Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00"

Transkript

1 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes 13 med følgende Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar. 2.a Ingen forslag til udbytte. 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 3.a Der stilles forslag om at ændre foreningens status til en kapitalforening. 3.b Nye vedtægter som følge af ændring af status efter pkt. 3.a, herunder navneændring. 3.c Bemyndigelse til bestyrelsen. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4.a På valg er Henning Kristiansen og Thorkild Juul Jensen. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. Ad dagsordenes pkt. 3.a Bestyrelsen foreslår at foreningen ændrer status fra en investeringsinstitutforening til en kapitalforening da foreningen ikke kan forsætte som investeringsinstitutforening som følge af ændret lovgivning. Som konsekvens ændres vedtægterne så de opfylder betingelserne i kapitel 23 om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) ligesom der skal vedtages en navneændring, idet foreningen skifter navn fra Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest til Kapitalforeningen World Wide Invest. Formålet med statusændringen er at give foreningen mulighed for at videreføre den hidtidige investeringsstrategi samt at bringe foreningen i overensstemmelse med den nye FAIF-lovgivning. Ad dagsordenes pkt. 3.b Forslag til nye vedtægter iflg. ny lovgivning vedlægges. Navn ændres til Kapitalforeningen World Wide Invest. Ad dagsordenes pkt. 3.c Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne og/eller prospektet som måtte blive krævet af Finanstilsynet eller af Erhvervsstyrelsen som betingelse for foreningens statusændring til en kapitalforening. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lade de hermed forbundne vedtægtsændringer registrere hos Erhvervsstyrelsen. Ad dagsordenes pkt. 4.a På valg er Henning Kristiansen og Thorkild Juul Jensen. Henning Kristiansen ønsker ikke genvalg efter mange års bestyrelsesarbejde. Thorkild Juul Jensen er villig til at modtage genvalg og bestyrelsen finder ikke grund til at indstille yderligere medlemmer til bestyrelsen. Ad dagsordenes pkt. 5 Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Indkaldelse Indkaldelse og dagsordren offentligøres jvf. foreningens vedtægter på Årsrapport for 2013 kan ligeledes ses på og i øvrigt bestilles eller afhentes hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K. Telefon nr

2 Adgang til den ordinære generalforsamling har alle medlemmer af foreningen i overensstemmelse med vedtægternes 16, og som senest 19. marts 2014 har bestilt adgang til generalforsamlingen ved henvendelse til foreningens kontor. Stemmesedler vil om nødvendigt blive udleveret på generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves på grundlag af investeringsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. København, den 12. marts 2014 Bestyrelsen for Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest

3 Navn og hjemsted Ændringsforslag markeret i nuværende vedtægter VEDTÆGTER for Investeringsinstitutforeningen Kapitalforeningen World Wide Invest 1. Foreningens navn er InvesteringsinstitutforeningenKapitalforeningen World Wide Invest. Stk. 2. ForeningensKapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. ForeningensKapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra offentlighedenen eller flere medlemmer at modtageskabe et afkast til kapitalforeningens medlemmer ved investering i likvide midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning, anbringes i herunder valuta, eller finansielle instrumenter i overensstemmelse med kapitel 15omfattet af bilag 5 pkt. 1, 2 og 3 i lov om investeringsforeninger m.v.,finansiel virksomhed og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 12. Medlemmer 3. MedlemMedlemmer af foreningenkapitalforeningen er enhver, dersom ejer en eller flere andele. Stk. 2. Kapitalforeningen retter sig mod professionelle investorer og detailinvestorer, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i 6. Hæftelse 4. ForeningensKapitalforeningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløbindskud og har derudover ingen hæftelse for foreningenskapitalforeningens forpligtelser. Stk. 2. ForeningensKapitalforeningens afdelinger, jf. 6, hæfter solidariskkun for egne forpligtelser og gæld. Der skal dog først søges fyldestgørelse hos den. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de omkostninger, der har indgået forpligtelsen. Forst når det godtgøreser fælles for afdelingerne i foreningen. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at afdelingenen afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser, kan kravet gøres gældende mod foreningens efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og investeringsforvaltningsselskab og forvalter hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Navn og hjemsted Forslag til nye vedtægter VEDTÆGTER for Kapitalforeningen World Wide Invest 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen World Wide Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra en eller flere medlemmer at skabe et afkast til kapitalforeningens medlemmer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 pkt. 1, 2 og 3 i lov om finansiel virksomhed og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 12. Medlemmer 3. Medlemmer af kapitalforeningen er enhver, som ejer en eller flere andele. Stk. 2. Kapitalforeningen retter sig mod professionelle investorer og detailinvestorer, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i 6. Hæftelse 4. Kapitalforeningens medlemmer hæfter alene med deres indskud og har derudover ingen hæftelse for kapitalforeningens forpligtelser. Stk. 2. Kapitalforeningens afdelinger, jf. 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de omkostninger, der er fælles for afdelingerne i foreningen. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og forvalter hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne i hver afdeling foretages i overensstemmelse med 144 i lov om investeringsforeninger m.v.forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og vedtægternes 6. Stk. 3. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Stk. 4. Foreningen er en "fund-of-funds", hvilket betyder en forening, hvis aktiver i de enkelte afdelinger hovedsageligt består af andele i andre danske eller udenlandske investeringsforeninger m.m., investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. Midlernes anbringelse 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne i hver afdeling foretages i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og vedtægternes 6. Stk. 3. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Afdelinger 6. Foreningen harkapitalforeningen er opdelt i følgende afdeling:afdelinger: Afdeling: World Wide Invest Afdelingen er bevisudstedende, akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2. Afdelingen retter henvendelse til professionelle investorer og detailinvestorer. Afdelingen er en "fund-of-funds", som betyder en afdeling, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i investeringsforeninger m.m., alternative investeringsfonde eller afdelinger heraf. Afdelingen investerer i andele i Investeringsforeningen Independent Invest. Afdelingen må højst placere 75% af formuen i samme afdeling, i overens- Afdelinger 6. Kapitalforeningen er opdelt i følgende afdelinger: Afdeling: World Wide Invest Afdelingen retter henvendelse til professionelle investorer og detailinvestorer. Afdelingen er en "fund-of-funds", som betyder en afdeling, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i investeringsforeninger m.m., alternative investeringsfonde eller afdelinger heraf. Afdelingen investerer i andele i Investeringsforeningen Independent Invest. Afdelingen må højst placere 75% af formuen i samme afdeling, i overensstemmelse med 162 b, stk. 6 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

4 stemmelse med 162 b, stk. 6 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang. Afdelingen er bevisudstedende, akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang. Afdelingen er bevisudstedende, akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2. Lån og garantier 7. Foreningen 8. Kapitalforeningen eller dennes afdelingeren afdeling må ikke yde eller optage lån. eller stille garantier. Stk. 2. Med Finanstilsynets godkendelse2. Kapitalforeningen eller en afdeling kan foreningen eller en afdeling dog 1) optage kortfristetkortfristede lån på højst 10 % af formuenkapitalforeningens eller afdelingens formue for at indløse medlemsandele eller for atinvestorer, udnytte tegningsrettigheder og 2) optage lån på højst 10 % af formuen eller til erhvervelsemidlertidig finansiering af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhedindgåede handler. Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1 og 2, omhandlede lån må højst i alt udgøre 15 % af foreningens eller en afdelings formue. Lån og garantier 8. Kapitalforeningen eller en afdeling må ikke yde eller optage lån eller stille garantier. Stk. 2. Kapitalforeningen eller en afdeling kan dog optage kortfristede lån på højst 10 % af kapitalforeningens eller afdelingens formue for at indløse investorer, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler. Udlån og garantiforpligtelser 8. Foreningen eller dennes afdelinger må ikke yde lån eller stille garanti. ForeningensKapitalforeningens andele 9. Andele registreretandelene registreres i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på kr. eller multipla heraf. Stk. 2. ForeningenHver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering af afdelingens andele i en værdipapircentral. Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for medlemmets andele. andel af kapitalforeningens formue. Stk. 4. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut/foreningenkapitalforeningen eller et af denne anført noteringssted, noteres på navn i foreningenskapitalforeningens bøger. Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 6. Ingen andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningeni kapitalforeningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi 10. Instrumenter, der er optaget til notering på en fondsbørs, skal værdiansættes til den officielt noterede kurs, eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden officiel kurs, jf. bekendtgørelsen om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk. 2. Fremmed valuta skal værdiansættes til de senest noterede kurser. Stk. 3. Andre aktiver, herunder finansielle instrumenter, der ikke er omfattet af stk. 1., skal værdiansættes til en skønnet markedsværdi. Stk. 4. Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Kapitalforeningens andele 9. Andelene registreres i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på kr. eller multipla heraf. Stk. 2. Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering af afdelingens andele i en værdipapircentral. Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for medlemmets andel af kapitalforeningens formue. Stk. 4. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut/kapitalforeningen eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i kapitalforeningens bøger. Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 6. Ingen andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem i kapitalforeningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi Emissionspris for andele Værdien af kapitalforeningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) af forvalteren i henhold til kapitel 6 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter og forordning nr. 231/2013/EU. Stk. 2. Den indre værdi for en andel i en afdeling beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele i afdelingen. 10. Værdien af kapitalforeningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) af forvalteren i henhold til kapitel 6 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter og forordning nr. 231/2013/EU. Stk. 2. Den indre værdi for en andel i en afdeling beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele i afdelingen. Emission og indløsning 11. Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele. Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionspris sker efter bestyrelsens beslutning. Beslutning om emission af fondsandele kan kun træffes af generalforsamlingentegning af fondsandele. Stk. 2. Emissionsprisen 12. På et medlems forlangende skal Kapitalforeningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbelt-prismetodendobbeltprismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger ved at Emission og indløsning 11. Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele. Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra tegning af fondsandele. 12. På et medlems forlangende skal Kapitalforeningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele, i danske UCITS m.v., ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af de tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle

5 dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af de tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen. Indløsning af andele 12. På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, professionelle foreninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger,, i danske UCITS m.v., ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af de tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Stk. 2. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Stk. 3. Ved udsættelse efter stk. 2. skal foreningen straks efter udsættelsen have givet meddelelse herom til Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater i Den Europæiske Union og lande som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor foreningen markedsfører sine andele. Stk. 4. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Stk. 5. Hvis et medlem af foreningens bestyrelse, foreningens investeringsforvaltningsselskabs direktion eller den eksterne revision må formode, at foreningen eller en afdeling ikke opfylder formuekravene i lovgivningen, hvorefter formuen ikke må komme under 10 mio kroner, skal den pågældende straks meddele dette til Finanstilsynet. Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser Dobbeltprismetoden 13. Emissionsprisen fastsættes efter dobbelt-prismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af de tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen. Stk. 2. Kapitalforeningen offentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen mindst hver 14. dag på kapitalforeningens/forvalterens hjemmeside. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningenskapitalforeningens højeste myndighed. Stk. 2. GeneralforsamlingGeneralforsamlingen afholdes i København. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 10 % af det samlede pålydende af andele i en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Stk. 5. Generalforsamling indkaldes, og dagsordenen offentliggøres på foreningens/ investeringsforvaltningsselskabetsforvalterens hjemmeside med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Stk. 6. I indkaldelsen skal det angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 8. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Der føreskapitalforeningen fører en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. 15. Dagsordenen 16. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Stk. 2. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser Dobbeltprismetoden 13. Emissionsprisen fastsættes efter dobbelt-prismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af de tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen. Stk. 2. Kapitalforeningen offentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen mindst hver 14. dag på kapitalforeningens/forvalterens hjemmeside. Generalforsamling 14. Generalforsamlingen er kapitalforeningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i København. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 10 % af det samlede pålydende af andele i en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Stk. 5. Generalforsamling indkaldes, og dagsordenen offentliggøres på foreningens/forvalterens hjemmeside med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Stk. 6. I indkaldelsen skal det angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 8. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar. 15. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Kapitalforeningen fører en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. 16. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt god-

6 1. BestyrelsensFremlæggelse af årsrapport til godkendelse, ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 1. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar. 2. Forslag fremsat af medlemmermedlemmerne eller bestyrelsen. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4. Valg af revisor.revision 5. Eventuelt Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dagehverdage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Stk. 2. StemmeretMedlemmer kan kun udøvesudøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningenskapitalforeningens bøger. Stk. 3. De beføjelser, der udøves af foreningenssom kapitalforeningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og, afdelingens opløsning,afvikling eller fusion og spaltningsamt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. Hvert medlem har én stemme for hver kr pålydende andele. Stk. 5. Hvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Stk. 6Stk. 5. Intet medlem kan for sit eget vedkommende og/eller som fuldmægtig for en anden afgive stemme for mere end samlet 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i foreningen eller en afdeling til samme. Denne begrænsning gælder dog ikke for fuldmagter, der gives til den samlede bestyrelse eller bestyrelsens formand. Stk. 6. Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stk. 7. Beslutninger træffes Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 1718 nævnte tilfælde Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen (jf. dog stk. 3), består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alene foreningens medlemmer eller personer, der repræsenterer et medlem. Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Stk. 3. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen Bestyrelsen sørgerhar ansvaret for en forsvarlig organisationden overordnede ledelse af foreningenskapitalforeningens anliggender, herunder investeringerne til enhver tid. Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at kapitalforeningens virksomhed, der skal udøves forsvarligt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreninkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar 2. Forslag fremsat af medlemmerne eller bestyrelsen 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 4. Valg af revision 5. Eventuelt 17. Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 hverdage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Stk. 2. Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i kapitalforeningens bøger. Stk. 3. De beføjelser, som kapitalforeningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. Hvert medlem har én stemme for hver kr pålydende andele. Stk. 5. Intet medlem kan for sit eget vedkommende og/eller som fuldmægtig for en anden afgive stemme for mere end samlet 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i foreningen eller en afdeling til samme. Denne begrænsning gælder dog ikke for fuldmagter, der gives til den samlede bestyrelse eller bestyrelsens formand. Stk. 6. Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 18 nævnte tilfælde. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsningafvikling m.v Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens/en afdelingskapitalforeningens afvikling, spaltning eller fusion, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. (Se dog 1920, stk. 4 og 5) Stk. 2. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Stk. 3. Beslutning om fusion træffes uanset 18, stk. 1 for den fortsættende enhed af bestyrelsen. Bestyrelsen Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og afvikling m.v. 18. Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om kapitalforeningens afvikling, spaltning eller fusion, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. (Se dog 20, stk. 4 og 5) Stk. 2. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Stk. 3. Beslutning om fusion træffes uanset 18, stk. 1 for den fortsættende enhed af bestyrelsen. Bestyrelsen 19. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen (jf. dog stk. 3), består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alene foreningens medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Stk. 3. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 20. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af kapitalforeningens anliggender, herunder investeringerne til enhver tid. Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at kapitalforeningens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med loven og vedtægterne og skal herunder påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde. Stk. 3. Bestyrelsen skal i en investeringsinstruks til forvalteren fast-

7 gens drift. Bestyrelsen skal loven og vedtægterne og skal herunder påse, at bogføring og formueforvaltningbogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Stk. 23. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og investeringsforvaltningsselskabets direktion fastlægges. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt deri en investeringsinstruks til forvalteren fastlægge investeringsrammer, som skal indgives ansøgning til fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele i en eller flere af foreningensgælde for kapitalforeningens afdelinger. Beslutningen skal angives i foreningens/afdelingens prospekt. Beslutning om afnotering kræver generalforsamlingens godkendelse, jf. 17. Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningenskapitalforeningens vedtægter, som ændringer i lov om investeringsforeninger m.v. eller anden lovgivning forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. nødvendiggør, eller som pålægges af Finanstilsynet. Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne anledning er nødvendige eller foreskrives af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. Stk. 6. Personer i foreningens ledelse, dens depotselskabdepositar og investeringsforvaltningsselskabforvalteren må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykket skal gives for hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Stk. 7. Bestyrelsen skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens virksomhed, herunder om en afdelings formue vil komme under 10 mio. kr. jfr. 12 stk. 5. lægge investeringsrammer, som skal gælde for kapitalforeningens afdelinger. Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i kapitalforeningens vedtægter, som ændringer i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. nødvendiggør. Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne anledning er nødvendige eller foreskrives af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. Stk. 6. Personer i foreningens ledelse, dens depositar og forvalteren må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykket skal gives for hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Stk. 7. Bestyrelsen skal straks meddele Finanstilsynet om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens virksomhed. Administration/forvalter 20. Til varetagelse af den 21. Bestyrelsen skal udpege en forvalter, som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 5, stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at skifte forvalter. Stk. 2. Forvalteren udgør kapitalforeningens daglige ledelse har bestyrelsen ansat et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab. Medlemmer af direktionen af investeringsforvaltningsselskabet og bestyrelsesmedlemmer. Direktionsmedlemmer i forvalteren skal være medlemmedlemmer af foreningen. Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. Stk. 3. Ved henvendelse til forvalteren offentliggøres de oplysninger samt eventuelle væsentlige ændringer af disse, som skal stilles til rådighed for medlemmerne i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 62. Administration/forvalter 21. Bestyrelsen skal udpege en forvalter, som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 5, stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at skifte forvalter. Stk. 2. Forvalteren udgør kapitalforeningens daglige ledelse. Direktionsmedlemmer i forvalteren skal være medlemmer af foreningen. Stk. 3. Ved henvendelse til forvalteren offentliggøres de oplysninger samt eventuelle væsentlige ændringer af disse, som skal stilles til rådighed for medlemmerne i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 62. Tegningsregler 21. Foreningen 22. Kapitalforeningen tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller 2. et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør/direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskabet medlem af direktionen i forvalteren. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmerettenstemmeret på foreningenskapitalforeningens finansielle instrumenter. Tegningsregler 22. Kapitalforeningen tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller 2. et medlem af bestyrelsen i forening med et medlem af direktionen i forvalteren. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeret på kapitalforeningens finansielle instrumenter. Administrationsomkostninger 22Omkostninger 23. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabdepositar, må ikke overstige 2 ½ % af den gennemsnitlige formueværdi i foreningens afdelinger indenfor regnskabsåret. Stk. 2. Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostninger ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige formueværdier i regnskabsåret. Stk. 3. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Omkostninger 23. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depositar, må ikke overstige 2 ½ % af den gennemsnitlige formueværdi i foreningens afdelinger indenfor regnskabsåret. Stk. 2. Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostninger ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige formueværdier i regnskabsåret. Stk. 3. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne.

8 Depotselskab 23. ForeningensDepositar 24. Kapitalforeningens finansielle instrumenter og likvide midleraktiver skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab, der skal godkendes af en depositar, som har tilladelse til at være depositar. Bestyrelsen træffer beslutning om valg af depositar. Finanstilsynet skal godkende bestyrelsens valg af depositar. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsendepositar. RegnskabÅrsrapport, revision og overskud 24. Foreningens 25. Kapitalforeningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder foreningensaflægger kapitalforeningens bestyrelse og direktionen i investeringsforvaltningsselskabeten årsrapport i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport, der i det mindste består af en bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. gældende for danske UCITS bestående som minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning, en samt et årsregnskab for hver enkelt afdeling bestående af en balance, en resultatopgørelse, og noter, herunder en redegørelse for anvendt regnskabspraksis, en ledelsesberetning, samt for hver afdeling balance, resultatopgørelse og noter. Når en årsrapport er revideret, indgår revisionspåtegning i denne. Depositar 24. Kapitalforeningens finansielle aktiver skal forvaltes og opbevares af en depositar, som har tilladelse til at være depositar. Bestyrelsen træffer beslutning om valg af depositar. Finanstilsynet skal godkende bestyrelsens valg af depositar. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depositar. Årsrapport, revision og overskud 25. Kapitalforeningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår aflægger kapitalforeningens bestyrelse en årsrapport i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. gældende for danske UCITS bestående som minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning samt et årsregnskab for hver enkelt afdeling bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne. Stk. 2. Der. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan udarbejdes endvideresom en årsberetning. Stk. 3. Der skal hvert år pr. 30. juni udarbejdes en halvårsrapportfælles redegørelse for hver afdeling. Stk. 4. Årsrapporten revideres af en eller to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Revisorerne vælges af generalforsamlingen. Stk. 5. Den reviderede årsrapport og den senest halvårsrapport udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor. Stk. 6. Årsrapporten, revisionsprotokollat og halvårsrapporten indsendes til Finanstilsynet i henhold til bestemmelserne herom i Kapitel 7 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk. 7 I Akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue.

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V tirsdag den 23. maj 2017 kl.

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtægter af 19. marts 2014 for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Style Definition: Footnote Text. Deleted: 9.

Vedtægter. for. Vedtægter af 19. marts 2014 for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Style Definition: Footnote Text. Deleted: 9. Style Definition: Footnote Text Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Deleted: 9. maj 2012 Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 11.30

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00 Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere