Studieordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2015-2017"

Transkript

1 Studieordning Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

2 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer...1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...1 Overgangsordninger...1 Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet Valgfrie uddannelseselementer...1 Læse videre Læse videre Salg, indkøb og forhandling...2 Advanced Marketing...5 Internationale sommerskoler Regler for gennemførelse af praktik Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Retningslinjer for differentieret undervisning Krav om kendskab til fremmedsprog Internationalisering...8 Uddannelse i udlandet...8 Eksamination ved udlandsophold på 3. semester...9 Regler for afholdelse af eksamen i udlandet...9 Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner Prøver på uddannelsen (her fra er dokumentet ikke opdateret!)...9 Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering...9 Forretningsforståelse, metode og markedsforståelse, 1. interne eksamen (1. semester eksamen) Taktisk og operationel markedsføring B-t-C og B-t-B, 1. eksterne (2. semester eksamen) 11 Internationalisering, 2. interne (3. semester eksamen) Eksamen i valgfrit uddannelseselement 1, 3. interne Eksamen i valgfrit uddannelseselement 2, 4. interne Praktikeksamen, 5. interne Afsluttende projekt, 2. eksterne Krav til skriftlige opgaver og projekter Krav til det afsluttende projekt Hvad betyder formulerings- og staveevner for bedømmelsen? Anvendelse af hjælpemidler Særlige prøvevilkår Syge- og omprøver Det anvendte sprog ved prøverne Eksamenssnyd herunder brug af egne og andres arbejder (plagiat) Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering... 18

3 10. Andre regler for uddannelsen Merit for fag omfattet af studieordningens institutionsdel Forhåndsmerit Talentstrategi Temaer og temabevis Kriterier for vurdering af studieaktivitet Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Anke Klage over retlige forhold Dispensationsregler Godkendelse... 24

4 1. Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Institutionsdelen af studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. 1. januar Overgangsordninger Denne studieordning ophæver tidligere versioner af studieordningen med virkning fra 1. august Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet Herunder fremgår studiets overordnede struktur og forløb. Uddannelsens opbygning 1. studieår 2. studieår Kerneområder International markedsføring og salg (25 ECTS) 20 ECTS 5 ECTS Økonomi (20 ECTS) 15 ECTS 5 ECTS Markedskommunikation 10 ECTS 10 ECTS Organisation og ledelse 10 ECTS 10 ECTS Erhvervsret (5 ECTS) 5 ECTS Valgfri uddannelseselementer 20 ECTS Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS I alt ECTS (70 ECTS) 60 ECTS 60 ECTS 2. Valgfrie uddannelseselementer De valgfrie uddannelseselementer på 3. semester har til formål at give de studerende mulighed for at få en individuel profil på deres uddannelse gennem en faglig fordybelse inden for uddannelsens fagområder. Valgfagene kan tilrettelægges af den enkelte institution, som udbyder uddannelsen. De studerende kan følge valgfag på andre institutioner mod selv at afholde udgifter til transport, overnatning mv. Ved færre end 8 tilmeldte til et valgfrit uddannelseselement kan Institutionen vælge at aflyse faget. Ved færre end 15 studerende kan antal lektioner reduceres. Herunder ses de valgfri uddannelseselementer, som udbydes på Erhvervsakademi Aarhus vinteroptag Læse videre 1 Vægt: 10 ECTS Placering: 3. semester Indhold: Læringsmål Side 1 af 24

5 Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: Kompetencer Den studerende opnår kompetence til: Bedømmelseskriterier Faget afsluttes med. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Læse videre 2 Vægt: 10 ECTS Placering: 3. semester Indhold: Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: Kompetencer Den studerende opnår kompetence til: Bedømmelseskriterier Faget afsluttes med. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Salg, indkøb og forhandling Vægt: 10 ECTS Placering: 3. semester Indhold Semestret er på salgstemaet bygget op omkring følgende seks emner: Opsøgende salg (inkl. telefonsalg) Networking inkl. B2B networking på sociale medier samt leadgenerering Key Account Management og CRM Salg til det offentlige Side 2 af 24

6 Internationalt salg Online salg på webshops og websites Indkøbstemaet er bygget op omkring indkøbets strategiske rolle samt gennemførelse ad indkøb på det udførende niveau: Indkøbets strategiske rolle: Organisering af indkøbet Supplier Relationship Management Indkøbets rolle som værdiskabende i Supply Chain Management Outsourcing Internationale muligheder i indkøbet CSR (Corporate Social Responsibility) Indkøbets gennemførelse på det udførende niveau Søgning, valg og evaluering af leverandører ERP (Enterprise Ressource Planning) Leverandøraftaler Leverandørudvikling Forhandling vil fokusere på: Forberedelse til forhandling Forhandlertyper Gennemførelse af en win-win forhandling Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Indkøbsfunktionens organisering og placering samt samspil med andre funktioner Strategiske muligheder inden for Supply Chain Management og Supplier Relationship Management Outsourcing Internationale aspekter i indkøbet Kontraktstyring CSR (Corporate Social Responsibility) Forskellige typer af indkøb De seneste tendenser inden for fagområderne opsøgende salg inkl. telefonssalg Teorier om networking samt relevante sociale og faglige (digitale) netværk i forhold til salgsjobbet Effektiv leadgenerering Teorier og modeller om KAM og CRM De væsentligste karakteristika ved salg til den offentlige sektor De væsentligste karakteristika ved internationalt salg. Side 3 af 24

7 Online salg herunder salgsoptimering og de mest effektive salgsprocesser De forskellige typer forhandlere Harvard-metoden Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere en indkøbsafdelings produktportefølje og på denne baggrund opstille forslag til leverandørsamarbejde At opstille forslag til forbedringer af daglige arbejdsgange i indkøbsafdelingen At opstille kriterier for samt foretage leverandørvurderinger At opstille forslag til internationale muligheder i indkøbet At analysere og vurdere praksisnære, indkøbsmæssige problemstillinger og opstille relevante løsningsforslag At kunne anvende viden om opsøgende salg og telefonsalg i praksis At kunne analysere og vurdere de grundlæggende strategimuligheder i forbindelse med eksportsalg At kunne analysere forskellige former for salg At kunne anvende viden om KAM og CRM i praktiske salgssituationer At kunne analysere de forskellige typer af forhandlere At kunne anvende viden om forhandling i praktiske forhandlingssituationer Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til: Selvstændigt at kunne håndtere indkøbsprocessen At samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner omkring indkøbsarbejdet At søge og etablere kontakt med relevante samarbejdspartnere At analysere, vurdere og komme med løsningsforslag på konkrete salgsproblemstillinger Selvstændigt at kunne planlægge og gennemføre opsøgende salgsmøder samt telefonssalg At kunne anvende networking aktivt i salgsøjemed At analysere og vurdere en virksomheds eksportsalg med inddragelse af forskellige landes kulturparametre og etik At kunne analysere og vurdere en virksomheds online salg og komme med forslag til løsninger og forbedringer At kunne gennemføre en forhandling velforberedt og med faglig gennemslagskraft Bedømmelse Semestret afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Eksamen afholdes på baggrund af en kort case-opgave, som den studerende får 30 minutter til at forberede. Den studerende får udleveret case-materiale med udgangspunkt i en virksomhed. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Side 4 af 24

8 Advanced Marketing Vægt: 10 ECTS Placering: 3. semester Indhold Undervisningen omfatter en præsentation og diskussion af centrale emner, som det er vigtigt, at du har et grundigt kendskab til, når du skal arbejde med integreret markedsføring og PR i et taktisk og operationelt perspektiv. For at opfylde ovennævnte mål skal du tilegne dig: Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Udviklingen fra det moderne industrisamfund til nye samfundsformer (herunder bl.a. globalisering/lokalisering, det hypermoderne samfund, vidensamfundet, risikosamfundet osv.) Teorier om forbrugeradfærd og forbrugerkultur (herunder tribalisering og brand community) Markeders skiftende karakter (herunder udviklingstendenser som oplevelsesøkonomiens opkomst) markedsførings- og PR-etik Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere samspillet med forbruger, samfund, marked og kategori i henhold til at udarbejde effektiv markedsføring At kunne analysere og vurdere virksomhedens kommunikationsmål i relation til budget/fastlæggelse af budget, udarbejdelse af kampagnemateriale samt medievalg. At kunne udregne ROMI samt estimere effekten af fremtidige markedsføringstiltag At kunne vurdere sammenhængen mellem virksomhedskommunikation og kampagner for udvalgte produktkategorier Side 5 af 24

9 Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til: At kunne analysere og vurdere de samfunds- og markedsmæssige tendenser, der øver indflydelse på virksomhedernes operationalisering af konkrete tiltag At kunne analysere og vurdere forbrugermotiver i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv Indføre forbrugerindsigt i de taktiske og operationelle perspektiver, en virksomhed udformer sin markedsføring ud fra Bedømmelse Semestret afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Eksamen afholdes på baggrund af en kort case-opgave, som den studerende får 30 minutter til at forberede. Den studerende får udleveret case-materiale med udgangspunkt i en virksomhed. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Internationale sommerskoler Vægt: 10 ECTS Placering: Sommerferie inden opstart af 3. semester Indhold Formålet med den internationale sommerskole er at opnå kompetencer til at indgå i multikulturelle teams i en faglig sammenhæng. De faglige emner i de enkelte sommerskoler varierer, dog alle med det fælles træk at der indgår innovation, og der skal løses en større opgave i samarbejde med lokale studerende. Der udbydes sommerskoler i Tanzania, USA, Kroatien og Malaysia. Endeligt valg af sommerskole sker senest den 1/ Studerende som vælger Sommerskole som valgfag på 3. semester oplyses om endelige valgmuligheder og betingelser inden 1/ Efter hjemkomst fra sommerskole skal den studerende udarbejde et materiale på 10 normalsider, hvor der redegøres for en selvvalgt problemstilling omhandlende det marked den studerendes sommerskole er foregået på. Materialet skal inkludere en problemformulering samt et overblik over læst litteratur og artikler for løsning af problemstillingen. Den læste litteratur skal omfatte mindst 200 normalsider. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: En anden kultur Hvorledes det pågældende land fungerer politisk, kulturelt, økonomisk Økonomiske problemstillinger i pågældende land En udvalgt industri eller specifikt fagområde Kulturteori og forretningskultur Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: Side 6 af 24

10 At arbejde tværfagligt og tværkulturelt At arbejde projektorienteret i et multikulturelt miljø Engelsk business sprog At tilegne sig ny teoretisk viden om kulturteori og forretningskultur Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til: At arbejde tværkulturelt under andre og udfordrende omgivelser Præsentation og salg af ideer Indgå i internationalt arbejde At arbejde sammen med mennesker der er anderledes - både fagligt og kulturelt Indgå i uvante situationer At anvende ny viden om en fremmed kultur og maked Bedømmelseskriterier Eksamensformen afhænger af den enkelte sommerskole. Den studerende eksamineres i forbindelse med sommerskolen. Efter hjemkomsten udarbejdes en rapport ud fra en selvvalgt problemstilling. Der gives en samlet karakter ud fra eksamination på sommerskolen og rapporten. 3. Regler for gennemførelse af praktik I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson i virksomheden. Virksomheden og den studerende fastlægger i fællesskab praktikkens læringsmål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som efterfølgende er retningsgivende for virksomhedens tilrettelæggelse af den studerendes arbejde. Praktikperioden er 3 måneder og afsluttes med en eksamen ud fra et skriftligt oplæg. Se også afsnittet omkring beskrivelse af uddannelsens eksamener. Erhvervsakademi Aarhus har for markedsføringsøkonomuddannelsen udpeget et antal praktikvejledere, hvoraf én fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet, og som endvidere også fungerer som eksaminator på praktikrapporten. Der er til praktikforløbet udarbejdet en praktikmanual. Manualen beskriver de nærmere forhold og rammer for praktikforløbet. Denne findes på Fronter. Virksomhedspraktikken er som udgangspunkt at sidestille med et almindeligt fuldtidsjob (37 timer/ugentligt) med de krav til indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede må forventes at møde i sit første job. Op til tre studerende kan være i praktik i samme funktion og i samme virksomhed. De studerende afleverer selvstændige praktikrapporter. 4. Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for relevante brancher for uddannelsen. Undervisningen vil blive tilrettelagt varieret. Dette sker bl.a. gennem holdundervisning, projektarbejder, tværfaglige cases, temaarbejder, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Forelæsninger kan indgå i begrænset omfang. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det Side 7 af 24

11 faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre. Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen. Derudover understøtter undervisningen udviklingen af den studerendes IT-kompetencer. 5. Retningslinjer for differentieret undervisning Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til de studerendes forudsætninger 6. Krav om kendskab til fremmedsprog En stor del af litteraturen på uddannelsen vil være på engelsk, og der vil ligeledes være flere uddannelseselementer og eksamener, der helt eller delvist vil foregå på engelsk. Der kræves ikke yderlige kendskab til fremmedsprog, ud over hvad adgangsbekendtgørelsen angiver. 7. Internationalisering Gennem uddannelsen inddrages den internationale dimension gennem internationale og engelsksprogede gæsteundervisere. Uddannelse i udlandet På 1. semester er indlagt en studietur til en europæisk by som en del af uddannelseselementet Markedsforståelse, som er obligatorisk for alle studerende. Der kan, hvor der er særlige forhold, gives dispensation for udlandsrejse. Dispensation for udlandsrejse skal stiles til uddannelseschefen og være indgivet senest to måneder før afrejse med mindre pludseligt opstående forhold nødvendiggør, at dispensationen gives på et senere tidspunkt. Uddannelsen er modulopbygget, hvilket betyder, at det er muligt for en studerende at læse 3. semester i udlandet, ligesom det er muligt for udenlandske studerende at læse et semester på uddannelsen. Ligeledes vil praktikopholdet på 4. semester kunne ske i udlandet. Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre hvert enkelt uddannelseselement i udlandet. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. Der er også gode muligheder for at tage 10 ECTS af uddannelsens valgfag på 3. semester, som et sommerskoleophold i udlandet. Erhvervsakademiet har et bredt netværk af samarbejdspartnere i udlandet og erhvervsakademiets internationale kontor kan være behjælpelig med, at den studerende tager en del af sin uddannelse i udlandet. Det internationale kontor kan kontaktes for yderligere information. Der skal dog gøres opmærksom på, at det kræver et større arbejde af den enkelte studerende, såfremt udlandsophold ønskes. Side 8 af 24

12 Det er den enkelte studerende, der undersøger, hvilke fag der kan studeres i udlandet mv. på det ønskede universitet. Internationalt kontor er behjælpelig med gode råd mv. men går ikke ind i detailplanlægningen. Eksamination ved udlandsophold på 3. semester Den studerende skal tage sine eksamener på partnerinstitutionen i udlandet. Regler for afholdelse af eksamen i udlandet Beskrivelse af regler for afholdelse af eksamen i udlandet henvises til værd at vide om eksamen - afsnittet på Fronter. Her beskrives også omkostningsdelen af afholdelse af eksamen i udlandet. Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner På studiets 1. og 2. semester orienteres om skolens ERASMUS-partnere. 8. Prøver på uddannelsen I det følgende gives et overblik over prøver og eksaminer på markedsføringsøkonomuddannelsen. Krav til og detaljer om de enkelte prøver, herunder formalia og anvendelse af hjælpemidler, kan findes i eksamensbeskrivelser på Fronter, og eksamensperioder offentliggøres i semesterplanen. Den studerende udprøves i uddannelseselementerne gennem syv prøver, nemlig: Interne: Forretningsforståelse, metode og markedsforståelse (30 ECTS) Eksterne: Taktisk og operationel markedsføring på BtB og BtC (30 ECTS) Interne: Internationalisering (10 ECTS) Interne: Valgfrit element 1 (10 ECTS) Interne: Valgfrit element 2 (10 ECTS) Interne: Praktikeksamen (15 ECTS) Eksterne: Eksamen i det afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Den studerende udprøves i flere uddannelseselementer ved samme prøve. Hver enkelt prøve vil fremgå med en samlet karakter på eksamensbeviset. Se eventuelt også skemaet nedenfor for prøvernes tidsmæssige placering. Det er altid den studerendes ansvar at sikre sig internetadgang i eksamenssituationen, og at den studerendes pc er funktionsdygtig. Den studerende skal selv medbringe USB-stik. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Prøvens navn Uddannelseselement Anføres på eksamensbevis Semes ter Bedømmelse 1. interne Forretningsforståelse, Metode og markedsforståelse 1. eksterne Taktisk og operationel markedsføring B-C Taktisk og operationel markedsføring B-B X 1 Intern X 2 Ekstern Side 9 af 24

13 2. interne Internationalisering X 3 Intern 3. Interne Valgfrit element 1 X 3 Intern 4. Interne Valgfrit element 2 X 3 Intern 5. Interne Praktik X 4 Intern 2. eksterne Afsluttende projekt X 4 Ekstern Oplysning om dato, tid og sted for prøverne findes på Fronter Herefter følger en beskrivelse af hver enkelt prøve med: Prøveform og tilrettelæggelse Forudsætninger for at gå til eksamen Ved begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er der samtidigt automatisk tilmelding til de tilhørende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom eller barsel. Forretningsforståelse, metode og markedsforståelse, 1. interne eksamen (1. semester eksamen) Forretningsforståelse, metode og markedsforståelse, 1. interne eksamen (1. semester eksamen) 30 ECTS Intern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 1. semester Prøvens form og tilrettelæggelse: Prøven består af et tværfagligt beslutningsoplæg og mundtlig eksamen ud fra beslutningsoplæg og tilfældigt trukket case og spørgsmål til pensum Det tværfaglige beslutningsoplæg udarbejdes i en gruppe af 3-4 personer i en periode på 48 timer. Beslutningsoplægget udarbejdes på baggrund af stillede spørgsmål og en udvalgt virksomhed samt marked. Beslutningsoplægget er en forudsætning for at gå til en individuel mundtlig eksamination. Ved den mundtlige eksamination trækker den studerende en mindre case med tilhørende spørgsmål. Efter 30 minutters forberedelse eksamineres i 25 minutter inkl. votering i beslutningsoplæg samt case med tilhørende spørgsmål. Beslutningsoplægget og den mundtlige eksamen afprøver bredt læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester. Læringsmålene for prøven er identiske med læringsmålene for uddannelseselementerne på 1. semester: Forretningsforståelse Side 10 af 24

14 Metode Markedsforståelse På eksamensdagen trækker den studerende en kort case og opgavebeskrivelse i udvalgte dele af 1. semesters fulde pensum. Den studerende får ½ times forberedelsestid, hvorefter den mundtlige eksamination ved en kendt underviser og en intern censor gennemføres. Eksamen har en varighed af 25 minutter inkl. votering. Forløbet af den mundtlige eksamination er som følger: 5 minutter: Præsentation af gruppens beslutningsoplæg, gerne med egne refleksioner minutter: Eksamination i den stillede case og spørgsmål Yderligere beskrivelse af eksamen kan ses på Fronter. Bedømmelseskriterier: Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselementer nævnt ovenfor. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Karakteren for prøven gives som en samlet vurdering af præsentation af beslutningsoplæg og caseopgave. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen på baggrund af den mundtlige eksamination Adgangsgrundlag: Den studerende skal have fulgt undervisning og temaafleveringer gennem 1. semester Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen Taktisk og operationel markedsføring B-t-C og B-t-B, 1. eksterne (2. semester eksamen) Taktisk og operationel markedsføring B-t-C og B-t-B. 1. eksterne eksamen (2. semester eksamen) 30 ECTS Ekstern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 2. semester Prøvens form og tilrettelæggelse: Prøven består af en tværfaglig casebaseret eksamen med udgangspunkt i en konkret virksomhed Den tværfaglige caseeksamen er en 6 timers prøve, som gennemføres efter 24 timers forberedelse. Caseeksamen skal bredt afprøve læringsmålene for uddannelseselementerne på 2. semester Taktisk og operationel markedsføring på B-t-C og B-t-B). Der lægges stor vægt på, at den studerende på et metodisk grundlag kan udvælge og anvende den relevante teori fra flere fagområder i forbindelse med løsning af en konkret problemstilling. Grundlaget for de 24 timers forberedelse er en kort opgavebeskrivelse som omfatter: Navnet på den virksomhed, som skal analyseres Det overordnede problemfelt, som skal afdækkes Nogle indledende link til information om virksomheden og/eller det relevante marked Side 11 af 24

15 På eksamensdagen vil den studerende blive stillet et eller flere spørgsmål, som på et metodisk grundlag skal besvares med udgangspunkt i den indsamlede information og evt. ekstra udleveret information på eksamensdagen. Besvarelsens omfang er mellem og anslag inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Læringsmålene for prøven er identiske med læringsmålene for uddannelseselementerne på 2. semester: Taktisk og operationel markedsføring B-t-C Taktisk og operationel markedsføring B-t-B Yderligere beskrivelse af eksamen kan ses på Fronter. Bedømmelseskriterier: Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselementer nævnt ovenfor. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Adgangsgrundlag: For at blive indstillet til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på 1. semester er bestået. Den studerende skal have fulgt undervisning og temaafleveringer gennem 2. semester Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen Internationalisering, 2. interne (3. semester eksamen) Internationalisering, 2. interne (3. semestereksamen) 10 ECTS Intern Tidsmæssig placering: Udgangen af 3. semester Prøvens form og tilrettelæggelse: 4 timer individuel tværfaglig skriftlig prøve i de obligatoriske uddannelseselementer på 3. semester. Den skriftlige prøve tager udgangspunkt i et caseoplæg om en konkret virksomhed, hvor den studerende skal arbejde med internationalisering. Caseoplægget udleveres elektronisk 24 timer før den skriftlige prøve. Caseoplægget er et scenarie for en virksomhed/branche, som indeholder informationer om Virksomhed og produktområder Diverse kilder Opgaven består i 2 delspørgsmål og tager udgangspunkt i læringsmålene for 3. semesters obligatoriske uddannelseselement Internationalisering (jf. studieordningen). Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af max karakterer inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Bedømmelseskriterier: Side 12 af 24

16 Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement nævnt ovenfor. Læringsmål fremgår ovenfor i beskrivelsen af det enkelte valgfag Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Adgangsgrundlag: For at blive indstillet til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er bestået. Den studerende skal have fulgt undervisning og temaafleveringer gennem 3. semester Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen Eksamen i valgfrit uddannelseselement 1, 3. interne Eksamen i valgfrit uddannelseselement 1 (3. interne) 10 ECTS Intern Tidsmæssig placering: Udgangen af 3. semester Prøvens form og tilrettelæggelse: Der henvises til det aktuelle valgfagskatalog Bedømmelseskriterier: Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselementer nævnt ovenfor. Læringsmål fremgår ovenfor i beskrivelsen af det enkelte valgfag Bedømmelse efter 7-trinsskala. Adgangsgrundlag: For at blive indstillet til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er bestået. Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen Eksamen i valgfrit uddannelseselement 2, 4. interne Eksamen i valgfrit uddannelseselement 2 (4. interne) 10 ECTS Intern Tidsmæssig placering: Udgangen af 3. semester Prøvens form og tilrettelæggelse: Der henvises til det aktuelle valgfagskatalog Bedømmelseskriterier: Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselementer nævnt ovenfor. Læringsmål fremgår ovenfor i beskrivelsen af det enkelte valgfag Bedømmelse efter 7-trinsskala. Adgangsgrundlag: For at blive indstillet til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er bestået. Side 13 af 24

17 Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen Praktikeksamen, 5. interne 5. interne (Praktikeksamen) 15 ECTS Intern Tidsmæssig placering: Sidste halvdel af 4. semester Prøvens form og tilrettelæggelse: Den studerendes udbytte af virksomhedspraktikken vurderes ved en skriftlig intern prøve. Eksamen evaluerer: Den studerendes refleksion over og opnåelse af de konkrete læringsmål for faglig og personlig udvikling under praktikforløbet, som er opstillet i praktikaftalen. Den studerendes perspektivering af virksomhedspraktikken i forhold til det afsluttende projekt. Studiepraktikken skal bestås, før den studerende kan indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprojekt. Prøvens form og tilrettelæggelse: Den studerendes udbytte af virksomhedspraktikken vurderes ved en mundtlig intern prøve baseret på en skriftlig rapport. Bedømmelseskriterier: Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for praktikken. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Eksamen vurderes med en karakter på 7-trinsskalaen på baggrund af praktikrapportens refleksioner over opfyldelse af læringsmålene for praktikken Adgangsgrundlag: For at den studerende kan deltage i eksamen, skal den studerende have gennemført 2/3 af praktikperioden. For at blive indstillet til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på 1., 2. og 3. semester er bestået. Konsekvenser af manglende beståelse: Forbedring af praktikrapport og mundtlig re-eksamen Afsluttende projekt, 2. eksterne Afsluttende projekt (2. eksterne) 15 ECTS Ekstern Tidsmæssig placering: Afslutter uddannelsen Prøvens form og tilrettelæggelse: Mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt arbejde Prøvens form og tilrettelæggelse: Det afsluttende eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller af 2-3 personer i fællesskab. Eksamensprojektet må maksimalt have et omfang af: Side 14 af 24

18 v. 1 studerende: anslag v. 2 studerende: anslag v. 3 studerende: anslag Anslag er inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende udarbejde et nyt projekt med en ny problemformulering evt. med udgangspunkt i den samme virksomhed for igen at indstille sig til eksamen i afsluttende eksamensprojekt. Med udgangspunkt i den skriftlige rapport eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig eksamen af 45 minutters varighed, inkl. votering. Stave- og formuleringsevne indgår i helhedsbedømmelsen af projektet. Studerende med andet modersmål end dansk/engelsk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen Ansøgningen sendes til uddannelsen senest fire uger før prøvens afvikling. Bedømmelseskriterier: Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen for projektet på baggrund af en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved karakterafgivelse vægter den skriftlige del af hovedprojektet 2/3 og det mundtlige forsvar 1/3. Der oplyses ikke delkarakterer. Adgangsgrundlag: For at deltage i eksamen i det afsluttende eksamensprojekt, skal alle uddannelsens prøver og eksaminer være bestået, inklusiv praktik. Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende udarbejde et nyt projekt med en ny problemstilling. Krav til skriftlige opgaver og projekter I alle prøver mv. defineres en normalside som tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Krav i forhold til omfang af skriftlige prøver og sammenhæng mellem antal deltagere i en gruppe og projektomfang fremgår under beskrivelsen af de enkelte prøver. Alle opgaver skal afleveres digitalt på Fronter i Microsoft Word, Excel, PowerPoint eller nærmere angivet format. Krav til det afsluttende projekt Det afsluttende eksamensprojekt evalueres ved en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Hvad betyder formulerings- og staveevner for bedømmelsen? Side 15 af 24

19 Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende eksamensprojekt (vægter 10 pct.). Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest fire uger før prøvens afvikling Anvendelse af hjælpemidler Med mindre andet er angivet i den specifikke eksamensbeskrivelse er alle skriftlige hjælpemidler samt brug af internet tilladte under prøven. Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven. Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest fire uger før, prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra f.eks. tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver, hvor ingen hjælpemidler er tilladt. Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest fire uger før prøvens afvikling. Sygeprøve Syge- og omprøver En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår (syge)prøven afvikles. Orientering om tid og sted for sygeprøver findes på fronter. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. En studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere, at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeerklæring. Omprøve Ved en ikke-bestået prøve eller et manglende fremmøde ved en prøve, er den studerende automatisk tilmeldt omprøve, så længe der resterer prøveforsøg. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes. Orientering om tid og sted for omprøver findes på fronter. Side 16 af 24

20 Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap. Det anvendte sprog ved prøverne I uddannelser, der udbydes på dansk, aflægges prøverne på dansk, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. Ved valgfag, der udbydes på andre sprog, foregår eksaminationen på de pågældende sprog. Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk. 9. Eksamenssnyd herunder brug af egne og andres arbejder (plagiat) Projekter og øvrigt materiale i forbindelse med prøver skal udarbejdes af den studerende selv. Ved aflevering af skriftlige besvarelser såvel fysiske som elektroniske afleveringer bekræfter eksaminanden, at opgaven/besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Snyd til prøver og eksamen behandles efter reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Hvis en studerende snyder til en prøve, bliver den studerende bortvist fra prøven. Hvis der snydes under skærpende omstændigheder, kan den studerende bortvises fra uddannelsen i en kortere eller længere periode. Med bortvisningen for snyd under skærpende omstændigheder følger en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning fra uddannelsen. Snyd er eksempelvis: Uretmæssigt at modtage hjælp under prøven Uretmæssigt at give hjælp til andre under prøven At udgive andres arbejde for sit eget (plagiat se At anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning At anvende hjælpemidler, som ikke er tilladte til den pågældende prøve Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder, at karakteren bortfalder, samt at den studerende har brugt et prøveforsøg. Hvis en studerende udviser forstyrrende adfærd under en prøve, kan institutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. Bortvisning kan også ske efter, at prøven er afholdt. Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand: Uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp Har udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiat) Har anvendt eget tidligere bedømt arbejde eller dele heraf uden henvisning (plagiat) indberettes det til uddannelsesledelsen. Side 17 af 24

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere