Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering"

Transkript

1 Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden og er således tæt knyttet til analyseforskriften Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden. 2. Princip Hangriselugt er en afvigende lugt, der primært tilskrives indholdet af stofferne skatol og androstenon. Lugten beskrives ofte med ordene urin, sved og fækal. Ved opvarmning stiger intensiteten af hangriselugten, og bidraget fra hhv. skatol og androstenon er temperaturafhængig. Eksperimentel viden viser, at lugtbidraget fra skatol er størst ved varmebehandling til ca. 68 C, mens androstenon er mest udtalt ved varmebehandling til ca. 80 C. Menneskets næse reagerer forskelligt på hangriselugt, og generelt er kvinder mere følsomme overfor hangriselugt end mænd. De fleste mennesker (begge køn) er sensitive overfor skatol, mens sensitiviteten varierer meget i forhold til androstenon. Da lugtbedømmelserne foretages ved en prøvetemperatur på ca. 80 C, er det særdeles vigtigt, at de personer, som ikke er følsomme overfor androstenon (screening), ikke bliver inkluderet i det endelige dommerpanel. Dette afklares ved den indledende screening af potentielle dommere. 3. Panelleder Det er væsentligt, at der er en person, en såkaldt panelleder, med det overordnede ansvar for udvælgelse, screening og træning af kommende dommere. Det er hensigtsmæssigt, at denne person også er overordnet ansvarlig for de daglige lugtbedømmelser og den løbende kontrol af dommerne. Det vil således også være denne person, der repræsenterer slagteriets holdning i relation til sorteringsgrænsen og vurderer resultatet af de daglige lugtbedømmelser. 4. Valg af karakterskala og skema til bedømmelse af svinespæk Det er en overodnet beslutning på det enkelte slagteri, hvilken skala der skal anvendes til bedømmelser af spækprøver. Dette skal være afklaret inden træning. Der kan anvendes forskellige skalaer (bilag 1). Generelt bør den anvendte skala være så enkel som muligt, det vil sige, at den indeholder så få karaktertrin som muligt. Derudover bør skalaen afspejle det enkelte slagteris sorteringsmuligheder. Et eksempel: Hvis karakteren 1 (svag hangris) og karakteren 2 (stærk hangris) resulterer i samme sortering (afvist), kan det diskuteres, hvorvidt det er nødvendigt at skalere intensiteten af hangriselugten. Det valgte skema anvendes i træningens sidste del. 1

2 5. Udvælgelse af personer til screening De personer, som gennemgår screening og evt. fortsætter med træning, skal være motiverede og forstå betydningen af lugtbedømmelserne i relation til frasortering af lugtende hangrise. Udvælg flere personer, end det vurderes nødvendigt at have i panelet, da erfaringen viser, at personer altid skilles fra. 6. Prøveforberedelse Screening og første del af træningen: Olie og kødprøver til screening klargøres i henhold til beskrivelse i bilag 2. Træning (sidste del): Spækprøver klargøres som beskrevet i analyseforskrift "Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden". 7. Screening for sensitivitet Det er væsentligt, at lugtdommere, der skal bedømme hangriselugt med kolbemetoden, er sensitive overfor både skatol og androstenon, derfor foretages en indledende screening. De fleste mennesker er følsomme overfor skatol, mens færre er følsomme overfor androstenon, derfor foretages en yderligere sensitivitetstest for androstenon. Der skal foretages en samlet vurdering af testpersonerne i henhold til de nedenfor beskrevne screeninger, og de personer, som ikke er sensitive overfor begge stoffer, kan ikke fungere som lugtdommere. Udvidet test for androstenon-sensitivitet Androstenon-sensitivitet er genetisk betinget, hvorfor det ikke er muligt at træne sig til øget sensitivitet. Personer, der ikke klassificeres som sensitive, kan ikke indgå i panelet. Deltagerne testes for androstenon-sensitivitet med en dobbelt 4-AFC metode (se beskrivelse i Bilag 3): Der lugtes hurtigt til et sæt prøver bestående af 4 flasker: 3 flasker indeholder rent vand, og 1 flaske indeholder opløst androstenon (ca. 40 ppm). Personen skal udpege en prøve, som har den stærkeste lugt, og intensiteten af denne lugt skal herefter vurderes i forhold til en intensitetsskala. Dette gennemføres to gange med to ens sæt á 4 flasker, da det er velkendt, at lugtindtrykket opleves mindre intens fra 1. til 2. gang, selvom der er tale om præcis samme koncentration. Test for androstenon og skatol sensitivitet i olie- og kødprøver Denne del af screeningen har til formål at screene for evnen til at kunne påvise skatol og androstenon, både stofferne hver for sig og i blandinger. Med andre ord testes det, om personerne kan påvise den afvigende lugt i forhold til en reference uden stofferne. Derudover er det formålet at få beskrevet hangriselugten, så de kommende dommere er bevidste om de forskellige nuancer, som hangriselugt kan forekomme i, da dette øger bedømmelses-sikkerheden. I denne del anvendes dels en neutral olie og dels hakket kød uden fedt (f.eks. kam-filet) fra en sogris som testmateriale. Der tilsættes skatol og androstenon til hhv. olie og kød som udtryk for hangriselugt. Screeningen begyndes med olie-prøverne, da olien i sig selv er meget lugtneutral, derved kommer skatol og androstenon til at fremstå tydeligere. Efterfølgende gennemføres kød-testen, idet deltagerne hermed også bliver bekendt med nogle af de andre fremtrædende lugte, der findes i kød- og spækprø- 2

3 ver, som f.eks. varm gris, der ikke må forveksles med hangriselugt. Der anvendes her kødprøver og ikke spækprøver, da det er lettere at håndtere i praksis. Fremstilling og varmebehandling af olie- og kødprøver er beskrevet i bilag 2. Olieprøver: Prøve 1: Reference = ren solskikkeolie (mærkes REF ) Prøve 2: Solsikkeolie tilsat androstenon (mærkes A ) Prøve 3: Solsikkeolie tilsat skatol (mærkes B ) Deltagerne præsenteres for to sæt prøver: Prøve 1 (REF) og prøve 2 (A) Prøve 1 (REF) og prøve 3 (B) Deltagerne skal ved begge serveringer først lugte til REF-prøven og dernæst den kodede prøve (A eller B). Der anvendes et bedømmelsesskema, som er vist i bilag 4. Deltageren skal finde forskel i lugt mellem REF-prøven og den kodede prøve i begge serveringer. Dette set-up er valgt, for at deltagerne ikke alene skal kunne påvise hhv. androstenon og skatol, men også skal øve sig i at kunne beskrive lugten (og intensiteten). Kødprøver: Prøve 1: Referenceprøve (sogris uden tilsætning) (mærkes REF ) Prøve 2: Kød med androstenon Prøve 3: Kød med skatol Prøve 4: Referenceprøve (som 1, sogris uden tilsætning) Prøve 5: Kød med androstenon og skatol Deltagerne præsenteres for referenceprøven, og de oplyses om, at det er referencen uden afvigende lugt. Derefter serveres prøverne (2-5) i nævnte rækkefølge, og deltagerne skal så beskrive lugten i hver prøve i forhold til referencen samt angive, hvor stor forskellen er. Der kan anvendes den skala, som slagteriet har bestemt (se eksempler i bilag 1). For at kunne blive udvalgt til videre træning skal deltagerne kunne skelne mellem referencen og hhv. prøve 2, 3 og 5 uden at finde forskel til prøve 4 (ens med referencen). Det kan være svært at sætte beskrivende ord på afvigelsen, men det vigtigste er, at de kan skelne mellem prøverne. Det er oftest prøve 2, der kan være et problem, fordi alle ikke er sensitive overfor androstenon. Deltagere, der kan godkendes til den videre træning, skal således både bestå udvidet test for androstenon-sensitivitet olie-testen og kød-testen. 8. Træning Formålet med træningen er at øge de kommende dommeres bevidsthed om, hvad hangrise lugt er, og hvordan lugten kan beskrives. Det er således ikke væsentligt, at dommerne bliver enige om lugtindtrykket for en given prøve, da det er meget individuelt. Træningen gennemføres udelukkende med de personer, der bestod screeningen. 3

4 Sætte ord på lugtindtrykket Træningen indledes med at gentage kød-testen fra screeningen, men nu med det formål at få en diskussion i gang og få sat ord på lugtindtrykkene. Der tages udgangspunkt i DMRI-bruttoordlisten (bilag 5). Prøverne klargøres og serveres en ad gangen, idet prøverne skal være varme ved bedømmelse og diskussion. Server eventuelt referenceprøven sammen med prøven, da det kan styrke diskussionen. Der skal gerne opnås konsensus om lugten i prøverne i relation til, om prøven er afvigende eller ej. Deltagerne skal ikke nødvendigvis være enige om, at lugten f.eks. er urin, sved eller gødning i den enkelte prøve. Gentag bedømmelser Det er væsentligt, at en god og stabil dommer kan gentage egne bedømmelser, det vil sige, at dommeren kan afgive samme karakter ved gentagne bedømmelser af samme prøve. Til gentagelses-testen anvendes kødprøverne fra screeningen - alle nu som kodede prøver. Derudover medtages en ekstra referenceprøve, da det ofte kan være svært at påvise fravær af hangriselugt (især når der er fokus på hangriselugten). Prøverne er således: Kødprøver: (mærkning blot til illustrering) Prøve 1: Referenceprøve (sogris uden tilsætning) (Mærket REF ) Prøve 2: Kød med androstenon (mærket A) Prøve 3: Kød med skatol (mærket B) Prøve 4: Referenceprøve (som 1, sogris uden tilsætning) (mærket C) Prøve 5: Kød med androstenon og skatol (mærket D) Prøve 6: Referenceprøve (som 1, sogris uden tilsætning) (mærket E) Der gennemføres 2-3 gentagelser af alle 6 prøver for at vurdere, om deltagerne er i stand til at gentage egne bedømmelser. Er dette ikke tilfældet, skal det vurderes, om den pågældende dommer skal gennemgå yderligere træning eller udgå af dommerpanelet. Denne beslutning kan bl.a. afhænge af, hvor mange personer der i forvejen indgår i dommerpanelet. Det er vigtigt, at prøverne er anonyme, det vil sige, at der ikke anvendes samme mærkning ved gentagne bedømmelser, da dommerne kan huske så få prøver. Der fås derfor ikke et sandt billede af, om den enkelte dommer kan gentage sig selv. Test på spækprøver med skema Træningens sidste del fokuserer på rigtige bedømmelser, det vil sige vurderinger af spækprøver med anvendelse af den valgte skallering. Her er det vigtigt, at dommerne bliver fortrolige med lugten af varmt svinespæk, da denne lugt ikke må forveksles med hangriselugt. Som udgangspunkt gennemføres dobbeltbedømmelse på 10 spækprøver (f.eks. fra spæk-banken som beskrevet i analyseforskriften), spækket udvælges fra følgende kategorier af grise med henblik på at afdække en del af den naturlige variation. 2 stk. sogrise 3 stk. godkendte (ikke lugtende) hangrise 4

5 5 stk. frasorterede (lugtende) hangrise Dommerne gennemfører bedømmelserne individuelt, og herefter gennemgås resultaterne i fællesskab. Først og fremmest er det vigtigt, at dommerne er enige om, hvilke prøver der lugter af hangris, og hvilke der ikke gør. Det er meget vigtigt, at dommerne her er enige om bedømmelserne, da det vil være grundlaget for de fremtidige bedømmelser. Ønsker slagteriet en skallering af intensiteten af hangriselugten, anbefales det at bedømme en række prøver og finde frem til udvalgte spækprøver, der kan repræsentere f.eks. svag hangris, tydelig hangris og stærk hangris. Dette er i højere grad en politisk beslutning, end det er en beslutning baseret på faktiske koncentrationer, idet koncentrationerne af hhv. skatol, androstenon (og indol) kan kombineres på mange måder, der kan resultere i mange forskellige lugtudtryk. Panellederen er ansvarlig for denne del. 5

6 Bilag 1 Bedømmelsesskema 1 - Lugttest af hangrise Navn: Dato: Lugt først til referenceprøven (0-prøven) og vurdér derefter prøverne Prøve nr. 0 Ingen lugt af hangris (godkendt) 1 Lugt af hangris (ikke godkendt) Kommentar: Bedømmelsesskema 2 - Lugttest af hangrise Navn: Dato: Lugt først til referenceprøven (0-prøven) og vurdér derefter prøverne for intensitet af hangriselugt Prøve nr. Ingen Svag Tydelig Skala: 0 = ingen hangriselugt, 1 = svag hangriselugt, 2 = tydelig hangriselugt Kommentar: 6

7 Bilag 2 Fremstilling og forbehandling af prøver til screening og træning af lugtdommere Indkøb og fremstilling af stamopløsninger: Androstenon kan købes hos Steraloids Inc. Skatol kan købes hos Sigma. Skatol Skatol (3-methylindol): 10 mg + 99,9 g solsikkeolie blandes i en målekolbe (100 ppm). Androstenon (5α-andros-16-ene-3one): 10 mg + 99,9 g olie blandes i en målekolbe (100 ppm). NB: det kan være svært at afveje mængderne helt nøjagtigt. Derefter stilles kolberne i ultralydsbad i 20 min. Når de er færdige, hældes de i bluecap-flasker og stilles i køleskab, indtil de skal bruges. Olieprøver: Androstenon: 20 ml af en 10 ppm opløsning i solsikkeolie hældes i en 100 ml glaskolbe med glasprop og opvarmes på kogeplade til ca. 60 C. Skatol: 20 ml af en 1 ppm opløsning i solsikkeolie hældes i en 100 ml kolbe med glasprop og opvarmes på kogeplade til 60 C. Reference: 20 ml solsikkeolie hældes i en 100 ml kolbe med glasprop og opvarmes på kogeplade tilsvarende de to øvrige olieprøver. Kødprøver: Der anvendes hakket sogrisekød til fremstilling af prøver med forskellig tilsætning. Der anvendes stamopløsninger (stamopl.) af hhv. androstenon (100 ppm) og skatol (10 ppm). Denne fremstilles ved at lave en fortynding af opløsningen på 100 ppm. Pr. 1: Reference: 250 g hakket kød Pr. 2: 1,5 g stamopl. af androstenon (A) + 13,50 g olie g hakket kød (0,6 ppm) Pr. 3: 2,5 g stamopl. af skatol (S) +12,50 g olie g hakket kød (0,10 ppm) Pr. 4: Reference: 250 g hakket kød Pr. 5: 1,5 g stamopl. (A) + 2,5 g stamopl. (S) + 11 g olie g hakket kød (0,6 ppm A + 0,10 ppm S) Kommentar: Ved beregning af de tilsatte mængder af hhv. skatol og androstenon til hakket kød er der taget udgangspunkt i (ud fra erfaring), at kødprøver tilsat de rene stoffer (skatol og androstenon) afgiver mere lugt end tilsvarende virkelige spækprøver med de samme koncentrationer af skatol og androstenon. Derfor er der valgt relativt lave koncentrationer (ppm). Det forventes derfor ikke, at f.eks. en spækprøve med et skatolindhold på 0,25 ppm vil have samme lugtintensitet som en hakket kødprøve tilsat 0,25 ppm skatol. Sammenhængen mellem de tilsatte indholdsstoffer i hakket kød og spæk med de samme koncentrationer i spæk kendes ikke. Samtlige prøver æltes godt for at få stofferne fordelt i det hakkede kød. 7

8 Bilag 2 Prøverne vakuumpakkes i portioner pr. prøve og fryses ned, indtil de skal anvendes. Forbehandling/varmebehandling og servering: Prøverne lægges til optøning dagen før bedømmelse. Der forberedes en kolbe pr. dommer som følger: 1. Ca. 10 g hakket kød lægges i en 100 ml kolbe 2. Umiddelbart før bedømmelse hældes kogende vand i til 75 ml mærket (*) 3. Der lægges et stykke stanniol over, og der klemmes til 4. Prøven henstår ca. 1 minut før servering og bedømmelse 5. Prøven lugtbedømmes som beskrevet under lugtbedømmelse (*) Metoden er afprøvet uden at opvarme kolberne, og den fungerer fint med det hakkede kød. 8

9 Bilag 3 Test af dommere for sensitivitet overfor androstenon Udførelse Test for sensitivitet udføres med en dobbelt 4-AFC (alternative-forced) test ved anvendelse af det angivne skema. Intensitetsskalaen er en 10 cm LMS-skala (Labelled Magnitude Scale). Klassificering En dommer klassificeres som sensitiv, når gennemsnittet af de to bedømmelser er på mindst stærk eller omsat til tal på mindst 35 mm. Brug det angivne bedømmelsesskema. Prøver til testen Der anvendes 125 ml rene og lugtfri brune flasker eller klare flasker, der tildækkes med stanniol. Der anvendes 2 sæt med hver 4 flasker: 3 flasker med ionbyttet vand 1 flaske med opløst androstenon (0,0017 g) i 10 ml ionbyttet vand. Androstenonflaskerne sættes i ultralydsbad i 10 min, og ikke-opløste krystaller filtreres fra. Det kan være svært at afveje androstenon, hvorfor der ganges op med f.eks. 5 eller 10. Det er vigtigt, at androstenonopløsningen i begge af de 2 sæt har samme koncentration, derfor vil det være hensigtsmæssigt at fremstille en (dobbelt) opløsning, som så efterfølgende fordeles i to flasker. 9

10 Bilag 3 Dommer (initialer eller nummer): Trin 1: Vælg prøven med den stærkeste lugt (sæt 1 kryds) Marker intensiteten af den stærkeste lugt (marker på den lodrette linje) 10

11 Bilag 3 Trin 2: Vælg prøven med den stærkeste lugt (sæt 1 kryds) Marker intensiteten af den stærkeste lugt (marker på den lodrette linje) 11

12 Bilag 4 Bedømmelsesskema til screening og træning af lugtdommere Først bedømmes REF-prøven, derefter bedømmes den kodede prøve i forhold til referencen. Navn: LUGT: Afviger prøven fra REF-prøven: ja nej Kommentarer (hvis ja) Kode Hvor stor er afvigel sen fra REF-prøven: Ingen Netop Svag Tydelig Stærk afvigelse erkendbar afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Kode 12

13 Bilag 5 Bruttoliste over ord der kan relateres til hangriselugt Disse ord har i forskellige sammenhænge været anvendt til beskrivelse af hangriselugt. Det er vigtigt at bemærke, at alle ord ikke nødvendigvis giver mening for den enkelte dommer! Dette er helt naturligt og uden betydning for den enkelte persons evne som lugtdommer. Ordene er her vist visuelt, da dette er lettere at huske. 13

For god ordens skyld skal det anføres, at beskrivelsen af denne godkendte metode ikke udelukker, at andre metoder ligeledes kan blive godkendt.

For god ordens skyld skal det anføres, at beskrivelsen af denne godkendte metode ikke udelukker, at andre metoder ligeledes kan blive godkendt. Klassificeringskontrollen 9. november 2011 JLa Beskrivelse af en godkendt metode til lugttest af små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin (Uddybning af pkt. 40 i Regler for registrering, afregning

Læs mere

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm Rapport Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) 9. november 2010 Proj.nr.: 1379429 Version: 2 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund og formål Som led i diskussion af brancheregler, herunder

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden Analyseforskrift Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden 20. september 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne forskrift beskriver, hvorledes påvisning af hangriselugt i svinespæk

Læs mere

For god ordens skyld skal det anføres, at beskrivelsen af denne godkendte metode ikke udelukker, at andre metoder ligeledes kan blive godkendt.

For god ordens skyld skal det anføres, at beskrivelsen af denne godkendte metode ikke udelukker, at andre metoder ligeledes kan blive godkendt. Klassificeringskontrollen 21. februar 2011 JLa Beskrivelse af en godkendt metode til lugttest af små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin (Uddybning af pkt. 40 i Regler for registrering, afregning

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Screening af økologiske hangrise

Screening af økologiske hangrise Screening af økologiske hangrise MEDDELELSE NR. 955 Der er en høj frasortering af økologiske hangrise, og stor variation mellem besætningerne. Hvis der sorteres efter skatoltallet skulle der frasorteres

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 28. august 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 2 MDAG/EBHR/MT Sensorisk kvalitet Sammendrag

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Hangriselugt reduktion i praksis

Hangriselugt reduktion i praksis Hangriselugt reduktion i praksis 13. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Ornelugt Hangriselugt Ikke alle kan lugte skatol og androstenon Og er ikke lige følsomme Androstenon Skatol Karakteristika urin

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Stop for kastration? Den politiske dagsorden Hangriseproduktion

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser Hangriseproduktion Ekspertgruppe DLBR svinestalde 10. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion Den politiske dagsorden Hangriseproduktion DK Hangriselugt Hangrisekød Hangriselugtstoffer

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER. Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016

HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER. Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016 HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016 TOPMØDE- DYREVELFÆRD TOPMØDE - DYREVELFÆRD SMERTELINDRING & BEDØVELSE HANGRISEPRODUKTION KONSEKVENSER

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Hangrise og kastration update 2010

Hangrise og kastration update 2010 Hangrise og kastration update 2010 Chefforskere Margit Andreasen & Hanne Maribo Videncenter for Svineproduktion Politik - dyrevelfærd - kastration Ny bekendtgørelse smertelindring Pr. 1/1-2011 skal alle

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder Programmet Status på avlsarbejdet Avl mod ornelugt Avl for moderegenskaber Programmet Status

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER

GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER Støttet af: GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER MEDDELELSE NR. 028 Projektet har analyseret, om man kan reducere hangriselugt via avlsarbejdet. Genetikken bag

Læs mere

Præsentation v. det uformelle fødevarenetværksmøde 9. oktober i Slagelse/Jannie Vestergaard

Præsentation v. det uformelle fødevarenetværksmøde 9. oktober i Slagelse/Jannie Vestergaard Skræddersyede sensoriske løsninger til småskalaproducenter Jannie, phd Institut for Fødevarevidenskab Sensorisk Videnskab Tlf. 3533 3199 E-mail: jve@life.ku.dk ID-NORFOOD hjemmeside: www.id-norfood.life.ku.dk

Læs mere

Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis?

Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis? Sandbjerg, Aarhus, 22.-23. October april 2011 2010 Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis? Bent Ole Højberg, Borg Jensen DJF Bent Borg Jensen: Hvad er ornelugt? Presentation af projektet:

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Samarbejde og kommunikation

Samarbejde og kommunikation Avu karakterfordeling (Omsætning fra 13-skalaen til 7-trinskalaen) Fra prøveterminen maj-juni 2006 Samarbejde og kommunikation Ny skala 12 (10 %) 10 (25 %) 7 (30 %) 4 (25 %) 02 (10 %) 00 Trin 2 mundtlig

Læs mere

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN Støttet af: HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN MEDDELELSE NR. 1010 Cikorie i slutfoderet til hangrise gav et lavere skatoltal, mens koncentrationen af androstenon ikke

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

1HWWRSULP USURGXNWLRQ

1HWWRSULP USURGXNWLRQ 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 1HWWRSULP USURGXNWLRQ -RUGEXQGVW\SHUýðýQ ULQJVVDOWHýðýV YDQG Når en landmand høster sine afgrøder fjerner han samtidig mineraler og næringssalte fra markjorden. Det skyldes,

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

Det store energikørekort

Det store energikørekort Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen) UNDERVISNINGSMATERIALE - fra 7. - 9. klasse (Udskolingen) Lærervejledning Lærervejledning til Fra lokum til slam om spildevandsrensning Spildevandet er en del af vandets kredsløb og en væsentlig del af

Læs mere

2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU

2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU I et plantefrø findes bl.a. anlægget til en ny plante i form af det såkaldte kimanlæg. Dette anlæg skal kunne udvikle sig til en ny plante under

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Rapport. Kød og kræft

Rapport. Kød og kræft Rapport Kød og kræft Spisekvalitet af grillet svinekød i relation til grill-type og tilberedningsmetode samt indhold af HCA og PAH målt i udvalgte svine- og oksekødsprøver Lene Meinert 3. juli 2012 Proj.nr.

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Rapport. PTR-TOF-MS som detektionsprincip for hangriselugt. Claus Borggaard, Annette Schäfer og Niels Kjærsgaard

Rapport. PTR-TOF-MS som detektionsprincip for hangriselugt. Claus Borggaard, Annette Schäfer og Niels Kjærsgaard Rapport PTR-TOF-MS som detektionsprincip for hangriselugt 14. februar 2012 Proj.nr.: 2000223 Version: 01 CBN/ASCR/NCK/MT Claus Borggaard, Annette Schäfer og Niels Kjærsgaard Sammendrag Der arbejdes i EU-regi

Læs mere

ANDROSTENON I HANGRISE STIGER MED STIGENDE VÆGT

ANDROSTENON I HANGRISE STIGER MED STIGENDE VÆGT Støttet af: ANDROSTENON I HANGRISE STIGER MED STIGENDE VÆGT MEDDELELSE NR. 1102 Androstenon i spæk fra hangrise stiger med stigende levendevægt. Forsøg viser, at der er god sammenhæng mellem målinger af

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

TI-B 9 (85) Prøvningsmetode Hærdnet betons chloridindhold

TI-B 9 (85) Prøvningsmetode Hærdnet betons chloridindhold Hærdnet betons chloridindhold Teknologisk Institut, Byggeri Hærdnet betons chloridindhold Deskriptorer: - Udgave: 1 Dato: 1985-05-7 Sideantal: / Bilag: 1 Udarbejdet af: BF/JKU Hærdnet betons chloridindhold

Læs mere

Rapport Røgning som strategi for anvendelse af kød fra frasorterede

Rapport Røgning som strategi for anvendelse af kød fra frasorterede Rapport Røgning som strategi for anvendelse af kød fra frasorterede hangrise Hangrise i industriel anvendelse Margit Dall Aaslyng & Anette Granly Koch 24. januar 2016 Projektnr. 2004282 Version 1 MDAG/AGLK/MT

Læs mere

Cikorie virker mod ornelugt i kød

Cikorie virker mod ornelugt i kød Cikorie virker mod ornelugt i kød Fire forsøg med fodring med rå og tørrede rødder viser, at 99 procent af typiske danske DLY-krydsnings-hangrise slagtet ved 100 kg forventes at være uden ornelugtssmag

Læs mere

PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT

PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT JAN TIND SØRENSEN DCA RAPPORT NR. 059 APRIL 2015 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Øvelse 2 Mest mættede olier

Øvelse 2 Mest mættede olier Øvelse 2 Mest mættede olier Formål Formålet med denne øvelse er at foretage en kvalitativ undersøgelse af mængden af dobbeltbindinger i forskellige olier for at undersøge hvilke der er mest mættede. Teori

Læs mere

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise. Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise. Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen Rapport QEMP WP4 Økologiske sæsongrise 14. januar 2010 Proj.nr. 01863 Version 1 CCM Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen Sammendrag Kødkvaliteten for sæsonproducerede økologiske små

Læs mere

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Birthe Madvig Sørensen, teamleder sensorisk afdeling Udgangspunkt Udgangspunktet er kvalitetskontrol af Lurpak produkter - Sensorisk kontrol på 15 points

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Forsøg 1. Kroppen i kemi. Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á

Forsøg 1. Kroppen i kemi. Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á Forsøg 1 Kroppen i kemi Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á Indhold Forsøg 1... 0 Formål... 2 Materialer... 2 Metode... 2 Udførsel... 2 Data og Databehandling... 3 Fejkilder... 3 Konklusion...

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING

Læs mere

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Af Fitnews.dk - tirsdag 08. januar, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sammensaet-dit-eget-styrketraeningsprogram/ Et af de spørgsmål, vi oftest får stillet her

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU:

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU: ÆG- OG REJESALAT 1 ½ spsk. soja yoghurt (fx Alpro soya naturel) 3 spsk. mayonnaise 1 spsk. ketchup ½ spsk. sukker Lidt citronsaft Smages til med salt og peber 1 hårdkogt æg 150 g rejer Soja yoghurt, mayonnaise

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Hygiejne ved flaskeernæring

Hygiejne ved flaskeernæring Hygiejne ved flaskeernæring Denne pjece indeholder generel information omkring hygiejne, når dit barn får mad på flaske. Dette gælder både udmalket modermælk og modermælkserstatning. For at undgå infektioner

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 135-142 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHOKOLADEFONDANT MED AFTER EIGHT 100 g smør 125 g mørk chokolade 4 past. æggeblommer 4 past. æggehvider 40 g sukker 20 g hvedemel 10 stk After Eight Pynt: Evt.

Læs mere

Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010

Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010 Fremstilling af økologisk fiskefoder februar 2010 I forbindelse med ønsket om at erstatte fiskemel i fiskefoder med alternative vegetabilske proteinkilder er der i FØJO III projektet blevet udvalgt tre

Læs mere

Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4

Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4 Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4 Indeholder Dør med liste og spejl Påfør et eller to lag(vandbaseret primer grundmaling) som kræves før påføring af den valgte slut emalje. Slib,

Læs mere