MARTS 2014 FAVRSKOV KOMMUNE LETBANER I FAVRSKOV SUPPLERENDE STRÆKNINGSGENNEMGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2014 FAVRSKOV KOMMUNE LETBANER I FAVRSKOV SUPPLERENDE STRÆKNINGSGENNEMGANG"

Transkript

1 MARTS 2014 FAVRSKOV KOMMUNE LETBANER I FAVRSKOV SUPPLERENDE STRÆKNINGSGENNEMGANG

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2014 FAVRSKOV KOMMUNE LETBANER I FAVRSKOV SUPPLERENDE STRÆKNINGSGENNEMGANG PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. NOT001 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO 9. juli 2014 UDARBEJDET JEVI/ULBA KONTROLLERET KSC GODKENDT JEVI

4

5 LETBANER I FAVRSKOV 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Løsningsforslag Parker & rejs ved E Søften Hinnerup Station 15 3 Økonomisk vurdering Forudsætninger Hovedstrækningen Delstrækninger i Hinnerup 32 BILAG Bilag A Vedlagte skitser

6

7 LETBANER I FAVRSKOV 7 1 Indledning Der vil i de kommende år blive etableret letbane i og omkring Aarhus. Letbanens første etape er besluttet, og planlægningen af de kommende etaper er begyndt. En mulig anden etape går fra Lisbjerg til Hinnerup med mulighed for en eventuel senere forlængelse til Hadsten. En videreførelse af letbanen til Favrskov Kommune vil give den kollektive trafik et kvalitetsløft og sikre en effektiv kollektiv trafikforbindelse mellem den østlige del af Favrskov Kommune og Aarhus. Der vil ved udvalgte standsningssteder blive etableret parker og rejs anlæg, som skal sikre, at omstigningen mellem bil og tog kan ske smidigt og effektivt. Letbanen forventes derfor også at afhjælpe en række af de trafikale problemer, der allerede i dag kan ses på vejnettet. Dette gælder særligt omkring motorvejskrydset Århus Nord, hvor myldretidstrafikken giver problemer på Århusvej, samt i Aarhus Kommune, hvor der i korridoren omkring Randersvej ligeledes er fremkommelighedsproblemer i myldretidsperioderne. Den kommende byudvikling omkring Lisbjerg må forventes at medføre en øget trafikbelastning i denne korridor. Favrskov Kommune har sammen med COWI undersøgt forskellige linjeføringer for at fastlægge et muligt letbanetracé på strækningen. I forlængelse af de tidligere undersøgelser ønsker Favrskov Kommune, at planlægningsgrundlaget detaljeres yderligere omkring følgende tre standsningssteder: Motorvej E45 (inkl. parker & rejs anlæg) Søften Hinnerup Station De tre lokaliteters placering fremgår af figur 1 på næste side. Den foreslåede linjeføring fra Lisbjerg til Hinnerup kan ses på tegningerne A og A Linjeføringen stopper på Åhavevej i Hinnerup hvorfra der er fire forskellige løsningsforslag for det sidste stykke frem mod Hinnerup Station jf. afsnit 3.3.

8 8 LETBANER I FAVRSKOV Dette notat indeholder beskrivelser, vurderinger og skitser af en række løsningsforslag for de tre ovennævnte lokaliteter. I forlængelse heraf er anlægsoverslaget fra de tidligere undersøgelser opdateret i henhold til det mere detaljerede grundlag for de tre lokaliteter og de erfaringer vedrørende anlægsøkonomi, der er gjort i forbindelse med letbanens første etape. Notatet er udarbejdet i et samarbejde mellem Favrskov Kommune og COWI. Figur 1 Letbanetracé mellem Lisbjerg og Hinnerup. De tre lokaliteter, der behandles i dette notat, er markeret med de grønne cirkler.

9 LETBANER I FAVRSKOV 9 2 Løsningsforslag Nedenfor er løsningsforslag for de tre udvalgte lokaliteter beskrevet. For hver lokalitet er forudsætninger og løsninger, herunder også fravalgte løsninger, beskrevet. Der er for en række af løsningerne udarbejdet skitser, som også er vedlagt dette notat. Bilag A indeholder en oversigt over de skitser, der er vedlagt notatet. 2.1 Parker & rejs ved E Forudsætninger Placeringen af standsningsstedet ved Den Østjyske Motorvej (E45) bestemmes af letbanetracéet, som ligger i en ret linje mellem Lisbjerg og E45, hvorfra det føres nord om tilslutningsanlæg 46 (TSA 46) og videre i et sidelagt tracé langs med den nordlige side af Aarhusvej. Nyt byggefelt Der foreligger en lokalplan, der giver mulighed for etablering af m 2 kontor og hotel på et byggefelt mellem Aarhusvej og Delta. Byggefeltet kommer til at grænse op til parker & rejs anlægget, og det forventes adgangsbetjent sammen med parker & rejs anlægget. Byggefeltet er vist på figur 2. Kapacitetsproblemer i motorvejskryds Aarhus Nord og ved TSA 46 Der er i dag problemer med at afvikle trafikken i motorvejskryds Aarhus Nord og på Aarhusvej ved TSA 46. Det betyder, at der er i begge myldretidsperioder er kødannelse på Djurslandsmotorvejen for trafik fra Aarhus mod syd ad E45. Derudover er der om morgenen ligeledes problemer med at afvikle den østgående trafik i rundkørslen på Aarhusvej ved det vestlige rampekryds i TSA 46. Vejdirektoratet er ved at undersøge mulighederne for at forbedre fremkommeligheden i området. Undersøgelsen omfatter bl.a. vurdering af et ekstra spor på sløjferampen i sydvestgående retning, hvilket vil medføre, at frakørselsrampen fra nord skal forlægges mod nord.

10 10 LETBANER I FAVRSKOV Derudover forventes det vestlige rampekryds ombygget til et signalreguleret kryds. I den forbindelse påtænkes den dobbeltrettede sti der er langs Aarhusvejs nordlige side øst for rampekrydset ført videre med vest, hvor der etableres en stitunnel under Aarhusvej umiddelbart øst for adgangsvejen ind til parker & rejs anlægget (er beskrevet nedenfor). Der er endnu ikke taget stilling til valg af løsninger, og undersøgelsen forventes afsluttet i løbet af foråret En eventuel udvidelse af motorvejsanlægget mod nord vil have konsekvenser for placeringen af letbanen og parker & rejs anlægget Løsningsforslag Standsningsstedet etableres på bar mark nord for TSA 46. I forbindelse med standsningsstedet etableres et parker & rejs anlæg med følgende funktioner: Parkeringsanlæg for passagerer til letbanen (parker & rejs) Kys & kør for afsætning/-hentning af passagerer Busterminal Tankanlæg med en større kiosk og mulighed for at købe mad Aflåst cykelparkering (park & bike) Lastbilparkering. Der etableres to interne vejforbindelser, der skal fordele trafikken til områdets funktioner. Den ene sikrer adgang til Aarhusvej, hvor der etableres et signalreguleret kryds, mens den anden er en intern fordelingsvej, der sikrer adgang til anlæggets funktioner. De to veje er koblet sammen i en intern rundkørsel, som også sikrer adgang til det nye byggefelt vest for parker & rejs anlægget. Der etableres direkte adgang fra den sydgående frakørselsrampe på E45, som tilsluttes den interne fordelingsvej i en rundkørsel. Rundkørslen skal udover at fordele trafikken også medvirke til at dæmpe hastigheden ind i området. Der etableres cykelparkering syd for letbanetracéet, hvorved cykel- og biltrafikken holdes adskilt, idet alle funktioner der er henvendt til biltrafik er placeret nord for letbanetracéet. Forslaget for indretning af parker & rejs anlægget fremgår af figur 2. Forslaget fremgår ligeledes af vedlagte skitse nr Der etableres lastbilparkering i den nordlige del af området. I forbindelse hermed etableres også areal til parkering med modulvogntog. Lastbilparkeringen kan om nødvendigt udvides mod nord.

11 LETBANER I FAVRSKOV 11 Figur 2 Parker & rejs anlæg ved E45. Trafikafviklingen på Aarhusvej vurderes kun at blive påvirket i begrænset omfang, idet det nye signal ved adgangsvejen ind til parker & rejs anlægget kan samordnes med de øvrige signalanlæg på Aarhusvej. Adgangsvejen fra Aarhusvej forlænges til Delta, hvorved der sikres en bedre og mere fleksibel adgangsbetjening af erhvervsområdet omkring Delta. I forbindelse med etablering af den direkte adgang fra E45 kan det af trafiksikkerheds- og trafikafviklingsmæssige hensyn blive nødvendigt at forlænge den eksisterende rampe og supplere den med et ekstra spor. Løsningen er drøftet med Vejdirektoratet, som har givet teknisk principgodkendelse af løsningen. Dette er bl.a. under forudsætning af, at anlægsomkostningerne dækkes af letbaneprojektet og, at det kan godtgøres, at der er et trafikalt behov. Der er gennemført en behovsanalyse, hvor det er estimeret, at der vil komme til at køre i størrelsesordenen biler/dag på rampen fra E45 til parker og rejs anlægget. Dette svarer til trafikbelastningen på en række af de øvrige ramper ved rastepladserne langs med E45 omkring Aarhus. Passagerer mellem parkeringsanlægget (parker & rejs) og letbane/busterminal skal krydse den interne fordelingsvej. Der etableres derfor en eller flere krydsningsheller på strækningen samtidig med, at vejen indrettes til en passende lav hastighed. Terminalbygningen og tankanlægget påtænkes bygget sammen. Her kan desuden etableres kiosk og cafeteria eller lignende. Fra terminalbygningen kan der etableres en sammenhængende overdækning af arealerne til letbanens standsningssted, kys & kør og busterminalen således, at området tænkes sammen som et sammenhængende og integreret område.

12 12 LETBANER I FAVRSKOV Såfremt der måtte opstå et ønske om at etablere en mindre dagligvareforretning i området, kan denne placeres i forbindelse med terminalbygningen, hvorved der er sikret god synlighed fra Aarhusvej. Dette vil medføre, at tankstationen flyttes over på den anden side af den interne fordelingsvej, hvor den placeres i forbindelse med parkeringspladserne (parker & rejs). Der er højspændingsledninger langs med adgangsvejens vestlige side. I forbindelse med den videre planlægning og projektering skal vejens endelige placering fastlægges i forhold til disse ledninger Fravalgte løsninger Adgangsbetjening via rundkørsel på Aarhusvej Det har været overvejet, om parker & rejs anlægget kan adgangsbetjenes via rundkørslen i det vestlige rampekryds i TSA 46. En principiel løsning fremgår af figur 3. Løsningen kan ligeledes ses på vedlagte skitse nr Figur 3 Adgangsbetjening af parker & rejs anlægget via rundkørslen i det vestlige rampekryds ved TSA 46. Denne løsning er fravalgt, da dette vil forværre de nuværende kapacitetsproblemer i morgenmyldretiden på Aarhusvej. Derudover vil krydset formentlig blive ombygget til et signalreguleret kryds for at afhjælpe førnævnte kapacitetsproblemer, hvorved et femte ben i krydset vil blive problematisk.

13 LETBANER I FAVRSKOV 13 Niveaufri krydsning mellem letbane og adgangsvej Det er overvejet, om letbanens krydsning af den nye adgangsvej fra Aarhusvej kan ske niveaufrit. Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt, idet det enten vil være nødvendigt at ligge letbanen på dæmning/brokonstruktion eller at sænke Aarhusvej over en længere strækning. Dette er fravalgt af anlægsøkonomiske og æstetiske hensyn. 2.2 Søften Forudsætninger Letbanetracéet ligger i et sidelagt tracé nord for Aarhusvej og standsningsstedet ved Søften etableres nær Skolevej. Aarhusvej fremstår rodet og kompleks på strækningen omkring Skolevej. Dette skyldes både trafikbelastningen på ca biler i døgnet og et forholdsvist stort antal kryds og overkørsler indenfor ca. 150 m. Den korte strækning indeholder to prioriterede T-kryds ved Trigevej og Skolevej samt tre overkørsler på vejens sydlige side til to tankstationer og en grill. Derudover ligger der på Ekkovej (sidevej til Skolevej ca. 100 m syd for Aarhusvej) en Rema Byomdannelse omkring Skolevej Favrskov Kommune er blevet kontaktet af projektudviklere, som har konkrete forslag til byomdannelsesprojekter på arealer omkring Skolevej. Der er i forbindelse med det ene af disse projekter gennemført en undersøgelse af de trafikale konsekvenser, og det er på denne baggrund besluttet, at krydset Aarhusvej/Skolevej skal signalreguleres. Favrskov Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for området omkring Skolevej. Planlægningen af standsningsstedet skal ses i sammenhæng med denne helhedsplan Løsningsforslag Standsningsstedet etableres øst for Skolevej. Samtidig forlægges Trigevej til krydset ved Skolevej, hvor der etableres et firebenet signalreguleret kryds. Letbanetracéet er fastlagt, så der er mulighed for på et senere tidspunkt at udvide Aarhusvej til to gennemgående spor og to svingspor i hver retning. Stiforbindelsen via Ølstedvej (mod Søften Erhvervspark) forlænges frem til den forlagte Trigevej. Undervejs sikres der forbindelse til standsningsstedets perron, hvor der eventuelt kan etableres aflåst cykelparkering. Den vestligste del af stien etableres med en bredde, så den kan anvendes som arbejdsvej for trafik til pumpehuset.

14 14 LETBANER I FAVRSKOV Løsningsforslaget fremgår af figur 4 og kan desuden også ses på vedlagte skitse nr Figur 4 Standsningssted ved Søften og ombygning af krydset ved Skolevej, herunder forlægning af Trigevej. Der er mulighed for at etablere en fodgængerbro over Aarhusvej til perronen ved letbanens standsningssted. Standsningsstedet er skitseret med en midterlagt perron, hvorved der kun vil være behov for en trappeopgang. I forbindelse med omdannelsen af området syd for Aarhusvej skal det sikres, at der i det kommende byggeri er indtænkt plads til trappetårn i forbindelse med en eventuel fodgængerbro. Trafikbelastningen på Rønbækvej er af en størrelse, der gør, at den ikke bør føres ureguleret over letbanetracéet. Rønbækvej forlægges derfor til Trigevej, hvor den tilsluttes i et prioriteret T-kryds Fravalgte løsninger Ingen forlægning af Trigevej Det har været overvejet at fastholde Trigevejs nuværende placering, hvilket på grund af trafiksikkerheds- og fremkommelighedsmæssige hensyn vil medføre, at krydset Aarhusvej/Trigevej skal signalreguleres. Som nævnt ovenfor er det i anden sammenhæng besluttet, at krydset Aarhusvej/Skolevej skal signalreguleres som konsekvens af den eventuelle byomdannelse omkring Skolevej. Løsningen indebærer derfor, at der vil komme til at ligge to signalregulerede kryds relativt tæt på hinanden, hvilket afhængigt af trafikstrømmenes fordeling kan medføre en nedsat fremkommelighed på Aarhusvej.

15 LETBANER I FAVRSKOV 15 Det vurderes, at anlægsomkostningerne ved henholdsvis en signalregulering af krydset Aarhusvej/Trigevej og den ovenfor nævnte forlægning af Trigevej vil være i samme størrelsesorden. Da en forlægning af Trigevej samtidig vil medføre en bedre trafikafvikling på Aarhusvej, er det valgt at arbejde videre med løsningen, hvor Trigevej forlægges. Nedgravet letbane Det er drøftet, hvorvidt standsningsstedet skal placeres overfor Skolevej og graves delvist ned. Herved vil det være muligt at etablere en stitunnel under Aarhusvej, som vil ligge i samme kote som perronerne. Tunnelen vil blive ca m lang. Da der er tale om en lang tunnel bør den ligeledes være bred for at sikre, at den er tryg at færdes i. Dette medfører, at den bliver forholdsvis dyr. Forslaget indebærer, at Trigevej fastholdes i sin nuværende placering og, at der vil komme til at være to tætliggende signalregulerede kryds, som beskrevet ovenfor. Det vurderes, at merudgiften til etablering af forslaget, i forhold til løsningen beskrevet i afsnit vil være i størrelsesordenen 10 mio. kr. (inkl. nedgravet del af strækningen, nedgravet standsningssted, signalregulering af krydset ved Trigevej og stitunnel) Det er af fremkommelighedsmæssige hensyn på Århusvej og anlægsøkonomiske overvejelser valgt ikke at arbejde videre med denne løsning. 2.3 Hinnerup Station Forudsætninger Letbanetracéet ligger i sidelagt tracé langs den nordlige side af Ådalsvej på strækningen øst for Lilleåen. Vest for Lilleåen ligger letbanetracéet i forskellige linjeføringer afhængigt af de enkelte løsningsforslag. Fra Hinnerup Station føres letbanen videre mod Hadsten i et 1-sporet tracé, der ligger mellem den jyske længdebane og Ledvogtervej. Standsningsstedet skal placeres tæt på Hinnerup Station således, at der sikres korte gangafstande i forbindelse med skift mellem letbane og fjerntog på den jyske længdebane. I de skitserede forslag er der anvendt en perronlængde på 45 meter. Umiddelbart efter perronenerne etableres sporstoppere, som strækker sig yderligere 15 meter.

16 16 LETBANER I FAVRSKOV Letbanens standsningssted vil komme til at ligge øst for Hinnerup Station, hvor også størstedelen af byens handelsliv er samlet. Det primære vejforløb gennem området udgøres af Ådalsvej-Jernbanegade-Ledvogtervej. Denne strækning er klassificeret som sekundær trafikvej i kommunens vejplan. De væsentligste lokalveje i området er Søndergade og Storegade. Søndergade sikrer forbindelse til Aarhusvej, mens Storegade er byens handelsgade. Vejstrukturen i området omkring Hinnerup Station fremgår af figur 5. Figur 5 Vejstruktur i Hinnerup omkring Hinnerup Station. Orange veje er trafikveje og blå veje er væsentlige lokalveje. Der er flere af vejene omkring Hinnerup Station, der har et snævert tværprofil, hvorfor indpasning af et letbanetracé kan have betydelige konsekvenser for vejens omgivelser og/eller den øvrige trafik. Favrskov Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for området omkring Hinnerup Midtby. Planlægningen af standsningsstedet skal ses i sammenhæng med denne helhedsplan Løsningsforslag Der er udarbejdet fire alternative løsningsforslag for Hinnerup Station: Standsningssted i Jernbanegade (forslag 1) Jernbanegade lukkes for biltrafik (forslag 2) Letbanetracé via Adeline Geneevej (forslag 3) Standsningssted helt op mod jernbanen (forslag 4) Løsningerne er beskrevet i nedenstående afsnit.

17 LETBANER I FAVRSKOV 17 Perron i Jernbanegade (forslag 1) Fra Lilleåen føres letbanen videre i et delt tracé over en kort strækning på Ådalsvej, hvorefter letbanen fortsætter i et sidelagt tracé ved Jernbanegade, hvor standsningsstedet etableres. Jernbanegade forlægges mod nord, hvorved vejen kan føres nord om standsningsstedet og fortsætte mod nord ad den eksisterende Ledvogtervej. Forslaget kan ses af figur 6 og figur 7 og vedlagte skitse og Figur 6 Forslag 1 uden forlængelse til Hadsten. Standsningsstedet placeres på Jernbanegade og biltrafikken på Jernbanegade forlægges mod nord.

18 18 LETBANER I FAVRSKOV Figur 7 Forslag 1 med forlængelse til Hadsten. Standsningsstedet placeres på Jernbanegade og biltrafikken på Jernbanegade forlægges mod nord. På strækningen med delt tracé kan der ikke etableres særskilt areal til cyklister. Det betyder, at disse skal køre sammen med bil- og letbanetrafikken. Dette vil medføre en forringet trafiksikkerhed og tryghed for den lette trafik. Samtidig kan det medføre en forringet fremkommelighed for letbane- og biltrafikken. Letbanen skifter over en forholdsvis kort strækning fra sidelagt tracé til delt tracé og tilbage igen til et sidelagt tracé, hvilket medfører en kompleks signalregulering. Da dette sker inden for kort afstand bør signalerne for begge skift være i samme signalstyring. Det medfører relativt lange mellemtider, hvilket forringer fremkommeligheden på Ådalsvej. Løsningen indebærer samtidig, at der skal indarbejdes funktioner i signalstyringen, der kan skelne letbanetog fra den øvrige trafik. Fredensgade er i dag tilsluttet Ådalsvej i en mini-rundkørsel, som ombygges til et T-kryds, da rundkørsler med letbanetrafik erfaringsmæssigt er uheldsbelastede. Derudover gøres Fredensgade ensrettet mod nord (væk fra krydset), da der på grund af bygninger ud mod vejen er dårlige oversigtsforhold fra Fredensgade. Alternativt skal Fredensgade signalreguleres sammen med trafikken på Ådalsvej, hvilket vil komplicere signalreguleringen yderligere. Letbanens linjeføring medfører, at en række bygninger syd for Ådalsvej og Jernbanegade skal rives ned. Krydset Ådalsvej/Jernbanegade/Søndergade/Storegade er forholdsvist kompakt og der bør i forbindelse med den videre projektering være fokus på at sikre plads til heller, hvor de nødvendige signalstandere kan placeres.

19 LETBANER I FAVRSKOV 19 I forbindelse med den videre projektering skal det vurderes nærmere, om signalregulering af letbanens krydsning af Banegårdsplads gør det nødvendigt at tilpasse busholdepladsen på Banegårdsplads. Tabel 1 indeholder en vurdering af forslaget i forhold til en række udvalgte parametre. Tabel 1 Vurdering af forslag 1. Trafiksikkerhed Delt tracé medfører at bil-, letbane- og let trafik skal afvikles på samme areal gennem et snævert vejforløb Fire konflikter der skal signalreguleres Trafikafvikling (bil) Kompleks signalregulering pga. flere skift fra sidelagt til midterlagt tracé Risiko for lange mellemtider Trafikafvikling (letbane) Kompleks signalregulering pga. flere skift fra sidelagt til midterlagt tracé Risiko for lange mellemtider Delt tracé indebærer at letbanetog ikke kan overhale cykeltrafik Konsekvenser for omgivelser Medfører nedrivning af fire ejendomme syd for Ådalsvej og Jernbanegade Fredensgade skal ensrettes eller signalreguleres Forlængelse til Hadsten Gode muligheder for at forlænge tracéet mod Hadsten Anlægsøkonomi Dette forslag er 58 % dyrere end de billigste forslag (forslag 3 og 4) Anlægsøkonomi, ombygning før forlængelse til Hadsten er mulig Kræver ingen yderligere ombygninger Jernbanegade lukkes for biltrafik (forslag 2) Standsningsstedet placeres i Jernbanegade, hvilket gør, at der ikke er plads til at afvikle biltrafik gennem Jernbanegade. Den gennemkørende biltrafik ledes derfor i stedet via en forlagt Ådalsvej mod syd til Adeline Geneevej. Adeline Geneevej forlænges mod vest til Banegårdsplads, hvorfra vejen føres videre ad Banegårdsplads mod nord. Banegårdsplads sydlige vejgren lukkes ved Adeline Geneevejs forlængelse. Fra Lilleåen føres letbanen videre i et delt tracé på Ådalsvej og frem mod Jernbanegade. Biltrafikken på denne del af Ådalsvej vil være væsentligt reduceret, idet det udelukkende vil være trafik med ærinde i lokalområdet, der vil benytte denne strækning.

20 20 LETBANER I FAVRSKOV Forslaget kan ses på figur 9 og er desuden vedlagt på skitse nr Figur 8 Forslag 2 uden forlængelse til Hadsten. Standsningsstedet etableres i Jernbanegade og biltrafikken ledes via Adeline Geneevej frem til Banegårdsplads. Figur 9 Forslag 2 med forlængelse til Hadsten. Standsningsstedet etableres i Jernbanegade og biltrafikken ledes via Adeline Geneevej frem til Banegårdsplads. På strækningen med delt tracé kan der ikke etableres særskilt areal til cyklister. Det betyder, at disse skal køre sammen med letbanetrafikken og biltrafikken til/fra lokalområdet.

21 LETBANER I FAVRSKOV 21 Langs Ådalsvej ligger letbanen langs vejens nordlige side, og forslaget indebærer derfor, at letbanetrafikken og den gennemkørende biltrafik er adskilt. Adskillelsen af de overordnede trafikstrømme medvirker til en god trafiksikkerhed og en høj fremkommelighed. Letbanen vil dog stadig kunne komme i konflikt med lokaltrafikken til ejendommene langs den vestligste del af Ådalsvej. Der etableres signalregulering i krydset Ådalsvej/Storegade/Søndergade/Jernbanegade. Da krydset er kompakt bør der i forbindelse med den videre projektering være fokus på at sikre plads til heller, hvor de nødvendige signalstandere kan placeres. Ved en eventuel forlængelse af letbanen til Hadsten vil der ligeledes blive etableret signalregulering ved letbanens krydsning af Banegårdsplads-Ledvogtervej. På Adeline Geneevej er der ca. 11 m mellem husfacaderne og den eksisterende kørebane er 7 m bred. I forbindelse med forlægningen af Ådalsvej bør tværprofilet på Ådalsvej anvendes frem til Banegårdsplads, hvilket indebærer, at der som minimum bør være cykelbaner i begge vejsider (videreførelse af de enkeltrettede cykelstier i begge vejsider på Ådalsvej). For at skabe plads hertil bør ejendommene langs den sydlige side af Adeline Geneevej rives ned. Adeline Geneevejs forlængelse til Banegårdsplads vil ligeledes medføre, at nogle af de eksisterende ejendomme mellem Søndergade og Banegårdsplads rives ned. Det skal i forbindelse med den videre projektering vurderes nærmere, om der skal ske tilpasning af busholdepladsen på Banegårdsplads både i forhold til eventuel signalregulering ved letbanens krydsning af Banegårdsplads-Ledvogtervej og i forhold til eventuel omlægning af busser til den forlagte Åhavevej (via Adeline Geneevej). Det er ikke undersøgt, om den forlagte Ådalsvej kommer i konflikt med eventuelle natur- og miljøhensyn omkring Lilleåen. Dette skal undersøges nærmere i forbindelse med en eventuel VVM-undersøgelse. Tabel 2 indeholder en vurdering af forslaget i forhold til en række udvalgte parametre.

22 22 LETBANER I FAVRSKOV Tabel 2 Vurdering af forslag 2. Trafiksikkerhed Den gennemkørende biltrafik og de gennemkørende lette trafikanter er adskilt fra letbanetrafikken Dog delt tracé hvor letbanetrafikken skal afvikles på samme areal som bil- og cykeltrafik til/fra lokalområdet To konflikter der skal signalreguleres Trafikafvikling (bil) God fremkommelighed pga. adskillelsen fra letbanetrafikken Trafikafvikling (letbane) God fremkommelighed pga. adskillelsen fra den gennemkørende biltrafik. Letbanetrafikken bliver påvirket af lokaltrafikken til de omkringliggende ejendomme (Ådalsvej og Jernbanegade) Delt tracé indebærer at letbanetog ikke kan overhale cykeltrafik Konsekvenser for omgivelser Medfører nedrivning af otte ejendomme Fredensgade skal ensrettes eller signalreguleres Letbanetracéet føres gennem det rekreative område ved Lilleåen Forlængelse til Hadsten Gode muligheder for at forlænge tracéet mod Hadsten Anlægsøkonomi Dette forslag er knap 17 % dyrere end de billigste forslag (forslag 3 og 4) Anlægsøkonomi, ombygning før forlængelse til Hadsten er mulig Kræver ingen yderligere ombygninger Letbanetracé via Adeline Geneevej (forslag 3) Fra Lilleåen føres letbanetracéet på tværs af Ådalsvej og videre på en dæmning frem mod Adeline Geneevej. Herfra forlænges tracéet frem til Banegårdsplads og videre ad Ledvogtervej. Standsningsstedet placeres mellem Søndergade og Banegårdsplads som vist på figur 11. Den eksisterende vejstruktur opretholdes. Der etableres signalregulering ved letbanens krydsning af Ådalsvej, Søndergade og Banegårdsplads. Forslaget fremgår af figur 10 og figur 11 samt vedlagte skitser nr og

23 LETBANER I FAVRSKOV 23 Figur 10 Forslag 3 uden forlængelse til Hadsten. Letbanen føres ad Adeline Geneevej til standsningsstedet mellem Søndergade og Banegårdsplads. Biltrafikken opretholdes som i dag. Figur 11 Forslag 3 med forlængelse til Hadsten. Letbanen føres ad Adeline Geneevej frem til Banegårdsplads og videre ad Ledvogtervej. Biltrafikken opretholdes som i dag.

24 24 LETBANER I FAVRSKOV Den eksisterende busholdeplads på Banegårdsplads kan opretholdes, indtil letbanen forlænges til Hadsten. Når letbanen forlænges kan busstoppestedet etableres som buslomme langs med Banegårdsplads, hvilket indebærer at bussen skal køre i en sløjfe via Banegårdsplads, Tværgade, Søndergade og Jernbanegade til Ledvogtervej. Alternativt kan der etableres en vendeplads på arealet mellem letbanetracéet og Jernbanegade. Løsningen indebærer, at tre ejendomme syd for Adeline Geneevej og to ejendomme mellem Søndergade og Banegårdsplads skal rives ned. Nedrivningen af ejendommene på Adeline Geneevej medfører, at der ikke behøves at køre biltrafik på den øst-vestgående del af vejen, idet de tilbageværende ejendomme kan adgangsbetjenes via Søndergade og den nord-sydgående del af Adeline Geneevej. Dette medfører, at letbanen og biltrafikken så vidt muligt er adskilt, hvilket medvirker til en god trafiksikkerhed og en høj fremkommelighed. Det er ikke undersøgt, om letbanetracéet kommer i konflikt med eventuelle fredninger omkring Lilleåen. Dette skal undersøges nærmere i forbindelse med en eventuel VVM-undersøgelse. Tabel 3 indeholder en vurdering af forslaget i forhold til en række udvalgte parametre. Tabel 3 Vurdering af forslag 3. Trafiksikkerhed Letbanetrafikken er adskilt fra den øvrige trafik Tre konflikter der skal signalreguleres Trafikafvikling (bil) God fremkommelighed pga. adskillelsen fra letbanetrafikken Trafikafvikling (letbane) God fremkommelighed pga. adskillelsen fra biltrafikken Konsekvenser for omgivelser Forlængelse til Hadsten Anlægsøkonomi Anlægsøkonomi, ombygning før forlængelse til Hadsten er mulig Medfører nedrivning af seks ejendomme Letbanetracéet føres gennem det rekreative område ved Lilleåen Gode muligheder for at forlænge tracéet mod Hadsten Forslaget er det billigste af de undersøgte alternativer (sammen med forslag 4) Kræver ingen yderligere ombygninger

25 LETBANER I FAVRSKOV 25 Perron helt op mod jernbanen (forslag 4) Fra Lilleåen føres letbanen videre i et delt tracé på Ådalsvej og frem mod Jernbanegade, hvor standsningsstedet flyttes helt frem til jernbanen, hvorved det er muligt at føre biltrafikken på Jernbanegade-Ledvogtervej forbi standsningsstedet. Der etableres sigalregulering i krydset Ådalsvej/Jernbanegade/Søndergade/Storegade, mens mini-rundkørslen i krydset Ådalsvej/Fredensgade ombygges til et T- kryds. Samtidig ensrettes Fredensgade mod nord (væk fra krydset), da der på grund af bygninger er dårlige oversigtsforhold fra Fredensgade. Alternativt skal krydset signalreguleres. Forslaget fremgår af figur 12 og vedlagte skitse nr Figur 12 Forslag 4 med standsningsstedet placeret på Jernbanegade helt op mod jernbanen. Standsningsstedet kan eventuelt forlægges en anelse mod nord for at undgå nedrivning af bygningerne syd for standsningsstedet. På strækningen med delt tracé kan der ikke etableres særskilt areal til cyklister. Det betyder, at disse skal køre sammen med bil- og letbanetrafikken. Dette vil medføre en forringet trafiksikkerhed og tryghed for den lette trafik. Samtidig kan det medføre en forringet fremkommelighed for letbane- og biltrafikken. Krydset Ådalsvej/Jernbanegade/Søndergade/Storegade er forholdsvist kompakt, og der bør i forbindelse med den videre projektering være fokus på at sikre plads til heller, hvor de nødvendige signalstandere kan placeres.

26 26 LETBANER I FAVRSKOV Løsningen indebærer ikke mulighed for en eventuel senere videreførelse mod Hadsten. En videreførelse vil nødvendiggøre at standsningsstedet flyttes mod øst, hvorved det ikke er muligt at afvikle biltrafik på Jernbanegade. Biltrafikken kan i stedet ledes ad en forlagt Ådalsvej via Adeline Geneevej, svarende til forslag 2. Tabel 4 indeholder en vurdering af forslaget i forhold til en række udvalgte parametre. Tabel 4 Vurdering af forslag 4. Trafiksikkerhed Delt tracé medfører at bil-, letbane- og let trafik skal afvikles på samme areal gennem et snævert vejforløb To konflikter der skal signalreguleres Trafikafvikling (bil) Kompleks signalregulering da krydsning mellem de to letbanespor er placeret øst for Søndergade Risiko for lange mellemtider Trafikafvikling (letbane) Kompleks signalregulering da krydsning mellem de to letbanespor er placeret øst for Søndergade Delt tracé indebærer at letbanetog ikke kan overhale cykeltrafik Risiko for lange mellemtider Konsekvenser for omgivelser Forlængelse til Hadsten Anlægsøkonomi Anlægsøkonomi, ombygning før forlængelse til Hadsten er mulig Medfører nedrivning af to ejendomme Fredensgade skal ensrettes eller signalreguleres Kan ikke umiddelbart forlænges mod Hadsten. Standsningsstedet skal flyttes til Jernbanegade og vejstrukturen skal ombygges svarende til forslag 2 Forslaget er det billigste af de undersøgte alternativer (sammen med forslag 3) Kræver store ombygninger inden forlængelsen kan etableres Sammenligning af forslag Tabel 5 indeholder en sammenligning af konsekvenserne ved de fire forslag. Sammenligningen er gennemført på baggrund af ovenstående beskrivelser af de enkelte løsningsforslag.

27 LETBANER I FAVRSKOV 27 Tabel 5 Kvalitativ sammenligning af de fire forslag ved Hinnerup Station. Forslag Trafiksikkerhed Trafikafvikling (bil) Trafikafvikling (letbane) Konsekvenser for omgivelser Anlægsøkonomi Anlægsøkonomi, ombygning før forlængelse til Hadsten er mulig Som det fremgår af tabel 5 vurderes forslag 2 og 3 at være de bedste forslag. Selvom forslagene er vurderet ens i tabellen vurderes forslag 3 at være bedre end forslag 2 med hensyn til trafiksikkerhed og trafikafvikling, idet letbanetrafikken er adskilt fra de øvrige trafikarter. Det er samtidig forholdsvis enkelt at føre letbanen videre til Hadsten. En negativ konsekvens ved forslaget er, at der skal rives flere ejendomme ned for at føre letbanen via Adeline Geneevej frem til Banegårdsplads. I forhold til den økonomiske vurdering, er forslag 3 og 4 umiddelbart de billigste løsninger, med en mindre forskel i forhold til forslag 2. Det bør dog nævnes, at forslag 4 ved en eventuel senere forlængelse til Hadsten bliver den markant dyreste af de fire forslag Fravalgte løsninger Linjeføring gennem ådalen Det har været overvejet at føre letbanetracéet fra Ådalsvej ned forbi Rønbækskolen og via ådalen op til krydset Søndergade/Ørstedvej, hvorfra tracéet fortsætter af Ørstedvej. Herfra fortsættes ad Banegårdsplads, hvor standsningsstedet kan etableres ud for stationsbygningen. Løsningen er fravalgt da den medfører flere "knæk" på tracéet, hvorved rejsehastigheden vil blive væsentligt reduceret. Skrå placering af standsningssted Muligheden for at placere standsningsstedet på skrå langs indersiden af Ledvogtervejs kurve er undersøgt. Forslaget kan ses på figur 13 og vedlagte skitse 3.5. Forslaget er fravalgt da det vil have væsentlige konsekvenser for flere af butiksbygningerne mellem Ledvogtervej, Storegade og Jernbanegade.

28 28 LETBANER I FAVRSKOV Figur 13 Skrå placering af standsningsstedet ved Ledvogtervej. Perroner foran stationsbygningen Det har været overvejet at føre letbanen via et delt tracé i Ådalsvej-Jernbanegade og placere standsningsstedet på Banegårdsplads foran stationsbygningen (syd for Jernbanegade), som skitseret på figur 14. Forslaget kan også ses på vedlagte skitse 3.6. Figur 14 Standsningsstedet (midterlagt perron) placeres på Banegårdsplads foran stationsbygningen.

29 LETBANER I FAVRSKOV 29 Dette vil ved en videreførelse til Hadsten medføre, at togføreren skal gå til den anden ende af toget for at fortsætte fra Hinnerup Station. Dette tager erfaringsmæssigt mindst tre minutter, hvilket er at betragte som en væsentlig forsinkelse i denne sammenhæng, og forslaget er fravalgt på denne baggrund.

30 30 LETBANER I FAVRSKOV 3 Økonomisk vurdering Nedenfor gives et bud på økonomien for etablering af letbane mellem Lisbjerg og Hinnerup station. Vurderingen indeholder en vurdering af økonomien for strækningen fra Lisbjerg frem til stedet på Ådalsvej i Hinnerup, hvorfra der er fire forskellige muligheder for at komme det resterende stykke frem til Hinnerup Station. De fire mulige løsninger i Hinnerup er herefter vurderet enkeltvis, således de er sammenlignelige. Den endelige vurdering afhænger altså af løsningsvalget i Hinnerup og består af hovedstrækningen + ét af de fire tillæg. For de fire løsningsforslag i Hinnerup, er der udarbejdet skitser, som viser hvilke bygninger der berøres af forslagene. Disse skitser er vedlagt dette notat. På skitserne er bygninger der må fjernes markeret med orange. Bygninger markeret med grønt, er bygninger der kan blive stående eller videresælges, men hvor andre bygninger på samme ejendom må fjernes. 3.1 Forudsætninger Der er gjort nogle forudsætninger for vurderingen, og af disse bør enkelte fremhæves, da de har væsentlig indflydelse på vurderingen. Generelt er der for fastsættelse af ejendomsværdier benyttet information fra OIS.dk Den fundne ejendomsværdi er benyttet som værdi i vurderingen I vurderingen er der ikke medregnet udgifter til rullende materiel, værksteder og drift af letbanen Hovedstrækningen Hovedstrækningen er vurderet med start i rundkørslen ved Lisbjerg Skole, markeret med en grøn cirkel på figur 15.

31 LETBANER I FAVRSKOV 31 Figur 15 Afgrænsning af den økonomiske vurdering i Lisbjerg. For hovedstrækningen er det generelt forudsat at: letbanesporet løber i eget tracé, og at sporene derfor kan lægges som ballasterede spor, på nær de steder hvor sporene krydser veje, hvor der anvendes rilleskinne med fast belægning. letbanen føres som dobbeltsporet letbane fra Lisbjerg og frem til parker & rejs anlægget. letbanen føres som enkeltsporet letbane fra parker & rejs anlægget og frem til skellet mellem hovedstrækningen og de fire forslag ved Hinnerup Station. der etableres 6 standsningssteder på strækningen. der etableres 5 nye signalkryds. der ombygges 2 eksisterende signalkryds. 7 ejendomme må eksproprieres og nedrives. Placeringen af letbanens linjeføring og krydsning ved motorvej E45 vil ikke kunne fastlægges før arealbehov og geometri for Vejdirektoratets ombygning af motorvejskrydset Århus Nord er kendt. Derfor vil den viste linjeføring være med forbehold for denne. Den økonomiske vurdering i forbindelse med etableringen af Parker & Rejs anlægget indeholder letbanespor, perroner for letbanen, etablering af ét signalreguleret kryds ved tilslutning til Århusvej samt et anslået beløb til faste belægninger i det omfang de er vist på skitsen, herunder anslået udgift til anlæg af rampe fra E45. Vurderingen af omkostningerne ved rampetilslutningen til E45 bør revurderes når Vejdirektoratet kender omfanget af rampeanlægget, og ikke mindst hvor lang afkørselsrampen til Parker & Rejs anlægget må være.

32 32 LETBANER I FAVRSKOV Vurderingen for Parker & Rejs anlægget indeholder ikke udgifter til etablering af bygninger og tank anlæg, som formodes finansieret på anden vis. Det i afsnit præsenterede forslag ved Søften er indeholdt i vurderingen, Delstrækninger i Hinnerup For delstrækningerne i Hinnerup er det forudsat at: letbanesporet etableres som rillespor med fast belægning, på nær de steder hvor sporet decideret løber i eget tracé. letbanesporet etableres som dobbeltsporet på strækningen fra hovedstrækningen og frem til Hinnerup Station. sporene stopper umiddelbart efter perronerne ved Hinnerup Station, og de økonomiske vurderinger er regnet hertil. Dette svarer til etape A for de tre første løsningsforslag. 3.2 Hovedstrækningen Den økonomiske vurdering af hovedstrækningen, uden tillæg for én af de fire tillægsstrækninger i Hinnerup er: Tabel 2 Økonomisk vurdering for hovedstrækningen. Emne Perroner Konstruktioner Ledningsomlægninger Arealerhvervelse Skinner og kørestrøm Vejanlæg Projektering, tilsyn, administration, arbejdsplads mm. Tillæg iht. Ny anlægsbudgettering (50 %) Samlet økonomisk vurdering Vurdering 5 mio. kr. 61 mio. kr. 15 mio. kr. 44 mio. kr. 112 mio. kr. 72 mio. kr. 73 mio. kr. 190 mio. kr. 572 mio. kr. 3.3 Delstrækninger i Hinnerup Den økonomiske vurdering for de fire forslag i Hinnerup fremgår af tabel 3.

33 LETBANER I FAVRSKOV 33 Tabel 3 Økonomisk vurdering for de fire forslag i Hinnerup. Emne Vurdering Forslag 1. Vurdering Forslag 2. Vurdering Forslag 3 Vurdering Forslag 4. Perroner 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. Konstruktioner 3 mio. kr. 5 mio. kr. 3 mio. kr. 4 mio. kr. Ledningsomlægninger 3 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr. Arealerhvervelse 34 mio. kr. 18 mio. kr. 16 mio. kr. 10 mio. kr. Skinner og kørestrøm 18 mio. kr. 17 mio. kr. 15 mio. kr. 16 mio. kr. Vejanlæg 9 mio. kr. 8 mio. kr. 6 mio. kr. 10 mio. kr. Projektering, tilsyn, administration, 15 mio. kr. 11 mio. kr. 10 mio. kr. 10 mio. kr. arbejds- plads mm. Tillæg iht. Ny anlægsbudgettering 42 mio. kr. 30 mio. kr. 26 mio. kr. 26 mio. kr. (50 %) Samlet økonomisk 125 mio. kr. 92 mio. kr. 79 mio. kr. 79 mio. kr. vurdering Ved sammenligning af de fire forslag i Hinnerup skal det bemærkes at en eventuel videreføring af letbanen til Hadsten kun er umiddelbart mulig for forslag 1, 2 og 3. Ved forslag 4. vil det derfor være nødvendigt at ombygge denne, stort set svarende til vurderingen for forslag 2 bortset fra vurderingen for skinner og kørestrøm.

34 34 LETBANER I FAVRSKOV Bilag A Vedlagte skitser Der er vedlagt følgende tegninger og skitser til notatet: Tegning A Oversigtsplan 1 Tegning A Oversigtsplan 2 Skitse nr. 1.1 Parker & rejs Skitse nr. 1.2 Parker & rejs fravalgt forslag Skitse nr. 2.1 Søften Skitse nr Hinnerup Station, forslag 1 (etape A) Skitse nr Hinnerup Station, forslag 1 (etape B) Skitse nr Hinnerup Station, forslag 2 (etape A) Skitse nr Hinnerup Station, forslag 2 (etape B) Skitse nr Hinnerup Station, forslag 3 (etape A) Skitse nr Hinnerup Station, forslag 3 (etape B) Skitse nr. 3.4 Hinnerup Station, forslag 4 Skitse nr. 3.5 Hinnerup Station fravalgt forslag 1 Skitse nr. 3.6 Hinnerup Station fravalgt forslag 2 Skitse nr. 3.7 Hinnerup Station fravalgt forslag 3 Skitse nr Hinnerup Station berørte matrikler, forslag 1 (etape A) Skitse nr Hinnerup Station berørte matrikler, forslag 1 (etape B) Skitse nr Hinnerup Station berørte matrikler, forslag 2 (etape A) Skitse nr Hinnerup Station berørte matrikler, forslag 2 (etape B) Skitse nr Hinnerup Station berørte matrikler, forslag 3 (etape A) Skitse nr Hinnerup Station berørte matrikler, forslag 3 (etape B) Skitse nr Hinnerup Station berørte matrikler, forslag 4

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsens

Trafik- og Byggestyrelsens Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference Nye vejregelhåndbøger om letbane på strækninger og standsningssteder Mogens Møller mm@viatrafik.dk 1 Letbanehåndbøger Formålet med letbanehåndbøgerne er

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

HINNERUP MIDTBY TIL DEBAT

HINNERUP MIDTBY TIL DEBAT HINNERUP MIDTBY TIL DEBAT Byværksted 17. april 2016 Februar 2016 1 INDHOLD Invitation til debat om Hinnerup midtby... 3 Proces og byværksted...4 Historien om stationsbyen... 5 Naturen og ankomsten til

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune NOTAT: Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune Letbane Ring 3. Glostrup Kommune har modtaget udbudsprojekt for letbanen i Ring 3. Derudover er modtaget trafiksikkerhedsrevision, trin 2-3, udarbejdet

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

Indstilling. Djurslandmotorvejen Søften - Skejby. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Indstilling. Djurslandmotorvejen Søften - Skejby. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. maj 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. maj 2006 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Djurslandmotorvejen Søften - Skejby 1. Resume Som følge af strukturreformen overtager

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN HOBRO KOMMUNE TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3 LETBANESEKRETARIATET ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

R E F E R A T af møde om «VVM forhøring - Forlængelse af Firskovvej , kl »

R E F E R A T af møde om «VVM forhøring - Forlængelse af Firskovvej , kl » LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr.... : 05.00.00-G01-30-14 Dato... : 23-08-2017 Ref.... : EVAML/BOHEL/ODM/TRYBJ Mødedato... : 21-08-2017 Mødenr.... : 1 R E F E R A T af møde om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort over byudviklingen i kommunerne. Midttrafik A/S. Notat. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Kort over byudviklingen i kommunerne. Midttrafik A/S. Notat. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik A/S Kort over byudviklingen i kommunerne Notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

R E F E R A T af informationsmøde om Trafikforbedrende tiltag omkring Dyrehavegårds Jorde og Traceét langs Helsingørmotorvejen

R E F E R A T af informationsmøde om Trafikforbedrende tiltag omkring Dyrehavegårds Jorde og Traceét langs Helsingørmotorvejen LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr.... : 01.02.00-P35-1-15 Vej Dato... : 07-11-2016 Ref.... : jyt Mødedato... : 1.11.2016 Mødenr.... : R E F E R A T af informationsmøde om Trafikforbedrende

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Perroner og materiel 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Perroner og materiel Oktober 2010 Udgivelsesdato 05.10.2010 Billedkatalog - Perroner

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET JUNI 2016 AARHUS VAND A/S OG AARHUS KOMMUNE HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET PROJEKTBESKRIVELSE - TRAFIKALE LØSNINGER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

FORSLAG Helhedsplan for centerområde i Søften

FORSLAG Helhedsplan for centerområde i Søften FORSLAG April 2015 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold 3 Læsevejledning 3 Indledning 4 Hvad er en helhedsplan 4 Lokalplanlægning 4 Realisering 4 Baggrund 4 Målet med helhedsplanen 5 rocessen 6 rocessen

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere