VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING"

Transkript

1 VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler og sociale klausuler... 3 Brug MED systemet til at få indflydelse... 7 Eksempler på spørgsmål til ledelsen... 9 Konkrete eksempler på arbejdsklausuler og sociale klausuler... 9 Yderligere information og vejledning... 15

2 2 Indledning Konkurrence om offentlige opgaver skal foregå på lige vilkår og ikke på bekostning af medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår. Social dumping undergraver overenskomster og hermed den danske aftalemodel. Det koster dyrt, både for de medarbejdere, som arbejder under kummerlige vilkår, for de medarbejdere, som ikke længere kan finde arbejde på overenskomstmæssige vilkår og for det danske samfund, som for eksempel går glip af skatteindtægter. I denne pjece kan tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter finde inspiration til at bekæmpe social dumping i kommuner og regioner. Du finder svaret på hvad arbejdsklausuler, sociale klausuler og social dumping er og ideer til, hvordan du kan bruge MED systemet til at bekæmpe social dumping. Pjecen indeholder også konkrete eksempler på arbejdsklausuler og sociale klausuler. Som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant kan I bruge jeres indflydelse, for eksempel i MED udvalgene, til at sikre, at kommuner og regioner står vagt om den danske model. Arbejdsklausuler og sociale klausuler er betingelser om løn og arbejdsvilkår og om at tage socialt ansvar, som kommuner og regioner kan opstille for de kontrakter, de indgår med private virksomheder. Klausuler er centrale redskaber til at undgå social dumping, for eksempel fordi de kan bruges til at stille krav om, at arbejdet udføres til overenskomstmæssig løn. Regeringen, kommunerne og regionerne er enige om, at arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale og regionale udbudskontrakter inden for bygge og anlægsområdet samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Det står i økonomiaftalerne fra Der står også, at kommuner og regioner skal overveje brugen af sociale klausuler. Forhandlingsfællesskabet anbefaler 1. Alle kommuner og regioner bør bruge arbejdsklausuler i alle kontraktforhold, både i forbindelse med bygge og anlægsarbejder og i forbindelse med andre udbudskontrakter i overensstemmelse med ILO konvention 94. ILO konvention 94 fastslår, at udbudskontrakter skal indeholde bestemmelser, hvorefter løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres i henhold til blandt andet kollektive overenskomster

3 3 2. Alle kommuner og regioner bør kontrollere, at virksomhederne overholder klausulerne. 3. Alle kommuner og regioner bør sikre, at private udbydere også tager et arbejdsmarkedspolitisk og uddannelsespolitisk ansvar, for eksempel i forhold til at skabe flere praktikpladser og beskæftigelse af ledige og socialt udsatte grupper. En række kommuner og regioner har allerede taget udfordringen op, og har krav om anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbudskontrakter. En række kommuner og regioner har også fastlagt hvordan opfølgning, kontrol og sanktioner af klausulerne skal foregå. Men der er også et stort behov for forbedringer. Kommunerne og regionerne er hverken pålagt at bruge arbejdsklausuler eller sociale klausuler. Derfor har der i de seneste år været stor debat om, hvorvidt offentlige milliardinvesteringer inden for eksempelvis bygge og anlæg har været med til at øge social dumping i Danmark. Det er almindeligt kendt, at nogle entreprenører og underleverandører benytter sig af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Der har også været flere sager, hvor der ikke ansættes lærlinge og elever i forbindelse offentlige projekter. Det kan anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler med kædeansvar forhindre. Konkrete sager har også vist, at det ikke kun er bygge og anlægsområdet, som plages af social dumping. Klausulerne er også nødvendige, hvis private virksomheder skal løse service og velfærdsopgaver som rengøring, hjemmepleje, vedligeholdelse af veje osv. Det er politikerne i din kommune eller region, som skal beslutte at bruge arbejdsklausuler og sociale klausuler. Men klausuler gør det ikke alene. Kommunen eller regionen skal følge op og kontrollere, at virksomhederne rent faktisk overholder klausulerne. Fakta om social dumping, arbejdsklausuler og sociale klausuler Hvad er social dumping? Social dumping opstår, når lønmodtagere har løn og arbejdsvilkår, der ligger under niveauet for en bestemt type arbejde i Danmark. Der er eksempler på social dumping både indenfor bygge og anlægsområdet og servicesektoren, for eksempel rengøringsområdet. Det bliver også betegnet som social dumping, hvis virksomheder eller lønmodtagere for eksempel ikke betaler skat eller bryder de danske regler om arbejdsmiljø.

