioteksstyrelsen. Der er velafprøvede modeller for levering af digitale ydelser i alle bibliotekstyper, de skal videreudvikles og konsolideres. Strategiarbejdet udvikles således hele tiden - og det er i 2006 også gået hånd i hånd med udvikling af handlingsplaner og implementering, hvor det især er værd at fremhæve arbejdet med netbibliotekerne. Her tyder alt på, at det er lykkedes at skabe enighed om en samling af netbibliotekerne i én organisation med én samlet driftsafvikling og -udvikling på tværs af forskellige ejer- og interesseforhold. Koordinering og forpligtende samarbejde er mere end nogensinde en forudsætning for, at biblioteker- Beretning

6 ne udvikler sig i takt med brugernes forventninger. Vi må se i øjnene, at bibliotekerne ikke er øverst på dagsordenen, hverken i globaliseringssammenhæng, i strukturreformen eller i fusionerne på uddannelsesområdet. Det er derfor en fælles udfordring at udarbejde strategier, der reelt placerer bibliotekerne, hvor de hører hjemme: Som vidensinstitutioner, der understøtter globaliseringsstrategien. For at fremme den nødvendige innovation i sektoren iværksatte BS i 2006, i samarbejde med huset Mandag Morgen, et projekt Det innovative bibliotek med det formål at medvirke til at højne bibliotekernes og Biblioteksstyrelsens - systematiske arbejde med innovation. Beretningens omtale af mange små og store tiltag skal ses som led i den samlede bestræbelse for at konsolidere bibliotekerne i vidensamfundet. Fra bibliotek.dk i Google Scholar over samling af netbibliotekerne til læselystprojekter og lektiecaféer: Det er nye veje til gamle, men stadigt aktuelle, mål om fortsat udvikling af et demokratisk, oplyst velfærdssamfund med et optimalt innovationspotentiale. Der er nye strategier på vej på børneområdet, på uddannelsesområdet, der er en række forstærkede tiltag i bibliotekernes indsats i integrationsarbejdet, alt sammen skridt på vej mod realiseringen af strategien Fra information til viden. 6 Beretning 2006

7 Strukturreform og biblioteksfusioner Den fællesoffentlige borgerportal og borger.dk I forbindelse med strukturreformen er staten, regionerne og kommunerne gået sammen om at etablere en fælles offentlig borgerportal med adgang til offentlig information og offentlige selvbetjeningsløsninger. Forud for beslutningen i maj måned om den fælles portal er der gennemført et analysearbejde med deltagelse af forskellige interessenter og leverandører. Biblioteksstyrelsen blev inviteret til at deltage i arbejdet og har været repræsenteret i en arbejdsgruppe om markedsføring og formidling af portalen. Første version af den fællesoffentlige portal åbner den 1. januar 2007 på som afløser for den kommunale Netborger.dk og den statslige portal Danmark.dk. Den Digitale Taskforce, som står bag projektet med borger.dk, har igen kontaktet Biblioteksstyrelsen med ønske om et samarbejde om formidling af den nye portal. På den baggrund er der indgået en samarbejdsaftale mellem den fællesoffentlige borgerportal og Biblioteksstyrelsen for 2007 om formidling af borger.dk til brugerne af de danske biblioteker. Aftalen beskriver et ønske om, at Biblioteksstyrelsen bygger videre på det uddannelsesforløb, der har været for trænere og ved hjælp af disse underviser flere, så der kan udpeges en kontaktperson for Den Digitale Borger i hver af de nye kommuner. Den fællesoffentlige borgerportal vil bidrage med oplæg på trænerkurser. Biblioteksstyrelsen vil organisere et borger.dk - kontaktudvalg med relevante interessenter fra biblioteksverdenen. Den fællesoffentlige borgerportal vil indtænke bibliotekerne i borger.dk s kanalstrategi med henblik på at styrke målet om en sammenhængende borgerservice, og den vil indtænke bibliotekerne i markedsføringen af borger.dk I 3. kvartal 2007 er det planen, at samarbejdet skal evalueres med henblik på et fremtidigt samarbejde. Biblioteksnumre Der har i 2006 været stort fokus på konsekvenserne af strukturreformen og de mange fusioner på uddannelsesområdet. Det betyder, at der sker en række ændringer af biblioteksnumrene. Alle folkebiblioteker i kommuner, der får nyt kommunenummer, skifter biblioteksnummer. På folkebiblioteker i kommuner, der sammenlægges, men hvor et eksisterende kommunenummer fortsætter, skifter de biblioteker, der fusioneres ind i kommunen, biblioteksnummer. Folkebiblioteker i kommuner, der fortsætter uændret, skifter ikke biblioteksnummer. Biblioteksstyrelsen benytter lejligheden til at korrigere alle betjeningsstedernes navne, så de kommer til at fremstå korrekt i bibliotek.dk Orientering om biblioteksnavne, numre og de nye biblioteksvæsners navne opdateres løbende på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Ændringen af biblioteksnumrene foretages i takt med samkøring af bibliotekernes kataloger. En række biblioteker ændrer således nummer allerede i løbet af efteråret 2006, mens andre først ændrer biblioteksnummer i løbet af Enkelte biblioteker ændrer først nummer i Beretning

8 Uanset hvornår biblioteksnumrene ændres, vil Biblioteksstyrelsen betragte den nye biblioteksstruktur som realiseret pr. 1. januar Der bliver gennemført en række tekniske løsninger, således at såvel bestilling i DanBib som bibliotek.dk og kørselsordningen fungerer ved anvendelse af 'gamle' biblioteksnumre, indtil bibliotekerne skifter til de nye biblioteksnumre. Nærmere orientering herom på DBCs hjemmeside. 8 Beretning 2006

9 Kørselsordningen Den nationale kørselsordning har eksisteret siden 1. januar 2005 med det formål at understøtte lånesamarbejdet af fysiske materialer mellem bibliotekerne i Danmark og at skabe en sømløs distribution som opfølgning på bibliotek.dk. Kørselsordningen er bygget op omkring en knudepunktsstruktur, hvor de 10 niveau centralbiblioteker er knudepunkter og Statsbibliotekets to afdelinger (Århus og Ballerup) samt Syddansk Universitetsbibliotek i Odense er stop på hovedruten. Hver dag mellem kl.18 og 08 køres der mellem knudepunkterne. Fra knudepunkterne køres der videre ud til alle deltagende biblioteker i hver af de 10 centralbiblioteksregioner to til fem dage om ugen. Kørselsordningen er i 2006 i drift på tredje år, og må generelt betragtes som en stor succes. Året har været præget af, at kørselsordningen er i stabil drift. Efter at have haft en stor vækst i antallet af nye deltagende biblioteker både i 2004 og 2005, har antallet af nye biblioteker været stagnerende i Det tolker vi som et bevis på, at vi er ved at have alle relevante biblioteker med i ordningen. Som på så mange andre områder har fokus for kørselsordningen i 2006 været konsekvenserne af strukturreformen. Med de færre kommuner og det dermed samlede reducerede statslige tilskud, har Biblioteksstyrelsen besluttet i 2007, at give tilskud til tre kørselsdage til et bibliotek i hver kommune. Flere nye kommuner har ytret ønske om at tilkøbe stop til de gamle hovedbiblioteker. Efter forhandling med de respektive knudepunkter, er dette blevet muligt. Fra 1. juli 2006 har det været muligt at sende depotmateriale med kørselsordningen. Statsbiblioteket har iværksat et projekt om den fremtidige aflevering af al monografisk materiale til depotbiblioteksfunktionen på Statsbiblioteket. Med projektet sikres det, at der fremover kun bliver sendt det materiale til Statsbiblioteket, som faktisk skal indlemmes i samlingerne. På den baggrund er der indgået aftale med vognmanden på den nationale rute om, at han fragter de nye depotafleveringer til Statsbiblioteket i Århus. Kontrakten med vognmandsfirmaet på den nationale rute udløber med udgangen af næste år, hvilket betyder, at der skal laves et udbud i løbet af Beretning

10 Centralbibliotekerne Centralbibliotekerne er nu mere end halvvejs inde i den fire-årige kontraktperiode En justering på overbygningen for musik og multimedier trådte i kraft i 2006, men ellers har året været præget af stabil drift for centralbibliotekerne. I efteråret gennemførte Biblioteksstyrelsen virksomhedsmøder med de 16 centralbiblioteker. Det er i den forbindelse Biblioteksstyrelsens erfaring, at såvel kvaliteten af opgaveløsningen som afrapporteringsformen fungerer tilfredsstillende. Evaluering af CB-struktur I 2006 er der, som i 2005, foretaget en evaluering af centralbiblioteksstrukturen af Biblioteksskolens Kursus- og konsulentafdeling. Fokus var udvidet i forhold til evalueringen fra 2005, så der nu også var fokus på, om der er behov for revurdering af strukturen for den kommende kontraktperiode. Udvalgte hovedkonklusioner fra evalueringen er følgende: Man kan ud fra interviewundersøgelsen argumentere for, at antallet af overbygningsbiblioteker kan mindskes, uden at kvaliteten i materialeforsyningen og andre ydelser forringes. Det er en entydig vurdering, at niveau 3, centralbibliotekernes rolle, har været mere symbolsk end reel. Der er også i fremtiden behov for en statslig overbygning, hvad angår de fysiske materialer. Netbibliotekernes udvikling bør i fremtiden placeres et centralt sted. Herudover fremgår det af evalueringen, at der generelt er tilfredshed med de leverede ydelser. Denne tendens understøttes af den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, som de 10 centralbiblioteker gennemfører. Her er der generelt en høj grad af tilfredshed med de leverede ydelser. Kompetenceudvikling i netværk Hvert år afsættes en mio. kr. af den samlede bevilling til centralbiblioteksvirksomheden til kompetenceudvikling i netværk. Begrebet dækker vedligeholdelse og videreuddannelse af det korps af trænere og projektledere, der blev oprettet i kølvandet på Lov om biblioteksvirksomhed fra Hvert år aftales et fælles indsatsområde for den kompetenceudvikling centralbibliotekerne, tilbyder over hele landet. I 2006 var temaet Digital borgerservice. Dette strategiske valg for en statslig kompetenceindsats var en opfølgning på den støtte, mange kommuner og biblioteker gav kampagnen for offentlige digitale selvbetjeningsløsninger fra efteråret 2005 Det er godt nok smart. Bibliotekerne tilbød undervisning og support mhp. borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger. En af aktiviteterne i forbindelse med temaet Den digitale borgerservice var afholdelse af to meget velbesøgte temamøder, et i Aalborg og et i Roskilde, med titlen Hvor skal jeg klikke skat? Oplæg til ny struktur Biblioteksstyrelsen har i foråret arbejdet på et oplæg til en ny centralbiblioteksstruktur blandt andet på baggrund af erfaringerne fra de første to år af resultatkontrakterne og evalueringernes konklusioner. Ved udgangen af 2006 er der ikke truffet nogen beslutning om den fremtidige struktur. Biblioteksstyrelsen arbejder for, at der gives minimum et års varsel i forhold til en ny struktur. 10 Beretning 2006

11 Det innovative bibliotek Biblioteksstyrelsen gennemførte i foråret projektet Det Innovative Bibliotek i samarbejde med Huset Mandag Morgen. Seks folkebiblioteker og seks fag- og forskningsbiblioteker blev inviteret til at deltage i projektet, hvor bibliotekerne udover forskellige sektorer repræsenterede forskellige størrelser og var geografisk spredt på storbyer og provinsen. Formålet har været at følge op på Biblioteksstyrelsens strategi og at analysere innovationstilstanden i de danske biblioteker. Projektet har været en specialudgave af Mandag Morgens Innovation Cup 2006, der er en konkurrence i fornyelseskraft blandt private og offentlige virksomheder. Resultatet er beskrevet i rapporten Det Innovative Bibliotek en strategisk partner i svaret på digitaliseringens udfordringer, som kan hentes på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Model for innovationsledelse Innovationsanalysen bygger på en model for innovationsledelse udviklet af Huset Mandag Morgen i samarbejde med Center for Ledelse og andre partnere. Såvel danske private virksomheder som offentlige organisationer har bidraget til modelarbejdet med praktisk indsigt, ligesom en række af Europas førende eksperter i innovationsledelse har bidraget med forskningsmæssig indsigt. De 12 biblioteker har deltaget med besvarelse af et omfattende spørgeskema, som derefter er analyseret af Huset Mandag Morgen. Hvert enkelt bibliotek har efterfølgende modtaget sin innovationsprofil, mens det samlede billede er beskrevet i rapporten Det Innovative Bibliotek. Herefter har projektparterne afholdt en workshop, hvor rapportens resultater er blevet diskuteret. Analysen viser grundlæggende, at der er stor forskel på, hvor stærke innovationskompetencer biblioteker har. Det mest innovative bibliotek ligger på niveau med deltagerne i Innovation Cup Sammenlignet med de offentlige institutioner alene ligger de mest innovative biblioteker endda helt i front med vinderne af den offentlige kategori. Trods de store forskelle på bibliotekernes innovationskraft viser analysen, at det i høj grad er på de samme områder, bibliotekerne har deres styrker og svagheder. Overordnet viser analysen, at bibliotekerne er gode til at inddrage brugerne (dog mindre gode til at inddrage potentielle brugere). Til bibliotekernes styrker hører også, at de er gode til at indarbejde den ny teknologi i deres strategiske arbejde med innovation. Her er bibliotekerne tydeligvis bedre end andre offentlige institutioner. Kompetencer til projektledelse og videndelingen bibliotekerne imellem er derimod en af bibliotekernes svagheder. Det sidste kan undre, idet bibliotekernes fælles interesser må antages at vægte højere end konkurrencekravet. Sammenlignes bibliotekstyperne i undersøgelsen, ses det, at folkebibliotekerne har større innovationskraft end fag- og forskningsbiblioteker, mens der ikke er væsentlig forskel på biblioteker i storbyer og i provinsen. Aftale om Innovation Cup 2007 Biblioteksstyrelsen har oplevet en stor interesse for projektet, og flere biblioteker har efterlyst en mulighed for at deltage i en tilsvarende konkurrence. Som følge heraf, og i overensstemmelse med at et af Kulturministeriets indsatsområder er samarbejde mellem kultur og erhverv, har Biblioteksstyrelsen indgået en samarbejdsaftale med Huset Mandag Morgen, der betyder at bibliotekerne kan deltage i Innovation Cup 2007 til reduceret pris. Medio november havde syv deltagere fra bibliotekssektoren tilmeldt sig. Konference om Det Innovative Bibliotek En anden opfølgning på projektet har været afholdelsen af konferencen Det Innovative Bibliotek, som blev afholdt i samarbejde med Danmarks Biblioteksskole. Formålet med konferencen var dels at præsentere rapporten fra projektet for alle interesserede biblioteker og dels at lægge op til diskussion om, hvordan bibliotekerne fortsat kan arbejde med innovationskraften, og om mulighederne for at deltage i Innovation Cup Desuden skulle konferencen gerne bidrage til, at bibliotekerne arbejder mere systematisk og mere professionelt med innovationsprocesserne. Rapporten Det Innovative Bibliotek kan ses på Oplæg fra konferencen kan ses på Læs mere om Innovation Cup 2007 på Beretning

12 bibliotek.dk bibliotek.dk er fortsat en solid succes for biblioteksvæsenet. Der findes et velfungerede årshjul med en udviklingsplan og et biblioteksfagligt udvalg. Den offentlige høring af udkast til bibliotek.dk udviklingsplan 2007 er sket med offentliggørelse den 6. november og med frist for høringssvar den 23. november Endvidere drøftes hele forløbet på et møde med lederforeningerne ud fra resultaterne af høringen den 13. december Der er udarbejdet et notat om brug af digital signatur, e-boks og/eller andre løsninger som basis for sikker . Der er ikke nogen af de undersøgte løsninger, som vurderes at være modne til implementering. Derfor er det besluttet, at der ikke tages yderligere initiativer i 2006, men at der sættes en overvågning af området på 2007-planen. Notatet kan ses på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Brugerundersøgelser I starten af 2006 blev der udarbejdet et notat, som samler den kendte viden om brugerundersøgelser af en tjeneste som bibliotek.dk for at kunne vælge evt. supplerende undersøgelser. På dette grundlag blev der gennemført en mindre brugerundersøgelse i september 2006, hvor i alt 5009 respondenter besvarede mindst ét spørgsmål. Da undersøgelsen kun løb over ca. 10 dage i alt, vil den lejlighedsvise bruger ikke være så godt repræsenteret. Af hensyn til bearbejdningen af de åbne spørgsmål, som er meget tidskrævende, har det været nødvendigt at begrænse undersøgelsens omfang. Alligevel vurderes det statistiske materiale tilstrækkeligt til at være validt. Undersøgelsen resulterede i 1284 kommentarer på seks åbne spørgsmål, som alle gav gode input til nye funktioner samt forbedringer. Ligeledes kan kommentarerne medvirke til at afklare nogle af undersøgelsens øvrige resultater. En del biblioteksfolk har svaret på undersøgelsen, og disse besvarelser udgør formentlig ca. 10 % af besvarelserne. Det er naturligvis ikke forbudt for biblioteksfolk at besvare undersøgelsen, men ved senere undersøgelser skal det sikres, at besvarelser fra bibliotekspersonale ikke "mudrer" billedet af slutbrugernes behov. Der er lavet en testversion af bibliotek.dk med data i Dublin Core. I maj er der igangsat en test med inddragelse af bibliotekssystemleverandører og af aktører udenfor biblioteksvæsenet. Der er fulgt op med en yderligere testrunde i november-december 2006, hvor alle biblioteker er indbudt. Udviklingen af værkvisning, som blev indført for knap et år siden, er et af det forløbne års tiltag, der er værd at fremhæve. Den vil blive fulgt op med muligheden for, at bestilling og anmeldelser i den kommende udvikling også knyttes til værkniveauet. Der gennemføres en omlægning af visningen for at harmonisere enkeltposter og værker - også for at understøtte at brugerne vælger rigtigt, når der er en værkpost ved siden af en rudimentær eller fejlbehæftet katalogisering af samme titel. Netop værkvisningen har sat projektørlys på, at der stadig er mange dårlige katalogiseringer i fælleskatalogen. Det er ikke bare uheldigt, set med bibliotekariske øjne, men forringer også udbyttet af automatiserede løsninger. En anden udvikling, som er værd at fremhæve, er automatisering af bestilling. I løbet af det første halvår er fase 3 i projektet med automatisering af fjernlån med praktiske forsøg og rapport gennemført. Blandt deltagerne har der været stor tilfredshed med projektet, og Biblioteksstyrelsen har derfor valgt at gå videre med fase 4, som består af programmering, driftsmodning, test og dokumentation af automatisk fjernlån. Det skal understreges, at bibliotekernes valgfrihed er afgørende og at procentandelen af automatiserede fjernlån derfor varierer meget. Der blev i uge 43 og 44 gennemført tre regionale informationsmøder om de nye muligheder for bibliotekerne. Brugen af bibliotek.dk er fortsat stigende og har nu tilsyneladende stabiliseret sig. I de første 10 måneder af 2005 var der bestillinger, og i 2006 har der været bestillinger. 12 Beretning 2006

13 Automatisering af lånersamarbejdet Automatisering og effektivisering af arbejdsprocesser er et løbende indsatsområde for Biblioteksstyrelsen - også i udviklingen af de nationale tjenester og fælles funktioner. I 2004 blev det muligt for bibliotekerne at få tjekket deres låneres låner-id i den lokale biblioteksbase for herefter at give de pågældende brugere adgang til at bestille materiale i bibliotek.dk. Denne funktionalitet har 61 biblioteker taget i brug, heraf kun tre forskningsbiblioteker. Siden fulgte beholdningsopslag - som bruges til trafiklys i DanBib med enkelt overblik over tilgængelighed - i de lokale bibliotekskataloger. I oktober 2006 kom en række Aleph-biblioteker med. Der er således nu 109 biblioteker, som giver denne service til andre biblioteker, heraf de tre forskningsbiblioteker: Aalborg Universitetsbibliotek, Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Jydsk Pædagog-Seminarium, Biblioteket. Et tredje effektiviseringstiltag er automatisk opdatering af det lokale bibliotekssystem med bestillinger fra DanBib. Det er der nu 77 biblioteker, som anvender, heraf ét forskningsbibliotek. Biblioteksstyrelsen er meget positivt indstillet over for denne udvikling blandt folkebibliotekerne og arbejder på en tilsvarende udvikling på forskningsbiblioteksområdet. Biblioteksstyrelsen er derfor i dialog med Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek om udvikling af servicen understøttelse af beholdningsopslag. På Biblioteksstyrelsen hjemmeside opdateres der løbende oversigter over udviklingen. Udviklingsplaner, centrale notater og rapporter offentliggøres ligeledes her. WorldCat, Google og bibliotek.dk Biblioteksstyrelsen har kontakt med OCLC PICA om muligheden for at afspejle bibliotek.dk i Open- WorldCat og dermed også i Google. Indledningsvist er der blevet defineret tre overordnede målsætninger: Ved at levere poster til WorldCat kan Danmark bidrage til, at denne i højere grad bliver verdensdækkende Poster fra danske biblioteker kan via WorldCat blive synlige i Google Udvist interesse for en dansk bibliotekspost skal lede brugeren til bibliotek.dk. OCLC PICA har tilkendegivet, at de kan tilslutte sig disse målsætninger. Der udestår en proces med afklaring af en række spørgsmål, før en af disse kontakter kan blive udmøntet i en egentlig aftale. Dels skal forskellige spørgsmål om rettigheder, bibliotekernes status i forhold til OCLC produkter, tekniske spørgsmål, vedligeholdelse m.m. afklares. Samarbejdet med Google om bibliotek.dk-poster i Google Scholar er nu af Google også blevet brugt i forbindelse med lanceringen af Library Catalog Search i Google Book Search den 24. august Her er der medtaget flere poster end dem, som matcher poster i Google Scholar. DanBib Som så mange andre ting påvirker strukturreformen også abonnementsordningerne for DanBib. Der bliver flere og større kommuner, og en række amtslige institutioner bliver statslige. Det er mellem opdragsgiverne (KL, Københavns og Frederiksberg kommuner samt staten) og DBC aftalt, at den kommunale betalingsordning ikke justeres i 2007, selvom dette betyder et indtægtsfald for DBC p.g.a. større rabatter til kommuner med flere indbyggere. Den statslige betaling ændres ikke i 2007, men dækker flere biblioteker, da flere snart tidligere amtslige biblioteker indgår. For de statslige biblioteker stiger abonnementsprisen for DanBib i 2007 med 1,7 % i forhold til For Center for Undervisningsmidler er betalingsmodellen ikke afklaret. Modellen for 2007 er en overgangsordning. DanBib opdragsgiverne har sammen med DBC nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at finde en længerevarende ordning for bibliotekernes betaling for adgang til DanBib. Beretning

14 Musikkarenstid Biblioteksstyrelsen har fået til opgave at følge indførelsen af karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier samt at undersøge konsekvenserne for indkøbet og udlånet af musikbærende fastformsmedier på bibliotekerne. Efter et års funktion udsendte Biblioteksstyrelsen i maj 2006 en rapport om konsekvenserne. Karenstiden er indført med det formål at fremme salget af dansk musik. En opgørelse fra IFPI (Sammenslutningen af Pladeproducenter) viser, at selvom der samlet set er et fald i pladesalget i 2005, så er der dog en stigning på 3 % i salget af dansk musik. En stigning i salget af musikfiler synes at kunne kompensere for den samlede nedgang i pladesalget. IFPI s egen vurdering er, at det ikke kan bevises at karenstiden virker, men der er heller ikke noget, der tyder på, at det ikke virker. Undersøgelsen viser, at der er sket et beskedent fald i udlån af cd'er samt et større fald i anskaffelsen af især aktuelle hits inden for rock/pop. Det må dog understreges, at undersøgelsens resultater kan være påvirket af mange andre faktorer end karenstiden. 14 Beretning 2006

15 Statistik. På tværs af folke- og forskningsbiblioteker Overordnet viser dette års biblioteksstatistik paralleliteter i udviklingen mellem folke- og forskningsbibliotekerne; først og fremmest udtrykt ved udlånsmønstret i forhold til trykte versus elektroniske medier. Parallelt med et stadigt faldende udlån af bøger og trykte seriepublikationer stiger brugen af de elektroniske ressourcer fortsat mærkbart. Men der er også klare forskelle på tværs af de to sektorer. I tråd med de foregående år sker forskydningen i lånemønstret markant hurtigere blandt forskningsbibliotekerne end blandt folkebibliotekerne. Dette skyldes særligt væksten i licenser via DEFF. Der er med andre ord mere relevant materiale tilgængeligt for forskningsbibliotekerne. Hvor fokus på forskningsbiblioteksområdet således primært er rettet mod væksten i elektroniske ydelser og efterspørgsel, er folkebibliotekssektoren stadig centreret om såvel det fysiske materialeudbud som udlån. Bogen har altid været folkebibliotekernes kerneydelse, men såvel udbud som efterspørgsel er de seneste år faldet markant. I år viser statistikken, at bogudlånet (eksklusiv fornyelser) er faldet med 4,9 % alene i 2005, og med hele 12,3 % siden Dette års statistik dækker også over udviklingstræk, der peger på nye fokusområder; eksempelvis er musikudlånet faldet for første gang siden Det ser ud til, at de seneste års markante nedprioritering af indkøb af musik til børn i 2005 er kulmineret i et udlånsfald på hele 7,7 % i forhold til udlånet i Generelt ses en klar sammenhæng mellem tilvækst og udlån, ikke alene af musikoptagelser, men i forhold til samtlige materialeformer. Endnu et fælles udviklingstræk mellem folke- og forskningsbibliotekssektoren er den fortsatte vækst i interurbanudlånet. Blandt folkebibliotekerne er interurbanudlånet steget med 9,0 % fra 2004 til 2005, blandt forskningsbibliotekerne er stigningen 2,4 %. Samtidigt viser 2005-tallene, at forskningsbibliotekernes betjening af folkebibliotekerne er stadigt stigende. Hele 73,3 % af forskningsbibliotekernes samlede interurbanudlån gik i 2005 til folkebibliotekerne, mod 67 % i Interurbanudlånet er en parameter for det samarbejdende biblioteksvæsen, og målt ud fra det stigende interurbanudlån bliver samarbejdet dermed fortsat styrket. Væksten i interurbanudlånet illustrerer ganske tydeligt, at materialeadgangen på tværs af sektorerne er blevet mere enkel. Denne udvikling skal blandt andet ses i sammenhæng med de forbedrede søge- og bestillingsmuligheder i bibliotek.dk og den nationale kørselsordning, som er effektive værktøjer til et stadigt mere sømløst biblioteksvæsen. SBS udvidet Den sammenlignende Biblioteksstatistik (SBS) blev i foråret 2006 udvidet til også at omfatte nøgletal fra de større forskningsbiblioteker. Til forskel fra på folkebibliotekssektoren er der på forskningsbiblioteksområdet dog ikke en umiddelbar sammenligningsfaktor. Derfor har Biblioteksstyrelsen og FCstatistikgruppen i fællesskab besluttet, at de udvalgte nøgletal præsenteres som rå tal uden en sammenlignende parameter. Men udviklingen betyder, at de større forskningsbiblioteker nu også kan anvende det elektroniske selvbetjeningsværktøj og de fordele, det giver. Revidering af statistikken I forbindelse med gennemførelsen af strukturreformen i 2007 benyttede Biblioteksstyrelsen det naturlige brud i folke- og forskningsbiblioteksstatistikken til at gennemføre en høringsrunde med henblik på at justere indberetningskategorierne. Denne revision af statistikindberetningen medførte, at forældede kategorier er slettet, andre ændret og nye tilføjet. En ny vejledning for indberetningen for 2007 er nu tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside, således at bibliotekerne i god tid kan tage højde for ændringerne i de enkelte bibliotekssystemer Beretning

16 Netbibliotekerne Som følge af Biblioteksstyrelsens strategi Fra information til viden har Biblioteksstyrelsen i 2006 arbejdet med en ny styringsmodel for netbibliotekerne. Det overordnede formål med arbejdet er at opnå en optimal drift og gennemslagskraft for netbiblioteker og fagportaler. Første skridt i strategiarbejdet var, at Biblioteksstyrelsen lavede en aftale med konsulentfirmaet PLUSS Leadership. De blev bedt om at lave en analyse af de eksisterende netbiblioteker og fremkomme med anbefalinger til en fremtidig styringsmodel. Fokus i PLUSS Leaderships arbejde var, hvordan styringen af netbibliotekerne mest hensigtsmæssigt kunne foregå i fremtiden. PLUSS anbefalinger er, at der arbejdes med en styringsmodel som sætter rammerne for at få etableret og indarbejdet et fælles strategisk og mere langsigtet perspektiv for netbibliotekerne. En sådan styringsmodel skal også understøtte den viden og kapacitet, der findes både lokalt og centralt i sektoren samt at principperne vedrørende it-drift og udvikling, adresseres i en balance mellem nødvendighed og frivillighed. Med hensyn til finansieringen foreslår PLUSS, at man adskiller den statslige og kommunale finansiering. Der foreslås, at den statslige del finansierer styregruppen, en evt. fælles teknisk platform, en evt. driftafvikling, udvikling af fælles funktionalitet og løsninger samt markedsføring og evalueringer. Den kommunale del skal derimod sikre fundamentet for styring og produktion ved at finansiere den daglige og redaktionelle ledelse, indholdsproduktionen, tilpasning af funktionaliteten og den lokale udvikling. Anbefalinger til fremtidig styringsmodel PLUSS rapport med anbefalinger til en fremtidig styringsmodel var færdig før sommerferien og blev herefter sendt til høring sommeren over. Høringssvarene var generelt positive over for anbefalinger og at Biblioteksstyrelsen har igangsat arbejdet. På baggrund af høringssvarene og PLUSS anbefalinger udarbejder Biblioteksstyrelsen et oplæg til den endelige styringsmodel. Dette oplæg bliver i efteråret 2006 drøftet med de væsentligste interessenter. Det er hensigten at Biblioteksstyrelsen inden årets udgang kan melde en endelig beslutning ud. Det betyder at arbejdet primo 2007 vil bestå i at få sammensat styregruppe og få afholdt det første styregruppemøde. Herefter vil nogle af styregruppens første opgaver blive at tage stilling til de mere substantielle anbefalinger som fremgår af PLUSS Leaderships rapport og Biblioteksstyrelsens strategi og dermed at få lagt en strategi for fremtiden arbejde med netbibliotekerne. Pr. 1. januar 2008 vil styringsmodellen efter planen være fuldt implementeret. 16 Beretning 2006

17 Børnekulturens Netværk Handlingsplan Børnekulturens Netværk har allerede taget store skridt i forhold til Handlingsplan Handlingsplanens titel Børnekultur i hele landet er et klart signal om, at netværket arbejder videre med sin vision om en fremtid, hvor alle børn skal møde kunsten og kulturen, alle kulturinstitutioner skal bidrage og alle kunstarter inddrages. Med denne handlingsplan har netværket indledt sit arbejde med tre nye temaer: Kultur i dagtilbuddet Kultur i skolen Kultur i familien. Da netværket i slutningen af 2005 blev udvidet med Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og Undervisningsministeriet, opstod der mange nye og forbedrede muligheder for at bidrage til inspiration i kommunerne i hele landet, især inden for de nævnte temaer. De øvrige og oprindelige parter er: Biblioteksstyrelsen, Det Danske Filminstitut, Kulturarvsstyrelsen og Kunststyrelsen. Kommunalreform som platform Kommunalreformen betyder, at det kommunale landskab bliver ændret fra 1. januar Derfor er kommunerne midt i den store udfordring med at ændre og tilpasse sine politikker og rutiner til den nye struktur. Både de kommuner, der skal sammenlægges, og de kommuner, der skal fortsætte i sin nuværende størrelse, har deres strategier og værdier under lup. Det er efter netværkets vurdering det optimale tidspunkt at synliggøre og kvalificere børnekulturen. En måde at gøre det på er ved at udvide og styrke samarbejdet mellem Staten og kommunerne. Samarbejde mellem Børne- og Kulturchefforeningen og Børnekulturens Netværk Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen har derfor sat sig sammen for at forsyne kommunerne med inspiration og bane vejen for rådgivning og vejledning i forhold til at skabe de bedst mulige vilkår for børnekulturen i de nye kommuner. Første skridt på vejen var en landsdækkende konference i maj 2006, hvor kommunernes politikere og forvaltningschefer for kultur-, børne- og fritidsområdet var inviteret til en hel dags inspiration og idéer til, hvordan børnekulturen kan udfolde sig lokalt. Her deltog ca. 200 politikere og chefer, som hørte om børnekulturens muligheder i de nye kommuner. Efter konferencen udsendte Børnekulturens Netværk en publikation Børnekultur i kommunen, som indeholder udvalgte uddrag fra inspirationskonferencen, forskerartikler skrevet af nogle af landets fremmeste forskere på området, samt artikler og best practice eksempler på børnekultur fra forskellige kommuner. Publikationen lagde samtidig op til det tredje skridt i planen, som er fem dialogseminarer, der bliver afviklet fra september til december Seminarerne bliver holdt på kulturinstitutioner fem forskellige steder i landet, og der deltager ca. 500 børnekulturnøglepersoner fra kommuner i hele landet. Dialogseminarerne bygger på dialog på tværs af kommuner og faggrupper, og drøftelserne bliver på alle seminarerne afsluttet med en række råd til kommunen, børnekulturkoordinatoren og til Børnekulturens Netværk. Netværket er gået i gang med en sammenskrivning af de mange råd og ideer, som sammen med de dugfriske tilbagemeldinger om kommunernes muligheder og behov vil skabe inspiration til et videre arbejde med modelforsøg i kommunerne som udgangspunkt og handlingsplanens temaer som ramme. Beretning

18 Videndeling om formidling til små børn Børnekulturens Netværk har tidligere arbejdet med indsatsområdet Formidling til små børn, afgrænset til at handle om fortællingen til de små børn. I den forbindelse har der været iværksat en forsøgsordning med Vejle og Vestsjællands amter, hvor netop fortællingen til de 3-6-årige var i fokus. Forsøgsordningen er blevet evalueret, og en forskningsrapport Fortælling mellem børnekultur og børns kultur er blevet udarbejdet af Gitte Balling fra Center for Kulturpolitiske studier. Der har desuden været afholdt to forskerseminarer om dette tema. Endelig har Netværket udgivet publikationen Slip fortællingen løs, som er en antologi om fortællingen som formidlingsform i kunst og kulturformidling til de 3-6-årige. Antologien er en samling af artikler, som dels forholder sig til fortælling generelt og dels forholder sig til fortællingen inden for hver af kunstarterne. Antologien, forskerrapporten samt erfaringerne fra forsøgsordning og forskerseminar blev formidlet på en erfaringskonference i slutningen af november 2006, hvor 90 interesserede forskere og nøglepersoner på børnekulturområdet deltog. Videreuddannelse af børnekulturformidlere Børnekulturens Netværk har i sin tidligere handlingsplan arbejdet med indsatsområdet Kvalificering af formidlere. På baggrund af fire seminarer om formidling i 2005 arrangerede netværket et dialogmøde med Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i marts 2006 for at afklare, hvordan man kan imødekomme det store behov for efteruddannelse, som mange af de 450 deltagere på seminarerne gav udtryk for. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner og Undervisningsministeriet undersøger derfor muligheden for at etablere en formidleruddannelse for børnekulturarbejdere i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner. På netværkets anmodning har et eksternt konsulentfirma, PLUSS Leadership, udført en kortlægning og analyse af udbud og efterspørgsel på området. Rapporten fra PLUSS afdækker og differentierer behovet for en videreuddannelse i formidling som oplæg til forankring og udmøntning af en modulopbygget og brugerfinansieret diplomuddannelse som pilotforsøg i Mødet med den professionelle kunstner Børnekulturens Netværk har i sin tidligere handlingsplan arbejdet med indsatsområdet Mødet med den professionelle kunstner. Som resultat heraf har Børnekulturens Netværk i efteråret udgivet tre nye håndbøger Kunst i børns dagligdag, rettet mod skoler, SFOer, dagtilbud og fritid. Det er detaljerede guider om Statens tilbud, som skal inspirere til at bygge bro mellem kunstens og institutionernes verden. Netværket har også besluttet at gøre en særlig indsats inden for områderne arkitektur og design samt cirkus og gøgl, der er nogle af de mere forsømte kunstarter inden for børnekulturområdet. I foråret inviterede netværket derfor relevante samarbejdspartnere inden for arkitektur og design til en diskussion til fremme af området. Efter afholdelse af endnu et møde med flere relevante samarbejdspartnere tages det initiativ, der udbreder og understøtter området bedst muligt. Samme procedure anvendes inden for området cirkus og gøgl. Børnekulturstatistik Børnekulturens Netværk og Amternes og kommunernes forskningsinstitut (akf) har udarbejdet en publikation Tal om børnekultur. Det er den første statistik nogensinde i Danmark over udbuddet af 18 Beretning 2006

19 børnekultur samt børn og unges deltagelse i kulturaktiviteter. Publikationen er en dokumentation af den appetit på oplevelser og egen skaben inden for kultur- og fritidslivet, som præger børn overalt i landet. Med afsæt i Kulturministeriets og akf s Kulturvaneundersøgelse fra 2004 giver den et samlet overblik over den aktuelle børnekulturstatistik inden for tv og radio, musik, film, computerspil og internet, bøger, aviser og blade, biblioteker, museer og billedkunst, teater og dans, forskellige forlystelser, sport og motion og andre fritidsaktiviteter. Børnekultur på nettet Netværket har udarbejdet en prototype på en netportal for børn om kulturtilbud og kulturoplevelser på nettet. Her har netværket arbejdet med at udvikle internettets muligheder i børnehøjde i form af en interaktiv søgefunktion. Projektet har fået arbejdstitlen Den Fortællende Søgemaskine. Netværket er i færd med at undersøge mulighederne for at realisere søgemaskinen gennem en ekstern samarbejdspartner. Børnekulturportalen Børnekulturens Netværk har arbejdet med stadig udvikling og fornyelse af Børnekulturportalen, som er blevet forsynet med aktuelle temaer og en nyhedsfunktion med et elektronisk nyhedsbrev, som løbende bringer nyheder om børnekultur på statsligt, regionalt og kommunalt niveau. International Børnekulturudveksling Netværket er ved at lægge sidste hånd på en kortlægning af internationale børnekulturudvekslingsaktiviteter, samarbejder og netværk gennem de sidste 10 år. Formålet er at finde frem til en hensigtsmæssig arbejdsform for at sikre, at børnekulturen også huskes i internationalt regi og herigennem sikre videndeling og koordinering på området. Rapporten ventes færdig i januar Netværket har endvidere bidraget til en international børnekulturkonference som Fælles Forum for Børnekultur inviterede til i foråret Huskunstnerordningen Netværkets sekretariat har for tredje år i træk haft en aftale med Kunststyrelsen om at varetage administration af Kunstrådets Huskunstnerordning med tilskud til ansættelse af kunstnere i skoler og kommuner. Fra årsskiftet opretter Kunststyrelsen en stilling til at administrere Kunstrådets børneinitiativer, herunder Huskunstnerordningen. Dermed ophører netværkets aftale med Kunststyrelsen. Kunstrådet gav tilsagn til 123 ansøgninger for i alt 6 mio. kr. ved to ansøgningsrunder i Ordningen har været under fortsat udvikling. Således har rådet bl.a. besluttet, at kunstnere også har mulighed for at ansøge. Inden årets udgang lanceres en Huskunstnerdatabase med de mere end 300 kunstnere, der har deltaget i tidligere Huskunstnerprojekter. Beretning

20 Integration og Biblioteker Den 9. november 2006 markerede en skelsættende begivenhed i forhold til bibliotekernes integrationsindsats. Den dag annoncerede kulturminister Brian Mikkelsen og integrationsminister Rikke Hvilshøj på et velbesøgt pressemøde en samarbejdsaftale, der skal styrke bibliotekernes arbejde med integration. Aftalen har tre fokusområder: Bibliotekerne som læringscentre Bibliotekerne som demokratiske væksthuse Bibliotekerne som kulturmødesteder. Aftalen bygger på de sidste fire års indsats i biblioteksvæsenet for at udvikle integrationstiltag over for etniske minoriteter. Det har medført en modning af interessen for denne type aktiviteter i bibliotekerne, konkret modeludvikling og etablering af eksterne partnerskaber med organisationer, frivillige og de lokale forvaltninger. Samtidig er der sket en bred national formidling af de opnåede erfaringer. Støtte til lektiehjælpsordninger Det første resultat af den nye samarbejdsaftale er muligheden for, at alle biblioteker nu kan søge Biblioteksstyrelsen om tilskud til at oprette og videreudvikle lektiecaféer for to-sprogede og andre interesserede børn. Integrationsministeriet har givet et tilsagn om 2 mio. kr. for foreløbig ét år. Ministeriet ser positivt på at give et tilsvarende beløb for yderligere to år, såfremt der kan dokumenteres gode resultater i det første år. Målet er at nå op på 100 lektiecaféer i bibliotekerne. Der kan søges om henholdsvis kr. som basisbevilling og kr. til videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteterne med uformelle læringsaktiviteter. De primære formål med Lektiehjælpspuljen er at: Styrke dansk sprog hos flere to-sprogede børn, så de får forudsætninger for at klare sig bedre fagligt og socialt Medvirke til at flere etniske unge opnår tilfredsstillende skolekundskaber og fuldfører en (ungdoms)uddannelse. Fornyet indsats kommunalpolitikerne skal på banen Ved lanceringen af samarbejdsaftalen lagde Rikke Hvilshøj i sin tale blandt andet vægt på, at hensigten med samarbejdsaftalen er at få fat i flere kommunalpolitikere, så de kan være med til at drive udviklingen i den rigtige retning. Til det formål har Kulturministeriet og Integrationsministeriet lavet et idékatalog til landets kommunalbestyrelser. Det beskriver bibliotekernes rolle på integrationsområdet og fremhæver en række gode eksempler på aktiviteter. Skulderklap til bibliotekerne Kulturminister Brian Mikkelsen gav i sin tale udtryk for, at han opfatter samarbejdsaftalen som et skulderklap til bibliotekerne. Den viser, at både Kulturministeriet og Integrationsministeriet anerkender og ser fremtidige muligheder i den indsats, som bibliotekerne de sidste fire år har ydet i forhold til flygtninge og indvandrere. Brian Mikkelsen sluttede af med at slå fast, at han ser bibliotekernes initiativer som udtryk for et stort engagement hos de ansatte. Det glæder ham, for det er vigtigt. Skridt på vejen mod samarbejdsaftalen En afgørende milepæl på vej mod etableringen af samarbejdsaftalen var vinterens konference den 23. januar 2006 Det globale i det lokale integration og biblioteker. Biblioteksstyrelsen og Statsbiblioteket gennemførte i fællesskab konferencen ud fra et ønske om at synliggøre det store potentiale, der ligger i at inddrage bibliotekerne i de kommunale og nationale strategier for integrationsindsatsen og at bidrage til en konsolidering af integrationsindsatsen i bibliotekerne. I alt deltog 162 biblioteksledere og projektmedarbejdere, samarbejdspartnere, politikere og forvaltningschefer i kommunerne. Læs mere om samarbejdsaftale, lektiehjælpspulje og idékataloget på 20 Beretning 2006

21 Fremtidens biblioteksbetjening af børn Fremtidens biblioteksbetjening af børn har for alvor fået vind i sejlene i løbet af Med udgangen af oktober måned er et vigtigt resultat kommet i hus. Kulturministeren har nedsat et udvalg, der skal vurdere fremtidens bibliotekstilbud til børn. Målet er at udvikle strategier og metoder, der sikrer, at biblioteket fortsat kan spille en betydningsfuld rolle i børns liv. Udvalget skal blandt andet forholde sig til, hvordan biblioteket kan understøtte børns sproglige udvikling, lyst til at læse og lære og deres behov for oplevelser og kultur. Udvalget består af 12 personer og er bredt sammensat af personer fra biblioteks- medie- og kulturområdet. Arbejdet i udvalget er påbegyndt i efteråret 2006, og i 2007 afleveres en rapport med anbefalinger til konkrete handlinger og forslag til, hvordan børnebibliotekerne og bibliotekstilbuddet kan gøres mere attraktive for børn. Biblioteksstyrelsen er sekretariat for udvalget og direktør Jens Thorhauge er formand. For at sikre en bred dialog vil udvalget i løbet af 2007 afholde workshops i tre forskellige lande og udgive en publikation. Udvalgets arbejde understøttes konkret af, at fremtidens biblioteksbetjening af børn er et særligt indsatsområde for Udviklingspuljen for skole- og folkebiblioteker Biblioteksstyrelsen har bidraget med indlæg om fremtidens biblioteksbetjening og udvalgets arbejde på møder og temadage rundt i landet. Udvalgets medlemmer Direktør Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen, formand for udvalget Professor, dr.phil, Kirsten Drotner, Syddansk Universitet Lektor Carsten Jessen, Danmarks Pædagogiske Universitet Lektor Helene Høyrup, Danmarks Biblioteksskole, Aalborg Fagkonsulent Lissy Nørgaard, Undervisningsministeriet Chefkonsulent Helle Kolind Mikkelsen, Kommunernes Landsforening Publikumschef Kirsten Boelt, Danmarks Biblioteksforening Ledende børnebibliotekar Jim Højberg, Danmarks Biblioteksforening Bibliotekschef Inger Skamriis, Bibliotekslederforeningen Bibliotekschef Michel Steen-Hansen, Bibliotekslederforeningen Projektleder Lotte Duwe Nielsen, Bibliotekarforbundet Udviklingschef Karin Gaardsted, Kommunernes Skolebiblioteksforening Ledende skolebibliotekar Carl Christian Rasmussen, Danmarks Skolebibliotekarer. Beretning

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Høringsparter 26. marts 2007 J. nr. 406-1 jth Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Statens kontrakt med centralbibliotekskommunerne udløber med udgangen af

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Foto: Ferie Camp med Cirkus Panik, 2016 (Anne Roesen) Slots- og Kulturstyrelsen fusioneret 2016 af Kulturstyrelsen

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 175 Offentligt NOTAT 26. marts 2007 J.nr.: 406-1 JHL / ROL Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009 Indledning Den

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i Styrelsen for Bibliotek og Mediers fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, RUF møde nr. 11 Tid: Fredag d.

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7.

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Referat 11. November 2013 DDB sekretariatet Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 14.00-18.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Deltagere: Rolf Hapel, Annette

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 1 Aktuelle udfordringer for bibliotekerne set fra Michel SteenHansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk 2 Er biblioteket Bogens hellige hal? 3 Er biblioteket

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi Danmarks Biblioteksforening UDKAST Strategi 2011-2015 København, 18. maj 2009 Strategi for Danmarks Biblioteksforening 2011 Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet første udkast til strategi gældende

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere