Holbæk Fælled. Forslaget omfatter et areal på ca. 158 ha. Følgende ejendomme ejet af Holbæk Kommune omfattes helt eller delvis af fredningsforslaget:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Fælled. Forslaget omfatter et areal på ca. 158 ha. Følgende ejendomme ejet af Holbæk Kommune omfattes helt eller delvis af fredningsforslaget:"

Transkript

1 1 Den 17. september 2013 afsagde Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden, dommer Ole Stryhn, det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Gunner Nielsen, KENDELSE i sagen F 69/2009 Fredningsforslag for Holbæk Fælled. Ved skrivelse af 5. november 2009 rejste Danmarks Naturfredningsforening sag om fredning af Holbæk Fælled for Fredningsnævnet for Vestsjælland, der modtog forslaget den 6. november Bekendtgørelse fandt sted i Statstidende den 22. januar 2010 og i Holbæk Amts Venstreblad den 21. januar Forslaget omfatter et areal på ca. 158 ha. Følgende ejendomme ejet af Holbæk Kommune omfattes helt eller delvis af fredningsforslaget: Matr.nr. 31em, del af 30a, del af 7000au, del af 31ei, del af 7000ah, del af 30q, del af 11t, del af 11ay, del af 30d, del af 11az og 31b alle Holbæk Markjorder; matr.nr. 5ec, del af 5b og 5cb alle Tåstrup, Holbæk Jorder; samt del af matr.nr. 2e Ll. Grandløse By, Grandløse. Endvidere omfatter fredningsforslaget del af henholdsvis matr.nr. 11at og 11u begge Holbæk Markjorder, tilhørende Boligselskabet Lejerbo og matr.nr. 5dn Tåstrup, Holbæk Jorder, tilhørende TDC Mobile International A/S. Endelig omfatter fredningsforslaget matr.nr. 31el og 31eo Holbæk Markjorder og matr.nr. 2z Ll. Grandløse By, Grandløse, tilhørende Holbæk Spildevand A/S. Offentligt møde blev afholdt den 12. marts 2010 kl på Vandrehjemmet i Holbæk med deltagelse af Danmarks Naturfredningsforening og dennes lokalafdeling, Holbæk Kommune, Miljøcenter Roskilde, Holbæk Løbe- og Motionsklub, Danmarks Civile Hundeførerforening, Boligselskabet Lejerbo, Grønt Råd samt en del private interesserede. Der blev efterfølgende foretaget besigtigelse af arealerne. Der blev givet en frist på 6 uger til at fremkomme med indlæg. I 2010 blev foreningen Fælledforeningen af 2010 stiftet. Foreningen oplyser, at den blev stiftet i anledning af det i 2009 afholdte DGI-stævne på Holbæk Fælled, og at man repræsenterer en række forskellige personer, der ønsker at bevare fælleden, som den var før DGI-stævnet. Fælledforeningen har løbende fremsat en række bemærkninger og ændringsforslag til fredningsnævnet, senest den 12. juni Den 4. februar 2011 afholdtes nyt møde hos Teknik & Miljø i Holbæk Kommune. Det blev ved afslutningen af dette møde aftalt, at parterne skulle udarbejde en fælles skitse for rammer for "events" i delområde B, der skulle være en del af et revideret fredningsforslag.

2 2 Der er den 26. maj 2011 udarbejdet et revideret fredningsforslag for Holbæk Fælled, hvortil Holbæk Kommune i skrivelse af 30. juni 2011 til fredningsnævnet har udtalt sin støtte, ligesom kommunen ved byrådsmøde den 29. juni 2011 har vedtaget at indtræde som medsagsrejser. Ved kendelse af 24. oktober 2011 har fredningsnævnet i henhold til naturbeskyttelseslovens 37 a, stk. 3, forlænget behandlingen af fredningssagen med op til 1 år regnet fra sagsrejsningen den 6. november 2009, og ved kendelse af 31. oktober 2012 er der sket yderligere forlængelse med 1 år. Af det reviderede fredningsforslag af 26. maj 2011 fremgår følgende: 1. Baggrunden for forslaget og beskrivelse af fredningsområdet Indledning I Holbæks sydøstlige udkant ligger fælleden. Den er et ca. 158 ha stor bynært beliggende grønt område, der er meget benyttet til meget forskellige rekreative formål. Fælleden er samtidig et vigtigt levested for plante/dyreliv, da der er mange småsøer, krat og et par større engområder. Holbæk Fælled har gennem flere hundrede år pga. sin tilknytning til byen haft tradition for en høj grad af benyttelse: Oprindeligt fungerede den som mark- og græsningsområde, der blev drevet af byens borgere fra gårdene, der lå inde i byen. I blev fælleden brugt som militært øvelsesområde, men efter at garnisonen blev nedlagt, blev fælleden købt af kommunen og udlagt som bynært, rekreativt område. Fælledens anvendelse har siden 1991 været reguleret af en lokalplan, hvis formål er at sikre områdes rekreative og biologiske værdier. Afviklingen af et DGI-stævne i sommeren 2009 har været planlagt gennem mange år. Derfor blev lokalplanen fra 1991 erstattet med en ny i Den nye lokalplan gav mulighed for byggeri af store permanente idrætsanlæg, der dels var nødvendige for afviklingen af idrætsstævnet, men som selvfølgelig også skal bruges efter stævnet. Alle lokalplanens byggemuligheder er dog ikke udnyttet, hvorfor der stadig er ubenyttede byggemuligheder, hvis behov og økonomi skulle opstå. Efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse er behovet for idrætsanlæg dækket med de nuværende anlæg, og foreningen rejser denne fredningssag i ønsket om at sikre, at rekreative interesser og naturhensyn tilgodeses på lige fod med hensynet til idrætsinteresserne. Fredningsforslaget for fælleden er endvidere begrundet i ønsket om at sikre et klart skel mellem Holbæks østlige byområder og det åbne land. Det er en vigtig parameter at prioritere, fordi Holbæk i disse år byudvikler i østlig retning og flere boligkvarterer støder op til fælleden. En fredning af fælleden vil sikre nem adgang til et stort grønt område med et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og rekreative tilbud. Formålet med en fredning af området er: 1) at sikre og forbedre livsvilkår for fælledens flora og fauna, 2) at fastholde området som bynært naturområde og at styrke fælledens og de tilstødende grønne områders rekreative værdi, samt 3) at sikre en klar afgrænsning af Holbæks byområder i øst. Landskab og naturtyper Fælleden ligger som en klart afgrænset enhed med socialt boligbyggeri mod vest, tæt-lav bebyggelse mod nord og nordøst og landeveje mod syd og øst. Syd for fælleden ligger Andelslandsbyen Nyvang, der er et historisk oplevelsescenter. Resten af fælledens opland består af landbrugsland med

3 3 spredte ejendomme uden for fredningen. Området fremstår generelt åbent og græsklædt med varierende kulturpåvirkning. De åbne arealer afbrydes af spredte bevoksninger og levende hegn og skov. Et tæt og markant bælte af nåletræer med tydelig karakter af læhegn gennemskærer området fra nordvest mod sydøst. En del af fælledens løvskovspartier er plantet inden for de seneste år og syner derfor endnu ikke af meget, men vil med tiden blive væsentlige landskabselementer. I områdets nordøstlige hjørne ligger en frugtplantage og syd for Ny Oldvej ligger en mindre nåletræsplantage. Et gennemgående karaktertræk ved fælleden er, at den er rig på vandhuller - både de sommerudtørrende og småsøer, der er vandfyldte hele året. Den nordlige del af fælleden er let kuperet og har gennem tiden været mere overladt til sig selv, hvorfor den med sine engarealer fremstår som den mest naturprægede del. Engene og småsøerne giver gode forhold for insekter, padder, fugle og planter. Den midterste del af fælleden rummer 3 mindre nyplantede skovarealer og 3 relativt nyetablerede småsøer. Den nære lokalisering til det mere naturprægede nordlige område har haft en gunstig effekt på dette naturgenopretningsprojekt, da dyr og planter hurtigt har spredt sig hertil. Den sydligste og østligste del af fælleden har siden kommunens overtagelse været bortforpagtet til konventionel landbrugsdrift. Pga. anvendelsen ved DGI-stævnet er disse områder dog i dag plantet til med græs. Lige øst for fælleden udspringer Kalve Å. Den frilagte del af åen løber i en uddybet og udrettet grøft. Fredningsforslaget lægger op til, at Kalve Å's øverste forløb, der i dag er rørlagt, skal frilægges (ca m). Hele fælleden fremtræder mere eller mindre kuperet. I fælledens vestlige side ligger Arnolds Bjerg, der rager 25 m op over det omgivende terræn (toppen er i kote 48). Bjerget er blevet til ved at det gennem en 10-årig periode har været anvendt som fyldplads for bygge- og vejmaterialer samt råjord. Geologisk set består overfladen i området af moræneler, som er aflejret under afsmeltningen af en isstrøm. Denne isstrøm oppressede de høje randmorænebakker (Odsherred-buerne) mod vest og udgravede inderlavningerne Lammefjord og Sindinge Fjord. Holbæk Fjord er formentlig også opstået som en inderlavning, måske dannet lidt senere. Isstrømmen, der prægede området omkring Holbæk, kom fra øst-sydøst gennem Østersø-lavningen på et sent tidspunkt under den sidste istid. Der ligger en del brede grusstier på fælleden, der er meget benyttet af motionister, hundeluftere, børnehavebørn på tur og folk, der bare går en tur i det grønne område. Naturpleje Der er i dag aftaler om naturpleje på fælleden, men lokalplanen rummer krav om, at der skal laves en plejeplan, der dog aldrig er blevet lavet. Af hensyn til benyttelse og beskyttelse på fælleden foreslår Danmarks Naturfredningsforening, at fælleden inddeles i 3 delområder. Afgrænsningen af delområderne fremgår af kortbilag 1. I næste afsnit beskrives de hensyn, de tre delområder hver især skal varetage. Det foreslås, at der laves en plejeplan for området. Planen skal være med til at sikre, at fredningens formål opnås. Den første plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. I forbindelse med udarbejdelse af første plejeplan, skal der også udarbejdes en plan for frilæggelse af Kalve Å's øverste del, der er rørlagt. De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter i delområde C skal tilplantes som lysåben blandskov med naturligt hjemhørende arter. De 3 delområder

4 4 Delområde A: Inden for dette delområde skal plejeplanen sikre, at arealernes biodiversitet opretholdes og styrkes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som eng, skal plejes, så vækstbetingelserne for våd eller tør eng fremmes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som søer, skal plejes som lysåbne biotoper. Områder med overdrevspotentiale skal plejes, så vækstbetingelserne for overdrevsvegetation fremmes. Med henblik på at understøtte naturformidlingen er det tilladt at opstille oplysningsskilte og etablere mindre broer i enkelte af søerne. Delområde B: Inden for dette delområde skal fredningen sikre muligheden for et bredt udbud af aktive rekreative interesser, motion, fysisk aktivitet og friluftsliv. Fredningen giver således mulighed for byggeri af et multihus til naturformidling, omklædning, klublokaler og lign. ligesom der er gjort plads til det omrejsende cirkus. Det skal også være muligt at opstille større lyd- og lysanlæg ved afholdelse af arrangementer. Ligeså er det tilladt at opstille borde, bænke, grillpladser, shelters, etablere naturlegepladser, mindre træningsfaciliteter og lignende i delområdet. Af hensyn til hundetræningsklubben er der indtegnet et byggefelt til klubhus/depot i tilknytning til den nye hundetræningsbane. Delområde C: Inden for dette delområde skal plejeplanen sikre, at muligheden for stille rekreative interesser tilgodeses. De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter skal tilplantes for at opnå afskærmning mod Ny Oldvej, der kan være temmelig trafikeret. Det er hensigten, at området skal udvikle sig i retningen af naturpræget park. Stiforbindelser Der er allerede i dag anlagt nogle stier på fælleden. De fremgår af fredningskortet, og skal fastholdes med fredningen. Der kan etableres nye stier bl.a. på Arnolds Bjerg og stier målrettet særlige brugergrupper (gående, cyklende og ridende). Nye stier indarbejdes i plejeplanen. Rekreative interesser De rekreative interesser på fælleden er store. Den bynære beliggenhed betyder, at området har en alsidig udnyttelse, af f.eks. folk, der skal have et pusterum med lidt frisk luft, motionister, børnehavebørn på tur, hundeluftere osv. Fredningen vil styrke denne brug af fælleden, fordi der stilles forslag om at udvikle området i retning af mange og meget forskelligartede tilbud til brugerne. Et af fredningens formål er således, at området kan udvikles som robust grønt område med mange og alsidige muligheder for fysisk aktivitet, motion og friluftsliv. Fredningen vil også muliggøre, at området omkring de nye søer kan udvikles til familiebesøgsområde med bænke, grillpladser, legearealer, shelters osv. Inden for delområde B kan der også etableres lette støttefaciliteter til inspiration for motionister, f.eks. Mopælap (MOtivations-PÆdagogiskLege-AtletikPlads), løbestier, motionslabyrint, sansestier osv. Kulturelle arrangementer Interessen for at kunne bruge fælleden til kulturelle arrangementer er stor og knytter sig specielt til området omkring arenaen. Fredningen giver derfor mulighed for at der på dette område kan afholdes større arrangementer. 2. Fredningsforslagets afgrænsning Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag Planlægnings- og fredningsmæssige forhold

5 5 Regionplan I Regionplan er området udlagt som byområde. Kommuneplan Fælleden er med i den gældende kommuneplan som område 3.R05. I kommuneplanen kan man bl.a. læse, at der i de bynære naturområder skal sikres et langsigtet, bæredygtigt grundlag for både byudvikling, friluftsliv, landskabspleje og naturbeskyttelse. Det er en forudsætning, at en klar adskillelse mellem by og land skal opretholdes. Disse hensyn er i overensstemmelse med fredningsforslagets hensigter. Holbæk byudvikler i disse år i østlig retning - i kommuneplanen kan man læse sig til, at der er planlagt fremtidige udviklingsområder på arealer, der støder op til fælledens sydøstlige hjørne. Der er også planlagt et boligområde lige uden for fredningens nordøstlige hjørne. Byggeplanerne understreger behovet for at få sikret fælleden som et grønt, ubebygget område, der fungerer som en klar afgrænsning mellem by og land. Lokalplan Fælleden, der ligger i landzone, er omfattet af lokalplan 3.30 fra Lokalplanen har muliggjort opførelsen af både midlertidige og permanente anlæg i forbindelse med afholdelsen af DGI-stævnet i sommeren Lokalplanen tilvejebragte det planlægningsmæssige grundlag for byggeri af et storstadion med tilhørende opmarchareal, der også kan stribes op til to fodboldbaner, samt adgangog parkeringsanlæg for at opnå nem adgang til stadion. Endvidere muliggør lokalplanen opførelsen af et mindre bygningsanlæg med klubhus, bade- og omklædningsfaciliteter og andre aktiviteter i tilknytning til fodboldbanerne. Sluttelig muliggør lokalplanen opførelsen af en multihal, der skal bruges til forskelligartede større arrangementer. 3 registreret natur Den nordlige del af fælleden (ca. 36 ha) er 3 registreret som eng med normalt forekommende artsdiversitet. 2,2 ha vest for Arnolds Bjerg er også 3 registreret eng af samme biologiske værdi som den store eng. Der er registrerede småsøer på fælleden. Flere af disse er tilgroet i varierende grad. Der er enkelte beskyttede diger tilbage i området, der generelt skråner mod syd og afvandes til det 3 registrerede vandløb Kalve Å, der som allerede nævnt ligger i fælledens sydlige ende. Kalve Å har på den åbne del karakter af afvandingskanal. De øverste ca m af åen er i dag rørført, men med fredningsforslagets foreslås rørføringen frilagt. Eksisterende bebyggelse I det nordøstlige hjørne af den 3 registrerede eng ligger en hangar, der ejes af Holbæk Kommune. Den bruges som lager for redskaber til hundetræning og som midlertidigt museumsdepot for Andelslandsbyen Nyvang. Hundetræningsbanen med redskaber foreslås flyttet til delområde B i fredningen og museumsdepotet er flyttet til et større fællesdepot. På denne baggrund foreslås det, at hangaren nedrives senest 5 år efter fredningens gennemførelse. Fredningens sammenhæng med de omgivende arealer Wegenersmindefredningen ligger 400 m nordøst for Holbæk Fælled. Den løber i nord-syd gående retning og ender i nord ved Holbæk Fjord. Denne frednings formål er at bevare de landskabelige værdier, at sikre områdets anvendelse til rekreative formål samt at sikre en værdifuld byafgrænsning

6 6 for Holbæks byområder i øst. Der er stiforbindelse mellem fælleden og Wegenersmindefredningen. En fredning af fælleden supplerer således Wegenersmindefredningen på bedste vis. Lidt øst Wegenersmindefredningen ligger Dragerup Skov, hvortil - og i - der er gode stiforbindelser. Skoven fortsætter mod øst til Inderbredning. En fredning af Holbæk Fælled vil derfor - ud over fælledens egenværdi som grønt område - resultere i en grøn korridor mellem flere naturområder, der i dag ligger spredt. 4. Forslag til fredningsbestemmelser Det foreslås, at fredningen tinglyses med nedenstående bestemmelser. Afgrænsningen af det samlede fredningsforslag fremgår af kortbilag 1. Fredningsområdet er inddelt i 3 delområder, som er indtegnet på kortbilag 1. 1 Fredningens formål - At bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter - At sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter - At skabe grundlag for naturpleje - I særlig grad at tilgodese biologiske interesser i delområde A - I særlig grad at tilgodese aktive rekreative interesser i delområde B - I særlig grad at tilgodese landskabelige og stille rekreative interesser i delområde C 2 Særbestemmelser for de tre delområder Delområde A: Plejeplanen skal sikre, at arealernes biodiversitet opretholdes og styrkes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som eng, skal plejes, så vækstbetingelserne for våd eller tør eng fremmes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som søer, skal plejes som lysåbne biotoper. Områder med overdrevspotentiale skal plejes, så vækstbetingelserne for overdrevsvegetation fremmes. Område A skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykelcross eller lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område A - uanset årstid - skal have start og slut i område B eller udenfor Fælleden. Særligt for hangaren i det nordøstlige hjørne af matr. nr. 31ei gælder det, at den skal nedrives senest 5 år efter fredningens gennemførelse. Arealet skal herefter overgå til naturområde. Fredningen giver mulighed for at etablere en p-plads (græsparkering) til ca. 4-5 biler i umiddelbar tilknytning til den nordøstlige indgang fra Oldvejen til området. Delområde B: Plejeplanen skal sikre muligheden for et bredt udbud af aktive rekreative interesser, motion, fysisk aktivitet og friluftsliv.

7 7 Det er tilladt at opføre en bygning til brug for naturformidling, omklædning, klublokaler og lign. Bygningen skal placeres inden for det på kortbilag 1 angivne byggefelt for omklædning mv. Byggeriet skal fremstå i jordfarver og udformes og placeres så diskret som muligt. Det er tilladt at terrænregulere arealer på matr. 5b (vest for Storstadion), sådan at der kan foregå aktiviteter som f.eks. BMX og petanque. Arealet, hvor der må terrænreguleres, er indtegnet på kortbilag 1. Det er tilladt at opstille borde, bænke, grillepladser, shelters, etablere naturlegepladser og lignende. Det er endvidere tilladt at etablere mindre, supplerende træningsfaciliteter til brug for motionister. Placeringen skal være i overensstemmelse med plejeplanen. Teltslagning for cirkus mv. skal foregå indenfor det på fredningskortet angivne felt. Teltslagning af kortere varighed er tilladt. Permanent opstilling af borde, bænke, grillpladser, shelters, naturlegepladser, mindre træningsfaciliteter og lignende er tilladt. Hundetræningsklubben må have et klubhus/depot i tilknytning til hundetræningspladsen. Bygningen skal ligge inden for det på kortbilag 1 indtegnede byggefelt. Bygningen skal fremstå i jordfarver og have en maksimal højde på 3,5 m. Byggeriet skal forelægges Fredningsnævnet til godkendelse mht. placering, form og farvevalg. Opsætning af sædvanlige hegn er tilladt, men de må have en maksimal højde på 1,25 m. Evt. trådhegn afskærmes med levende hegn. På arealet syd for Ny Oldvej er det tilladt at etablere en større indhegning til brug for luftning af hund uden snor. Der skal være offentlig adgang til arealet. I forbindelse med afvikling af arrangementer i delområde B skal det være muligt at indrette midlertidige p-pladser på arealet langs den sydligste del af Oldvejen (den gamle vej). Arealet til midlertidig parkering er indtegnet på kortbilag 1. Arrangementer Holbæk kommune kan i nærmere bestemt omfang arrangere eller godkende arrangementer på fælleden. Der skal ved planlægningen tages vidtgående hensyn til naturens sårbarhed og øvrige brugeres benyttelse af fælleden. Større arrangementer (dvs. arrangementer med forventet deltagerantal på over personer) skal afvikles inden for den del af område B, der på fredningskortet benævnes eventzonen. Eventuel midlertidig indhegning af hensyn til entrébetaling og/eller sikkerhed kan opsættes uden for eventzonen i forbindelse med arrangementet. I forbindelse med arrangementer kan der midlertidigt opstilles lydog lysanlæg på eventområdet. Af hensyn til dyrelivet skal større arrangementer afvikles i perioden 15. juni til 1. marts. Der kan højst afvikles 5 større arrangementer årligt, heraf kun 1 dag i perioden 15. juni til 1. juli. Øvrige arrangementer kan strække sig over flere dage. Det samlede antal større arrangementsdage må af hensyn til flora/fauna og publikums daglige brug af området ikke overstige 10 om året.

8 8 Delområde C: Plejeplanen skal sikre, at muligheden for stille rekreative interesser tilgodeses. De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter skal tilplantes for at opnå afskærmning mod parkerede biler og Ny Oldvej. Plejeplanen skal formuleres sådan, at området udvikler sig i retningen af naturpræget park. Område C skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykelcross eller lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område C - uanset årstid - skal have start og slut i område B eller udenfor Fælleden. I forbindelse med afvikling af større arrangementer skal det være muligt at indrette midlertidige p- pladser til ca. 150 biler på arealet nær Nyvangs indkørsel. Arealet til midlertidig parkering er indtegnet på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkeringsmulighed udnyttes. På vestsiden af skæringspunktet for Oldvejen og den nord-syd gående grussti er det tilladt at etablere en permanent p-plads (græsparkering) til max. 20 biler. Arealet til parkeringspladsen er indtegnet på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkeringsmulighed udnyttes. 3 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv. Der må ikke foretages terrænændringer, og der må ikke opføres bebyggelse, eller etableres anlæg - ej heller af midlertidig karakter, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de øvrige bestemmelser. Der må ikke opstilles kiosker, skure, el- eller lysmaster, boder, eller andre faste indretninger. Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted. Deponering må ikke finde sted. Nydræning må ikke finde sted. Det er tilladt at opsætte hegn med henblik på afgræsning, tilplantning og andre naturplejetiltag. Placeringen af nye stier er tilladt og skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen. Det er tilladt at opsætte informationstavler mv. til formidling af træningsfaciliteter, natur, landskab og fredningen. Placeringen heraf skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen. 4 Retningslinjer for områdets drift Skovdriften skal være ekstensiv. Der skal anvendes hjemmehørende arter ved foryngelse. På lang sigt bør skovområderne udvikle sig til mindre lunde. Arealerne må ikke indgå i omdrift. Bortset fra på boldbaner må der ikke gødskes, sprøjtes eller kalkes på de fredede arealer.

9 9 5 Naturpleje Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan og gennemfører plejen af de fredede arealer. Plejen skal foretages med henblik på at opnå fredningens formål og særbestemmelser for de tre delområder. I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen skal Danmarks Naturfredningsforening have lejlighed til at indgive forslag. Lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skal have lejlighed til at udtale sig om den endelige plejeplan. Uenighed om planens indhold forelægges Fredningsnævnet til afgørelse. Forslag til en plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. Plejeplanen revideres første gang efter 5 år, herefter hvert 10. år. Uanset 2 og 3 kan plejemyndigheden i henhold til plejeplanen foretage tilstandsændringer, der skønnes egnet til at opretholde og forbedre de landskabelige og biologiske værdier. Det er dog en forudsætning for udførelse af foranstaltningerne, at de foretages efter nærmere planlægning i plejeplanen. Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejernes samtykke, eller i mangel heraf med Fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv at udføre pleje inden for en af kommunen fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede træ ejeren, såfremt denne fjerner det inden en af kommunen fastsat frist, og ellers tilfalder træet kommunen. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenkørsel eller kørsel til fast vej. De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter i delområde C skal tilplantes som lysåben blandskov med naturligt hjemhørende arter. I forbindelse med udarbejdelse af første plejeplan, skal der også udarbejdes en plan for frilæggelse af Kalve Å's øverste del, der er rørlagt. Frilæggelsen skal gennemføres senest 5 år efter vedtagelse af første plejeplan. 6 Jagt Jagt er ikke tilladt. Efter tilladelse fra Naturstyrelsen kan der ske regulering af skadevoldende vildt. 7 Offentlighedens adgang Området skal holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Dette omfatter også adgang til arealer, der er hegnet af hensyn til græssende dyr. Indhegninger af hensyn til beplantning og naturpleje kan dog holdes lukket for offentligheden, så længe plejemyndigheden vurderer, det er nødvendigt. 8 Dispensation Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50, stk Retsvirkning Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft, så snart Fredningsnævnet har offentliggjort forslaget i Statstidende. Den 10. maj 2012 afholdt fredningsnævnet møde på Fælleden med efterfølgende besigtigelse af området. I mødet deltog Danmarks Naturfredningsforening og dennes lokalafdeling, Holbæk Kom-

10 10 mune, Naturstyrelsen Roskilde, Fælledforeningen, Boligselskabet Lejerbo og TDC Mobile International A/S. TDC udtrykte ønske om, at selskabets matrikel tillægges en særstatus, således at telenettet fremover kan drives uforstyrret af fredningen af området. TDC har efterfølgende fremsendt følgende forslag til tilføjelse til fredningsbestemmelserne: Særligt for området hvor der er opført en 99 meter mast med bygning og teknikskabe til telekommunikationsformål (matrikel 5dn) gælder det, at området fortsat skal kunne udvikles og anvendes til telekommunikationsformål. Dette indebærer, at der må foretages sædvanlige aktiviteter og ændringer i tilknytning [til] masten, herunder:. Ændring af eksisterende og etablering af nye antennesystemer i masten. Opsætning af mindre teknikskabe og -huse inden for det indhegnede areal. Anlæg i jorden af forsyningsledninger (f.eks. el- og transmissionsledninger) fra bygningerne til offentligt forsyningspunkt. Opretholdelse og udskiftning af indhegningen omkring mast og teknikhuse. Uhindret adgang til arealet, også med store arbejdskøretøjer. Der er ikke fremsat indvendinger mod TDC s forslag. Fælledforeningen fastholdt på mødet sine forskellige indsigelser, herunder at der er tale om gummiparagraffer, der hjemler mulighed for, at der afholdes store dele af arrangementerne uden for delområde B. Arrangementerne medfører reduktion af dyrebestanden, og de 3 søer i delområde B bør ændre status, således at de kommer i delområde C. Aktiviteterne bør holdes fra område C. I sine skriftlige henvendelser har Fælledforeningen gentaget disse synspunkter og endvidere fremført, at det ikke kun bør være på et begrænset område af Fælleden, at der skal være mulighed for at medtage løse hunde. Boligselskabet Lejerbo fastholdt på mødet sit tidligere fremsatte ønske om mulighed for afholdelse af arrangementer i Lejerbos ejerandel, uagtet at området i det væsentlige er omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven, hvorfor man ønsker områdets status ændret fra delområde A til delområde B. Den 11. oktober 2012 oplyste Naturstyrelsen, at man var blevet bekendt med, at der den 13. juli 2010 var sket en ny udstykning på den nordligste del af fælleden, matr.nr. 31eo Holbæk Markjorder. Matriklen ejes af Holbæk Spildevand A/S, der er en del af Holbæk Forsyning A/S, der ejes af Holbæk Kommune. Holbæk Spildevand A/S har et regnvandsbassin på ejendommen. Den 19. december 2012 oplyste Holbæk Kommune, at adkomsten til matr.nr. 31el Holbæk Markjorder og matr.nr. 2z Ll. Grandløse By, Grandløse, ligeledes var overgået til Holbæk Spildevand A/S. Holbæk Spildevand A/S har ligeledes på disse ejendomme et regnvandsbassin. Holbæk Spildevand A/S har efterfølgende foreslået følgende tilføjelse til fredningsbestemmelserne:

11 11 Fredningen er ikke til hinder for, at de af Holbæk Spildevand A/S tilhørende eksisterende kloakledninger og to regnvandsbassiner på matr.nr. 31el og 31eo Holbæk Markjorder og matr.nr. 2z Ll. Grandløse By, Grandløse, kan vedligeholdes og renoveres, herunder ved regelmæssig oprensning af bundslam fra regnvandsbassinerne. Holbæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at man ikke har indvendinger imod Holbæk Spildevand A/S forslag til tilføjelse til fredningsbestemmelserne. Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse Fredningsnævnet bemærker, at det reviderede fredningsforslag er blevet til efter længere forhandlinger mellem Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune. Holbæk Kommune har i forbindelse med denne proces afholdt 3 møder, hvor en række organisationer - herunder Fælledforeningen af har været inddraget. Der er herefter opnået fuld enighed med Danmarks Naturfredningsforening om fredningsbestemmelserne, og kommunen er medindtrådt som sagsrejser. Der har endvidere været afholdt flere møder med fredningsnævnet, hvor de forskellige organisationer mv. har haft lejlighed for at komme til orde. Fælledforeningen har tilsluttet sig, at der sker en fredning af området, men ønsker i højere grad en egentlig fredning af området i naturmæssig henseende og i mindre grad mulighed for afholdelse af diverse arrangementer mv. Fredningsnævnet er af den opfattelse, navnlig når der henses til den bynære beliggenhed samt områdets størrelse og historie, at området bør opdeles i delområder, således som det også er foreslået. Det forhold, at der er mulighed for rekreative aktiviteter og arrangementer mv. i område B, herunder med et eventområde, udelukker således efter nævnets opfattelse ikke, at andre dele af området fredes med særlig vægt på det landskabelige, naturmæssige og biologiske. For så vidt angår Fælledforeningens forslag om, at der ikke skal være begrænsninger i området, hvor hunde må færdes løse, finder nævnet, at hensynet til de øvrige brugere af Fælleden samt dyrelivet kræver, at hunde skal holdes i snor. Undtaget herfra er dog den del af fredningsområdet, som ligger syd for Ny Oldvej, hvor hunde kan færdes uden snor, jf. fredningskortet. Med hensyn til de 3 søer i delområde B finder nævnet efter antallet, omfanget og placeringen af søer i hele fredningen ikke grundlag for at ændre områdeinddelingen, således at disse 3 søer kommer til at ligge i delområde C. For så vidt angår Fælledforeningens øvrige indsigelser bemærkes, at mange af disse har karakter af bidrag til den kommende plejeplan, der skal fastsættes i overensstemmelse med 5 i fredningsforslaget. For så vidt angår Boligselskabet Lejerbos indsigelser bemærkes, at stort set hele Lejerbos del af det område, der omfattes af fredningsforslaget, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, hvorfor nævnet ikke finder grundlag for at flytte dette område fra delområde A til B. Fredningsnævnet tiltræder herefter, at området fredes i overensstemmelse med det reviderede fredningsforslag, dog med den bemærkning, at ordet eventzone erstattes med eventområde, så det er i overensstemmelse med fredningskortet, og at de af TDC Mobile International A/S og Holbæk Spildevand A/S fremsatte forslag til tilføjelser til fredningsbestemmelserne tages til følge i 3.

12 12 For så vidt angår spørgsmålet om erstatning bemærkes, at Boligselskabet Lejerbo er tilkendt erstatning ved en særskilt afgørelse, der er truffet samtidig med denne fredningsafgørelse. Fredningsnævnet har ikke fundet grundlag for at tilkende TDC Mobile International A/S og Holbæk Spildevand A/S erstatning, da der ikke er fremsat krav herom, og da man for begges vedkommende har imødekommet deres ønske om tilføjelser til fredningsbestemmelserne. Derfor bestemmes: Fredningsnævnet fastsætter for Holbæk Fælled, matr.nr. 31em, 31el, 31eo, del af 30a, del af 7000au, del af 31ei, del af 7000ah, del af 30q, del af 11t, del af 11ay, del af 30d, del af 11az, 31b, del af 11at og del af 11u alle Holbæk Markjorder; matr.nr. 5ec, del af 5b, 5cb og 5dn alle Tåstrup, Holbæk Jorder, samt matr.nr. 2z og del af 2e begge Ll. Grandløse By, Grandløse, følgende fredningsbestemmelser: 1 Fredningens formål - At bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter - At sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter - At skabe grundlag for naturpleje - I særlig grad at tilgodese biologiske interesser i delområde A - I særlig grad at tilgodese aktive rekreative interesser i delområde B - I særlig grad at tilgodese landskabelige og stille rekreative interesser i delområde C 2 Særbestemmelser for de tre delområder Delområde A: Plejeplanen skal sikre, at arealernes biodiversitet opretholdes og styrkes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som eng, skal plejes, så vækstbetingelserne for våd eller tør eng fremmes. De områder, der på kortbilag 1 er registreret som søer, skal plejes som lysåbne biotoper. Områder med overdrevspotentiale skal plejes, så vækstbetingelserne for overdrevsvegetation fremmes. Område A skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykelcross eller lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område A - uanset årstid - skal have start og slut i område B eller udenfor Fælleden. Særligt for hangaren i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 31ei Holbæk Markjorder gælder det, at den skal nedrives senest 5 år efter fredningens gennemførelse. Arealet skal herefter overgå til naturområde. Fredningen giver mulighed for at etablere en p-plads (græsparkering) til ca. 4-5 biler i umiddelbar tilknytning til den nordøstlige indgang fra Oldvejen til området. Delområde B: Plejeplanen skal sikre muligheden for et bredt udbud af aktive rekreative interesser, motion, fysisk aktivitet og friluftsliv.

13 13 Det er tilladt at opføre en bygning til brug for naturformidling, omklædning, klublokaler og lign. Bygningen skal placeres inden for det på kortbilag 1 angivne byggefelt for omklædning mv. Byggeriet skal fremstå i jordfarver og udformes og placeres så diskret som muligt. Det er tilladt at terrænregulere arealer på matr.nr. 5b Tåstrup, Holbæk Jorder (vest for Storstadion), sådan at der kan foregå aktiviteter som f.eks. BMX og petanque. Arealet, hvor der må terrænreguleres, er indtegnet på kortbilag 1. Det er tilladt at opstille borde, bænke, grillepladser, shelters, etablere naturlegepladser og lignende. Det er endvidere tilladt at etablere mindre, supplerende træningsfaciliteter til brug for motionister. Placeringen skal være i overensstemmelse med plejeplanen. Teltslagning for cirkus mv. skal foregå indenfor det på fredningskortet angivne felt. Teltslagning af kortere varighed er tilladt. Permanent opstilling af borde, bænke, grillpladser, shelters, naturlegepladser, mindre træningsfaciliteter og lignende er tilladt. Hundetræningsklubben må have et klubhus/depot i tilknytning til hundetræningspladsen. Bygningen skal ligge inden for det på kortbilag 1 indtegnede byggefelt. Bygningen skal fremstå i jordfarver og have en maksimal højde på 3,5 m. Byggeriet skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse mht. placering, form og farvevalg. Opsætning af sædvanlige hegn er tilladt, men de må have en maksimal højde på 1,25 m. Evt. trådhegn afskærmes med levende hegn. På arealet syd for Ny Oldvej er det tilladt at etablere en større indhegning til brug for luftning af hund uden snor. Der skal være offentlig adgang til arealet. I forbindelse med afvikling af arrangementer i delområde B skal det være muligt at indrette midlertidige p-pladser på arealet langs den sydligste del af Oldvejen (den gamle vej). Arealet til midlertidig parkering er indtegnet på kortbilag 1. Arrangementer Holbæk Kommune kan i nærmere bestemt omfang arrangere eller godkende arrangementer på fælleden. Der skal ved planlægningen tages vidtgående hensyn til naturens sårbarhed og øvrige brugeres benyttelse af fælleden. Større arrangementer (dvs. arrangementer med forventet deltagerantal på over personer) skal afvikles inden for den del af område B, der på fredningskortet benævnes eventområdet. Eventuel midlertidig indhegning af hensyn til entrébetaling og/eller sikkerhed kan opsættes uden for eventområdet i forbindelse med arrangementet. I forbindelse med arrangementer kan der midlertidigt opstilles lyd- og lysanlæg på eventområdet. Af hensyn til dyrelivet skal større arrangementer afvikles i perioden 15. juni til 1. marts. Der kan højst afvikles 5 større arrangementer årligt, heraf kun 1 dag i perioden 15. juni til 1. juli. Øvrige arrangementer kan strække sig over flere dage. Det samlede antal større arrangementsdage må af hensyn til flora/fauna og publikums daglige brug af området ikke overstige 10 om året.

14 14 Delområde C: Plejeplanen skal sikre, at muligheden for stille rekreative interesser tilgodeses. De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter skal tilplantes for at opnå afskærmning mod parkerede biler og Ny Oldvej. Plejeplanen skal formuleres sådan, at området udvikler sig i retningen af naturpræget park. Område C skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykelcross eller lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område C - uanset årstid - skal have start og slut i område B eller udenfor Fælleden. I forbindelse med afvikling af større arrangementer skal det være muligt at indrette midlertidige p- pladser til ca. 150 biler på arealet nær Nyvangs indkørsel. Arealet til midlertidig parkering er indtegnet på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkeringsmulighed udnyttes. På vestsiden af skæringspunktet for Oldvejen og den nord-syd gående grussti er det tilladt at etablere en permanent p-plads (græsparkering) til max. 20 biler. Arealet til parkeringspladsen er indtegnet på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkeringsmulighed udnyttes. 3 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv. Der må ikke foretages terrænændringer, og der må ikke opføres bebyggelse, eller etableres anlæg - ej heller af midlertidig karakter, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de øvrige bestemmelser. Der må ikke opstilles kiosker, skure, el- eller lysmaster, boder, eller andre faste indretninger. Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted. Deponering må ikke finde sted. Nydræning må ikke finde sted. Det er tilladt at opsætte hegn med henblik på afgræsning, tilplantning og andre naturplejetiltag. Placeringen af nye stier er tilladt og skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen. Det er tilladt at opsætte informationstavler mv. til formidling af træningsfaciliteter, natur, landskab og fredningen. Placeringen heraf skal ske efter nærmere planlægning i plejeplanen. Særligt for området hvor der er opført en 99 meter mast med bygning og teknikskabe til telekommunikationsformål (matr.nr. 5dn Tåstrup, Holbæk Jorder) gælder det, at området fortsat skal kunne udvikles og anvendes til telekommunikationsformål. Dette indebærer, at der må foretages sædvanlige aktiviteter og ændringer i tilknytning til masten, herunder:. Ændring af eksisterende og etablering af nye antennesystemer i masten

15 15. Opsætning af mindre teknikskabe og -huse inden for det indhegnede areal. Anlæg i jorden af forsyningsledninger (f.eks. el- og transmissionsledninger) fra bygningerne til offentligt forsyningspunkt. Opretholdelse og udskiftning af indhegningen omkring mast og teknikhuse. Uhindret adgang til arealet, også med store arbejdskøretøjer. Fredningen er ikke til hinder for, at de af Holbæk Spildevand A/S tilhørende eksisterende kloakledninger og to regnvandsbassiner på matr.nr. 31el og 31eo Holbæk Markjorder og matr.nr. 2z Ll. Grandløse by, Grandløse, kan vedligeholdes og renoveres, herunder ved regelmæssig oprensning af bundslam fra regnvandsbassinerne. 4 Retningslinjer for områdets drift Skovdriften skal være ekstensiv. Der skal anvendes hjemmehørende arter ved foryngelse. På lang sigt bør skovområderne udvikle sig til mindre lunde. Arealerne må ikke indgå i omdrift. Bortset fra på boldbaner må der ikke gødskes, sprøjtes eller kalkes på de fredede arealer. 5 Naturpleje Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan og gennemfører plejen af de fredede arealer. Plejen skal foretages med henblik på at opnå fredningens formål og særbestemmelser for de tre delområder. I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen skal Danmarks Naturfredningsforening have lejlighed til at indgive forslag. Lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skal have lejlighed til at udtale sig om den endelige plejeplan. Uenighed om planens indhold forelægges fredningsnævnet til afgørelse. Forslag til en plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. Plejeplanen revideres første gang efter 5 år, herefter hvert 10. år. Uanset 2 og 3 kan plejemyndigheden i henhold til plejeplanen foretage tilstandsændringer, der skønnes egnet til at opretholde og forbedre de landskabelige og biologiske værdier. Det er dog en forudsætning for udførelse af foranstaltningerne, at de foretages efter nærmere planlægning i plejeplanen. Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejernes samtykke, eller i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv at udføre pleje inden for en af kommunen fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede træ ejeren, såfremt denne fjerner det inden en af kommunen fastsat frist, og ellers tilfalder træet kommunen. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenkørsel eller kørsel til fast vej. De på kortbilag 1 angivne beplantningsfelter i delområde C skal tilplantes som lysåben blandskov med naturligt hjemhørende arter. I forbindelse med udarbejdelse af første plejeplan, skal der også udarbejdes en plan for frilæggelse af Kalve Ås øverste del, der er rørlagt. Frilæggelsen skal gennemføres senest 5 år efter vedtagelse af første plejeplan. 6 Jagt Jagt er ikke tilladt. Efter tilladelse fra Naturstyrelsen kan der ske regulering af skadevoldende vildt.

16 16 7 Offentlighedens adgang Området skal holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Dette omfatter også adgang til arealer, der er hegnet af hensyn til græssende dyr. Indhegninger af hensyn til beplantning og naturpleje kan dog holdes lukket for offentligheden, så længe plejemyndigheden vurderer, det er nødvendigt. 8 Dispensation Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50, stk Retsvirkning Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft, så snart fredningsnævnet har offentliggjort forslaget i Statstidende. Fredningskortet (kortbilag 1) er det af Danmarks Naturfredningsforening udarbejdede kort dateret august Gunner Nielsen Ole Stryhn Rolf Dejløw

17 17 Klagevejledning. Berettigede til klage over fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. Klage indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klage skal ske inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget. Klagefristen regnes dog altid fra den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.

18 18 Kopi til Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Att. Christina Steenbeck Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Holbæk Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 3. tv., 4300 Holbæk Holbæk kommune, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Boligselskaber Lejerbo, Afd. 166, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby TDC, Borups Allé 43-45, 2200 København N, att. Niels Torp Steffensen TDC Mobile International A/S, administrator Kreditorfunktionen AO 6868/LFBEA, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J. Fællesforeningen af 2010 v/formanden Pia Egeskov Jensen, Pilevej 89, 4340 Tølløse Fællesforeningen af 2010 v/næstformanden Aage Strandfelt, Strandstræde 10, st. tv., 4300 Holbæk Friluftsrådet v/caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted Peter Bruun Sejersen, Sønderødvej 31, 4291 Ruds Vedby

Holbæk Fælled. Fredningsforslag i Holbæk Kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening September 2009

Holbæk Fælled. Fredningsforslag i Holbæk Kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening September 2009 Fredningsforslag i Holbæk Kommune Holbæk Fælled Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening September 2009 Holbæk Fælled med anlagte søer og Arnolds Bjerg i baggrunden Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Rentemestervej

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vedr. Fredning af Usserød Ådal

Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vedr. Fredning af Usserød Ådal Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 06.11.2007 vedr. Fredning af Usserød Ådal Notater fra Fredningsnævnets besigtigelse den 24.10.2007. Fredningsnævnet (FN) ønskede efter de

Læs mere

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Fredningsforslag i Viborg Kommune Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening december 2011 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011.

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2013 i sagen om fredning af alléen mellem Vester Tostrup og Møldrup

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn.

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn. Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Envidan Att.: Thomas Rolf Jensen Fuglebækvej 1A 2770 Kastrup Den 28. januar 2016. J.nr. 01.03.06-G01-5-15 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til etablering

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have

Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have Byens Anvendelse Drift og Myndighed Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C UDKAST Side 1 af 7 Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have Fremsat af Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via 14. december 2016

Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via 14. december 2016 Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via ltr@geopartner.dk 14. december 2016 Landzonetilladelse til udstykning af areal fra matr.nr. 3ao Østerris By, Højslev Teknisk Forvaltning har den 19.10.2016 modtaget

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Hugo Hansen Dato: 03-09-2014 Emmabodavej 32 Sagsb.: Milee 4450 Jyderup Sagsnr.: 14/53548 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION I forbindelse med at du har søgt

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail:

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn RP-Byg og Montage Perregårdsvej 4 9900 Frederikshavn Att. Rene Pedersen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER. Ishøj Kommune 2003

LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER. Ishøj Kommune 2003 LOKALPLAN 1.41 LOKALPLAN 1.41 Ishøj Kommune 2003 LOKALPLAN 1.41 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål side 3 Lokalplanens område side 4 Lokalplanens indhold side 4 Forhold til

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen

DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen Per Flindt og Mette Flindt Dato: 27.10.2015 Strædet 5 Sagsb.: Michael Leth-Espensen 4420 Regstrup Sagsnr.: 15/15908 Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen

Læs mere

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse Favrskov

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i "Sparekasseskoven" i Løgumkloster

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i Sparekasseskoven i Løgumkloster SPORTSEFTERSKOLEN SINE Att. Bjarne Hansen Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Løgumkloster Cykelklub v/formand Michael Christensen schmidt86@live.dk Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse I har søgt om tilladelse til kørsel med 2 ATV køretøjer i maksimalt én halv time på onsdage i tidsrummet mellem

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Peter Henrik Matti Schou Åsager 2C 2680 Solrød Strand Den 27. november 2015 J.nr. 15/12846 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til ridebane og terrænregulering

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation og delvis afslag på ansøgning om landzonetilladelse

Afslag på ansøgning om dispensation og delvis afslag på ansøgning om landzonetilladelse HOLBÆK KOMMUNE Mads Bryde Nielsen Sasserupvej 22 4300 Holbæk Dato: 31-05-2016 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 16/7966 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: Afslag på ansøgning om dispensation og delvis afslag på ansøgning

Læs mere

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle.

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle. John Langdahl Gunderuplundvej 10 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende gylletank

Læs mere

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T:

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T: Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-9-17 8.5.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Pernille Vilhelmsen Jesper Ingemann Hansen Hydevadvej 3 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11. august 2016 Sagsnr.: 15/25315 Ejendomsnr.: 8956 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

Indlæg i fredningssagen Dalene ved Resenbro. Vedrørende ejendommen lb. Nr. 12, matr. Nr. 2 f Skellerup Nygårde, Linå,. v. Lise Balle og Erik Balle.

Indlæg i fredningssagen Dalene ved Resenbro. Vedrørende ejendommen lb. Nr. 12, matr. Nr. 2 f Skellerup Nygårde, Linå,. v. Lise Balle og Erik Balle. Indlæg i fredningssagen Dalene ved Resenbro. Vedrørende ejendommen lb. Nr. 12, matr. Nr. 2 f Skellerup Nygårde, Linå,. v. Lise Balle og Erik Balle. Indledningsvis bemærkes, at vi som mangeårige medlemmer

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov

LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Greve kommune Holmeagervej

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016 Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs - Sendt til BF@heka-dental.dk Den 20. januar 2016 Afgørelse om beplantning indenfor åbeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til André Christensen Grønnevej 8 6360 Tinglev!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 1. december 2017 Sagsnr.: 17/33938 Ejendomsnr.: 12037 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E8mail:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til lovliggørelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til lovliggørelse Torben Roosewelt Pedersen Gl. Kaasvej 5 Kaas 9490 Pandrup Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård

Læs mere