Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan

2 1 INDLEDNING MÅL Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og ressourceplan Hovedplan 2.2 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer EU's Affaldsrammedirektiv Regeringens Ressourceplan Politisk aftale med ARC INITIATIVER PÅ AFFALDSOMRÅDET Beskrivelse af initiativer Øget og lettere sortering for husholdninger Øget sortering fra erhverv Digitale værktøjer Genbrugspladsen Tidsplan for initiativer

3 I den nærværende hovedplan er Kommunalbestyrelsens mål beskrevet samt de initiativer for planperioden , der skal støtte op om og sikre, at målene nås. Planens initiativer er dels baseret på gældende og kommende lovgivning; både fra Danmark og EU, og dels på konkrete ønsker om forbedring og udvikling fra både kommunen og borgerne. Affalds- og ressourceplanen gennemføres inden for rammerne af Regeringens Ressourceplan 1. I bilaget til planen findes kortlægning af affaldsmængder og en prognose for fremtidens affaldsmængder i Tårnby Kommune. Endvidere indeholder bilaget oplysninger om målopfyldelsen for den forrige planperiode. 1 INDLEDNING Denne affalds- og ressourceplan danner rammerne for Tårnby Kommunes planlægning på affaldsområdet i perioden Planen indeholder detaljeret planlægning for perioden og mere overordnet planlægning for perioden frem til Affalds- og ressourceplan afløser den tidligere affaldsplan. Affalds- og ressourceplanen bliver brugt som værktøj til styring og planlægning af kommunens hverdag. Den skal medvirke til, at nå en række mål på affaldsområdet. Målene nås gennem en række initiativer, som rækker ud over den daglige drift på affaldsområdet. Det er her, der er mulighed for forbedring, forandring og udvikling af affaldsområdet. Planen består af to dele; en hovedplan og et bilag. 2 1 Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4,

4 2 MÅL Det er Tårnby Kommunes overordnede politik at minimere belastningen af miljø, herunder klimaet, og derved medvirke til en udvikling, hvor miljøet ikke belastes på en måde, der forringer fremtidige generationers livsvilkår. Tårnby Kommune vil sikre at borgere, virksomheder og kommunale virksomheder i kommunen er godt tilfredse med affaldshåndteringen. Samtidig skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden. Kommunens overordnede målsætninger fremgår af tabellen her på siden. Målsætningerne er hovedsageligt baserede på Regeringens Ressourceplan og den politiske aftale med Amager Ressource Center (ARC). 3

5 2.1 KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL- SÆTNINGER Husholdninger Mål Aftale og år for målsætning Genanvendelse af husholdningsaffald (organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plastog metalaffald) 50 % Ressourceplanen (2022) Indsamling af elektronikaffald 75 % Ressourceplanen (2018) Nedbringelse af affald til forbrænding 20 % Politisk aftale med ARC (2030) Ressourceplanens målsætninger er på nuværende tidspunkt ikke bindende for den enkelte kommune, men udelukkende bindende på nationalt plan. Det forventes dog fra Miljøstyrelsens side, at den enkelte kommune i store træk vil leve op til målsætningerne. Miljøstyrelsen vil i 2016 gennemføre en evaluering af fremdriften mod Ressourceplanens målsætninger og derefter fastsætte eventuelle skærpelser i forhold til kommunerne. Tårnby Kommunes overordnede målsætninger er suppleret med en handlingsplan, som angiver hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres. Oversigten med de konkrete initiativer i handlingsplanen kan ses i kapitel 3. Servicesektoren Mål Aftale og år for målsætning Genanvendelse af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage Genanvendelse af organisk affald 70 % Ressourceplanen (2018) 60 % Ressourceplanen (2018) Alle Mål Aftale og år for målsætning Energiudnyttelse af haveaffald 25 % Ressourceplanen (2018) Indsamling af elektronikaffald 65 % Ressourceplanen (2018) Indsamling af batterier 55 % Ressourceplanen (2018) Nyttiggørelse af shredderaffald 70 % Ressourceplanen (2018) Genanvendelse af fosfor i spildevandsslam Borgerne skal opleve en ren kommune 80 % Ressourceplanen (2018) - Tårnby Kommune Tårnby Kommune vil i forbindelse med budgetbemærkningerne redegøre for, hvorvidt de konkrete initiativer er gennemført. Tårnby Kommune genanvender nu ca. 35 af husholdningsaffaldet. Målet er at genanvende mindst 50 % i Vi har brug for din hjælp! 4

6 2.2 BAGGRUND OG PERSPEKTIVER FOR MÅL OG INITIATIVER Tårnby Kommunes mål og initiativer på affaldsområdet for planperioden udspringer til dels af Regeringens og EU's affaldspolitikker. Initiativerne bygger derudover på den udvikling affaldsmængder og behandling af affald har gennemgået i Tårnby Kommune, de såkaldte kortlægningsdata, samt prognoser for og krav til de fremtidige affaldsmængder EU'S AFFALDSRAMMEDIREKTIV EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Det er disse miljøhandlingsprogrammer, der danner rammerne for EU s miljøpolitik. Som følge af EU s nyeste miljøprogram er der blevet udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to har særlig betydning for affaldsområdet: EU s tematiske strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse EU s tematiske strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger. Målet er at gøre Europa til et samfund der: men med et nyt punkt, der hedder "forberedelse med henblik på genbrug" (det kan for eksempel være et flaskeskylleri): Forebyggelse (herunder genbrug) Forberedelse til genbrug Genanvendelse Anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse Bortskaffelse (forbrænding uden energiudnyttelse eller deponering). Der kan i visse tilfælde afviges fra hierarkiet, hvis dette begrundes i konkrete miljøvurderinger (livscyklustankegang). Biprodukter Det er nyt, at biprodukter er beskrevet i direktivet dvs. produkter, der ikke er blevet til affald, men som direkte og uden videre bearbejdning kan afsættes som et produkt, f.eks. en brugt sofa. Det kan betyde, at affaldsmængder, der i dag tæller positivt med i opgørelser af genbrugsprocenter, fremover slet ikke indgår i affaldssektoren. Bioaffald Der stilles ikke særskilt krav til biosortering, men medlemslandene skal selv træffe foranstaltninger, når det vurderes at være relevant. Søger at undgå dannelsen af affald Genanvender mest muligt affald Reducerer påvirkningerne fra affaldshåndteringen EU s gældende affaldsrammedirektiv er udarbejdet i 2008 og er allerede implementeret i dansk lovgivning. De vigtigste elementer i affaldsrammedirektivet er: Affaldshierarkiet Affaldshierarkiet bliver fastholdt og er nu skrevet direkte ind i direktivet, 5

7 Affaldsforebyggelse Som noget helt nyt skal medlemslandene senest 5 år efter direktivets ikrafttrædelse (dvs. 2015) have udarbejdet programmer for affaldsforebyggelse. Kommissionen skal udarbejde en rapport og eventuelt forslag om: Udvikling inden for affaldsproduktion og forebyggelse inden udgangen af 2011 Udformningen af en politik for økodesign af produkter inden udgangen af 2011 Opstilling af mål om affaldsforebyggelse for 2020, eventuel revision af indikatorer inden udgangen af 2014, samt Udarbejdelse af en handlingsplan for at ændre forbrugsmønstre inden udgangen af 2011 Mål for genanvendelse Medlemsstaterne skal fremme genbrug og genanvendelse af høj kvalitet om nødvendigt via særskilte indsamlingsordninger. Målet for genanvendelse (inkl. forberedelse med henblik på genbrug) er senest i 2020: Der skal seneste i 2015 være særskilt indsamling for som minimum følgende: papir, metal, plastic og glas. Det kan f.eks. være på en genbrugsplads. Samlet 50 vægt- % genanvendelse af som minimum papir, metal, plast og glas fra husholdninger eller tilsvarende affald fra andre kilder. 70 vægt- % af bygge- og anlægsaffaldet skal forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald (ekskl. jord og sten). Kommissionen vil senest i 2014 overveje mål for andre affaldstyper. 6

8 2.2.2 REGERINGENS RESSOURCEPLAN Regeringen har i maj 2014 udsendt en ressourceplan, der udstikker retningslinjerne for den fremtidige affaldsbehandling i Danmark. Ressourceplanen hedder Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering (Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014). Først og fremmest indeholder ressourceplanen et mål om, at 50 % af vores husholdningsaffald skal genanvendes i 2022 hvilket svarer til, at vi i Danmark stort set skal genanvende dobbelt så meget i løbet af den kommende periode på otte år. Ressourceplanen fokuserer særligt på følgende områder: Mere genanvendelse fra husholdninger og servicesektor Helt overordnet er det i dette fokusområde, at den øgede genanvendelse skal hentes ved øget indsamling og genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald. Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald Der skal nu være genanvendelse af flere af de problematiske elementer i bygge- og anlægsaffald, f.eks. kasserede vindmøller, fjernvarmerør og PCB. Grøn omstilling nye erhvervsmæssige muligheder Styrket indsats omkring grøn teknologi, der kan underbygge de andre fokusområder og initiativer. Tårnby Kommune har ifølge Affaldsbekendtgørelsens kapitel 2 pligt til at udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald i 2012 blev dette ændret til at der skal udarbejde en plan hvert 6 år. Planerne kan desuden ses som den kommunale gennemførelse af regeringens til enhver tid gældende affaldsstrategi. I 2016 vil Regeringen gennemføre en evaluering af udviklingen i kommunernes genanvendelse via Affaldsdatasystemet, og der vil så eventuelt blive iværksat ekstra tiltag eller nye initiativer. Det er muligt, at der vil kunne komme et krav om tvungen indsamling af organisk affald, hvis genanvendelse ikke har udviklet sig markant bedre i forhold til i dag. Mere genanvendelse af organisk affald Mere organisk affald skal håndteres således, at både energi, næringsstoffer og kulstof i affaldet kan udnyttes. Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer og fosfor Spildevandsslam (herunder aske fra slamforbrænding), skal i højere grad anvendes således, at vigtige næringsstoffer i affaldsstrømmen (især fosfor) og kulstoffet kan udnyttes på landbrugsjord. 7

9 2.2.3 POLITISK AFTALE OM ARC Ud over mål fastsat af Danmark og EU er Tårnby Kommune bundet af en politisk aftale i forbindelse med opførelse af Amager Bakke, et nyt forbrændingsanlæg på Amager Ressourcecenter (ARC). I denne aftale forpligter kommunen sig til at nedbringe mængden af affald til forbrænding med 20 % pr. indbygger fra Dette svarer, ifølge ARCs beregninger, til en reduktion fra ca. 378 kg pr. indbygger i 2011 til ca. 302 kg pr. indbygger i Tårnby Kommune har dermed, som de andre kommuner i ARC, et ambitiøst og forpligtende mål. Dit affald giver energi! Med etableringen af Amager Bakke vil vi få verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg. Samtidigt bliver den banebrydende, multifunktionelle industriarkitektur et ambitiøst bud på, hvordan et grønt energianlæg kan kombineres med rekreative arealer, der befordrer eventyr, leg og bevægelse. Vi glæder os! Gør du? 8

10 3 INITIATIVER PÅ AFFALDSOMRÅDET

11 I skemaet herunder er der vist de fokusområder Tårnby Kommune vil arbejde med i planperioden. Husholdninger Erhverv Fokusområder Initiativer Målgruppe Fokusområder Initiativer Målgruppe Øget og lettere sortering for husholdninger 1. Indsamling af organisk affald Øget sortering fra erhverv 6. Byggeaffald 2. Indsamling af tørre genanvendelige materialer 7. Serviceerhverv 3. Optimering af nuværende ordninger 4. Den gode fortælling Digitale værktøjer 8. Kommunale ejendomme 9. Mere digital selvbetjening 5. Ny gebyrstruktur Genbrugspladsen 10. Mere direkte genbrug 11. Den gode fortælling 10

12 3.1 BESKRIVELSE AF INITIATIVER ØGET OG LETTERE SORTERING FOR HUSHOLD- NINGER Tårnby Kommune ønsker at gøre det lettere for kommunens borgere at udsortere flere genanvendelige materialer fra husholdningsaffaldet, således at det bliver muligt at imødekomme Ressourceplanens overordnede målsætninger om at genanvende mere og forbrænde mindre. En opnåelse af dette vil kræve en optimering af kommunens system af affaldsordninger. Det er i den forbindelse væsentligt, at der ses på et samlet system af ordninger, da de enkelte ordninger påvirker hinanden og da et optimeret system kan medvirkende til, at det ikke medfører væsentligt øgede omkostninger at indsamle flere genanvendelige fraktioner. De tre første initiativer inden for dette fokusområde omhandler alle valg af fremtidige ordninger for forskellige fraktioner fra de private husholdninger. Disse tre initiativer skal derfor ses i sammenhæng og de indledende undersøgelser og analyser skal inddrage alle initiativer samlet. Tårnby Kommunes mål om mere genanvendelse kan kun opnås med en stor indsats fra borgerne. Heldigvis viser den seneste borgerundersøgelse, at kommunens borgere gerne vil sortere mere! 11

13 Øget og lettere sortering for husholdninger Baggrund 1 Indsamling af organisk affald Mål og planlægning Hvad? Tårnby Kommune vil undersøge konsekvenserne ved at indføre indsamling af organisk affald, f.eks. ved kildesortering. Dette er et input til beslutningsprocessen omkring en evt. indførelse af en ny indsamlingsordning eller at de eksisterende ordninger udbygges til også at omfatte det organiske affald. Dette afklares i planperioden. Hvordan? For at nå det overordnede mål for genanvendelse af husholdningsaffald vil Tårnby Kommune: 1. Undersøge potentialet for indsamling af organisk affald fra private husholdninger, herunder belyse konsekvenserne iht. ressourceplanens mål for genanvendelse. 2. Hvis det besluttes at indføre indsamling af organisk affald, vil Tårnby Kommune: 3. Orientere borgerne om formålet med at indsamle det organiske affald 4. Udarbejde informationsmateriale om sortering af restaffald og organisk affald Lovgivning Ifølge ressourceplanen skal der opnås en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet i Det er defineret i Ressourceplanen, hvorledes genanvendelsesprocenten specifikt udregnes. Samtidig har Tårnby Kommune gennem den politiske aftale med ARC forpligtet sig til at nedbringe mængden af affald til forbrænding med 20 % i Opfyldelse af ovenstående målsætninger vil sandsynligvis betyde, at der skal indføres ordninger til indsamlingsordninger af såvel organisk affald som tørre genanvendelige materialer i Tårnby Kommune. Status Der indsamles ikke organisk affald på nuværende tidspunkt i Tårnby Kommune. Anslået potentiale Det anslås, at potentialet for organisk affald fra private husholdninger i Tårnby ligger omkring tons/år (Econet beregninger på baggrund af 2010 data fra kommunen). Ved etablering af en effektiv indsamlingsordning skønnes, at der vil kunne indsamles i størrelsesordning tons organisk affald/år til biogasbehandling (antagelse: indsamling af 60 % af potentialet fra enfamilieboliger og 45 % fra etageboliger). Hvornår? Undersøgelsen vil blive gennemført i 2015/

14 Miljøgevinst Indsamling og biogasbehandling af organisk affald muliggør udnyttelse af affaldets næringsstoffer, herunder især fosfor, der er en begrænset ressource. Affaldet omdannes til biogas, der er en mere fleksibel energiform end el og varme produceret ved affaldsforbrænding, idet biogas kan lagres og har flere anvendelsesmuligheder, herunder produktion af el og varme, transport, opgradering til naturgaskvalitet mm. Ressourcer og økonomi Omkostninger til separat indsamling af organisk affald er meget afhængige af hvilken ordning man vælger. Omkostningerne skal ses i sammenhæng med omkostningerne til det øvrige affaldsordninger i kommunen, idet en generel optimering af kommunens affaldsordninger kan være med til at holde de samlede omkostninger nede. Der kan indsamles ca tons organisk affald per år til produktion af biogas og gødning til landbrugsjord. I dag indsamles det organiske affald som dagrenovation og forbrændes. Dermed går værdifulde næringsstoffer tabt. Miljøstyrelsen har i Miljøprojekt nr fået gennemført beregninger for omkostninger for en lang række systemer med og uden separat indsamling af organisk affald fra husholdninger. Konklusionen er, at det ikke behøver at blive dyrere at indsamle organisk affald separat, hvis der samtidig sker en optimering af affaldssystemet, f.eks. ved at gå fra ugetømning til 14-dages tømning og/eller anvende flerkammerbeholdere. 13

15 Øget og lettere sortering for husholdninger Baggrund 2 Indsamling af tørre genanvendelige materialer Mål og planlægning Hvad? Tårnby Kommune vil undersøge mulighederne for nye ordninger for indsamling af tørre genanvendelige materialer (papir, pap, plast, metal og glas), herunder omkostninger og effektivitet. De tørre genanvendelige materialer udgør en væsentlig del af genanvendelsespotentialet i husholdningsaffald. Hvordan? Mulighederne for fremtidige ordninger for husstandsindsamling af de tørre genanvendelige materialer skal undersøges med hensyn til økonomi, effektivitet, miljø, teknik og borgerservice. Efterfølgende tages beslutning om, hvilke ordninger, der evt. skal implementeres i kommunen. Hvornår? Undersøgelserne vil blive gennemført i 2015/2016. Lovgivning Ifølge Regeringens Ressourceplan skal der opnås en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet i Det er defineret i Ressourceplanen, hvorledes genanvendelsesprocenten specifikt udregnes. Samtidig har Tårnby Kommune gennem den politiske aftale med ARC forpligtet sig til at nedbringe mængden af affald til forbrænding med 20 % i Opfyldelse af ovenstående målsætninger vil sandsynligvis betyde, at der skal indføres ordninger til indsamlingsordninger af såvel organisk affald som tørre genanvendelige materialer i Tårnby Kommune. Status Tårnby Kommune indsamler på nuværende tidspunkt papir ved husstandene i kommunen og har bringeordning (kuber) for glas. Der afhentes pap og metalemballage sammen med storskrald, hvor også stort metal (kommunejern) indsamles. De øvrige tørre genanvendelige fraktioner kan afleveres på genbrugspladserne. Anslået potentiale Potentialet for de tørre genanvendelige materialer fra private husholdninger i Tårnby fremgår af nedenstående tabel. Tabellen indeholder ligeledes et skøn over de mængder, som vil kunne indsamles ved etablering af en effektiv indsamlingsordning. 14

16 Fraktioner Potentiale Skønnet indsamlingspotentiale Papir Pap Plast Metal Glas i kommunen, idet en generel optimering af kommunens affaldsordninger kan være med til at holde de samlede omkostninger nede. I Miljøprojekt nr er gennemført beregninger for omkostninger for en lang række systemer med forskellig grad af separat indsamling af genanvendelige materialer fra husholdninger. Konklusionen er, at det ikke behøver at blive dyrere at indsamle flere fraktioner separat, hvis der samtidig sker en optimering af affaldssystemet, f.eks. ved at gå fra ugetømning til 14-dages tømning og/eller anvende flerkammerbeholdere. Beregningerne for potentialer er foretaget af Econet på baggrund af 2010 data fra kommunen. Det skønnede indsamlingspotentiale er baseret på antagelser omkring indsamlingseffektiviteter for hhv. enfamilieboliger og etageboliger. Miljøgevinst En lang række miljøvurderinger har vist, at genanvendelse af tørre materialer medfører miljømæssige fordele for en lang række miljøparametre i forhold til affaldsforbrænding. Det fremgår bl.a. af Miljøprojekt nr Selvom resultaterne af miljøvurderingerne til en vis grad er afhængig af de lokale forhold, viser resultaterne for tørre genanvendelige materialer relativt entydige miljømæssige fordele til genanvendelse. Øget genanvendelse af tørre materialer i Tårnby Kommune vil derfor med stor sandsynlighed medføre fordele for bl.a. drivhuseffekt, forsuring og næringssaltbelastning. Mange genanvendelige materialer havner nu i forbrændingsovnene, vi vil indsamle meget mere til genanvendelse. På den måde bevarer vi ressourcerne, til gavn for både økonomi og miljø. Desuden vil øget genanvendelse medføre, at vigtige ressourcer recirkuleres, hvilket medfører en mindre udvinding af f.eks. metaller. Ressourcer og økonomi Omkostninger til separat indsamling af tørre genanvendelige materialer afhænger meget af hvilke ordninger man vælger. Omkostningerne skal ses i sammenhæng med omkostningerne til det øvrige affaldsordninger 15

17 Øget og lettere sortering for husholdninger 3 Optimering af nuværende ordninger Mål og planlægning Hvad? De nuværende ordninger skal evalueres som led i planlægningen af kommunens nye affaldssystem. De eksisterende ordninger vil muligvis kunne indgå som elementer i det fremtidige affaldssystem i Tårnby i det omfang de menes at kunne opfylde kravene til effektivitet i forhold til genanvendelse og økonomi. Desuden kan der være andre faktorer, der spiller ind i vurderingen af de eksisterende ordninger, herunder erfaringer omkring praktiske problemer, arbejdsmiljø eller andre væsentlige erfaringer. Hvordan? De eksisterende ordninger evalueres i sammenhæng med undersøgelse af muligheder for indførelse af nye ordninger for hhv. organisk affald og tørre genanvendelige materialer (Initiativ 1 og 2). Baggrund Lovgivning Ifølge Regeringens Ressourceplan skal der opnås en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet i Det er defineret i Ressourceplanen, hvorledes genanvendelsesprocenten specifikt udregnes. Samtidig har Tårnby Kommune gennem den politiske aftale med ARC forpligtet sig til at nedbringe mængden af affald til forbrænding med 20 % i For at sikre opfyldelse af ovenstående målsætninger skal det samlede system af affaldsordninger i Tårnby Kommune revideres. Det skal således vurderes, hvilke af de eksisterende ordninger, der skal bibeholdes, hvilke der skal tilpasses og hvorvidt der skal tilføjes nye ordninger (se også Initiativ 1 og 2). Status Kommunens eksisterende ordninger og de mængder, der indsamles til genanvendelse i de enkelte ordninger fremgår af kortlægningsdelen af denne affalds- og ressourceplan (Bilagsrapporten). Disse data vil indgå i den samlede vurdering af kommunens affaldssystem. Efterfølgende tages beslutning om hvorvidt de eksisterende ordninger bibeholdes, tilpasses eller nedlægges. Hvornår? Evalueringen vil blive gennemført i 2014/

18 Anslået potentiale Der er stort potentiale for at øge indsamlingen af genanvendelige materialer (organisk affald, papir, pap, plast, metal og glas) ved at optimere affaldsordningerne i Tårnby kommune. Nedenstående tabel viser en sammenligning af de genanvendelige materialer, der indsamles i det nuværende affaldssystem og de indsamlingspotentialer, der skønnes at være ved optimering af affaldssystemet. Affaldsfraktioner Indsamling i 2013 Indsamlings-potentiale Organisk affald Papir Pap Plast Metal, småt Glas Miljøgevinst Se Initiativ 1 og 2. Ressourcer og økonomi Optimering af de nuværende ordninger dækker bl.a. over en økonomisk vurdering. Omlæggelse af uhensigtsmæssigt dyre ordninger vil kunne medføre besparelser for kommunen. En økonomisk vurdering af optimering af de eksisterende ordninger skal foretages i sammenhæng med de øvrige ordninger således at det bliver kommunens samlede system af affaldsordninger (hhv. nuværende og fremtidige), der sammenlignes. Skal vi have flere beholdere? Eller skal vi bygge et stort anlæg til eftersortering af genanvendelige materialer? Måske det skal være en kombination? Tårnby Kommune vil, sammen med de kommuner der vil være med, undersøge det. Så vi får den bedste løsning Metalmængderne er inkl. store metaleffekter, mængden af småt metal vurderes at være 10% af den mængde der er indsamlet som jern og metal. 17

19 Øget og lettere sortering for husholdninger 4 Den gode fortælling Baggrund Lovgivning Ikke relevant. Mål og planlægning Hvad? Tårnby Kommune vil fortælle historier om affaldet! Hvor bliver det af? Hvad bliver det til? Hvorfor gør vi som vi gør? Hvad kan du gøre for at gøre det endnu bedre? Hvordan? Tårnby Kommunes hjemmeside er omdrejningspunktet i kommunikationen med borgere og virksomheder. Siden skal fortælle alle de gode og sjove historier om affald. Derudover udarbejdes der informationsmateriale ved ændringer af ordninger. Også her vil den gode fortælling om affald gå igen. Der kan eventuelt samarbejdes med de øvrige kommuner i ARC Hvornår? Den gode fortælling fortælles hver gang vi har chancen! Kommunens hjemmeside opdateres i Informationsmaterialet udarbejdes, når der er tages beslutninger om valg af fremtidige ordninger. Status Tårnby Kommune informerer allerede nu omkring affaldsordningerne, men ønsker at udbygge dette med mere baggrundsoplysning og vedkommende historier. Anslået potentiale Den gode fortælling kan øge borgernes bevidsthed omkring affaldet og baggrunden for at sortere. Dette kan medføre øget og bedre sortering og dermed højere genanvendelse. Miljøgevinst Hvis der opnås højere genanvendelse, medfører det positive miljøeffekter (se Initiativ 1 og 2). Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til opdatering af hjemmesiden, udarbejdelse af materiale og skrivning af aktuelle historier. 18

20 Øget og lettere sortering for husholdninger 5 Ny gebyrstruktur Mål og planlægning Baggrund Lovgivning Den nye gebyrstruktur skal leve op til bestemmelserne omkring affaldsgebyrer som beskrevet i Affaldsbekendtgørelsens Kapitel 8 (Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer). Hvad? Tårnby Kommune ønsker at undersøge, hvilke muligheder der er for at omlægge kommunens gebyrstruktur således, at det motiverer øget udsortering af genanvendelige materialer. Hvordan? Der laves en evaluering af muligheder, fordele og ulemper ved forskellige gebyrstrukturer. Der kan evt. samarbejdes med de øvrige kommuner i ARC omkring dette initiativ. Hvornår? Evaluering af gebyrstrukturen påbegyndes i 2015, men kan først endelig færdiggøres, når der er taget beslutning om hvilke affaldsordninger der fremover skal være i Tårnby Kommune. Status De nuværende gebyrer skal revideres i forbindelse med etablering af Tårnby Kommunes fremtidige affaldsordninger. Anslået potentiale Hvis det lykkes at lave gebyrer, der understøtter øget sortering, kan gebyrstrukturen være med til at genanvendelsen i kommunen. Miljøgevinst Øget genanvendelse medfører positive miljøgevinster (se Initiativ 1 og 2). Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til at undersøge muligheder for forskellige gebyrstruturer og konsekvenserne af disse. Desuden skal der afsættes ressourcer til udarbejdelse af nye gebyrer. 19

21 3.1.2 ØGET SORTERING FRA ERHVERV Tårnby Kommune ønsker at forbedre affaldssorteringen fra erhverv, herunder byggeaffald, affald fra servicesektoren og kommunale ejendomme. Kommunes primære virkemidler i denne forbindelse er tilsyn, vejledning og information. Øget sortering fra erhverv Baggrund Lovgivning Miljøministeriet har per 1. januar 2013 gennemført krav om kortlægning og screening af visse bygninger og anlæg mht. PCB. Der må forventes at komme yderligere lovgivningsmæssige tiltag indenfor dette område i nærmeste fremtid. 6 Byggeaffald 3 Mål og planlægning Hvad? Ressourceplanen lægger op til øget kvalitet i materialenyttiggørelse af bygge og anlægsaffald, især med fokus på at undgå recirkulering og spredning af farlige stoffer, såsom PCB, tungmetaller, asbest mm. Det ønskes at opretholde en høj genanvendelsesprocent for denne fraktion, men samtidig øge fokus på problematiske stoffer og fraktioner. Hvordan? Tårnby Kommune vil, bl.a. med udgangspunkt i den tværministerielle handlingsplan for PCB i bygninger og Miljøstyrelsens kommende udredning af andre farlige stoffer i beton, tegl og asfalt, opstille nye retningslinjer for korrekt håndtering af bygge og anlægsaffald. Status Tårnby Kommune vejleder i dag i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald. Anslået potentiale Det øgede fokus på kvalitet i genanvendelse af bygge og anlægsaffald vil sandsynligvis betyde, at genanvendelsesprocenten for denne fraktion vil falde. Miljømæssigt set må en lavere genanvendelsesprocent dog være at foretrække, hvis det samtidig betyder mindre spredning af farlige stoffer i miljøet. Miljøgevinst Mindre spredning af PCB, tungmetaller, asbest og andre miljøfremmede og toksiske stoffer i miljøet. Ressourcer og økonomi Der skal afsætte ressourcer til udarbejdelse af nye retningslinjer for byggeaffald samt håndhævelse af disse. Hvornår? Arbejdet påbegyndes i Husholdninger frembringer også byggeaffald, dog i væsentlig mindre mængder. Derfor er husholdninger også berørt af dette initiativ. 20

22 Øget sortering fra erhverv Baggrund 7 Serviceerhverv Mål og planlægning Hvad? Øget udsortering af genanvendelige materialer (organisk, papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage) fra serviceerhverv er et fokusområde i Regeringens Ressourceplan og kommunen ønsker at understøtte dette bedst muligt. Hvordan? I forbindelse med tilsyn hos serviceerhverv skal der lægges vægt på øget genanvendelse. Vejledning og information skal også lægge vægt på øget udsortering af genanvendelige materialer. Udover de miljømæssige argumenter er der ofte også økonomiske argumenter for øget udsortering. Hvornår? Gennem planperioden Lovgivning Kommunerne har pligt til at føre tilsyn hos kommunens virksomheder for at sikre, at virksomhederne overholder kommunens gældende affaldsregulativer. Kommunen har derimod hverken anvisningsret eller pligt overfor det genanvendelige erhvervsaffald, som virksomhederne kan afsætte til godkendte aftagere. Status Tårnby Kommune foretager årligt et vist antal tilsyn hos kommunens virksomheder. Anslået potentiale Der er mulighed for at intensivere tilsyn med virksomhederne således, at der lægges øget pres på virksomhederne for øget udsortering af genanvendelige materialer. Det er ikke muligt at fastslå hvilken effekt dette vil have på mængderne af indsamlet affald til genanvendelse fra servicesektoren i Tårnby Kommune. Miljøgevinst Øget genanvendelse fra serviceerhverv vil samlet set betyde miljømæssige fordele for en række miljømæssige parametre (se evt. Miljøprojekt Nr. 1458). Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til intensiveret tilsyn, samt udarbejdelse af eventuelt informationsmateriale og vejledninger til serviceerhverv 21

23 Øget sortering fra erhverv 8 Kommunale ejendommes Mål og planlægning Baggrund Lovgivning Kommunen fører tilsyn hos de kommunale ejendomme for at sikre, at affaldshåndteringen lever op til kommunens gældende affaldsregulativer. Kommunen har råderet over affald genereret hos de kommunale ejendomme. Hvad? Tårnby Kommune ønsker øget genanvendelse fra de kommunale ejendomme. De kommunale ejendomme bør være et det gode eksempel og gå foran med implementering af de nye ordninger for udsortering af genanvendelige materialer. Hvordan? Tårnby Kommune er i øjeblikket i gang med at gennemgå de enkelte kommunale ejendommes nuværende affaldshåndtering og definere forbedringspotentialer for de enkelte ejendomme. Dette projekt vil fortsætte i den kommende planperiode for at sikre, at alle kommunens kommunale ejendomme har tilfredsstillende affaldshåndtering, som lever op til kommunens egne overordnede målsætninger. Kommunen skal derudover gennemtænke, hvorledes de kommunale ejendomme kan indgå i planlægning og implementering af nye affaldsordninger, herunder f.eks. forsøg i forhold til kvalitet, mængder mm. Status Tårnby Kommune er i gang med at gennemgå affaldshåndteringen hos de kommunale ejendomme. Anslået potentiale Tårnby Kommune vurderer, at der er et stort potentiale for øget udsortering af genanvendelige materialer fra kommunale ejendomme. Dette potentiale er dog ikke identificeret. Miljøgevinst Øget udsortering af genanvendelige materialer vil medføre positive miljøeffekter (se Initiativ 1 og 2). Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til gennemgang af affaldshåndteringen hos de kommunale ejendomme (tilsyn) samt vejledning og støtte til forbedring af systemerne. Hvornår? Første halvdel af planperioden. 22

24 3.1.3 DIGITALE VÆRKTØJER Tårnby Kommune ønsker at hjælpe borgere og virksomheder med at betjene sig selv online; samtidig skal flere arbejdsgange digitaliseres. Digitalisering af interne arbejdsgange sikrer ensartet og lettere sagsbehandling. Digitale værktøjer 9 Mere digital selvbetjening Baggrund Lovgivning Digital selbetjening er et fokusområde i Tårnby Kommunes kanalstrategi. Samtidig skal borgere og virksomheder ifølge økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet fra december 2014 benytet sig af selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet (en del af Bølge 3). Mål og planlægning Hvad? Tårnby Kommune vil gennemføre initiativer der skal fremme den digitale selvbetjening for borgere og erhverv. Hvordan? For at nå målet vil Tårnby Kommune: 1. Udbygge mulighederne for øget digital selvbetjening på affaldsområdet 2. Undersøge mulighederne for at udarbejde en applikation ( app ), til mobiltelefoner, som kan informere om korrekt affaldssortering og afleveringsmulighed for affald på de forskellige affaldsordninger i Tårnby Kommune. Appen skal samtidig informere om næste afhentning af affald samt gøre det muligt for borgerene at kommunikere direkte med kommune og renovatør, fx ved manglende tømning. Der kan evt. samarbejdes med de øvrige kommuner i ARC omkring dette initiativ. Status Tårnby Kommune har i forvejen gode muligheder for at borgere og virksomheder kan anvende selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden i forhold til valg af affaldsordninger. Anslået potentiale Ikke aktuelt. Gevinst Hvis den digitale selvbetjening medfører, at borgerne og virksomheder bliver endnu bedre til at sortere affald og aflevere i de rigtige affaldsordninger, vil dette påvirke miljøet positivt. Øget digital selvbetjening vil betyde hurtigere og mere smidig sagsbehandling ved mere komplicerede sager. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes løbende ressourcer til at udbygge de digitale medier, specielt arbejdet med at udvikle eller indkøbe en applikation. Mere digital selvbetjening forventes at frigive ressourcer til arbejde med mere komplicerede sager. Hvornår? Der skal være fokus på forbedring af den digitale selvbetjening i hele planperioden. Undersøgelse af mulighed for at udarbejde en applikation skal gennemføres i

25 3.1.4 GENBRUGSPLADSEN Kommunes genbrugspladser indsamler det meste af det genanvendelige affald i kommunen. Men der er stadig muligheder for forbedring. Tårnby Kommune vil i samarbejde med ARC fortsætte med at udvikle genbrugspladserne. Genbrugspladsen 10 Mere direkte genbrug Baggrund Lovgivning Der er i Ressourcestrategien lagt op til at der skal være mere fokus på, at flytte affald op i affaldshierarkiet og dermed også flytte affald fra genanvendelse til direkte genbrug. Ressourceplanens del 2 (under udarbejdelse) vil omhandle affaldsminimering, herunder direkte genbrug. Mål og planlægning Hvad? Tårnby Kommune vil med dette initiativ fremme direkte genbrug fra borger til borger, og på den måde arbejde for bedre ressourceeffektivitet. Hvordan? For at nå målet vil Tårnby Kommune: 1. Afklare mulighederne for et samarbejde med forskellige organisationer om muligheden for at etablere et samarbejde omkring genbrugseffekter genbrug af møbler, ting osv. Det kan f.eks. være etablering af en genbrugsbutik eller en ny forening med deltagelse af flere organisationer, som sikrer at mest muligt affald kan genbruges. 2. Afklare mulighederne for at etablere et samarbejde med ARC omkring genbrugseffekter. 3. Undersøge mulighederne for at inddrage direkte genbrug i fx aktiverings-, eller arbejdsprøvningsprojekter eller projekter af anden social karakter. Status Der er i dag meget lidt direkte genbrug i Tårnby Kommune indenfor de kommunale affaldsordninger. Anslået potentiale Der er ikke nogen opgørelse af hvor mange genbrugseffekter, møbler og ting, der genbruges direkte f.eks. ved mulighed for aflevering af genbrugelige effekter på genbrugspladsen. Det kan imidlertid have en stor betydning for den måde borgerne opfatter affaldshåndteringen. Miljøgevinst Hvis møbler eller andre kasserede genstande kan genbruges direkte i stedet for at blive til affald (og derfor forbrændt eller genanvendt), vil det medføre typisk medføre en reel miljøgevinst, da man så til en vis grad sparer produktion af nye effekter. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til undersøgelse af mulighederne samt til en eventuel tovholder for samarbejdet med organisationer. Hvornår? Initiativet forventes afklaret i

26 Genbrugspladsen 11. Den gode fortælling Baggrund Lovgivning Ikke aktuelt. Mål og planlægning Hvad? Tårnby Kommune vil med dette initiativ sikre at borgerne ved, hvad der sker med det affald de afleverer på genbrugspladsen og indsamles generelt. Kommunen ønsker at fortælle den gode historie og belyse fordelene ved at genbruge, genanvende og ikke mindst konsekvenserne af at indsamle og behandle affaldet. Dette initiativ hænger tæt sammen med Initiativ 4. Hvordan? For at nå målet vil Tårnby Kommune: 1. Udarbejde strategi for hvorledes der skal informeres generelt. 2. Udarbejde informationsmateriale om affaldets vej til brug på Tårnby Kommunes hjemmeside. 3. Afklare muligheden for at gennemføre andre tiltag omkring at fortælle den gode historie på selve genbrugspladsen f.eks. om der skal være opslag eller plancher m.v. Der kan evt. samarbejdes med de øvrige kommuner i ARC omkring dette initiativ. Hvornår? Initiativet gennemføres løbende i hele planperioden Status Der informeres primært via Tårnby Kommunes hjemmeside og via deltagelse i ARC. Anslået potentiale Der vil være potentiale for, at borgerne vil sortere anderledes og aflevere mere affald end der gøres i dag, men det er ikke muligt at angive et specifikt potentiale. Miljøgevinst Der forventes, at der er mulighed for at øge udsorteringen af genanvendelige materialer ved at fortælle den gode historie om affaldssortering. Øget udsortering vil påvirke miljøet positivt. Det er dog ikke muligt at kvantificere den øgede udsortering og den deraf følgende miljøgevinst. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til planlægning af projektet, herunder evt. udarbejdelse af strategi for information og diverse informationsmaterialer. Derudover skal der afsættes ressourcer til løbende informationsindsats (fortælling af den gode historie ). 25

27 3.2 TIDSPLAN FOR INITIATIVER Tidsplanen for de forskellige aktiviteter er vist herunder. Initiativer og målgruppe Initiativer og målgruppe Øget og lettere sortering for husholdninger Digitale værktøjer 1. Indsamling af organisk affald 9.Mere digital selvbetjening 2.Indsamling af tørre genanvendelige materialer 3.Optimering af nuværende ordninger 4.Den fortælling gode Genbrugspladsen 10.Mere direkte genbrug 11.Den fortælling gode 5.Ny gebyrstruktur Øget sortering fra erhverv 6. Byggeaffald 7.Serviceerhver v 8.Kommunale institutioner 26

28

29

30 1

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Status og målsætninger Side 4 Initiativer Side 6 Tidsplan Side 15 Kolofon Side 16 Affaldsplan 2015-2024 1 Indledning

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere