Referat fra bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th., 8200 Aarhus N Dato: 10. september 2015 Tid: Kl Deltagere Jens Elkjær (næstformand) Birthe Søndergaard Bent Wulff Jakobsen Fra IKAS Jesper Gad Christensen Carsten Engel Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th Aarhus N Dampfærgevej København Ø T: Deltager på video Vagn Nielsen (formand) Jakob Krogh Janet Samuel (suppl.) Christian Worm (suppl.) Marlene W. Würgler (suppl.) Afbud Christian Harsløf Erik Jylling Svend Hartling Søren Brostrøm Pkt. 552/15 Pkt. 553/15 Pkt. 554/15 Pkt. 555/15 Pkt. 556/15 Pkt. 557/15 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Fortsat akkreditering af privathospitaler, jf. aftale herom mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og -klinikker Orientering om status på samarbejdet med VIA University College om Kina projekt Lægevagt og DDKM - drøftelse af perspektiver og muligheder Ny lov om apotekervirksomhed - konsekvenser for DDKM på apoteksområdet Udfasning af offentlige sygehuse - økonomiske konsekvenser Pkt. 558/15 Budgetopfølgning pr og kvalitetsrapport 2. kvartal 2015 Pkt. 559/15 Pkt. 560/15 Pkt. 561/15 Pkt. 562/15 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2015 fra akkrediteringsnævnet LUKKET personalesag Gensidig orientering Eventuelt Den Danske Kvalitetsmodel

2 side 2 af 17 Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 553/15 Kommissorium for det rådgivende udvalg for sygehuse Bilag til pkt. 558/15 Bilag 1 - budgetopfølgning pr Bilag 2 - kvalitetsrapport 2. kvartal 2015 Bilag til pkt. 559/15 Kvalitetsrapport akkrediteringsnævn 1. og 2. kvartal 2015

3 Punkt 552/15: side 3 af 17 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Ingen

4 Punkt 553/15: side 4 af 17 Fortsat akkreditering af privathospitaler, jf. aftale herom mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og -klinikker IKAS er bekendt med, at Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og -klinikker er enige om, at der fortsat skal være et krav om akkreditering efter DDKM i kontrakter vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, indtil det kan afgøres, om en kommende model for de offentlige sygehuse også kan anvendes på det private område. IKAS planlægger derfor at kunne fortsætte akkrediteringen af disse sygehuse og klinikker i Det vil være naturligt at tilbyde akkreditering til alle privatejede hospitaler, der måtte ønske at benytte sig af dette. IKAS tilpasser størrelsen af sygehussurveyorkorpset til opgavens reducerede omfang (fra 47 sygehussurveyors ved udgangen af 2014 til ca fra 2016). Det forudsættes, at man stadig kan anvende en del af de surveyors, der er ansat på offentlige sygehuse. IKAS afklarer med Danske Regioner, om ordningen med, at surveyors ansat på offentlige sygehuse frikøbes i forbindelse med survey, kan for t- sætte. Det hidtidige rådgivende udvalg for sygehuse nedlægges. Der etableres intet fast udvalg til erstatning, men der kan ad hoc etableres konsultations- og arbejdsgrupper med inddragelse af relevante parter. Indstilling: IKAS tilrettelægger den fortsatte akkreditering af privathospitaler som ovenfor beskrevet. Bilag: Kommissorium for det rådgivende udvalg for sygehuse Beslutning: Indstillingen tiltrædes. IKAS afklarer den eventuelle fortsættelse af frikøbsordningen for sygehussurveyors med Danske Regioner. IKAS udarbejder i samarbejde med privathospitalernes brancheorganisation et tilpasset standardsæt for privathospitaler, som herefter forelægges bestyrelsen.

5 Punkt 554/15 side 5 af 17 Orientering af status på samarbejdet med VIA University College om Kina projekt Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 19. marts 2015, pkt. 536/15, at IKAS indgår en aftale med VIA University College om udvikling af et standardsæt til brug på plejehjem i Kina. Dette samarbejde er indledt. IKAS sendte inden sommerferien et udkast til en samarbejdsaftale frem til V IA. Der er i august afholdt et møde, hvor samarbejdsaftalen blev drøftet og behovet for yderligere afklaring blev identificeret. Status På nuværende tidspunkt er opstarttidspunktet for plejehjemmet lidt uvis t grundet stridigheder om en gravplads beliggende på jorden, hvor plejehjemmet skal opføres. Tidsplanen er indtil videre den, at der skal ligge et ISQua-godkendt standardsæt til VIA i marts Der er lagt et budget, der sikrer, at IKAS udgifter til udarbejdelse af standardsættet er fuldt dækket ind. Der planlægges med en temadag den 16. december 2015, hvor VIA s medarbejdere på projektet og IKAS mødes med det formål at få indkredset, hvilke områder, der skal udarbejdes akkrediteringssta n- darder for. Der blev på mødet i august drøftet flere udfordringer med at skulle anvende standarder i Kina. En udfordring er referencer til den kinesiske lovgivning. En anden udfordring er, at visse standarder kan f o- rekomme problematiske at håndtere i en kinesisk kontekst, hvor kultur/holdninger/erfaringer/praksis omkring fx borgerens ret til selvbestemmelse, medicin, pleje og hygiejne er anderledes end i Danmark. Det er en selvstændig udfordring, at beboerne på plejehjemmet vil flytte ind sammen med en slags personlig hjælper, der kommer til at håndtere opgaver i forhold til beboeren, som ansat personale normalt udfører på et dansk plejehjem, fx medicin. Alle områder, som standarderne skal adressere. Ophavsrettigheder Der udestår en drøftelse af, hvorvidt IKAS eller VIA har ophavsrettighederne til det udarbejdede standardsæt. VIA ønsker af forretningsmæssige årsager ikke, at andre end VIA frit kan anvende dette standardsæt. Det er tilsvarende afgørende for IKAS, at der ikke sker nogen form for begrænsning i vores muligheder for at arbejde med DDKM standarder. Indstilling: Til orientering Bilag: Ingen

6 side 6 af 17 Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen fremhæver, at indgåelsen af en aftale med VIA forudsætter, at IKAS bevarer rettighederne til det materiale, IKA S udarbejder.

7 Punkt 555/15: side 7 af 17 Lægevagt og DDKM - drøftelse af perspektiver og muligheder Ca. 10% af patientkontakterne til almen praksis skete i 2014 udenfor dagarbejdstid i vagtlægeordni n- gerne. For Region Hovedstadens vedkommende godkendte bestyrelsen den 5. december 2014, pkt. 525/14, igangsættelsen af et pilotprojekt, der indebar udvikling af en akkrediteringsmodel for Akuttelefonen 1813 samt efterfølgende gennemførelse af et pilotsurvey. Bestyrelsen besluttede endvidere, at erfari n- gerne fra pilotprojektet skulle bruges til at udvikle en akkrediteringsmodel til akkreditering af vagtl æ- geordningerne i de øvrige regioner. Akkrediteringsmodellen for Akuttelefonen 1813 omfattede seks standarder rettet mod specifikke yde l- ser hos Akuttelefonen samt et udpluk på 28 standarder fra henholdsvis 2. version af DDKM for det præhospitale område og 1. version af DDKM for almen praksis. De seks standarder rettet mod specifikke ydelser hos Akuttelefonen 1813 blev udviklet i et samarbejde med repræsentanter fra Den Pr æ- hospitale Virksomhed i Region Hovedstaden, herunder sektionsledere fra Akuttelefonen Standarderne blev kvalificeret på en række styregruppemøder med deltagelse af repræsentanter fra Den Præhospitale Virksomhed. Surveyet blev afviklet over to dage af to surveyors; En praktiserende læge fra Region Nordjylland med stor erfaring fra bl.a. lægevagtsarbejde og en erfaren ledende surveyor fra sygehusområdet. Surveyet blev afviklet sideløbende med det eksterne survey hos Den Præhospitale Virksomhed, hvilket var naturligt i og med, at Akuttelefonen 1813 er en integreret del af Den Præhospitale Virksomhed og er ledelsesmæssigt forankret i denne. Det primære fokus for surveyet var den sundhedsfaglige visitationsopgave, mens der kun i mindre grad blev fokuseret på sammenhængen til det øvrige sundhedsvæsen og den udkørende funktion. Surveyet beskæftigede sig ikke med konsultationsdelen, som man kender fra den klassiske vagtlægeordning, da denne ikke er indeholdt i ordningen Akuttelefonen Formålet med surveyet var ikke en samlet evaluering af konceptet Akuttelefonen 1813, og surveyet berørte derfor ikke problemstillinger såsom overinformation og dobbeltvisitering, som har været i fokus i flere evalueringer af konceptet. Erfaringer fra surveyet viste, at de seks standarder, der var udviklet specifikt til Akuttelefonen 1813, var brugbare i afdækningen af de specifikke ydelser hos Akuttelefonen Erfaringerne viste yderl i- gere, at udviklingen af en model for akkreditering af vagtlægeordninger i de øvrige regioner, bør have mere fokus på den sundhedsfaglige kvalitet og sammenhængen med det øvrige sundhedsvæsen, he r- under sammenhængen med akutmodtagelser og kommuner etc. Der bør ligeledes være mere fokus på konsultationsfunktionen og den udkørende funktion, indeholdt i ordningen. Det årlige antal kontakter til almen praksis i dagtiden ligger på ca. 36 mio., mens antallet af kontakter til vagtlægeordningerne i gennemsnit årligt ligger på ca. 4 mio. (2014)

8 side 8 af 17 Fra årsskiftet starter akkreditering af almen praksis og meget kan tale for, at den behandling, der udføres af de praktiserende læger i lægevagten, bør ske på baggrund af kvalitetskrav svarende til dem, der gælder i dagtiden. En sådan model vil i givet fald skulle tilpasses til de organisatoriske forhold i de enkelte regioner, ligesom de indhøstede erfaringer generelt vil skulle indtænkes. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsens drøftelse og stillingtagen, hvorvidt der skal igangsættes en proces med henblik på udvikling af en model for akkreditering af vagtlægeordningen i de øvrige regioner. Bilag: Ingen Beslutning: Danske Regioner gør opmærksom på, at der ikke er noget overenskomstmæssigt grundlag for at inddrage vagtlægeordningen i akkrediteringen på almen praksis området. Sagen stilles derfor i bero. Danske Regioner tager initiativet, hvis den på et senere tidspunkt måtte blive aktuel.

9 Punkt 556/15: side 9 af 17 Ny lov om apotekervirksomhed - konsekvenser for DDKM på apoteksområdet Pr. 1. juli 2015 er ændring af lov om apoteksvirksomhed trådt i kraft. Enkelte dele af loven træder dog først i kraft pr. 1.januar Den nye lov har følgende betydning for standardsættet og for gennemførelse af akkreditering på apoteksområdet. Ændringer i standardsættet Der er indikatorer, der ikke længere vurderes relevante, da de relaterer sig til elementer, der ikke længere er indeholdt i lovgivningen og ikke giver et kvalitetsløft at opretholde. Disse foreslås at udgå af standardsættet Der er krav i enkelte indikatorer, der bør ændres, således at disse kommer til at leve op til den målefrekvens, den nuværende lovgivning tilskriver Der bør tilføjes enkelte nye indikatorer, da lovgivningen indeholder nye elementer, fx en medicinsamtale, der vil være yderst relevant at få indskrevet i standardsættet Referencer i standarderne bør ændres i overensstemmelse med den nye lovgivning Generelt bør brugen af ordet apoteket ændres til apotekeren, således at der anvendes samme ordlyd som i lovgivningen Ordet leveringsgrad ændres til servicegrad, således at der anvendes samme betegnelse som i lovgivningen IKAS er i dialog med Sundhedsstyrelsen om tolkning af enkelte formuleringer i bekendtgørelserne. Når der er en afklaring på vores spørgsmål, kan dette medføre enkelte yderligere ændringer i standarderne. Overordnet drejer de foreslåede ændringer sig om mindre tilretninger. Tilretninger, der vil blive tydeligt markeret i standardsættet, ligesom der vil blive udarbejdet et rettelsesblad, hvor alle ændringer bliver synliggjorte. Det foreslås ligeledes at samle de indikatorer, der retter sig mod fastlæggelse og beskrivelse af, hvordan apoteket er kommet frem til deres servicemål. Indikatorerne er nuværende fordelt på flere sta n- darder, hvilket har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt. Indikatorerne foreslås samlet i standard Apotekets indretning, faciliteter, rengøring, tilgængelighed og sikkerhed. Ændringer i måden at gennemføre survey på I relation til gennemførelse af survey, medfører den nye lovgivning også en ændring. Som det har v æ- ret frem til 1. juli 2015, har et apotek højst haft en til to filialer. Surveyor har besøgt såvel hovedapoteket som filialerne. Meget få har haft to filialer og har derfor haft survey over to dage. Lovgivningen åbner nu op for, at der efter 1. juli 2015 kan oprettes filialer i en radius af 75 km fra hovedapoteket. Der kan oprettes op til syv filialer pr. hovedapotek. IKAS kan konstatere, at der i høj grad bliver åbnet nye filialer. Dette har betydning for gennemførelse af et survey. Vi har endnu ikke oplevet et apotek have mere end to filialer, (opretter et apotek 3 filialer, skal de ansætte yderligere en farmaceut).

10 side 10 af 17 I forbindelse med gennemførelse af et survey aflægger surveyor, ud over at være på hovedapoteket, ligeledes et besøg på filialen. Filialen er underlagt samme love og bekendtgørelser som hovedapoteket og borgeren skal opleve samme høje kvalitet i ydelserne på filialen som på hovedapoteket. Ved survey, hvor et apotek har to eller flere filialer, vil det ikke, inden for den økonomiske ramme, være muligt at besøge alle steder. Dette vil kræve, at der deltager flere surveyors på surveyet eller at survey forlænges, hvilket ligger ud over den økonomisk fastsatte ramme. IKAS har derfor følgende forslag til gennemførelse af survey på apoteker med to eller flere filialer: Har et apotek en nyoprettet- og en gammel filial, besøger surveyor den nye filial Har et apotek flere filialer, trækkes der lod om, hvilken filial, der besøges, og det meddeles hovedapoteket ugen inden survey, hvilken filial, surveyor besøger Når der prioriteres at komme på survey på den nye filial og ikke besøge den filial, der tidligere er akkrediteret, skyldes det, at vi antager, at forholdene der er i orden jf. apotekets tidligere akkreditering. I forbindelse med planlægning af survey på hovedapoteket, tilrettelægges surveyet således, at surveyor får mulighed for også at tale med personalet, der betjener filialerne. Herved får surveyor afdækket graden af implementering af DDKM på filialerne. Der kan eventuelt i forbindelse med gennemførelse af midtvejsbesøget aflægges besøg på en filial, der ikke fik besøg under det eksterne survey. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringer i standardsættet for apoteker som følge af lovæ n- dringer, samt samling af servicemål i standard og de foreslåede ændringer i forhold til at gå survey på apoteker med filialer. Bilag: Ingen Beslutning: Bestyrelsen t ilsluttede sig de foreslåede justeringer i standarder ne. Danmar ks Apoteke r- forening gør opmærksom på, at det kan blive aktuelt at tilføje en standard, der omhandler apotekerens lovpligtige tilsyn med sine filialer (fire gange årligt); man må dog afvente Sundhedsstyrelsens udmelding om, hvilke krav, der konkret stilles til disse tilsyn. For så vidt angår inddragelsen af filialer i survey ønsker både Sundheds- og Ældreministeriet og Danmar ks Apotekerforening at udv ælgelsen af filialer sker på baggrund af r isikoovervejelser. En model for dette udarbejdes af IKAS i dialog med ministeriet og DA; den forelægges på næste bestyrelsesmøde.

11 Punkt 557/15: side 11 af 17 Udfasning af offentlige sygehuse - økonomiske konsekvenser På mødet den 28. maj 2015, punkt 541/15, besluttede bestyrelsen, at IKAS på bestyrelsesmødet i september forelægger en beskrivelse af de økonomiske og normeringsmæssige konsekvenser af en udfa s- ning af DDKM for offentlige sygehuse. Konsekvenserne kan opdeles i besparelser som følge af bortfald af surveys, inkl. drift af korpset af sygehussurveyors, og i de afledte økonomiske og normeringsmæssige konsekvenser i IKAS. Bortfald af udgifter direkte forbundet med survey og surveyorne kan opgøres således: Offentlige sygehuse 2016 t.kr t.kr Surveyorhonorar Frikøb af surveyors hos sygehusafd Rejse og ophold i forbindelse med surveys Årlige udgifter til surveys t.kr. I alt t.kr. Uddannelse af surveyors til ledende surveyor Diverse kurser for surveyors Kompetenceudviklingsdage Årlige uddannelsesudgifter (minus personaleomkostninger) Besparelse offentlige sygehuse Beregningen er udtryk for de udgifter til surveys, der ville være, hvis der skulle gennemføres en tredje akkrediteringsrunde. Budgetoverslagsårene vil således kunne reduceres med disse beløb. En beregning af de normeringsmæssige og driftsøkonomiske konsekvenser i IKAS må baseres på opgørelser over, i hvilket omfang enkelte medarbejdere/funktioner har udført opgaver, der nu bortfalder. Personaleressourcer, der er medgået til projektledelse og drift af området offentlige sygehuse, sa mt til sagsbehandling og kvalitetssikring af rapporter, nævnsbehandling, planlægning af surveys, udda n- nelse af surveyors mv. kan opgøres til ca. to årsværk, svarende til ca. 1,1 mio. kr., årligt inkl. afledte driftsudgifter (rejser, kørsel, efteruddannelse, it-udstyr mv). Driften af DDKM rummer en række sekretariatsmæssige funktioner, der gælder samtlige sektorer. Det gælder eksempelvis bogholderiopgaver, it-support, budgetlægningsfunktioner, kommunikation, sekretæropgaver, løn- og personaleadministration mv. De væsentligste aktiviteter er fordelt således på sektorerne:

12 side 12 af 17 Offentlige sygehuse Privathospitaler Apoteker Kommuner Speciallæger (fra ) Almen praksis (fra ) Præhospital Antal kunder Antal surveys pr. år Opfølgnings surveys (besøg) (est.) 100 (est.) Akkrediteringsnævnet: Antal møder årligt 48 Antal sager årligt 200 og fra 1. januar Det kan være vanskeligt at opgøre den enkelte sektors ressourcetræk, idet de enkelte opgaver kun i et vist omfang er afhængige af kundens størrelse. Det er anslået, at offentlige sygehuses træk på sekretariatsfunktionerne/tværgående opgaver svarer til et årsværk, dvs. ca. 0,54 mio. kr. årligt. Der er ikke kalkuleret med reducerede udgifter til husleje, rengøring, lys/varme, idet disse ikke påvi r- kes. Udover de i tabellen viste udgiftsreduktioner i forbindelse med bortfald af surveyopgaven, vil der således være tale om permanente årlige reduktioner i IKAS i størrelsesordenen tre fuldtidsstillinger plus afledte udgifter, i alt 1,64 mio. kr. årligt. De samlede besparelser kan opgøres således: I alt (1.000 kr.) Surveyorrelaterede omkostninger I IKAS I alt (1.000 kr.) Udover disse konsekvenser direkte afledt af bortfaldet af opgaver på sygehusområdet, vil samtlige a k- tivitetsområder blive gennemgået i forbindelse med udarbejdelsen af budget for 2016 ( ), idet der på en række områder vil være tale om, at opgaverne fremover vil kunne løses med færre ressourcer, end tilfældet har været tidligere. Dette skyldes flere forhold, eksempelvis er en række manue l- le opgaver omlagt til it-baserede løsninger, ligesom en række store processer er blevet trimmet og optimeret.

13 side 13 af 17 Dette gælder eksempelvis håndteringen af de det store privathospitalsområde. Endvidere kan de re s- sourcer, der er afsat til udviklingsopgaver, fx i forbindelse med nye versioner af de store standardsæt, reduceres, idet opgaver vedrørende offentlige sygehuse bortfalder, ligesom kommunikationsopgaven i forbindelse med DDKM generelt kan reduceres som konsekvens af den ændrede strategi for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet. Indstilling: Til bestyrelsens orientering/drøftelse. Bilag: Ingen Beslutning: Bestyrelsen tager redegørelsen om de marginale konsekvenser af bortfaldet af akkredit e- ring af offentlige sygehuse til efterretning. Bestyrelsen understreger samt idig, at den forventer, at budget 2016 baseres på en ge n- nemgang af de fremtidige aktiviteter og afspejler en organisation og et budget, der er tilpasset til disse opgaver. Budgettet skal også være så transparent, at det kan danne et grundlag for en diskussion mellem de stiftende parter om den fremtidige finansiering og formuens anvendelse.

14 Punkt 558/15: side 14 af 17 Budgetopfølgning pr og kvalitetsrapport 2. kvartal 2015 Budgetopfølgning pr og kvalitetsrapport 2. kvartal Indstilling: Til orientering Bilag: Bilag 1 - budgetopfølgning pr Bilag 2 - kvalitetsrapport 2. kvartal 2015 Beslutning: Taget til efterretning.

15 Punkt 559/15: side 15 af 17 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2015 fra akkrediteringsnævnet Ifølge akkrediteringsnævnets vedtægter ( 10 stk. 2) orienteres bestyrelsen kvartalsvis om akkrediteringsnævnets afgørelser og indkomne indsigelser. Vedlagte kvartalsrapport dækker perioden 1. og 2. kvartal Indstilling: Til orientering Bilag: Kvartalsrapport akkrediteringsnævn 1. og 2. kvartal 2015 Beslutning: Taget til efterretning. Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at rapporterne afspejler et grundigt arbejde i nævnet med de fremlagte sager.

16 Punkt 560/15: side 16 af 17 LUKKET personalesag Direktør Jesper Gad Christensen er ansat på en 6-års åremålskontrakt, der udløber 14. april Af kontrakten fremgår, at aftalen kan forlænges efter aftale. Aftale om forlængelse skal foreligge senest 6 måneder inden kontraktperiodens udløb, dvs. senest 14. oktober Jesper Gad Christensen har tilkendegivet, at han er interesseret i en forlængelse af kontrakten. Indstilling: Stillingtagen til forlængelse af direktørens ansættelseskontrakt Bilag: Ingen

17 Pkt. 561/15 side 17 af 17 Gensidig orientering Grundet tekniske problemer i forbindelse med videomødet, blev orienteringspunkterne henvist til det skriftlige referat: 1. Forberedelserne t il opstart af surveys i almen praksis og hos prakt iserende speciall æ- ger forløber planmæssigt. Der er ansat og uddannet det nødvendige antal surveyors og sagsbehandlere, ligesom PLO og FA PS har udpeget det nødvendige antal nævnsmedlemmer 2. Færøerne har nu bekræftet, at de ønsker gennemført survey sidst i oktober. Der er r e- krutteret det fornødne antal surveyors. Projektet er udgiftsneutralt for IKAS 3. Vedrørende sagen om eventuel deltagelse som partner med Accreditation Canada International i et konsortium vedrørende et EU-udbud kan vi oplyse, at sagen ikke længere er aktuel, idet Accreditation Canada International har fået oplyst, at de ikke kan godkendes som ansvarlig part i konsortiet, da de ikke lever op til kravene vedrørende ISQua-akkreditering og minimu m 5 års erfaring. Disse krav opfy lder Accreditation Canada, men da denne organisation ikke er europæisk baseret, kan de ikke indgå som del af konsort iet. Accreditation Canada International har efterfølgende fremsendt fo r- slag om et andet samarbejdsprojekt. Det aftaltes på bestyrelsesmødet, at dette fo r- slag fremsendes pr. mail til skriftlig kommentering blandt bestyrelsesmedlemmerne 4. Der er indgået aftale med Region Syddanmar k om gennemførelse af akkrediteringsforløb af det præhospitale område i 2016, idet en stor del af ambulanceopgaven er overtaget af nye operatører Pkt. 562/15: Eventuelt Intet Næste møde er den 3. december 2015 kl. 9 i IKAS

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N / Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Dato: 29. november 2016 Tid: 9.15-11.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N / Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Dato: 21. juni 2016 Tid: Kl. 9.15-11.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand)

Læs mere

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler R E F E R A T Ekstraordinært bestyrelsesmøde Sted: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10, Mødelokale 1107 Dato: 19. august 2009 Tid: Kl. 10.00-11.30 Deltagere Jesper Fisker (formand)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Mødet afholdes som videomøde Dato: 3. juni 2013 Tid: Kl. 13.00-14.00 Deltagere Fra IKAS Vagn Nielsen(formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th., 8200 Aarhus N Dato: 6. april 2016 Tid: Kl. 9.15-11.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand) Christian Boel Anne-Sofie Fanøe Andersen (suppl.)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th., 8200 Aarhus N Dato: 3. december 2015 Tid: kl. 9.00-12.00 Deltagere Vagn Nielsen (formand) Fra IKAS Jesper Gad Christensen Carsten Engel

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Lægerne Skt.

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Lægerne Skt. REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 14. oktober 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009

Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 28. januar 2009 Tid: Kl. 9.00 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone Christiansen Lone de Neergaard Vagn Nielsen Erling Friis Poulsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 19. marts 2015 Tid: Kl. 9.00 - kl. 12.00 Deltagere Vagn Nielsen(formand) Jens Elkjær (næstformand) Bent Wulff Jakobsen Fra IKAS Jesper Gad Christensen Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 13. marts 2014 Tid: Kl. 9.00-12.00 Deltagere Vagn Nielsen(formand) Bent Wulff Jakobsen Fra IKAS Jesper Gad Christensen Carsten Engel Institut

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Smerteteam. Afklarede sager

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Smerteteam. Afklarede sager REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 3. december 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 6. maj 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM? DDKM er et kvalitetsudviklingssystem.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, mødelokale 2 Dato: 14. marts 2013 Tid: Kl. 9.00-12.00 Deltagere Vagn Nielsen(formand) Bodil Bjerg (suppl.) Jens Elkjær (næstformand) Birthe

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 24. juni 2015, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 30.09.2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 15. oktober 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 22. september 2011 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (formand) Jesper Gad Christensen Lone Christiansen Carsten Engel Vagn Nielsen

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Afklarede sager. Apotek

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Afklarede sager. Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Fredag den 9. januar 2015, kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 10 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N / Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø Dato: 28. marts 2017 Tid: 9.15-11.00 Deltagere i Aarhus Vagn Nielsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Jørn Jepsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt Henrik Nielsen, speciallæge i kardiologi og intern medicin, Holte

Jørn Jepsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt Henrik Nielsen, speciallæge i kardiologi og intern medicin, Holte REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 25.11.2015, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program Den Danske Kvalitetsmodel 1 Formål med kurset At introducere jer til DDKM og akkrediteringsprocessen 2 Dagens program Velkomst Præsentation af deltagere Introduktion til IKAS og DDKM Akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 26. marts 2014, kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Webex-møde Nævnssekretær: Inge

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 11-11-2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, 9000 Aalborg Dato: 15. april 2011 Tid: Kl. 9.30-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (formand) Jesper Gad Christensen

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 10. juni 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet:

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 14, den 18-05-2016 09:00 Mødeform: Videomøde Nævnssekretær: Tina Nygaard Madsen, Kvalitetskonsulent,

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Apotekssag - Bogense Apotek

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Apotekssag - Bogense Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 15. april kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé 13,

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Afklarede sager. Vamdrup. sag

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Afklarede sager. Vamdrup. sag REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Team, opfølgningssag

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Team, opfølgningssag REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 12. november 2014, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 11. juni 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé 13,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør tirsdag den 1. oktober 2013 kl.17.15 14. oktober 2013 Til stede: Kim Carlsen Knud Erik Andersen Liss Porsborg ( afbud ) Jørgen

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Mette Clausen, souschef, Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek

Mette Clausen, souschef, Frederiksberg Dalgas Boulevard Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Webex møde Nævnssekretær: Mette Grove Hjort Andersen, it konsulent Referent:

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Jørn Jepsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt Henrik Nielsen, speciallæge i kardiologi og intern medicin, Holte

Jørn Jepsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt Henrik Nielsen, speciallæge i kardiologi og intern medicin, Holte REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 25.11.2015, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Torsdag den 9. juli 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Videomøde

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Videomøde Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 24, den 24-08-2016 09:00 Mødeform: Videomøde Nævnssekretær: Inge Gjerlev Poulsen, Nævnssekretær,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag - Allergiklinikken i Slagelse

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag - Allergiklinikken i Slagelse REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 4. marts 2015, kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag, Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Pkt. 2/15 Apotekssag, Farum Apotek

Ikke fuldt afklarede sager Pkt. 1/15 Sygehussag, Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Pkt. 2/15 Apotekssag, Farum Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 28.10.2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 02.12.2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 17. december 2014 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel DDKM. Kvalitet i bevægelse

Den Danske Kvalitetsmodel DDKM. Kvalitet i bevægelse Den Danske Kvalitetsmodel DDKM Kvalitet i bevægelse 1 Indhold DDKM i konstant bevægelse...3 Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM?...4 Introduktion til DDKM...6 Kvalitet er mere end sikkerhed...8 Institutioner

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 23. april 2014 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær: Inge

Læs mere

Marianne Kallesen, apoteker, Aarhus Viby Apotek. Heidi Lindgren, apoteker, København Husum Apotek

Marianne Kallesen, apoteker, Aarhus Viby Apotek. Heidi Lindgren, apoteker, København Husum Apotek REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 20.01.2016 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Afklarede sager. opfølgningssag. ningssag Den Danske Kvalitetsmodel

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn. Ikke fuldt afklarede sager. Afklarede sager. opfølgningssag. ningssag Den Danske Kvalitetsmodel REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Torsdag den 24. juli 2014 kl. 10 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 19. februar 2014 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Næv nssekretær: Referent: Deltagere:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn

REFERAT. Mødetitel: Akkrediteringsnævn REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 1. juli 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Fredag den 18.12.2015 kl. 9 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær: Referent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 11. september 2014 Tid: Kl. 9.00 - kl. 12.00 Deltagere Fra IKAS Vagn Nielsen(formand) Jesper Gad Christensen Erik Jylling Carsten Engel Jakob Krogh Henrik Kousholt

Læs mere

Organisationsændringer for apoteker

Organisationsændringer for apoteker Organisationsændringer for apoteker Indledning Her kan du læse om hvilke organisationsændringer, der har indflydelse på akkrediteringsprocessen, samt hvilke konsekvenser de kan have. Overordnet om organisationsændringer

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 17, den 17-05-2017 10:00 Mødeform: Fysisk møde Aarhus Nævnssekretær: Inge Gjerlev Poulsen,

Læs mere

Vagn Bach, lægefaglig vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Vagn Bach, lægefaglig vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse DAGSORDEN Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 9. april 2014, kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé 13, 1.

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 4. december 2009 Tid: Kl. 9.00-12.30 Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Vagn Nielsen Lisbeth Nielsen (suppleant) Lotte

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: 15. januar 2014 kl. 10.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: IKAS Olof Palmes Allé 13, 1.

Læs mere

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret Lægehuset i Mørkøv har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Almen praksis og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske

Læs mere