4 4 Hvad er en arbejdsklausul? En arbejdsklausul er en klausul i en udbudskontrakt om, at det ved arbejdets udførelse skal sikres, at de beskæftigede lønmodtagere modtager visse nærmere definerede løn og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med forpligtigelserne i ILO konvention 94. Det betyder, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres i henhold til blandt andet kollektive overenskomster. Arbejdsklausuler, i overensstemmelse med ILO konvention 94, stiller krav til både de arbejdsvilkår, der skal gælde for lønmodtagerne, herunder når arbejder udføres af underleverandører samt krav til bestemmelser om kontrol, sanktionering og håndhævelse. Formålet med arbejdsklausuler er at beskytte lønmodtagere mod løndumping og at forhindre social dumping samt at beskytte overenskomstdækkede virksomheder mod unfair konkurrence. Det er politikerne i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, som vedtager, om der skal anvendes arbejdsklausuler, og hvad indholdet skal være. Det kan være når en opgave sendes i udbud eller som en generel politik, for eksempel i kommunens/regionens udbudspolitik. Arbejdsklausulen skal stå i udbudsmaterialet og kontrakten ellers kan kommunen eller regionen ikke håndhæve den. Nedenfor ses uddrag af eksempler på arbejdsklausuler fra Københavns Kommune og Gentofte Kommune. Eksempel Københavns Kommune: Arbejdsklausul, som både stiller krav til virksomhederne og deres underleverandører: Leverandøren forpligtiger sig til at sikre at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige løn og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres jf. ILO konvention nr. 94. Eksempel Gentofte Kommune: En arbejdsklausul må ikke henvise til bestemte overenskomster. Men den må gerne stille krav om, at det skal være en overenskomst, der er repræsentativ på det pågældende arbejdsområde. Gentofte Kommune har formuleret det på denne måde: Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

5 5 Hvad er en social klausul? Det offentlige går forrest, når det gælder social ansvarlighed. Og der skal findes elevpladser og plads til ansatte på særlige vilkår uanset hvem, der løser opgaverne. Derfor bør alle kommuner og regioner anvende sociale klausuler, når opgaver sendes i udbud. Sociale klausuler kan for eksempel indeholde krav om, at de private virksomheder skal oprette et antal lærlingepladser og elevpladser, efteruddannelse af medarbejderen, ansættelse af et antal personer med nedsat arbejdsevne og ansættelse af et antal personer i løntilskud. Neden for ses uddrag af eksempler på sociale klausuler fra Frederikssund Kommune, Randers Kommune og Odense Kommune. Eksempel Frederikssund Kommune: 1. Generelt Leverandøren skal overholde de sociale klausuler, der er angivet i nærværende dokument. De sociale klausuler er tillige gældende for eventuelle underleverandører (kædeansvar). 2. Ledige borgere og lærlinge Leverandøren skal være indstillet på et direkte samarbejde med Frederikssund Kommunes Jobcenter om beskæftigelse af ledige borgere, herunder at indgå konkret aftale med Jobcenter Frederikssund. For så vidt angår lærlinge skal leverandøren være indstillet på at rette henvendelse til relevante erhvervsskoler o.lign., hvis leverandøren ikke selv kan finde lærlinge. Leverandøren skal til løsning af opgaven løbende beskæftige minimum 2 medarbejdere fra gruppen af ledige borgere samt minimum 2 gartnerlærlinge. En virksomhedspraktik er typisk 4 uger for forsikrede ledige og op til 13 uger for ikke forsikrede ledige. Antallet af virksomhedspraktikanter omregnes til helårsniveau, idet der kan være sæsonmæssige variationer. Tallet kan være mindre, hvis ikke Jobcenteret henviser. Virksomhedspraktikken har til formål at afklare den lediges beskæftigelsesmål, herunder træning i faglige, sproglige og sociale kompetencer. De ledige får ikke et ansættelsesforhold hos leverandøren, idet den ledige modtager offentlig forsørgelse. Det er Frederikssund Kommune som myndighed, der er erstatningsansvarlig ved tab, arbejdsskade m.v. Leverandøren har mulighed for at modtage økonomisk tilskud til mentorfunktionen. Tilskuddets størrelse beror på en konkret forhandling og den enkelte lediges individuelle behov. Desuden forventes det, at leverandøren udviser social ansvarlighed som arbejdsgiver ved at ansætte personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen med løntilskud. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af lærlinge og ledige borgere opfyldes.

6 6 Hvis ordregiver vurdere at kravet ikke bliver opfyldt, eller leverandøren ikke har fremsendt tilstrækkelig dokumentation, kan Frederikssund Kommune forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren inden for en af ordregiver fastsat tidsfrist. Eksempel RANDERS KOMMUNE: Sociale klausuler Randers Kommune går ind for, at der anvendes sociale klausuler ved udbud hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Hvilke sociale klausuler, det er relevant at inddrage, tages der stilling til i det konkrete tilfælde. Ved brug af sociale klausuler skal det fremgå af udbudsmaterialet og udbudsbekendtgørelsen, at den, der vinder udbuddet, påtager sig en nærmer angivet social forpligtelse. En social klausul kan alene anvendes som et kontraktvilkår. Det kan f.eks. være et krav om: at ansætte et antal/ en andel medarbejdere på særlige vilkår at ansætte et antal/ en andel medarbejdere med en vis ledighedsperiode at ansætte et antal/ en andel medarbejdere fra særlige grupper en etnisk ligestillingspolitik en personalepolitik en arbejdsmiljøpolitik. Eksempel ODENSE KOMMUNE: Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller lærlinge. Kravet skal stilles ved udførelsen af opgaver som findes egnede til at beskæftige praktikanter og/eller lærlinge, det vil sige opgaver af en rimelig varighed hvor der benyttes faguddannet arbejdskraft med tilhørerende erhvervsuddannelse eller som led i en afklarings eller opkvalificeringsproces. Denne vejledning indeholder: Procedure til vurdering og gennemførelse af projekter Formuleringer til udbudsmateriale og kontraktbestemmelser

7 7 Brug MED systemet til at få indflydelse MED systemet, det vil sige MED udvalg på alle niveauer, er det naturlige udgangspunkt for drøftelser om at forsøge at forhindre social dumping. Der er mange anledninger til at drøfte social dumping, for eksempel når kommunen/regionen: - vil udbyde og udlicitere en eller flere opgaver. - Fastlægger eller ændrer udbudspolitik eller indkøbspolitik. - Indgår kontrakter med private virksomheder, som skal udføre arbejde for kommunen eller regionen. - Anvender vikarbureauer. - Drøfter kvalitet og bedre anvendelse af ressourcerne i kommunen/regionen. I kan også bede om en drøftelse, selvom der ikke er konkrete sager, nye udbud eller kontrakter, idet det fremgår af MED rameaftalens 7, stk. 7 at Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (MED rammeaftalen) indeholder ikke konkrete bestemmelser om social dumping, arbejdsklausuler eller sociale klausuler, men MED systemet et det rette forum til at få sat emnet på dagsordenen. Det er i MED udvalgene, I har ret til at drøfte sager, som har betydning for jeres arbejdsforhold, direkte med de ledere, som kan træffe beslutning eller påvirke beslutninger i kommunalbestyrelse og regionsråd. Det gælder også beslutninger om arbejdsklausuler og kontrakter, for eksempel ved genudbud eller udbud af frit valgs delen i hjemmeplejen. Uden arbejdsklausuler kommer der nemlig hurtigt underbud og unfair konkurrence, som kan flytte arbejdspladser væk fra kommunen eller regionen. Det kan også gå ud over samarbejdet med de private leverandører, og kvaliteten kan blive dårligere. Begge dele vil have konsekvenser for borgerne og for jer som offentligt ansatte. I skal bruge bestemmelserne i MED rammeaftalens Kapitel 2 Medindflydelse og medbestemmelse. Her er udvalgte bestemmelser fra kapitel 2 med en række bemærkninger i forhold til lønmodtagersidens muligheder for at drøfte social dumping, arbejdsklausuler og sociale klausuler i MED systemet. Du kan se den fulde aftaletekst og en række fælles bemærkninger i MED håndbogen på KL s og RLTN s område på

8 8 INFORMATION OG DRØFTELSE: I MED aftalens 7 handler om information og drøftelse. Den giver medarbejderne ret til information og drøftelse, før ledelsen tager beslutninger som har betydning for arbejdsforholdene for eksempel om udbud og udlicitering eller udbudspolitikken. Når beslutningerne handler om udbud og udlicitering har ledelsen pligt til at forhandle med medarbejdersiden. Ledelsen skal blandt andet drøfte udbudsmateriale med jer. Det er som sagt i udbudsmaterialet, at kommunen eller regionen kan stille krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler. Det er også i udbudsmaterialet, at kommunen eller regionen beskriver, hvordan den vil kontrollere kravene og sanktionere brud. I 7 står der bl.a. følgende om information og drøftelse: Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 4 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. RETNINGSLINJER: MED aftalens 8, stk. 1 giver mulighed for at fastlægge retningslinjer for kommunens/regionens brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Forhandling om retningslinjer bør finde sted på det øverste niveau for medindflydelse og medbestemmelse (Hoved MED), både fordi emnet er af generel karakter og derfor bør omfatte hele kommunen/regionen og fordi det med al sandsynlighed er den øverste forvaltningsledelse, som kan træffe beslutning om at indstille arbejdsklausuler til politisk behandling. 8, stk. 1

9 9 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Eksempler på spørgsmål til ledelsen Forslag til spørgsmål, I kan stille ledelsen i Hovedudvalget, MED udvalg og på det årlige møde mellem hovedudvalget og kommunalbestyrelsen (økonomiudvalget) eller regionsrådet: Hvordan organiserer vi indsatsen mod social dumping? Skal der nedsættes en arbejdsgruppe? Hvad skal arbejdsgruppen levere? Hvem skal deltage? Hvilke krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler skal vi stille i vores udbudsmaterialer? Hvordan sikrer vi, at virksomhederne overholder kravene om arbejdsklausuler og sociale klausuler? Hvordan sikrer vi kædeansvar? Hvordan kontrollerer kommunen, at arbejdsklausuler og sociale klausuler overholdes, både af virksomheden dens og underleverandører? Hvordan sanktionerer kommunen brud på klausulerne? Hvordan får vi informeret og inddraget de lokale MED udvalg? Hvordan følger MED hovedudvalget (kommunalbestyresen/regionsrådet) op på indsatsen imod social dumping? Konkrete eksempler på arbejdsklausuler og sociale klausuler På de følgende sider er der eksempler på arbejdsklausuler fra tre kommuner og én region. Der henvises til kommunens/regionens hjemmeside for at se det samlede materiale om kommunens/regionens anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Eksempel Københavns Kommune: Københavns Kommune har indført en arbejdsklausul i de kontrakter, som vedrører byggeri, anlæg og tjenesteydelser. Her stilles der krav til alle leverandører og deres underleverandører om at tilbyde deres medarbejdere ordentlige løn og arbejdsforhold. Københavns Kommune har desuden besluttet at indgå kontrakt med et privat firma, som skal kontrollere og spotte og stoppe social dumping

10 10 på de københavnske bygge og arbejdspladser, plejehjem mv., hvor private firmaer og underleverandører fx står for rengøringsarbejdet. Københavns Kommune har afsat fire millioner kroner årligt over de næste fire år til indsatsen. Hvis du gerne vil vide mere om anvendelsen af arbejdsklausuler og kampen mod social dumpning i København Kommune henvises til og Eksempel ODENSE KOMMUNE: STANDARDBETINGELSER FOR LEVERANDØRER AF BYGGE OG ANLÆG, DRIFTS OG TJENESTEYDELSER TIL ODENSE KOMMUNE Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Odense Kommune 1. Forpligtelsen Leverandøren forpligtiger sig til at sikre at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige løn og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres jf. ILO konvention nr Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres, af Leverandøren, om egnens gældende løn og arbejdsvilkår. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation. 1.2 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning Odense Kommune skal [i god tid, inden opstart, indsæt dato] skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Leverandøren skal endvidere på bygge, drifts, statusmøder eller lignende oplyse Odense Kommune om, hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. Odense Kommune kan konkret stille krav til, at Leverandøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Leverandøren er til enhver tid underlagt Odense Kommunes instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Odense Kommune forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uøn

11 11 sket ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på byggepladsen mv Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender en kvittering for anmeldelsen til Odense Kommune straks efter anmeldelsen. 2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse Dokumentation Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Odense Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Odense Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E indkomstkvittering lønregnskaber, opholds og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Odense Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter Redegørelse Såfremt Odense Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet. Odense Kommune kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold Frister Dokumentationen skal være Odense Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være Odense Kommune i hænde senest 20 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 2.4 Videregivelse af dokumentation Odense Kommune kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed.

12 12 Odense Kommune kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold. 3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Odense Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse til klausulens afsnit 1. Odense Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte. Leverandøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til op til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 1000 kr. pr. dag, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. Ved konkret bodsfastsættelse vil der lægges vægt på følgende: Kontraktens genstand og størrelse Overtrædelsens karakter og omfang Leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit 2 Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2000 kr. pr. dag indtil Leverandøren har imødekommet Odense Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. 4. Kontrolbesøg Odense Kommune eller dennes stedfortræder vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af Arbejdsklausulen. For Odense kommune Navn og dato Titel For leverandøren [indsæt navn] Navn og dato Titel

13 13 Eksempel GENTOFTE KOMMUNE: AB92 og ABT 93 10, version Gentofte Kommune Med henvisning til bestemmelserne i ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Gentofte Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. Gentofte Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Gentofte Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E indkomst registeret. Gentofte Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis og skal sikre at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel. Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet. Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Gentofte Kommune kan efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

14 14 Eksempel Region Hovedstaden: Region Hovedstaden bygger i de kommende år nye hospitaler for ca. 15 mia. kr. Der er således tale om bygge og anlægsopgaver af en betydelig størrelse. Regionen finder det vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for alle entreprenører på bygge og anlægsopgaver i Region Hovedstaden samt at understøtte vækst og konkurrenceevne i byggebranchen. Samtidig ønsker regionen at sikre overenskomstlignende vilkår og overholdelse af lovgivning for alle medarbejdere tilknyttet regionens bygge og anlægsopgaver. Region Hovedstadens arbejdsklausul har følgende indhold: 1. Klausulen baserer sig på bestemmelserne i ILO konvention nr. 94 om arbejdsmarkedsforhold i offentlige kontrakter. Bestemmelserne har til hensigt at modvirke social dumping og at sikre medarbejderne en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. 2. Hovedentreprenøren (dvs. bygherrens direkte kontraktpart) er ansvarlig både for egen og for underentreprenørens overholdelse af klausulen (kædeansvar) og forpligter sig dermed til at sikre de medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn og ansættelsesvilkår i henhold til punkt 1. Hovedentreprenøren forpligter sig også til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår, og forpligtelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. Hovedentreprenøren skal udarbejde en liste over alle entreprenører på pladsen, herunder også underentreprenører. 3. Bygherren kan anmode entreprenøren og underentreprenører om en medarbejderliste, der er knyttet til den fysiske udførelse her i landet. Af samme grunde som en række byggepladser stiller krav om, at de ansatte bærer synligt ID (bl.a. af hensyn til sikkerheds og arbejdsmiljøkrav, forebyggelse af tyveri og at undgå at uvedkommende færdes på byggepladsen) skal hovedentreprenøren sikre, at samtlige medarbejdere på større byggepladser bærer synlig ID. Bygherren har adgang til uden varsel at rette henvendelse til entreprenørens og underentreprenørens ansatte på byggepladsen med henblik på at sikre, at krav til ID er opfyldt og svarer overens med den medarbejderliste, som hovedentreprenøren har udarbejdet. Der indføres bod, jf. pkt. 7, såfremt en medarbejder ikke kan identificeres ud fra ovenstående. 4. Entreprenøren og underentreprenører med udenlandsk arbejdskraft skal inden 3 dage efter arbejdets påbegyndelse dokumentere registrering i RUT registret (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Dokumentationen skal inden for samme 3dages frist være bygherren i hænde. Manglende overholdelse af 3 dages fristen medfører pligt for bygherren og entreprenøren (sidstnævnte også, såfremt der er tale om en underentreprenørs overtrædelse) at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. Manglende dokumentation for registrering i RUT registret af entreprenøren eller dennes underentreprenør er at betragte som en mangel. Der indføres over for hovedentreprenøren en bod, jf. pkt. 6, såfremt hovedentreprenørens og/eller underentreprenørens arbejde udføres med personer uden gyldig opholds

15 15 eller arbejdstilladelse, eller såfremt hovedentreprenøren ikke senest 3 dage efter påkrav har dokumenteret registreringen over for bygherren. 5. Region Hovedstaden kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO konvention nr. 94. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Region Hovedstaden i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan i denne forbindelse være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til, at regionen videregiver dokumentation til andre myndigheder, f.eks. SKAT, Arbejdstilsynet og/eller Politiet. 6. Manglende overholdelse af de i pkt. 2., pkt. 4 og pkt. 5 nævnte pligter medfører, at der er tale om en væsentlig misligholdelse af entrepriseaftalen, og bygherren kan som følge heraf gøre de almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende. Hvis entreprenøren uanset påkrav overtræder klausulen, herunder også ved at undlade at fremsende relevant dokumentation, kan bygherre af hovedentreprenøren pr. arbejdsdag kræve en bod, der udgør 0,5 promille af kontraktsummen, dog min kr. pr. dag. 7. Manglende overholdelse af de i pkt. 3. nævnte pligter om, at en medarbejder skal bære synligt ID, medfører, at bygherren til hovedentreprenøren kan udstede en bod på 500 kr. for hver ansat og hver dag det manglende ID kort er konstateret. Manglende ID, eller i øvrigt manglende legitimation eller manglende registrering på medarbejderlisten, medfører, at bygherren kan kræve dokumentation for samtlige ansatte på byggepladsen m.v. udleveret, med henblik på fremsendelse heraf til relevante myndigheder, herunder SKAT, Arbejdstilsynet og/eller Politiet. 8. Bygherren har generelt i henhold til entrepriseretten adgang til, hvor der ikke leveres retmæssig ydelse, at foretage tilbagehold i betalingen, indtil ydelsen i henhold til entreprisekontrakten er retmæssig erlagt, da udgangspunktet er, at entreprenøren alene opnår betaling for præsterede ydelser. Hertil kommer en økonomisk sanktion i form af en bod. Manglende overholdelse af arbejdsklausulen vil endvidere efter udbudsdirektivet kunne betragtes som en så alvorlig fejl, at udelukkelse fra fremtidige udbud efter en konkret vurdering vil kunne komme på tale. Herudover udgør overtrædelse af arbejdsklausulen en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet, der principielt giver bygherren adgang til at ophæve kontrakten. Yderligere information og vejledning Forhandlingsfællesskabet har i efteråret 2013 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af kommuners og regioners anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Kommuners og regioners svar mv. findes på 3F har ligeledes i 2013 og 2014 gennemført en undersøgelse om anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Resultaterne mv. findes på

16 16 Yderligere oplysninger om social dumping, arbejdsklausuler og sociale klausuler fås ved henvendelse til din fagforening.

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H APRIL 2019 SOCIALE KLAUSULER. Side 1

Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H APRIL 2019 SOCIALE KLAUSULER. Side 1 Dette Bilag udgør Bilag H til Aftale om virksomhedsoverdragelse. BILAG H SOCIALE KLAUSULER APRIL 2019 Side 1 1. Grundlæggende principper i ILO-konventionen er gældende. Som en del af koncernen Aalborg

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Manglende overholdelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af rammeaftalen.

Manglende overholdelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af rammeaftalen. Bilag Arbejdsklausul Frederiksberg kommune Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold,

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

Bilag 5 til kontrakt om Drift, vedligehold og modernisering af udelysanlægget i Sorø Kommune

Bilag 5 til kontrakt om Drift, vedligehold og modernisering af udelysanlægget i Sorø Kommune Arbejdsklausul Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr. 9471 af 30/06/2014 og tilhørende vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten. Leverandøren skal sikre, at ansatte

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 6 Forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik 2014 83.00.00P22-0013 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 13-05-2014 15 Kommunalbestyrelsen 22-05-2014 6 Hvem beslutter

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler / sociale klausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler / sociale klausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler / sociale klausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul / social klausul]... 7 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning...

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

[Bilag x] Sociale og etiske hensyn Varer og tjenesteydelser. [Titel på kontrakten] [Dato]

[Bilag x] Sociale og etiske hensyn Varer og tjenesteydelser. [Titel på kontrakten] [Dato] [Bilag x] Sociale og etiske hensyn Varer og tjenesteydelser [Titel på kontrakten] [Dato] 1. OVERHOLDELSE AF MENNESKERETTIGHEDER MV... 2 2. GENERELLE SOCIALE OG ETISKE HENSYN... 2 3. ARBEJDSFORHOLD OMFATTET

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Politik for arbejdsklausuler. sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i Region Sjælland

Politik for arbejdsklausuler. sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i Region Sjælland Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region Sjælland

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Politik for arbejdsklausuler. sociale klausuler og arbejdsklausulerom uddannelses- og praktikaftaler i Region Sjælland

Politik for arbejdsklausuler. sociale klausuler og arbejdsklausulerom uddannelses- og praktikaftaler i Region Sjælland Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler og arbejdsklausulerom uddannelses- og praktikaftaler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et

Læs mere

Lo Roskildeegnen skal hermed takke for muligheden for at komme med input til den nye

Lo Roskildeegnen skal hermed takke for muligheden for at komme med input til den nye Roskildes Kommunes nye indkøbs- og udbudspolitik. Lo Roskildeegnen skal hermed takke for muligheden for at komme med input til den nye indkøbs- og udbudspolitik. Lo Roskildeegnen anbefaler i afsnittet

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bemærk: læs Horsens Kommune Retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

[Bilag x] - Sociale og etiske hensyn i bygge- og anlægsopgaver. [Titel på byggeriet]

[Bilag x] - Sociale og etiske hensyn i bygge- og anlægsopgaver. [Titel på byggeriet] [Bilag x] - Sociale og etiske hensyn i bygge- og anlægsopgaver [Titel på byggeriet] [Dato] GENERELLE SOCIALE OG ETISKE HENSYN... 2 ANSVAR FOR UNDERENTREPRENØRER... 3 LÆRLINGEKLAUSUL [kun hvis det er relevant]...

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

CSR LEVERANDØRKLAUSUL

CSR LEVERANDØRKLAUSUL CSR LEVERANDØRKLAUSUL Indhold Formål... 2 Generelle krav... 2 Menneskerettigheder... 2 Arbejdstagerrettigheder... 2 Miljø... 3 Arbejdsmiljø... 3 Anti-korruption... 4 Specifikke krav... 4 Arbejdsklausul...

Læs mere

Indledning Udbudsrunder Offentliggørelse Tidsfrister Ligebehandling Udelukkelse af leverandører...

Indledning Udbudsrunder Offentliggørelse Tidsfrister Ligebehandling Udelukkelse af leverandører... 1 Indhold Indledning... 3 1. Udbudsrunder... 3 2. Offentliggørelse... 3 3. Tidsfrister... 3 4. Ligebehandling... 3 5. Udelukkelse af leverandører... 3 6. Krav til tilbud... 3 7. Halmmængde... 3 8. Evaluering

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Bilag 13 Leverandørens samfundsansvar samt Arbejdsklausul Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår.

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår. Bilag 2 Notat vedrørende sikring af løn- og arbejdsforhold. Januar 2016 1. Baggrund Byrådet har d. 2. september 2015 vedtaget at Økonomiudvalget og Byrådet evaluerer Indkøbs- og Udbudspolitikken i forhold

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Fair forhold og fair konkurrence

Fair forhold og fair konkurrence Til Københavns Kommunes leverandører Til Københavns Kommunes leverandører Fair forhold og fair konkurrence for dig og dine medarbejdere København mod social dumping Side 1 Tak fordi du er leverandør til

Læs mere

Primært drejer det sig om arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler.

Primært drejer det sig om arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. GLADSAXE KOMMUNE Økonomisk Sekretariat Bilag 1 - Gladsaxe Kommunes nuværende krav til kommunale leverandører i relation til sociale klausuler NOTAT Dato: 20. februar 2014 Af: Anders Friis Brorholt Anvendelsen

Læs mere

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst.

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst. Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst www.regionmidtjylland.dk Arbejdsklausuler En arbejdsklausul er et kontraktvilkår i udbudskontrakten, der bestemmer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår

Læs mere

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner BILAG A-E Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner 25. maj 2016 Bilag A Selfbilling procedure Ørestads Boulevard 35 2300 København S Telefon 33 95 33 95 CVR-NR.

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

NOTAT Bilag 5 Sociale hensyn i anlægsprojekter. Sagsnr

NOTAT Bilag 5 Sociale hensyn i anlægsprojekter. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Bilag 5 Sociale hensyn i anlægsprojekter Sociale klausuler i dag Overordnet set stiller Københavns kommune krav om beskæftigelse

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og modvirke social dumpning i forbindelse

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Vedtaget den: Revideret den: Godkendt: direktionen

UDBUDSPOLITIK. Vedtaget den: Revideret den: Godkendt: direktionen UDBUDSPOLITIK Vedtaget den: 17 02 2015 Revideret den: 26 05 2016 Godkendt: 13 06 2016 direktionen Vedtaget den: 17 02 2015 Revideret den: 26 05 2016 Godkendt: 13 06 2016 direktionen Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Strategi for udbud af driftsopgaver

Strategi for udbud af driftsopgaver Strategi for udbud af driftsopgaver Indhold 1 Indledning... 3 2 Overordnede rammer... 3 3 Overvejelser inden udbud af driftsopgaver... 4 4 Virksomhedsoverdragelsesloven... 4 5 Personaleforhold og sociale

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

Bilag 4. Samfundsansvar

Bilag 4. Samfundsansvar Bilag 4 Samfundsansvar Rammeaftale varetagelse af tolkebistand Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 2 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav...

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Bilag A, Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag A, Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag A, Leverandørens samfundsansvar (CSR) om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Der er i Holbæk Kommune et politisk ønske om en beskrivelse af muligheden for at anvende arbejdsmiljøklausuler.

Der er i Holbæk Kommune et politisk ønske om en beskrivelse af muligheden for at anvende arbejdsmiljøklausuler. Notat Dato: 28. maj 2013 Sagsbeh. annra Dir.tlf. 72 36 4912 E-mail: annra@holb.dk Notat om arbejdsmiljøklausuler Der er i Holbæk Kommune et politisk ønske om en beskrivelse af muligheden for at anvende

Læs mere

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Allerød Kommune 1. Indledning På møder den 16. april og 21. maj 2013 besluttede

Læs mere

1. Hvilke konkrete krav stiller vi til henholdsvis løn- og arbejdsvilkår, sociale klausuler og flexjob og elever?

1. Hvilke konkrete krav stiller vi til henholdsvis løn- og arbejdsvilkår, sociale klausuler og flexjob og elever? Notat 29. august 2017 Sagsbeh.:ANLU J.nr.: 00.22.00-P22-1-17 Spørgsmål fra Sine Heltberg den 1/3-2017 om, hvilke krav stiller vi til henholdsvis løn, arbejdsvilkår og sociale klausuler på sundheds- og

Læs mere

Bilag 3: Samfundsansvar

Bilag 3: Samfundsansvar Bilag 3: Samfundsansvar INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsklausul efter ILO konvention nr. 94 og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014... 2 1.1 Arbejdsklausul... 2 1.2 Dokumentation... 2 1.3 Dagbod... 2 1.4

Læs mere

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i København

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i København A/S BILAG A-E Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Bilag B - Transportdokument Standardformular for

Læs mere

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter VEJ nr 9472 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Rådgivervejledning Brug af Svendborg Kommunes arbejds- og uddannelsesklausuler, herunder øvrige sociale klausuler

Rådgivervejledning Brug af Svendborg Kommunes arbejds- og uddannelsesklausuler, herunder øvrige sociale klausuler Rådgivervejledning Brug af Svendborg Kommunes arbejds- og uddannelsesklausuler, herunder øvrige sociale klausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 17. april 2018 revision af retningslinjer for

Læs mere

Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår Hovedstadens Letbane har indført en række klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet

Læs mere

Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver Forord Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver danner rammen for de samlede udbud og af bygge- og anlægsopgaver i Vesthimmerlands Kommune og er således

Læs mere

KTO ønsker med denne henvendelse at skabe synlighed og overblik over regionernes indsats mod social dumping.

KTO ønsker med denne henvendelse at skabe synlighed og overblik over regionernes indsats mod social dumping. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til «Region» Att.: «Regionsrådsformand» «Regionen» «Adresse» «Adresse1»

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse m.v.

Bilag til tilbudsafgivelse m.v. Bilag 1.3 Bilag til tilbudsafgivelse m.v. Græs til gas II Biomassehøst 2018 17. april 2018 1 Indholdsfortegnelse: Bilag A: Tilbudsliste... 3 Bilag B: Virksomhedsoplysninger... 5 Bilag C: Forbehold... 7

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår Metroselskabet har indført en række klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet af letbanen.

Læs mere

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler Bo Tarp Vejdirektoratet SIDE 2 Vejdirektoratet udlicitering samarbejde med branchen (I) Vejdirektoratet er en 90/10 virksomhed,

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Politik for Bygge- og Anlægsopgaver

Politik for Bygge- og Anlægsopgaver 1 Politik for Bygge- og Anlægsopgaver Møde den hos Erhverv Væksthimmerland Side 1 2 Dagsorden: Indledning Præsentation af Politik for Bygge- og Anlægsopgaver ved Ole Helk og Jørgen Hansen Præsentation

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bilag 2 GLADSAXE KOMMUNE. Kontraktbilag 3. Uddannelses- og sociale klausuler. Indsamling og transport af dagrenovation

Bilag 2 GLADSAXE KOMMUNE. Kontraktbilag 3. Uddannelses- og sociale klausuler. Indsamling og transport af dagrenovation Bilag 2 GLADSAXE KOMMUNE Kontraktbilag 3 Uddannelses- og sociale klausuler. Indsamling og transport af dagrenovation 10.05.2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. Krav om uddannelsesklausuler 4 3. Krav

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere