LO s love. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO s love. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003"

Transkript

1 1 LO s love Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003

2 Side Indhold Navn 1 Formål 2 Medlemmer 3 Optagelse 4 Oplysninger 5 Udtræden 6 LO-amter og LO-sektioner 7 Kongressen 8 Den ordinære kongres 9 Ekstraordinær kongres 10 Repræsentantskabet 11 Hovedbestyrelsen 12 Daglige ledelse Beretning, regnskab og revision Tegningsret 22 Kontingent, budget og hæftelse Mødeudgifter 26 Indgåelse af overenskomst Konflikter 29 Sympatikonflikter 30 Konfliktunderstøttelse 31 Konfliktkontingent 32 Overflytning 33 Grænsestrid 34 Eksklusion 35 Lovændringer 36 Opløsning 37 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Jydsk Centraltrykkeri Layout: LO s grafiske værksted ISBN: LO-varenr.: 3097 Marts 2003

3 LO s love Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar Navn 1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns kommune. Formål 2, stk. 1 LO har til formål at samle landets fagforbund og varetage lønmodtagernes interesser med baggrund i fagbevægelsens værdigrundlag. Målet er, at den enkelte får mulighed for og frihed til at handle selv grundlaget skabes gennem solidaritet og fællesskab. 2, stk. 2 LO vil arbejde for a) gennem kollektive overenskomster at sikre den enkelte lønmodtagers rettigheder og tryghed i arbejdslivet, b) at styrke lønmodtagernes medbestemmelse på arbejdspladserne, c) at den enkelte får muligheder for at tage ansvar for sin egen situation og medansvar for helheden, d) at ingen forskelsbehandles, hverken direkte eller indirekte på grund af køn, alder, handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse, e) at der på et bæredygtigt grundlag skabes job til alle, økonomisk retfærdighed og lige adgang til samfundsgoderne, f) et velfærdssamfund, der bygger på demokrati, tryghed, social retfærdighed, et rent miljø og udviklingsmuligheder for den enkelte. 2, stk. 3 LO vil også arbejde for udsatte grupper uden for medlemskredsen, der har vanskeligt ved at få plads på arbejdsmarkedet og i samfundet, og for at nedbryde den negative sociale arv. 2, stk. 4 LO vedkender sig et globalt ansvar. Solidariteten omfatter lønmodtagere i alle dele af verden og LO vil bidrage til at sikre politiske, sociale og økonomiske rettigheder for alle. Medlemmer 3, stk. 1 I LO kan optages alle landsdækkende fagforbund.

4 4 3, stk. 2 Der kan dog ikke optages organisationer, som er brudt ud af et forbund under LO. Optagelse 4, stk. 1 En organisation, som ønsker at blive optaget i LO, skal tilstille daglig ledelse en skriftlig anmodning herom, bilagt organisationens love og oplysninger om organisationens aktuelle medlemstal. 4, stk. 2 Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra daglig ledelse træffe afgørelse om optagelse eller beslutte, at det skal forelægges en kongres til afgørelse. 4, stk. 3 Såfremt en anmodning om optagelse afgøres af hovedbestyrelsen, er anmodningen endelig imødekommet, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for optagelsen. Opnår forslaget ikke den nødvendige tilslutning i hovedbestyrelsen, forelægges det den førstkommende kongres. Når kongressen behandler spørgsmålet om optagelse, træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. Oplysninger 5, stk. 1 Efter hvert kalenderårs afslutning skal medlemsorganisationerne indsende en opgørelse over deres medlemstal pr. 31. december. 5, stk. 2 Når medlemsorganisationernes årsregnskaber og status foreligger, skal disse indsendes til LO. 5, stk. 3 Ved formands- eller hovedkassererskifte i medlemsorganisationerne skal navnene på de nyvalgte tillidsmænd meddeles til LO. 5, stk. 4 Når medlemsorganisationerne vedtager lovændringer, skal organisationerne indsende et eksemplar af de vedtagne love. 5, stk. 5 Medlemsorganisationerne er forpligtede til, inden for en af daglig ledelse fastsat frist, at besvare spørgsmål, som daglig ledelse retter til dem. Udtræden 6 Udmeldelse af LO kan kun ske med mindst 1 års skriftligt varsel over for daglig ledelse til en 1. januar. LO-amter og LO-sektioner 7, stk. 1 Fagbevægelsens tværfaglige interes-

5 ser på de regionale og lokale områder varetages af LO-amter og LOsektioner. Der oprettes et LO-amt i hver amtskommune. LO-Storkøbenhavn omfatter Københavns amtskommune samt København og Frederiksberg kommuner. LO-amterne opretter LO-sektioner dækkende en eller flere primærkommuner i amtet. 7, stk. 2 Som medlemmer af et LO-amt kan optages alle fagforeninger, hvis geografiske dækningsområde omfatter hele eller en del af den pågældende amtskommune. 7, stk. 3 LO-amternes og LO-sektionernes love skal godkendes af LO s daglige ledelse, og deres virksomhed må ikke stride mod LO s interesser. Daglig ledelses godkendelse sker på baggrund af standardvedtægter for LO-amter og LO-sektioner vedtaget af hovedbestyrelsen. 7, stk. 4 LO yder økonomisk tilskud til LOamternes drift. 7, stk. 5 Hovedbestyrelsen fasts¾tter et Œrligt minimumskontingent pr. tilmeldt medlem, som LO-amterne skal opkr¾ve. LO s ledelse Kongressen 8, stk. 1 LO s øverste myndighed er kongressen. 8, stk. 2 Kongressen består af 800 delegerede. Medlemmer af daglig ledelse og de i henhold til 9, stk. 3, valgte sekretærer, som ikke er medlemmer af daglig ledelse, er delegerede. 28 delegerede vælges af de i 7, stk. 1, nævnte amter efter retningslinier fastlagt af hovedbestyrelsen. 5 delegerede vælges forlods af hvert af LO s medlemsforbund Det resterende antal delegerede vælges af LO s medlemsforbund efter forholdsmæssig fordeling på grundlag af de enkelte forbunds medlemstal, jf. 5, stk. 1. 8, stk. 3 Beregning af, hvor mange delegerede, der skal vælges af de enkelte forbund og LO-amter, foretages af LO, der giver forbundene og LO-amterne meddelelse herom. Meddelelsen skal i forbindelse med den ordinære kongres gives senest 4 måneder før kongressens afholdelse. 5

6 6 Den ordinære kongres 9, stk. 1 Den ordinære kongres afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemsforbundene med 6 måneders varsel. 9, stk. 2 På den ordinære kongres aflægges beretning om virksomheden i de forløbne 4 år, og de reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse. 9, stk. 3 Den ordinære kongres vælger formand, næstformand og 2 sekretærer, der tillige er medlem af daglig ledelse, og et af hovedbestyrelsen fastsat antal sekretærer herudover. Kongressen vælger til daglig ledelse 8 forbundsformænd/forbundsledere fra 8 forskellige medlemsforbund. Anmeldelse til valg sker senest 8 dage før kongressens begyndelse til daglig ledelse. Hovedbestyrelsen kan afgive indstilling om daglig ledelses sammensætning. Der vælges endvidere en revisionskomité bestående af 3 medlemmer samt 2 suppleanter for disse. 9, stk. 4 Kongressen fastsætter lønnen for formand, næstformand, sekretærer og daglig ledelse samt regler om udbetaling af mødediæter. 9, stk. 5 Kongressen behandler endvidere alle sager vedrørende organisationen samt sager, der angår lønmodtagernes faglige og i forbindelse hermed økonomiske forhold i henhold til den vedtagne dagsorden. 9, stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, skal af et medlemsforbund indsendes til daglig ledelse senest den 1. august. Forslagene skal af daglig ledelse fremsendes til medlemsforbundene senest 1 måned før kongressens afholdelse. 9, stk. 7 Kun forbund, hovedbestyrelse og daglig ledelse kan stille forslag til kongressen. Ekstraordinær kongres 10 Ekstraordinær kongres indkaldes, når daglig ledelse eller hovedbestyrelsen beslutter det, eller når 3 medlemsorganisationer repræsenterende tilsammen mindst 10 pct. af LO s kontingentbetalende medlemmer, til daglig ledelse fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af det

7 eller de forslag, som ønskes behandlet på kongressen. Repræsentantskabet 11, stk. 1 Repræsentantskabet holder møde midt i hver kongresperiode. 11, stk. 2 Repræsentantskabet består af 400 medlemmer. Medlemmerne af daglig ledelse og de i henhold til 9, stk. 3, valgte sekretærer, der ikke er medlem af daglig ledelse, 3 medlemmer valgt af hvert af LO s medlemsforbund og formændene for de i henhold til 7, stk. 1, oprettede LOamter. Det resterende antal medlemmer vælges af LO s medlemsforbund efter forholdsmæssig fordeling på grundlag af de enkelte forbunds medlemstal jf. 5, stk , stk. 3 Beregning af, hvor mange medlemmer, der skal vælges af de enkelte forbund, foretages af LO, der giver forbundene meddelelse herom senest ved indkaldelsen af repræsentantskabet. 11, stk. 4 På mødet behandles forslag og temaer, som sættes på dagsordenen af hovedbestyrelsen. Der kan ikke på repræsentantskabsmødet foretages beslutninger, der henhører under LO s ordinære kongres, herunder ændringer i LO s love, eller foretages valg, medmindre man har fulgt proceduren om indkaldelse af ekstraordinær kongres, jf. 10. Hovedbestyrelsen 12, stk. 1 Den øverste myndighed mellem kongresserne er hovedbestyrelsen. 12, stk. 2 Hovedbestyrelsen består af daglig ledelse, de kongresvalgte sekretærer, der ikke er medlem af daglig ledelse, samt 1 repræsentant fra hvert af de forbund, der ikke er medlem af daglig ledelse. Medlemsforbund med mere end medlemmer jf. 5, stk. 1, udpeger for hver yderligere påbegyndt medlemmer 1 repræsentant til hovedbestyrelsen. Desuden kan formanden for de af LO anerkendte karteller, der ikke er medlem af hovedbestyrelsen, deltage i møderne. 12, stk. 3 Hovedbestyrelsen holder møde mindst 10 gange om året og i øvrigt så ofte daglig ledelse eller mindst 30 pct. af hovedbestyrelsens repræsentanter finder det nødvendigt. 7

8 8 12, stk. 4 Hovedbestyrelsen skal forelægges generelle faglige og politiske spørgsmål samt overordnede spørgsmål om LO s økonomi og budget. Det reviderede regnskab skal fremlægges til godkendelse på et møde i hovedbestyrelsen i det efterfølgende år. 12, stk. 5 Hovedbestyrelsen kan, når rimelige grunde taler herfor, foretage reguleringer af de i 9, stk. 4, fastsatte lønninger. 12, stk. 6 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Hovedbestyrelsen behandler endvidere sådanne forslag, som daglig ledelse beslutter at sætte på mødets dagsorden, eller som et forbund ønsker at få behandlet. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg dels stående dels ad hoc til udarbejdelse og/eller forberedelse af faglige og politiske beslutninger. Daglig ledelse 13 Den øverste myndighed mellem møderne i hovedbestyrelsen er daglig ledelse, der består af formanden, næstformanden, 2 sekretærer og de i henhold til 9, stk. 3, valgte forbundsformænd/forbundsledere. Der kan ikke mødes ved stedfortræder. De valgte sekretærer, der ikke er medlemmer af daglig ledelse, deltager i møderne efter behov. 14, stk. 1 Hvis et medlem af daglig ledelse afgår som forbundsformand/forbundsleder, skal vedkommende udtræde af daglig ledelse. 14, stk. 2 Hvis et forbund som følge af sammenlægning af flere medlemsforbund får mere end et medlem af daglig ledelse, skal der ske udtrædelse, således at forbundet kun er repræsenteret i daglig ledelse med 1 medlem. 14, stk. 3 Hvis et medlem af daglig ledelse afgår i kongresperioden, kan hovedbestyrelsen konstituere en stedfortræder for den resterende del af kongresperioden i overensstemmelse med 9, stk. 3. Konstituering af stedfortræder foretages særskilt for hvert fratrædende medlem af daglig ledelse. 14, stk. 4 Ingen kan repræsentere LO i udvalg og lignende efter at være fratrådt som medlem af daglig ledelse. I særlige tilfælde kan hovedbestyrel-

9 sen dispensere fra denne regel. 14, stk. 5 LO afholder udgifter i forbindelse med møder i daglig ledelse. 15, stk. 1 Formanden, bistået af næstformanden og de kongresvalgte sekretærer, leder organisationens daglige administration og er ansvarlige for regnskabsføringen i overensstemmelse med de af daglig ledelse, hovedbestyrelsen og kongressen givne anvisninger. 15, stk. 2 Ved formandens forfald træder næstformanden i hans sted. 15, stk. 3 De fastlønnede tillidsmænd kan ikke beklæde andre lønnede hverv uden hovedbestyrelsens godkendelse. 16, stk. 1 Formand og næstformand afgår senest ved den førstkommende ordinære kongres eller repræsentantskabsmøde efter det fyldte 61. år. 16, stk. 2 Sekretærer afgår senest ved udgangen af den måned, i hvilken de fylder 62 år. 17 stk. 1 Såfremt formanden, jf. 16, stk. 1, skal afgå på et repræsentantskabsmøde, eller hvis formanden er fratrådt inden repræsentantskabsmødet, erstattes det pågældende repræsentantskabsmøde af en ekstraordinær kongres med henblik på valg af formand. På den ekstraordinære kongres behandles endvidere de punkter, repræsentantskabsmødet skulle have behandlet, der foretages valg af medlemmer i henhold til 9, stk. 3, i det omfang, der er sket fratrædelse i kongresperioden, eller fratræden sker på den ekstraordinære kongres, og der behandles forslag stillet af dem, der jf. 10 er berettigede til at begære en ekstraordinær kongres afholdt. 17, stk. 2 Afgår næstformand eller en sekretær i kongresperioden, kan hovedbestyrelsen konstituere en stedfortræder for den resterende del af kongresperioden, eller der kan indkaldes til ekstraordinær kongres, jf. 10. Beretning, regnskab og revision 18, stk. 1 Der udgives en årlig beretning om LO s virksomhed samt et revideret årsregnskab. Medlemsorganisationerne og LO-amterne tilstilles beretning og regnskab. 18, stk. 2 Hovedbestyrelsens medlemmer/de 9

10 10 kongresdelegerede skal gennem deres respektive forbund have beretning og regnskab tilstillet mindst 14 dage før afholdelse af det hovedbestyrelsesmøde, hvori beretning og regnskab behandles undtaget de år, hvor der afholdes ordinær kongres. 19, stk. 1 Regnskabsåret er 1. januar 31. december. 19, stk. 2 Efter hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes et årsregnskab samt en status. 19, stk. 3 Regnskabet revideres af den i henhold til lovenes 9, stk. 3, valgte revisionskomité. Revisionen foretages i henhold til den af hovedbestyrelsen vedtagne revisionsinstruks, og revisionskomiteen har kun revisionsmæssigt ansvar i henhold til denne. Hovedbestyrelsen lader herudover regnskabet underkaste statsautoriseret revision. 20, stk. 1 Revisionskomiteen har til enhver tid ret til at gennemgå regnskaberne og skal foretage kritisk revision mindst én gang hvert kvartal. 20, stk. 2 Revisionskomiteen indsender efter hver revision en indberetning til hovedbestyrelsen. 21 Hvis regnskabet findes at være i uorden, er formanden pligtig til straks at udlevere revisionskomiteen alt, hvad der findes i hans besiddelse af LO s ejendele såsom bøger, dokumenter, penge, nøgler osv., hvorefter der uopholdeligt tilstilles hovedbestyrelsen fornøden meddelelse. Under sådanne forhold kan hovedbestyrelsen suspendere formanden, næstformanden og de kongresvalgte sekretærer, indtil en ekstraordinær kongres har taget beslutning i sagen. Tegningsret 22, stk. 1 Ved dispositioner over LO s formue, herunder pantsætning eller overdragelse af fast ejendom, kræves underskrift af formand og næstformand i forening. I tilfælde af forfald af en af disse underskriver en af de to valgte sekretærer, der er medlem af daglig ledelse, i stedet for den pågældende. 22, stk. 2 Formanden og næstformanden kan i forening give prokura til en eller to stedfortrædere, der i formandens

11 og/eller næstformandens fravær kan medunderskrive ved dispositioner, der falder inden for den daglige administration. I forbindelse med underskrift på checks og giro i den daglige administration kan formanden og næstformanden i forening give fuldmagt til, at to medarbejdere underskriver i forening. Kontingent, budget og hæftelse 23, stk. 1 Til dækning af omkostningerne ved LO s virksomhed betaler medlemsorganisationerne et af kongressen fastsat årligt kontingent pr. medlem. 23, stk. 2 Hovedbestyrelsen kan foretage regulering af kontingentet inden for de af kongressen fastsatte rammer og retningslinier. 23, stk. 3 Kontingentet indbetales kvartårligt forud i hver januar, april, juli og oktober måned. 24 Hovedbestyrelsen skal senest den 15. december have forelagt et af formanden udarbejdet budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse. 25 Medlemsorganisationerne hæfter ikke for LO s forpligtelser. Mødeudgifter 26 Medlemsorganisationerne betaler selv de udgifter, der er forbundet med deres deltagelse i de af LO indkaldte møder. Indgåelse af overenskomst 27, stk. 1 Hovedbestyrelsen kan opstille krav af almen interesse, der bør rejses ved de kommende overenskomstforhandlinger. 27, stk. 2 Såfremt disse eller andre krav forhandles direkte mellem LO og en modstående hovedorganisation, og forhandlingerne afsluttes med, at der opnås enighed, indgår resultatet i forslagene til nye overenskomster for medlemsorganisationerne. 27, stk. 3 Hovedoverenskomster med almindelige bestemmelser bør kun indgås under forbehold af LO s sanktion. 28 LO har ret til at indgå hovedaftaler og overenskomster med de modstående hovedorganisationer om 11

12 12 spørgsmål af almen interesse for lønmodtagerne. 28, stk. 2 Sådanne overenskomster og hovedaftaler skal godkendes af hovedbestyrelsen eller kongressen. 28, stk. 3 Daglig ledelse kan dog godkende mindre ændringer i eksisterende overenskomster og hovedaftaler. Konflikter 29, stk. 1 Medlemsforbund, der ønsker støtte fra LO til gennemførelse af strejke/lockout iværksat af eller imod det pågældende forbund, skal så tidligt som muligt underrette LO om den mulige konflikt. 29, stk. 2 Hovedbestyrelsen skal, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, senest 14 dage efter, man har modtaget den i stk. 1 nævnte underretning, meddele medlemsforbundet, om LO vil støtte konflikten. 29, stk. 3 Under konflikter, der understøttes af LO, skal det pågældende medlemsforbund rådføre sig med daglig ledelse i alle spørgsmål vedrørende henvendelser til offentligheden og forhandlinger med arbejdsgiverne. Sympatikonflikter 30, stk. 1 LO s hovedbestyrelse kan pålægge et medlemsforbund at forelægge sin kompetente forsamling eller sine medlemmer et forslag om iværksættelse af sympatikonflikt af nærmere fastsat omfang til støtte for en i henhold til 29 godkendt konflikt. 30, stk. 2 En sådan sympatikonflikt kan dog ikke forlanges iværksat, såfremt der ikke opnås et flertal herfor på 3/4 af de afgivne stemmer i forbundets kompetente organ eller, hvis forbundet beslutter i stedet at afholde urafstemning, af de ved urafstemningen afgivne stemmer. 30, stk. 3 Daglig ledelse har ret til at være repræsenteret på det i stk. 2 nævnte møde i den kompetente forsamling eller på møder arrangeret af forbundet i forbindelse med en i henhold til stk. 2 besluttet urafstemning. Konfliktunderstøttelse 31, stk. 1 Under en i henhold til 29 af LO godkendt konflikt eller en i henhold til 30 iværksat sympatikonflikt, som omfatter over 3 pct. af det

13 pågældende forbunds medlemmer, yder LO en konfliktunderstøttelse udgørende et af hovedbestyrelsen fastsat beløb pr. uge pr. konfliktberørt medlem. LO udbetaler dog ingen konfliktunderstøttelse for den første uges konflikt. 31, stk. 2 Som konfliktberørte medlemmer regnes arbejdsløse, som i henhold til arbejdsløshedsloven mister arbejdsløshedsdagpenge på grund af konflikten. 31, stk. 3 Et medlemsforbund er først berettiget til konfliktunderstøttelse et år efter, det er optaget som medlem i LO, medmindre der er tale om en af LO i henhold til 30 besluttet sympatikonflikt. 31, stk. 4 Økonomisk støtte fra LO til arbejdsstandsninger, som er godkendt i henhold til 30 eller iværksat i henhold til 31, kan kun inddrages, hvis hovedbestyrelsen eller en kongres beslutter dette, eller hvis det pågældende forbund ikke efterlever bestemmelsen i 29, stk. 3. Konfliktkontingent 32, stk. 1 Til dækning af udgifterne ved udbetaling af konfliktunderstøttelse i henhold til 31, stk. 1, kan hovedbestyrelsen udskrive et ugentligt konfliktkontingent pr. medlem, der er i arbejde. Hovedbestyrelsen kan beslutte at udskrive konfliktkontingent i anledning af, at LO udbetaler konfliktunderstøttelse til faglige organisationer i udlandet. 32, stk. 2 Bidragene indbetales af de respektive forbund ugevis i henhold til nærmere bestemmelser herom fastsat af daglig ledelse. 32, stk. 3 Ved beregning af konfliktkontingent har medlemsforbund, der finansierer konflikter inden for eget område, uden mulighed for at modtage konfliktunderstøttelse fra LO, ret til at fradrage det af LO s hovedbestyrelse i henhold til 31, stk. 1, fastsatte beløb pr. konfliktdeltager pr. uge. Overflytning 33 Når et medlem af en medlemsorganisation overgår til et andet fag, må den organisation, hvortil tilflytning sker, ikke afkræve den tilflyttede indskud, forudsat at vedkommende medlem har opfyldt sine forpligtelser mod den organisation, han forlader. 13

14 14 Grænsestrid 34, stk. 1 LO s medlemsforbund forpligter sig til at forebygge og løse eventuelle uenigheder om de organisationsmæssige grænser mellem to eller flere forbund. 34, stk. 2 Hvis forbundene undtagelsesvis ikke kan løse en sag efter stk. 1, kan ethvert af de involverede forbund indbringe sagen for hovedbestyrelsen med henblik på behandling i LO s grænseudvalg. 34, stk. 6 Finder et forbund, at et andet forbund ikke har efterlevet en kendelse fra grænseudvalget senest 1 måned efter, at denne er meddelt forbundene, eller har et forbund ikke efterlevet reglerne om forhandling, mægling og behandling ved grænseudvalget, kan sagen indbringes for LO s grænseudvalg med henblik på fastsættelse af økonomisk sanktion. Området for fastsættelse af den økonomiske sanktion, udmålingshensyn, og hvem det fastsatte beløb skal tilfalde, fastsættes i forretningsordenen. 34, stk. 3 Grænseudvalget består af 3 medlemmer. Formanden for grænseudvalget, der skal opfylde betingelserne for at beklæde et dommerembede, udpeges af LO s hovedbestyrelse for en kongresperiode. De øvrige 2 medlemmer udpeges til behandling af den enkelte sag af hovedbestyrelsen. 34, stk. 4 Grænseudvalgets sagsbehandling sker i overensstemmelse med forretningsorden for grænseudvalget, som vedtages af LO s hovedbestyrelse. 34, stk. 5 Såfremt det ikke lykkes grænseudvalget at mægle forlig, afgør udvalget sagen i henhold til forretningsordenen. Eksklusion 35, stk. 1 Hovedbestyrelsen kan med 3/4 majoritet af samtlige medlemmer beslutte at ekskludere et medlemsforbund, som ikke opfylder sine forpligtelser over for LO eller på anden måde modarbejder LO s formål, som disse er fastsat i vedtægterne. 35, stk. 2 En beslutning om eksklusion kan af det pågældende forbund indbringes for førstkommende kongres eller ekstraordinær kongres jfr , stk. 3 Indbringelse for kongres eller ekstraordinær kongres har opsættende

15 virkning, medmindre eksklusionen skyldes manglende betaling af kontingent, herunder konfliktkontingent. Lovændringer 36, stk. 1 Lovændringer kan kun vedtages på en kongres. øvrige effekter fordeles i så fald mellem organisationens medlemsforbund i forhold til disses medlemstal på opløsningstidspunktet , stk. 2 Forslag om lovændringer skal af et medlemsforbund fremsendes til daglig ledelse senest 4 måneder før den kongres, hvor forslaget ønskes behandlet, finder sted. 36, stk. 3 Daglig ledelse foranlediger de modtagne forslag og eventuelle af daglig ledelse og hovedbestyrelsen udarbejdede forslag udsendt til medlemsforbundene senest 1 måned før kongressens afholdelse. Opløsning 37, stk. 1 LO kan kun opløses ved en beslutning på en i den anledning indkaldt ekstraordinær kongres, når mindst 3/4 af de tilstedeværende delegerede stemmer for det. 37, stk. 2 Organisationens pengemidler og

16 Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D Postboks København S Tlf.: ISBN: LO-varenr.: 3097

LO s love. November 2015

LO s love. November 2015 1 LO s love November 2015 2 LO s love Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Layout: LO November 2015 LO s love LO s love er vedtaget på LO s kongres 26. oktober 2015. November 2015 Indhold LO s Love...

Læs mere

Dagsordenens pkt. 10. Forslag til LO s love

Dagsordenens pkt. 10. Forslag til LO s love Dagsordenens pkt. 10 Forslag til LO s love Navn 1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2, stk. 1 LO har til formål

Læs mere

Ændringsforslag til LO s love

Ændringsforslag til LO s love 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Navn 1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune. Formål, stk. 1 LO har til formål at samle landets fagforbund

Læs mere

1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune.

1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune. /2 VORYH Vedtaget på LO s 36. ordinære kongres 28.-31. oktober 2007 1DYQ 1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune. )RUPnO

Læs mere

Forslag til vedtægter for en ny hovedorganisation. (LO s love og FTF s vedtægter fremgår af de venstre spalter)

Forslag til vedtægter for en ny hovedorganisation. (LO s love og FTF s vedtægter fremgår af de venstre spalter) 13. december 2017 Forslag til vedtægter for en ny hovedorganisation (LO s love og FTF s vedtægter fremgår af de venstre spalter) Indhold 1) Navn og hjemsted... 3 2) Formål... 3 3) Medlemmer og optagelse...

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer.

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 6. A: Forslag til vedtægtsændringer Vedtægter vedtaget på kongressen i 2013 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 1 Navn 2 Formål Faglige Seniorer, der er en hovedorganisation, har til formål

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love. November 2015

Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love. November 2015 1 Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love November 2015 2 Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Print: FOA Layout: LO LO-varenr. 3024 ISBN-trykt: 978-87-7735-370-3

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Hobro Firma & Familie Idræt. Signatur HFFI. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark LOVE FOR Centralorganisationen af industriansatte i Danmark APRIL 2016 I det efterfølgende kaldet: >>CO-industri

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død 1 Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Liv&Død med binavnene Dansk Ligbrændingsforening og Dansk Kremationsforening. Foreningen er stiftet

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

FinansDanmarks vedtægter

FinansDanmarks vedtægter FinansDanmarks vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er FinansDanmark. 1.2 FinansDanmarks hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 FinansDanmark har til formål i alle henseender at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere