PROSPEKT januar Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion"

Transkript

1 PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

2 Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte Rådgivers rolle på First Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse med Selskabets aktiers optagelse til handel på First North. Som følge heraf har Selskabets ledelse udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet er ansvarlig for. Den godkendte Rådgiver har gennemgået virksomhedsbeskrivelsen og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Godkendte Rådgiver har modtaget fra Selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af Selskabet. Den Godkendte Rådgiver har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn, ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af denne virksomhedsbeskrivelse. Vigtig information før investering på First North Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at First North ikke kan sammenlignes med det eksisterende børsmarked. Investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på First North, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på First North, være mere begrænset, end ved investeringer i børsnoterede aktier. Den Godkendte Rådgiver hjælper Selskabet med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at Selskabets aktier er optaget til handel på First North. Disse opgaver vil som minimum være: Løbende at være til rådighed for sparring med Selskabets Bestyrelse og Direktion - herunder eventuelt deltagelse på bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes relevant. At gennemgå meddelelser fra Selskabet inden offentliggørelse, uden at dette må forsinke tidspunktet for offentliggørelse, jf. afsnit 3.2 i Regelsæt for First North samt opdatering af Selskabet om dets forpligtelser på First North. Den Godkendte Rådgiver kan alene rådgive omkring de forhold, som den Godkendte Rådgiver er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at den Godkendte Rådgiver selv skal opsøge eller efterprøve informationer om Selskabet. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 2

3 Indledning Nærværende prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med, at Enalyzer A/S ( Enalyzer eller Selskabet ) udbyder mellem og stk. nye aktier a nominelt DKK 0,25 i Selskabet (de Nye Aktier eller Udbuddet ). Tre af de bestående aktionærer (de Sælgende Aktionærer ), salgsdirektør og stifter Ole Ødegaard (Ole Ødegaard Holding ApS), projekt- og konsulentdirektør og stifter Jakob Roed Jakobsen (Jakob Roed Jakobsen Holding ApS) samt it- og produktudviklingsdirektør og stifter Steen Ødegaard (Steen Ødegaard Holding ApS) har endvidere givet Amagerbanken A/S ret til at udnytte en option til at købe op til stk. eksisterende aktier ( Yderligere Aktier ) udelukkende til en dækning af en eventuel overtildeling af aktier. Optionen kan udnyttes indtil 30 dage efter første handelsdag, således at det samlede udbud kan forøges op til stk. Aktier. Udbuddet består udelukkende af et offentligt udbud i Danmark. Eksisterende og Nye Aktier ( Aktierne ) er unoterede aktier. Eksisterende og Nye Aktier er søgt til optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX - Københavns Fondsbørs A/S. Før Udbuddet består Enalyzers aktiekapital af stk. eksisterende aktier. Efter Udbuddet består Enalyzers aktiekapital af stk. Aktier ved Minimumstegning og af stk. Aktier ved Fuldtegning. Selskabet har, jf. afsnittet Udbudsbetingelser, modtaget bindende forhåndstegninger på i alt ca. 3 mio.dkk, svarende til ca stk. Nye Aktier og tegningsgaranti for i alt 13,0 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier. I alt har Selskabet modtaget bindende forhåndstegninger og tegningsgarantier for ca. 16 mio.dkk, svarende til ca stk. Nye Aktier eller til ca. 89% af minimumsudbuddet. Af de bindende forhåndstegninger udgør investorer med relationer til Selskabet ca. 3% ud af det samlede maksimale udbud. Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 25 pr. aktie a nominelt DKK 0,25 ( Tegningskursen ) og afregnes franko. Tegning af maksimalt stk. Aktier a nominelt DKK 0,25 via Internettet sker på Selskabets hjemmeside: dk, hvor der skal foretages en kontant betaling med dankort i forbindelse med tegning af aktierne. I umiddelbar forlængelse af betalingen modtager Investoren et aktiekøbsbevis samt en bekræftelse på tegningen via . Betalingen for aktierne indsættes (elektronisk) på en klientkonto hos Selskabets advokat. Når udbuddet lukkes registreres aktiekapitalen i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvorefter Selskabet elektronisk sender de nødvendige oplysninger til Amagerbanken A/S, som herefter udsteder aktierne og lægger aktierne i aktionærens depot i Værdipapircentralen A/S. Aktier allokeres efter princippet først til mølle, dvs. i den tidsmæssige rækkefølge der sker en kontant betaling, hvorfor der ikke vil ske reduktion i tegningsordrer fra Selskabets hjemmeside selv ved overtegning i hele emissionen. Tegningen af de øvrige stk. Aktier a nominelt DKK 0,25 vil ske via indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut, der videregiver denne til Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 25, 2300 København S., fax (primær): eller fax (sekundær): Tegningsordrer indleveret via bank vil blive reduceret efter individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet. Fordeling af de Udbudte Aktier ved overtegning finder sted umiddelbart efter afslutningen af Udbuddet. Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsen af resultatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktierne på modtagerens konto i Værdipapircentralen A/S finder sted den 20. februar 2007 mod samtidig betaling. Der skal minimum tegnes 200 stk. aktier, svarende til minimum DKK Aktierne udbydes i perioden fra og med den 1. februar 2007 til og med den 14. februar 2007 kl. 16:00 ( Tegningsperioden ). Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning og salg af de stk. Nye Aktier, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 2. februar 2007 kl. 16:00. Afslutning af Tegningsperioden offentliggøres straks via en meddelelse til First North og via en meddelelse på Selskabets hjemmeside. Hvis Udbuddet lukkes før den 14. februar, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem. Første dag for handel med Aktierne forventes at være den 23. februar 2007, medmindre Tegningsperioden slutter før den 14. februar 2007 og under forudsætning af, at der tegnes minimum stk. aktier. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Dette Prospekt er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder de regler, der er gældende for markedspladsen First North, EU Kommissionens forordning nr. 804 af 29. april 2004 og værdipapirhandelsloven. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af væsentlige faktorer vedrørende investering i Selskabets aktier. Disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i dette Prospekt bør overvejes omhyggeligt. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

4 Prospektet indeholder udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold samt den fremtidige udvikling i Selskabet. Sådanne udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte og ukendte risici og usikkerheder og er baseret på en række forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde eller som kan ændre sig. Selskabets faktiske resultater kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater m.v., som er indeholdt i Prospektet. Det er ikke hensigten, at dette Prospekt skal danne grundlag for investerings- eller andre vurderinger, og Prospektet må ikke betragtes som en anbefaling fra Selskabets side eller fra Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs (den Godkendte Rådgiver eller Grant Thornton ) side om, at modtagere af Prospektet bør tegne eller købe aktier i Enalyzer. Potentielle tegnere eller købere af Aktierne bør selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og en eventuel tegning eller køb af Aktierne bør baseres på de undersøgelser, som vedkommende finder nødvendige. Potentielle tegnere eller købere af Aktierne bør blandt andet undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevante forud for erhvervelsen af Aktierne. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Selskabet eller fremsat på Selskabets vegne eller af eller på vegne af Grant Thornton. Udlevering af Prospektet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som indeståelse for, at der ikke har været ændringer i Selskabets virksomhed eller forhold siden prospektdatoen, eller at oplysninger indeholdt heri er korrekte på noget tidspunkt efter prospektdatoen. Såfremt der sker ændringer i Prospektets oplysninger i perioden fra offentliggørelsestidspunktet til første handelsdato, vil disse ændringer blive offentliggjort i et tillægsprospekt i henhold til prospektbekendtgørelsens regler. Dette udbud af Nye Aktier foretages i henhold til dansk ret. Der vil ikke blive udbudt Nye Aktier til investorer bosiddende i andre lande end Danmark, herunder USA og Japan, bortset fra som angivet nedenfor. I det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bortset fra Danmark, foretages intet udbud af aktier til offentligheden. I de medlemsstater, der har implementeret direktiv nr. 2003/71/EI ( Prospektdirektivet ), kan der dog i overensstemmelse med Prospektdirektivet, foretages udbud af aktier: i) til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål er udelukkende at investere i værdipapirer, ii) til enhver juridisk enhed, som har to eller flere af følgende: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR , som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, iii) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet), eller iv) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til Artikel 3 i Prospektdirektivet. Oplysninger i Prospektet kommer fra Enalyzer og andre kilder. Det bekræftes, at informationer i Prospektet, som stammer fra oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, efter Ledelsens overbevisning er gengivet korrekt, og at der ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. Forventet tidsplan for Udbuddet Tegningsperiode: De Nye Aktier udbydes i perioden fra den 1. februar 2007 til den 14. februar 2007, begge dage inklusive ( Tegningsperioden ). Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning og salg af de stk. Nye Aktier, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 2. februar 2007, kl. 16:00. Lukning af Udbuddet vil blive meddelt via First North. Meddelelse om Udbuddets forløb: Forventes offentliggjort den 15. februar 2007 via First Norths og Selskabets hjemmeside. Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 14. februar 2007, vil meddelelse om Udbuddets forløb blive rykket tilsvarende frem. Første handelsdag: Forventes at være den 23. februar Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 14. februar 2007, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem. Betaling og registrering af Aktierne: Ved tegning af aktier på Selskabets hjemmeside: foretages der kontant indbetaling med dankort i forbindelse med tegning af aktierne. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

5 Ved indlevering af vedlagte tegningsblanket forventes indbetaling at ske den 20. februar 2007 mod registrering af de Nye Aktier på Investors konto i Værdipapircentralen. Hvis Udbuddet lukker før den 14. februar 2007, vil betaling og registrering blive rykket tilsvarende frem. Forventet offentliggørelse af finansiel og anden information for det næste år Ordinær generalforsamling 26. januar 2007 Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2007: 25. maj 2007 Halvårsmeddelelse 2. kvartal 2007: 28. august 2007 Kvartalsmeddelelse 3. kvartal 2007: 29. november 2007 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Investor relation politik Ledelsen i Enalyzer lægger vægt på at have en åben og kontinuerlig dialog med sine aktionærer og potentielle investorer. Derfor vil Selskabet, i henhold til regelsættet for First North, på kvartalsvis basis offentliggøre status på Selskabets udvikling, herunder relevante regnskabsoplysninger samt information om Selskabet, der vurderes at have betydning for udviklingen af Selskabet. Selskabet fører, jf. afsnit Aktiekapital og aktionærforhold, et insiderregister og vil offentliggøre ændringer af insideres beholdning af aktier i Selskabet, jf. reglerne for optagelse af aktier til handel på First North. Al sådan information vil først blive offentliggjort via First North hjemmeside (www. firstnorth.dk), for straks derefter at være tilgængelig på Selskabets hjemmeside (www.enalyzer.dk) og sendt til interessenter, der via Selskabets hjemmeside har udbedt sig at modtage e- mailnyheder fra Selskabet. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

6 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ansvar og erklæringer 7 Resume 10 Risikofaktorer 19 Præsentation af selskabet 22 Koncern- og organisationsstruktur 35 Markedsbeskrivelse 44 Anvendelse af provenu 50 Forventninger 52 Øvrige oplysninger om Selskabet 55 Aktiekapital og aktionærforhold 58 Aktiernes rettigheder 63 Ledelsens gennemgang af finansielle forhold 2000/ Regnskabsoplysninger 74 Krydsreferencetabel 92 Udbudsbetingelser 93 Skattemæssige forhold 98 Definitioner 101 Rådgivere 103 Vedtægter 105 Tegningsblanket 109 INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

7 2 Ansvar og erklæringer INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

8 Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets forhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. København 22. januar 2007 Direktion Mogens Hafstrøm Nielsen Bestyrelse Erik Nyborg, advokat Mogens Hafstrøm Nielsen Niels Molzen, (formand) adm. direktør Group IT manager Ole Ødegaard salgsdirektør Jakob Roed Jakobsen konsulent- og projektdirektør INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

9 Revisorernes erklæring Uafhængig revisors erklæring Årsrapporterne for 2000/01, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 De af ledelsen aflagte årsrapporter for Enalyzer A/S for 2000/01, 2002, 2003, 2004 og 2005 er revideret af Hallerup, Statsautoriserede revisorer. Konklusion I henhold til regler for First North skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Enalyzer A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver, passiver og økonomiske stilling samt resultatet, som angivet i årsrapporterne 2000/ , er indeholdt i dette Prospekt. Den af ledelsen aflagte årsrapport for Enalyzer A/S for 2006 er revideret af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. København, den 22. januar 2007 Årsrapporterne for 2000/01, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 er alle forsynede med revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Prospektet Som generalforsamlingsvalgt revisor har vi gennemgået det af ledelsen udarbejdede Prospekt for Enalyzer A/S. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og regler, herunder regler for First North. Morten S. Renge Statsautoriseret revisor Bjørn Winkler Jakobsen Statsautoriseret revisor Ledelsen i Enalyzer A/S har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er, på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysningerne af regnskabsmæssig karakter. Det udførte arbejde Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal for Selskabet, og har påset, at disse er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for Enalyzer A/S. I afsnittet Forventninger er medtaget særskilt revisorerklæring herom. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

10 Resume 3 INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

11 Resume Det efterfølgende resumé skal læses som en indledning til Prospektet og i sammenhæng hermed, og er i sin helhed med forbehold af de mere detaljerede oplysninger andetsteds i Prospektet. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse forhold, investor bør overveje i forbindelse med en investering i de Udbudte Aktier. Ved enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør hele Prospektet tages i betragtning. Oplysningerne bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold Prospektet. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andre steder i Prospektet. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i dette Prospekt indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold den relevante nationale lovgivning skulle betale omkostningerne til oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes. De personer, som har indgivet og anmeldt dette resumé, er erstatningspligtige for civile krav, men alene hvis resuméet er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Prospektet. Oversigt over Selskabets virksomhed Enalyzer blev etableret i 2000 af Ole Ødegaard, Steen Ødegaard og Jakob Roed Jakobsen med det formål at integrere og automatisere processen for spørgeskemaundersøgelser/ målinger og analyser ved brug af webbaserede softwareløsninger. Idegrundlaget er at indsamle værdifuld information om medarbejdernes trivsel samt kundernes og borgernes holdninger til forskellige emner. Selskabets ydelser var og er således funderet i individuelt tilpassede softwareløsninger kombineret med rådgivning i forbindelse med gennemførelse, produktion og analyse af spørgeskemaundersøgelser. Enalyzer tilbyder en unik kombination af softwareløsninger og rådgivning til såvel private virksomheder som offentlige myndigheder, hvoraf en stor del er børsnoterede selskaber og større statslige og kommunale myndigheder. Selskabets kundegrundlag består således af ca. 320 kunder primært i Danmark og i Sverige. Den nuværende omsætning er hovedsageligt genereret fra danske kunder, hvor mere end 30% af de 300 største virksomheder i Danmark (målt på antal medarbejdere) indgår i Enalyzers kundeportefølje. I dag har Enalyzer 48 ansatte, hvoraf 38 er fastansatte, og har fra realiseret en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 63%. I dag vedrører ca. 50% af omsætningen fra salg af softwarelicenser/abonnementer og 50% fra salg af konsulentydelser. I 2005 modtog Enalyzer Dagbladet Børsens Gazellepris, som det hurtigst voksende it-selskab i Danmark og blev nummer to på listen over samtlige Gazellevirksomheder i Danmark med en vækst i bruttoresultat på 1.786% over 4 år. Også i 2006 blev Enalyzer kåret som Gazelle-virksomhed. Oversigt over Udbuddet Udbuddet Selskabet udbyder mellem og stk. Nye Aktier a nominelt DKK 0,25. Tre af de bestående aktionærer (de Sælgende Aktionærer ), salgsdirektør og stifter Ole Ødegaard (Ole Ødegaard Holding ApS), projekt- og konsulentdirektør og stifter Jakob Roed Jakobsen (Jakob Roed Jakobsen Holding ApS) samt it- og produktudviklingsdirektør og stifter Steen Ødegaard (Steen Ødegaard Holding ApS) har endvidere givet Amagerbanken A/S ret til at udnytte en option til at købe op til stk. eksisterende aktier (de Yderligere Aktier ) udelukkende til en dækning af en eventuel overtildeling af aktier. Optionen kan udnyttes indtil 30 dage efter første handelsdag, således at det samlede udbud kan forøges op til stk. Aktier. Selskabet har, jf. afsnittet Udbudsbetingelser, modtaget bindende forhåndstegninger på i alt ca. 3 mio.dkk, svarende til ca stk. Nye Aktier og tegningsgaranti for i alt 13,0 mio. DKK, svarende til stk. Nye Aktier. I alt har Selskabet modtaget bindende forhåndstegninger og tegningsgarantier for ca. 16 mio.dkk, svarende til ca stk. Nye Aktier eller ca. 89% af minimumsudbuddet. Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra den 1. februar 2007 og forventes afsluttet senest den 14. februar 2007, kl. 16:00, begge dage inklusive. Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning og salg af de stk. Nye Aktier, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 2. februar 2007 kl. 16:00. Lukning af Udbuddet tidligere end 14. februar 2007 vil blive meddelt via First North. Tegningskurs Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 25 pr. aktie a nominelt DKK 0,25 og afregnes franko. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 11

12 Tegningskursen er fastsat under hensyntagen til, at Selskabet er i en vækstfase; at Selskabet historisk har haft positiv indtjening; at Selskabet har iværksat en internationaliseringsstrategi; at der eksisterer væsentlige risikofaktorer, og at Selskabets aktier forventes optaget til handel på First North. Afgivelse af tegningsordrer Betaling for de Udbudte Aktier kan ske på følgende to måder: 1) Ved at Investor tegner Aktier på Selskabets hjemmeside: hvor der foretages en kontant betaling i forbindelse med tegning af aktierne. Betaling for aktier sker kontant i forbindelse med tegning af aktier på Selskabets hjemmeside. Betaling foretages med dankort, og betalingen overføres til en særlig klientkonto hos Selskabets advokat. Provenuet frigives ved afslutning af Udbuddet og efter registrering af aktierne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Grundet sikkerhedsforanstaltninger i betalingsmodulet kan Investor maksimalt tegne for DKK eller stk. Aktier via Selskabets hjemmeside og Investor kan kun gyldigt afgive én tegningsordre pr. dankort. Ved tegning af mere end stk. Aktier anvendes vedlagte tegningsblanket, jf. nedenfor. Investor kan vælge både at afgive tegningsordrer via Selskabets hjemmeside og via indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut. I forbindelse med betaling via Selskabets hjemmeside vil Investor modtage en elektronisk bekræftelse på tegningen. Umiddelbart efter afslutning af Udbuddet foretages en registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og aktierne vil hurtigst praktisk muligt blive overført til et depot i Værdipapircentralen, som angives af Investor i forbindelse med tegning af aktierne på Selskabets hjemmeside, se afsnittet Udbudsbetingelser for en nærmere beskrivelse af vilkår for køb og betaling via hjemmesiden. 2) Ved indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut, der videregiver denne til Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 25, 2300 København S., fax (primær): eller fax (sekundær): Betaling af aktierne vil ske tre bankdage efter offentliggørelsen af resultatet af tegningen og senest den 20. februar Tegningsordrer på DKK , svarende til stk. aktier, eller derover skal indleveres til Amagerbanken A/S på fax (primær): eller fax (sekundær): Der skal minimum tegnes 200 stk. aktier, svarende til DKK Ved gennemførelse af Udbuddet er alle tegningsordrer bindende. Allokering og reduktion Såfremt de samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier vil der blive foretaget reduktion som følger: Forhåndstegnede Aktier tildeles 100%. Ved kontant betaling på Selskabets hjemmeside sker tildeling af aktier i den tidsmæssige rækkefølge, som interesserede investorer tegner aktier ved kontant betaling på Selskabets hjemmeside. Der foretages således ikke reduktion ved tegning af Selskabets aktier via Selskabets hjemmeside. Øvrige tegningsordrer vil blive reduceret efter individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet. Selskabet og Amagerbanken A/S vil foretage den individuelle vurdering ud fra hensynet til at sikre Selskabet en attraktiv, stabil aktionærkreds, hvorved blandt andet følgende kriterier vil blive anvendt; investortype, spredning af aktiekapital m.v. Optagelse til handel Aktiekapitalen og de Nye Aktier i Enalyzer er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX - Københavns Fondsbørs A/S. Første handelsdag på First North forventes at være den 23. februar 2007 under forudsætning af, at der tegnes minimum stk. Nye Aktier. Hvis Udbuddet lukkes før den 14. februar, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem. Lock-up Direktionen og andre medarbejdere i Selskabet har for så vidt angår 50% af deres ejerandel i Selskabet (ekskl. Yderligere Aktier samt aktier ved udnyttelse af warrants udstedt til Ledelsen, svarende til stk. aktier) på Prospektdatoen indgået en lock-up aftale. Lock-up aftalen begynder på Prospektdatoen og slutter 24 måneder efter Tegningsperiodens udløb. For så vidt angår de resterende 50% af Direktionens og andre medarbejderes ejerandel i Selskabet (ekskl. Yderligere Aktier samt aktier ved udnyttelse af warrants udstedt til Ledelsen, svarende til stk. aktier) begynder lock-up aftalen på Prospektdatoen og slutter 12 måneder efter Tegningsperiodens udløb. For så vidt angår Bestyrelsen og aktionærer, der ikke er ansat i Selskabet, som besidder en ejerandel på 5% eller mere før kapitaludvidelsen, begynder lock-up aftalen på Prospektdatoen og slutter 12 måneder efter Tegningsperiodens udløb. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 12

13 Vilkårene for samtlige lock-up aftaler bestemmer, at de omfattede aktionærer i de pågældende periode ikke må sælge, indgå aftaler vedrørende salg, stiller aktierne til sikkerhed, eller på anden måde, direkte eller indirekte, overdrage aktier i Selskabet uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet. Lock-up aftalen vil ikke være gældende, såfremt der ikke sker tegning af minimumsbeløbet. Lock-up aftalen vedrører i alt aktier a nominelt DKK 0,25. Udbytte I henhold til aktieselskabslovens bestemmelser godkender generalforsamlingen udlodning af udbytte på baggrund af den godkendte årsrapport for det seneste regnskabsår. Generalforsamlingen kan ikke vedtage udlodning af højere udbytte end det af Selskabets Bestyrelse anbefalede. De Nye Aktier bærer fuld ret til udbytte, der deklareres eller betales af Selskabet, efter de Nye Aktier er udstedt og registreret i Værdipapircentralen, dvs. fra og med regnskabsåret Yderligere Aktier bærer ligeledes fuld ret til udbytte, der deklareres eller betales af Selskabet. Efter gældende regler tilbageholder danske selskaber normalt 28% udbytteskat, jf. afsnittet Skattemæssige forhold. Der forventes ikke blive udbetalt udbytte for regnskabsåret Den midlertidige fondskode skal alene anvendes til tegning af Nye Aktier. De Nye Aktier forventes registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 21. februar 2007, såfremt der ikke sker lukning af Udbuddet inden den 14. februar 2007, hvorfor optagelsen af Selskabets samlede aktiekapital vil ske i én ISIN. Symbol på First North ENALYZ Risikofaktorer Der er risici forbundet med investering i de Nye Aktier og eventuelle Yderligere Aktier, som bør tages i betragtning inden der investeres i de Nye Aktier og eventuelle Yderligere Aktier. Investorer bør overveje disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i prospektet. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en mere omfattende beskrivelse af nedenstående risici, som bør overvejes ved en eventuel investering i de Udbudte Aktier. Risici i forbindelse med: fastholdelse af kundekreds. udviklingen i konkurrencesituationen. opkøb og integration af virksomheder. at kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. likviditeten i Aktierne kan være begrænset. Stemmeret Hver Aktie a DKK 0,25 pr. stk. giver ret til én stemme på Enalyzers generalforsamlinger. Beskatning Der henvises til afsnittet Skattemæssige forhold for en beskrivelse af udbytteskat samt visse andre skattemæssige forhold, der er relevante for investorer, der overvejer at købe de Udbudte Aktier. Finansielle oplysninger De finansielle oplysninger i nedenstående gennemgang er udarbejdet med udgangspunkt i de foreliggende reviderede årsrapporter for Selskabet. Nedenstående bør læses i sammenhæng med afsnittene Ledelsens gennemgang af finansielle forhold 2000/ og Regnskabsoplysninger. Hallerup, Statsautoriserede revisorer har været generalforsamlingsvalgt revisor for Selskabet for regnskabsårene 2000/ Anvendelse af Provenu Der henvises til afsnittet Anvendelse af provenu. Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er generalforsamlingsvalgt revisor for Selskabet. ISIN/Fondskode Eksisterende Aktier: DK Nye Aktier (midlertidig fondskode): DK INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 13

14 Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2000/01*) ***) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat **) Personaleomkostninger Eksterne omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger på anlægsaktiver Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat *) Årsrapporten for 2000/01 indeholder 14 måneder **) Nettoomsætning samt direkte omkostninger er sammendraget til bruttoresultat i de officielle årsrapporter og fremgår således ikke heraf. ***) Årsrapporten for 2006 er godkendt på et bestyrelsesmøde den 18. januar 2007 og forventes godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den 26 januar INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 14

15 Balance Aktiver 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec ***) (1.000 kr.) Rettigheder Systemudvikling Immaterielle anlægsaktiver Driftsmateriel IT-udstyr Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 15

16 Balance Passiver 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec ***) (1.000 kr.) Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtaget forudbetalinger Gæld til nærtstående parter Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 16

17 Pengestrømsopgørelse *) Urevideret Urevideret Urevideret (1.000 kr.) Resultat før skat Reguleringer: Årets regnskabsmæssige afskrivninger Kursregulering værdipapirer Ændring i tilgodehavender Ændring i værdipapirer Ændring i periodeafgrænsningsposter ***) Ændring i leverandørgæld Ændring i forudbetalinger ***) Ændring i anden gæld Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i anlægsaktiver Køb af immaterielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Egen finansiering Kapitaludvidelse Ændring i mellemværende med nærtstående parter Fremmed finansiering Optagelse af lån Ændring i kortfristede driftskreditter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets ændring i likvider Likvider 1. januar **) Likvider 31. december Gennemsnitligt antal medarbejdere *) Pengestrømsopgørelser for 2004, 2005 og 2006 indgår i de officielle reviderede årsrapporter. Pengestrømsopgørelser for årene 2000/01 til 2003 er udledt på baggrund af de officielle årsrapporter. **) Fra og med 2005 er kortfristet bankgæld i pengestrømsopgørelsen medregnet ved opgørelsen af (netto) likvide beholdninger, hvorfor der opstår en difference mellem likvider ultimo 2004 og primo ***) Fra og med 2005 indgår ændringer i periodeafgrænsningsposter og forudbetalinger, hvilket er en konsekvens af reklassifikation af periodeafgænsningsposter og forudbetalinger fra henholdsvis posterne tilgodehavender og anden gæld. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 17

18 Nøgletal EBITDA-margin, % -160% 10% 12% 14% 8% 9% Aktiver/Egenkapital ultimo 1,23 2,05 2,24 1,77 1,93 2,15 Egenkapitalforrentning, % -9% 23% 32% 14% 21% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Seneste udvikling Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer i Selskabets finansielle eller handelsmæssige stilling siden udgangen af seneste regnskabsperiode. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 18

19 Risikofaktorer 4 INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH

20 Risikofaktorer Risikofaktorer Investorer, der tegner eller køber aktier i forbindelse med Udbuddet, påtager sig en betydelig risiko. Potentielle investorer bør ved overvejelse af en eventuel investering i Nye Aktier og eventuelle Yderligere Aktier omhyggeligt vurdere alle oplysninger i nærværende Prospekt, især nedenstående risici. Nedenstående risikofaktorer samt andre risici og usikkerhedsfaktorer, der omtales i nærværende Prospekt, kan have væsentlige negativ indvirkning på Selskabets aktiviteter, økonomiske situation, driftsresultat og fremtidsudsigter og kan forårsage et fald i værdien af de Udbudte Aktier, hvorved potentielle investorer vil kunne miste hele eller en del af deres investering. Nedenstående risici og usikkerhedsfaktorer er ikke udtømmende, og omfatter kun de risici og usikkerhedsfaktorer som Selskabets ledelse anser som de væsentligste. Yderligere risici og usikkerhedsfaktorer, som Selskabet ikke har kendskab til eller som i øjeblikket anses for uvæsentlige, kan blive væsentlige faktorer, der vil berøre Selskabet. De angivne risici og usikkerhedsfaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge. Risici forbundet med Selskabets virksomhed Vækst- og internationaliseringsstrategi Enalyzer har siden stiftelsen i 2000 oplevet en stærk omsætnings- og medarbejdervækst og er stadig i en udviklings- og vækstfase, hvilket ofte indebærer risici og usikkerheder. Selskabet er stadig i sin opbygningsperiode og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringer i konjunkturer og andre ude fra kommende forhold. Derfor kan der ikke gives sikkerhed for, at Selskabet vil kunne fortsætte den positive udvikling, ligesom den planlagte ekspansion på nye markeder og opkøb af virksomheder ligeledes indebærer nye risici. Salg af softwarelicenser Hidtil har salg af licenser til og support af Enalyzers softwareprodukter udgjort en betydelig andel af Selskabets omsætning. Selskabet forventer at udviklingen af nye produkter og funktionaliteter vil medføre at salget af licenser til dets softwareprodukter vil udgøre en væsentlig andel af omsætningen i fremtiden. Hvis nuværende eller fremtidige kunder ikke er tilfredse med Enalyzers softwareløsninger, vil Selskabets aktiviteter og driftsresultat kunne blive negativt påvirket. Personale Selskabets succes er afhængig af Selskabets evne til at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere, som især har økonomiske, it- og salgsmæssige kompetencer. Der er hård konkurrence om at tiltrække kvalificeret personale, herunder ledende medarbejdere, og Selskabet er måske ikke i stand til at tiltrække og fastholde sådanne medarbejdere i fremtiden. Der er stor konkurrence blandt nordiske it-selskaber om at tiltrække ledere og personale med økonomiske, it- og salgsmæssige kompetencer og erfaring. Såfremt Selskabet ikke er i stand til at tiltrække og fastholde kvalificeret personale kan det få en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets konkurrenceevne. Markedsrisici Konkurrence Selskabet opererer i et marked, hvor de vigtigste konkurrenceparametre blandt andet er fleksibilitet og nytænkning i softwareløsningerne samt kvalitet i de konsulentydelser, der leveres før, under og efter kundens spørgeskemaundersøgelser. Hvis Selskabet ikke er i stand til eller opfattes som ikke værende i stand til at konkurrere effektivt som følge af en eller flere af disse faktorer, kan det få en negativ indvirkning på Selskabets konkurrencedygtighed, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets forventede økonomiske stilling og driftsresultat. Selskabet kan på fremtidens internationale marked forvente konkurrence fra internationale virksomheder, herunder andre software- og konsulentvirksomheder, som opererer på det globale marked og således har gennemført den internationaliseringsproces som Selskabet står overfor. Hvis internationale udbydere af CRM/ERP-systemer med væsentligt flere ressourcer, f.eks. inden for udvikling, markedsføring, finansiering og ledelse, kommer ind på eller fokuserer på at komme ind på dette marked, kan det endvidere få indvirkning på Selskabets evne til at tiltrække nye eller fastholde eksisterende kunder. Opkøb og integration af virksomheder En væsentlig del af Enalyzers vækststrategi forventes gennemført gennem M&A-aktiviteter med vægten på akkvisitioner. Sådanne akkvisitioner foretages ofte i konkurrence med andre virksomheder hvilket medfører risiko for at opkøb ikke kan gennemføres i den forventede tidsmæssige ramme. Endvidere kan akkvisitioner kræve større omkostninger, tidsforbrug og indsats end forventet. Eventuelle fremtidige opkøb kan således få negativ indflydelse på Selskabets forventede økonomiske stilling og driftsresultat. INTRODUKTION AF ENALYZER A/S PÅ FIRST NORTH 20

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE First North Meddelelse nr. 14, 29. februar 2008 Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Resume Enalyzer har i 2007 gennemført den første fase af sin European Leadership 2010

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere