Assens Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra den 29. januar 2013 til den 26. marts 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra den 29. januar 2013 til den 26. marts 2013."

Transkript

1 Asens Kommune Vindmøller på Barløse Mark - Forslag til Lokalplan nr og Kommuneplantillæg nr. 8 Assens Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra den 29. januar 2013 til den 26. marts Stiftsøvrigheden har foretaget en vurdering af planforslagene og deres indvirkning på kirkerne i nærzonen. Forslagene giver mulighed for opstilling af fire, alternativt tre, vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. I begge tilfælde foreslås samme mølletyper, men i den alternative løsning udgår den sydligste mølle. Da opstilling af så store vindmøller, som planen giver mulighed for, vil påvirke den landskabelige oplevelse af specielt Barløse og Sandager kirker som markante fixpunkter i landskabet samt udsynet fra disse kirker/kirkegårde, har Stiftsøvrigheden forelagt forslaget for Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd, Assens Provstiudvalg og kgl. Bygningsinspektør Jens Bertelsen, Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS. Det er Stiftsøvrighedens samlede vurdering af planen, at vindmøllerne vil opleves som høje i forhold til andre kendte landskabselementer, som fx Barløse Kirke, men det visuelle samspil vurderes samlet set ikke at være så betænkeligt, at det kan begrunde nedlæggelse af veto. I valget mellem hoved- og alternativ forslag vil Stiftsøvrigheden på de kirkelige myndigheders vegne foretrække en løsning med kun tre vindmøller. Den alternative løsning vil have den mindste visuelle indflydelse på kirkerne, især Barsløse Kirke, og deres placering i kulturlandskabet. Til støtte for denne anbefaling/bemærkning til planforslaget vedlægges Kgl. Bygningsinspektørs erklæring af 8. marts Der er ikke afgivet høringssvar fra menighedsråd og provstiudvalg. Med venlig hilsen Nina Billund Kopi sendt til: Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd Assens Provstiudvalg Kgl. Bygningsinspektør Jens Bertelsen

2 Fyens Stift Klingenberg Odense C Att. Nina Billund DATO SAG Assens Kommune, lokalplan VEDR Opstilling af vindmøller på Barsløse Mark Inspektoratet har modtaget følgende materiale, der har indgået i gennemgangen af sagen: Forslag til lokalplan 1.1-2, Assens Kommune, inkl. VVMredegørelse November 2012 Bilag uddrag Planforslag og redegørelse, Fyens Stift Stiftsøvrighedens vurdering Kommunens samlede vurdering af planen er, at vindmøllerne vil opleves som høje i forhold til andre kendte landskabselementer, herunder Barløse Kirke, men det visuelle samspil vurderes samlet set ikke betænkeligt. Det er Stiftsøvrighedens umiddelbare vurdering, at planen samlet set ikke er så betænkelig, at den kan begrunde nedlæggelse af veto. BYGINSP støtter op om stiftets vurdering. Trods det omfattende, gennemarbejdede fremsendte materiale er det BYGINSP s holdning, at en lokal vurdering med det nærmeste stedlige kendskab må have prioritet i denne sammenhæng. Ud fra det foreliggende vurderer BYGINSP, at en løsning med tre vindmøller vil have den mindste visuelle indflydelse på kirkerne, især Barsløse Kirke, og deres placering i kulturlandskabet. Kirkerne er robuste i deres placering i landskabet og må endog formodes at stå i mange flere år end de tekniske anlæg som vindmøller. På inspektoratets vegne Jens Bertelsen, kgl bygningsinspektør, Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps St. Kongensgade 59a, 2.sal / 1264 København K / mobil / tlf Jens Andrew Baumann, Baumann Arkitekter Wildersgade 43a, 1.tv / 1408 København K / mobil / tlf \\SERVER01\alle\Bertelsen I\Arkitektur\12-08 Bygningsinspektorat IV kirkeinstruks\ Assens Kommune, Lokalplan 1.1-2\ BYGINSP udtalelse Assens Kommune Lokalplanforslag docx

3 Venlig hilsen Jens Bertelsen Skrivelsen er fremsendt pr. mail til; 2

4 DN ASSENS AFDELING Johannes Jacobsen formand Møllevænget Vissenbjerg Tlf Assens Kommune Rådhus Alle marts Høringssvar vedrørende Forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg nr 8 - Vindmøller på Barløse Mark Danmarks Naturfredningsforenings Assens Afdeling har en række kommentarer til det fremsendte forslag. Det aktuelle forslag til lokalplan tager udgangspunkt i den udpegning af vindmølleområder som blev foretaget i forbindelse med Kommuneplanen. Udpegningsgrundlaget var i store træk kun en vurdering af landskabets bæreevne til store tekniske installationer, aktuelt vindmøller, og vurderingen blev foretaget på grundlag af en møllestørrelse på 80 m. Nu foreligger der et konkret projekt, og dermed skal der laves en VVM-undersøgelse, og på grundlag af denne VVM-redegørelse skal vi så tage stilling til, om vi kan anbefale at opstille 3 eller 4 vindmøller med en højde på 140 m. Indledningsvis kan man konstatere, at det oprindelige udpegningsområde er blevet udvidet for at kunne rumme det aktuelle projekt, og derfor har det også være nødvendigt at lave et tillæg til Kommuneplanen. Det fremsendte forslag omfatter opstilling af 4 vindmøller, alternativt kun 3, og der beskrives yderligere brug af 2 forskellige mølletyper. Mølletyperne ligner dog hinanden, idet de er ca 140 m høje med en navnhøjde på ca 84 m og rotordiameter på m. Harmoniforholdet, dvs. forholdet mellem navhøjde og rotordiameter, overholder vejledningen til vindmøllecirkulæret. I det følgende laver vi ikke en vurdering for de enkelte alternativer, men derimod en generel vurdering af vindmølleprojektet på Barløse Mark. I vores høringssvar vil vi fokusere på den visuelle påvirkning, påvirkning af dyrelivet, forslag til afværgeforanstaltninger samt støjproblemet. Visuel påvirkning ved naboer nærzonen Møllerne vil ifølge miljørapporten udgøre en betydelig visuel påvirkning ved de nærmeste nabobeboelser, da flere naboer har frit udsyn til hele vindmøllegruppen. Hos andre naboer vil eksisterende bevoksning (træer, hegn, buske) hindre udsigt til møllerne, men fjernes bevoksningen, vil møllerne være meget dominerende. Møllerne vil være visuelt dominerende fra nogle af de nærmeste veje og vil give nærlandskabet et teknisk præg. Fra nogle vinkler vil møllegruppen give landskabet et uroligt præg,

5 hvor synsvinklen medfører, at samspillet med de eksisterende møller ikke er harmonisk. Fra andre vinkler fremstår møllegruppen som et samlet hele, der ikke virker uroligt. Visuel påvirkning af landskabet generelt Møllerne opstilles i terræn, der ligger ca. i kote m. Dermed får møllerne en total højde over havets overflade på 180 m. I fjernzonen er det vurderet i miljørapporten, at kystlandskabet i nogen grad kan forstyrres af møllerne, men at afstanden til møllerne medfører, at påvirkningen ikke dominerer den samlede landskabsoplevelse. På afstand er det tydeligt, at der står mange vindmøller i området. Vurdering af den visuelle påvirkning I nærzonen er der ingen tvivl om, at møllerne stedvist er meget dominerende og vil give landskabet et uroligt og teknisk præg. Fra de nærmeste veje vil udsigten være domineret af vindmøllerne. Møllerne er enorme og vingetoppen vil nå en højde på ca. 180 m over havets overflade. Det betyder ikke, at de kan ses fra hele Fyn, da lysforhold og afstand foruden landskabets bølgen og bevoksning er med til at gøre dem mindre dominerende. Det er dog Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at en opstilling af 140 m høje vindmøller vil virke meget voldsomt ind på oplevelsen af det åbne landskab. Møllerne vil kunne ses fra mange højt beliggende steder i Assens Kommune, og da oplevelsen af et landskab efter vores opfattelse medvirker til naturoplevelsen og dermed til holdningsdannelsen omkring naturbeskyttelse, kan vi ikke på grund af den visuelle påvirkning anbefale vindmøller af den ønskede størrelse opført på Barløse Mark. Påvirkning af dyrelivet, specielt flagermus VVM rapporten påpeger en del problemer i forbindelse med bestande af forskellige flagermusearter i vindmølleområdet. Flagermusene søger i høj grad føde omkring vådområderne, og de levende hegn i landskabet bruges som ledelinier, når flagermusene bevæger sig rundt i landskabet, f.eks. for at finde nye opholdssteder eller når de trækker mod overvintringssteder. De forskellige flagermusearter har lidt forskellig levevis, og vi vil ikke fordybe os i deres forskelligheder, men derimod fokusere på rapportens forslag til afværgeforanstaltninger. Afværgeforansaltninger for flagermus-problemer Rapporten konkluderer, at drift af vindmøllerne ikke vil være i konflikt med de lokale flagermusbestande, forudsat at der gennemføres en række afværgeforanstaltninger. For at begrænse skadevirkningen anbefales det nedskære levende hegn ved markerne og reducere eller flytte vandhullerne. Flytning af vandhullerne kræver en 3-dispensation, men forslaget antyder en holdning om, at vådområderne "ligger i vejen" og bare kan flyttes. Man skal være opmærksom på, at flagermusene er meget sårbare for voldsomme forstyrrelser, fordi de kun får 1 unge om året. En nedsat ynglesucces i en årrække inden nye vådområder er etableret, vil kunne betyde en voldsom trussel for bestandene. De levende hegn er ikke beskyttede og kan i princippet fældes. Derimod er markdigerne, som de vokser på, omfattet af en generel beskyttelse. Man skal være opmærksom på, at nedskæringen af de levende hegn vil være permanent, og derfor vil de levende hegn altså forsvinde fra landskabet. 2

6 Ved gennemgang af rapportens visualiseringer kan vi ikke se, at der er billeder, som viser landskabet efter de anbefalede afværgeforanstaltninger med fjernelse af levende hegn og træer. Vi havde forventet, at visualisering nr. 9, 10, 11, 12, 15 og 17 var blevet vist i en version med forskelligt omfang af de anbefalede afværgeforanstaltninger. Fjernelse af levende hegn og træer vil gøre landskabet mere ensformigt og bart, og møllerne vil fremstå mere dominerende i landskabet. Det fremhæves i rapporten, at kun ved gennemførelse af de foreslåede afværgeforanstaltninger kan driften af vindmøllerne ske uden konflikt med flagermusbestandene. Da projektet således kræver nedskæring af levende hegn og træer og flytning af vådområder, kan Naturfredningsforeningen ikke anbefale opstillingen af de store vindmøller. Miljøpåvirkninger Vindmøller er tekniske anlæg, som i princippet kører i døgndrift. De påvirker omgivelserne dels ved skyggekast og dels ved udsendelse af støj. Der er fastsat vilkår om, at skyggekast ikke må påvirke boliger mere end 10 timer om året, så det vil vi ikke yderligere fordybe os i. Støj Problemerne med støj er især knyttet til den lavfrekvente støj og infralyd (1-20 Hz). Langtidserfaringerne med lavfrekvent støj stammer generelt fra vindmøller, som er mindre end de vindmøller, som ønskes opstillet. I de forskellige rapporter og videnskabelige artikler om støj konkluderes det overalt, at større vindmøller genererer relativt mere lavfrekvent støj end mindre vindmøller, selv under hensyntagen til det samlede støjniveau. I VVM-rapporten baseres en hel del af støj-vurderingen på en rapport fra det svenske Naturvårdsverket, skrevet af Mats E. Nilsson m.fl. (ref i VVM-rapporten) 1. Denne rapport er fra flere sider blevet stærkt kritiseret for sine konklusioner, idet det af læger og andre fagfolk påstås, at væsentlige tilgængelige oplysninger ikke afspejles i konklusionen. Derfor blev rapporten revideret i maj 2012 med inddragelse af nye artikler, men konklusionen blev ikke ændret væsentligt. Den nævnte rapport har i en revideret version været bragt i Environmental Research Letters 2. Denne version har været underkastet et uafhængigt fagligt review, og her er konklusionen mere skarp, idet det fastslås, at der er i to af tre undersøgelser blev fundet en statistisk signifikant sammenhæng mellem støjniveau og selvrapporteret søvnforstyrrelser. I en artikel i British Medical Journal, Wind turbine noise 3, marts 2012, konkluderes således: En stor mængde dokumentation peger på, at vindmøller forstyrrer søvn og forringer sundhed ved afstande og eksterne støjniveauer, som er tilladt af myndighederne. Søvnproblemer kan være et særligt problem for børn, og det kan få væsentlige virkninger for folkesundheden. Det nævnes også i artiklen, at robust uafhængig forskning i de sundhedsmæssige virkninger af eksisterende vindmølleparker er stærkt forsinket i forhold til vindmølle-udviklingen. Man skal endvidere være opmærksom på, at mange tidligere undersøgelser er baseret på mindre mølletyper (< 80 m) end de aktuelle, som er 140 m høje. 1 Mats E. Nilsson m.fl.: "Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter", Slutrapport till Naturvårdsverket, Karl Bolin m.fl. : "Infrasound and low frequency noise from wind turbines: exposure and health effects", Environ. Res. Lett. 6, Christopher D Hanning & Alun Evans: "Wind turbine noise", BMJ 2012;344:e1527 3

7 Vi må således konstatere, at der synes at kunne være alvorlig risiko for, at vindmøllerne gennem deres lavfrekvente støj og infralyd vil have en negativ effekt på befolkningen i møllernes nærhed. Set i lyset af, at møllernes levetid vil være mindst 20 år, vil en godkendelse af møllerne indebære risiko for, at der gives tilladelse til væsentlige støjbelastninger og mulige sundhedsmæssige gener i de kommende 20 år. For almindelige industrianlæg kan man stille krav om stilhed i nattetimerne, men det er ikke muligt for vindmøller. Støj er et meget vanskeligt emne at forstå. Det vi imidlertid kan se i den aktuelle VVMredegørelse er, at dele af konklusionerne vedrørende støj baseres på en rapport, som er blevet stærkt kritiseret i faglige kredse. Endvidere kan vi i litteraturen se, at flere eksperter påpeger nødvendigheden af yderligere forskning på området og navnlig, at de nye store møllers påvirkning undersøges og vurderes. Vores konklusion er derfor, at vi i øjeblikket ikke har et sikkert vurderingsgrundlag for den lavfrekvente støj fra disse store vindmøller, som i princippet kører i døgndrift. Derfor mener vi i Danmarks Naturfredningsforening, at tvivlen må komme miljøet og befolkningen til gode, og derfor kan vi grundet usikkerheden om støjens skadelige virkning ikke anbefale opstilling af de store vindmøller. Afsluttende bemærkninger I ovenstående redegørelse har vi fokuseret på den visuelle påvirkning påvirkning af dyrelivet, specielt bestanden af flagermus forslag til afværgeforanstaltninger støjpåvirkningen For hvert af disse hovedemner har vi redegjort for vores vurderinger omkring det ansøgte vindmølleprojekt. Vores konklusion er i alle tilfælde, at vi i Naturfredningsforeningen ikke kan anbefale opstillingen af de store vindmøller på Barløse Mark. Med venlig hilsen Johannes Jacobsen 4

8 Fra: Mette & Michael Sendt: 26. marts :15 Til: Hovedmail Assens Emne: Indsigelse til planer om kæmpe vindmøller på Barløse Mark. Til Assens byråd. Vi er et ungt par med 2 børn som er flyttet til Barløse for at nyde den ro og fred samt natur der er på landet. Det ligger os så fjernt at denne idyl skal spoleres med flere og meget større møller end dem vi har i forvejen. Vi står uforstående overfor at der prøves endnu en gang at få vindmøller på Barløse mark når det er blevet nedstemt to gange. Hvordan kan det lade sig gøre at der kan gives tilladelse til at opfører kæmpemøller så tæt på Barløse kirke uden at menighedsråd, naturfredningsforening og diverse andre organisationer ikke skal høres? Vi har søgt om at bygge til, men dette kan ikke lade sig gøre pga vi bor tæt på Barløse kirke, hvor området er fredet, som vi gør. 4 kæmpe møller syner da mere for Barløse kirke end en tilbygning gør. Og svaret på dette må være at det er de samme personer der er FOR kæmpemøller som sidder i de forskellige foreninger og råd. Vores kirkespir som sømærke gennem de sidste 150 år er tilsyneladende ikke moderne længere. Kæmpemøllerne vil overdøve kirkens spir og der med overtage posten som sømærke. De 2 nuværende møller kan vi både hører støj fra og mærke rystelser i jorden. Hvis der kommer 4 møller mere og af dobbelt størrelse vil støj og rystelser blive 4 gange så generende hvis ikke mere. Så den idyl og glæde vi har ved at bo og færdes i området vil helt automatisk forsvinde, for hvem har lyst til at nyde eftermiddagskaffen på terassen når der er susende larm fra sådan 4 kæmpe møller. Venlig hilsen Mette Klausen & Michael Andersen Langstedgyden 9 Barløse

9 Assens Kommune. By, land og kultur. Vedr. vindmøller på Barløse mark Debatoplæg /indsigelse. Efter gennemlæsning af VVM-raport, syntes jeg at jeg er nød til at komme med et Debatoplæg /indsigelse. Det startede for en del år siden, hvor marken syd for Barløsevej 83 blev udlagt til opsætning af 9 eller 11 møller. Det allerførste oplæg for opsætning af vindmøller ved Barløse. Vi var en del beboer der lavede en underskriftindsamling mod opstilling af møller i området, fordi vi havde valgt området pga. stildhed, natur og ingen store tekniske installationer og vi ønskede ikke disse store møller som støjer og forstyrer udsigten over landskabet. Vi var på daværende tidspunkt belemret med møllerne på Tvingsbjerggyden som støjede fælt. På grund af min manglende viden om hvordan sådan projekter bliver vedtaget og behandlet, troede jeg at jeg ville blive orinteret, men det blev jeg ikke, så noget af projektet blev godkendt og der blev sat 2 møller op syd- øst for Barløse. Efterfølgende udtaler Hans Frederik Larsen til mig, sitat Der skal ikke stilles flere møller op på min jord. Der har jeg desværre været for godtroende, var overbevist om at den sag om flerer møller på Barløse Mark var overstået. Blev senere orinteret om at projektetmed de mange møller var skrinlagt af den daværende kommunalbestyrelsen. Det er lykkedes, en senere komunalbestyrele, at få udlagt nye områder uden at vi opdagede det. Trist og ærgerligt, for hvis vi havde vist det ville vi havde prodesteret. Den gamle Årup Kommune mente også at der skulle sættes møller op, helt ude ved kommunegrænsen, så efterhånden stod der også en ved Pindsende og 3 ved Ørsbjerg. Altså bodede jeg nu midt i en vindmølle park, med møller mod syd, nordøst og nord, men det stopper åbenbart ikke. Ved ansøgningen om Havmøllerne på Barløse mark skal der åbenbart også silles møller op mod sydøst. Er området her lovløst? Sitat fra VVM-raporten, En sagde til mig. Der mange love vedr. byggeri, men mellem linierne må være skrevet med udsynligt blæk at disse love ikke gælder for Vindmøller/Havmøller eller hvordan? Der ses igennem fingre med at Havmøllerne er væsentlig større en lokalplanen foreskriver, en plaseres udenfor det udlagte område, anbefalingen om en afstand på 28 gange møllehøjden mellem møllegrupper overholdes ikke. Den visuelle sammenhæng mellem møllerne er for mig er fustrerende, for når jeg kommer hjem efter endt arbedsdag og vil nyde stilheden vil der værer støj som om der kører 5-10 opvaskemaskiner hele døgnet rundt og vender jeg blikket mod syd, øst eller nord vil der stå møller og dreje rundt, vilket jeg ikke syntes har en god visuel sammenhæng. Området har i de sidst manger år været belastet med med vindmøller, der må værer en grænse for hvor mange der kan/skal stilles op her. Landskaber vil blive mere præget af at tekniske anlæg. De ansøgte vindmøller står nærmere end 28 gange møllehøjden på to eksisterende møller ved Barløse samt eksisterende møller ved Ørdsbjerg, Bakkemose og Vistorp. Fra visse lokaliteter på Langstedgyden, Barløsevej, Blangstrupvej og Tutupvej kan vindmøllerne virke forstyrende på oplevelsen af bakkedrag og skovbevoksning som horisontlinjens element.

10 Kære politikere, Så kære politiker da jeg købte stedet hvor jeg bor var det for at få den ro, som spicelt er her om natten, da jeg har meget svært ved at sove hvis der er uro/støj. Har boet i byen, tæt ved trafikeret hovedvej og nær jernbane hviket gav mig problemer. Hvis støj bliver et problem for mig og bliver nød til at sætte huset til salg, er der mulighed for ikke at få solgt hvilket vil betyde lig med stavnsbinding til området. Ville du kære politiker købe mit hus og flytte ind i et området med så mange møller sammen med din familie? Er det moralsk rigtige over for os der bor her, at området skal belastes så hårdt af møller, hvoraf de sidste der forsøges at stilles op er Havmøller, med større mulighed for, pga. størrelsen, skyggekast, blink, støj,se morgensolen gennem vindmøllevinger der drejer rundt, aften solen lige så osv. dette projekt er for ambitiøst med store konsekvenser for bogerne i området og ikke mindst hvis vi ganske langsomt forsvinder fra området hvilke typer vil så flytte ind og hvordan ville de bidrage til kommunens drift og økonomisk. Jeg har boet her i 21 år og betalt min skat hvert år. Selv er jeg meget ked af at jeg er kommet til at bor midt i en vindmøllepark, at naturen rundt omkring mig er blevet noget spuleret, de støjgener der er fulgt med, værditab på hus og muligheden for at jeg ikke trives pga. støj. Værditabsordningen. Efter gennemgang af ca. 20 afgørelser fra sønderjyland, den region som vi hører til, kan jeg se at der er rigtig mange der ikke kan udnytte den mulighed pga. at de bor uden for 6 gange møllehøjden og ikke lige har facade eller terrasse mod møllerne. Et hegn på anden mands mark som skærmer for udsigten til møllerne, kan også være årsag til at der ikke tilkendes erstatning. Dette hejn kan efterfølgende blive fældet og da klage fristen for indsigelse er udløbet, hvad så? Der er forhåbentlig ikke nogen fornuftige mennesker der vil sige at der ikke er værditab på boligere, husnandssteder og gårde som er plaseret inden for en afstand 0,84-2 km af et område med så mange møller og jeg bor midt i. Så kære politiker, det er din afgørelse der bestemmer hvordan min fremtid og okonomi vil blive fremover på Barløsevej. Så jeg beder dig om at stemme NEJ til projektet Barløse Mark og opsætning af flerer møller her i området. Sitat fra Energforsyningerne omdelte avis Energi ; Viste du at en Havmølle giver 30-40% mere i afkast hvis den står på havet i stedet for på land. Sitat VVM-raport; Det kan på grundlag at Figur2.1 konkluderes at Barløse mark ikke ligger på den mest vindrige lokalitet i Danmark. Mvh. Peter Andersen Barløsevej 83

11 Barløse d Assens Kommune. Miljø, teknik og plan. Vedr. vindmøller på Barløse mark Debatoplæg /indsigelse. Efter gennemlæsnning af VVM-raport og en del andre artikler vedr. støj i forbindelse med opsætning af store vindmøller, er jeg blevet opmærksom på at folk som bor i forskellige afstande fra mølle/møller klager over at der er meget støj/lyd i deres huse, Intralyd/lavfrekventlyd og måske også mellemfrekventlyd. Karakteriseret som brummen, dieselmotor der kører udenfor og /eller ubehag i kroppen. Ubehag i kroppen kan være fremkaldt af meger dybe toner. Lyden som jeg vil henlede opmærsomheden på er den som bliver udbret gennem jorden som kan forstærkes eller minskes alt efter hvordan de rammer hinande, Interferens. Interferens kan også forekomme over jorden. Interferens ; I VVM-raporten er der beskrevet om udbredelse af lyd i jorden, det meste dog kun beregnet, men jeg syntes der mangler noget vedr. Interferens. I nedenstående skemaer ses hvordan lydbølger kan forstærk eller minimere hinanden. Lyden forstærkes. Disse to lydbølger bliver sendt ud i fase = lyden bliver forstærket. d<ddlklkkdnss Lyden minimeres. Disse to lydbølger er sendt i modfase = lyden bliver minimeret Altså lyd kan forstærkes af lyd hvis der er de rigtige betingelser for dette. I projektet Barløse mark er der 4, alternativt 3 møller, plus de 3 der står nærmest og er her i forvejen, som udsender lyd med forskellige frekvenser gennem jorden. I den forbindelse vil der med stor sansynlighed dannes lydpunkter, i forskellige afstande fra møllerne, hvor enten lyden forstærkes eller forminskes. Måske derfor at der klages over støj i huse med forskellige afstande til møllerne.

12 Barløse d Min bekymring er at jeg kommer til at bo oven på sådan et forstærkningspunkt af lyd, samtidig med at lydtrykket fra samplige 6-10 møller i området, vokser over jorden, så det bliver ganske støjende at bo her. Ikke at kunne sælge mit hus, når min krop begynder at sige fra pga. alder, fordi kreditforeningen/ banker ikke vil låne penge til evt. købere, hvis der i det hele taget er nogen som har lyst til at bo i sådan et område. Huset er min pension og hvis jeg ikke kan få pengene fri ved salg, vil jeg med stor sandsynlighed blive en større udgift for Assens kommune når jeg når alderen år og ikke kan komme væk fra området. Valgte at flytte på lander for at få mere ro, ( jeg er sensitiv vedr. støj når jeg skal sove, at sove er = at have overskud og energi til at klare sit arbejde, at have arbejde er = at kunne betale sine regninger, skat og afgifter, altså eksistensgrundlag) i tilgift kom muligheden for at høre fuglene om dagen, om natten var her mørkt og stille, dertil kom også at kunne nyde udsigten til naturen uden en masse tekniske instalationer, såsom store møller, store elmaster og andet af den slags, at se på. Sådan har det også været de første 15 år, men så var der nogen der så penge i at stille vindmøller op, derefter har det været en kamp for ikke at komme til at bo i midten af en vindmøllepark. Vindmøllepark er det næsten allerede, ser møller om jeg kikker mod nord, øst eller syd. Erstatning er jo kun for folk der bor inden for afstanden 840m fra møllerne og fasaden og/eller terrasse på huset vender mod møllerne, vilket også bekræftes efter at havde læst mange af de afgørelser som er blevet truffet over det ganske land. Så derfor kære politikere; der vil være rigtigt mange som kommer til at lide hvis dette projekt Barløse mark med opstillingen af 3-4 meget store Havvindmøller bliver gennemført. STOP DET, den type møller høre til på havet. Her af følgende sitat fra omdelt avis ENERGI udgivet af energiselskaberne; Ved du at en vindmølle på havet giver % mere energi fra sig end en på land. Sitat fra VVM-raport side side ; Det kan på grundlag af figur 2.1 konkluderes, at Barløse mark ikke ligger på den mest vindrige lokalitet i Danmark og Ville du kære politiker købe hus/ tage din familie med til et sådan et område, med så mange vindmøller? Håber du/i ser fornuften i at stemme Nej til Barløse mark projektet. Mvh. Peter N. Andersen Barløsevej 83 Tlf

13 Fra: Manfred Appel Sendt: 9. marts :44 Til: Hovedmail Assens Emne: Vindmøller på Barløse Mark Indsigelse vedr. Vindmøller på Barløse Mark Hermed gør jeg indsigelse imod kæmpevindmøller på Barløse mark. I forvejen har vi igennem køkkenvinduet udsigt til 3 dominerende vindmøller i Kaslund i nord - ser jeg igennem min terassedør er der yderlig udsigt til 2 store vindmøller som er placeret i Barløse.De fylder virkelig meget i min udsigt over vores ellers dejlige og fredelige, smukt natur. Disse 2 vindmøller ligger i V - SV i en afstand af ca. 1600m. Udsigten til 4 kæmpevindmøller i en afstand af ca. 735 m for de 2 af dem og lidt længere til de resterende 2 er fuldstændig uakzeptabel idet det vil gøre beboelsen på Blangstrupvej 57 total ubeboeligt og usælgeligt. Der er vil være frit udsyn til mølle 2 fra nord i en afstand af 735 m i V - SV retning fra beboelsen. Mølle 1 fra nord ligger i samme afstand og det garanterer gener som ikke kan akzepteres - den ligger i N -V retning. Disse 2 Kæmpemøller alene vil medføre voldsomme gener. Mølle 3 fra nord som vil være i SV ville bære støjen og de andre gener konstant over til mig selvom afstanden er lidt større. Vinden er alleroftest i V -SV. Alt dette vil medføre stærke støjgener, skyggekast og lavfrekvent støj som vil være ødelæggende for livet i området. Naturen her er i forvejen stærk belastet med ret mange af disse vindmøller og jeg er bange for at nogle kræfter i det kommunale vil give hele området fri til " afskydning ". Efter at jeg har gennemgået den VVM rapport, som ikke er det papir værd den er skrevet på, er jeg dybt rystet. Det hele er en gang stor propaganda for vindmøller og der er ikke taget det mindste hensyn til menneske og natur. Ser man disse visualiseringer kan enhver med bare lidt forstand se at der er manipuleret med størrelsen og afstand af vindmøllerne. Dette har ikke noget med virkeligheden at gøre og er endnu et forsøg på at føre befolkningen og byrådet bag lyset. Hos mig er der helt åben mod V -SV men i VVM rapporten fremgår det at jeg hat tæt bevoksning. Byrådet er velkommen til at komme herud for at forvisse sig om dette. Der er ingen hold i denne rapport men vindmøllemafiaen har mange muligheder for at manipulere. Et ansvarlig byråd kan kun sige " nej " til dette asociale projekt som forgylder disse egoistiske, hensynsløse landmænd som vil bringe ulykker over de herboende mennesker og vores aller natur. Jeg er bekendt med at der er stærke kræfter i byrådet som hylder dette vanvittige prestigeprojekt og som efter min mening forgylder sig selv via den mægtige pengestærke vindmøllelobby. Afslutningsvis vil jeg sige at igennem de sidste 2-2 1/2 har jeg fået det dårlig med nattesøvn - fået uro i krop og sjæl. Vindmøller skal ikke være til at berige nogle få egoister som ingen skrupler har. Lad os placere disse kraftværker i havet eller steder hvor mennesker, dyr og natur ikke lider. Det er et paradoks at vi bliver pålagt højere og højere afgifter på strøm til finansering af disse kæmpemøller som er så ødelæggende. Med et stor håb om at der bliver sendt et kraftigt " NEJ " til vindmølleindustrien og deres håndlanger fra et ansvarlig byråd som også vil kunne se medborgerne i øjene i fremtiden forbliver jeg med venlig hilsen Manfred Appel

14 Fra: Manfred Appel Sendt: 24. marts :55 Til: Hovedmail Assens Emne: Indsigelse imod vindmølleplaner Barløse Jeg gør indsigelse imod Barløse vindmølleplaner. Disse naturforstyrrende uhyrer hører ikke hjemme i dette beboede naturområde. Vi er i forvejen belastet med div. vindmøller i nærområdet som forstyrrer vores natur og trivsel. For mit vedkommende ville disse vindmøller ligge meget tæt ved mit hjem. Mølle m i NV retning, mølle 2-750m V retning, mølle m SW retning og mølle m i SSV retning. Vi har ikke megen bevoksning heromkring og vil derfor kunne opleve disse møller som ødelæggende, forstyrrende, støjende og blinkende. Vinden er som oftest i de gode måneder fra SV - NV og vil gøre det til et mareridt at opholde sig udenfor på vores terrasse eller i den dejlige prydhave på 3500 m2. Fra haven er alle møller synligt. Den miljørapport er en gang makværk og har ikke noget med realiteten at gøre, hverken beskrivelserne eller visualiseringerne. Det burde ikke være tilladt at sende sådan en løgnagtig fremstilling af projektet ud til borgerne og kommunen. Vores aller natur, trivsel og økonomi ville blive lagt i ruiner pga. dette egoistiske vanvidsprojekt som vil gøre mange mennesker dybt ulykkelig. Jeg appellerer til et ansvarlig byråd om at nedstemme dette uhyrlige prestigeprojekt som kun gavner nogle få pengegriske og ligegyldige bønder i deres streben efter flere penge. mvh Tove Elise Andersen Blangstrupvej 57

15 Barløse 6/2-13. Indsigelse vedrørende Barløse møllerne! Disharmonisk anlæg. Rodet billede af møller i forskellig højde vingefang størrelse og hastighed på vinger. Alt for dominerende i områdets natur. Mange fritliggende gårde ejendomme, kirker mv. som er en del af det danske kulturlandskab. VVM rapport beskiver Sandager kirke og Barløse kirke som eneste markante bygninger i området. Det passer ikke. Alle gårde/ejendomme beliggende i det åbne landskab er markante bygninger som er en del et typisk dansk kulturlandskab. Hele vindmølleområdet er et stykke natur der bruges flittigt af områdets beboere i fritidsøjemed. Børn, familier, motionister, hundelufttere, jægere, landmænd mv. Alle vil blive stærkt påvirket af støj, skyggekast, flimren og vil være meget stressende at færdes i. Området natur, dyreliv, fugletræk, flagermus mv vil lide skade. Der er ikke plads til så store møller i området, uden der skal nedlægges mange ejendom, Det er ikke acceptabelt. VVM rapport meget misvisende og forkert med afstande til beboelse. De 2 eksisterende møller må nødvendigvis tælles med i projekter eftersom de ligger klods op af de 3 eller 4 ansøgte møller. Der søges tilmed om dispensation for disse 2 møller med hensyn til afstandskrav til andre møller. De 2 eksisterende møller betragtes i området som et problem man har lært at leve med. Når der kobles 3 eller 4 møller til dette projekt bliver problemerne uoverskuelige. Derfor passer afstandskrav til ejendomme overhovede ikke i VVM rapporten. I nye WWM opereres med at alle inden for 840 kan søge erstatning uden først at skulle lægge 4000 kr a conto for at få lov til at søge erstatning. Agermosegaard ligger 800 meter fra eksisterende vindmølleanlæg beståendede af 2 møller. Fremover ligger Agermosegaard 800 meter fra et mølleanlæg bestående af 5 eller 6 møller. Afstandskrav har betydning for erstatning. Af brevet fra kommunen fremstår det som om, Agermosegård ligger 15oo meter fra projektet. Det er efter vores opfattelse meget misvisende eftersom WWM rapport beskæftiger sig med nye som gamle møller. Hvis kommunen giver dispensation til bestående møller skal afstandskrav til beboelser være korrekte. Det er det ikke i det udsendte materiale. Et stort område i det åbne land inklusive Agermosegaard vil i lange tidsrum få støj, der overskrider grænseværdierne i det åbne land. VVM rapporten tager ikke højde for, at der er andre støjbringende kilder i området.(skydebanen Barløse Tårup). Skydebanen i Barløse/Tårup der i sin tid blev VVM godkendt, udsender støj der giver genlyd et stort område. Åbningstiden er kraftigt udvidet i de forløbne år. Der er støjmur og VVM godkendelse. Alligevel er ingen vist i tvivl om at der ligger en skydebane der kan høres og som kan være ret generende helt op i Barløse by. Skydebanens/støjværdier/beregninger er overhovede ikke

16 nævnt eller medregnet, i VVM rapporten. Man kan ikke ansøge om møller, der støjer, uden at skelne til hvad der ellers er af støjforurenende virksomhed i et området. Agermosegaard ligger ikke 1,5 fra det samlede projekt men kun 800 meter. Mange andre ejendomme ligger ligeledes tættere på projektet. Signalforstyrrelser er et dokumenteret problem med de 2 eksisterende møller. Digitalt boxer TV når vinden kommer fra vest giver mange signalforstyrrelser på Agermosegaard. Hans Frederik Larsen anerkender problemet, men vil ikke tage sig af det, da hans møller kom før landbaseret digitalt TV blev indført i Danmark. Vi går ud fra at problemet vokser med flere møller. Uanset afstand til Agermosegaard, som er en arkitektonisk smuk ejendom, der ligger midt i en grøn kuperet mark på 100 tønder land, bliver Agermosegaard hårdt ramt af en vindmøllepark bestående af 6 vindmøller heraf meter møller. Agermosegaard ligger lavt i forhold til møllerne. Så da de 2 små møller står forrest vil de syne lige store med de store møller i baggrunden Dog er vingefanget på de nye møller meget større. De nye møller er landskabsmæssig placeret omkring 20 meter højere i terræn. De vil føles enorme og skræmmende. 2 af de nye møller vil ifølge WWM kunne ses i deres fulde omfang fra Agermosegaard, Samtlige vinger vil kunne ses i deres fulde omfang Der vil der være stor forskel på vinger og hastighed/ rotation af vinger. De 2 gamle og 2 af de nye møller vil kunne ses i fuld størrelse fra indkørsel og haveanlæg. Det bliver et rodet og meget skræmmende billede, som fuldstændig vil give disharmoni i landskabet. Billedet mod øst bliver meget uroligt og vil have stor visuel påvirkning. Hele marken vil hver morgen de næste 20 år i godt vejr giver flimmer og skyggekast i haven, på gården og på udsigten ud over marken. De 2 nuværende møller kaster skygger lang forbi vores ejendom. Med 4 nye møller med langt større vinefang bliver det en voldsom oplevelse og belastning.det vil virke som en stressfaktor at blive udsat for flimmer og skyggekast i det omfang, hver eneste morgen der er sol. Med de kæmpevinger de nye møller har og med antallet bliver problemet meget markant, så markant, at vi tror vores gård bliver usælgelig. Vi har vores gård til salg. Grundet krisen og ikke mindst den verserende vindmølle sag har interessen været lille. Med venlig hilsen Annette Buhl Niels Buhl. Agermosegaard, Barløsevej 18, Barløse,.

17 Indsigelse 1 Projekt Barløse Mark Billedmanipulation. Når betegnelsen bruges skyldes det, at de første såkaldte visualiseringer fra Just Wind var meget groft manipulerede ved hjælp af forskellige brændvidder på kameraet. Det Indrømmede Just Kristensen også indirekte, da han oplyste, at da vi beskyldte ham for manipulation, havde han bedt en professionel om at overtage opgaven. Ikke at vi ikke havde ret. Manipulationen fortsætter imidlertid desværre med uformindsket kraft, og et af de værste eksempler er billede nr. 10 på side 95. Her har man fundet det praktisk for ikke at forstyrre naturen og møllebyggerne, at flytte alle møllerne ud på åben mark. Sandheden er, at fjerneste mølle reelt står helt nede bag skoven, der er vist i baggrunden og den næste helt tæt ind midt for skoven direkte ved en vandfyldt mergelgrav, der er gjort usynlig på de sidste billeder. Er det reel kvalitets sikring fra Forvaltningen. Skitsen på side 68 er så urimelig, at Forvaltningen ikke kan være sig selv bekendt. Tænk hvis personen træder et skridt til siden. Det er et gennemgående træk i billedvisualiseringerne, at man helst skal ligge bag hække eller diverse skure for ikke at se møllerne. Det vil givetvis mindske generne hvis man ser den anden vej. At træer mister blade og evt. går ud, er ukendte begreber. Det kan virkelig godt ske i løbet af en periode på 25 år. Der er stort set ingen beboelser på billederne men enkelte stalde. Hvorfor? Vi har set billeder med møller, der var set fra siden med begrundelsen at de var vist i en bestemt vindretning, som var gældende på optagelses dagen. Man undlader at nævne, at vinden kan finde på at dreje. Vi har set møller tegnet med vinger i halv størrelse og møller i landskaber vi ikke kan genkende selv efter et langt liv på stedet. Ren manipulation. Os der bor i det truede område, kan sagtens selv vurdere naturen efter møllerne er rejst, det behøver vi ikke urimelige billedkonstruktioner til. Vi ved godt, at en stor bygning kan forhindre udsyn til møller, men også at lavfrekvent støj kan forstærkes af bygninger. Hvordan kan Forvaltningen godtage disse primitive forsøg på at forvrænge virkeligheden, og hvorfor gør man det? Inger og Preben Findsen Blangstrupvej 19,

18 Indsigelse 2 Projekt Barløse Mark Værdiforringelser Opstilling af møllerne vil få stor betydning for hele områdets mulighed for udvikling. Over hele landet viser det sig, at ingen ønsker at bo tæt på disse kæmpevindmøller. Derfor er det utroligt at Forvaltningen ikke på en eller anden måde advarer beboerne ikke alene i Barløse men i alle de andre udlagte lokaliseringsområder, i stedet for at anbefale angrebet på beboernes ret til at bestemme over deres egne livsbetingelser. En masse mennesker kan blive ramt hårdt, og eventuelle tilflyttere kan få sig en alvorlig og dyr oplevelse, hvis de pludselig bliver nabo til disse industrianlæg. Insolvente og stavnsbundne, og en venlig tanke til Borgmesteren. Taksationsmyndigheden kræver adgang til eventuel forpagtnings- og lejeaftaler, så man må gøre sig visse tanker om værdier. Det har naturligvis intet med en ejendoms værdi at gøre, om den er bortforpagtet eller ej, men midt i hele bureaukratiet bliver der dejligt mange papirer at rode i. I planen nævnes, at møllerne ikke får nogen indflydelse på jagtmuligheder, men kan Forvaltningen så ikke forklare, hvorfor Taksationsmyndigheden så kræver oplyst om jagten på en ejendom er udlejet og til hvilken pris. Var det ikke underordnet for en ejendoms værdi, hvis det var som påstået at møllerne ikke påvirker jagtmulighederne. Det tyder på en utroværdig påstand. Den megen tale om erstatning for værditab holder ikke i virkeligheden, da det er meget små erstatninger, hvis overhovedet nogen, der gives, og de meget alvorlige og langvarige gener erstattes ikke. Sover man for øvrigt bedre til larmen fra fire kæmpevindmøller fordi man får tusind som et hold-kæft bolsje, som for nogen skal gælde de næste år. Hele dette projekt har intet med co2 at gøre, men at nogle få lodsejere med en fortvivlende urimelig lov i ryggen prøver at komme naboernes værdier i egne lommer, og derved sikre sig en behagelig pension på andres bekostning. Man må ikke glemme at disse møller er unødvendige, overflødige og der findes alternativer. Assens Kommune er langt foran Regeringens planer og målsætninger om grøn energi. En så vanvittig plan burde Finn Brunse og ligesindede holde sig for gode til. De møller skal måske op, men ikke i Barløse, ikke i andre landsbyer, men i øde områder uden beboelse og ellers på havet, som få lande har så meget af som Danmark. Der er muligvis ikke plads i Assens Kommune til kæmpevindmøller men måske bliver der så plads til flere flittige og nyttige beboere. Lev op til dit ansvar Finn Brunse. Inger og Preben Findsen Blangstrupvej 19,

19 Indsigelse 3 Projekt Barløse Mark Bosætning i Landdistrikter Borgmester Finn Brunse ønsker styrket bosætning i det åbne land, og at tiltrække tilflyttere, der skal kunne leve og bo i smuk natur med plads og stilhed ifølge Kommuneplanen. Det er sket i stigende grad, at man bosætter sig og værdier skabes, men måske var det forgæves. Det grænser til vandalisme, at Finn Brunse nu vil ødelægge et smukt område, der har klaret omstillingen fra rent landbugsområde til attraktiv bosætning, og hvor mange tidligere landbrug er sat i stand, ofte af pendlere, der via de gode vejforbindelser til Trekantområdet henter penge til Kommunen. Skal den udvikling stoppes med havvindmøller i Assens Nord. Samme Borgmester ønsker også at livskvalitet skal være et nøgleord for alle borgere, men virkeligheden er, at det ikke skal gælde for Assens Nord, eller i de andre truede områder. De der boende og eventuelle tilflyttere skal tages som gidsler for Kommunens egen selvbestaltede opfattelse af en Klimakommune, og have deres hverdag ødelagt, deres værdier fratages dem og deres helbred bringes i fare. Finn Brunse-møllerne vil skabe tilstande som på Lolland, hvor skatteindtægter ikke er stigende. Alt dette kvalitetssikrer og garanterer Forvaltningen ved at godtage de meget tvivlsomme konklusioner i materialet fra Lemvig, og anbefale at det bliver virkelighed. At man anbefaler varmt at der opstilles fire kraftværker, som er store industrianlæg langs med Puge Mølle Ådalen, som man et andet sted siger ikke eksisterer, er uforståeligt. Derefter anbefaler man nedrivning af 4 boliger for at skaffe plads til disse uhyrer, og det er meget svært at se, om Forvaltningen arbejder for egnens beboere eller blot for mølleopstillerne. Der sker beviseligt ingen reduktion af co2, ved dette projekt, men der sker blot en omplacering af forureningen landene imellem. Forvaltningens garanti og kvalitetssikring af Borgmesterens plan muliggør derimod med stor sikkerhed, at vi har og vil forblive med at have Verdens højeste elpris. Er det et mål i sig selv, er det en stor fordel? Inger og Preben Findsen Blangstrupvej 19,

20 Indsigelse 4 Projekt Barløse Mark Støj og Sundhed hos møllenaboer. Hvordan kan Forvaltningen kvalitetssikre en påstand i det udsendte materiale om, at der ikke er skadelige påvirkninger af folks sundhed, ved langvarig udsættelse for støj såvel som lavfrekvent støj fra vindmøller. Sundhedsstyrelsen har udtalt, Overlæge Hilde Balling, at man ikke længere med sikkerhed kan garantere, at der ikke sker skade, og en masse udenlandske læger og andre eksperter advarer imod, at stille store møller op nærmere end meter fra beboelser, På Barløse Mark bor der mindst 100 personer indenfor 1000 meter. Nogle helt ned til godt 600 meter fra møllerne, og det kan være til 2 møller på en gang. Alligevel og på trods af utallige videnskabsmænds advarsler fra hele Verden, er Forvaltningen parat til at råde Byrådet til at tage ansvaret. Hvad har man tænkt sig, hvis lægerne og andre fagfolk har ret, og Forvaltningen uret. Hvad råder Forvaltningen Byrådet til i så fald at gøre? I British Medical Journal fremhæves at påvirkningen kan være specielt skadelig for børn, og i det franske tidsskrift Academie Nationale de Medicine fremhæver adskillige professorer også, at der ingen læger er der har sagt god for Vindmølleindustriens påstande. De samme meldinger kommer fra lande spændende fra Canada til New Zealand. Ville det ikke være mere betryggende med lægelig medvirken. Det er jo også problemet i Danmark, at det kun er ingeniører, der har fastlagt normerne uden lægevidenskabelig medvirkning. Sløve Landspolitikere har sovet i timen og muliggjort dette, men er ved at vågne op lidt for sent, og der er ændringer på vej. Ditlev Engel skal ikke bruge os alle som forsøgskaniner. Er Forvaltningen så meget mere vidende end alverdens specialister, at man kan kvalitetssikre og godkende en påstand fra Damerne i Lemvig om, at det er risikofrit at stille store vindmøller op 560 mtr. fra en bolig. Desuden må det ikke glemmes, at de fastsatte støjgrænser kun overholdes når man beregner, men ofte overskrides ved reelle målinger. Desuden er der kun støjgrænser ved vindhastigheder på 6 og 8 meter pr. sek., ellers er der frit spil. Lavfrekvent støj går igennem alt og kender ikke de danske regler. Det jo også derfor, at Vindmølleindustrien fastholder, at der ikke skal måles, som man gør ved industrianlæg, men kun beregnes. Så kan man konstruere det resultat man ønsker, og det er i stor udstrækning det der sker. Borgmester Finn Brunse har, indenfor de 1000 meter, ansvaret for mere end 100 beboeres helbred, heriblandt mange børn, og vi håber Borgmesterens viden slår til. Hvad gør vi ellers? Inger og Preben Findsen Blangstrupvej 19,

21 Indsigelse 5 Projekt Barløse Mark Afstand mellem møllegrupper. Ifølge Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelser til opstilling af vindmøller fremgår det, at der skal være en afstand på 28 x møllehøjden i mellem to separate møllegrupper. Reglen er lavet for at skabe harmoni i landskabet og undgå komplet forstyrrende indtryk af forskellige møller, der med med forskellig højde og omdrejningshastighed skaber uro i naturen og stress. Denne regel kan en Kommunalbestyrelse give dispensation fra, men kun hvis man samtidig med sikkerhed kan dokumentere, at påvirkningerne på området ikke er betænkelig. Det bliver ofte givet, hvor der er mange km. mellem grupperne, men vil være umulig at give i Barløse, hvor der kun er få hundrede mtr. mellem grupperne. En dispensation vil være katastrofal for naturoplevelsen i området. Det er en provokation at påstå at store og små møller blandet sammen, skulle gøre det lettere at opfatte møllerne som separate anlæg. Fra min bopæl ses først Barløse Kirke på bakketoppen, foran denne to mindre møller og foran disse så eventuelt fire nye kæmpemøller i et virvar. Hvordan kan Forvaltningen mene, at den landskabelige påvirkning ikke er betænkelig? Findes der overhovedet noget om vindmøller der er betænkeligt for Forvaltningen? Jeg tror gerne beboerne selv vil vurderer dette, og ikke nogle medarbejdere i Lemvig. Der bør ikke gives dispensation, da det er i direkte modstrid mod Cirkulæret, der er skrevet for at undgå komplet uudholdelige og flimrende synsindtryk for områdets beboere. Der kan ikke gives dispensation, hvis Forordningen skal respekteres. Inger og Preben Findsen Blangstrupvej 19,

22 Indsigelse 6 Projekt Barløse Mark Tv signaler. Det er en utrolig usaglig redegørelse om problemer med Tv signaler. Først anføres, at radiokædeoperatører ikke har problemer. Det er temmelig logisk, da man ikke må opstille møller i traces, der er friholdt til kæder og forbindelser mellem radiomaster og sendere, hvorimod alm. Tv signaler forstyrres kraftigt. Det er derimod ikke rigtigt at man ikke har kendskab til erfaringer under danske forhold. Jeg har været til møde med 2 teknikere fra IT-Telestyrelsen, hvis identitet jeg kender, der samstemmende oplyste, at det er et kendt problem Danmark, men lovgivningen forhindrer et indgreb, da vindmøller lovmæssigt er blevet sidestillet med bygninger. Den nævnte engelske vejledning 1.3 henviser også kun til høje bygninger, ikke roterende vindmøllervinger, og er dermed irrelevant i denne sag. Man kunne let få den tanke, at Vindmølleindustrien havde haft indflydelse på den lovgivning som den har haft på næsten al anden lovgivning vedr. vindmøller. Et andet bevis på, at Forvaltningens udsagn ikke er i overensstemmelse med sandheden er, at en af mølleansøgerne Hans Frederik Larsen personligt på en ejendom i Barløse, hvor tv signalet blev forstyrret af roterende møllevinger, mødte op og via sin mobiltelefon stoppede sin mølle. Straks var signalet normalt, og da HFL atter startede møllen blev signalet kraftig forstyrret. Det må være bevis nok, men alligevel protesterer HFL ikke over, at de urigtige oplysninger bringes i VVM redegørelsen, som et påstået bevis på at problemet ikke eksisterer. Tankevækkende og usagligt. Hvorfor skriver man, at emnet ikke behandles yderligere, når der tilsyneladende er al mulig grund til, at få sandheden frem. Hvem i IT-Telestyrelsen har sagt, at der ikke er problemer med tv signaler tæt på møller i Danmark? Er det udsagn godkendt og kvalitetssikret af Forvaltningen? Ønsker Forvaltningen kritikløst at påføre mange borgere problemer med Tv-modtagelse, eller burde man advare beboerne. Inger og Preben Findsen Blangstrupvej 19,

23 Indsigelse 7 Projekt Barløse Mark Flagermus- sameksistens Der findes på forhånd 2 vindmøller tæt på de væsentlige føde- og levesteder for flagermus i området, hvilket ifølge VVM redegørelsen skulle indikerer, at der kan ske en sameksistens. Dette udsagn fra lokalplanen s.33 er godkendt og kvalitetssikret af Forvaltningen, og jeg vil bede om dokumentation for garantien. Betyder det, at der er en del flagermus der overlever, eller betyder det, at der ikke sker skade på bestanden. Just Kristensen forsøgte sig tidligere med en lignende komplet udokumenteret påstand om flagermus i Tyskland, men førte ingen beviser. Hvis Forvaltningen har ret, må der foreligge nogle meget omfattende optællinger af døde flagermus under møllerne, hvilket i sig selv kan være uden værdi, med mindre det er sket dagligt, da ræve og rovfugle hurtigt fjerner døde og lemlæstede dyr. Vi ved fra bl.a. Lerchenborg, at vindmøller dræber så mange dyr, at der er tegn på at rævebestanden vokser på grund af spisekammeret under møllerne. Jeg forventer Forvaltningens materiale offentliggjort, da en flagermusekspert har udtalt, at de 2 eksisterende møller aldrig skulle være stillet op på grund af stor skade på den bestående flagermusbestand, der er totalfredet i hele EU. Da det må formodes, at de samme forhold vil være gældende for de eventuelle nye møller, er en dokumentation vigtig for troværdigheden. I modsat fald er talen om sameksistens kun en tom påstand. Man opfatter vel sameksistens som noget positivt for flagermusene, for hvis de dræbes, er det jo også en form for sameksistens. Inger og Preben Findsen Blangstrupvej 19,

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat.

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. Punkt 7. Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. 2014-2822. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb Holstebro Kommune Teknik & Miljø Planafdelingen Sendt på e-mail til: planafdelingen@holstebro.dk, km@km.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-661-00026 Ref. togri Den 20. februar 2014 Statslig indsigelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende: (Tillæg til indsigelse område 20.T.06 Fæsted Plantage) Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen Kl. 19:00 Kl. 19:05 Kl. 19:10 Kl. 19:30 Kl. 19:55 Kl. 21:00 Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr Aftenens videre program v/sonja Miltersen Høringer og besvarelser v/thomas Boldsen Kaffe og café-borde Spørgsmål

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest.

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. BILAG 3 Debat DNV - 1 - Viborg Stiftsøvrighed Side 1 af 3 VIBORG STIFTSØVRIGHED

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande

Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande Tidspunkt: 05-10-2015 10:30:44 Udskrevet af: Bente Kjeldal Jensen Målestoksforhold: 1:3500 200m Husk: data er vejledende. Geodatastyrelsen Bilag 3 Høringssvar

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark Idé Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Stifterne i Danmark.

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på.

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vindingholmvej 19, 8920 Randers NV som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 37, Ramme, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig

Læs mere

Bilag 6: Kommentarer til høringssvar. Generelle kommentarer. Sags nr. 09/44075 Dokument nr. 88153/13

Bilag 6: Kommentarer til høringssvar. Generelle kommentarer. Sags nr. 09/44075 Dokument nr. 88153/13 Sags nr. 09/44075 Dokument nr. 88153/13 Bilag 6: Kommentarer til høringssvar Note 1: Hvert høringssvar er gengivet kort og i uddrag. Gengivelsen af høringssvarene kan ikke læses alene, men tjener udelukkende

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 2, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klinkvej 28, 7323 Give som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81557

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og sagkyndig ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og sagkyndig ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Norvej 13, 7860 Spøttrup, som følge af opstilling af vindmøller ved Krejbjerg i henhold til lokalplan nr. 260 for Skive Kommune 8. 22.

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED Viborg, den 9/12 2013 Løbenr. 130191/13 AKG VIBORG STIFTSØVRIGHED Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Indsigelse mod opsætning af husstandsmølle på ejendommen Lemvigvej 16, 7620 Lemvig.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere