PROSPEKT januar Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion"

Transkript

1 PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

2 Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte Rådgivers rolle på First Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse med Selskabets aktiers optagelse til handel på First North. Som følge heraf har Selskabets ledelse udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet er ansvarlig for. Den godkendte Rådgiver har gennemgået virksomhedsbeskrivelsen og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Godkendte Rådgiver har modtaget fra Selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af Selskabet. Den Godkendte Rådgiver har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn, ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af denne virksomhedsbeskrivelse. Vigtig information før investering på First North Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at First North ikke kan sammenlignes med det eksisterende børsmarked. Investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på First North, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på First North, være mere begrænset, end ved investeringer i børsnoterede aktier. Den Godkendte Rådgiver hjælper Selskabet med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at Selskabets aktier er optaget til handel på First North. Disse opgaver vil som minimum være: Løbende at være til rådighed for sparring med Selskabets Bestyrelse og Direktion - herunder eventuelt deltagelse på bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes relevant. At gennemgå meddelelser fra Selskabet inden offentliggørelse, uden at dette må forsinke tidspunktet for offentliggørelse, jf. afsnit 3.2 i Regelsæt for First North samt opdatering af Selskabet om dets forpligtelser på First North. Den Godkendte Rådgiver kan alene rådgive omkring de forhold, som den Godkendte Rådgiver er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at den Godkendte Rådgiver selv skal opsøge eller efterprøve informationer om Selskabet. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 2

3 Indledning Nærværende prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med, at Enalyzer A/S ( Enalyzer eller Selskabet ) udbyder mellem og stk. nye aktier a nominelt DKK 0,25 i Selskabet (de Nye Aktier eller Udbuddet ). Tre af de bestående aktionærer (de Sælgende Aktionærer ), salgsdirektør og stifter Ole Ødegaard (Ole Ødegaard Holding ApS), projekt- og konsulentdirektør og stifter Jakob Roed Jakobsen (Jakob Roed Jakobsen Holding ApS) samt it- og produktudviklingsdirektør og stifter Steen Ødegaard (Steen Ødegaard Holding ApS) har endvidere givet Amagerbanken A/S ret til at udnytte en option til at købe op til stk. eksisterende aktier ( Yderligere Aktier ) udelukkende til en dækning af en eventuel overtildeling af aktier. Optionen kan udnyttes indtil 30 dage efter første handelsdag, således at det samlede udbud kan forøges op til stk. Aktier. Udbuddet består udelukkende af et offentligt udbud i Danmark. Eksisterende og Nye Aktier ( Aktierne ) er unoterede aktier. Eksisterende og Nye Aktier er søgt til optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX - Københavns Fondsbørs A/S. Før Udbuddet består Enalyzers aktiekapital af stk. eksisterende aktier. Efter Udbuddet består Enalyzers aktiekapital af stk. Aktier ved Minimumstegning og af stk. Aktier ved Fuldtegning. Selskabet har, jf. afsnittet Udbudsbetingelser, modtaget bindende forhåndstegninger på i alt ca. 3 mio.dkk, svarende til ca stk. Nye Aktier og tegningsgaranti for i alt 13,0 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier. I alt har Selskabet modtaget bindende forhåndstegninger og tegningsgarantier for ca. 16 mio.dkk, svarende til ca stk. Nye Aktier eller til ca. 89% af minimumsudbuddet. Af de bindende forhåndstegninger udgør investorer med relationer til Selskabet ca. 3% ud af det samlede maksimale udbud. Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 25 pr. aktie a nominelt DKK 0,25 ( Tegningskursen ) og afregnes franko. Tegning af maksimalt stk. Aktier a nominelt DKK 0,25 via Internettet sker på Selskabets hjemmeside: dk, hvor der skal foretages en kontant betaling med dankort i forbindelse med tegning af aktierne. I umiddelbar forlængelse af betalingen modtager Investoren et aktiekøbsbevis samt en bekræftelse på tegningen via . Betalingen for aktierne indsættes (elektronisk) på en klientkonto hos Selskabets advokat. Når udbuddet lukkes registreres aktiekapitalen i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvorefter Selskabet elektronisk sender de nødvendige oplysninger til Amagerbanken A/S, som herefter udsteder aktierne og lægger aktierne i aktionærens depot i Værdipapircentralen A/S. Aktier allokeres efter princippet først til mølle, dvs. i den tidsmæssige rækkefølge der sker en kontant betaling, hvorfor der ikke vil ske reduktion i tegningsordrer fra Selskabets hjemmeside selv ved overtegning i hele emissionen. Tegningen af de øvrige stk. Aktier a nominelt DKK 0,25 vil ske via indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut, der videregiver denne til Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 25, 2300 København S., fax (primær): eller fax (sekundær): Tegningsordrer indleveret via bank vil blive reduceret efter individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet. Fordeling af de Udbudte Aktier ved overtegning finder sted umiddelbart efter afslutningen af Udbuddet. Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsen af resultatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktierne på modtagerens konto i Værdipapircentralen A/S finder sted den 20. februar 2007 mod samtidig betaling. Der skal minimum tegnes 200 stk. aktier, svarende til minimum DKK Aktierne udbydes i perioden fra og med den 1. februar 2007 til og med den 14. februar 2007 kl. 16:00 ( Tegningsperioden ). Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning og salg af de stk. Nye Aktier, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 2. februar 2007 kl. 16:00. Afslutning af Tegningsperioden offentliggøres straks via en meddelelse til First North og via en meddelelse på Selskabets hjemmeside. Hvis Udbuddet lukkes før den 14. februar, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem. Første dag for handel med Aktierne forventes at være den 23. februar 2007, medmindre Tegningsperioden slutter før den 14. februar 2007 og under forudsætning af, at der tegnes minimum stk. aktier. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Dette Prospekt er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder de regler, der er gældende for markedspladsen First North, EU Kommissionens forordning nr. 804 af 29. april 2004 og værdipapirhandelsloven. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af væsentlige faktorer vedrørende investering i Selskabets aktier. Disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i dette Prospekt bør overvejes omhyggeligt. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

4 Prospektet indeholder udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold samt den fremtidige udvikling i Selskabet. Sådanne udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte og ukendte risici og usikkerheder og er baseret på en række forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde eller som kan ændre sig. Selskabets faktiske resultater kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater m.v., som er indeholdt i Prospektet. Det er ikke hensigten, at dette Prospekt skal danne grundlag for investerings- eller andre vurderinger, og Prospektet må ikke betragtes som en anbefaling fra Selskabets side eller fra Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs (den Godkendte Rådgiver eller Grant Thornton ) side om, at modtagere af Prospektet bør tegne eller købe aktier i Enalyzer. Potentielle tegnere eller købere af Aktierne bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og en eventuel tegning eller køb af Aktierne bør baseres på de undersøgelser, som vedkommende finder nødvendige. Potentielle tegnere eller købere af Aktierne bør blandt andet undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevante forud for erhvervelsen af Aktierne. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Selskabet eller fremsat på Selskabets vegne eller af eller på vegne af Grant Thornton. Udlevering af Prospektet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som indeståelse for, at der ikke har været ændringer i Selskabets virksomhed eller forhold siden prospektdatoen, eller at oplysninger indeholdt heri er korrekte på noget tidspunkt efter prospektdatoen. Såfremt der sker ændringer i Prospektets oplysninger i perioden fra offentliggørelsestidspunktet til første handelsdato, vil disse ændringer blive offentliggjort i et tillægsprospekt i henhold til prospektbekendtgørelsens regler. Dette udbud af Nye Aktier foretages i henhold til dansk ret. Der vil ikke blive udbudt Nye Aktier til investorer bosiddende i andre lande end Danmark, herunder USA og Japan, bortset fra som angivet nedenfor. I det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bortset fra Danmark, foretages intet udbud af aktier til offentligheden. I de medlemsstater, der har implementeret direktiv nr. 2003/71/EI ( Prospektdirektivet ), kan der dog i overensstemmelse med Prospektdirektivet, foretages udbud af aktier: i) til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål er udelukkende at investere i værdipapirer, ii) til enhver juridisk enhed, som har to eller flere af følgende: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR , som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, iii) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet), eller iv) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til Artikel 3 i Prospektdirektivet. Oplysninger i Prospektet kommer fra Enalyzer og andre kilder. Det bekræftes, at informationer i Prospektet, som stammer fra oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, efter Ledelsens overbevisning er gengivet korrekt, og at der ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. Forventet tidsplan for Udbuddet Tegningsperiode: De Nye Aktier udbydes i perioden fra den 1. februar 2007 til den 14. februar 2007, begge dage inklusive ( Tegningsperioden ). Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning og salg af de stk. Nye Aktier, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 2. februar 2007, kl. 16:00. Lukning af Udbuddet vil blive meddelt via First North. Meddelelse om Udbuddets forløb: Forventes offentliggjort den 15. februar 2007 via First Norths og Selskabets hjemmeside. Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 14. februar 2007, vil meddelelse om Udbuddets forløb blive rykket tilsvarende frem. Første handelsdag: Forventes at være den 23. februar Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 14. februar 2007, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem. Betaling og registrering af Aktierne: Ved tegning af aktier på Selskabets hjemmeside: foretages der kontant indbetaling med dankort i forbindelse med tegning af aktierne. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

5 Ved indlevering af vedlagte tegningsblanket forventes indbetaling at ske den 20. februar 2007 mod registrering af de Nye Aktier på Investors konto i Værdipapircentralen. Hvis Udbuddet lukker før den 14. februar 2007, vil betaling og registrering blive rykket tilsvarende frem. Forventet offentliggørelse af finansiel og anden information for det næste år Ordinær generalforsamling 26. januar 2007 Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2007: 25. maj 2007 Halvårsmeddelelse 2. kvartal 2007: 28. august 2007 Kvartalsmeddelelse 3. kvartal 2007: 29. november 2007 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Investor relation politik Ledelsen i Enalyzer lægger vægt på at have en åben og kontinuerlig dialog med sine aktionærer og potentielle investorer. Derfor vil Selskabet, i henhold til regelsættet for First North, på kvartalsvis basis offentliggøre status på Selskabets udvikling, herunder relevante regnskabsoplysninger samt information om Selskabet, der vurderes at have betydning for udviklingen af Selskabet. Selskabet fører, jf. afsnit Aktiekapital og aktionærforhold, et insiderregister og vil offentliggøre ændringer af insideres beholdning af aktier i Selskabet, jf. reglerne for optagelse af aktier til handel på First North. Al sådan information vil først blive offentliggjort via First North hjemmeside (www. firstnorth.dk), for straks derefter at være tilgængelig på Selskabets hjemmeside (www.enalyzer.dk) og sendt til interessenter, der via Selskabets hjemmeside har udbedt sig at modtage e- mailnyheder fra Selskabet. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

6 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ansvar og erklæringer 7 Resume 10 Risikofaktorer 19 Præsentation af selskabet 22 Koncern- og organisationsstruktur 35 Markedsbeskrivelse 44 Anvendelse af provenu 50 Forventninger 52 Øvrige oplysninger om Selskabet 55 Aktiekapital og aktionærforhold 58 Aktiernes rettigheder 63 Ledelsens gennemgang af finansielle forhold 2000/ Regnskabsoplysninger 74 Krydsreferencetabel 92 Udbudsbetingelser 93 Skattemæssige forhold 98 Definitioner 101 Rådgivere 103 Vedtægter 105 Tegningsblanket 109 INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

7 2 Ansvar og erklæringer INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

8 Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets forhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. København 22. januar 2007 Direktion Mogens Hafstrøm Nielsen Bestyrelse Erik Nyborg, advokat Mogens Hafstrøm Nielsen Niels Molzen, (formand) adm. direktør Group IT manager Ole Ødegaard salgsdirektør Jakob Roed Jakobsen konsulent- og projektdirektør INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

9 Revisorernes erklæring Uafhængig revisors erklæring Årsrapporterne for 2000/01, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 De af ledelsen aflagte årsrapporter for Enalyzer A/S for 2000/01, 2002, 2003, 2004 og 2005 er revideret af Hallerup, Statsautoriserede revisorer. Konklusion I henhold til regler for First North skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Enalyzer A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver, passiver og økonomiske stilling samt resultatet, som angivet i årsrapporterne 2000/ , er indeholdt i dette Prospekt. Den af ledelsen aflagte årsrapport for Enalyzer A/S for 2006 er revideret af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. København, den 22. januar 2007 Årsrapporterne for 2000/01, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 er alle forsynede med revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Prospektet Som generalforsamlingsvalgt revisor har vi gennemgået det af ledelsen udarbejdede Prospekt for Enalyzer A/S. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og regler, herunder regler for First North. Morten S. Renge Statsautoriseret revisor Bjørn Winkler Jakobsen Statsautoriseret revisor Ledelsen i Enalyzer A/S har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er, på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysningerne af regnskabsmæssig karakter. Det udførte arbejde Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal for Selskabet, og har påset, at disse er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for Enalyzer A/S. I afsnittet Forventninger er medtaget særskilt revisorerklæring herom. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

10 Resume 3 INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

11 Resume Det efterfølgende resumé skal læses som en indledning til Prospektet og i sammenhæng hermed, og er i sin helhed med forbehold af de mere detaljerede oplysninger andetsteds i Prospektet. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse forhold, investor bør overveje i forbindelse med en investering i de Udbudte Aktier. Ved enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør hele Prospektet tages i betragtning. Oplysningerne bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold Prospektet. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andre steder i Prospektet. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i dette Prospekt indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold den relevante nationale lovgivning skulle betale omkostningerne til oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes. De personer, som har indgivet og anmeldt dette resumé, er erstatningspligtige for civile krav, men alene hvis resuméet er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Prospektet. Oversigt over Selskabets virksomhed Enalyzer blev etableret i 2000 af Ole Ødegaard, Steen Ødegaard og Jakob Roed Jakobsen med det formål at integrere og automatisere processen for spørgeskemaundersøgelser/ målinger og analyser ved brug af webbaserede softwareløsninger. Idegrundlaget er at indsamle værdifuld information om medarbejdernes trivsel samt kundernes og borgernes holdninger til forskellige emner. Selskabets ydelser var og er således funderet i individuelt tilpassede softwareløsninger kombineret med rådgivning i forbindelse med gennemførelse, produktion og analyse af spørgeskemaundersøgelser. Enalyzer tilbyder en unik kombination af softwareløsninger og rådgivning til såvel private virksomheder som offentlige myndigheder, hvoraf en stor del er børsnoterede selskaber og større statslige og kommunale myndigheder. Selskabets kundegrundlag består således af ca. 320 kunder primært i Danmark og i Sverige. Den nuværende omsætning er hovedsageligt genereret fra danske kunder, hvor mere end 30% af de 300 største virksomheder i Danmark (målt på antal medarbejdere) indgår i Enalyzers kundeportefølje. I dag har Enalyzer 48 ansatte, hvoraf 38 er fastansatte, og har fra realiseret en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 63%. I dag vedrører ca. 50% af omsætningen fra salg af softwarelicenser/abonnementer og 50% fra salg af konsulentydelser. I 2005 modtog Enalyzer Dagbladet Børsens Gazellepris, som det hurtigst voksende it-selskab i Danmark og blev nummer to på listen over samtlige Gazellevirksomheder i Danmark med en vækst i bruttoresultat på 1.786% over 4 år. Også i 2006 blev Enalyzer kåret som Gazelle-virksomhed. Oversigt over Udbuddet Udbuddet Selskabet udbyder mellem og stk. Nye Aktier a nominelt DKK 0,25. Tre af de bestående aktionærer (de Sælgende Aktionærer ), salgsdirektør og stifter Ole Ødegaard (Ole Ødegaard Holding ApS), projekt- og konsulentdirektør og stifter Jakob Roed Jakobsen (Jakob Roed Jakobsen Holding ApS) samt it- og produktudviklingsdirektør og stifter Steen Ødegaard (Steen Ødegaard Holding ApS) har endvidere givet Amagerbanken A/S ret til at udnytte en option til at købe op til stk. eksisterende aktier (de Yderligere Aktier ) udelukkende til en dækning af en eventuel overtildeling af aktier. Optionen kan udnyttes indtil 30 dage efter første handelsdag, således at det samlede udbud kan forøges op til stk. Aktier. Selskabet har, jf. afsnittet Udbudsbetingelser, modtaget bindende forhåndstegninger på i alt ca. 3 mio.dkk, svarende til ca stk. Nye Aktier og tegningsgaranti for i alt 13,0 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier. I alt har Selskabet modtaget bindende forhåndstegninger og tegningsgarantier for ca. 16 mio.dkk, svarende til ca stk. Nye Aktier eller ca. 89% af minimumsudbuddet. Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra den 1. februar 2007 og forventes afsluttet senest den 14. februar 2007, kl. 16:00, begge dage inklusive. Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning og salg af de stk. Nye Aktier, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 2. februar 2007 kl. 16:00. Lukning af Udbuddet tidligere end 14. februar 2007 vil blive meddelt via First North. Tegningskurs Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 25 pr. aktie a nominelt DKK 0,25 og afregnes franko. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 11

12 Tegningskursen er fastsat under hensyntagen til, at Selskabet er i en vækstfase; at Selskabet historisk har haft positiv indtjening; at Selskabet har iværksat en internationaliseringsstrategi; at der eksisterer væsentlige risikofaktorer, og at Selskabets aktier forventes optaget til handel på First North. Afgivelse af tegningsordrer Betaling for de Udbudte Aktier kan ske på følgende to måder: 1) Ved at Investor tegner Aktier på Selskabets hjemmeside: hvor der foretages en kontant betaling i forbindelse med tegning af aktierne. Betaling for aktier sker kontant i forbindelse med tegning af aktier på Selskabets hjemmeside. Betaling foretages med dankort, og betalingen overføres til en særlig klientkonto hos Selskabets advokat. Provenuet frigives ved afslutning af Udbuddet og efter registrering af aktierne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Grundet sikkerhedsforanstaltninger i betalingsmodulet kan Investor maksimalt tegne for DKK eller stk. Aktier via Selskabets hjemmeside og Investor kan kun gyldigt afgive én tegningsordre pr. dankort. Ved tegning af mere end stk. Aktier anvendes vedlagte tegningsblanket, jf. nedenfor. Investor kan vælge både at afgive tegningsordrer via Selskabets hjemmeside og via indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut. I forbindelse med betaling via Selskabets hjemmeside vil Investor modtage en elektronisk bekræftelse på tegningen. Umiddelbart efter afslutning af Udbuddet foretages en registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og aktierne vil hurtigst praktisk muligt blive overført til et depot i Værdipapircentralen, som angives af Investor i forbindelse med tegning af aktierne på Selskabets hjemmeside, se afsnittet Udbudsbetingelser for en nærmere beskrivelse af vilkår for køb og betaling via hjemmesiden. 2) Ved indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut, der videregiver denne til Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 25, 2300 København S., fax (primær): eller fax (sekundær): Betaling af aktierne vil ske tre bankdage efter offentliggørelsen af resultatet af tegningen og senest den 20. februar Tegningsordrer på DKK , svarende til stk. aktier, eller derover skal indleveres til Amagerbanken A/S på fax (primær): eller fax (sekundær): Der skal minimum tegnes 200 stk. aktier, svarende til DKK Ved gennemførelse af Udbuddet er alle tegningsordrer bindende. Allokering og reduktion Såfremt de samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier vil der blive foretaget reduktion som følger: Forhåndstegnede Aktier tildeles 100%. Ved kontant betaling på Selskabets hjemmeside sker tildeling af aktier i den tidsmæssige rækkefølge, som interesserede investorer tegner aktier ved kontant betaling på Selskabets hjemmeside. Der foretages således ikke reduktion ved tegning af Selskabets aktier via Selskabets hjemmeside. Øvrige tegningsordrer vil blive reduceret efter individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet. Selskabet og Amagerbanken A/S vil foretage den individuelle vurdering ud fra hensynet til at sikre Selskabet en attraktiv, stabil aktionærkreds, hvorved blandt andet følgende kriterier vil blive anvendt; investortype, spredning af aktiekapital m.v. Optagelse til handel Aktiekapitalen og de Nye Aktier i Enalyzer er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX - Københavns Fondsbørs A/S. Første handelsdag på First North forventes at være den 23. februar 2007 under forudsætning af, at der tegnes minimum stk. Nye Aktier. Hvis Udbuddet lukkes før den 14. februar, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem. Lock-up Direktionen og andre medarbejdere i Selskabet har for så vidt angår 50% af deres ejerandel i Selskabet (ekskl. Yderligere Aktier samt aktier ved udnyttelse af warrants udstedt til Ledelsen, svarende til stk. aktier) på Prospektdatoen indgået en lock-up aftale. Lock-up aftalen begynder på Prospektdatoen og slutter 24 måneder efter Tegningsperiodens udløb. For så vidt angår de resterende 50% af Direktionens og andre medarbejderes ejerandel i Selskabet (ekskl. Yderligere Aktier samt aktier ved udnyttelse af warrants udstedt til Ledelsen, svarende til stk. aktier) begynder lock-up aftalen på Prospektdatoen og slutter 12 måneder efter Tegningsperiodens udløb. For så vidt angår Bestyrelsen og aktionærer, der ikke er ansat i Selskabet, som besidder en ejerandel på 5% eller mere før kapitaludvidelsen, begynder lock-up aftalen på Prospektdatoen og slutter 12 måneder efter Tegningsperiodens udløb. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 12

13 Vilkårene for samtlige lock-up aftaler bestemmer, at de omfattede aktionærer i de pågældende periode ikke må sælge, indgå aftaler vedrørende salg, stiller aktierne til sikkerhed, eller på anden måde, direkte eller indirekte, overdrage aktier i Selskabet uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet. Lock-up aftalen vil ikke være gældende, såfremt der ikke sker tegning af minimumsbeløbet. Lock-up aftalen vedrører i alt aktier a nominelt DKK 0,25. Udbytte I henhold til aktieselskabslovens bestemmelser godkender generalforsamlingen udlodning af udbytte på baggrund af den godkendte årsrapport for det seneste regnskabsår. Generalforsamlingen kan ikke vedtage udlodning af højere udbytte end det af Selskabets Bestyrelse anbefalede. De Nye Aktier bærer fuld ret til udbytte, der deklareres eller betales af Selskabet, efter de Nye Aktier er udstedt og registreret i Værdipapircentralen, dvs. fra og med regnskabsåret Yderligere Aktier bærer ligeledes fuld ret til udbytte, der deklareres eller betales af Selskabet. Efter gældende regler tilbageholder danske selskaber normalt 28% udbytteskat, jf. afsnittet Skattemæssige forhold. Der forventes ikke blive udbetalt udbytte for regnskabsåret Den midlertidige fondskode skal alene anvendes til tegning af Nye Aktier. De Nye Aktier forventes registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 21. februar 2007, såfremt der ikke sker lukning af Udbuddet inden den 14. februar 2007, hvorfor optagelsen af Selskabets samlede aktiekapital vil ske i én ISIN. Symbol på First North ENALYZ Risikofaktorer Der er risici forbundet med investering i de Nye Aktier og eventuelle Yderligere Aktier, som bør tages i betragtning inden der investeres i de Nye Aktier og eventuelle Yderligere Aktier. Investorer bør overveje disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i prospektet. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en mere omfattende beskrivelse af nedenstående risici, som bør overvejes ved en eventuel investering i de Udbudte Aktier. Risici i forbindelse med: fastholdelse af kundekreds. udviklingen i konkurrencesituationen. opkøb og integration af virksomheder. at kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. likviditeten i Aktierne kan være begrænset. Stemmeret Hver Aktie a DKK 0,25 pr. stk. giver ret til én stemme på Enalyzers generalforsamlinger. Beskatning Der henvises til afsnittet Skattemæssige forhold for en beskrivelse af udbytteskat samt visse andre skattemæssige forhold, der er relevante for investorer, der overvejer at købe de Udbudte Aktier. Finansielle oplysninger De finansielle oplysninger i nedenstående gennemgang er udarbejdet med udgangspunkt i de foreliggende reviderede årsrapporter for Selskabet. Nedenstående bør læses i sammenhæng med afsnittene Ledelsens gennemgang af finansielle forhold 2000/ og Regnskabsoplysninger. Hallerup, Statsautoriserede revisorer har været generalforsamlingsvalgt revisor for Selskabet for regnskabsårene 2000/ Anvendelse af Provenu Der henvises til afsnittet Anvendelse af provenu. Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er generalforsamlingsvalgt revisor for Selskabet. ISIN/Fondskode Eksisterende Aktier: DK Nye Aktier (midlertidig fondskode): DK INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 13

14 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2000/01*) ***) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat **) Personaleomkostninger Eksterne omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger på anlægsaktiver Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat *) Årsrapporten for 2000/01 indeholder 14 måneder **) Nettoomsætning samt direkte omkostninger er sammendraget til bruttoresultat i de officielle årsrapporter og fremgår således ikke heraf. ***) Årsrapporten for 2006 er godkendt på et bestyrelsesmøde den 18. januar 2007 og forventes godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den 26 januar INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 14

15 Balance Aktiver 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec ***) (1.000 kr.) Rettigheder Systemudvikling Immaterielle anlægsaktiver Driftsmateriel IT-udstyr Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 15

16 Balance Passiver 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec ***) (1.000 kr.) Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtaget forudbetalinger Gæld til nærtstående parter Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 16

17 Pengestrømsopgørelse *) Urevideret Urevideret Urevideret (1.000 kr.) Resultat før skat Reguleringer: Årets regnskabsmæssige afskrivninger Kursregulering værdipapirer Ændring i tilgodehavender Ændring i værdipapirer Ændring i periodeafgrænsningsposter ***) Ændring i leverandørgæld Ændring i forudbetalinger ***) Ændring i anden gæld Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i anlægsaktiver Køb af immaterielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Egen finansiering Kapitaludvidelse Ændring i mellemværende med nærtstående parter Fremmed finansiering Optagelse af lån Ændring i kortfristede driftskreditter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets ændring i likvider Likvider 1. januar **) Likvider 31. december Gennemsnitligt antal medarbejdere *) Pengestrømsopgørelser for 2004, 2005 og 2006 indgår i de officielle reviderede årsrapporter. Pengestrømsopgørelser for årene 2000/01 til 2003 er udledt på baggrund af de officielle årsrapporter. **) Fra og med 2005 er kortfristet bankgæld i pengestrømsopgørelsen medregnet ved opgørelsen af (netto) likvide beholdninger, hvorfor der opstår en difference mellem likvider ultimo 2004 og primo ***) Fra og med 2005 indgår ændringer i periodeafgrænsningsposter og forudbetalinger, hvilket er en konsekvens af reklassifikation af periodeafgænsningsposter og forudbetalinger fra henholdsvis posterne tilgodehavender og anden gæld. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 17

18 Nøgletal EBITDA-margin, % -160% 10% 12% 14% 8% 9% Aktiver/Egenkapital ultimo 1,23 2,05 2,24 1,77 1,93 2,15 Egenkapitalforrentning, % -9% 23% 32% 14% 21% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Seneste udvikling Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer i Selskabets finansielle eller handelsmæssige stilling siden udgangen af seneste regnskabsperiode. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 18

19 Risikofaktorer 4 INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

20 Risikofaktorer Risikofaktorer Investorer, der tegner eller køber aktier i forbindelse med Udbuddet, påtager sig en betydelig risiko. Potentielle investorer bør ved overvejelse af en eventuel investering i Nye Aktier og eventuelle Yderligere Aktier omhyggeligt vurdere alle oplysninger i nærværende Prospekt, især nedenstående risici. Nedenstående risikofaktorer samt andre risici og usikkerhedsfaktorer, der omtales i nærværende Prospekt, kan have væsentlige negativ indvirkning på Selskabets aktiviteter, økonomiske situation, driftsresultat og fremtidsudsigter og kan forårsage et fald i værdien af de Udbudte Aktier, hvorved potentielle investorer vil kunne miste hele eller en del af deres investering. Nedenstående risici og usikkerhedsfaktorer er ikke udtømmende, og omfatter kun de risici og usikkerhedsfaktorer som Selskabets ledelse anser som de væsentligste. Yderligere risici og usikkerhedsfaktorer, som Selskabet ikke har kendskab til eller som i øjeblikket anses for uvæsentlige, kan blive væsentlige faktorer, der vil berøre Selskabet. De angivne risici og usikkerhedsfaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge. Risici forbundet med Selskabets virksomhed Vækst- og internationaliseringsstrategi Enalyzer har siden stiftelsen i 2000 oplevet en stærk omsætnings- og medarbejdervækst og er stadig i en udviklings- og vækstfase, hvilket ofte indebærer risici og usikkerheder. Selskabet er stadig i sin opbygningsperiode og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringer i konjunkturer og andre ude fra kommende forhold. Derfor kan der ikke gives sikkerhed for, at Selskabet vil kunne fortsætte den positive udvikling, ligesom den planlagte ekspansion på nye markeder og opkøb af virksomheder ligeledes indebærer nye risici. Salg af softwarelicenser Hidtil har salg af licenser til og support af Enalyzers softwareprodukter udgjort en betydelig andel af Selskabets omsætning. Selskabet forventer at udviklingen af nye produkter og funktionaliteter vil medføre at salget af licenser til dets softwareprodukter vil udgøre en væsentlig andel af omsætningen i fremtiden. Hvis nuværende eller fremtidige kunder ikke er tilfredse med Enalyzers softwareløsninger, vil Selskabets aktiviteter og driftsresultat kunne blive negativt påvirket. Personale Selskabets succes er afhængig af Selskabets evne til at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere, som især har økonomiske, it- og salgsmæssige kompetencer. Der er hård konkurrence om at tiltrække kvalificeret personale, herunder ledende medarbejdere, og Selskabet er måske ikke i stand til at tiltrække og fastholde sådanne medarbejdere i fremtiden. Der er stor konkurrence blandt nordiske it-selskaber om at tiltrække ledere og personale med økonomiske, it- og salgsmæssige kompetencer og erfaring. Såfremt Selskabet ikke er i stand til at tiltrække og fastholde kvalificeret personale kan det få en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets konkurrenceevne. Markedsrisici Konkurrence Selskabet opererer i et marked, hvor de vigtigste konkurrenceparametre blandt andet er fleksibilitet og nytænkning i softwareløsningerne samt kvalitet i de konsulentydelser, der leveres før, under og efter kundens spørgeskemaundersøgelser. Hvis Selskabet ikke er i stand til eller opfattes som ikke værende i stand til at konkurrere effektivt som følge af en eller flere af disse faktorer, kan det få en negativ indvirkning på Selskabets konkurrencedygtighed, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets forventede økonomiske stilling og driftsresultat. Selskabet kan på fremtidens internationale marked forvente konkurrence fra internationale virksomheder, herunder andre software- og konsulentvirksomheder, som opererer på det globale marked og således har gennemført den internationaliseringsproces som Selskabet står overfor. Hvis internationale udbydere af CRM/ERP-systemer med væsentligt flere ressourcer, f.eks. inden for udvikling, markedsføring, finansiering og ledelse, kommer ind på eller fokuserer på at komme ind på dette marked, kan det endvidere få indvirkning på Selskabets evne til at tiltrække nye eller fastholde eksisterende kunder. Opkøb og integration af virksomheder En væsentlig del af Enalyzers vækststrategi forventes gennemført gennem M&A-aktiviteter med vægten på akkvisitioner. Sådanne akkvisitioner foretages ofte i konkurrence med andre virksomheder hvilket medfører risiko for at opkøb ikke kan gennemføres i den forventede tidsmæssige ramme. Endvidere kan akkvisitioner kræve større omkostninger, tidsforbrug og indsats end forventet. Eventuelle fremtidige opkøb kan således få negativ indflydelse på Selskabets forventede økonomiske stilling og driftsresultat. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 20

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KVARTALSREGNSKAB 3. KVARTAL 2007. Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. 43,3 % organisk vækst i omsætningen

KVARTALSREGNSKAB 3. KVARTAL 2007. Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. 43,3 % organisk vækst i omsætningen First North Meddelelse nr. 11, 28. november 2007 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAB Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening 43,3 % organisk vækst i omsætningen Resume Enalyzer A/S ureviderede perioderegnskab

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere