Forbundslove. Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundslove. Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005"

Transkript

1 Forbundslove Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005 Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005

2 1. Navn Forbundets navn er FOA Fag og Arbejde. Forbundet har hjemsted i København. Forbundets medlemskab af en hovedorganisation besluttes af kongressen 2. Formål Forbundets vigtigste ressource er medlemmerne. De er grundstenen for hele forbundets aktivitet. På samme måde er forbundets tillidsvalgte de bånd, der binder organisationen sammen. Forbundets formål er: at organisere offentligt og privat ansatte indenfor forbundets område at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes arbejdsvilkår at være et rummeligt fællesskab med plads til forskellighed og mangfoldighed, som skal afspejle sig i de demokratiske organer. at påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, kulturelt og internationalt, herunder fremme ligebehandling til gavn for medlemmerne. at styrke og støtte forbundets tillidsvalgte at virke i fællesskab for et samfund præget af omtanke, sammenhold og solidaritet. 3. Et fælles værdisæt Forbundet bygger sin indsats på fælles værdier omkring syv indsatsområder, der omhandler tryghed og faglighed. 1

3 Tryghed gælder i forhold til: Løn og ansættelse Arbejdsmiljø og forebyggelse Sygdom og arbejdsskade Beskæftigelse og fastholdelse Faglighed handler om: Faglig identitet og faglig anerkendelse Uddannelse og kompetenceudvikling Arbejdspladsernes udvikling 4: Et fælles forpligtende løfte Stk. 1 Forbund og afdelinger forpligter sig derfor i forhold til de fælles indsatsområder og værdier at arbejde for: Tryghed og faglighed individuelt og kollektivt Det fælles løfte om service forpligter både FOA Fag og Arbejde som forbund og FOA Fag og Arbejdes afdelinger til at yde den samme grundlæggende kvalitetsmæssige indsats til alle medlemmer, uanset hvor i landet man er medlem. Kongressen fastlægger som minimum en beskrivelse af hvert enkelt serviceløfte, med det indhold og de ydelser, det rummer. Manglende overholdelse af serviceløfter kan indbringes for forbundets klageinstans. 2

4 5. Medlemskab Stk. 1 Forbundet består af lokale afdelinger opdelt i sektorer. Medlemskab af forbundet finder sted i den lokale afdeling. Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget, under uddannelse eller i øvrigt omfattet af forbundets faglige område. Medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet og overgår til pension, kan fortsætte deres medlemskab, idet de dog ikke er valgbare og ikke har stemmeret. Stk. 3 Betingelsen for at udøve medlemsrettighederne er, at et medlem ikke er i kontingentrestance. Stk. 4 Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller afdelingslovene, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes. Eksklusionen kan ske på en afdelings generalforsamling eller besluttes af hovedbestyrelsen. En eksklusion foretaget af en afdelings generalforsamling skal godkendes af hovedbestyrelsen. Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsrettigheder. 3

5 6. Kontingent Stk. 1 Forbundskontingent fastsættes af kongressen. Imellem kongresserne regulerer hovedbestyrelsen kontingentet. Hvor der foreligger særlige forhold, kan hovedbestyrelsen fastsætte kontingentsatser, som afviger fra det af kongressen vedtagne kontingent. Hovedbestyrelsen kan fastsætte andele af forbundskontingentet til særlige formål. Stk. 3 I tilfælde af konflikter på arbejdsmarkedet kan hovedbestyrelsen udskrive ekstra kontingent. Stk. 4 Medlemskontingent betales månedsvis forud. Undlader et medlem at betale sit kontingent, medfører det sletning. De nærmere regler herom fastsættes af hovedbestyrelsen. Stk. 5 Forbundet fastsætter inden den 1. november størrelsen af forbundskontingentet for det kommende år. Kontingentet for forbund og afdeling kan enten opkræves samlet af forbundet eller opkræves samlet af en afdeling efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinier. Afregning af forbunds- eller afdelingskontingent skal ske løbende uge for uge og afstemmes månedsvis. 4

6 Stk. 6 Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent. 7. Kongressen Stk. 1 Forbundets øverste myndighed er kongressen. Ordinær kongres afholdes hvert fjerde år i oktober måned. Hovedbestyrelsen indstiller tid og sted vedrørende den næstfølgende kongres. Ordinær kongres indkaldes med mindst 12 måneders varsel. Ekstraordinær kongres kan normalt indkaldes med 14 dages varsel af hovedbestyrelsen, eller såfremt en tredjedel af forbundets afdelinger repræsenterende mindst 25 pct. af forbundets medlemmer kræver det med angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden herfor. Den ekstraordinære kongres kan kun behandle denne dagsorden. Stk. 3 På den ordinære kongres skal der mindst behandles følgende dagsorden: Konstituering Beretning/Fremtidig virksomhed Regnskab og rammebudget Indkomne forslag Valg Tid og sted for næste kongres 5

7 Stk. 4 Forslag til kongressen kan stilles af afdelinger og forbundssektorer og skal være forbundet i hænde senest 1. februar i det år, kongressen afholdes, for at de kan behandles på kongressen. Forslag kan ligeledes stilles af hovedbestyrelsen, og hovedbestyrelsen er undtaget for fristen ovenfor. Stk. 5 Forslag til dagsorden og kongresmateriale, der skal behandles på kongressen, skal være tilsendt de delegerede af forbundet senest en måned før kongressens afholdelse. Den endelige dagsorden godkendes af kongressen. Stk. 6 Delegerede skal være tilmeldt forbundet senest to måneder før kongressens afholdelse. Stk. 7 Hovedbestyrelsen kan nedsætte særlige kongresudvalg til behandling af kongresforslag m.v. Stk. 8 Medlemmerne har ret til at overvære alle kongresser som tilhørere i den udstrækning, der er plads. 8. Kongressens sammensætning Stk. 1 Kongressen består af hovedbestyrelsen og de centrale sektorbestyrelser samt 570 delegerede frem til strukturkongressen. 70 delegerede skal forlods sikres tildelt faggruppen af 6

8 pædagogmedhjælpere indenfor det område, som det tidligere PMF organiserede. De øvrige 500 delegerede skal fordeles efter medlemstal pr. 31. december året før kongressen blandt afdelingerne i det tidligere FOA. Hver afdeling tildeles forlods 3 delegeretpladser. De øvrige delegeretpladser fordeles efter et fordelingstal, idet medlemstallet i forbundet pr. 31. december året før kongressen divideres med 500. Den fremkomne kvotient er fordelingstallet pr. delegeret. I opgørelsen af antallet af de 500 mandater indgår de forlods tildelte delegeretpladser. Er der overskydende delegeretpladser, tildeles disse de afdelinger, der ligger nærmest fordelingstallet i rækkefølge. Ingen afdeling kan opnå mere end 25 delegeretpladser. De delegerede vælges i afdelingerne, idet dog det første mandat skal besættes af formanden. Stk. 3 Faggruppen af pædagogmedhjælpere, der tidligere indgik i PMF, vælger på et fælles faggruppemøde de 70 kongresdelegerede, som deltager i strukturkongressen. Faggruppemøde skal finde sted senest 2 måneder før en kongres finder sted. Indkaldelse, dagsorden og forretningsorden for faggruppelandsmødet forestås af pædagogisk sektors bestyrelse efter godkendelse i hovedbestyrelsen. Stk. 4 Alle medlemmer kan vælges som delegerede jfr. dog 5, stk. 2 og 8, stk. 3. 7

9 Stk. 5 Derudover deltager en repræsentant for seniorernes faglige udvalg i kongressen uden stemmeret og en repræsentant for landselevbestyrelserne med stemmeret. 9. Løn, pension Stk.1 Kongressen fastsætter aflønningen af de kongres- og sektorvalgte. Lønnen reguleres i kongresperioden med de for det kommunale arbejdsmarked aftalte reguleringer. De centralt aflønnede kongres- og sektorvalgte er omfattet af en pensionsordning. De lønnede kongres- og sektorvalgte kan ikke beklæde andre lønnede tillidshverv uden hovedbestyrelsens godkendelse. De lønnede kongres- og sektorvalgte kan endvidere ikke oppebære ekstra indkomster i form af honorarer m.v. fra lønnede hverv, der knytter sig til tillidshvervet i forbundet. Hovedbestyrelsen skal mindst én gang årligt have en opgørelse over hvilke hverv den enkelte kongres- eller sektorvalgte beklæder, og hvilke beløb der i den forbindelse tilfalder forbundet. Ved afgang af de i stk. 1 nævnte i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom eller ved manglende genvalg udbetaler forbundet en fratrædelsesgodtgørelse svarende til seks måneders løn. Ved fratræden af de i stk. 1 nævnte til pension/efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende til tre måneders løn. Ved fratræden af de i stk. 1 nævnte som følge af ny 8

10 struktur, etableres en fratrædelsesordning. Ordningen skal godkendes af hovedbestyrelsen. 10. Forbundets politiske ledelse Stk. 1 Kongressen vælger forbundets politiske ledelse bestående af formand, næstformand, og et antal forbundssekretærer, efter indstilling fra hovedbestyrelsen, jf. dog stk. 5. Til Politisk Ledelse vælges desuden i kongresperioden forbundssekretærer fra det tidligere PMF s forretningsudvalg, jf. dog stk. 5. I tilfælde af vakance på de valgte poster til Politisk Ledelse, indtræder de i 12, stk. 3 valgte forretningsudvalgsmedlemmer fra det tidligere PMF. Stk. 3 Endvidere indtræder de valgte sektorformænd samt den valgte a-kassesekretær i den politiske ledelse. Stk. 4 Forslag til valg på kongres og sektorårsmøder skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. august forud for kongres /sektorårsmødet. For at opnå valg kræves der absolut majoritet. Stk. 5 Valg på den stiftende kongres foretages som et bundet valg efter en fælles indstilling fra FOAs og PMFs kompetente forsamlinger. 9

11 11. Ansættelser Forbundets politiske ledelse er øverste ansættende myndighed Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hovedbestyrelsen er forbundets øverste myndighed imellem kongresserne. Hovedbestyrelsen fastlægger gennem udfærdigelse af en forretningsorden for hovedbestyrelsen og den politiske ledelse kompetencen imellem de to organer i forhold til, hvad der i øvrigt er bestemt i lovene. Hovedbestyrelsen kan nedsætte både permanente og ad hoc-udvalg efter behov. Stk. 3 Hovedbestyrelsen består af: Formand, næstformand samt de kongresvalgte sekretærer, jf. 10, stk. 1 og 2. Hertil kommer: 2 kongresvalgte forbundssekretærer fra det tidligere PMF s forretningsudvalg Sektorformændene Sektornæstformændene Samt yderligere et medlem fra hver sektor pr. påbegyndt medlemmer Desuden 4 medlemmer fra det tidligere PMFs hovedbestyrelse Endvidere et hovedbestyrelsesmedlem fra hvert amt pr. påbegyndt medlemmer i amtet

12 København og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt (Storkøbenhavn) betragtes som ét amt. A-kassesekretæren deltager ligeledes i forbundets hovedbestyrelsesmøder. Suppleanter indtræder for de sektor- og amtsvalgte samt de tidligere PMF-hovedbestyrelses-medlemmer i tilfælde af disses forfald. Alle ovenstående med stemmeret. Stk. 4 Antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer inden for hvert amt og i hver sektor opgøres på basis af medlemstallet pr. 31. december i året forud for kongressen. Stk. 5 Valgene af amtsrepræsentanterne i hovedbestyrelsen samt disses suppleanter sker på kongressen opdelt i valgforsamlinger inden for hvert amt. Tilsvarende gælder for de storkøbenhavnske medlemmer af hovedbestyrelsen. Fortrinsvis afdelingsformænd er valgbare. I tilfælde af stemmelighed overtages valget af kongressen. Stk. 6 Valg på den stiftende kongres foretages som et bundet valg efter en fælles indstilling fra FOAs og PMFs kompetente forsamlinger. Stk. 7 Hovedbestyrelsen mødes hver anden måned til et todages møde, ca. 6 gange årligt. Hovedbestyrelsen kan vælge at afholde endages-møder efter behov. 11

13 13. Amtsmøder Hovedbestyrelsesmedlemmerne valgt inden for amterne, herunder de i 12 stk. 3 nævnte 4 i PMF valgte hovedbestyrelsesmedlemmer fra det tidligere PMF, skal indtil fire gange om året samle tre valgte fra afdelingsledelserne til orienteringsmøder. En gang om året deltager hele afdelingens bestyrelse i orienteringsmødet. 14. Årsmøder Stk. 1 Årsmødet består af hovedbestyrelsen, de centrale sektorbestyrelser samt to repræsentanter fra hver afdeling, hvoraf den ene skal være formanden. Desuden deltager i årsmøder frem til 1. ordinære kongres10 medlemmer fra det tidligere PMFs hovedbestyrelse Stk. 3 Der afholdes normalt årsmøde en gang om året 2. halvår, dog ikke i kongresår. Stk. 4 Dagsordenen for årsmødet fastsættes af hovedbestyrelsen. Årsmødet kan komme med udtalelser, henstillinger og anbefalinger, blandt andet overfor hovedbestyrelsen. 12

14 Stk. 5 Årsmødet indkaldes normalt med tre måneders varsel. I ekstraordinære situationer kan indkaldes med kortere varsel. 15. Sektorer Stk. 1 På landsplan samles forbundets faggrupper i forbundssektorer: Social- og sundhedssektoren Pædagogisk sektor Teknik- og servicesektoren Køkken- og rengøringssektoren Sektorerne afholder ét årsmøde på landsplan. Årsmøderne finder sted umiddelbart i forlængelse af hinanden forud for årsmødet i forbundet. Sektorårsmøderne indkaldes normalt med tre måneders varsel med angivelse af en foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden og materiale til sektorårsmødet skal være deltagerne i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, jfr. dog stk. 4. Sektorårsmøderne består af den centrale sektorbestyrelse. Desuden deltager afdelingssektorformændene i årsmødet. Herudover har hver afdelingssektor en repræsentant pr. påbegyndt medlemmer inden for sektoren. Endvidere deltager en repræsentant fra hver faggruppes faglige udvalg, jfr. 16, stk

15 14 Stk. 3 Faggruppen af pædagogmedhjælpere, der tidligere indgik i PMF, vælger årligt på et faggruppelandsmøde op til 42 deltagere til sektorårsmøder i kongresperioden Forlods deltager hver eksisterende, tidligere PMF-afdeling med formanden samt en repræsentant pr. påbegyndt medlemmer. Resterende deltagere vælges på faggruppelandsmødet og faggruppelandsmødet skal finde sted senest 2 måneder før sektorårsmødet. Indkaldelse, dagsorden og forretningsorden for faggruppelandsmødet forestås af pædagogisk sektors bestyrelse. Stk. 4 I kongresåret afholdes der i forbindelse med kongressen sektorårsmøder i hver af sektorerne. Frister for indkaldelse m.v. følger de samme frister, som er gældende for forbundets kongres, jfr. 7. Stk. 5 På sektorårsmøderne i kongresåret vælges sektorformand, sektornæstformand samt otte sektorbestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges tre suppleanter for sektorbestyrelsesmedlemmerne. Endelig vælges sektorernes repræsentanter til forbundets hovedbestyrelse samt suppleanter. Stk. 6 I Pædagogisk Sektor vælges dog frem til det førstkommende sektorårsmøde efter den stiftende kongres sektorformand, 2 næstformænd, hvoraf den ene kommer fra det tidligere PMF s forretningsudvalg.

16 Desuden for kongresperioden 11 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 kommer fra det tidligere PMF. Disse valg foretages som et bundet valg efter en fælles indstilling fra FOAs og PMFs kompetente forsamlinger. Stk. 7 Sektorbestyrelsen kan nedsætte permanente og ad hocudvalg under sektorens bestyrelse. Stk. 8 Sektorerne har kompetence til under ansvar overfor hovedbestyrelsen og politisk ledelse at varetage: Faglige og organisatoriske tiltag i henhold til forbundets formålsparagraf ( 2), inden for sektorens områder, herunder udvikling af fagligheden, og udvikling af arbejdspladserne i samarbejde med faggrupperne og de lokale afdelinger/-sektorer Udarbejde sektorens overenskomststrategier, herunder analyser, statistikker m.v. Sektorens egne erhvervsfaglige uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse, herunder strategier for kvalifikations- og kompetenceudvikling Sektorens elevarbejde i samarbejde med forbundets indsats over for unge Afvikling af faggruppelandsmøder, sektorårsmøder m.v. i samarbejde med hovedbestyrelsen og politisk ledelse i henhold til 15 og 16 og de budgetmæssige forudsætninger Information og kommunikation indenfor sektorens områder med afdelinger/-sektorer og medlemmer, herunder afholdelse af mindst 1 årligt informationsmøde med de lokale sektoransvarlige/sektorformænd Sektoren indstiller sektorbudget til hovedbestyrelsen i sammenhæng med forbundets budget 15

17 Sektoren kan konstituere ny sektorformand, -næstformand i tilfælde af afgang i utide jfr. 17 stk. 1. Stk. 9 Sektorformanden leder sektorens daglige arbejde. Sektorbestyrelsen mødes som hovedregel hver måned. Sektorbestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for sin virksomhed. Stk. 10 I de enkelte sektorer med grunduddannelser etableres der elevarbejde. Forbundets hovedbestyrelse fastsætter nærmere regler for elevarbejdet, idet elever er fuldgyldige medlemmer. Stk. 11 Elevgrupper repræsenteres i sektorbestyrelserne med observatørstatus efter regler fastsat af hovedbestyrelsen Faggrupper Stk. 1 Hovedbestyrelsen træffer beslutning om, til hvilken sektor en faggruppe henhører efter indstilling fra faggruppen. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at alle medlemmer tilhørende en bestemt faggruppe tilsluttes samme afdeling inden for et amt. Hovedbestyrelsen afholder i samarbejde med sektorerne et årligt landsmøde af to dages varighed for grupper med fælles fagligt udgangspunkt. Hver faggruppe i en afdeling

18 repræsenteres ved et medlem, der vælges af og blandt medlemmerne tilhørende faggruppen. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning efter indstilling fra den centrale sektorbestyrelse om en anden repræsentation for faggrupper med særlige vilkår. Stk. 3 På landsmøderne vælges der for de enkelte faggrupper faglige udvalg på tre medlemmer samt to suppleanter for to år ad gangen, der kan rådgive og vejlede forbundet og sektorbestyrelsen i faglige, uddannelses- og forhandlingsmæssige spørgsmål. Hvis et medlem af et fagligt udvalg i valgperioden ophører med at være repræsentant for en afdelings faggruppe, udtræder vedkommende af det faglige udvalg. Afgår et faggruppemedlem i utide, indtræder suppleanten indtil førstkommende faggruppelandsmøde, hvor der foretages nyvalg. Efter indstilling fra den centrale sektorbestyrelse kan antallet af medlemmer af det faglige udvalg udvides. 17. Afgang Stk. 1 Afgår en kongres- eller sektorvalgt i utide, kan hovedbestyrelsen henholdsvis sektorbestyrelsen med tre fjerdedele af stemmerne konstituere en efterfølger. Kan der ikke opnås enighed herom, indkaldes til ekstraordinær kongres, såfremt der er tale om forbundsformanden eller næstformanden. Tilsvarende indkaldes til ekstraordinært sektorårsmøde, hvis det er sektorformanden, der er gået i utide. Alle øvrige poster forbliver ube- 17

19 satte frem til kongressen eller sektorårsmødet, såfremt den påkrævede enighed ikke kan opnås. Forbundsvalgte skal fratræde, når de fylder 65 år. Genvalg kan finde sted, men ingen kan nyopstille til en post efter at være fyldt 60 år. 18. Seniorarbejdet Der afholdes to årlige landsmøder for seniorer. Hver afdeling kan deltage med en repræsentant på landsmøderne, hvor der vælges et fagligt udvalg på 3 medlemmer for to år ad gangen, der kan rådgive og vejlede i ældrepolitiske spørgsmål. 19. Ungdomsarbejdet Der afholdes to årlige landsmøder for unge. Hver afdeling kan deltage med en repræsentant på landsmøderne, hvor der vælges et fagligt udvalg på 3 medlemmer for to år ad gangen, der kan rådgive og vejlede i ungdomspolitiske spørgsmål. 20. Lederarbejdet Forbundets hovedbestyrelse fastsætter nærmere regler for lederarbejdet, efter indstilling fra landslederudvalget. 18

20 21. Forbundsregnskab Stk. 1 Forbundsformanden har ansvaret for regnskabet. Én gang i kvartalet forelægges hovedbestyrelsen en kvartalsopgørelse. Stk. 3 Hvert år i oktober måned fremlægges budgettet for det kommende år for hovedbestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse inden udgangen af juni. Efter godkendelse udsendes regnskabet til lokalafdelingerne. Stk. 4 Tegningsretten tilkommer formanden og næstformanden. For sektorernes vedkommende tilkommer tegningsretten sektorformanden og forbundets formand eller forbundets næstformand to i forening. Desuden kan den politiske ledelse godkende medarbejdere med prokura. Ved dispositioner udover kr kræves underskrift af to i forening. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver hovedbestyrelsens godkendelse. 19

21 22. Revision Stk. 1 Kongressen vælger to kritiske revisorer og to suppleanter for disse. De valgte revisorer kan ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen eller en sektorbestyrelse. Hovedbestyrelsen skal desuden vælge en statsautoriseret revisor Overenskomstbestemmelser Stk. 1 Forud for en overenskomstfornyelse indhentes forslag fra afdelingerne. Hovedbestyrelsen prioriterer forbundets samlede krav. Hovedbestyrelsen vedtager i forbindelse med overenskomstforhandlinger retningslinjer for forbundets interne drøftelser af disse. På sektorårsmøderne kan der vælges et sektorforhandlingsudvalg repræsenterende den samlede sektor. Sektorernes forhandlingsudvalg forhandler overenskomsterne under ansvar over for hovedbestyrelsen. Faggrupperne skal være repræsenteret i forhandlinger om egne løn- og arbejdsforhold. Faggruppens repræsentanter er de i 16 stk. 3 valgte faglige udvalg. Ved forhandlinger, der vedrører en arbejdsplads eller en enkelt faggruppe, for hvilken der er indgået særskilt

22 overenskomst, kan deltage et antal repræsentanter fra denne. Udpegningen af repræsentanter foretages af sektoren i samarbejde med faggruppen. Stk. 3 Hovedbestyrelsen godkender indgåede overenskomster og aftaler. Stk. 4 De generelle overenskomstresultater skal desuden endeligt godkendes ved urafstemning. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for urafstemninger. Et flertal af de afgivne stemmer skal stemme ja til et resultat, såfremt der ikke skal iværksættes konflikt, for at det er gældende, medmindre forligsmandsloven eller forhandlingsfællesskaber tilsiger noget andet. Stk. 5 Hovedbestyrelsen træffer beslutning om iværksættelse af konflikters omfang. I tilfælde af konflikt fastsætter hovedbestyrelsen konfliktunderstøttelsen. 24. Repræsentation Hovedbestyrelsen fastsætter reglerne for repræsentationen i andre organisationer m.v. 21

23 Lovændringer Stk. 1 Lovændringer kan kun foretages med to tredjedele af de afgivne stemmer i forhold til følgende paragraffer: 1 5 stk. 1, 7 stk. 1, 2 og 3, 15 stk. 1 og stk.8, mens stk. 3 bortfalder på 1. ordinære kongres, 17 stk. 1, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 37. For paragrafferne 8, 10, 12, 13 og 14 træffer henholdsvis strukturkongressen og 1.ordinære kongres beslutning om, hvorvidt disse paragraffer i en fremtidig udformning skal være omfattet af stk. 1. Stk. 3 På strukturkongressen, som afholdes i den 1. kongresperiode efter den stiftende kongres, bortfalder følgende paragraf såfremt andet vedtages: 8. Stk. 4 Frem til den 1. ordinære kongres opretholdes med to tredjedels majoritet:

24 10 stk. 2, 10 stk. 5 og henvisningen hertil i paragraf 10 stk. 1, 12 stk. 3 henvisningerne til det tidligere PMF, 12 stk. 6, 13 henvisningerne til det tidligere PMF, 14 stk. 2, 15 stk. 3, 15 stk. 6. Såfremt andet vedtages på 1. ordinære kongres bortfalder denne bestemmelse. 26. Forbundsoptagelser Et andet forbund kan optages direkte i forbundet med sine medlemmer med videre ved en hovedbestyrelsesbeslutning. Hovedbestyrelsen kan frem til førstkommende kongres fastsætte nærmere regler herfor i forhold til lovene. 27. Forbundssammenlægninger Sammenlægning med andre forbund kræver majoritet på en kongres af de afgivne stemmer, og at dette efterfølgende bekræftes ved en urafstemning. 28. Ophævelse En ophævelse af forbundet kræver tre fjerdedele af de afgivne stemmer på en kongres. Forbundets midler overgår da til det af kongressen bestemte. 23

25 Afdelingerne Stk. 1 Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love. Dog kan afdelingen nedlægge eller sammenlægge afdelingssektorer efter behov. Et forslag om nedlæggelse/sammenlægning kræver tilslutning fra den berørte sektorgeneralforsamling. XX afdeling har hjemsted i YY kommune. Afdelingslovene skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Stk. 3 I en afdeling skal vælges en bestyrelse, der ledes af en formand. Stk. 4 Til afdelingssektorvalgene har kun de medlemmer, der henhører til den pågældende sektor, stemmeret. Stk. 5 Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Sektorgeneralforsamlingen er øverste myndighed i egne forhold. Sektorgeneralforsamlingen afholdes forud for afdelingsgeneralforsamlingen. Stk. 6 Ved afgang i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom eller ved manglende genvalg udbetaler afdelingen en fratrædelsesgodtgørelse svarende til seks måneders løn. Ved fratræden til pension/efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende til tre måneders løn.

26 Stk. 7 Fire gange om året samles en repræsentant for hver sektor fra afdelingerne i amtet for at koordinere og drøfte spørgsmål af fælles interesse inden for amtet. Såfremt flere amter måtte ønske at afvikle fælles amtslige møder, er dette også muligt. 30. Kompetencen mellem afdelingsbestyrelsen og afdelingssektorer Kompetencen imellem afdelingsbestyrelsen og afdelingssektorbestyrelserne følger de rammer, der er fastlagt i 15, stk. 8, og fastlægges endeligt af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelse og sektorbestyrelse i forening. 31. Klubber Stk. 1 Under en afdeling og dennes sektorer kan dannes klubber. Klubberne fastlægger selv vedtægter og arbejdsform. Vedtægterne må ikke stride imod afdelingens og forbundets love. Afdelingen/afdelingssektorerne skal tage initiativ til, at der dannes de fornødne klubber. Under en afdeling kan desuden dannes en seniorklub. 25

27 32. Lokal forhandlingskompetence En afdeling kan overlade det til en afdelingssektor/klub/ tillidsvalgte selv at forhandle og eventuelt at afslutte egne aftaler inden for eget område vedrørende lokale løn- og arbejdsforhold under ansvar over for den lokale afdeling. 33. Løn med videre afdelinger Generalforsamlingen godkender efter indstilling fra bestyrelsen løn- og arbejdsvilkår for de valgte. Bestyrelsen fastsætter løn- og ansættelsesforhold for de ansatte. 34. Revision afdelinger Afdelingen vælger statsautoriseret/registreret revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab indsendes til forbundet inden 1. april. 35. Afdelingsnedlæggelse En afdeling kan kun nedlægges som følge af en generalforsamlingsbeslutning med to tredjedele af de fremmødte stemmer på en generalforsamling. Beslutningen herom skal efterfølgende godkendes af hovedbestyrelsen. 26

28 36. Afdelingssammenlægning eller ændring mv. En afdeling kan sammenlægges eller ændres med almindeligt stemmeflertal, hvis det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum. Bestemmelsen om to på hinanden følgende generalforsamlinger gælder dog ikke i forbindelse med sammenlægning af tidligere PMF- og FOA-afdelinger. 37. Udmeldelse af forbundet En afdeling kan kun udmelde sig forbundet med et års varsel, såfremt en generalforsamling vedtager dette med to tredjedele af de afgivne stemmer, og dette efterfølgende bekræftes af en urafstemning blandt afdelingens medlemmer ligeledes med to tredjedele af de afgivne stemmer. 38. Ikrafttræden Disse love træder i kraft straks ved deres vedtagelse. Således vedtaget den 25. januar Protokollat vedr. fusion mellem FOA og PMF Hovedbestyrelsen kan i kongresperioden med 2/3 flertal, og såfremt det er nødvendigt for at sikre en gennemførelse af fusionen, træffe afgørelser i tvivlstilfælde vedr. disse love og protokollater. 27

29 28 Protokollat vedr. afdelingsstruktur / Generelt Afdelingerne skal sikres stor grad af selvstændighed, og der skal samtidig sikres en minimumsservice uanset af hvilken afdeling man er medlem, og uanset forskellige kontingenter skal der indgås aftaler om, hvilke opgaver en afdeling skal udføre. Afdelingernes struktur er overvejende et lokalt anliggende og ligeledes den sammenlægningsproces, der skal foregå i forlængelse af en fusion af de 2 organisationer. Sammenlægninger skal således finde sted på grundlag af lokal enighed og tage sit udgangspunkt i følgende overordnede principper: Alle faggrupper anerkendes som ligeværdige og skal sikres størst mulig indflydelse på egne forhold De medlemsgrupper, der er omfattet af lokale aftaler, har den centrale rolle i udformningen af krav og godkendelse af forhandlingsresultater Det faglige arbejde i de enkelte kommuner skal sikres en lokal forankring via klubber, medlemsmøder m.v. såvel tværfagligt som målrettet den enkelte faggruppe De mellem forbundene øvrige aftalte principper for forbundets struktur og love, herunder faggruppernes placering og rettigheder, danner udgangspunkt for de lokale forhandlinger I forbindelse med den lokale sammenlægningsproces er der enighed om at opfordre de lokale parter til at iagttage og tage hensyn til, at den fagpolitiske kultur kan videreføres i den lokale afdeling. Afdelinger, der af faglige, geografiske eller andre årsager, ikke finder det hensigtsmæssigt at danne en fælles afdeling, men vælger at opretholde faggruppeafdelinger, vil

30 fortsat have mulighed for det. En faggruppebaseret afdeling defineres som en nuværende PMF afdeling, som har kompetence og indflydelse på egne forhold vedr. overenskomst og arbejdsforhold, og hvortil der ikke er tilknyttet en selvstændig A-kasseenhed. Fastholdelse af faggruppebaseret afdelinger må som udgangspunkt ikke forøge forbundets samlede omkostninger. I forbindelse med en kommende strukturkongres fastlægges indholdet af et protokollat for de lokale afdelinger. Udgangspunktet, der skal kendetegne en afdeling, der vil være så tæt på medlemmet, skal være et så direkte demokrati som muligt, herunder at alle valg til kompetente forsamlinger skal finde sted af og iblandt de berørte medlemmer. Protokollat vedr. afdelingsstruktur / Storkøbenhavn Der er mellem LFS, PMF København-Frederiksberg, PMF afd.1, PMF afd.4 samt PMF Københavns Amt Syd enighed om, at der i forlængelse af en eventuel beslutning om sammenlægning af PMF og FOA skal iværksættes forhandlinger mellem de fem afdelinger med henblik på dannelsen af en fælles fagforening for hovedstadsområdet. De fire PMF afdelinger vil føre forhandlingerne i fællesskab på baggrund af et fælles mandat. Forhandlingerne skal tage sit udgangspunkt i følgende principper: En sammenlægning af de storkøbenhavnske afdelinger skal være til gavn for alle medlemsgrupper i afdelingerne. Ingen faggrupper må få forringede forhold som følge af en sammenlægning. 29

31 Alle faggrupper anerkendes og sikres kompetence over egne forhold. Ingen faggruppe må i kraft af sin størrelse alene kunne træffe beslutninger vedrørende forhold af fælles eller principiel interesse for flere faggrupper/områder. Alle faggrupper/områder skal kunne se sig selv i en ny lokal fælles afdeling. Fagpolitik på daginstitutionsområdet besluttes i fællesskab mellem pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledelsespersonale. Et aktivt medlemsdemokrati skal sikre, at medlemsgrupper, der omfattes af lokale aftaler, har den centrale rolle i udformningen af krav og godkendelse af forhandlingsresultater. Det faglige arbejde skal i de enkelte kommuner sikres en lokal forankring. Daginstitutionslederne skal anerkendes som en vigtig gruppe for organisationen, og sikres rammer for deres arbejde, der modsvarer gruppens særlige behov. 30 Mæglingsinstansen Formål: For at fremme fælles løsninger på det lokale område etableres der en mæglingsinstans, der på foranledning af de lokale parter kan bistå ved lokale drøftelser. Frem til 1. januar 2007 kan lokale parter henvende sig til og bede Mæglingsinstansen om bistand, forslag, råd og vejledning vedrørende lokale sammenlægninger. Fra 1. januar 2007 har Mæglingsinstansen kompetence til på eget initiativ at indgå i forhandlinger om og fremlæggelse af konkrete forslag til løsninger af lokale sammenlægninger.

32 Sammensætning: Mæglingsinstansen består af en af de tidligere parter FOA og PMF uafhængig formand, der vælges hvert år i februar måned for 1 år af gangen af forbundets hovedbestyrelse. Desuden består Mæglingsinstansen i hver sag af 1 repræsentant fra hvert af de to tidligere forbund, således at i enhver sags afgørelse deltager i alt 3 medlemmer. Repræsentanterne udpeges af Politisk Ledelse blandt de kongresvalgte forbundssekretær. Ingen af disse kan deltage i behandlingen af sager, hvor de måtte være inhabile. Formanden kan tillægges et honorar, og skal enten have faglig-juridisk baggrund eller andre lignende tilsvarende faglige organisatoriske kvalifikationer. Som sekretariat for Mæglingsinstansen fungerer medarbejdere i forbundets ledelsessekretariat. Mæglingsinstansens formand fastlægger på Mæglingsinstansens vegne de daglige forretningsgange efter aftale med ledelsessekretariatet og forbundets formandskab i overensstemmelse med de af hovedbestyrelsen vedtagne målsætninger og retningslinier. Bistand Kan ydes i form af sekretariatsbistand i en konkret sag fra Mæglingsinstansens side, i form af indsamling af materiale til belysning af en konkret sag og i form af høringer skriftlig eller mundtlig af de berørte parter. De berørte parter kan efter eget ønske få foretræde for Mæglingsinstansen, inden afgørelse om et konkret løsningsforslag finder sted. Beretning: Der udarbejdes en halvårlig beretning over arbejdet i Mæglingsinstansen til fremlæggelse og godkendelse i 31

33 32 hovedbestyrelsen på møderne i henholdsvis august og januar måned. På den første ordinære kongres fremlægges en samlet beretning for Mæglingsinstansens arbejde. Afgørelser om løsningsforslag fra Mæglingsinstansen: Mæglingsinstansen kan frem til 1. januar 2007 på foranledning af de lokale parter bistå ved de lokale drøftelser. Efter har Mæglingsinstansen kompetence til på eget initiativ at indgå i forhandlinger om og fremlæggelse af konkrete forslag til løsninger af lokale sammenlægninger. Løsningsforslag fra Mæglingsinstansen, forudsætter efterfølgende godkendelse af de lokale afdelinger. Sagsfremstilling En afgørelse om et løsningsforslag fra Mæglingsinstansen skal sædvanligvis indeholde: Et kort sammendrag af sagen. Hvem der har deltaget i Mæglingsinstansens afgørelse Løsningsforslaget Kort oversigt over indkommet materiale. Hvilke lovbestemmelser og lign. sagen evt. berører. Eventuelle særlige kommentarer. Tidsperspektiv for Mæglingsinstansens arbejde Senest 1. april 2008 skal Mæglingsinstansen have afdækket alle spørgsmål om lokale fusioner og om afdelingsgrænser. Mæglingsinstansen nedlægges i forbindelse med det ny forbunds 1. ordinære kongres i oktober Lokale parter: Ved henvendelser fra lokale parter forstås skriftlige kon-

34 kret pr. brev eller pr. mail formulerede henvendelser fra en eller flere afdelingsformænd, en eller flere afdelingsbestyrelser, fra 10 procent af medlemmerne i en afdeling eller i form af en afdelingsgeneralforsamlingsbeslutning. I tilfælde af henvendelser skal de øvrige af henvendelsen berørte parter have besked herom fra Mæglingsinstansen inden 8 dage. De øvrige berørte parter har herefter 3 uger til at kommentere henvendelsen overfor Mæglingsinstansen. Økonomi Forbundet dækker alle de centrale udgifter forbundet med Mæglingsinstansens arbejde. 33

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på Forbundet af Offentligt Ansatte Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov.

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. Århus afdeling Love for afdelingen 1. Navn Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Århus afdeling. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. 2. Formål Afdelingens

Læs mere

. 1. Afdelingens navn og hjemsted

. 1. Afdelingens navn og hjemsted 1 . 1. Afdelingens navn og hjemsted Stk. 1. Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Vendsyssel. Stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Hjørring Kommune. Stk. 3. Afdelingen har kontorer i Hjørring og Brønderslev

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ekstraordinære ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 1: Navn og hjemsted Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Bornholm

FOA Fag og Arbejde Bornholm Love side 1 1 Navn og hjemsted s Afdeling. I daglig tale FOA Bornholm. er medlem af Forbundet FOA Fag og Arbejde med hjemsted i København. har hjemsted i Bornholms Regionskommune. er medlem af LO Sektion

Læs mere

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

Randers AFDELINGSLOVE

Randers AFDELINGSLOVE Randers AFDELINGSLOVE Vedtaget på afdelingens Generalforsamling den 23. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og Hjemsted 2. Afdelingens grundlag og formål. - Fælles værdier. - Afdelingens grundlag

Læs mere

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg 1: Navn og hjemsted og organisationstilknytning Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Aalborg. Afdelingen har hjemsted i Aalborg. Afdelingen er tilsluttet FOA Fag og

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Organisationens navn: Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Lillebælt afdeling. Stk. 2, Organisationens hjemsted: Afdelingens hjemsted er Middelfart Kommune. Stk. 3, Organisationens

Læs mere

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE 29. april 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMSKAB... 4 4. KONTINGENT... 5 5. GENERALFORSAMLINGEN... 5 6. AFDELINGENS ÅRSMØDE OG TEMADAGE...

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Love og principper

FOA Fag og Arbejde. Love og principper FOA Fag og Arbejde Love og principper 1 INDHOLD 1. Navn og hjemsted...3 2. Forbundets grundlag og formål...3 3. Medlemmet...3 4. Kongressen...4 5. Kongressens sammensætning...5 6. Politisk Ledelse...5

Læs mere

LOVE FOA SØNDERJYLLAND

LOVE FOA SØNDERJYLLAND LOVE FOA SØNDERJYLLAND 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Sønderjylland, med hjemsted i Rødekro. Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride mod forbundslovene. 2 Formål Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Love og principper

FOA Fag og Arbejde. Love og principper FOA Fag og Arbejde Love og principper Vedtaget på kongressen 7. - 9. oktober 2008 1 INDHOLD: 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning s. 3 2. Forbundets grundlag og formål s. 3 3. Medlemmet s. 3 4.

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg AFDELINGENS LOVE FOA Fag og Arbejde Viborg INDHOLD 1 Navn og hjemsted 2 Afdelingens grundlag og formål 3 Medlemmet 4 Medlemskab 5 Kontingent 6 Generalforsamlingen 7 Afdelingsbestyrelsen 8 Sektorerne 9

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtaget på FOA Fag og Arbejdes kongres oktober og 1. november 2013 LOVE. og principper F O A F A G O G A R B E J D E

Vedtaget på FOA Fag og Arbejdes kongres oktober og 1. november 2013 LOVE. og principper F O A F A G O G A R B E J D E Vedtaget på FOA Fag og Arbejdes kongres 30.-31. oktober og 1. november 2013 F O A F A G O G A R B E J D E LOVE og principper Vedtaget på FOA Fag og Arbejdes kongres 30.-31. oktober og 1. november 2013

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

dej bera og ga f A OF

dej bera og ga f A OF F O A fag og arbejde 1 Afdelingslove for FOA Herning - Fag og Arbejde er udgivet af FOA - Fag og Arbejde Lay-out: Birgitte Rasmussen, FOA Herning Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 300 eksemplarer Maj 2016 2

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016

FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016 FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016 1 Fagforening: FOA/KLS Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby Telefon: 46 97 15 00 Fax nr.: 46 97 14 99 E-mail: kls@foa.dk Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Forslag til nye forbundslove

Forslag til nye forbundslove F O A F A G O G A R B E J D E Forslag til nye forbundslove Forslag til nye forbundslove strukturkongressen 2006 1. Indledning... 5 2. Forslag til afstemningsprocedure... 7 3. Forslag til nye love... 8

Læs mere

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 35 24 07 50 www.sind.dk Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed September 2015 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

FOAs love og principper. Vedtaget på kongressen november 2016 FORBUND

FOAs love og principper. Vedtaget på kongressen november 2016 FORBUND FOAs love og principper Vedtaget på kongressen 16. 18. november 2016 FORBUND Indhold Love for FOA - Fag og Arbejde 4 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning 4 2. Forbundets grundlag og formål 5 3.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer.

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 6. A: Forslag til vedtægtsændringer Vedtægter vedtaget på kongressen i 2013 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 1 Navn 2 Formål Faglige Seniorer, der er en hovedorganisation, har til formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere