Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift"

Transkript

1 Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Udkast til revideret dokument marts 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: Web:

2 Copyright PEFC Danmark 2011 Dette PEFC Danmark dokument er copyright beskyttet af PEFC Danmark. Dokumentet er frit tilgængeligt på PEFC Danmarks hjemmeside eller ved henvendelse til PEFC Danmark. Det er ikke tilladt at tilføje ændringer eller tilføjelser til dette dokument, ligesom at det ikke er tilladt at optrykke eller kopierer dokumentet med kommerciel udnyttelse for øje uden tilladelses fra PEFC Danmark. Den officielle version af dokumentet er Dansk, men er oversat til engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske version som er gældende. Dokumentets titel: Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Dokument nummer: intet Godkendt af: PEFC Danmark Dato: Godkendt af: PEFC Council Dato:

3 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING FORMÅL REFERENCER DEFINITIONER DANSK SKOVBRUG FAKTA, INSTITUTIONELLE NETVÆRK OG LOVGRUNDLAG DANMARKS SKOVE - EJENDOMSSTRUKTUREN DET LOVGIVNINGSMÆSSIGE GRUNDLAG DET INSTITUTIONELLE NETVÆRK FOR SKOVDRIFT I DANMARK DOKUMENTATIONENS STRUKTUR DEN DANSKE ORDNING - ORGANISATION PEFC DANMARK AKKREDITERINGS- OG CERTIFICERINGSORGANER GRUPPECERTIFICERING - GRUPPELEDERE KOMPETENCEFORDELINGEN MELLEM PARTERNE CERTIFICERINGSMULIGHEDER UNDER DEN DANSKE ORDNING CERTIFICERING AF SKOVEJENDOMME CERTIFICERING AF GRUPPER BRUG AF PEFC LOGO ANKESAGER, KLAGER OG TVISTER IMPLEMENTERING AF ÆNDRINGER - OVERGANGSPERIODE... 8

4 1. Indledning Skovdrift er en langstrakt proces og resultatet af forskellige driftsbeslutninger bliver ofte først synlige efter flere årtier. En PEFC certificering giver skovejerne mulighed for at dokumentere at deres skovdrift lever op til en række fastsatte normer og de kan sælge deres træ som PEFC certificeret. Dermed efterleve de stigende krav som markedet oplever i takt med at forbrugere, erhvervslivet og myndigheder i højere grad end tidligere tager ansvar for deres miljømæssige fingeraftryk. Formålet med certificering af bæredygtig skovdrift er således at guide ejere til en drift og brug af skoven som er økonomisk, økologisk og socialt bæredygtig gennem markedsdrevne incitamenter. The Programme for the Endorsement of Forest Certifications schemes - PEFC Council blev stiftet i PEFC er et privat initiativ, der har til formål at skabe et internationalt troværdigt netværk for skovcertificeringsordninger, som fremmer bæredygtig skovdrift. Ordningen skal sikre forbrugerne en mulighed for at købe uafhængigt certificeret træ og træprodukter. PEFC Danmark blev stiftet i 1999 og den første danske PEFC ordning blev godkendt i 2002 og er senest revideret i Denne version er resultatet af anden obligatoriske 5-årsrevision. I dette dokument beskrives opbygningen af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift (i det følgende benævnt den danske ordning ). Dette dokument erstatter Det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift 4. revision 2. Formål Den danske ordning har til formål at dokumentere og fremme en bæredygtig drift af skovene samt sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdnings- og distributionskæden fra skoven til forbrugeren. PEFC Danmark står for udviklingen og vedligeholdelsen af den danske ordning, herunder at revidere ordningen minimum hvert 5 år i forhold til praktiske erfaringer og ny viden på området. 3. Referencer Den danske ordning er baseret på retningslinier udstukket af PEFC Council i de til en hver tid gældende internationale standarder (PEFC ST) 1. PEFC Councils standard for bæredygtig skovdrift: Sustainable forest management - requirements (PEFC ST 1003:2010) 2. PEFC Councils standard for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift: Group Forest Management Certification - requirements (PEFC ST 1002:2010) 3. PEFC Councils krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer: Annex 6 to PEFC Technical document - Certification and Accreditation Procedures. 4. PEFC Councils standard for certificering af sporbarhed: Chain of custody of forest based products - requirements (PEFC ST 2002:2010) 5. PEFC Councils retningslinier for brug af logo: PEFC Logo Usage Rules (PEFC ST 2001:2008 v2) Den danske skovstandard bygger på faktiske forhold for dansk skovbrug, de sidste 10 års erfaring med certificering, samt ny viden inden for skovbruget og opfylder PEFC Councils standard for bæredygtig skovdrift. De danske krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift bygger ligeledes på erfaringer og faktiske forhold for dansk skovbrug og opfylder PEFC Councils standard for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. De danske krav til akkreditering og certificeringsprocedurer bygger ligeledes på erfaringer og de krav - 1 -

5 PEFC Council stiller til certificerings- og akkrediteringsprocedurer. Der er ikke udviklet en specifik dansk sporbarhedsstandard og i den danske ordning refereres til PEFC Council s internationale sporbarhedsstandard for certificering af sporbarhed. Det samme gør sig gældende for kravene for brug af PEFC logo. 4. Definitioner I den danske ordning gælder definitioner som findes i Ordliste og definitioner PEFC DK Dansk skovbrug fakta, institutionelle netværk og lovgrundlag Forhold omkring skovdrift i Danmark beskrives kort i det følgende som grundlag for at forstå udformningen af den danske ordning. 5.1 DANMARKS SKOVE - EJENDOMSSTRUKTUREN Det danske skovareal dækker omkring ha og udgør herved godt 13% af landets samlede areal. 68% af arealet er ejet af private og selskaber, 4% er ejet af fonde og stiftelser. og 23% er ejet af staten eller andre offentlige institutioner. Der findes tæt på skovejere i Danmark, hvoraf få ejere ejer et stort areal, mens der samtidig findes et meget stort antal små ejendomme. En opgørelse fra Danmarks statistik fra 2000 viser at ejendomme under 20 ha udgør 91% af antallet af ejendommene, men de lægger kun beslag på 20% af skovarealet. I figur 1.1 ses fordelingen af arealet og antal ejendomme for forskellige arealklasser (tal fra 2000). Ejendomsfordelingen i Danmark (Danmarks Statistik 2000) Antal ejendomme Areal (ha) Ejendomsstørrelse (ha) 0 0,5-1,9 2,0-4,9 5,0-9,9 10,0-19,9 20,0-49,9 50,0-99,9 100,0-249,9 250,0-499,9 500,0-999,9 1000,0< Antal ejendomme Areal (ha) Figur 5.1: Ejendomsfordelingen i Danmark fordelt på ejendomsstørrelser efter antal ejendomme og areal i ha. Langt de fleste af de små skovejendomme findes i tilknytning til en landbrugsejendom og skovene er - 2 -

6 ofte for små og ulønsomme til at udgøre en selvstændig driftsgren for ejendommen. Træproduktionen fra de mindre skove spiller dog alligevel en betydende rolle, da mange af ejerne går sammen i større enheder med fælles administration og dermed søger at mindske de størrelsesmæssige ulemper. 5.2 DET LOVGIVNINGSMÆSSIGE GRUNDLAG I Danmark findes detaljerede love og regler for hvilke aktiviteter skovejere kan gennemføre på deres ejendom. Skovloven er den primære lov, som definerer, hvilke skove der er fredskovspligtige og hvilke krav der stilles til driften af disse. Den stiller i nogle tilfælde også krav til driften af skove, som ikke er fredskovspligtige. Over 90% af skovarealet er registret som fredsskov og er dermed omfattet af skovloven. Fredskov kan ikke konverteres til anden arealanvendelse uden særlig dispensation og krav om erstatningsskov. Den første større regulering af skovbruget blev udstedt i Den nuværende skovlov fra 2004 har til formål at fremme en bæredygtig drift af landets skove. Skovloven har haft som formål at sikre skovressourcen og dens produktionsevne. Den afspejler således stadig sit historiske udgangspunkt, som var et omfattende sammenbrud i den danske skovressource frem til slutningen af 1700-tallet. Fra og med 1989 har formålet med loven imidlertid været beskrevet som flersidigt, dvs. en skovdrift, som udover produktionsinteressen også skal tilgodese bl.a. hensynet til natur, kulturarv og friluftsliv. Senest er selve bæredygtighedskravet indskrevet som et formål i skovloven. Loven beskytter endvidere egekrat og andre værdifulde naturtyper (moser, vandløb m.v.). I loven er også indarbejdet tilskudsmuligheder, der giver mulighed for at staten kan oprette tilskudsordninger som skal fremme bæredygtig skovdrift i eksisterende skove. Skovnaturtyper omfattet af Natura 2000 beskyttelsen er ligeledes særligt beskyttet gennem skovloven og der skal udarbejdes en national planlægning for disse arealer og der skal laves aftaler med skovejerne som sikre skovnaturtyperne. Af andre love skal særligt nævnes naturbeskyttelsesloven, hvis primære formål er en generel beskyttelse af en række naturtyper over en vis størrelse, sikring af offentlighedens adgang til naturen herunder de danske skove, samt at sætte vilkår for fredninger af større områder eller særlig sårbar natur. 5.3 DET INSTITUTIONELLE NETVÆRK FOR SKOVDRIFT I DANMARK Miljøministeriet er ressortansvarlig på skovområdet. Ansvaret er delegeret til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er bygget op med en central styrelse og 21 lokalenheder fordelt på 3 landsdele. Naturstyrelsen forvalter de 18% af det skovbevoksede areal i Danmark, der ejes af staten. Lokalenhederne er ansvarlige for at føre tilsyn med de private skovdistrikter med passende mellemrum generelt med et maksimalt interval på 6-10 år. Endvidere administrerer lokalenhederne de tilskudsordninger, som er relateret til det private skovbrug. Naturstyrelsen er endvidere ansvarlig for at implementere national og international skovpolitik. I forbindelse med Rio konferencen om biodiversitet, ministerkonferencen om bæredygtig skovdrift (Helsinki-processen) og indikatorerne og de paneuropæiske operationelle retningslinier, som blev besluttet i Lissabon, har styrelsen udarbejdet strategier for bæredygtig skovdrift, for bevarelse af de danske naturskove samt et nationalt skovprogram. Det nationale skovprogram har siden 2002 definerer den nationale skovpolitik. I 2011 har et bredt sammensat udvalg (Skovpolitisk Udvalg) diskuteret fremtiden for dansk skovbrug og kommet med anbefalinger til hvordan samfundets interesser i private og offentlige skove, ud fra en helhedsvurdering, kan imødekommes. Udvalget er kommet med en række konkrete anbefalinger, som det nu er op til ministrene at implementere. De politiske initiativer bliver aktivt implementeret gennem lovgivning og økonomiske incitamenter, så som tilskudsordninger. De danske skovejere er velorganiserede i forskellige lokale og nationale foreninger. Dansk Skovforening er de private skovejeres brancheorganisation. Desuden er op i mod ejere af mindre skovejendomme organiseret i lokale skovdyrkerforeninger, der dels hjælper ejerne med rådgivning og drift af skoven, dels agerer skovpolitisk. På tilsvarende måde samarbejder mange private skovejere med HedeDanmark og andre skovbrugskonsulenter. Et stort antal grønne og sociale organisationer deltager aktivt i den skovpolitiske dialog. Det gælder f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, WWF- Verdensnaturfonden, BAT-kartellet, Friluftsrådet og Verdens Skove. Endvidere har en række organisationer som f.eks. Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening særlige interesser i skovene

7 6. Dokumentationens struktur Den danske ordning er bygget op omkring en række dokumenter som definerer kravene for at blive certificeret i Danmark. Strukturen af dokumenterne fremgår af figur 6.1. Beskrivende dokumenter Normative dokumenter Det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift PEFC DK PEFC ST 2002:2010: Chain of custody of forest based products - requirements PEFC ST 2001:2008 v2: PEFC Logo Usage Rules - requirements PEFC Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocesser - DK PEFC Danmarks krav til notifikation af certificeringsorganer - PEFC DK Ordliste og definitioner - PEFC DK Organisatoriske dokumenter Vedtægter for PEFC Danmark Procedurer for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem rev 2 - PEFC DK Figur 6.1: Strukturen af dokumenterne under den danske ordning - 4 -

8 7. Den danske ordning - organisation 7.1. PEFC DANMARK PEFC Danmark er en medlemsstyret, selvejende og uafhængig juridisk forening, der ejer samt står for udvikling, administration og vedligeholdelse af den danske ordning. PEFC Danmark er organiseret med en bestyrelse, et sekretariat og en årlig generalforsamling. Ad hoc nedsættes arbejdsgrupper ved behov f.eks. i forbindelse med revision af ordningen. Medlemmer af PEFC Danmark PEFC Danmark Sekretariat PEFC Danmarks bestyrelse Ad hoc arbejdsgrupper Figur 7.1: Organisationsdiagram for PEFC Danmark PEFC Danmarks målsætninger: - At promovere PEFC Danmarks Skovstandard som standarden for certificering af skovdrift i Danmark - At promovere PEFC Councils internationale sporbarhedsstandard som standarden for certificering af sporbarhed i Danmark - At sørge for at den danske ordning er en troværdig, omkostningseffektiv og brugervenlig certificeringsordning, som kan anvendes af hele spektret af skov- og ejertyper i Danmark. - At imødekomme kriterier og indikatorer for deltagelse i et internationalt gensidigt anerkendende netværk for skovcertificering - At til stadighed udvikle og forbedre den danske ordning i takt med fremskridt på forskningsområdet og ændrede forudsætninger i øvrigt. PEFC Danmarks opgaver: Den daglige drift af PEFC Danmark varetages af PEFC Danmarks sekretariat i samarbejde med PEFC Danmarks bestyrelse. PEFC Danmark varetager følgende opgaver: - Udvikling og revidering af det danske system i takt med fremskridt og ændrede forudsætninger - Markedsføring af den danske ordning. - Opretholdelse af en database med oplysninger om certificerede skove, virksomheder og grupper - PEFC notifikation af certificeringsorganer - Udstedelse af PEFC logolicenser - Kontakt til PEFC Council og formidling af informationer - Opretholdelse af et register over akkrediterede certificeringsorganer i Danmark - Vedligeholdelse af PEFC Danmarks hjemmeside - Nedsættelse af appelkomite til behandling af klager og appeller som relaterer sig til implementering og fortolkning af standarderne under den danske ordning og som ikke kan adresseres under certificeringsorganets eller akkrediteringsorganets egne procedurer - 5 -

9 7.2 AKKREDITERINGS- OG CERTIFICERINGSORGANER Akkrediteringsorgan: PEFC bygger på uafhængig akkreditering af certificeringsorganer. Det er derfor et ufravigeligt krav at alle certificeringer, der udføres efter den danske ordning udføres af uafhængige PEFC notificerede certificeringsorganer, som er akkrediteret hertil. Akkrediteringen kan forestås af den Danske Akkrediterings- og Metrologifund DANAK eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, der er medlem af European Cooperation for Accreditation, (EA) og/eller det internationale akkrediterings forum (IAF) og som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Certificeringsorganer: Et certificeringsorgan er en uafhængig og anerkendt tredjepart, som er PEFC notificeret af PEFC Danmark, der på opfordring udfører PEFC certificering efter de af PEFC Danmark fastsatte regler. Certificeringsorganet udsteder PEFC certifikatet til ansøger samt udfører kontrol med brugen af udstedte certifikater. Certificeringsorganer må ikke være direkte involveret i udviklingen og revisionen af PEFC Danmarks kravsdokumenter. Procedure og krav for akkreditering og PEFC notifikation af certificeringsorganer til certificering af skovdrift, herunder gruppecertificering er fastsat i PEFC Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocdurer PEFC DK og PEFC Danmarks krav til PEFC notifikation af certificeringsorganer - PEFC DK GRUPPECERTIFICERING - GRUPPELEDERE En gruppeleder er i denne forbindelse en virksomhed som tilbyder og administrerer gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. Gruppecertificering er betegnelsen for individuel udstedelse af skovbrugsbeviser til skovejere der indgår i en samlet kreds af skovejere (en gruppe), som har valgt at lade sig certificere under en bestemt gruppeleder. Kravene for certificering af gruppeledere fremgår af PEFC Danmarks krav for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift PEFC DK 003-x. 7.4 KOMPETENCEFORDELINGEN MELLEM PARTERNE Kompetencefordelingen mellem de forskellige parter involveret i certificering i Danmark er summeret i figur 7.2. Organ Handling Målgruppe PEFC Danmark Ejer, administrerer og vedligeholder ordningen, samt notificerer Certificeringsorganer Nationalt akkrediteringsorgan Akkrediterer Certificeringsorganer som ønsker at udføre certificering efter den danske ordning. Certificeringsorgan Certificerer 1. Større skovejere, der ønsker individuel certificering. Udsteder skovforvaltningscertifikat. 2. Træhandels-, træindustri-, detailleds- og servicevirksomheder, der ønsker certificering af sporbarhed. Udsteder sporbarhedscertifikat. 3. Gruppeledere til at administrer gruppecertificering. Udsteder gruppecertifikat. Gruppeleder Administrerer Gruppecertificering af mindre skovejendomme. Udsteder skovbrugsbevis

10 Figur 7.2: Kompetencefordelingen mellem de involverede organer 8. Certificeringsmuligheder under den danske ordning Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovbrug giver to muligheder for få certificeret skovdriften: - Individuel certificering eller - Gruppecertificering Gruppecertificering gennemføres igennem en gruppeleder, som certificeres til dette. 8.1 CERTIFICERING AF SKOVEJENDOMME Individuel certificering: Ved individuel certificering af skovejendomme søger skovejeren om certificering af sin skovejendom. Individuel certificering er åben for alle typer og størrelser af skovejendomme, om end den er mest egnet for større skovejendomme med en selvstændig administration. Den individuelle certificering af skovedrift udføres efter PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK Der udstedes et skovforvaltningscertifikat til skovejeren. Gruppecertificering: Formålet med gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne er, at kun en vis procentdel af skovarealet i gruppen bliver auditeret af certificeringsorganet hvert år. Endvidere har gruppelederen mulighed for at yde rådgivning samt i øvrigt sikre kravopfyldelse. Alle skovejere under en gruppecertificering skal opfylde kriterier og dokumentationskrav i PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK Administration, politik og planlægning, som er relevant for hele gruppen, kan organiseres af en gruppe. På den måde kan der opnås endnu større besparelser. 8.2 CERTIFICERING AF GRUPPER For at kunne administrere gruppecertificering af skovejendomme søger en gruppeleder om certificering af sin virksomhed. Certificering af gruppeledere sker efter PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift PEFC DK og for de skove som deltager i gruppen efter PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK Der udstedes et gruppecertifikat til gruppelederen. 9. Brug af PEFC logo Al brug af PEFC s logo, varemærke eller andre mærker forbundet med certificering af bæredygtig skovdrift under den danske ordning skal ske i overensstemmelse med PEFC Logo Usage Rules - PEFC ST 2001:2008 v2. Licenser udstedes af PEFC Danmark på vegne af og underlagt kontrakt indgået med PEFC Council, mens kontrol af logoanvendelsen forestås af certificeringsorganet ved de almindelige audits. 10 Ankesager, klager og tvister Ankesager, klager eller tvister der relaterer til udstedelse og suspendering af certifikater skal påklages - 7 -

11 og håndteres af certificeringsorganets egne procedure. Andre klager, som relaterer sig til implementering og fortolkning af standarderne under den danske ordning og som ikke kan adresseres under certificeringsorganets eller akkrediteringsorganets egne procedurer, skal behandles af en appelkomite der nedsættes af PEFC Danmark (jf. PEFC Danmarks vedtægter 7). 11. Implementering af ændringer - overgangsperiode For eksisterende certifikater skal de reviderede standarder, hvis ikke andet er angivet, være implementeret inden for et år efter ændringerne er godkendt af PEFC Council. Nye certifikater der udstedes efter d. xx. [måned] 20xx skal udstedes efter de reviderede standarder

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Fortolkning af den danske FSC-skovstandard Der er, og vil altid være, tilfælde, hvor der kræves en fortolkning af og klarhed om kravene under selv den bedste standard. Hos FSC Danmark er der udpeget en

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

FSC og PEFC Certificerede produkter

FSC og PEFC Certificerede produkter FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Certificering af statsskovene

Certificering af statsskovene Certificering af Hidtidige forløb Ult. 04: Ministeren beslutter, at skal certificeres KR og FU udvalgt som forsøgsdistrikter. Aftale indgås s med NEPCon om både b FSC- og PEFC-certificering Maj 06: Evaluering

Læs mere

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Lidt historie.. 1980 er Øget bekymring om rydning af regnskov (demonstrationer, miljøorganisationer) 1992

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne hvem er vi? Medlemsejet skovbrugsvirksomhed

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ , 8. oktober 2008 Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt 1 Opdatering af eksisterende vejledning 2 Evaluering af den eksisterende vejledning Styregruppens anbefalinger på baggrund

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner

Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner Skovejer Hans Laurits Aagaard Andersen, Nybøllegård, modtager en af projektets pilot-planer fra driftsplanlægger Ulrik Nielsen,

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade 12 1216 København K fvm@fvm.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere Naturstyrelsen informerer om dansk EUTR på skovkredsmøder primo 2016 i samarbejde med Dansk Skovforening 1 3 EUTR-krav til en skovejer Forbud Due diligence

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1 SCP.04.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for indtrængningsefterprøvning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 1.3 Anvendelsesområde... 3 2 Certificering...

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Se venligst vedlagte høringssvar fra Skovforeningen vedrørende vejledningen til Tømmerforordningen.

Se venligst vedlagte høringssvar fra Skovforeningen vedrørende vejledningen til Tømmerforordningen. From: Tanja Blindbæk Olsen Sent: 4 Jan 2016 11:55:44 +0100 To: Mads Brinck Lillelund;NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Cc: Karin Annette Holm Subject: Skovforeningens høringssvar til vejledningen til

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Hvordan kontrolleres bæredygtighed?

Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage

Læs mere

DCE - Nationalt Center for miljø og Energi, AU

DCE - Nationalt Center for miljø og Energi, AU Naturbeskyttelse J.nr. NST-39-00024 Ref. GRYBE Den 20. april 2016 UDKAST - Referat af Skovrådets 8. ordinære møde den 6. april 2016 kl 13.00-16.00 hos Naturstyrelsen. Tid og sted for mødet: 6. april 2016

Læs mere

Strategi for skovbrugserhvervet

Strategi for skovbrugserhvervet Strategi for skovbrugserhvervet Kolofon Naturstyrelsen som sektoransvarlig myndighed for skovbrugserhvervet - mission, vision og strategi Udgivet af: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

økonomisk og økologisk

økonomisk og økologisk af Henrik S. BacH og Martin SejerSgaard-jacoBSen, dsls ForMandSkaB økonomisk og økologisk Beskæftigelsen På trods af en igangværende recession er der fortsat høj beskæftigelse for de uddannede skov- og

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark

PEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Dette notat er senest ændret den 18. august 2015. Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 2. Stævningsdrift og skovgræsning... 2 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Generelle bemærkninger...2. Til forslagets enkelte bestemmelser...7

Indhold. Generelle bemærkninger...2. Til forslagets enkelte bestemmelser...7 Indhold Generelle bemærkninger...2 Til forslagets enkelte bestemmelser...7 Ad 1:...7 Ad 8:...7 Ad 9:...8 Tilføjelse til loven:...8 Tilføjelse til loven:...9 Ad 11...9 Ad 14:...9 Ad 15:...9 Ad 16:...10

Læs mere

Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers

Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers Natur og Skov J.nr. SNS-302-00097 Ref. JOFVI Den 11. januar 2010 Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. I mødet deltog: Niels Elers Koch (Formand) Tine Eggertsen Hans

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg. Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3.

Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg. Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3. Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3. juli 2014 Afgørelse Naturstyrelsen giver hermed tilladelse til anlæg af

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

PEFC Danmarks. Skovstandard. PEFC Danmark standard PEFC DK 001-3. Revideret standard marts 2012, medtilføjelser oktober 2012.

PEFC Danmarks. Skovstandard. PEFC Danmark standard PEFC DK 001-3. Revideret standard marts 2012, medtilføjelser oktober 2012. PEFC Danmark standard PEFC DK 001-3 PEFC Danmarks Skovstandard Revideret standard marts 2012, medtilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail:

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Forskningsråd for Natur og Univers. Fra sekretariatet deltog Jens Peter Simonsen, Agnete Thomsen, Eva Lassen og Jacob P. Andersen (referent)

Forskningsråd for Natur og Univers. Fra sekretariatet deltog Jens Peter Simonsen, Agnete Thomsen, Eva Lassen og Jacob P. Andersen (referent) Naturområdet J.nr. SNS-302-00054 Ref. jpa Den 26. juni 2007 Referat af Skovrådets 6. ordinære møde den 15. juni 2007 I mødet deltog: Niels Elers Koch Allan Bechsgaard Hans Hedegaard Jens Kristian Poulsen

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

EU s tømmerlovgivning Baggrund, proces og konsekvenser for skovejere og virksomheder Naturplanlægning, naturprojekter og skov

EU s tømmerlovgivning Baggrund, proces og konsekvenser for skovejere og virksomheder Naturplanlægning, naturprojekter og skov EU s tømmerlovgivning Baggrund, proces og konsekvenser for skovejere og virksomheder Naturplanlægning, naturprojekter og skov Niels Bølling Naturstyrelsen 1 Eftermiddagens temaer Baggrund for EU-lovgivningen

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner Strukturel brug og meget mere Langsomt voksende nordisk grantræ giver WISA-Spruce dets uovertrufne kombination af et æstetisk attraktivt udseende og højtydende

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere