Året i hovedtræk. A/S Øresund Årsrapport 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Året i hovedtræk. A/S Øresund Årsrapport 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006

2 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter 15 Ledelsens påtegning 37 De uafhængige revisorers påtegning 38 Bestyrelse og direktion 40 Finansiel ordbog 41

3 A/S Øresund Årsrapport 3 Året i hovedtræk Økonomi Resultatet af ordinær drift er på niveau med 2005, men renteomkostningerne er på grund af et højere renteniveau og stigende gæld øget med ca. 25 mio. kr. Resultatet før indregning af andel i fælles ledet virksomhed, finansielle værdireguleringer og skat udgør et underskud på 388 mio. kr., mens resultatet efter skat udgør et overskud på 489 mio. kr. Resultatet efter skat er påvirket af indtægtsførte værdireguleringer på 559 mio. kr., heraf 245 mio. kr. fra Øresundsbro Konsortiet og en indtægt på 251 mio. kr. vedrørende regulering af udskudt skat. Finans Årets økonomiske resultat betyder, at gælden i selskabet i årets løb er steget med ca. 315 mio. kr. Fra og med 2006 bygges langsigtede rentabilitetsberegninger på basis af en realrente på 3,5 pct. Det forventes herefter, at gælden for selskabet vil være tilbagebetalt i I Øresundsbro Konsortiet er resultatet før værdireguleringer forbedret med ca. 30 mio. kr. i forhold til mio. kr. er selskabets nettogæld steget med i 2006, der ved udgangen af 2006 var på 9,4 mia. kr.

4 4 Årsrapport A/S Øresund Økonomi Resultatmæssigt har 2006 været på niveau med Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udgør således et underskud på 388 mio. kr. Driftsindtægterne udgør 91 mio. kr. og består af vederlag fra Banedanmark for brug af jernbaneforbindelsen. Driftsomkostningerne udgør ca. 23 mio. kr. Renteomkostningerne har i 2006 været påvirket af et stigende renteniveau, og udgør 410 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. større end i Finansielle værdireguleringer udgør i 2006 en indtægt på 435 mio. kr. Værdireguleringen består dels af valutakursreguleringer på netto 3 mio. kr., dels af dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og passiver på i alt 432 mio. kr. Dagsværdireguleringen er en regnskabsteknisk post, der ikke påvirker tilbagebetalingstiden for selskabets gæld. Resultatandelen for Øresundsbro Konsortiet udgør en indtægt på 285 mio. kr. hvori er indeholdt dagsværdireguleringer på i alt 341 mio. kr. Resultatet før dagsværdireguleringer er ca. 30 mio. kr. bedre end i 2005 og er påvirket af en stigning i trafikindtægter på knap 13 pct., og en modsvarende knap så stor stigning i renteudgifterne. Skat af årets resultat udgør en omkostning på 93 mio. kr. Hertil kommer en indtægt vedrørende en regulering af udskudt skat på 251 mio. kr. Reguleringen kan henføres til, at optjente skattemæssige underskud under de givne økonomiske forudsætninger nu viser sig fuldt ud at kunne udnyttes inden for de givne tidsfrister for fremførsel af underskud. På denne baggrund indtægtsføres 251 mio. kr., som hidtil ikke har været aktiveret. Resultat efter skat udgør et overskud på 489 mio. kr. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat er på niveau med det forventede resultat for året, som oplyst i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september retableret inden for en tidshorisont på 33 år, regnet fra ultimo De fremtidige driftsresultater er estimeret på grundlag af Transport- og Energiministeriets fastlagte vederlag fra Banedanmark for anvendelsen af jernbaneforbindelsen samt på grundlag af trafikprognoser for Øresundsbro Konsortiet, som indregnes med 50 pct. svarende til ejerandelen. Det skal bemærkes, at den danske stat i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S for datterselskabet A/S Øresund mod en garantiprovision på 0,15 pct. yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låneoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser. Øresundsbro Konsortiets gæld garanteres solidarisk af den danske og den svenske stat. Pengestrømme fra driften udgør 47 mio. kr., hvilket er ca. 78 mio. kr. mindre end i Det er primært forskydning i tilgodehavender og leverandørgæld, der er årsag til faldet. Pengestrømme til investering udgør ca. 0,5 mio. kr. som følge af anskaffelse af materielle aktiver. Det frie cashflow fremkommer på basis af drift fratrukket anlægsinvesteringer og udtrykker selskabets evne til at generere likviditet til finansiering af rente og afdrag på selskabets gældsforpligtelser. Under finansieringsaktiviteter indgår låneoptagelse, renteomkostninger og afdrag på gældsforpligtelsen, som netto udgør en omkostning på mio. kr. Renteomkostninger dækkes primært ved optagelse af lån. Samlet er selskabets likvide midler reduceret med mio. kr., således at de likvide beholdninger ultimo 2006 udgør 76 mio. kr. Egenkapitalen er pr. 31. december 2006 negativ med mio. kr. Selskabets negative egenkapital forventes øget i en længere årrække. På baggrund af de estimerede driftsresultater for selskabet samt Øresundsbro Konsortiet forventes egenkapitalen

5 A/S Øresund Årsrapport 5 Finans Gældsudviklingen i 2006 har været som forventet. Når der ses bort fra dagsværdireguleringen, er nettogælden samlet set steget med ca. 315 mio. kr. i har som forventet været præget af stigende renter. De korte renter er steget med ca. 1,2 pct., mens de lange renter er steget ca. 0,8 pct. Rentestigningen har resulteret i realiserede renteomkostninger over niveauet for Samtidig betyder de stigende renter, at dagsværdireguleringen er positiv og dermed medvirkende til et væsentligt forbedret resultat. Selvom dagsværdireguleringen er en regnskabsteknisk post betyder det positive resultat, at tidligere års skattemæssige underskud kan udnyttes. Som følge heraf er dagsværdireguleringen med til at forbedre det skattemæssige resultat for koncernen. 9,4 mia. kr. var nettogælden for selskabet ved udgangen af Rentabilitet Investeringen i Øresundsforbindelsens landanlæg tilbagebetales dels ved en betaling fra Banedanmark for råderetten over Øresundsbanen, dels ved en udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet, hvor selskabet ejer 50 pct. Endvidere vil selskabet som følge af sambeskatningen med koncernens øvrige selskaber opnå en likviditetsfordel. Det økonomiske resultat i Øresundsbro Konsortiet betyder, at selskabet forventes at kunne udbetale udbytte 3 år tidligere end hidtil forventet, dvs. omkring Samlet set betyder de positive resultater i såvel A/S Storebælt, som i Øresundsbro Konsortiet, at den forventede tilbagebetalingstid for selskabet nu kan beregnes til 49 år efter åbningen, altså i Selskabet er dog forsat meget følsomt over for ændringer i økonomien i de to ovennævnte selskaber. Nedenfor ses den forventede udvikling i selskabets gæld. Gældsudvikling Finansstrategi Målsætningen er at føre en aktiv og samlet finansforvaltning, der minimerer de langsigtede finansomkostninger under hensyn til finansielle risici. Blandt andet minimeres de finansielle risici ved kun at have eksponering i DKK og EUR, mens optimering af låneporteføljen opnås ved brug af swaps og øvrige finansielle instrumenter. 1,000-2,000-5,000-8, Selskabet har i 2006 udelukkende optaget lån gennem genudlån via Nationalbanken, idet disse lån har været de mest gunstige gennem hele året. -11,000-14,000 Selskabet har over de sidste par år dels øget den gennemsnitlige løbetid (dvs. varighed) af porteføljen, dels opbygget en realrenteeksponering af på 33 pct. Som følge heraf er følsomheden over for fremtidige rentestigninger reduceret væsentligt. Endvidere har selskabet over de senere år afdækket en del af den variabelt forrentede andel af gælden ved køb af caps, hvor der lægges et loft over den rente, som selskabet kan komme til at betale på den variabelt forrentede del af gælden. -17,000 Finansielle nøgletal 2006 Kroner Pct. p.a. Låntagning ,8 mia. - heraf genudlån 1,8 mia. Samlet bruttogæld (dagsværdi) 9,5 mia. Nettogæld (dagsværdi) 9,4 mia. Renteomkostninger -384 mio. 4,1 Værdiregulering 435 mio. -4,8 Samlet finansomkostning 51 mio. -0,7

6 6 Årsrapport A/S Øresund Begivenheder efter statusdagen Skatteministeriet har den 1. februar 2007 fremlagt forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om en generel nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 28 til 22 pct. og beskæring af fradragsretten for renteomkostninger. Gennemføres lovforslaget i den nu kendte udformning, vil det have konsekvenser, dels for værdiansættelsen af koncernens skatteaktiver, dels generelt i form af forlængede tilbagebetalingstider for selskabernes gæld. Ved en nedsættelse af selskabsskattesatsen til 22 pct. vil selskabets samlede skatteaktiver pr. 31. december 2006 skulle nedskrives med ca. 240 mio. kr. til ca. 890 mio. kr. Effekten ved en samtidig nedsættelse af selskabsskattesatsen og en reduktion af fradragsretten for renteomkostninger vurderes at medføre en forøgelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med 1 år. Forventninger til 2007 Det kommende år forventes en fortsat positiv økonomisk udvikling i Danmark med en stabil vækst og en lav inflation. Den økonomiske vækst forventes dog gradvis afdæmpet blandt andet som følge af fortsat stigende pengemarkedsrenter og et presset arbejdsmarked. For selskabet forventes resultatet før finansielle værdireguleringer og skat at udgøre et underskud på ca. 450 mio. kr. Hertil kommer andel af underskud på ca. 60 mio. kr. fra Øresundsbro Konsortiet. Driftsindtægter, driftsomkostninger og afskrivninger forventes på niveau med Renteniveauet forventes at stige som følge af fortsat stigende korte renter. Netto renteomkostningerne forventes i 2007 at stige med 40 mio. kr. til i alt 425 mio. kr. I budgettet er ikke indeholdt finansielle værdireguleringer. Resultatet efter skat forventes at udgøre et underskud på ca. 350 mio. kr.

7 A/S Øresund Årsrapport 7 Vej Øresundsmotorvejen er koncernens mest trafikerede vejstrækning. Den kraftige vækst i Ørestaden, aktiviterne i lufthavnen og den stigende trafik over Øresundsbron er blandt årsagerne til, at trafikvæksten på Øresundsmotorvejen i 2006 var på ca. 6 pct. På de travleste dage passerer godt biler pr. døgn på den mest trafikerede del af strækningen. Der er ingen indtægter i forbindelse med driften af vejen, og der ventes først udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet fra Hovedtal, t.kr. Driftsindtægter Driftsomkostninger Vej Jernbane Selskabet modtager som ejer vederlag fra Banedanmark for brugen af jernbanen på Øresund landanlæg. Derudover har selskabet ingen forpligtelser hvad angår drift og vedligehold af denne jernbanestrækning, der varetages af Banedanmark. Hovedtal, t.kr. Jernbane Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering Trafikstigning i pct Øresundsbron 16,2% 15,1% Trafik pr. døgn på Øresundsmotorvejen Vest for Englandsvej Øst for Englandsvej

8 8 Årsrapport A/S Øresund Øresundsbro Konsortiet Vejtrafikken på Øresundsbron voksede i 2006 med 16 pct. til gennemsnitlig ca køretøjer i døgnet. Også jernbanetrafikken over Øresund steg kraftigt, og i årets løb steg persontrafikken med tog for første gang hurtigere end vejtrafikken. Antallet af togpassagerer steg med 17 pct. til 7,8 millioner. Yderligere detaljer om Øresundsbron findes i Øresundsbro Konsortiets årsrapport eller på Selskabet ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron. På baggrund af trafikudviklingen på Øresundsbron har Øresundsbro Konsortiet revideret den trafikprognose, der ligger til grund for virksomhedens langsigtede økonomiske beregninger. Hovedtal, t.kr Den nye prognose betyder, at den forventede tilbagebetalingstid for Øresundsbro Konsortiets gæld reduceres fra 35 til 33 år, regnet fra broens indvielse i Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Resultat før dagsværdiregulering Koncernens resultatandel

9 A/S Øresund Årsrapport 9 Hoved- og nøgletal Hovedtal, mio. kr Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster før værdiregulering Resultat før værdiregulering Værdireguleringer netto Resultat fra fælles ledet virksomhed (Øresundsbro Konsortiet) * Resultat før skat Skat Årets resultat Anlægsinvestering Obligations- og banklån Nettogæld (dagsværdi) Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (ordinær drift) -16,3-6,2-15,8-7,8-5,4 Afkastningsgrad (ordinær drift) -0,2-0,1-0,1-0,1 0,0 Anlæggenes afkast (ordinær drift) -0,2-0,1-0,2-0,1-0,1 Anm.: Hoved- og nøgletal for er ikke tilpasset den i 2005 ændrede regnskabspraksis. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber i note 2 Anvendt regnskabspraksis. * I resultat fra Øresundsbro Konsortiet indgår i 2006 en indtægt på 341 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et underskud på 56 mio. kr.

10 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2006 (1.000 DKK) Note Indtægter Driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger 6 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle aktiver Omkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Værdiregulering, netto Finansielle poster i alt Resultat før indregning af andel af resultat i fælles ledet virksomhed og skat Resultatandel i fælles ledet virksomhed Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudet på 488,9 mio. kr. foreslås overført til næste år.

11 A/S Øresund Årsrapport 11 Balance 31. december 2006 (1.000 DKK) Aktiver Note Aktiver Langfristede aktiver Materielle aktiver 9 Vejanlæg Jernbaneanlæg Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver Udskudt skat Kapitalandele i fælles ledet virksomhed 0 0 Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Derivater Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

12 12 Årsrapport A/S Øresund Balance 31. december 2006 (1.000 DKK) Passiver Note Passiver Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 21 Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Derivater Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Egenkapital, hensættelser og gældsforpligtelser i alt Kontraktuelle forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Begivenheder efter statusdagen Noter uden henvisning

13 A/S Øresund Årsrapport 13 Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) Overført Aktiekapital resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december

14 14 Årsrapport A/S Øresund Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Reguleringer 9 10 Af- og nedskrivninger Resultat fælles ledet virksomhed Sambeskatningsbidrag Finansieringsomkostninger, netto Værdiregulering, netto Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet 9 Køb af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Frit cashflow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Lånoptagelse Nedbringelse af gældsforpligtelser Renteindtægter, modtaget Renteomkostninger, betalt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Periodens ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger sammensættes således: Likvide beholdninger Værdipapirer Likvide beholdninger i alt ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af regnskabet.

15 A/S Øresund Årsrapport 15 Note 1 Ændring i konsolidering I overensstemmelse med IAS 28 ændres metoden til indregning af Øresundsbro Konsortiet i selskabets Årsrapport. Tidligere blev Øresundsbro Konsortiet indregnet ved pro rata sammenlægning af ensartede poster linie for linie. Fra og med 2006 indregnes 50 pct. af Øresundsbro Konsortiets resultat som en særskilt linie i resultatopgørelsen. I balancen foretages der reservation under passiver pga. den negative egenkapital i Øresundsbro Konsortiet. Tallene fremgår af årsrapporten for Note 2 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til årrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt af Københavns Fondsbørs. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport I pengestrømsopgørelsen er pengestrømme fra finansieringsaktivitet tilpasset. Opgørelsen viser årets betalte og modtagne renter. Tidligere blev skyldige og tilgodehavende renter indregnet under hhv. renteomkostninger og renteindtægter. Årsrapporten er baseret på historiske anskaffelsesværdier, med undtagelse af derivater og andre finansielle instrumenter, finansielle aktiver og gæld vurderet til dagsværdi via resultatopgørelsen. Selskabet har valgt at anvende den såkaldte Fair Value Option i IFRS. Det betyder, at samtlige finansielle transaktioner lån, placeringer og derivater måles til dagsværdi, og at ændringer i dagsværdien indgår i resultatopgørelsen. Baggrunden for at vælge Fair Value Option er, at selskabet konsekvent anlægger en porteføljebetragtning i forbindelse med finansforvaltningen. Det betyder, at der i styringen af den finansielle markedsrisiko ikke skelnes mellem fx lån og derivater, men alene fokuseres på den samlede eksponering. Fair Value optionen er efter selskabets opfattelse det eneste af de under IFRS tilladte principper, der reflekterer denne anskuelse, idet de øvrige principper alle medfører uhensigtsmæssige asymmetrier mellem ellers identiske eksponeringer, afhængigt af om eksponeringen er etableret i form af lån eller ved anvendelse af derivater. Årsrapporten er aflagt i DKK. Alle beløb angives hvis intet andet er oplyst i tusinde danske kr. For at imødekomme regnskabslæseren er en del af de oplysninger, der kræves ifølge IFRS, også indeholdt i ledelsesberetningen. Ny regnskabsregulering I 2006 er følgende ajourførte IFRS-standarder trådt i kraft: IAS 19, IAS 21 og IAS 39. Ændringerne har ikke påvirket regnskabet for selskabet. Vigtigste regnskabspraksis Selskabets ledelse vurderer følgende anvendt regnskabspraksis som de vigtigste for selskabet: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med det er sandsynligt, at de tilfører selskabet økonomiske fordele. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen.

16 16 Årsrapport A/S Øresund Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi, indregnes i resultatopgørelsen. Tilbageførsler af beløb, der sker som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn, og som tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes tillige i resultatopgørelsen. Periodisering Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Konsolidering I regnskabet indregnes Øresundsbro Konsortiet som et associeret selskab i forhold til ejerandelen med 50 pct., idet der er tale om en fælles ledet virksomhed. Driftsindtægter Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i takt med at ydelserne leveres, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Nedskrivning af aktiver Materielle og finansielle aktiver testes for tab ved værdiforringelse, når der er indikation for at den regnskabsmæssige værdi muligvis ikke kan genindvindes. Et tab ved værdiforringelse indregnes med det beløb, hvormed aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, dvs. den højeste værdi af aktivets nettosalgspris eller nytteværdi. Nytteværdien opgøres til nutidsværdien af det forventede fremtidige cashflow med anvendelse af en diskonteringsfaktor før skat som afspejler markedets aktuelle afkastkrav. Med henblik på vurdering af værdiforringelse grupperes aktiverne i den mindste gruppe af aktiver, der frembringer selvstændige identificerbare pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen. Skat af årets resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Sund & Bælt koncernens selskaber. Datterselskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats og værdiregulering af udskudte skatteaktiver - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuel skat og udskudt skat Efter sambeskatningsreglerne afvikles datterselskabernes hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværender med tilknyttede virksomheder. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

17 A/S Øresund Årsrapport 17 Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Endvidere medtages realiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter samt opog nedskrivninger af finansielle aktiver og passiver opgjort til dagsværdi. Transaktioner med finansielle instrumenter bogføres på handelsdagen. Finansielle omkostninger til finansiering af aktiver under opførelse indregnes i kostprisen for aktiverne. Finansielle aktiver og forpligtelser Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå konsortiet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning på handelsdagen måles finansielle aktiver og forpligtelser til kostpris (det modtagne nettoprovenu) efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Uanset omfanget af rentesikring måles alle aktiver og forpligtelser til dagsværdi med løbende resultatføring af de tilknyttede værdireguleringer. Derivater indregnes og måles i balancen til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier indgår i hhv. finansielle aktiver og finansielle passiver, og modregning (netting) af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Dagsværdier for derivater opgøres på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Finansielle aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi, hvorved der sikres en symmetrisk behandling af lån og afledte finansielle instrumenter. Lån indregnes på optagelsestidspunktet til kostpris, der svarer til nutidsværdi af modtagne nettoprovenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Lån med forfald ud over 1 år indgår som langfristet gæld. Derivater anvendes aktivt til at styre den samlede gældsportefølje og regnskabsføres derfor i balancen under hhv. kortfristede aktiver eller passiver. Alle lån er klassificeret som finansielle aktiver og passiver indregnet i balancen og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdiregulering indregnes løbende i resultatopgørelsen. Dagsværdi for lån beregnes som nutidsværdi med den diskonteringsrente, der vurderes værende tilgængelig på balancedagen for selskabet som låntager. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagen og betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen på foregående balancedag regnskabsføres i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Valutakursomregning af finansielle aktiver og passiver indregnet i værdiregulering og valutakursomregning af debitorer, kreditorer med videre indgår i finansielle omkostninger. Øvrig regnskabspraksis Andre driftsomkostninger I andre driftsomkostninger indregnes omkostninger, der vedrører den tekniske, trafikale og kommercielle drift af anlæggene. Det omhandler bl.a. omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlæg, finansforvaltning og vederlag til moderselskab. Materielle aktiver Materielle aktiver indregnes i balancen som et aktiv, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Materielle aktiver er på tidspunktet for første indregning målt til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Efterfølgende måles aktiverne til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Værdien af vej- og jernbaneforbindelserne er i anlægsperioden opgjort efter følgende principper:

18 18 Årsrapport A/S Øresund Omkostninger til anlæggene baseret på indgåede aftaler og kontrakter er aktiveret direkte. Andre direkte eller indirekte omkostninger er aktiveret som værdi af eget arbejde. Nettofinansieringsomkostningerne er aktiveret som byggerenter. Væsentlige fremtidige enkeltstående udskiftninger/vedligeholdelsesarbejder betragtes som separate bestanddele og afskrives over den forventede brugstid. Løbende vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i takt med omkostningernes afholdelse. Afskrivninger Afskrivninger på vej- og jernbaneforbindelsen er påbegyndt i takt med, at byggeriet er afsluttet og anlæggene taget i brug. Anlæggene afskrives lineært over den forventede brugstid. For vejforbindelsen er der foretaget en opdeling af anlægget i bestanddele med ensartede brugstider: Den primære del af anlægget omfatter konstruktioner, som er konstrueret til en brugstid på mindst 100 år. Afskrivningsperioden for disse dele udgør derfor 100 år. Mekaniske installationer, autoværn og vejbelægninger afskrives over en brugstid på år. Programmer og elektriske installationer afskrives over en brugstid på år. Jernbaneforbindelsen afskrives over en brugstid på 100 år. Der er ikke foretaget en differentiering af afskrivningsperioden, da Banedanmark er økonomisk ansvarlig for dette anlægs vedligehold og for normale reinvesteringer. Øvrige aktiver optages til kostpris og afskrives som følger: Driftsmidler og inventar Bygninger til brug for drift 5 år 25 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen som en særskilt post. Afskrivningsmetode og brugstid revurderes årligt og ændres, hvis der er sket en væsentlig ændring i forhold eller forventninger. Ved ændring i afskrivningsperioden indregnes virkningen fremadrettet som en ændring i regnkabsmæssigt skøn. Scrapværdien er under hensyntagen til de forventede brugstider fastsat til 0 kr. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis omkostninger. Kapitalandele i fælles ledet virksomhed Kapitalandele i fælles ledet virksomhed måles i balancen efter equity metoden. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer, indregnes under omsætningsaktiver fra handelsdagen og måles til dagsværdi på balancedagen. Beholdninger af egne udstedte obligationer modregnes i tilsvarende udstedte, egne obligationslån. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab. Tilgodehavender omfatter også vedhængende renter vedrørende aktiver og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender måles til nutidsværdien af de beløb, der forventes modtaget. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, der indregnes under aktiver, omfatter betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger samt korte bankindeståender samt værdipapirer med en restløbetid på anskaffelsestidspunktet, under 3 måneder, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

19 A/S Øresund Årsrapport 19 Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for selskabet er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i posterne i årets resultatopgørelse. Selskabets pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvide reserver samt selskabets likvide reserver ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke likvide resultatposter, betalte finansielle poster, beregnede selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter de driftsrelaterede balanceposter under omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter låntagning, afdrag på gæld samt finansieringsposter, herunder ikke likvide reguleringer af selskabets finansielle aktiver og passiver, der indgår som særskilt post i pengestrømsopgørelsen. Uudnyttede kreditfaciliteter indgår ikke i pengestrømsopgørelsen. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad: Afkastningsgrad: Anlæggenes afkast: Resultat af ordinær drift fratrukket andre indtægter i procent af omsætningen. Resultat af ordinær drift fratrukket andre indtægter i procent af de samlede aktiver. Resultat af ordinær drift fratrukket andre indtægter i procent af investeringen i vej- og jernbaneforbindelser. Note 3 Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af af- og nedskrivninger af vej- og jernbaneanlæg og beregning af dagsværdi for visse finansielle aktiver og forpligtelser. Afskrivning af vej- og jernbaneforbindelser er baseret på en vurdering af anlægget i hovedbestanddele og deres brugstid. En forandring heri vil medføre en væsentlig påvirkning af resultatet, men har ingen betydning for pengestrømme og tilbagebetalingstiden. For visse finansielle aktiver og forpligtelser sker et skøn af forventet fremtidig inflation ved beregning af dagsværdi. Beregning af tilbagebetalingstid for gælden er et væsentligt skøn, se note 22 Rentabilitet. Ved beregning af relevante nøgletal og økonomiske forudsætninger har selskabet estimeret følgende væsentlige parametre der indgår i beregningerne: Tilbagebetalingstid: Realrenteforudsætninger Renteudvikling Trafikvækst Inflation Reinvesteringer Driftsomkostninger Nedskrivningsbehov (impairmenttest): Diskonteringsrente Trafikvækst Inflation Kapitalafkastkrav Terminalværdi Beta (aktivets risiko i forhold til generel markedsrisiko) Aktivitetsrisiko i forhold til generel markedsrisiko Driftsomkostninger

20 20 Årsrapport A/S Øresund Note 4 Segmentoplysninger Ifølge IAS 14 (IFRS) skal der gives oplysninger om indtægter, omkostninger, aktiver og passiver mm. pr. segment. En segmentopdeling af resultatopgørelse og balance foretages med henblik på opdeling af indtjening, indtjeningsgrundlag og risici. Det er selskabets vurdering, at der ikke kan foretages en sådan opdeling af selskabets resultatopgørelse og balance, idet en betydelig andel af de nævnte poster vedrører fællesaktiviteter, som ikke kan fordeles på segmenter. Ledelsen har i stedet vurderet, at en del af resultatopgørelsen kan opdeles i primære aktiviteter. Opdelingen er vist i ledelsesberetningen. Note 5 Driftsindtægter Indtægter fra jernbaneforbindelsen omfatter vederlag fra Banedanmark for benyttelse af jernbaneanlægget. Jernbanevederlaget fastsættes af Transport- og Energiministeren. Indtægter måles ekskl. moms og afgifter. Andre indtægter udgør primært indtægter for anvendelse af fiberoptik og salg af antennekapacitet. Specifikation af indtægter Indtægter fra jernbaneanlæg Andre indtægter Indtægter i alt Note 6 Andre driftsomkostninger Under andre driftsomkostninger indgår omkostninger, som vedrører drift og vedligeholdelse af anlæg, finansforvaltning samt vederlag til moderselskabet på 6 mio. kr. Revionshonorarer for 2006 specificeres således: Revision Andet KPMG C.Jespersen Grant Thornton Revionshonorarer i alt Revionshonorarer for 2005 specificeres således: Revision Andet KPMG C.Jespersen Grant Thornton Revionshonorarer i alt Note 7 Personaleomkostninger Ud over direktionen er der ingen ansatte i selskabet. Direktion og bestyrelse modtager vederlag i Sund & Bælt Holding A/S, som betales via administrationsgebyr.

21 A/S Øresund Årsrapport 21 Note 8 Skat Aktuel skat (sambeskatningsbidrag) Udskudt skat Skat i alt Skat af årets resultat sammensættes således: Beregnet 28 pct. skat af årets resultat Ændret skatteprocent fra 30 pct. til 28 pct Værdiregulering af udskudt skatteaktiv Andre reguleringer I alt Effektiv skatteprocent -47,9 pct. 59,8 pct. Note 9 Vejanlæg Vejanlæg afskrives lineært over den forventede brugstid. Der er foretaget opdeling af anlægget i bestanddele med forskellig brugstid. Fordelingen er foretaget efter følgende principper: Den primære del af anlægget omfatter konstruktioner, som er konstrueret til en brugstid på mindst 100 år. Afskrivningsperioden for disse dele udgør derfor 100 år. Mekaniske installationer, autoværn og vejbelægninger afskrives over en brugstid på år. Programmer og elektriske installationer afskrives over en brugstid på år. Direkte Finansieaktiverede Værdi ringsomomkost- af eget kostninger ninger arbejde (netto) I alt 2006 I alt 2005 Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang Modtagne erstatninger Året afgang Anskaffelsesværdi ultimo Afskrivninger primo Årets tilgang Afskrivninger ultimo Saldo ultimo

22 22 Årsrapport A/S Øresund Note 10 Jernbaneanlæg Jernbaneanlæg afskrives lineært over den forventede brugstid på 100 år. Direkte Finansieaktiverede Værdi ringsomomkost- af eget kostninger ninger arbejde (netto) I alt 2006 I alt 2005 Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang Året afgang Anskaffelsesværdi ultimo Afskrivninger primo Årets tilgang Afskrivninger ultimo Saldo ultimo Note 11 Kapitalandele Øresundsbro Konsortiet Øresundsbro Konsortiet har hjemsted Vester Søgade 10 og Kalkbrottsgatan 141, Box 4278, SE Malmö, Sverige. Aktiver udgør 20,7 mia. kr., og egenkapitalen er negativ med mio. kr. ultimo Værdi af kapitalandele primo Andel af årets resultat Kapitalandele ultimo Overført til hensættelser primo Årets overførsel Overført til hensættelser ultimo Værdi af kapitalandele ultimo 0 0 Årets resultat i Øresundsbro Konsortiet udgør et overskud på 569 mio. kr. Hovedtal fra fælles ledet virksomhed (mio. kr.) Kortfristede aktiver Langfristede aktiver Egenkapital Kortfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser Driftsindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Finansielle poster Værdiregulering Resultat

23 A/S Øresund Årsrapport 23 Note 12 Udskudt skat Saldo primo Årets udskudte skat Ændret skatteprocent fra 30 pct. til 28 pct Værdiregulering af udskudt skatteaktiv Andre reguleringer Saldo ultimo Udskudt skat vedrører: Materielle aktiver Hensatte forpligtelser Skattemæssige underskud I alt Værdiregulering af udskudt skatteaktiv I alt Forskelle i årest løb Indregnet i årets Indregnet i årets Primo resultat Ultimo resultat Ultimo Aktiver Hensatte forpligtelser Opsparede underskud I alt Værdiregulering af skattemæssige underskud I alt Som følge af regnskabsmæssig aktivering af finansieringsomkostningerne i anlægsperioden er den regnskabsmæssige værdi af vej- og jernbaneforbindelser højere end den skattemæssige værdi. I henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S gælder specielle underskudsfremførselsregler for selskabet forårsaget af de lange anlægsperioder. Fremførselsreglerne medfører, at selskabet ikke kommer til at svare skat i en årrække.

24 24 Årsrapport A/S Øresund Note 13 Finansielle poster Finansielle indtægter og finansielle omkostninger omfatter udelukkende den nominelle rente, hvorimod overkurser og underkurser indgår i værdireguleringen. Værdireguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster og tab ved dagsværdiregulering for poster der vurderes til dagsværdi over resultatopgørelsen inklusive realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og derivater. Beregning af dagsværdi sker ved tilbagediskontering af fremtidige cashflow for samtlige finansielle aktiver og passiver Finansielle indtægter Renteindtægter, værdipapirer, banker m.v Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger, lån Renteindtægter, finansielle instrumenter Øvrige finansielle poster, netto Finansielle omkostninger i alt Nettofinansieringsomkostninger Værdireguleringer, netto - Værdipapirer Lån Valuta- og renteswaps Renteoptioner Valutaoptioner Værdireguleringer netto Finansielle poster i alt I renteomkostninger, lån indgår provision til den danske stat med 13,4 mio. kr. (16,1 mio. kr. i 2005). Selskabet indregner finansielle aktiver og forpligtigelser til dagsværdi gennem resultatet, og det indebærer, at nettofinansieringsomkostningerne opgøres på baggrund af de periodiserende kuponrenter samt kendte inflationsopskrivninger, mens amortisering af over-/underkurser og præmier samt fremtidige inflationsopskrivninger implicit indgår i opgørelsen af værdireguleringer. I opgørelsen af de løbende nettorenteomkostninger forbundet med finansiering af broen er det hensigtsmæssigt at skelne mellem omkostninger, der har en likviditetsmæssig påvirkning af resultatet samt finansielle omkostninger, der indregnes som værdireguleringer afledt af udviklingen i de generelle markedsrenter. I noten reformuleres de finansielle poster i resultatopgørelsen, og over-/underkurser samt præmier indregnes her på baggrund af amortiseret kost princippet. Amortiseringen bliver henregnet til periodens nettofinansieringsomkostninger, og periodens værdireguleringer opdeles i realiserede og urealiserede værdireguleringer. De samlede finansielle poster er uforandret sammenholdt med resultatopgørelsen, men fordelingen mellem de anførte resultatposter er ændret.

25 A/S Øresund Årsrapport 25 Reformulering af de finansielle poster (mio. kr.) Nettofinansieringsomkostninger jf. resultatopgørelse -384,6-372,0 Amortisering af over-/underkurser mv. 24,1 24,5 Justeret nettofinansieringsomkostninger 24,1-360,5 24,5-347,5 Terminstillæg 1,9 0,0 Værdireguleringer valuta 3,8-13,4 Amortisering af valutaoptionspræmier 1,1 0,0 Justeret nettofinansieringsomkostninger inkl. valuta 6,8-353,7-13,4-360,9 Værdireguleringer realiseret 29,0 35,1 Total justeret nettofinansieringsomkostning 29,0-324,7 35,1-325,8 Værdireguleringer netto jf. resultatopgørelse 435,3-159,6 Justeringer -59,9-46,2 Justeret værdireguleringer netto -59,9 375,4-46,2-205,8 Finansielle poster i alt 50,8-531,6 Note 14 Tilgodehavender Den bogførte værdi af tilgodehavender repræsenterer den forventede realiserbare værdi Fra salg og tjenesteydelser Virksomhedsdeltagere Vedhængende renter finansielle instrumenter (se note 20) Andre tilgodehavender I alt Vedhængende renter: Renteswaps Valutaswaps Deposits og værdipapirer Vedhængende renter i alt

26 26 Årsrapport A/S Øresund Note 15 Derivater Finansielle aktiver og passiver til dagsværdi er indregnet i resultatopgørelsen Aktiver Passiver Aktiver Passiver Renteswaps Valutaswaps Renteoptioner Derivater i alt Note 16 Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger Periodeafgrænsningsposter i alt Note 17 Likvide beholdninger Likvide beholdninger Værdipapirer, løbetid under 3 måneder Likvide beholdninger i alt Effektiv rente, pct. (årsgennemsnit) 3,48 2,52 Note 18 Aktiekapital Hele aktiekapitalen ejes af Sund & Bælt Holding A/S, som er 100 % ejet af den danske stat. Selskabet indgår i koncernregnskabet for Sund & Bælt Holding A/S. Aktiekapitalen omfatter i selskabet stk. á nominelt kr Aktiekapitalen er uændret siden stk. á nominelt kr Aktiekapital i alt Note 19 Overført resultat Overført resultat primo Årets resultat Overført resultat ultimo

27 A/S Øresund Årsrapport 27 Note 20 Nettogæld Øvrige Netto- Nettogæld fordelt på valuta EUR DKK valutaer gæld Likvide beholdninger Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Valuta- og renteswaps Renteoptioner Periodiserede renter Provision (indgår i note 23) I alt (note 14, 15, 17, 20, 23) Øvrige valutaer udgøres af: JPY USD NOK GBP I alt Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Valuta- og renteswaps Periodiserede renter I alt Ovenstående poster indgår i følgende regnskabsposter: Derivater, Derivater, aktiver passiver I alt Valuta- og renteswaps Renteoptioner I alt (note 15) Tilgode- Anden Periodiserede renter havender gæld I alt Lån Valuta- og renteswaps Deposits og værdipapirer I alt (note 14, 23) Nettogælden er mio. kr. opgjort til nominelle hovedstole, og der er således en akkumuleret forskel på 276 mio. kr. i forhold til nettogælden opgjort til dagsværdi, og det afspejler forskel mellem dagsværdien og den kontraktlige forpligtigelse ved udløb. Indregning af finansielle forpligtigelser til dagsværdi har ikke i løbet af året (eller opgjort akkumuleret) været påvirket af ændringer i selskabets kreditværdighed, der som følge af garantien fra den danske stat har opretholdt en høj kreditværdighed.

28 28 Årsrapport A/S Øresund Note 21 Finansiel risikostyring Finansiering Finansforvaltningen i selskabet sker inden for rammer, fastsat af selskabets bestyrelse samt retningslinier fra Finansministeriet. Bestyrelsen fastlægger dels en overordnet finanspolicy og dels en årlig finansstrategi, der bl.a. regulerer det enkelte års låneoptagelse og sætter rammer for selskabets valuta- og renteeksponering. Den overordnede målsætning for finansforvaltningen er at opnå de lavest mulige finansomkostninger for projektet over hele dets brugstid under hensynstagen til et acceptabelt og af bestyrelsen anerkendt risikoniveau. Selskabet er underlagt de samme typer af finansielle risici som andre virksomheder, men har som følge af projektets karakter en meget lang tidshorisont. Det betyder, at finansomkostninger og finansielle risici vurderes i et langsigtet perspektiv, hvorimod kortsigtede resultatudsving tillægges mindre betydning. I det følgende beskrives selskabets låntagning i 2006 samt de væsentligste finansielle risici. Låntagning Alle lån og øvrige finansielle instrumenter, der anvendes af selskabet, er garanteret af den danske stat. Det betyder, at selskabet generelt kan opnå vilkår i kapitalmarkedet, der er sammenlignelige med statens vilkår, også selvom selskabet ikke har en selvstændig kreditvurdering fra de internationale kreditvurderingsbureauer. Herudover har selskabet siden 2002 haft mulighed for at optage genudlån i Nationalbanken. Herved forstås et direkte lån fra Nationalbanken på vegne af staten til selskabet, baseret på en konkret statsobligation og med samme vilkår som obligationen sælges til i markedet. Den relative fordelagtighed af genudlån i forhold til selskabets øvrige lånemuligheder på de internationale kapitalmarkeder hænger tæt sammen med det såkaldte swapspænd, der udtrykker forskellen mellem renten på statsobligationer og renten i swapmarkedet med samme restløbetid. Igennem hele 2006 har swapspændet medført, at det har været særdeles attraktivt at optage genudlån i Nationalbanken, og hele lånebehovet i 2006 på 1,8 mia. kr. er dækket med denne finansieringskilde. Det er en væsentlig del af selskabets finansielle strategi at være så fleksibel som mulig, for at kunne udnytte udviklingen på kapitalmarkederne. For alle lånetyper gælder imidlertid, at de skal opfylde en række betingelser for at kunne blive accepteret. Disse betingelser er dels et resultat af krav fra garanten, dels et resultat af interne krav. De anvendte lånetyper kan have et struktureret indhold, heriblandt indgår bl.a. lånetyper med mulighed for førtidig indfrielse, dual currency lån og constant maturity lån mv., men i henhold til retningslinierne fra garanten samt finanspolitikken så afdækkes sådanne lånetyper i sammenhæng med transaktionens indgåelse, således at sluteksponeringen altid er gængse og accepterede lånetyper. Selskabet har etableret et standardiseret MTN (Medium Term Note) låneprogram på det europæiske lånemarked med en samlet låneramme på 500 mio. USD, hvoraf 450 mio. USD er udnyttet, og der er således en ledig kreditramme på 50 mio. USD. Der indgår ikke særlige vilkår i lånedokumentationen. Selve låntagningen kan i visse tilfælde med fordel gennemføres i valutaer, hvor selskabet ikke kan have valutarisici, jf. nedenfor. I sådanne tilfælde omlægges lånene ved hjælp af swaps til de acceptable valutaer. Der er således ingen direkte sammenhæng mellem de oprindelige lånevalutaer og selskabets valutarisiko. Et væsentligt element i den finansielle styring er, at selskabet har en målsætning om at holde en likviditetsreserve på minimum 6 måneders likviditetsforbrug. Herved reduceres risikoen for at skulle optage lån på tidspunkter, hvor de generelle lånevilkår i kapitalmarkedet midlertidigt er ufavorable. Ved udgangen af 2006 var målsætningen m.h.t. likviditetsreserven opfyldt for selskabet. Omfanget af selskabets låntagning i det enkelte år bestemmes i høj grad af, hvor store afdrag der forfalder på tidligere optagne lån (refinansiering) samt driftspåvirkningen. I 2007 udgør refinansieringen omkring 1,8 mia. kr. brutto, men med indregning af driftslikviditeten er nettolånebehovet 2,1 mia. kr., foruden eventuelle ekstraordinære tilbagekøb af eksisterende lån. Finansielle risikoeksponeringer Selskabet er udsat for finansielle risikoeksponeringer, der relaterer sig til den løbende finansiering af broanlægget, herunder udstedelse af obligationsgæld og lån til kreditinstitutter, anvendelse af finansielle instrumenter, heriblandt derivatinstrumenter, placering af likvide midler til opbygning af likviditetsreserven, kundetilgodehavender og leverandørgæld. Risici relateret til disse finansielle risikoeksponeringer er primært:

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

A/S Øresund Årsrapport 2

A/S Øresund Årsrapport 2 Årsrapport 2007 A/S Øresund Årsrapport 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Ledelsens påtegning 41 De uafhængige

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

SUND & BÆLT HOLDING A/S. Kvartalsrapport Perioden 1. januar 31. marts 2005. CVR-nr. 15694688

SUND & BÆLT HOLDING A/S. Kvartalsrapport Perioden 1. januar 31. marts 2005. CVR-nr. 15694688 K V A R T A L S R A P P O R T SUND & BÆLT HOLDING A/S Kvartalsrapport Perioden 1. januar 2005 CVR-nr. 15694688 R E S U M E Sund & Bælt Holding A/S bestyrelse har i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland Innovation ApS

Frydenland Innovation ApS Frydenland Innovation ApS Frederiksberg C CVR nr. 32306586 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Ruben Kopp Pedersen dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 34 89 59 37 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr CVR-nr. 32 27 25 41 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.03.15 Rene Sindberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere