K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Tage Kielsgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Tage Kielsgaard"

Transkript

1 Den 4. juni 2015 blev der i sag nr. 88/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Tage Kielsgaard Rasmussen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2014 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Tage Kielsgaard Rasmussen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Tage Kielsgaard Rasmussen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 18. marts 1981, og at han ifølge Revireg har været tilknyttet A med, CVR-nr. XX XX XX XX siden den 11. februar Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: a. Overtrædelse af uafhængighedsreglerne i henhold til revisorlovens 24 i forbindelse med revisionen af årsregnskabet 2012/2013 samt intern årsrapport 2012/2013 for B A/S. b. Erklæringsbekendtgørelsen er overtrådt ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet 2012 for C ApS, idet der ikke er taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabslovens 43 vedrørende manglende afskrivning på ejendomme, der er opskrevet efter regler i årsregnskabslovens 41. Endvidere er anvendt regnskabspraksis mangelfuld hvad angår oplysning om indregning og måling af ejendomme. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2013 A Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab til kvalitetskontrol. 1

2 Af kvalitetskontrollantens erklæring af 12. februar 2014 fremgår det, at der på tidspunktet for kontrollen til revisionsvirksomheden var knyttet 1 kontorsted og 3 godkendte revisorer. Det fremgår videre, at der er foretaget kontrol af i alt 8 enkeltsager til kontrol fordelt på de 3 i henhold til interne regler underskriftsberettigede revisorer. Følgende fremgår videre af kvalitetskontrollantens erklæring: B A/S: Forbehold Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi i et tilfælde konstateret, at det beskrevne kvalitetssikringssystem ikke anvendes fuldt ud, og revisor ikke har overholdt reglerne i Revisorloven om uafhængighed, idet revisor har udført revision og afgivet revisionspåtegning på en årsrapport for en virksomhed, hvor revisorens søn er bestyrelsesmedlem. Herudover forestår revisor, ud over revision af årsrapporten, kasse og bogholderifunktionen for selskabet, samt har fuldmagt til betaling af regninger, hvor revisor kan hæve op til t.dkk 100 dagligt via selskabets netbank konto. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen. I et tilfælde har revisor i revisionspåtegningen afgivet supplerende oplysninger om ledelsesansvaret uden at nævne, at ledelsen kan ifalde ansvar. I et andet tilfælde burde revisor have taget forbehold for regnskabets overholdelse af Årsregnskabsloven, idet der ikke er foretaget afskrivning af selskabets ejendomme samtidig med, at beskrivelsen i den anvendte regnskabspraksis ikke anses for fyldestgørende. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, men som følge af det i forbeholdet anførte er det vor opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes i fornødent omfang. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at revisor et enkelt tilfælde ikke lever op til kravene i lovgivning om uafhængighed. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at revisor erklæring på erklæringsopgaver i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Indklagede har den 19. august 2013 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for B A/S for regnskabsåret 1. juli juni Af påtegningen fremgår blandt andet: Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke anledning til forbehold. 2

3 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Indklagede har endvidere sammen med registreret revisor D samme dato afgivet revisionspåtegning på selskabets interne årsrapport for 2012/13. Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for B A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. [ ] Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Under Selskabsoplysninger i den interne årsrapport fremgår det, at bestyrelsen består af E, F og G. Sidstnævnte er tillige direktør i selskabet. Revisor er A Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab. Ledelsespåtegningen er i begge årsrapporter underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, skema C, fremgår følgende: Kort beskrivelse af sagen: 3

4 Sagen vedrører en revisionssag hvor revisor har afgivet revisionspåtegning uagtet at reglerne om uafhængighed ikke er overholdt. Tage Kielsgaard underskriver årsrapporten alene D underskriver intern årsrapport og revisionsprotokol sammen med Tage Kielsgaard Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang: Under stamoplysninger anfører revisor: Selskabets bestyrelse består bl.a. af F, (som dels er ansat i revisionsvirksomheden og dels søn af revisor.) Herudover anføres under forretningsbeskrivelse: Revisor har fuldmagt til betaling af regninger. Revisor kan hæve op til tkr. 100 dagligt via netbank Endvidere anfører revisor i sin vurdering af uafhængighed: Revisor er både bogholder og kasserer for virksomheden Revisor er i dobbeltrolle Under accept af kundeforholdet anføres: opfylder revisor uafhængighedsbetingelserne? Der besvares både med ja og nej med kommentaren På ledelsesplan ja I Revisionsplanen anfører revisor under Konklusion på risiko med svaret: Der forefindes ingen funktionsadskillelse, idet revisor også fungerer som bogholder og kasserer Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse er erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven): Ingen bemærkninger. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen og forslag til forbedringer: På grundlag af ovennævnte oplysninger er det vores vurdering, at revisor ikke opfylder reglerne i revisorlovens 24 om uafhængighed I arbejdspapiret Bilag 4, arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave har kontrollanten som konklusion på gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold (Punkt A) anført, at: Det fremgår af materialet at revisor er i dobbeltrolle samtidig med at han tillige er både bogholder og kasserer. Hvis F tillige er Tages søn og medarbejder (er) Tage efter 4

5 min opfattelse inhabil til at udføre revisionsopgaven og burde derfor ikke have påtaget sig opgaven Revisors eventuelle kommentarer kontrollantens gennemgang og konklusioner: Afsnit A3, punkt 2-4: Ledelsen i B A/S består af en bestyrelse på 3 medlemmer: G, advokat E og F. G (herefter G) er tillige direktør i selskabet og ejer aktiekapitalen 100 %. F (herefter F) er søn af Tage Kielsgaard Rasmussen. B A/S er et handelsfirma uden andre ansatte end G, som har haft produktionsvirksomhed i [Land] via et [lande] selskab. G er hovedaktionær i det [lande] selskab og har som følge heraf stort set ikke opholdt sig Danmark. Det er derfor aftalt, at D (herefter D) forestår de administrative opgaver for B A/S, herunder betalinger af regninger og bogføring. Såvel fakturaer som øvrigt materiale fremsendes til G via fax eller mail til godkendelse, inden D udfører de administrative opgaver. Rollen som både bogholder/kasserer og revisor er i vores kontrolskemaer noteret som dobbeltrolle, idet vi er meget opmærksom på at holde rollerne adskilte. Ud over, at G godkender alle fakturaer og andet materiale, har G netbank adgang og kontrollerer på daglig basis alle likvide bevægelser. Der er yderligere indlagt den kontrolfunktion, at G kontrollerer bogføringsmaterialet, idet bogføringsbalance på månedlig basis faxes eller mailes til G. Da B A/S tilhører regnskabsklasse B og tilmed er af en størrelse, hvor revision helt kan fravælges, er det ikke ulovligt for revisor at assistere med administrative opgaver, idet revisor D på ingen måde deltager i ledelsesbeslutninger. Vi finder derfor, at revisor D uafhængighed af kunden er afdækket med passende kontrolforanstaltninger. Med hensyn til F bestyrelsespost i B A/S er der tale om en teknisk foranstaltning, idet en bestyrelse for et aktieselskab jo skal bestå af minimum 3 personer. G har som følge mangeårigt ophold i udlandet ikke kendskab til andre personer i Danmark end sin advokat og F som mulige medlemmer af bestyrelsen. I henhold til vedtægternes tegningsregler for B A/S har F ingen mulighed for at tegne for selskabet alene. Der afholdes ikke bestyrelsesmøder ud over en årlig formel generalforsamling, og F indgår ikke som beslutningstager i B A/S, idet G kan tegne for B A/S alene og reelt også er den eneste beslutningstager i B A/S. F får ikke forelagt andet materiale end årsrapporten på den årlige generalforsamling. F får intet honorar for bestyrelsesposten. Det er derfor opfattelsen, at der er truffet passende foranstaltninger til opnåelse af TKR uafhængighed af B A/S. For at eliminere enhver teoretisk risiko for overtrædelse af uafhængighedsbestemmelserne er F fratrådt bestyrelsen i B A/S. Kontrollanten har som konklusion på de øvrige punkter i bilaget anført følgende: Ekstrasag I de oprindelige sager er det min opfattelse at dokumentationen af revisionen er fundet tilstrækkelig. Når der udtages ekstrasager skyldes det at jeg i de oprindelige sager ikke er enig med revisor i udformning af produktet og påtegningen. Jeg har derfor valgt ikke at gennemgå arbejdspapirerne i ekstrasagerne. Jeg har gennemlæst 5

6 produkterne: årsrapport, Revisionsprotokollat og ledelsens regnskabserklæring. Herudover har jeg gennemgået revisionsprogrammet. På baggrund heraf har jeg ingen kommentarer til (punktet). C ApS Indklagede har den 24. april 2013 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret 1. januar december Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Materielle anlægsaktiver udgjorde kr., heraf grunde og bygninger kr. Af note 2 til årsrapporten ( Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ) fremgår, at Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver udgjorde kr. Kortfristede gældforpligtelser udgjorde kr. Af afsnittet Anvendt regnskabspraksis fremgår under Materielle anlægsaktiver : Ejendommene er vurderet pr. 23/ af Ejendomsmægler H til handelsværdi. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger excl. renter direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Tekniske anlæg 5 år Installationer 5-10 år Tilslutningsafgifter 5 år 6

7 Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, skema C, fremgår, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat kryds ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler, og at arten af fejl/mangler er 4. Endvidere fremgår følgende: Kort beskrivelse af sagen: Sagen vedrører revision af selskab hvis hovedaktivitet er ejendomsudlejning. Der er afgivet blank revisionspåtegning på årsregnskabet. Imidlertid er det min opfattelse at revisor burde tage forbehold for manglende opfyldelse af årsregnskabsloven, idet ledelsen har ikke anvendt reglerne i ÅL 41 konsekvent, afskrivning efter 43 er ikke foretaget selv om det er et lovkrav, ligesom anvendt regnskabspraksis om indregning af ejendomme er mangelfuld Dette byder efter min opfattelse at revisor burde have taget forbehold for manglende opfyldelse af årsregnskabsloven. Tage Kielsgaard underskriver årsrapporten alene I underskriver Intern årsrapport og revisionsprotokol sammen med Tage Kielsgaard Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang: Ved gennemgangen af sagen har jeg ikke fejl, som efter min opfattelse ikke er ubetydelige vedrørende den udførte revision. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse er erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven): Anvendt regnskabspraksis beskriver at Ejendommene er vurderet pr. 23/ af Ejendomsmægler H til handelsværdi. Ejendommene blev i sin tid reguleret fra kostprisen til den indregnede værdi over opskrivningshenlæggelser. Revisor oplyser at ejendommene er indregnet efter lovens almindelige regler og ikke efter 38 om investeringsejendomme. Efterfølgende forbedringer er modregnet i opskrivningshenlæggelserne. I forbindelse med afhændelse af ejendomme bliver opskrivningshenlæggelser tilbageført og fortjeneste i forhold til anskaffelsesprisen indtægtsføres. Imidlertid bliver der ikke foretaget afskrivning af ejendommene som foreskrevet i 43, ligesom ovennævnte beskrivelse af anvendt regnskabspraksis er mangelfuld idet den ikke beskriver at ejendomme er optaget til anskaffelsessummen med tillæg af opskrivninger. 7

8 Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at årsrapporten ikke opfylder lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse Den afgivne erklæring er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne forbehold om manglende overholdelse af årsregnskabsloven. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapir, Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave, fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgang af den afgivne revisionspåtegning (Punkt F), at: Revisor burde have taget forbehold for manglende opfyldelse af årsregnskabsloven som følge af ovennævnte mangler, jf. punkt 2. Revisors eventuelle kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusioner: Afsnit C, punkt 12, afsnit F, punkt 2, og Kontrollantens konklusion i afsnit F: Ejendommene er indregnet til kostpris med opskrivning over egenkapitalen og hensættelse til udskudt skat. Ejendommene blev i år 2007 valuar vurderet af statsaut. ejendomsmægler og indregnet i balancen til disse vurderingssummer med binding af opskrivningerne under egenkapitalen og hensættelse af udskudt skat via egenkapitalen. Valuarvurderingen tog udgangspunkt i en afkast-procent på 7 %. Ejendommene er gennem årene løbende vedligeholdt, renoveret og forbedret, hvilket har medført betydelige levetidsforlængelser og betragtelige scrapværdier, hvorfor årlige af- og nedskrivninger har været af beskedent omfang. Det skal understreges, at der har fundet afskrivninger sted gennem årene. Den løbende renovering/forbedring af ejendommene er gennem årene blevet bogført som tilgang på ejendommene. Opskrivningshenlæggelserne er gennem årene reduceret tilsvarende, hvilket fremgår af noten for opskrivningshenlæggelser, idet ledelsen løbende har vurderet, at vurderingen fra 2007 fortsat har været udtryk for værdien af ejendomsporteføljen. Således indgår der i årsregnskabet 2012 fire ejendomme, som samlet set er renoveret/forbedret i perioden for i alt kr kr. Renoveringerne/forbedringerne er tilgået som værditilgang på ejendomsporteføljen, men samtidig er opskrivningshenlæggelserne reduceret tilsvarende, idet ledelsen har vurderet, at afkastprocenten på 7 % fortsat er gældende. At vurderingen fra 2007 gennem de efterfølgende år fortsat har været retvisende er yderligere begrundet i en stabil lejeindtægt fra ejendomsporteføljen. Dette ses også af, 8

9 at frasalg af ejendomme i både år 2007, 2011 og 2012 alle årene er sket til salgssummer, som svarer til de indregnede værdier. Der har ikke fundet frasalg sted i årene 2008, 2009 eller Kontrollanten noterer sig samme synspunkt i Afsnit I, punkt 3. Tilbage står derfor blot, at beskrivelsen under anvendt regnskabspraksis kunne være mere fyldestgørende, men vi har vurderet, at dette punkt ikke har været nok til at modificere vores erklæring. Vi finder, at såvel resultatopgørelsen som balancen har givet et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling. Revisortilsynet gennemførte ved skrivelse af 27. juni 2014 en høring af indklagede, hvoraf det blandt andet fremgik, at tilsynet havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet i overensstemmelse med klagen. Indklagede har i skrivelse af 29. juli 2014 til Revisortilsynet blandt andet anført følgende: Bemærkninger til enkeltsagskontrollen af B A/S Revisortilsynets sagsfremstilling er identisk med tilsynets sagsfremstilling for registreret revisor D. Jeg kan derfor i sin helhed henvise til Ds skrivelse af dd. Til Revisortilsynet, idet jeg kan tilslutte mig, at min søn, Fs medlemskab af bestyrelsen for B A/S udelukkende har været af formel karakter. Realiteten har gennem alle årene været, at min søn hverken har haft eller kunne få indflydelse på bestyrelsens beslutninger eller min erklæringsafgivelse for B A/S. Min søns stilling som bestyrelsesmedlem for B A/S kan ikke i realiteten betegnes som en ledende stilling, men blot som en formel stilling til opfyldelse af selskabslovgivningens krav. Skrivelsen af samme dato fra registreret revisor D til Revisortilsynet, hvortil indklagede henviser, er sålydende: Problemstilling vedr. funktionen som bogholder/kasserer for B A/S Med hensyn til funktionen som bogholder/kasserer for B A/S er der ikke tale om et ulovligt forhold, idet B A/S tilhører regnskabsklasse B, endda en størrelse hvor revision kan fravælges, idet såvel nettoomsætning og antal heltidsbeskæftigede i en årrække har ligget under beløbsgrænserne i årsregnskabslovens 135. Eneste ansatte i B A/S har gennem en længere årrække været G (herefter benævnt G), som tillige er selskabets eneaktionær. G har næsten udelukkende arbejdet fra udlandet (produktionsfabrikken lå i [Land]) og har derfor ikke haft mulighed for at varetage de administrative funktioner i B A/S. Disse administrative funktioner har undertegnede varetaget. Jeg har således haft til opgave at indsamle post og købsfakturaer fra de indkøb, som G udførte fra sin udenlandske fabrik. Én gang om ugen sendte jeg en fax (senere overgået til mail) til G med en oversigt over modtaget post og modtagne betalinger. Efter G godkendelse af posten/fakturaerne, forestod jeg betalingen af købsfakturaerne og 9

10 bogføringen af bilagene. Ved hver måneds udgang udarbejdede jeg en bogføringsbalance, som blev faxet/mailet til G til godkendelse. Når G var i Danmark, gennemgik han alt regnskabsmateriale og har endvidere løbende haft kontrol af bevægelserne på bankkonto. Ved indførelse af netbank foregik denne kontrol på daglig basis. I forbindelse med revisionen af årsrapporten for B A/S har jeg naturligvis været opmærksom på rollen som både bogholder/kasserer og revisor. Dette fremhæves da også i revisionsdokumentationen. Det fremgår også, at undertegnede på ingen måde har deltaget i ledelsesbeslutninger, men blot har assisteret med administrative opgaver for B A/S, mens G har varetaget de besluttende og kontrollerende opgaver. Specielt vedrørende revisionen for regnskabsåret bør man have for øje, at der var tale om ganske overskuelige og ukomplicerede forhold, idet B A/S havde afhændet sine aktiviteter året før. Eneste aktivitet i regnskabsåret har bestået i konsulentindtægt i 9 måneder frem til , hvorefter B A/S har været uden erhvervsaktivitet fra og med Som det fremgår af J konklusion (arbejdsprogram, bilag 4) i de 2 ekstrasager, har J fravalgt at gennemgå arbejdspapirerne i ekstrasagerne. J konkluderer således på et ufuldstændigt grundlag. Jeg kan dokumentere gennem fax og mails til G, at spørgsmål og materiale er blevet forelagt G til hans egenhændige beslutninger. Jeg har ikke deltaget i beslutningstagen på B A/S vegne, men har blot forestået administrative opgaver. Problemstillinger af mere vidtrækkende og principiel karakter har G vurderet og forholdt sig til i samråd med bestyrelsens formand, advokat (H) E. Endvidere gennemgår min chef arbejdspapirerne inden erklæringsafgivelse til sikring af overholdelse af revisorlovgivningen. Jeg finder således ikke, at jeg gennem mine administrative opgaver for B A/S har overtrådt revisorlovens uafhængighedsbestemmelser, idet der er truffet og dokumenteret passende sikkerhedsforanstaltninger under hensyntagen til B A/S størrelse og organisation. Problemstilling vedr. uafhængighed som følge af Fs medlemskab af bestyrelsen for B A/S. Med hensyn til denne problemstilling skal jeg indledningsvis fremhæve, at jeg ikke har påtegnet den eksterne årsrapport 2012/13 for B A/S, idet jeg blot påtegner den interne årsrapport samt revisionsprotokollen. Såvel den interne årsrapport som revisionsprotokollen bliver ikke forelagt andre end bestyrelsen. Hverken pengeinstitutter, leverandører eller SKAT har fået forelagt den interne årsrapport eller revisionsprotokollen. Endvidere skal jeg fremhæve, at jeg ikke har nogen familiemæssig tilknytning til nogen af bestyrelsesmedlemmerne i B A/S eller for den sags skyld til min chef. I vores redegørelse til kvalitetskontrollant J (og gengivet i Revisortilsynets skrivelse af ) har vi forklaret, at Fs (herefter benævnt F) rolle i bestyrelsen for B A/S 10

11 alene har været af ren formel karakter, idet G fik alvor vanskeligt med at finde et nyt bestyrelsesmedlem, da et tidligere bestyrelsesmedlem fratrådte. Jeg kan konstatere, at selv bestyrelsens formand, advokat (H) E, ingensinde hverken mundtlig eller skriftlig har udtrykt betænkelighed ved F medlemskab af bestyrelsen for B A/S samtidig med min erklæringsafgivelse på den interne årsrapport og revisionsprotokollen. Realiteten har gennem alle årene været, at F hverken har haft eller kunne få indflydelse på bestyrelsens beslutninger eller min erklæringsafgivelse på de interne årsrapporter. F stilling som bestyrelsesmedlem for B A/S kan ikke i realiteten betegnes som en ledende stilling, men blot som en formel opfyldelse af selskabslovens krav. B A/S betaler da heller ikke vederlag til F for medlemskabet af bestyrelsen. Der har gennem alle årene aldrig været nogen velinformeret tredjemand, som har fundet anledning til at sætte spørgsmålstegn ved min uafhængighed i forhold til B A/S. Efter princippet i årsregnskabslovens 13, stk. 1, nr. 2 (substans frem for formalia) finder jeg ikke, at min erklæringsafgivelse på den interne årsrapport 2012/13 samt revisionsprotokollen for B A/S er en reel overtrædelse af revisorlovens uafhængighedsbestemmelser. Indklagede har videre i skrivelsen af 29. juli 2014 anført følgende: Bemærkninger til enkeltsagskontrollen af C ApS I denne sag går spørgsmålet på, om revisor skal tage forbehold, fordi årsrapporten for 2012 ikke er retvisende. Jeg finder selvsagt, at såvel resultatopgørelsen for 2012 som balancen pr er retvisende og har derfor undladt at tage forbehold. Jeg læser Revisortilsynets sagsfremstilling således, at der er enighed om, at ejendommene i C ApS er indregnet til kostpris med efterfølgende opskrivninger, som er bundet på egenkapitalen. Tilsynet skriver dog, at det er ikke af regnskabet (for 2012) muligt at se, hvorvidt de oprindelige opskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen og via resultatdisponeringen er bundet på egenkapitalen eller direkte på egenkapitalen. Dette er ikke korrekt, idet man kan se, at reguleringer af opskrivningshenlæggelserne foretages direkte via egenkapitalen. Årsrapporterne har gennem alle årene været forsynet med både resultatdisponering og egenkapitalforklaring, hvoraf det fremgår, at regulering af opskrivningshenlæggelserne ingensinde har passeret resultatopgørelsen, idet årsregnskabslovens 38 aldrig har været anvendt. I mine redegørelser til kvalitetskontrollant J har jeg forklaret, at ledelsen i C ApS løbende har vurderet ejendommenes værdi, og at ledelsen gennem årene har fastholdt værdiansættelsen begrundet i en stabile lejeindtægt. Jeg vedlægger en oversigt (bilag 1) over de lejeindtægter, som de enkelte ejendomme har genereret for perioden Oversigten er en sammenskrivning af note 1 i de interne årsrapporter for den nævnte periode. 11

12 Jeg må på den baggrund tilbagevise, at årsregnskabslovens 41 ikke har været anvendt konsekvent. Revisortilsynet anfører, at afskrivninger efter årsregnskabslovens 43 er undladt. Jeg må fastholde, at der har fundet afskrivninger sted gennem alle årene. Afskrivningerne fremgår som en særskilt post i resultatopgørelsen og er specificeret i note 5. Man bør notere sig, at installationer og tilslutningsafgifter er den del af den faste ejendomsmasse. Årsregnskabslovens 43 anfører, at afskrivninger skal tilpasses de materielle aktivers forventede såkaldte scrapværdier og brugstid. Jeg har tidligere fremsendt en oversigt til kvalitetskontrollant J, som viser de faktiske salgsværdier, som C ApS har opnået ved salg af ejendomme i år 2007, 2011 og Som det fremgår af oversigten (se vedlagte bilag 2) er der ganske pæn overensstemmelse mellem indregnet værdi i årsrapporterne og realiseret handelsværdi. Dette ser jeg som et revisionsbevis på, at der ikke har været behov for væsentligt større afskrivninger end de faktisk foretagne. Hvis ledelsen havde valgt at foretage højere afskrivninger end de faktisk bogførte, ville resultatopgørelserne gennem årene udvise betydelig større udsving, idet disse højere afskrivninger ville resultere i større regnskabsmæssige avancer i salgsårene. Dette, finder jeg, ville være misvisende i forhold til den stabile udvikling, som lejeindtægterne gennem alle årene har udvist. Jeg må på den baggrund fastholde, at afskrivninger efter årsregnskabslovens 43 har fundet sted. Tilbage står derfor blot, at beskrivelsen under anvendt regnskabspraksis kunne være mere fyldestgørende, men jeg har vurderet, at dette punkt ikke har været nok til at modificere min erklæring. Jeg finder, at såvel resultatopgørelsen som balancen har givet et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling for regnskabsåret Parternes bemærkninger: Ad klagepunkt a) Revisortilsynet har til støtte for dette klagepunkt anført, at ifølge revisorlovens 24, stk. 1, skal en revisor, der udfører opgaver omfattet af 1, stk. 2, være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og revisor må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagen. Det følger af bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1, at en revisor ikke må udføre opgaver, som omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, når der foreligger trusler, der kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand. Uafhængighed udgør en helt grundlæggende forudsætning for væsentlige dele af revisors arbejde, herunder revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Uafhængighed som følge af Fs medlemskab af bestyrelsen for B A/S 12

13 Revisortilsynet har herunder anført, at det følger af 2, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomhedens uafhængighed, at der altid foreligger en trussel mod revisors uafhængighed, når der er tætte familiemæssige bånd knyttet til personer, der i revisionsvirksomheden indgår i den øverste ledelse. Det følger af uafhængighedsvejledningen, afsnit 4.1., vedrørende tætte familiemæssige bånd, at de personer i revisionsvirksomheden, der er berørt, er revisor selv og alle andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dens udførelse. Den omfattede personkreds er således ikke blot den familiekreds, der tilhører revisor selv, men også familiekredsene hos de personer, der deltager i den konkrete revisions- eller erklæringsopgave. Afgørende er, om vedkommende er knyttet til opgaven eller kontrollerer dens udførelse. Dette understøttes af uafhængighedsvejledningen, hvoraf det fremgår af afsnit 4 vedrørende trusler mod uafhængigheden, at 2 i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomhedens uafhængighed vedrører situationer, hvor revisor altid skal afstå fra at påtage sig erklæringsopgave med sikkerhed. De nævnte forbudssituationer er absolutte, og eventuelle trusler af en sådan karakter mod revisors uafhængighed kan ikke afhjælpes ved sikkerhedsforanstaltninger. Det er uden betydning, om Fs medlemskab af bestyrelsen for B A/S kun som oplyst har været af formel karakter, og om andre skulle have haft betænkeligheder ved situationen, idet der i lovgivningen er tale om et absolut forbud. Indklagede har derfor overtrådt revisorlovens 24, stk. 1 omkring uafhængighed ved at have afgivet en revisionspåtegning med sikkerhed på årsregnskabet 2012/13 samt på det interne årsregnskab for 2012/13 for B A/S samtidig med, at hans søn var medlem af bestyrelsen. Uafhængighed vedrørende funktionen som bogholder/kasserer for B A/S Revisortilsynet har herunder anført, at en godkendt revisor ikke må udføre opgaver, som er beskrevet i revisorlovens 1, stk. 2, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisor uafhængighed, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1. Det følger endvidere af revisors etiske regler, afsnit , at levering af regnskabs- og bogføringsmæssige ydelser til en revisionsklient, såsom udarbejdelse af regnskabsgrundlag eller regnskab, skaber en egenkontroltrussel, når revisionsfirmaet efterfølgende reviderer regnskabet. Ved revisionen af årsregnskabet for B A/S for 2012/13 har indklagede i sin planlægning oplyst, ved sin vurdering af uafhængighed, at revisor ikke har familiemæssige bånd til virksomhedens ledere, samt at revisor har en dobbeltrolle, da revisor er både bogholder og kasserer i virksomheden og er med til revisionen af årsregnskabet for 2012/13. Ved kundeaccepten har indklagede svaret både ja og nej til, hvorvidt revisor opfylder uafhængighedsbestemmelserne med det argument, at der er tale om uafhængighed på ledelsesplan. I forbindelse med planlægningen har indklagede ikke dokumenteret, hvilke overvejelser han har gjort sig vedrørende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig, at der er tilstrækkelig uafhængighed ved afgivelse af erklæring med sikkerhed på årsregnskabet for 2012/13 for B A/S. 13

14 Denne involvering i såvel selskabets bogholderi som adgang til at disponere over banken, samt at indklagedes søn, F, har været bestyrelsesmedlem de sidste 9 år, medfører, at indklagede ikke samtidig kan afgive erklæringer med sikkerhed for selskabet. Indklagede har således overtrådt revisorlovens 24, stk. 1, vedrørende uafhængighed ved ikke at sikre sig tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med egenkontroltrussel i relation til, at den anden underskrivende revisor har en dobbeltrolle, da denne revisor er både bogholder og kasserer og er med til revisionen af årsregnskabet 2012/2013. Ad klagepunkt b) Revisortilsynet har til støtte for dette klagepunkt anført, at revisor skal tage forbehold i revisionspåtegningen, hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1. Forbehold skal altid tages, når regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat i overensstemmelse med den anvendte begrebsramme, eller ikke opfylder andre tilsvarende generelle kvalitetskrav, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1. Det følger endvidere af erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2, at revisor altid skal afgive forbehold i sin påtegning, hvis regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelser for at undlade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige. Ifølge årsregnskabslovens 20 skal virksomhedens aktiver og forpligtelser indregnes og måles i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer. Ejendomme indregnet under anlægsaktiver kan måles efter et af følgende 3 principper: 1. Kostpris, jf. årsregnskabslovens Dagsværdi med indregning af opskrivning direkte på egenkapitalen, jf. årsregnskabslovens 41, eller 3. Dagsværdi med indregning af dagsværdiregulering over resultatopgørelsen, jf. årsregnskabslovens 38. Ejendomme behandles som udgangspunkt som et materielt anlægsaktiv og skal derfor i henhold til årsregnskabslovens 36 indregnes til kostpris. Virksomheden kan derefter frivilligt vælge, om de vil opskrive ejendommene efter årsregnskabslovens 41. En sådan opskrivning må ikke, i henhold til årsregnskabslovens 49, stk. 2, nr. 1, passere resultatopgørelsen og skal derfor indregnes direkte på egenkapitalen. Opskrivningshenlæggelsen skal bindes på egenkapitalen på en særlig post benævnt opskrivningshenlæggelser. Endvidere skal den udskudte skat, der knytter sig til opskrivningen overføres til en hensat forpligtelse. Det fremgår af kommentarerne til årsregnskabslovens 41, at der ikke blot kan anvendes en mekanisk cyklus, hvor ejendommene revurderes hvert 5. år. Ledelsen skal løbende vurdere udviklingen, og hvis det skønnes, at der har været en væsentlig værdistigning eller fald, skal der ske omvurdering. 14

15 Hvis virksomhedens hovedaktivitet er investeringsaktivitet, kan virksomheden frivilligt vælge at opskrive ejendommene efter årsregnskabslovens 38. Opskrives ejendommen i henhold til årsregnskabslovens 38, skal en sådan opskrivning, i henhold til årsregnskabslovens 49, stk. 1, indregnes direkte i resultatopgørelsen. I henhold til årsregnskabslovens 43, materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid, formindskes med afskrivninger, når der ikke løbende reguleres til dagsværdi i henhold til årsregnskabslovens 38. Vælger virksomheden at opskrive efter reglerne i årsregnskabslovens 41, skal afskrivningerne ske på grundlag af den opskrevne værdi på balancetidspunktet og ikke på grundlag af den regulerede oprindelige kostpris. C ApS aflægger årsrapport i henhold til årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B. Selskabet indregner ejendomme i balancen under materielle anlægsaktiver og måler dem, jf. anvendt regnskabspraksis side 8, til en vurderet handelsværdi pr. 23. maj 2007 af Ejendomsmægler H. Opskrivninger af ejendommene er bundet på en reserve benævnt Opskrivningshenlæggelser på egenkapitalen. Dagsværdi er i begge tilfælde frivillig. Selskabet har bundet opskrivninger af ejendommene på en særskilt reserve under egenkapitalen. Det er ikke af regnskabet muligt at se, hvorvidt de oprindelige opskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen og via resultatdisponeringen er bundet på egenkapitalen eller direkte på egenkapitalen. Dette understøttes desuden af, at gælden er målt til amortiseret kostpris, jf. anvendt regnskabspraksis side 9, og ikke dagsværdi som påkrævet ved anvendelse af reglerne i årsregnskabslovens 38. Ved anvendelse af reglerne i årsregnskabslovens 41 skal der regelmæssigt ske måling af dagsværdien på ejendommene. Dette synes ikke at være tilfældet, særligt henset til at ejendommene pr. 31. december 2012 er målt til en vurderet handelsværdi, der ligger tilbage til Der er ikke sket regelmæssige vurderinger, hvilket anvendelsen af årsregnskabslovens 41 foreskriver. Desuden er beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis mangelfuld, idet der ikke er oplyst om korrekte målegrundlag, som skulle have været oplyst til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af afskrivninger. Sammenfattet har virksomheden ikke anvendt reglerne i årsregnskabslovens 41 konsekvent, afskrivninger i henhold til årsregnskabslovens 43 er udeladt, selv om det er et lovkrav, ligesom anvendt regnskabspraksis og oplysninger er mangelfulde. På baggrund af disse fejl og mangler burde revisor have taget forbehold. Ejendommenes værdi er kr. ud af en samlet balancesum på kr., og de manglende afskrivninger er således væsentlige. Indklagede har derfor overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, idet der ikke er taget forbehold for manglende opfyldelse af betingelser for at undlade krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 15

16 Indklagede har vedrørende klagepunkt a) henvist til sin skrivelse af 29. juli 2014 til Revisortilsynet og til registreret revisor Ds indlæg til Revisornævnet af 15. december Det er i registreret revisor Ds indlæg anført, at kvalitetskontrollanten i strid med Revisortilsynets retningslinjer 2013, punkt 5.2.4, udtog 4 sager med indklagede som underskriver, idet kvalitetskontrollanten ikke fandt nogen ikke-ubetydelige fejl eller mangler i de først udtagne 2 sager. Kvalitetskontrollanten har derfor handlet i strid med revisortilsynets retningslinjer, hvorfor nærværende sag savner retsgyldighed. Uafhængigheden vedrørende funktionen som bogholder/kasserer for B A/S Indklagede har som nævnt henvist til registreret revisor Ds indlæg, hvori anføres, at denne har dokumenteret sine overvejelser vedrørende sikkerhedsforanstaltninger til sikring af tilstrækkelig uafhængighed ved afgivelse af erklæring med sikkerhed på årsregnskabet 2012/13. Det faktum, at registreret revisor D har fremhævet sin rolle som bogholder/kasserer for B A/S i revisionsvirksomhedens interne skemaer (af kvalitetskontrollen benævnt revisionsprogram ) vidner netop om, at registreret revisor D har været meget påpasselig med ikke at skabe trusler mod uafhængigheden som følge af funktion som bogholder/kasserer. Kvalitetskontrollen har skrevet direkte, at han ikke har gennemgået arbejdspapirerne, og at han udelukkende har konkluderet på baggrund af revisionsprogrammet, jf. arbejdsprogrammet. Kvalitetskontrollantens konklusion hviler derfor på et ufuldstændigt grundlag, der ikke er i overensstemmelse med Revisortilsynets retningslinjer. Registreret revisor Ds opgave som bogholder/kasserer har udelukkende været at forestå rutinemæssige administrative ydelser for B A/S, hvilket ikke er lovstridigt i regnskabsklasse B, jf. Etiske Regler, punkt (oktober 2014 udgaven), idet både indklagede og indehaveren af B A/S, G, med passende mellemrum har gennemgået det udførte arbejde. Uafhængighed som følge af Fs medlemskab af bestyrelsen for B A/S Indklagede har henvist til sin skrivelse af 29. juli 2014 til Revisortilsynet, idet han fastholder, at Fs stilling som passivt bestyrelsesmedlem i B A/S ingenlunde kan karakteriseres som en ledende stilling, men blot har været en formel stilling til opfyldelse af selskabslovens krav. Indklagede har vedrørende klagepunkt b) henvist til sin skrivelse af 29. juli 2014 til Revisortilsynet og har videre anført, at afskrivninger har fundet sted, og at de foretagne afskrivninger i C flugter ret præcist med årsregnskabslovens 43, hvilket efterfølgende salg af nogle af ejendommene faktisk beviser. Indklagede fastholder derfor, at årsregnskabslovens 43 formelt er opfyldt, idet denne bestemmelse naturligvis ikke dikterer størrelsen af sådanne afskrivninger. Der er redegjort for, at hvis der havde fundet væsentlige større afskrivninger sted, da ville det blot resultere i væsentlig større regnskabsmæssige avancer ved efterfølgende salg af ejendomme. Disse større udsving i resultaterne ville ikke være retvisende set i lyset af den meget stabile udlejning, som gennem årene har kendetegnet C ApS. Dokumentation for den stabile udlejning er blevet fremsendt tidligere. Der har således ikke har været tilstrækkeligt grundlag for at modificere erklæringen på årsregnskabet for 2102 for selskabet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: 16

17 Indledningsvis bemærkes vedrørende kvalitetskontrollen, at det forhold, at kvalitetskontrollanten har udtaget yderligere enkeltsager til kontrol - årsrapporten for B A/S er en sådan ekstrasag - med bemærkning, at han i de oprindelige sager ikke er enig med revisor i udformningen af produkt og påtegning, ikke er i strid med Revisortilsynets retningslinjer for 2013, idet en kontrollant ifølge retningslinjerne altid kan tage flere sager ud til gennemgang end det angivne minimum, for eksempel hvor en risikobaseret tilgang tilsiger det. Det forhold, at kontrollanten i de oprindeligt kontrollerede sager har fundet, at dokumentationen er orden, kan derfor ikke føre til andet resultat. Skyldspørgsmålet Ad klagepunkt a) Det lægges ved sagens afgørelse som ubestridt til grund, at indklagede afgav revisionspåtegning på årsrapporten for B A/S for 2012/13, og at han tillige sammen med registreret revisor D afgav revisionspåtegning på den interne årsrapport for B A/S for 2012/2013, samt at indklagedes søn, F, på erklæringstidspunktet var medlem af bestyrelsen for B A/S. Indklagede har herved overtrådt det absolutte forbud i revisorlovens 24, stk. 1, jf. 1, stk. 1 og 2, stk. 1, nr. 1. i bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed. Da der er tale om erklæringer omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, er det således uden betydning, om Fs medlemskab af bestyrelsen kun som oplyst har været af formel karakter. Det er endvidere ubestridt, at den medunderskrivende revisor, der var ansat i revisionsvirksomheden, hvorigennem erklæringen blev afgivet, i regnskabsperioden tillige fungerede som bogholder/kasserer i selskabet med adgang til hæve op til kr. dagligt via selskabets netbank. Nævnet finder, at også dette forhold er en overtrædelse af revisorlovens 24, jf. 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, idet indklagede ikke har sikret sig, at der var foretaget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med egenkontroltrussel i relation til denne revisors dobbeltrolle. Det forhold, at registreret revisor Ds rolle som bogholder/kasserer for B A/S er fremhævet i revisionsvirksomhedens interne skemaer, kan ikke føre til andet resultat, idet sikkerhedsforanstaltninger efter nævnets opfattelse skal relatere sig specifikt til områder i regnskabet, som har direkte berøring med kasserer funktionen. Indklagede findes således skyldig i den rejste klage. Ad klagepunkt b) På baggrund af de fremlagte dokumenter, herunder årsrapporten for C AS for 2012, og kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, lægger nævnet til grund, at C AS hovedaktivitet er ejendomsudlejning, og at ejendommene i selskabets årsrapport for 2012 er indregnet til en vurderet handelsværdi pr. 23. maj Dette støttes af beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis i årsrapporten, hvorefter Ejendommene er vurderet pr. 23/ af Ejendomsmægler H til handelsværdi. Nævnet finder på denne baggrund, at det må lægges til grund, at der ikke er sket regelmæssige vur- 17

18 deringer af ejendommene, og at ejendommene således ikke som foreskrevet i årsregnskabslovens 41 - er målt og indregnet til dagsværdi. Nævnet finder det endvidere godtgjort, at der ikke er foretaget afskrivninger af ejendommene, hvilket er et krav efter årsregnskabslovens 43. Nævnet finder det endelig godtgjort, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis om indregning af ejendomme i årsrapporten er mangelfuld. Henset til, at de manglende afskrivninger må anses for væsentlige finder nævnet, at indklagede i revisionspåtegningen på årsrapporten for C AS for 2012 burde have taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabslovens 43 vedrørende manglende afskrivninger på ejendomme og mangelfuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for så vidt angår oplysning om indregning og måling af ejendomme, jf erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 1 og stk. 2, nr. 1 og 2. Indklagede findes således skyldig i det rejste klagepunkt. Sanktionen For de skete overtrædelser af god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, pålægges indklagede herefter i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Ved sanktionsfastsættelsen indgår navnlig, at overtrædelse af uafhængighedsreglerne er et grundlæggende brud på de krav, der stilles til en godkendt revisor, og at der efter nævnets faste praksis fastsættes en bøde på kr. for en sådan overtrædelse, medmindre der måtte foreligge særlige omstændigheder, hvilket nævnet ikke finder er tilfældet i nærværende sag. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor Tage Kielsgaard Rasmussen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 18

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech.

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 80/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Vagn Bech afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. september 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 12. oktober 2016 blev der i sag nr. 028/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 1. februar 2016 har Revisortilsynet i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt. Den 17. september 2014 blev der i sag nr. 151/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Steen Even Holdt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere