Regulativ for erhvervsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for erhvervsaffald"

Transkript

1 Regulativ for erhvervsaffald Juli 2012

2 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli Regulativ for erhvervsaffald Side 2 af 36

3 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v Lovgrundlag Definitioner Registrering af udenlandske virksomheder Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Ordning for dagrenovationslignende affald Ordning for genbrugspladser Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald Ordning for klinisk risikoaffald Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald Ordning for forbrændingsegnet affald Ordning for deponeringsegnet affald Bilag 1 - Liste over organisk affald til hjemmekompostering Bilag 2 - Udstyr til indsamling af dagrenovation samt eksempler på årsager til manglende tømning Bilag 3 - Tvungne tekster i regulativet Side 3 af 36

4 1 Formål mv. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Aalborg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). Side 4 af 36

5 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Med baggrund i 21 og 22 i affaldsbekendtgørelsen er der krav om kildesortering jf. definitionen i affaldsbekendtgørelsen. Definitioner ud over de, der fremgår af affaldsbekendtgørelsen Administrationsgebyr: Et samlet gebyr til dækning af udgifter til generelle administrationsomkostninger, jf. affaldsbekendtgørelsen. Gebyret fremgår af gebyrbladet og opkræves jf. bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen. Afhentningssted: Ved afhentningssted forstås det sted, hvor tømningsbeholderen/-ne afhentes. Byområder: Ved byområder forstås byer samt bymæssig bebyggelse. Byområder fremgår af kortet, som findes på under punktet regulativer. Ejendom: Ved ejendom forstås almindeligvis jord og/eller bygninger på samme matrikelnummer eller på flere matrikelnumre, der i tingbogen er noteret som en ejendom. Ejer: Ved ejer forstås den, der ifølge tingbogen står som ejer af en ejendom. For ejerforeninger anses ejerforeningen tillige som ejer. Ekstratømning: Når virksomheden lejlighedsvis producerer mere affald, end der er plads til ved den ordinære tømning, er der mulighed for at få affaldet afhentet som en ekstratømning sammen med den ordinære afhentning ved at betale gebyret herfor. Fleksibel tømningsordning: Ved fleksibel tømningsordning forstås ordning for indsamling af varierende mængde dagrenovation. Landområder: Ved landområder forstås områder uden for byområder og sommerhusområder. Landområder fremgår af kortet på under punktet regulativer. Oplag af affald: Affaldsmængde af en vis størrelse. Side 5 af 36

6 Sommerhusområder: Ved sommerhusområder forstås områder, hvor bebyggelsen har karakter af sommerhuse/fritidshuse. Sommerhusområder fremgår af kortet på under punktet regulativer. Standplads: Ved standplads forstås den plads, hvor affaldet er placeret mellem to afhentninger. Tømningsbeholder: Ved tømningsbeholder forstås sæk, container o.lign., hvor affaldet opbevares i mellem to afhentninger. Tømningsenhed: Ved en tømningsenhed forstås en afgrænset mængde affald, som angivet i gebyrbladet. 4 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 5 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Aalborg Kommunes hjemmeside. Side 6 af 36

7 6 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 7 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven. 8 Bemyndigelse Ordningerne i dette regulativ forestås på Aalborg Byråds vegne af Forsyningsvirksomhederne, ved Aalborg Forsyning, Renovation benævnt Renovation. Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne er bemyndiget til at ændre bilagene i dette regulativ i takt med udviklingen på området. Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne er bemyndiget til ved specielle forhold, herunder forsøgsordninger, at tillade afvigelser fra dette regulativ. Side 7 af 36

8 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1. juli Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Overgangsregulativ for affald fra virksomheder, januar 2010, vedtaget af Aalborg Byråd den 14. december Regulativ for klinisk risikoaffald, januar 2009, vedtaget af Aalborg Byråd den 24. november Regulativ for dagrenovation, januar 2008, vedtaget af Aalborg Byråd den 10. december Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. maj Tommy Eggers Rådmand Knud Sloth Direktør Side 8 af 36

9 10 Ordning for dagrenovationslignende affald 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen. I det følgende benævnes dagrenovationslignende affald som dagrenovation. Dagrenovation er defineret i affaldsbekendtgørelsen og må desuden ikke give anledning til hygiejniske problemer og/eller være fødekilde for skadedyr. Dagrenovation er f.eks. ikke: Storkøkkenaffald, til genanvendelse Organisk affald fra virksomheder til genanvendelse Andre genanvendelige stoffer, produkter og materialer, f.eks. glas, papir, haveaffald m.m. Hvis madaffald fra storkøkkener giver anledning til hygiejnemæssige og/eller arbejdsmiljømæssige problemer ved indsamling som dagrenovation, kan den pågældende virksomhed påbydes at frasortere madaffaldet og aflevere dette til anlæg, der er godkendt efter Miljøbeskyttelsesloven (hvis dette kan kræves) til modtagelse og/eller oparbejdning af madaffald. Modtageanlægget skal sikre genanvendelse af madaffaldet enten i form af oparbejdning til dyrefoder eller til bioforgasning Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Aalborg Kommune Beskrivelse af ordningen Tilslutningspligt og benyttelsespligt Enhver virksomhed, hvori der frembringes dagrenovation, er forpligtet til at være tilsluttet den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation med minimum én tømningsenhed. Al dagrenovation, der frembringes i en tilsluttet virksomhed, skal og må kun bortskaffes via den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation. Dog undtages affald, der hjemmekomposteres, jf. nedenfor. Virksomheder, hvori der dokumenteres kun at foregå dagrenovationsskabende aktiviteter i en del/dele af året, er omfattet af tilslutningspligten i den eller de aktive perioder. Side 9 af 36

10 Med tilslutning betales for retten til at få afhentet det tilmeldte tømningsvolumen med den aftalte afhentningsfrekvens. Der ydes ikke kompensation, hvis denne ret ikke unyttes fuldt ud, ligesom der heller ikke leveres sække, hvis der ikke er behov for disse ved afhentning af dagrenovation. Fleksibel tømningsordning for virksomheder Virksomheder med store variationer i affaldsmængden har mulighed for at indgå en skriftlig aftale med Renovation om en fleksibel tømningsordning med månedlig afregning. En fleksibel tømningsordning kan tilbydes virksomheder, hvor den største ugentlige mængde dagrenovation formodes at være mindst dobbelt så stor som den mindste mængde. Renovation afgør, om virksomheden kan tilsluttes en fleksibel tømningsordning. Ved afhentninger, hvor der er ekstra affald, afleverer Renovation skriftlig meddelelse til kunden om hvor meget ekstra affald, der er taget med. Renovations registrering af de afhentede mængder ekstra affald danner grundlag for afregning, der sker til et gebyr, der er baseret på det ordinære tømningsgebyr. Hvis virksomheden ikke længere ønsker at deltage i den fleksible tømningsordning, skal framelding ske skriftligt. Renovation har til enhver tid ret til at annullere den fleksible tømningsordning for den enkelte virksomhed, hvis variationen i affaldsmængden er mindre end forudsat. Den fleksible tømningsordning er baseret på ugentlig afhentning. Kortere afhentningsinterval skal aftales særskilt med Renovation og kan medføre ekstra betaling for forøget kørsel. Hjemmekompostering af organisk affald Komposterbart organisk affald, der hjemmekomposteres efter bestemmelserne i dette afsnit, er ikke omfattet af benyttelsespligten. Hjemmekomposterbart organisk affald omfatter den vegetabilske del af dagrenovationen, der er beskrevet i bilag 1 til dette regulativ. Organisk affald, der indeholder animalsk affald, såsom kød, fisk, kødpålæg, sovs, fedt mv., og som kan tiltrække dyr o.lign., må derimod ikke komposteres. Kompostering skal ske i en dertil indrettet kompostbeholder. Side 10 af 36

11 Renovation kan påbyde ophør af hjemmekompostering af organisk affald, hvis det giver anledning til gene/ulempe for omgivelserne, herunder ejere og brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. Hjemmekompostering skal ske på den ejendom, hvor virksomheden er beliggende eller på en fælles affaldsø. I sidstnævnte tilfælde kan det kun ske, hvis der mellem de deltagende ejendomme indgås en af Renovation godkendt, gensidig og tinglyst aftale. Den kompost, der dannes ved komposteringen, skal anvendes på den ejendom, hvor den er produceret, eller de ejendomme med virksomheder, der er tilknyttet en fælles affaldsø Afbrænding Afbrænding af affald uden for dertil godkendte anlæg er forbudt. Det er dog tilladt at afbrænde: Rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser Haveaffald Sankt Hans aften Beholdere Tømningsbeholdere og udstyr Tømningsbeholdere og udstyr skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt opfylde gældende arbejdsmiljø- og hygiejnemæssige krav. Opsætning og montering af udstyr skal være godkendt af Renovation og overholde de oven for nævnte krav. Renovations udleverede sække skal benyttes ved den ordinære dagrenovationsindsamling. Anvendes Renovations sække ikke, har Renovation ret til at undlade at afhente sækkene. I disse tilfælde afleverer Renovation sække, som virksomheden kan anvende til at fylde affaldet over i med henblik på afhentning ved næste ordinære dagrenovationsindsamling. I gentagne tilfælde vil sække blive betragtet som ekstra tømning, jf For at få udført en ordinær afhentning af dagrenovation, skal tømningsbeholdere, tekniske hjælpemidler og øvrigt udstyr være godkendt af Renovation. Eksempler på udstyr fremgår af bilag 2 til dette regulativ. Virksomheden ejer og har ansvaret for, at det fornødne udstyr og antal tømningsbeholdere forefindes og fungerer. F.eks. gælder, at Lifte o.lign. udstyr, der anvendes til transport af dagrenovation, skal godkendes af Renovation før ibrugtagning. Virksomheder efter aftale med Renovation kan anvende storcontainere efter gældende gebyrblad. Side 11 af 36

12 Containere, der kan rumme mellem 240 liter og 660 liter, skal være firehjulede. I særlige tilfælde kan der dispenseres herfra. Containere større end 660 liter må kun anvendes i henhold til indgået aftale med Renovation. Underjordiske beholdere Ved brug af underjordiske beholdere skal følgende krav være opfyldt: Beholderen skal kunne tømmes af Renovations bil. Beholderen skal være en af Renovation godkendt type. Se bilag 2. Der skal være fri passage omkring den enkelte container for betjening. Vejledende mindst 0,8 m. Køreveje og standplads skal være indrettet, så containeren kan tømmes af en renovationsbil. Der må ikke være genstande, bygninger eller beplantning henover containeren, der kan forhindre tømning. I øvrigt skal Renovations retningslinjer for etablering af underjordiske beholdere altid følges. Retningslinjerne er specificeret i en vejledning, som findes på Renovations hjemmeside Kapacitet for beholdere Virksomheden skal sørge for, at der findes et så stort antal tømningsenheder/tømningsvolumen, at disse ikke overfyldes mellem hver afhentning. Ekstra tømning Der kan afhentes ekstra tømningsbeholdere, hvis de er vedhæftet en mærkat med en tydelig angivelse af faktureringsadresse, jf. gældende gebyrblad. Ekstra tømningsbeholdere skal være håndterbare for én person og kunne medtages på en sækkevogn. Enheden må højst veje 25 kg. Dagrenovationen i tømningsbeholderen skal være forsvarligt emballeret, og tømningsbeholderen skal være placeret ved det ordinære afhentningssted. Side 12 af 36

13 10.6 Anbringelse af beholdere Afhentningssted Afhentningsstedet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt opfylde gældende arbejdsmiljø- og hygiejnemæssige krav. Er kravene til afhentningssted eller reglerne om transportvej ikke overholdt, har virksomheden pligt til at finde en løsning, der kan godkendes af Renovation. Placering Antal afhentningssteder og deres placering skal godkendes af Renovation. Tømningsbeholderne skal placeres på en for brugerne let tilgængelig standplads og et for Renovation let tilgængeligt afhentningssted. I byområder skal tømningsbeholderen placeres med kortest mulig afstand mellem afhentningssted og renovationsbil. I landområder skal tømningsbeholderen placeres, så renovationsbilen kan køre helt hen til beholderen. Ved brug af beholdere på 2 hjul må afstanden højst være 5 m. I sommerhusområder skal tømningsbeholderen placeres på fast underlag i skel med kortest mulig afstand mellem afhentningssted og renovationsbil. Ved brug af beholdere på 2 hjul må afstanden højst være 5 m. Håndtering på afhentningsstedet På afhentningsstedet skal udstyret være placeret, så håndtering kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling og med hensigtsmæssige arbejdsbevægelser og belastninger. Udstyret skal derfor: Være frit placeret, så det er muligt at komme helt hen til det i oprejst stilling. Stå plant, stabilt og hensigtsmæssigt for afhentning. Være placeret i en sådan højde og på en sådan måde, at håndtering kan ske i en hensigtsmæssig oprejst kropsstilling, og så en gribefunktion kan ske med begge hænder og tæt på kroppen. Et stativ skal kunne lukkes helt op, så sækken nemt kan fjernes. Anvendes der et teknisk hjælpemiddel til håndteringen, skal tømningsbeholderen være placeret, så det tekniske hjælpemiddel kan komme helt hen til den. Skaktrum, der fungerer som afhentningssted, og som er mindre end 220 cm i højden og 80 cm i bredden, skal være udformet, så sækken er lettilgængelig, og skaktrummet skal være forsynet med svingstativ el.lign., så det kan betjenes udefra. Side 13 af 36

14 Ren- og vedligeholdelse Det er virksomhedens pligt at sikre, at afhentningsstedet er ren- og vedligeholdt, så det opfylder gældende arbejdsmiljø- og hygiejnemæssige krav. Belysning Afhentningsstedet skal have tilstrækkeligt orienteringslys. Hindringer Afhentningsstedet skal være frit for hindringer, såsom sne, jord, løse effekter, løsgående dyr o.lign., så dagrenovationen kan afhentes uhindret. Første gang, der er ovennævnte hindringer, og/eller der ikke afleveres på afhentningsstedet, afleverer Renovation en ny sæk, og ved næste ordinære indsamling medtages begge sække. Hvis der er tale om en container, afleveres sække, der medtages ved næste ordinære tømning, hvor også containeren tømmes. Ønskes der tømning inden ordinær tømning, kan der, hvis hindringerne er fjernet, foretages ekstratømning i henhold til gældende gebyr herfor. I gentagne tilfælde udføres specialafhentning i henhold til gældende gebyr herfor Anvendelse og fyldning af beholdere Fyldning Tømningsbeholderne må ikke overfyldes, hvilket betyder, at: Dagrenovationssækken maksimalt må veje 25 kg og kun fyldes, så sækken kan lukkes (til den stiplede linie). Overfyldes sækken, afleverer Renovation en ny ordinær sæk, som ejeren kan anvende til at fylde affaldet over i med henblik på afhentning af begge sække ved næste indsamling. Containere ikke må fyldes mere, end at låget kan lukkes, ligesom containernes træk- og igangsætningskræfter skal overholde gældende krav fra Arbejdstilsynet. Overfyldes en container, vil der blive udleveret en eller flere ekstra sække. Sækken medtages som ekstra tømning, hvis den er vedhæftet en mærkat med en tydelig angivelse af faktureringsadresse. Hvis containeren tømmes inden næste ordinære afhentning, vil det blive betragtet som en ekstratømning med gebyrmæssig betaling herfor. Hvis tømningsbeholderen i gentagne tilfælde overfyldes, har Renovation ret til at opmelde antallet af tømningsenheder efter forudgående skriftlig varsel. Side 14 af 36

15 Komprimering og neddeling Dagrenovation kan afleveres i mekanisk komprimeret eller neddelt stand, hvis det forud er godkendt skriftligt af Renovation, der betales det tilknyttede tømningsgebyr herfor. Indhold i sække og containere I sække og containere må der f.eks. ikke lægges følgende: Affald til genanvendelse Kanyler, injektionssprøjter o.lign. Gløder Eksplosive effekter Jord, sten, grus o.lign. Bygningsaffald Farligt affald Skarpe genstande, der kan give stik- og skæreskader under affaldshåndteringen For at sikre, at bortskaffelsen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal dagrenovationen, herunder bleer, dyreekskrementer og hygiejnebind o.lign., altid være emballeret, så der ikke sker udsivning eller fremkommer lugtgener. Findes ovennævnte produkter og materialer i sækken eller containeren, eller er dagrenovationen ikke tilstrækkeligt emballeret, vil sækken eller containeren blive efterladt. Sækken eller containeren vil blive tømt/taget med ved næste ordinære afhentning, hvis forholdene er bragt i orden, ellers vil tømning/afhentning ske ved specialafhentning i henhold til gebyrbladet Renholdelse af beholdere Det er ejerens pligt at sikre, at anvendt udstyr og tømningsbeholdere ren- og vedligeholdes og er i funktionsduelig stand. Er udstyr og tømningsbeholdere ikke i ren og funktionsduelig stand, har Renovation ret til at lade det rense og/eller bringe det i funktionsduelig stand for ejerens regning. Alternativt kan der udføres en specialafhentning. Utætheder Er en sæk revnet el.lign., medtages den ikke af Renovation. Der efterlades en ekstra sæk til opsamling af dagrenovationen ved næste ordinære afhentning. I gentagne tilfælde kan Renovation, efter forudgående skriftligt varsel herom, pålægge ejeren at anskaffe godkendt udstyr eller at opbevare sækken, så den fyldte sæk kan afhentes uden problemer. Side 15 af 36

16 Er containeren utæt, så væske el.lign. fra dagrenovationen trænger ud, vil den efter fornøden oplysning herom ikke blive tømt ved den ordinære afhentning, men ved specialafhentning i henhold til gebyrbladet Afhentning af dagrenovationslignende affald Afhentningsfrekvens I byområder afhentes dagrenovation normalt en gang ugentligt med tømning af minimum 1 tømningsenhed. I landområder afhentes dagrenovation normalt hver 14. dag med tømning af minimum 2 tømningsenheder. Virksomheder beliggende i sommerhusområder tømmes som landområder. I særlige tilfælde kan der efter Renovations afgørelse foretages ændring i afhentningsfrekvens/omfang. Ordinær afhentning Ordinær afhentning udføres, når tømningsbeholder, udstyr, afhentningssted, transportog køreveje opfylder de fastsatte betingelser. Ved hver ordinær afhentning udføres det nødvendige antal tømninger, dog maksimalt for det antal tømningsenheder, ejendommen er tilmeldt dagrenovationsindsamlingen med. Renovation sætter som udgangspunkt sækken i stativet, men hvis afhentningssted og standplads er forskellige, eller hvis udstyret ikke overholder Arbejdstilsynets regler, påsættes sækken ikke. Sækken afleveres i de tilfælde på et nærmere aftalt sted. Renovation afleverer maksimalt det antal sække, der svarer til det afhentede antal sække. Der afhentes kun den art tømningsbeholder, ejendommen har tilmeldt. 4-hjuls containere afhentes på afhentningsstedet og sættes tilbage. I byområder afhentes 2-hjuls containere på afhentningsstedet, og efter tømning lægges den på grunden umiddelbart ved skel. I landområder afhentes 2-hjuls containere på afhentningsstedet, og efter tømning lægges den på afhentningsstedet. Hvis betingelserne for at udføre en ordinær afhentning ikke er opfyldt, vil Renovation, efter forudgående skriftlig varsel herom, udføre en specialafhentning i henhold til de fastsatte gebyrer herfor. Side 16 af 36

17 Afhentning af dagrenovation foretages så vidt muligt på samme ugedag. I forbindelse med helligdage kan der dog ske en forskydning af afhentningsdagen. Brug af nøgler Renovation er i særlige tilfælde villig til at skaffe sig adgang til afhentningsstedet ved brug af nøgle, der udleveres af virksomheden efter nærmere skriftlig aftale med Renovation. Renovations benyttelse af disse nøgler sker uden ansvar for Renovation, og Renovation frasiger sig ansvar for indirekte skader på grund af manglende aflåsning mv. Renovation er ikke erstatningspligtig over for bortkomne nøgler. Der opkræves et gebyr for brug af nøgler. Gebyret fremgår af gebyrbladet. Benyttelse af teknisk udstyr Medfører benyttelse af tekniske udstyr væsentlige forsinkelser eller forhindringer, afregnes der efter medgået tid. Transport- og køreveje Mellem afhentningssted og renovationsbilen har ejeren ansvaret for, at transportvejen er kortest mulig, og at forholdene i øvrigt er af en sådan karakter, at transport af dagrenovationen kan ske uden risiko for ulykker eller sundhedsskadelige belastninger, så gældende arbejdsmiljø- og hygiejnemæssige krav overholdes. Transportveje skal derfor: Være plane, jævne og med kørefast underlag. Så vidt muligt være vandrette. Være så brede og høje, at der sikres fri passage. Døre, låger o.lign. skal kunne fastholdes i åben stilling. Anslagslister, tærskler og trin forsynes med faste skråkiler/ramper o.lign., så passage med kørende materiel lettes. Have orienteringslys. Være ren- og vedligeholdte. Være ryddet for sne og ikke glatte. Være fri for hindringer, såsom jord, løse effekter, løsgående dyr o.lign. Renovation benytter døre, låger osv., men kan ikke drages til ansvar for manglende lukning af disse. Åbninger i låger og døre skal minimum være 80 cm brede og 190 cm høje. Fast køreunderlag skal minimum være 80 cm brede. Mindstemål for passage er 100 cm. Transportveje skal overholde Arbejdstilsynets regler om stigninger/fald. Hvor der er anlagt stisystem eller veje, der ikke kan befærdes af renovationsbilen, skal tømningsbeholderne placeres på et af Renovation anvist sted. Side 17 af 36

18 Kørevejen for renovationsbilen skal være: Bred nok og funderet til tung trafik, hvorved normalt forstås trafik med et akseltryk, der er mindst 18 ton. Fri for hindringer. Passabel, det vil sige fri for udhængende grene. Der henvises til vejmyndighedens retningslinier om beplantning mod veje i Aalborg Kommune, hvoraf det fremgår, at hække og anden beplantning skal være klippet ind i flugt med skel mod vej (beskæringen skal i bredden som udgangspunkt være 4,0 m, men som minimum have en bredde, der giver renovationsbilen uhindret passage), og at udhængende grene skal studses, eller beplantningen skal holdes opstammet, så der holdes en fri højde over vejen på mindst 4,5 m. Over fortove og cykelstier samt rabatter dog 2,5 m. Der skal endvidere være en vendeplads for enden af kørevejen. Vendepladsen skal have en størrelse, der giver renovationsbilen ubesværet vendemulighed. Eksempelvis ved en kvadratisk vendeplads på 15x15 m. Overholder kørevejen for renovationsbilen ikke ovennævnte bestemmelser, eller ønsker man ikke renovationsbilen på vejen, skal tømningsbeholderne afleveres på et af Renovation anvist sted. Hvis hindringer på offentlig eller privat vej, eksempelvis vejrmæssige forhold, opgravning o.lign., medfører, at renovationsbilen ikke kan køre frem til afhentningssted (-et/- erne), anviser Renovation et nyt afhentningssted eller alternativt springer ordinær tømning over, til det igen er muligt at køre frem til afhentningsstedet. Renovation afgør i tvivlstilfælde, hvortil renovationsbilen skal køre. Der kan ikke gøres krav gældende over for Renovation i forhold til vedligeholdelse og reparation af veje Tilmelding/afmelding Nytilmelding og ændring af antal tømningsenheder skal ske skriftligt til Renovation fra virksomheden og kan kun ske med minimum en uges forudgående varsel. Renovation har ret til - efter forudgående skriftligt varsel - at pålægge flere tømningsenheder, hvis der er for få enheder til den forekommende mængde dagrenovation. Eventuelt gebyr for ændring af antal tømningsenheder fremgår af gebyrbladet. Side 18 af 36

19 11 Ordning for genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for de virksomheder, der er tilmeldt ordningen for genbrugspladser i Aalborg Kommune Adgang til genbrugspladser Virksomheder tilmeldt ordningen for genbrugspladser har adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Virksomheder skal på forespørgsel afgive oplysninger om virksomheden og det medbragte affald. Virksomheder skal oplyse, registrere og vedligeholde data om virksomheden, som er nødvendige for, at Renovation kan registrere virksomhedernes adgang til og brug af genbrugspladserne. Virksomheder skal forud for benyttelsen være tilmeldt ordningen for genbrugspladser. Virksomheder, der er tilmeldt ordningen for genbrugspladser, men som ikke har betalt forfaldne gebyrer herfor, bliver afvist ved indgangen til genbrugspladsen. Hvis virksomheder, der ikke er tilmeldt ordningen for genbrugspladser, afleverer affald på genbrugspladsen kan de, ud over det sædvanlige gebyr for benyttelse af genbrugspladsen, opkræves ekstra gebyr jf. gebyrbladet. Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugspladsen i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt kg og med en på køretøjet monteret trailer Sortering på genbrugspladser Som udgangspunkt kan der afleveres de affaldsfraktioner, som modtages på genbrugspladsen, dog ikke eksplosivt og radioaktivt affald. Aflevering Affaldet skal sorteres i de affaldstyper, der er opstillet containere, opsamlingsmateriel mv. til. Genanvendeligt affald skal afleveres fri for emballage. Der må ikke placeres andet affald i containerne, opsamlingsmateriel mv. end angivet for disse. Side 19 af 36

20 Pladspersonalet har ret til at kontrollere hvilken type affald, der afleveres. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen. Ordensreglementet for genbrugspladsen skal følges. Ordensreglement for genbrugspladserne fastsættes af Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne. Ved manglende overholdelse af ordensreglementet og/eller pladspersonalets anvisninger, herunder ukorrekt sortering, skal den ansvarlige for forholdet betale Renovations omkostningsbestemte udgifter ved udbedring af skader opstået som følge heraf, herunder korrekt sortering. Ved aflevering af farligt affald skal det dokumenteres/sandsynliggøres, hvilken art/type farligt affald, der er tale om. Det farlige affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage, og aflevering skal ske til den ansvarlige person Vægtbegrænsning Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen. Dette gælder dog ikke bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige affald. Tegl og beton, fyldpladsaffald, jord samt have- og parkaffald Tegl og beton, fyldpladsaffald samt have- og parkaffald kan kun afleveres i mindre mængder på genbrugspladsen. Større mængder kan afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, jf. modtageanlæggets gældende takster. Jord kan kun afleveres i mindre mængder på genbrugspladsen. Der kan ikke afleveres jord fra forureningskortlagte arealer, som fremgår af Region Nordjyllands bruttoliste over kortlagte arealer. Elektronik Elektronik, herunder bl.a. hvidevarer og lyskilder kan kun afleveres i mindre mængder på genbrugspladsen. Affaldet er omfattet af reglerne om producentansvar, som DPAsystem varetager. Affaldet kan afleveres til de kollektive ordningers regionale pladser, til godkendte indsamlere eller til registrerede behandlingsanlæg. For nærmere oplysninger henvises til DPA-system. Side 20 af 36

21 Asbest Asbestholdigt eternit kan kun afleveres i mindre mængder på genbrugspladsen. Større mængder kan afleveres på I/S Reno-Nords kontrollerede losseplads i Rærup eller hos Renovest I/S i Oudrup, jf. modtageanlæggenes gældende takster. Grænserne for, hvornår affaldet kan afleveres på genbrugspladserne, fastsættes af Renovation. Side 21 af 36

22 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for virksomheder i Aalborg Kommune Beskrivelse af ordningen Ikke-genanvendeligt farligt affald anvises til modtageanlæg, der er optaget på Renovations liste over godkendte modtagere af farligt affald. Listen findes på Opsamling og opbevaring Affaldsproducenten skal sikre, at der er godkendt udstyr til opsamling af de typer farligt affald, der fremkommer på virksomheden, samt at udstyret har en tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af alt virksomhedens farlige affald. Opbevaring af farligt affald skal være miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, så der ikke opstår fare for forurening, sikkerhed eller sundhed. Affaldet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke kan ske sammenblanding af forskellige kategorier af farligt affald. Farligt affald skal opbevares i egnede tromler, beholdere eller anden emballage på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at et spild svarende til indholdet af den største beholder, dog mindst 200 l, vil kunne tilbageholdes. Oplagspladsen skal være aflåst, når virksomheden ikke er i drift. Opbevaringen af farligt affald skal overholde de til enhver tid gældende lovkrav, herunder skal opstilling af containere og skure samt indretning af et rum for oplag af farligt affald godkendes efter bygge- og brandlovenes bestemmelse. Hvis der anvendes beholdere til opbevaring af farligt affald, skal disse være beregnet til formålet. Der skal være tydelig mærkning med angivelse af indholdet i beholderen. Farligt affald skal emballeres og mærkes forsvarligt i overensstemmelse med reglerne om farligt gods og eventuelle retningslinier fra modtageanlægget. Farligt affald skal afleveres efter behov, dog normalt mindst én gang om året, således at affaldet ikke ophobes på virksomheden, herunder også affald fra olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang. Side 22 af 36

23 Anmelde- og oplysningspligt Alle virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde det til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om affaldets art (affaldskatalogkoden, jf. Affaldsbekendtgørelsen bilag 2), affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst én gang årligt. Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager. Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret. Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. Side 23 af 36

24 13 Ordning for klinisk risikoaffald 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald er defineret som farligt affald, der ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko for smitteoverførsel inden for nedenstående hovedgrupper: Skærende og stikkende genstande, der har været brugt i patientpleje, behandling eller i forbindelse med behandling af dyr. Eksempelvis: Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle og andet, der kan gennemtrænge huden. Alt affald fra patienter, der er isolerede, med mindre kendskab til sygdommen gør, at risikoen ved håndtering må anses for minimal. Eksempelvis: Affald fra patienter med kolera. Affald fra patienter med miltbrand Smitteførende affald i øvrigt, der indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr. Eksempelvis: Petriskåle o.lign., der indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer. Drænflasker o.lign. med blod, pus eller vævsvæsker, der ikke kan tømmes før bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret. Meget vådt engangsmateriale (som vil dryppe, hvis det sammenpresses), hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, eksempelvis forbindinger, afdækning, operationsservietter, bleer og hygiejnebind. Alle vævsdele fra forsøgsdyr, der indeholder humanpatogene mikroorganismer. Rester af ikke dræbt vaccine. Visse typer vævsaffald, der på grund af stikkende (f.eks. knoglesplinter) eller væskeholdige/dryppende karakter (f.eks. moderkager) kan udgøre en risiko ved bortskaffelse. Vævsaffald defineret som alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, hvor ugenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde, eller hvor den stikkende eller væskeholdige karakter af vævet udgør en potentiel risiko ved bortskaffelse. Eksempelvis: Moderkager. Aborter. Vævsprøver, herunder vævsprøver i formalin. Amputerede legemsdele. Side 24 af 36

25 Særligt uhygiejnisk og uæstetisk affald, herunder stærkt tilsmudsede bleer og lagner fra plejehjem m.v., der i karakter og mængde fremkommer som særligt uhygiejnisk, og som derved giver hygiejneproblemer i dagrenovationsindsamlingen Hvem gælder ordningen for Ved affaldsproducent forstås enhver, der frembringer klinisk risikoaffald. Eksempler på affaldsproducenter er hospitaler, fødeklinikker, tatovører, akupunktører, kosmetologer, fodterapeuter, fodplejere, behandlingsinstitutioner, hjemmeplejeordninger samt klinikker for praktiserende læger, tandlæger og dyrlægeklinikker og praktiserende jordemødre m.fl. Enhver affaldsproducent i Aalborg Kommune, der producerer klinisk risikoaffald, har pligt til at tilslutte sig Renovations indsamlingsordning. Hvor flere affaldsproducenter har samme adresse og i fællesskab driver en klinik e.lign., kan tilslutningspligten til Renovations indsamlingsordning ske samlet for de pågældende affaldsproducenter. Hvor en affaldsproducent har virksomhed på flere adresser, kan Renovation efter en konkret vurdering af bl.a. arten og mængden af det kliniske risikoaffald tillade, at afhentning af den samlede mængde affald kun sker fra den ene af disse adresser. Fritagelser Offentligt ejede sygehuse er undtaget tilslutningspligten og benyttelsespligten under forudsætning af, at sygehuset kan godtgøre, at affaldet bortskaffes efter Renovations anvisninger, samt at denne særlige bortskaffelsesordning er etableret inden dette regulativs ikrafttræden. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele affaldsproducenten fritagelse for tilslutningspligten og benyttelsespligten, hvis affaldsproducenten dokumenterer, at det kliniske risikoaffald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en alternativ ordning. En fritagelse kan højst meddeles for 4 år ad gangen. Side 25 af 36

26 Affaldsproducenter, der er fritaget fra den kommunale indsamlingsordning, forpligter sig til straks at underrette Renovation, hvis de forhold, der betingede en fritagelse, ændres Beskrivelse af ordningen Afhentning Afhentningen af klinisk risikoaffald sker med en frekvens fastsat af Renovation. Frekvensen fastsættes efter behov, så gener som lugt og stort oplag undgås. Afhentningsfrekvenser med tilhørende gebyrer fremgår af gældende gebyrblad. Renovation meddeler afhentningstidsrum Ekstra afhentning kan bestilles hos Renovation. Sække og kanylebokse Klinisk risikoaffald, omfattet af dette regulativ, skal afleveres i gule sække mærket Klinisk Risikoaffald, som affaldsproducenten har pligt til at anskaffe hos Renovation. For at minimere risikoen for arbejdsskader under håndteringen, må sækken ikke fyldes mere end til den stiplede linie, og affaldet må ikke trykkes eller sammenpresses, så der kan opstå perforering af sækkene. Skærende og stikkende genstande, omfattet af dette regulativ, skal straks efter brug lægges i egnede brudsikre beholdere f.eks. kanylebokse og skårspande, der er godkendt af Renovation. Beholderne må ikke fyldes mere, end de kan lukkes forsvarligt. Beholdere anbringes i ovennævnte sække. Inden afhentning skal sækkene være forsvarligt lukkede. Affaldsproducenter med særlige forhold kan dog undtages for anvendelse af gule sække. Renovation leverer mod betaling nye sække og kanylebokse i forbindelse med hver afhentning. Yderligere sække og kanylebokse kan bestilles hos Renovation. Hvis dette skal sendes eller leveres, opkræves leveringsomkostninger. Er en emballage blevet gennemvædet eller på anden måde blevet beskadiget, skal emballeringen ske ved anvendelse af en større emballage af samme eller bedre kvalitet. Den beskadigede emballage må ikke åbnes. Opbevaring og adgangsforhold Emballeret klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende og skal holdes klart adskilt fra andet affald. Opbevaringen af affaldet skal foretages, så beskadigelse af emballagen undgås. Opbevaringsrum og adgangsforhold samt vedligeholdelse heraf skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger. Side 26 af 36

27 Det er affaldsproducentens ansvar at sikre, at der er adgang til afhentningsstedet, og at der er personale til stede inden for det tidsrum, hvor afhentningen foretages. Særlig ordning Affaldsproducenter med meget små mængder klinisk risikoaffald kan søge om tilladelse til at indgå i en særlig ordning, hvis det kliniske risikoaffald udelukkende består af stikkende og skærende genstande, der ikke har været i berøring med blod eller sygdomsfremkaldende (patogene) mikroorganismer fra mennesker eller dyr. Under den særlige ordning skal affaldsproducenterne aflevere det kliniske risikoaffald mindst én gang om året i udstyr, der er godkendt af Renovation, på en lokalitet anvist af Renovation. Alle affaldsproducenter har pligt til at underrette Renovation om ændringer i typen eller mængderne af klinisk risikoaffald. Ændringer Affaldsproducenten har pligt til at underrette Renovation om væsentlige ændringer i produktionen af klinisk risikoaffald, der kan betyde en ændret afhentningsfrekvens eller ændringer i typen af klinisk risikoaffald. Side 27 af 36

28 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald PVC-affald til deponering er eksempelvis: Vinyl Bløde paneler og fodlister Nogle tagfolier Ventilationsslanger Visse kraftige presenninger 14.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for virksomheder i Aalborg Kommune 14.3 Beskrivelse af ordningen Ikke genanvendeligt PVC-affald anvises til: I/S Reno-Nord Den Kontrollerede Losseplads Halsvej 70, Rærup 9310 Vodskov Tlf Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør Tlf Side 28 af 36

29 15 Ordning for forbrændingsegnet affald 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen. Ordningen gælder ikke for dagrenovation affald, som er beskrevet i 10 i regulativet Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for virksomheder i Aalborg Kommune 15.3 Beskrivelse af ordningen Neddelt kreosotbehandlet træ skal efter affaldsbekendtgørelsen forbrændes. Affald til forbrænding anvises til: I/S Reno-Nord Energianlægget Troensevej Aalborg Øst Tlf Aars Fjernvarme a.m.b.a. Dybvadmøllevej Aars Tlf Side 29 af 36

30 16 Ordning for deponeringsegnet affald 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen. Deponeringsegnet affald, der indebærer en forureningsrisiko for grundvandet, anvises til deponering på kontrolleret losseplads, mens deponeringsegnet affald, der ikke indeholder en forureningsrisiko, anvises til deponering på fyldplads. Følgende affaldsfraktioner anvises til deponering på kontrolleret losseplads, med mindre der er mulighed for genanvendelse eller forbrænding: Asbest Asfaltforurenet materiale Gadeopfejningsaffald Havnesediment, der ikke opfylder kravene til klapning i havet jf. bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale Isoleringsmateriale PVC-plast Restprodukter (ikke-genanvendeligt slagge og flyveaske) Sand fra rendestensbrønde/sand fra sandfang Slam Følgende affaldsfraktioner anvises til deponering på fyldplads med mindre der er mulighed for genanvendelse eller forbrænding: Bygge- og anlægsaffald samt produktionsaffald Glas Glaserede klinker og glaseret tegl Keramik og porcelæn Enkelte andre fraktioner anvises til deponering på hhv. kontrolleret losseplads og/eller fyldplads. I tvivlstilfælde kontakt Renovation Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for virksomheder i Aalborg Kommune. Side 30 af 36

31 16.3 Beskrivelse af ordningen Blandet bygge- og anlægsaffald samt produktionsaffald, der ikke kan frasorteres til genanvendelse eller forbrænding, og som ikke indeholder miljøskadelige stoffer, anvises til deponering på fyldplads: Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Rørdalsvej Aalborg Øst Tlf Asbest anvises til deponering på: I/S Reno-Nord Den Kontrollerede Losseplads Halsvej 70, Rærup 9310 Vodskov Tlf Øvrigt affald til deponering anvises til kontrolleret losseplads: I/S Reno-Nord Den Kontrollerede Losseplads Halsvej 70, Rærup 9310 Vodskov Tlf Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør Tlf Side 31 af 36

32 Bilag 1 - Liste over organisk affald til hjemmekompostering Renovation anbefaler, at der kun tilføres vegetabilsk affald til kompostbeholderen. Affaldet må ikke være kogt, stegt eller opvarmet. På grund af faren for tiltrækning af skadedyr er det heller ikke tilladt at tilføre animalsk affald eller madrester i komposten. Følgende affaldstyper kan med fordel anbringes i kompostbeholderen: Afklip fra hæk, stueblomster, potteplanter, små grene, græs, ukrudt, visne blade Frugt og frugtrester Vegetabilsk køkkenaffald ikke behandlet, rå grøntsagsrester, rå kartoffelskræller, rå grøntsagstoppe, kaffe og kaffegrums, teblade og filtre, Ekskrementer fra mindre dyr, strøelse fra mindre dyr, æggeskaller. Side 32 af 36

33 Bilag 2 - Udstyr til indsamling af dagrenovation samt eksempler på årsager til manglende tømning Som princip godkender Renovation udstyr, der er: arbejdsmiljømæssigt, sundhedsmæssigt, hygiejnemæssigt og håndteringsmæssigt i orden, opfylder gældende lovkrav og kan betjenes af renovationsarbejderen uden gener og begrænsninger. Følgende forhold ved udstyret kan derfor medføre, at renovationsarbejderen skriftligt meddeler, at ordinærtømning ikke kan gennemføres og at der lægges en sæk/eventuelt flere sække ved siden af tømningsbeholderen med anvisning om at benytte denne/disse, indtil forholdene er bragt i orden, alternativt med krav om, at den ordinære tømningsbeholder placeres i skel på tømningstidspunktet: at tømningsbeholderen er defekt, at udstyr og eller tømningsbeholder er fremstillet på en måde, der udgør en risiko for renovationsarbejderen i henhold til ovenstående, f.eks. at spændebåndets placering eller funktion medfører, at renovationsarbejderen kan få fingrene i klemme ved påsætning/afmontering af en sæk i stativet, at affaldsrummet ikke er hensigtsmæssigt indrettet og/eller, at der ikke anvendes det rette udstyr til montering af sæk(ke), at hjul på containeren ikke er funktionsdygtige, at hjul ikke opfylder Arbejdstilsynets minimumskrav med hensyn til diameter, eller på anden måde gør, at containeren ikke er let mobil/flytbar, at 2-hjulede containere ikke er af godkendt størrelse, se efterstående, at man ved valg af materialer og selve konstruktionen ikke har tilgodeset, at udstyret kan behandles og tømmes uden at gå i stykker, at nyanskaffet containers størrelse overstiger godkendte 660 l, og at udstyret ikke er sikret mod skadedyr (f.eks. fritstående stativer bl.a. i sommerhusområdet). Følgende kan være eksempler på forhold, der medfører, at Renovation ikke kan gennemføre en ordinærtømning. Forholdene er nævnt i en ikke prioriteret rækkefølge, og listen er ikke komplet, at affaldet i sig selv ikke er emballeret forsvarligt og udgør en hygiejnemæssig gene (ved gentagelser kan der stilles krav om foring af containeren for ejers regning), at affaldet består af materialer, der udgør en teknisk og/eller miljømæssig risiko for bilens tømningsaggregat og medarbejderen helbred (f.eks. materialer, der ikke kan komprimeres, og skarpe genstande, såsom knive og kanyler), at den pågældende tømningsenhed er overfyldt, at den udleverede sæk fra Renovation ikke benyttes, Side 33 af 36

34 at tømningsenheden i sommerhusområderne ikke er placeret i skel, at en eventuel udstillet enhed til ekstra tømning ikke er forsynet med tydeligt navn og adresse på rekvirenten, at afstanden til standplads er urimelig lang, og at der findes en mere hensigtsmæssig placering, at standpladsen ikke er fri for hindringer, at vægten på containeren umuliggør håndtering og/eller kan medføre skade på bilens tømningsaggregat, at vægten af affaldet overstiger Renovations vejledende maksimale vægt på 25 kg pr. 100 liter, at adgangsvejen ikke opfylder kravene i henhold til AT-vejledning D.2.24, juli 2009 (ikke fast og jævnt køreunderlag, for snæver, med forhindringer, parkerede biler, stigninger, løs hund, sne og is og andet.) Eksempler på udstyr, som Renovation kan godkende Enkelte stativer Galvaniseret jernstativ uden net til indendørs brug. F.eks. Model B4 fra Brovst Blikvarer (BxDxH: 58x58x112). Galvaniseret trådnet til galvaniseret jernstativ til brug for stativer, der er placeret udendørs. F.eks. Model 163 fra Brovst Blikvarer. Galvaniseret jernstativ med net. F.eks. Model B3 fra Brovst Blikvarer (BxDxH: 58x58x112). Galvaniseret jernstativ til ophængning på væg. Beregnet til indendørs montering. F.eks. Model 160 fra Brovst Blikvarer. Galvaniseret jernsvingstativ til montering i skakte. F.eks. Model 165 fra Brovst Blikvarer. Træbeklædt stativ, eventuelt stativ beklædt med strækmetal el.lign. materiale. Mærke: F.eks. Brovst Blikvarer eller Miristål. Stativet kan være monteret såvel med bøjle som med spændebånd. (BxDxH: 55x50x102). Affaldssække Landområder Byområder Helårshuse i sommerhusområder Sommerhusområder Eventuelt papirsække (dog fortrinsvis to-hjulet container, volumen 240 l). Papirsække 2 lags. Eventuelt plastiksække, dog fortrinsvis to-hjulet container, volumen 240 l. Plastiksække. Side 34 af 36

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Oktober 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne 01.10.2012 - www.skidt.dk Regulativ for husholdningsaffald Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Aalborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Aalborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Aalborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 3 6 Klage

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. xx Endnu ikke gældende 1 1 Formål m.v. side 3 2 Lovgrundlag side 3 3 Definitioner side 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder side 4

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-04-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Bilag 2 København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Udkast af 31. oktober 2011 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer 6 Klage m.v. 7 Overtrædelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 3 6 Klage m.v.

Læs mere

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Dato xx.xx.xxxx

Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Dato xx.xx.xxxx Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato xx.xx.xxxx Sort tekst = uændret tekst i forhold til nuværende regulativ. Rød tekst = ændret standardtekst jf. affaldsbekendtgørelsen (kan kommunen

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Varde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 1. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL M.V...2 2 LOVGRUNDLAG...2 3 DEFINITIONER...2 4 REGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...2 5 GEBYRER...3 6 KLAGE

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune

Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål m.v......................................................................

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. Forslag

Regulativ for erhvervsaffald. Forslag Regulativ for erhvervsaffald Forslag Godkendt til offentlig høring af Byrådet 15. november 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 13-10-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Grøn og dynamisk - med respekt for dig

Grøn og dynamisk - med respekt for dig Sådan etableres underjordiske containere i Aalborg Kommune Grøn og dynamisk - med respekt for dig Tilladelse til etablering af underjordiske containere skal søges hos Teknik og Miljøforvaltningen, Team

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere