Miljøgodkendelse til Særslev Skytteforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse til Særslev Skytteforening"

Transkript

1 nordfyns \4~) kommune Miljøgodkendelse til Særslev Skytteforening Miljøgodkendelse at Særslev Skyttetorening, Østergade 248, 5471 Søndersø i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 20. december 2012 Godkendt: 20. december 2012 Jacob Preil Andersen Cand. Scient. Natur og Miljø Nordfyns Kommune Skydebanen har haft udkast af afgørelsen i forhøring i perioden 13. november 03. december Nordfyns Efterskole er blevet partshørt i samme periode. Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 17. december Klagefristen udløber den 17. januar Søgsmålsfristen udløber den 20. juni Klagevejledning kan læses i afsnit RÅDHusPLADSEN 2 I 5450 OTTERUP I TELEFON I TELEFAX I I side i af 16

2 Stamoplysninger Skydebanens navn Skydebanens adresse Skydebanens ejer CVR nr. Særslev Skytteforening Østergade 24B, 5471 Søndersø, Mat. Nr 90, Særslev By Særslev Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense P-nr Kontaktperson. Brian Madsen, Enggade 1, 5400 Bogense Telefonnummer Hovedaktivitet Ikke 0.1 st J203 Udendørs skydebane Godkendelsesdato 13. februar 2007, revurderet 20. december 2012 Sa snr Læsevejledning Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele. 1. del indeholder vilkår, samt oplysninger om retsbeskyttelse m.m. 2. del indeholder en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ansøgningen, som er det grundlag, miljøgodkendelsen gives på. Der redegøres for skydebanens indretning og drift, og for den miljøbelastning skydebanen giver anledning til. Det er i dette afsnit at begrundelsen for de fastsatte vilkår fremgår. side 2 af 16

3 1. Vilkår Generelle forhold Indretning og drift Skydetider Støjdæmpning Affald Egenkontrol 7 Driftsjournal Fravalgte standardvilkår Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning Lov om erstatning for miljøskader Lovomforurenetjord Klagevejledning 8 2. Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ansøger Skydebanens relationer til miljøbeskyttelseslovens ~ 34 og 40a Lovgrundlag Sagsakter Skydebanens placering Indretning og drift Indretning Drift~ Til- og frakørselsforhold~ Etablering~ Tidsplan Skydebanens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj, beregning~ Støj, redegørelse for dæmpning Affald og spiidevand~ Renere teknologi~ Forslag til vilkår og egenkontrol Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Udtalelser 15 Bilag 1: Ansøgning modtaget 6. september Indeholder miljøteknisk beskrivelse, oversigtskort, tegning af banens indretning med ny støjdæmpning, støjkonsekvensberegning og krav til beklædning af skærmene. Bilag 2: Teknisk Notat AV215/06 vurdering af blænderes støjdæmpende effekt på Særslev Skyttecenter udfærdiget af DELTA 22. august Bilag 3: Kurver for støjkonsekvensområdet Bilag 4: Kort over området i 1: Side 3 af 16

4 Bilag 5: Kort over kommuneplanrammer og byzonegrænse Bilag 6: Lokalplan nr. 23 fra 1981 Bilag 7: Høringssvar fra skydebanen af 3. december Side 4 af 16

5 Kommunens afgørelse Miljogodkendelse Nordfyns kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Særslev Skytteforening. Afgørelsen meddeles i henhold til kapitel 5 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven og erstatter miljøgodkendelsen af 13. februar Revurderingen er udført i henhold til Miljøbeskyttelseslovens ~ 41 og 41a stk. 3, og består i en afgørelse om ændring af godkendelsens vilkår ved påbud. Godkendelsen gælder hele den eksisterende udendørs skydebane udvidet fra 10 til 12 standpladser, skydning med våbenklasse 9, udvidet skydetid og støjdæmpende foranstaltninger. Skydning med andre våbenklasser ophører. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse om afgørelsen. Godkendelsen bygger på oplysningerne i skydebanens ansøgning samt på de forudsætninger, der er anført i afsnit 2: miljøteknisk redegørelse og vurdering, og meddeles på nedenstående særlige vilkår. Vilkårene er ikke tillagt retsbeskyttelse, da de er ændret ved påbud. Standardvilkår I forbindelse med meddelelse af afgørelsen vil der blive fastsat standardvilkår, da virksomheden er omfattet af bilag 5, afsnit 15 i godkendelsesbekendtgørelsen. Skydetider og støjniveau Vilkår vedr. skydetider og støjniveau er fastsat individuelt med udgangspunkt i vejledning nr. 1 fra 1995 Skydebanevejledningen udgivet af Miljøstyrelsen. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i skydebanens ansøgning, medmindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse og vurdering eller af vilkårene. Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed. Side 5 af 16

6 1. Vilkår 1.1. Generelle forhold 1. Ved ophør af banens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Skydebanen skal ved ophør af anvendelse til skydebane foranledige, at endevolde på skiveskydningsbaner samt primære nedfaldsområder på flugtskydningsområde undersøges for jordforurening med henholdsvis bly og organiske stoffer Indretning og drift 3. Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal til enhver tid være indrettet, således som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for godkendelsen, jf. punkt 13 i afsnit Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation af, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år Skydetider 4. Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden, fx i lokal presse, på hjemmeside eller lign., og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt skydning. Der er ikke krav om, at ugedagene med skydning er de samme i alle uger af sæsonen. 5. Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen. 6. Skydetiden skal ligge indenfor følgende tidsrum: 5 hverdage 4 hverdage, sammenfaldende med en dag der skydes tidligere på døgnet Lørdag Søndag Tidspunkt Der skydes kun med våbenklasse 9. Side 6 af 16

7 1.4. Støjdæmpning 7. Støjbelastningen ved nærmeste boliger, må ikke overstige 64 db(a)i 8. Der etableres en endevold/afskærmning til 6,3 m over standpladsgulv, den vestlige sidevold/afskærmning forhøjes til 5 m over standpladsgulv og der er 3 skydeblænder i afstandene 12, 21 og 36 m fra skydehuset. Blænderne er 1,3 m i højde med underkant 2 m over standpladsgulv. Alle standpiadser er forsynet med skydehus type Z Affald 9. Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning Egenkontrol Driftsjournal 10. For skiveskydningsbaner skal følgende registreres i en driftsjournal: a. antallet af skud som mål for ophobning af bly i kuglefang, b. c. dato for tømning af interne affaldslagre af patronhylstre, anvendte våbentyper eller våbenklasser I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som skydebanen er omfattet af. Eksempelvis: Affaldsbekendtgørelsen2 og kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering af affald. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom Fravalgte standardvilkår I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i konkrete sag. Det drejer sig om alle vilkår vedrørende forhold, der alene knytter sig til flugtskydning. den 2 Bekendtgørelse nr.1415 af 12. december 2011 om affald Side 7 af 16

8 1.8. Retsbeskyttelse, bortfald at godkendelsen og tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen af 13. februar 2007 er revurderet, den bortfalder og erstattes af nærværende godkendelse. Da der er tale om et eksisterende anlæg hvor ændringen i aktiviteter modsvares af støjdæmpning, vurderer kommunen ikke der er tale om en helt ny godkendelse. Denne revurdering omfatter derfor, efter kommunens vurdering, ikke en 8 års retsbeskyttelse. Det er dog domstolene der endeligt afgør spørgsmålet om retsbeskyttelse. Afgørelsen bortfalder, hvis forudsætninger angivet i den miljøtekniske redegørelse, eller ansøgningen ikke er opfyldt. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 78a bortfalder godkendelsen ligeledes, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år Lov om erstatning for miljøskader Skydebanen er omfattet af lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader, idet der på banen er følgende aktiviteter, der er anført på bilag 1 til loven: J5 Udendørs skydebaner Dette betyder, at der er objektivt ansvar for eventuelle forureninger, der forvoldes efter lovens ikrafttræden, og som måtte være forårsaget af de i listepunktet angivne aktiviteter. 1.1O.Lov om forurenet jord Skydebanen er omfattet af lov om forurenet jord3. Alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode (~ 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på skydebanen er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele skydebanen påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket Klagevejledning Klage over afgørelsen Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra dato, dvs, den 17. januar De klageberettigede er: Ansøgeren, embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Bekendtgørelse nr at 4. december 2009 at Lov om forurenet jord side 8 at 16

9 Eventuel klage skal sendes til Nordfyns Kommune, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt indsendt elektronisk via borger.dk eller på teknisk~nordfynskommune.dk ellers Pr. brev til Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnets vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. Skydebanen vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over tilladelsen har jf. 96 i Miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer andet. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen jf. Miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt inden 6 måneder fra dato, dvs, inden den 20. juni eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. Underretning om afgørelsen Nordfyns kommune har underrettet følgende: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd~sst.dk Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, v/søren Larsen, Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening Nordfyn Rådgiver Søren 5. Bendixen, De Danske Skytteforeninger, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten Nordfyns Efterskole, Bjarne Flymand, Klaus Berntsensvej 21, Særslev, 5470 Søndersø. nfekontor~mail.dk Godkendelsen vil endvidere blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Side 9 af 16

10 2. Miljøteknisk redegørelse og vurdering Den miljøtekniske redegørelse og vurdering er udarbejdet af Nordfyns kommune og indeholder en opsummering af det ansøgte og en vurdering af dette i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår Ansøger Ansøger: Brian Madsen, Enggade 1, 5400 Bogense, tlf. nr Banens oplysninger: Særslev Skytteforening, Østergade 246, 5471 Søndersø, CVR nr , Matr. nr. 90, Særslev By Særslev Ejer af jord og bygninger: Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense Kontaktperson: Brian Madsen, Enggade 1, 5400 Bogense, tlf. nr Skydebanens relationer til miljøbeskyttelseslovens ~ 34 og 40a Af Miljøbeskyttelseslovens4 34, stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Det er i lovens 40 b stk. 1 anført, at miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af 40a. Da ingen i skydebanens ledelse er anført i dette register kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse Lovgrundlag Skydebanen søgte for første gang om godkendelse i 1993 og modtog den, den 13. februar Vilkårene i miljøgodkendelsen meddeles som påbud efter ~ 41 og 41b i Miljøbeskyttelsesloven. Skydebanen er omfattet af listepunkt J203 i godkendelsesbekendtgørelsen. For listepunkt J203 er der udarbejdet standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen. Der vil for aktiviteterne omfattet af dette listepunkt blive taget udgangspunkt i standardvilkårene og suppleret med uddybende vilkår for støj og skydetider. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Bekendtgørelse nr. 878 at 26. juni 2010 at lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) Side io ar 16

11 Skydebanen er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen5. Skydebanen er ikke omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling Sagsakter Bilag 1: Ansøgning modtaget 6. september Indeholder miljøteknisk beskrivelse, oversigtskort, tegning af banens indretning med ny støjdæmpning, støjkonsekvensberegning og krav til beklædning af skærmene. Bilag 2: Teknisk Notat AV215/06 vurdering af blænderes støjdæmpende effekt på Særslev Skyttecenter udfærdiget af DELTA 22. august Bilag 3: Kurver for støjkonsekvensområdet Bilag 4: Bilag 5: Kort over området i 1: Kort over kommuneplanrammer og byzonegrænse Bilag 6: Lokalplan nr. 23 fra 1981 Bilag 7: Høringssvar fra skydebanen af 3. december Der er herudover indhentet supplerende oplysninger ved mail korrespondance, samt møder med skytteforeningen. Et udkast til afgørelse har været fremsendt til skydebanen til kommentering og som varsel om påbud. Afgørelsen har været i partshøring efter Forvaltningslovens regler ved Nordfyns Efterskole, der er beliggende indenfor støjkonsekvensområdet Skydebanens placering Skydebanens beliggenhed fremgår af bilag 1 og 4, og indretningen kan ses i bilag 1. Lokaiplanen kan ses i bilag 6 og kommuneplanrammernes udstrækning i området i bilag 5. Støjkonsekvensområdet kan ses i bilag 3. Anlægget er beliggende i udkanten af Særslev By, der er udlagt som byzone. Den nærmeste bebyggelse i skudretningen er Nordfyns Efterskole, der er en skole med overnattende elever og tjenesteboliger til underviserne. En stor del af støjkonsekvensområdet løber øst for efterskolen og udover åbne marker og rammer dermed ikke byen, men dele af efterskolen ligger indenfor støjkonsekvensområdet. Banen er nævnt i lokalplanen fra 1981 og kan ses på luftfoto med sin nuværende udstrækning, med udendørs anlæg uden blænder fra Der fremgår ikke tydeligt af lokalplanen om der er udendørs aktiviteter eller ikke. Lokalplanens i nævner blandt andet som formål at sikre Nordfyns Efterskole og sportsklubberne de nødvendige arealer og at muliggøre at et område kan benyttes til skole og fritidsfaciliteter (idrætsplads med skydebane og tennisbane). Lokalplanens 3 nævner: Området må kun anvendes til offentlige formål, område 5.8. (Nordfyns Efterskole, Miljøministeriets bekendtgørelse nr at 15. dec om vurdering at visse offentlige og private anlægs virkninger p~ miljøet. 6 Bekendtgørelse nr. 463 at 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven side 11 at 16

12 sportspladser). I ansøgningen fra 1993 nævnes et moderat aktivitetsniveau på den udendørs bane, betydeligt mindre end nu. Det her ansøgte ligger indenfor de eksisterende ydre rammer af skydebanen og lokalplanens meget løse bestemmelser og er ikke i modstrid med lokalpianens formålsparagraf eller anvendelsesparagraf. Der er en kommuneplanramme 040 på det areal skydebanen ligger på, som udlægger området til offentligt område til Nordfyns Efterskole, klubhuse og sportspladser. Miljøklasse 0 er den max. tilladte miljøklasse ifølge kommuneplanrammen. Udendørs skydebaner er ikke nævnt i kommuneplanrammen. Støjkonsekvensområdet rækker ind over kommuneplanramme 038, som dækker Nordfyns Efterskole. Dette område er udlagt til offentlige formål og uddannelsesinstitutioner. Her den max. tilladte miljøklasse ligeledes 0. Det påpeges der er en uoverensstemmelse mellem kommuneplanramme og lokaiplan og dette skal der rettes op på, hvis lokalplanen skal revidere på et tidspunkt. For nuværende er skydebanen lovligt beliggende rent planmæssigt da der ikke er konflikt med lokalplanen og den vejer tungest i forhold til planhierakiet. På miljøportalen er der noteret drikkevandsinteresser, et kvælstofs reduktions potentiale samt nogle fosfor- og nitratklasser indenfor skytteforeningens areal. Der er en 3 sø indenfor støjkonsekvensområdet mod vest. Arealet er beliggende indenfor områdeklassificeringen. Banen er desuden beliggende indenfor et Natura-2000 opland. Nordfyns kommune har vurderet, at den anmeldte aktivitet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af oven nævnte beskyttelsesinteresser. Den samlede vurdering er, at skydebanens placering er i overensstemmelse med lokalplanen, og kan, under de fastsatte vilkår, drives uden uacceptable gener for omgivelserne Indretning og drift Skydebanens beliggenhed fremgår af bilag 1. Indretningen kan også ses i støj konsekvenskortene af bilag 3. bilag i og Indretning: Anlægget er indrettet med en 50 m udendørs bane med 10 standpladser, der øges til 12 med denne godkendelse. Der er et model Z-skydehus ved alle standpladser med 3 skydeblænder i afstanden 12, 21 og 36 m fra skydehuset. Blænderne er 1,3 m i højde med underkant 2 m over standpladsgulv. Der etableres en endevold/afskærmning på 6,3 m over standpladsgulv, den vestlige sidevold/afskærmning forhøjes til 5 m over standpladsgulv. Skærm mod naboer og den modstående skærm forsynes med absorberende beklædning, f.eks. 50 mm Grodan på minimum 80% af fladerne. Der anvendes kun våbenklasse 9. side 12 af 16

13 2.6.2 Drift: Brugen i dag er som følger: Skydebanen må benyttes til skydning med salongevær i følgende tidsrum: i sommerperioden maj-august: 4 hverdage (mandag - fredag) kl weekendstævner: Lørdag kl , søndag kl i vinterperioden september-april: 4 hverdage (mandag - fredag) kl weekendstævner: lørdag kl , søndag kl Skydebanen må benyttes til skydning med salonpistol i følgende tidsrum: i sommerperioden maj-august: 1 hverdag (mandag - fredag) kl weekendstævner: lørdag kl , søndag kl i vinterperioden september-april: 1 hverdag (mandag - fredag) kl weekendstævner: lørdag kl , søndag kl Skydning med salonpistol skal foregå på tidspunkter, der er omfattet af de i skydetider for salongevær. Maksimal støjbelastning ved nærmeste boliger var tidligere på 67 db vilkår 4 anførte Skydetiden ønskes udvidet og ændret til: Skydning med salonpistol ophører. Skydning med salongevær ønskes alle 5 hverdage , aften fra samt weekend fra Støjberegninger viser en maksimal støjbelastning på 64 db ved den mest støjbelastede bolig m8, ved indregning af blændernes effekt. Der etableres støjdæmpning som beskrevet i afsnit Den ønskede skydetid ligger udover rammerne i Skydebanevejledningen, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr Kommunen har vurderet og reduceret den ønskede skydetid, så den er tilpasset mulighederne ved en støjbelastning på 64 db og meddelt den mulige skydetid som vilkår nr. 6. Der er derfor kommunens vurdering at de ønskede ændringer i indretning og drift samlet set, efter kommunens tilretning af skydetid, ligger indenfor skydebanevejlednings rammer og gældende miljølovgivning. Side 13 af 16

14 2.6.3 Til- og frakorselsforhold: Der er tilkørsel fra Østergade med parkering langs vejen (Østergade) samt parkeringspladsen der deles med Særslev boldklubs klubhus beliggende mod syd. Kommunen vurderer ikke ændringerne på banen vil give problemer med til- og frakørselsforhold Etablering: Bygningsmæssige udvidelser eller ændring: Der udvides fra 10 til 12 standpladser. Bygning og anlæg er allerede forberedt til dette. Der etableres en endevold på 6,3 m, sidevold/afskærmninger forhøjes til 5 m Skærm mod naboer og den modstående skærm forsynes med absorberende beklædning, f.eks. 50 mm Grodan på minimum 80% af fladerne. De nye tiltag vurderes at have en dæmpende effekt på støjen, som det også fremgår af støj beregningerne Tidsplan: De nye skydetider ønskes taget i anvendelse, så snart miljøgodkendelsen er færdig, i praksis fra sæsonen Det forventes at opbygningen af de støjdæmpende foranstaltninger påbegyndes så snart at byggetilladelsen er modtaget, (efteråret 2012) 2.7. Skydebanens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj, beregning: Støjberegningen viser en støjbelastning ved nærmeste og mest støjbelastede bolig på 64 db. Usikkerheden oplyses til -i-i- 3 db. Resultatet opnåes ved beregning i N0MeS version 4,5 med input af de eksisterende forhold, samt at endevolden forhøjes til 6,3 m og sidevolden mod vest forhøjes til 5 m. Dernæst tillægges den støjdæmpende virkning af blænderne manuelt i de relevante målepunkter. Hallen er indregnet som støjskærm. Der gøres opmærksom på, at såfremt hallens beklædning ændres eller den nedrives, ændres forudsætningerne for støjberegningen og de skal genberegnes. Dette kan have betydning for miljøgodkendelsen og dermed skydetiderne. Støjkonsekvensområdet kan ses i bilag 1 side 5 og støjkonturer for forskellige db i bilag 3. Farverne viser med soft 55 db, Grøn 60 db, blå 65 db lyserød 70 db of rød 75 db. Støjkonturerne illustrerer skydebanens belastning af omgivelserne. Det vurderes at støjkonturerne overvurderer støjen i skudretningen med op til 4 db, idet beregningsprogrammet ikke medtager virkningen af 2 skærme, men vælger virkningen af den mest effektive skærm. Dette gælder i et vinkelområde på Ca. 10 grader omkring skudretningen Støj, redegørelse for dæmpning: Der er et model Z-skydehus ved alle standpladser med 3 skydeblænder i afstanden 12, 21 og 36 m fra skydehuset. Blænderne er 1,3 m i højde med underkant 2 m over gulv. Der etableres en endevold på 6,3 m, sidevold/afskærmninger forhøjes til 5 m. Skærm mod naboer og den modstående skærm forsynes med absorberende beklædning, f.eks. 50 mm Grodan på minimum 80% af fladerne. Hallen er indregnet som støjskærm. side 14 ar 16

15 Disse tiltag vurderes umiddelbart til at være det, der er teknisk og økonomisk muligt for Skydebanen. Yderligere støjdæmpning kan f.eks. bestå i yderligere forhøjelse af vægge og skærme og frembygning af skydehusene. Alternativt kan banen ændres til at være indendørs Affald og spildevand: Kuglefangsmaterialet fjernes efter behov, blyprojektilerne sigtes fra og afhændes tillige med tomme patronhylstre til et genbrugsfirma. Klubhuset er tilsluttet den kommunale dagrenovationsordning.. Spildevand: Der forekommer sanitært spildevand fra skydebanen/klubhus. Spildevandet afledes til offentligt kloaknet. Hertil afledes også vand fra tage og befæstede arealer (fællesledning) Renere teknologi: Der er monteret cyklonkuglefang på alle 12 baner som er det mest miljøvenlige kuglefang der findes på nuværende tidspunkt. Blyet fra kuglen falder fra kuglefanget ned i beholder til opsamling. Der er etableret blænder og skydehuse af typen Z ved alle standpladser og der bliver etableret højere støjvægge på 2 sider af banen Forslag til vilkår og egenkontrol Forslag fra ansøger: Der føres driftsjournal over hvilke dage der skydes, tidspunkt samt skud der afgives. Kommunen vurderer godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår er dækkende Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Det er Nordfyns kommunes vurdering, at aktiviteterne på skydebanen ikke er risikobetonede på en måde, der kræver særlige foranstaltninger til forebyggelse af uheld i forhold til miljøet Udtalelser Miljøgodkendelse har været i høring ved Særslev Skytteforening og det har givet anledning til et høringssvar, der vedlagt som bilag 7. Kommentarer til høringssvaret er som følger: Pkt. A og D. Teksten rettet. Godkendelsen betragtes som en revurdering og vurdering af retsbeskyttelsen er et spørgsmål for domstolene. Pkt. B. Teksten er afskrift af bilag til godkendelsesbekendtgørelsen og vil ikke blive rettet. Umiddelbart vil der kun kræves en landinspektørattest hvis miljømyndigheden registrerer bygningsmæssige ændringer i området, der vurderes at kunne have betydning eller hvis der kommer klager. Pkt. C og F. Teksten er tilpasset høringssvaret. Pkt. E. Der er taget stilling til om banen er i overensstemmelse med plangrundlaget i dag. Det er den. Der kan ikke tages stilling til en evt, fremtidig ændring af plangrundlaget. side is af 16

16 Pkt. G. Skydecentret er rettet til skydebanen. Yderligere støjdæmpning er suppleret med at banen kan ændres til at være en indendørs bane. Pkt. H. Teksten er tilpasset høringssvaret. Der har været afholdt et møde med Nordfyns Efterskole den 29. november 2012 for at afklare en ny godkendelses indvirkning på efterskolens muligheder i fremtiden. Nordfyns Efterskole har ikke yderligere kommentarer. Konklusion Det konkluderes at hvis de stillede vilkår overholdes, kan skydebanen drives på stedet uden at være til stor miljømæssig gene for omgivelserne. Det er vurderet at standardvilkårene i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt J203 er tilstrækkelige og dækkende for den ansøgte aktivitet med de tilføjelser, der er under vilkår. Jacob Preil Andersen Side 16 af 16

17 MODTAGn 6 SEP, 2012 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen Otterup Vingsted den 28. august 2012 Journal nr. Vedrørende ansøgning om miljogodkendelse af 50 m skydebane beliggende matrikel nr.9o, Særslev By, Særslev. 1. Ansøger: Navn: Brian Madsen Tlf. nr.: Adresse: Enggade 1 Postnr. by: 5400 Bogense 2. Ejendommen: Skydebaneanlæggets navn: Særslev Skytteforening Adresse: Østergade 248, 5471 Søndersø Mat. nr. og ejerlav: 9o, Særslev By Særslev CVR-nummer: P-nwnnier: 3. Ejerforhold: Navn: Nordfyns Kommune Tlf. nr.: Adresse: Postnr. by: 4. Kontaktperson til banen: Navn: BrianMadsen TlLnr.: Adresse: Enggade 1 Postnr. by: 5400 Bogense Beskrivelse af det ansøgte projekt: 5. For at sikre at 50 m anlægget i fremtiden ur tilstrækkelig kapacitet til at rumme foreningens medlemmer udvides antallet af standpiadser til 12. Støjskærme forhøjes mod vest saint bagvold så støjen sænkes til 64 db. Indvendige sideskærme beklædes men 30 mm RoekDelta. Skytteforeningen råder i dag over en 15 m indendørs skydebane med 14 standpladser samt SOm udendørs kortdistance bane med 10 standpiadser, med et model Z- skydehus, med 3 højdeblænder i afstanden 12, 21 og 36 m fra skydehuset. Højdeblænderne er l,3m høje med underkanten 2 m over skydehusets gulv, I tilknytning til skydebaneme er der ophoidsfaciliteter. VINGSTEDVEJ BREDSTEN TLF. 75 8~ FAX CVR NR Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

18 DEDANSKE SKVTTEFORENINGER Skytteforeningen skyder på en 50 m udendørs kortdistance bane med 12 standpiadser, med et mode) Z- skydehus. Der skydes med klasse. 9 våben ( kaliber 22 salonriffel) iht. udarbejdet støjberegninger kommer støjen ned på 64 db ved mest stejbelastede bolig, det giver disse skydetider: hverdage fra , aften fra , weekend fra søges der om en miljøgodkendelse, som med hensyn til støjniveau og antal skydedage, følger retningsliniene i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1995 Skydebaner. Der er tilkørsels fra Østergade med parkering langs vejen (Østergade) samt parkeringspladsen der deles med Særeslev boldklubs klubhus belæggende mod syd Oplysninger om etablering: 8. Kræver det ansøgte bygningsmæssige udvidelser eller ændringer: JaX NejLi 9. Det forventes at opbygningen af støjhegnet påbegyndes så snart at byggetilladelsen er modtaget, (efteråret 2012) Oplysninger om banens placering: Oplysningerne fremgår af støjrapport Ikke relevant Tegninger over banens indretning 12. Der medsendes tegninger over opbygning afny støjskærm samt oversigtsplan af bane. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger:stej 13. Til belysning af støj forholdene er der udarbejdet støjberegninger i henhold til retningslinierne i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1995 Beregning og måling af støj fra skydebaner. Resultaterne af disse beregninger er dokumenteret i vedlagte rapport. 14. Oplysningerne fremgår af støjrapport, samt medsendte tegninger. VINGSTEDVEJ BREDSTEN~ TLF. 75 8~ 4222 FAX CVR NR Protektor Hendes Majestæt Dronningen

19 DE DANSKE SKVT~EFORENINGER Affald: 15. Kuglefangsmaterialet ~ernes efter behov, blyprojektilerne sigtes fra og afhændes tillige med tomme patronhylstre til et genbrugsfirma. Klubhuset er tilsluttet den kommunale dagrenovationsordning. 16. Ikke relevant, da skiveskydningsbane Spildevand: 17. Ikke relevant 18. Der forekommer sanitært spildevand fra skydebanen/klubhus. Spildevandet afledes til offentligt lcloaknet. Hertil afledes også vand fra tage og befæstede arealer (fællesledning). Forslag til vilkår om egenkontrol: 19. Der føres drift journal over hvilke dage der skydes, tidspunkt samt skud der afgives. Renere teknologi: 20. Der monteret cyklonkuglefang på alle 12 baner som er det mest miljøvenlige kuglefang der findes. Blyet fra kuglen falder fra kuglefanget ned i beholder til opsamling. Er der spørgsmål eller ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen SørenS. Bendixen Teknisk rådgiver VINGSTEDVEJ 27~7182 BREDSTEN TLF. 75 8~ FAX CVR NR Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

20 Støjskærm mod vest Snit A A 1:50 Forhøjelse al væg til kote x 180 mm trykimprægneret regel HEB 140 pr mm etc ISO mm Trapezplade Fasigørelse ht. ing. 30 mm Rockdelta GG200 Støjskærm mod Nord Snit Trykimprægneret regler mm trykimprægneret betdædn 0 to 100 mm afstand til eksist. hegn CO Eksist. betonhe9n beklædt med træ E 270 pr mm ole 150 x ISO mm stolper pr. sikkerhedshegn Faslgørelse ht. ing. ~. Punkt lundament ht. ing. Forhøjelse al væg til kote 105,37 Forhøjelse af væg til kote iht. ing. REV, RETTELSE. MIT.: G~KENOT Tværsnit 1:100 A 100,01 Eksist. betonhegn beklædt med træ beklædes. med RockDella Sa~ Særslev Skytteforening en,,., Etablering at støjskærme tvær profil samt snit le. OOeendC Dål, Mål:,lon,naI IV: Få.: SSB :100-1:50 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER W,oe.d nt One,,., Td.ICnT58642fl - T.Wa fl, l : 02

21 væg clskydebane Ovk. eks. væg Forhøjelse at væg til kole 105,37 Forhøjelse at væg til kole Skydehus (BLÆNDE : Htg Overkani Dyk. Ekslst. slkkerhedsvæg W. u Underkant Dyk. Eksisi vold 5km Ovk Dyk. eks. væg 104,31 100, , l., Længdesnit 1:200 REV. RETTELSE. INIT.: 000KENDT ~ærsiev Skytteforening Etablering at støjskærme plan og tvær profil SSB 0o4I.atdl: 0.18, Mat Je.a~.,,: P84 Røl.: DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Vfrle86d\ ~ &,d8~ T~I T.I.la :100-1:200 rog.. 01

22 ~D/ 3-12 L< Grontmij Dusager Aarhus N Danmark F v.~grontrnij.dk Notat N CVR~flr Vurdering at støj ved Særslev Skydebane 3. juli 2012 Projekt: Til : Leif Bay De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27, 7182 Bredsten Fra : Bo Søndergaard Vedlagt Kopi til BESKRIVELSE De Danske Skytteforeninger ved Leif Bay har bedt Grontmij s lydafdeling Acoustica vurdere konsekvenserne af at etablere en forhøjet støjskærm langs banen den vestlige side på skydebanen i Særslev. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i Miljøteknisk redegørelse for Særslev Skydebane på matr. Nr. ~ o, Særslev By, Særslev beliggende Østergade 24 Am 5471 Søndersø udarbejdet af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet 15. november 2006 samt Teknisk Notat AV215/06 Vur dering af blænderes støjdæmpende effekt på Særslev Skyttecenter udfær diget af DELTA 22. august D M E bo.sondergaard gronlmijdk N602312_ Særslev skydebanedoc

23 Side 2 FORUDSÆTNINGER I Miljøteknisk Redegørelse er der regnet med en kildehøjde på 1,6 m og med en endevold/afskærmning med en højde over terræn ved standpladsen på 4 m. I DELTA s notat er der regnet med en forhøjet endevold på 6,3 m. Endevolden er i øjeblikket 4 m, men det er forudsat i det følgende at endevolden forhøjes til 6,3 m. Sidevolde/afskærmninger har en højde på 3,3 m over gulvkote i skydehus. Der er i øjeblikket plads til 10 standpladser på anlæg get. Der er dog ønske om at udvide med yderligere 2 standpladser mod øst. I beregningerne er der regnet med udgangspunkt i den yderste at de nye standpladser, hvilket giver mindst støjskærmning af boligerne vest for skyde banen. Der er ingen beregningspunkter øst for skydebanen. I Miljøteknisk redegørelse er boligen umiddelbart nord for skydebanen indregnet som en skærm med en højde på 8 m. Dette er også anvendt i beregningerne i dette notat. Der findes nord for skydebanen en hal med en højde på 12 mtil ryg ningen. Denne hal er indregnet som støjskærm. På skydebanen er etableret 3 skydeblændere i afstandene 12, 21 og 36 m fra skydehuset. Blændeme er 1,3 m højde med underkant 2 m over gulv i skydehuset. Forholdene på og omkring skydebanen er vist i Figur 1. Figur 1. Oversigt over skydebanen og omgivelserne N.,m 5.&ev SI.pd,bwe 5 D,~d.j.,,,, Ek.,tnd. bivkls ( ( i.. wi ISO I ~ 50, _ Ifl St r:~projects~aar~35~356351o6\o6_ouipuün _særslev skydebanedoc Grantmlj AIS

24 BEREGNINGSRESULTATER Beregningerne er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 2/1995 Be regning og måling af støj fra skydebaner ved anvendelse af beregningspro grammet NoMeS version 4.5. Beregningerne viser, at en støjskærm med en højde på 5 m over gulvkote i skydehus vil kunne reducere støjbelastningen til under 64 db(a). Resultaterne af beregningerne er vist nedenfor som udskrifter fra NoMeS. Tabel I Beregnet støjbelastning L~,1, Z-skvdehus og 3,3 m støjskærm Navn SærslevSkydebane Sted Doltsfuasjon Eksisterende forhold VEL 9 Mak Akijy kilde kildes,mpe Kildetive z 2+ troe p1 Skydevåben \IKL-9(Ansol.4z1807l BEREGNINOSRESULTAT. Maktinalnivå. lidskonstant. BEREGNINGSAESULTAT. Maksunalnivå. tid.konstant: Marklype. ormåde: 1.0 I I Ma,kfasade- A-veide oklaybåndtniyå. db MottakerdBA H troe kor.. x z k 2k 4k ni m , m , p m , mg ,1 m m Tabel 2 Beregnet støjbelastning L,,~,1, Z-skydehus og 5 m høj skærm Navn Særslev Slcydebane Sted D,~tsituasicn Eksisterende lorhold VEL 9 Mark- Aktiv kode Kildew~aroe KiIdet~oe jr i i. troe p1 Skydevåben VKl.-9frsoh~iz1907) 408, BEREGNINGSRESULTAT. Maksbalniyå. tidikonstant: BEREGNINGSRESULTAT. Maksimalnivå. tidskonstant I I Marktppe. onmåde: 1.0 Motlake, Mark-Fasade- A-veide okteybåndsnivå. db dsa II troe kogi.,c z k 2k 4k ml m ~ m , , o m fl m rrr m ros r:~projects\aar~35; ~06_output~n602312_ særslev skydebane.doc Gronimij AIS

25 Side 4 Det er ikke muligt at beregne skydeblændernes virkning direkte, men virk ningen kan vurderes ved anvendelse af beregningsmodellen Nord2000. Vur deringerne udført af DELTA forventes at være gældende. Vurderingen er dermed at blænderne reducerer støjbelastningen i retninger fremad med ca. 5 db i beregningspunkt 7 og 6dB i beregningspunkt 8. Dermed vil støjbelastningen blive som vist i tabel Tabel 3. Beregnet støjbelastning LPA,, db re 20 ppa. Værdierne i paren tes er inklusive den støjdæmpende virkning afskydeblænderne. Beregningspunkt Alm type Z-skydehus Alm type Z-skydehus og 3,3 m støjskærm og 5 m støjskærm ml 48,5 41,4 m2 58,0 50,0 m3 72,8 58,9 m4 76,1 63,4 m5 59,6 59,6 m6 62,2 62,2 m7 59,6 (54,6) 59,6 (54,6) m8 69,5 (63,5) 69,5 (63,5) Supplerende er støjkonturen for L~,1 = 64dB beregnet og vist i Figur 2 Virkningen af skydeblænderne er ikke indregnet i støjkonturerne. r:~p,ojects\aar\35~ O6~O6_output~n6O særslev skydebanedoc Grontmij AIS

26 Side 5 N~,. Ss.* 5k~.d.bn 4 Ditaaqc.. CktiI...d. Iv.t.vIdWtS Figur 2. Beregnet støjkontur for LPA,I = 64dB for Z-skydehus og 5 m skærm mod vest 4W 4W 14 6~5 I. 4 t ~b 14 Ub Med venlig hilsen Grontmij AIS Bo Søndergaard Acoustica r:\projeds~aar\35~356351o6~o6_output~n6o2312_ særslev skydebanedoc Grontmij AIS

27 Søren Skjærlund Bendixen DDS Fra: Bo Søndergaard (BND) Sendt: 9. august :13 Til: Søren Skjærlund Bendixen DDS Emne: FW: Særslev Vedhæftede filer: N602312_ Særslev skydebane.pdf Hej Søren Her er den seneste rapport jeg har sendt til Leif om Særslev. Det er en forudsætning, at både skærmen mod naboerne og den modstående skærm forsynes med absorberende beklædning. ODS harjo god erfaring med 50 mm Grodan på blændere. Mindst 80% af fladerne bør være beklædt med absorbenten. Mvh Bo Bo Søndergaard Senior Konsulent/Senior Consultant Acoustica Grontmij AIS Dusager Arhus N Denniark T M F E bo.sonderpaard~prontmü.dk W

28 * We hejp iteas mest tli e real world: Teknisk notat Vurdering at blænderes støjdæmpende effekt på Særslev Skyttecenter Udført for for De Danske Skyttetoreninger AV Sagsnr A Side I at 4 22 august 2006 DELTA DinskELktronLk Lyfl Akustik Ertwewsvej ZA 8653 nem Dapm~rk Til, (.45) (46) 12 ti 48 GI erpall: arosfldeitaok wfl4elht Ok

29 DELTA ~kustik 8 Elektronik 4V7 5IO~ A58033 Side 2 a14 Titel Vtirdedng afskydcblænderes ~rnjt1æinpcnde cflèkt på Særsicy Skyttecenter. Journal nr. Sagsnr Vores ret ~~2I ç 116 A5K0331 RS(J/CRP-kfl Rekvirent De Danske Skyttefbreningcr Ving~t~dvqj l3rcdsten Rekvirentens ret. inrgen Nielsen Vhem. 22. august 2006 DEI.TA l~r~ fln Suidergaard ( ~ind.çcient \kustik & Vihrgtton

30 DELTA AV 215/08 Akustik & El&ciro,* A SWe3af4 Ifølge aftale med Jørgen N~eIsen, Obs, har DELTA vurderet den stajdæmpende effekt af de tksisterende skydeblændere på 50 m skydebanen p&særslev Skyttecentet Det fbrudsættes. at blændenie går over sidcafskærmn ingen. Förudsætninget D~S har leveret en tognin~. OpmMingsplan, S&ring af 50 m hane pian og Iængdepro ful af I?. juli 2006, med angivel at koter for 5(3 m banen inkl. sideafskærmning samt køter for cg arstande til 2 beregningspunktcr betegnet M1 og ML 50 m banen er for~ net med et type Z-skydehus, Der er opstillet) skydeblændere pâ baner~ 4 a&~tandcne 12,21 og 36 ni regnet fra skydehusåh ningen. Alænderne er anført nied kime I 0237 til underkant og 103,67 til overkant,. Guh kote for sky-. dehuset er anf~rt Dtt er forudsat at blænderne er opført med absorberende materiale på fladerne så gentagne refleksioner mellem blænderne undgås. Metode På baggrundaf opmålingsplanen er derlavet ccrrænsnitfra den yderstevenstre og hejrestand plads til bertgningspunkt M7 samt fra den midterste standpiads til ML idet. M8 ligger i skudretningen. Som kildedata er anvendt udgangsværdien 11w type 9 skydevåbeai 0 grader i l/i-oktavbånd. Kikiehojde og modtagerhajde er sat til i m ovér terræn. Der er ikke taget højde for skydevab nenes retningsvirkning. Derfor erdet kun skærmvirkningen der er rapporteret og ikke cfe&bso lufte niveauet Beregningerne er udført efter principperne-i Nord2ObO, en ny nordisk beregningsinodel~ der kan indregne eflncten på lydons Udbredelse al stejskænne med åi>n inger under(skydeblænde Der erregnet med en niedvind på) m ög neutrale vejrtbrhold i øvrigt. I figur I eti ist en skænnsicje fla beregningsprograipmet Skydebane udvik ~et afd.elta til vurdering af effekten afskydcblændcre.

31 DELTA MusNi 8 Elekbonik AV 215/06 A Sde 4 al 4 9 Deft9~ G.çmeØt 5cdttn Ht V.~ad i~. Vel N 203 ~ ic aio L$Ud.n) 7~2 ni i t.mon) GiS ~ ~ ø IA(irdej [ b *0 150 St sea Cv? øz DXC cir AH 700 is 10K 14 Ly*yiaMs / \~j.. IG $8 Z ~ fl ~4* 30 Fcr*WN ~ 40 1I~ OIe,dan N*d 2 jz~a ~ Nt i iït~ Jiiiàai 7016? NtZ 2151) 1t ? Im - ø b ~ iæ t ~ Ë!guri - Skærmside fra 4Skydebane Resultater Beregningerne viser, at skydcblændezt opstilltt som beskrevet ovenfor har en skærmende ep fekt på form8 og 5-7dB forml.

32 H.,,n.5~,sIeySkydebn S ed :550s15v 0,dts~uas~n t II*k4iv tk.ma-o to a % 150 2% 250 2% 350 4% ) 550 5% 650 7% 7% 5% % ISO 1% 50

33 1 D 1.( Kort på nettet Find et sted, udskrift fra waw.kms.dk Oktober 2012 I cr11 i kortet modsvarer 125 meter i tenæn Fakta Kort2S er navnet på Danmark 1: Kort2S fremstilles automatisk ud fra den topografiske grundkorrdatabase. Kortet er et detaljeret topografisk kort, der er velegnet til detaljeret planlægning og registrering. De fleste af kortets temaer er vist i grundrids. Der er signaturer for bla. veje, stier, sognegrænser, fortidsminder og kilometerafmærkninger. Højder er gengivet med kurver med en ækvidistance på 2½ m. 1-løjdetemaet er fra ældre målinger. Kort2S produceres én gang årligt og ajourføres i takt med ajourfonngen af den topografiske grundkortdatabase, således at en femtedel af Danmark ajourfores årligt. Vejtemaet ajourfores årligt på grundlag af informationer fra vejmyndigheder. Rettigheder i forbindelse med gratis kort på Kort & Matrikelstyrelsen (Ki\lS~ har i henhold til gældende lovgivning ophavsretten til styrelsens kort og andre produkter. Reproduktion som Leks. skanning eller digitalisering samt enhver form for salg eller videregivelse bæver derfor tilladelse af KMS. Fra Kort &? latrikelstyrelsens gratis korttjenester pa kan enhver indhente enkelte eksemplarer af korrudsnir til egen privat brug. Sådanne udsnit må ikke udnyttes på anden måde. Kort & MarrikcIst~rcIsvn Itcnremcstcne Kobunliavn NV iclef,,n: (881 lix k-post: km~ kms.dk MILJØMINISTERIET Kort & Matrikelstyrelsen

34 aunwwo~j sulij piou

35 -.4 0-~ 0 0 r 0 7ç 0 c m CI, Q 0 m CI, Ln ṟ D CO tab4. ~ n-. z -~ t~3 ø

36 SØNDERSØ KOMMUNE Lokalpian nr. 23 for et offentligt områae i SÆRSLEV

37 IWD~OLb~FOaTÉd~1EL~E Om lokaiplanerne Side 4 Indholdet af lokalpianerne Side 5 Forholdet til anden planlægning Side 6 Lokalpianforslagets midlertidige retsvirkning Side 8 Lokalplanens retsvirkninger Side 9 Indsigelser og ændringsforslag Side 1~ Lokalpianforslaget Side 12 Kortbilag Side 15

38 OM LOKALPLANERNE: Kommunep].anloven trådte i kraft den 1. februar Egentlige kornmuneplaner kan ikke udarbejdes, før der fore ligger en godkendt regionplan. Derfor vil der i nogle år være overgangsbestemmelser således, at kommunerne alligevel får beføjelser til at gennemføre lokal planer. Dette sker ved, at lokalpianerne i denne periode udformes inden for nogle midlertidige rammer de såkaldte l-5~raxnmer. x) Disse er fastlagt på grundlag af denne hidtidige kommunale plan lægning og er ikke juridisk bindende for lodsejerne. x) En midlertidig retningsgivende og oversigtlig planlæg ning for hele kommunen, hvor eksisterende og fremtidige byud viklingsområder er indtegnede og nurnmererede.

39 INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET: Området: Lokaiplanforslaget omfatter et areal på Ca. 6,9 ha. og ligger Øst for Kl. Berntsensvej og nora for Østergade i Særslev. Ca. 5,3 ha. af lokalplanens område er beliggende i landzone. Med godkendelse af lokaiplanen overføres de 5,3 ha. af området til byzone. Området skal anvendes til offentligt formål. Den nordlige del af området, Ca. 2,5 ha. ejes af Nordfyns Ung domsskole (en selvejende institution) og bebygget med skole bygninger, sportshal og nødvendige boliger. Den sydlige del, ca. 4,4 ha. ejes af Søndersø kommune og udlagt til fodboidbaner, 1 tennisbane, 1 skydebane og bebygget med nødvendige klubhuse. Traf ikbetjeningen: Indkørslen til Nordfyns Ungdomsskole sker fra Kl. Berntsensvej, dog har NFU hallen færdselsret ad en 4 m bred vej over kom munens område fra Østergade, landevej nr Indkørslen til sportspladsen sker også ad ovennævnte vej til en parkeringsplads beliggende umiddelbart bag randbebyggelsen til Østergade. En 4 m bred sti forbinder sportspladsen.rned Kl. Berntsensvej, og en 6 m bred sti forbinder sportspladsen med Østergade. Denne sti tjener samtidig som indkørsel for matr. nr. llh og lli Særslev by og sogn.

40 FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING FOR QMRÅDET: Kommunens dispositionspian (1973) medtager det i 15 rammerne udlagte areal nr. 3.4 og 5.8 placeret. Arealet er udlagt til of fentligt institutionsområde. idet Nordfyns Ungdomsskole saint pladser allerede dengang eksisterede. sports Arealet beliggende udenfor 15 - rammerne søges samtidig inddraget under områder 5.8 ved tillæg nr. 14 til 15 rammerne, jfr. neden for. Området er delvis medtaget i kommunens 15 rammer som nr. 5.8 og 3.4. Området i landzone pverføres til nr. 5.8 og samtidig overføres 3.4 til 5.8 (områder til offentligt formål), jfr. tillæg nr. 14 til 15 rammerne. Områdets p]acering indgår delvis i kommunens 21 - plan. (Spilde vandsplan). Den ikke omhandlede del af området søges inddraget ved revision af spildevandsplanen i Områdets anvendelse er i overensstemmelse med kommunens sociale og Økonomiske sektorplanlægning. Områder til offentlige formål For områderne nr. 5.1 (Veflinge) skole. 5.2 (Veflinge) sportspladser, klubhuse. 5.3 (Veflinge) kirke, kirkegård. 5.4 (Skamby) sportspladser, klubhuse, kirke, kirkegård, præstegård. 5.5 (Morud) skole, sportspladser. 5.6 (Morud) idrætshal, friluftsbad, sports pladser. 5.7 (Særslev) kirke, kirkegård, præstegård, skole. 5.8 (Særslev) ungdomsskole, NFU hallen, sports pladser. 5.9 (Hårslev) sportspladser, klubhuse (Hårslev) kirke, kirkegård, præstegård (Søndersø) kirke, kirkegård, præstegård. gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlæqningen:

41 En lokaiplan, der træffer bestemmelser for områderne, skal sikre: a. at områdets anvendelse fasélægges til offentlige formål i hen hold til ovennævnte anvendelse, b. at bebyggeisesprocenten for området under et ikke overstiger 40, c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2½ etage.

42 LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVTRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter kommuneplanlovens 22 et midlertidigt for bud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra.2/?rai... (dato for forslagets offentliggørelse)..-n i og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst inatil.. t1j~r et år efter offentliggørelsen). (dato,

43 JJOKALPLANENS RETSVIRKNINCER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offent liggørelse af lokaiplanen må ejendomme, der er omfattet at planen ifølge komrnunalplanloven 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med stemmelser. planens be Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt te som om hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsent lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. der søges Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalpian. 2. tokalplanforslaget indeholder i 2, stk. 3. bestemmelser om, at det med skravering omfattende område overføres til by zone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørel sesafgift. (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af om frigørelsesafgift) samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt. 3. Resten af området er beliggende i byzone. juni

Miljøgodkendelse til Otterup Skytteforening

Miljøgodkendelse til Otterup Skytteforening Miljøgodkendelse til Otterup Skytteforening Miljøgodkendelse af Otterup Skytteforening, Aggershusvej 4, 5400 Otterup i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 04. november 2013 Godkendt: xx. xxx

Læs mere

MILJØGODKENDELSE AF OTTERUP SKYTTEFORENING AGGERSHUSVEJ 4, 5400 OTTERUP I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 5

MILJØGODKENDELSE AF OTTERUP SKYTTEFORENING AGGERSHUSVEJ 4, 5400 OTTERUP I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 5 MILJØGODKENDELSE AF OTTERUP SKYTTEFORENING AGGERSHUSVEJ 4, 5400 OTTERUP I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 5 Sagsnummer: 480-2014-132184 Dokumentnummer: 480-2014-881965 Afdeling: Teknik, Erhverv

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø Måde Skydebaner Mådevej 113b 6705 Esbjerg Ø V/Leif K. Jensen, lkj@esenet.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. december 2014 Sags id 2014-13667 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon direkte

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved.

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574 Rapporten er kvalitetssikret

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane Notat N6.003.13 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5101 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane 18. januar 2013 Projekt:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo. CVR-nr.: P-nr.

Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo. CVR-nr.: P-nr. Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo CVR-nr.: 2926 7421 P-nr.: 1011999413 12. juli 2016 Mikkel Aagaard Rasmussen Ingeniør Kerteminde

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Jørgen Christian Skeel Kammerherrensvej 62A 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Rørmosevej 19a, 5610 Assens, matr.nr. 16f, Aborg By, Gamtofte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Rørmosevej 19a, 5610 Assens, matr.nr. 16f, Aborg By, Gamtofte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Miljøgodkendelse af Aborg Skydecenter Rørmosevej 19a, 5610 Assens Maj 2016 Godkendelsen omfatter: Beliggende på: Godkendelsen er meddelt til: CVR-nr.: 16287180 Grundejer: Revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230 Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg på terræn

Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg på terræn Erling Thomsen Vejstruprødvej 10 6093 Sjølund By- og Udviklingsforvaltningen Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg på terræn Kolding Kommune har den 26. september 2013 modtaget din ansøgning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Anja Juhl Maindahl Manstrup Strandvej 33 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 14-04-2011

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 24. november 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 24. november 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Geopartner Landinspektører CVR 20014784 Att.: Christian Holmgaard Graversen chg@geopartner.dk Landzonetilladelse til udstykning af areal fra matr.nr. 2fa Jordrup By, Jordrup ejet af AG Boliginvest Aps

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

Vagn Holger Terpager Hviid Lejrskovvej 4 6640 Lunderskov. Landzonetilladelse til ny hal til smedeværksted

Vagn Holger Terpager Hviid Lejrskovvej 4 6640 Lunderskov. Landzonetilladelse til ny hal til smedeværksted Vagn Holger Terpager Hviid Lejrskovvej 4 6640 Lunderskov By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til ny hal til smedeværksted Astrup Entreprise A/S, har den 04.03.2013, på vegne af ejeren

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Kolding Kommune har den 3. juli 2012 modtaget din ansøgning om tilladelse til opsætning af

Læs mere

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende Kolding Kommune har den 11. februar 2014 modtaget

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Jørgen Engel Dons Landevej 123 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Landzonetilladelse til overdækning af hundegård samt afslag på lovliggørelse af læskur til heste og udhus. Kolding Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilageplads på Markhusevej 21-22, 9440 Åbybro

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilageplads på Markhusevej 21-22, 9440 Åbybro Per Marius Selvejer Sørensen Markhusevej 22 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte 6000 Kolding. Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse

Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte 6000 Kolding. Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse Kolding Kommune har den 31. december 2011 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af 3 udhuse. Ejendommen ligger i landzone

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk. Den 30. juli 2013

Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk. Den 30. juli 2013 Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk Den 30. juli 2013 Grundvadvej 10 - Anmeldelse - Maskinhus 19 - Afgørelse Skive Kommune har optil den 28. juni og 9. juli 2013

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter.

Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter. Ketty Ebdrup og Harald Kjøde Skovrupvej 21 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter. Kolding

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Maiken Jacobsen Holtvej 4 Bastrup 6580 Vamdrup. Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygninger, udhus og ridebane

Maiken Jacobsen Holtvej 4 Bastrup 6580 Vamdrup. Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygninger, udhus og ridebane Maiken Jacobsen Holtvej 4 Bastrup 6580 Vamdrup Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygninger, udhus og ridebane Kolding Kommune har 23. juli 2012 modtaget din ansøgning om tilladelse til lovliggørelse

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-14 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 29. OKTOBER 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 40.O.02 - Skole, idrætsanlæg og institution

Læs mere

Claus Buhl Hedevej 45 6051 Almind. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort grisestald til bevægelsessal og kontor

Claus Buhl Hedevej 45 6051 Almind. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort grisestald til bevægelsessal og kontor Claus Buhl Hedevej 45 6051 Almind By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort grisestald til bevægelsessal og kontor Kolding Kommune har den 27. september

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom

Landzonetilladelse til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom Lifa landinspektører Jeppesen og Bjerre Fredericiagade 17 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

25. marts 2015. Bekendtgørelse

25. marts 2015. Bekendtgørelse Byplan Øverødvej 2 2840 Holte Bekendtgørelse 25. marts 2015 Kommunalbestyrelsen har den 25. marts 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 244 for parkeringsanlæg ved Birkerød Station og Tillæg 5 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Søndersø Kommune. Lokalpian nr. 14 for. et offentligt område (gymnasium) Søndersø

Søndersø Kommune. Lokalpian nr. 14 for. et offentligt område (gymnasium) Søndersø Søndersø Kommune Lokalpian nr. 14 for et offentligt område (gymnasium) Søndersø 01.11. 1979 INDHOLDSFORTEGNELSE: Om lokaiplanerne side 2 Indholdet af lokaiplanforslaget side 3 Forholdet til anden ~lanlægningfor

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret carport og to skure med solceller på tagene Kolding

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 3. december 2010 J.nr. MKN-100-00551 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning Ole Erik Lauridsen Trættevejen 16, Tingsted 4800 Nykøbing F Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning 09-06-2015 Kommunen har behandlet ansøgningen om skydning med sortkrudtvåben på den eksisterende skydebane

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE SORTKRUDTSKYDNING, SØRUPVEJ 14A, 4862 ESKILSTRUP LARS HARE SKYDEBANE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE SORTKRUDTSKYDNING, SØRUPVEJ 14A, 4862 ESKILSTRUP LARS HARE SKYDEBANE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE SORTKRUDTSKYDNING, SØRUPVEJ 14A, 4862 ESKILSTRUP LARS HARE SKYDEBANE GULDBORGSUND KOMMUNE 09. JUNI 2016 SIDE 2/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. VVM-screening...

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere