REGIONERNES FÆ.II FSSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONERNES FÆ.II FSSKAB"

Transkript

1

2 REGIONERNES FÆ.II FSSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksepler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Frederiksberg Koune. EU's regionaludvikling vil i de koende år blive udforet i et tættere saspil ed de regionale og kounale yndigheder. Et nyoprettet Regionsudvalg ed 189 repræsentanter fra de 12 EU-lande vil freover direkte kunne drøfte regionernes probleer ed EU-yndighederne, og det er der god grund til at gøre. BORGMESTER JOHN WINTHER Mange europæere i den erhvervsaktive alder står uden arbejde. Mest bekyrende er nok, at de unges vej fra skole til arbejdsliv i dag er svær og tung. Selv o nogle regioner blostrer, står andre i stape eller sygner hen. Der er behov for en særlig indsats for at bevare de nuværende jobs i Europa og skabe nye. Forskellene elle de rige og fattige dele af Europa er fortsat store. Velfærden skal udvikles i hele Europa, i odsat fald vil vi opleve øgede sociale spændinger og folkevandringer. EU forsøger ed sin regionalpolitik at hjælpe regionerne i de tolv edleslande. Solidariteten betyder, at det er de fatt igste regioner, der å have størst hjælp. Men også i Danark drager ater og kouner fordel af E U's regionalpolitik. JENSNYMAND CHRISTENSEN EUROPA-KOMMISSIONEN REPRÆSENTATION l DANMARK Strukturfondene i EU er ed til at free de nødvendige investeringer i veje, iljø og energi - og i den vigtigste "kapital" af alle: ennesker. Mange europæere bliver nødt til at gå ind i nye erhverv eller fag. Uddannelse og efteruddannelser skal bl.a. åbne døren til nye uligheder. Det nyoprettede Regionsudvalg giver regionerne- også danske ater og kouner- bedre uligheder for at blive hørt i det ny Europa.

3 AMTERNE OG REGIONAL~ UDVIKUNG l EU EU har næsten helt fra sin spæde start arbejdet på at indske ulighederne elle rige og fattige edleslande og regioner i Europa. En egentlig "egnsudviklingsstøtte" blev indført i løbet af 1970'erne og 1980'erne. Det centrale i EU's regionalpolitik er strukturfondene. Edinburghtopødet i 1992 besluttede at øge idlerne kraftigt fre till999. Aterne, København og Frederiksberg får støtte fra strukturfondene. Denne pjece fortæller o strukturfondene og nogle af de danske projekter, so har fået støtte. Store uligheder Udgangspunktet foreu's strukturfonde er, at der er store uligheder- ikke blot elle de 12 edleslande, en også inden for de enkelte lande. I de l O regioner, der er hårdest rat af arbejdsløshed - især oråder i Spanien og Syditalien-er ere end 20 ud af 100 arbejdsløse. I de lo regioner, hvor arbejdsløsheden er lavest, er kun 2 eller 3 ud af 100 arbejdsløse. Indbyggerne i de l O est tilbagestående regioner - især regioner i Grækenland og Portugal- tjener kun en tredjedel af gennesnittet i de l O est udviklede regioner. I perioden er der afsat over l 000 ia. kr -først og freest til udvikling af EU's tilbagestående oråder. Dæning i Andalusien, Spanien. FOTO: LEVERET AF EUROPA-KOMMISSIONEN

4 Ungdosarbejds løshed i EU ~landene % af arbeidsstyrken D o- lo D 1o-2o D 2o- 4o D 4o- 1oo ELJ in gen oplysninger (Kilde: Grønbog, Europæisk socialpolitik. 1993) Strukturfondene o~~~ ~"o!l> ~ ~ 6 ~ Med Tyskland so den eneste undtagelse er der større arbejdsløshed blandt unge under 25 år end blandt ældre i alle EU~landene. Det gælder især de indst udviklede oråder. Målene ed de enkelte strukturfonde kan ses i nedenstående oversigt. For at et projekt kan opnå støtte fra fondene, skal det altså opfylde et af disse ål. Støtten koer fra: Regionalfonden, Socialfonden og Landbrugsfonden. Oversigt over de tre strukturfonde (se tabel side 15). Mål Hjælp til: Regional Socialfond fond Landbrugsfond l Fattige oråder Oråder i industriel tilbagegang BekæP,else af langtidsledighed og støtte til unge arbejdsløse Oskoling og efteruddannelse Landbrug/fiskeri a. Strukturolægning i landbrug og fiskeri b. landdistrikter

5 Ingen fattige oråder i Danark Strukturfondene skal navnlig hjælpe de fattigste oråder i de 12 EU~ lande, og det bruges 2/3 af idlerne i strukturfondene til. Pengene går især til de tilbagestående regioner: Grækenland, Portugal, Irland, Spanien (undtagen Madrid og den nordlige del af landet) og Syditalien. For Danark gælder det o at bruge den økonoiske aktivitet, so struk~ turfondene skaber i andre dele af EU, til også at skabe vækst i Danark. En stor del af idlerne til de fattigste lande er øreærket til iljø, veje og energi. Det er oråder, so ater, kouner og danske virksoheder har ange erfaringer ed. De lokale yndigheder i Danark har desuden tradition for et direkte saarbejde ed andre regioner~ f.eks. genne venskabsaftaler eller inter~ nationale netværk. Derfor kan danske ater og kouner få støtte fra strukturfondene ved at indgå i et saarbejde ed de fattige oråder. Saarbejdet kan f.eks. dreje sig o at bruge dansk viden o, hvordan an renser spildevand eller fjerner keikalier i forurenet jord. Danske virksoheder kan desuden få del i idlerne ved at deltage i licitationer, ved at saarbejde ed lokale virksoheder eller ved at oprette datterselskaber i de fattigste regioner. Det danske udenrigsinisteriu har udstationeret konsulenter i de lande, der odtager størst støtte for at lette interesserede danske virksoheders adgang til ordrer på leverancer. I perioden 1994~99 går ca. 100 ia. kr til udvikling af landdistrikterne.

6 Oråder i industriel tilbagegang Store industrivirksoheder er i de senere år lukket rundt o i EU-landene - f.eks. kuliner, stålvalseværker eller skibsværfter. Okring 54 io. af de 340 io. indbyggere i de 12 EU-lande bor i regioner, der er rat af industrilukninger og assefyringer. Også danske ater og kouner oplever arbejdsløshed, fordi store nøglevirksoheder lukker eller indskrænker. Det har bl.a. været tilfældet ed to skibsværfter. Derfor får 16 kouner i Nordjyllands At og ni kouner i Storstrøs At EU-støtte. Freover vil EU bruge strukturfondene til at hjælpe nogle af de regioner, hvor beskæftigelsen indskes inden for fiskeri. Fiskerierhvervet er ofte koncentreret i regioner, hvor der kun er få uligheder for andet arbejde. Hjælp til svage grupper EU ønsker at gøre det neere for en række grupper at koe ud på arbejdsarkedet. Alle danske ater, København og Frederiksberg får EUstøtte til projekter, der kan få langtidsledige og unge arbejdsløse i arbejde. EU lægger fra 1994 vægt på en særlig opgave: oskoling og efteruddannelse. Det gælder især for personer, so trues af arbejdsløshed. Der skal sættes ind så tidligt, at fyringer undgås. Her vil også danske ater og kouner kunne regne ed EU-støtte til deres borgere i de koende år. Projekterne for de langtidsledige er rettet od personer over 25 år, so har været arbejdsløse i ere end et år. I de dårligst stillede regioner kan kvinder genne EU-prograet "NOW" få hjælp til at koe i beskæftigelse. Kvinderne får f.eks. ulighed for at tage en erhvervsuddannelse eller for at starte egen virksohed. Et andet eksepel er "Horizon" -prograet, der skal forbedre handicappedes vej til arbejdsarkedet. Støtten går bl.a. til handicappedes uddannelse og oprettelse af så og ellestore virksoheder. Udvikling i landdistrikterne 17 io. europæere i EU lever i landdistrikter, der trues af affolkning. Bevaring og udvikling af landdistrikter er et vigtigt ål for EU. I Danark støttes en lang række landkouner i Sønderjyllands, Ringkjøbing, Viborg og Nordjyllands Ater. Bornhols At, Sasø, Mors, Ærø, Læsø, Langeland og 2 7 så øer får også hjælp.

7 LUFTFOTO: JAN KOFOD WINTHER Følgende danske øer får tilskud fra EU: Agersø, Aksø, Anholt, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkhol, Bjørnø, Drejø, Eghol, Endelave, Fejø, Feø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Langeland, Lyø, Læsø, Mandø, Mors, Nekselø, Oø, Orø, Sasø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø, Ærø, Aarø. Fra 1994~99 udgør de salede EU~idler til strukturfondene ca ia. kr. Det svarer i gennesnit til ca. 200 ia. kr. o året ~ eller sae beløb, so der kan bygges godt l OStorebæltsbroer for.

8 SI kuklurfondet-le l DE KOMMENDE AR De fleste penge fra strukturfondene går til Irland og de sydeuropæiske lande. Midlerne i den nyoprettede Sahørighedsfond, der fra 1994 støtter projekter o iljø, veje.v. går udelukkende til Spanien, Portugal, Grækenland og Irland. Fondenes hovedål er da også at udligne forskellene elle de rige og fattige lande i EU. (Se budgetopstilling side 15). Betingelser for støtte Der er flere betingelser for støtte fra EU's strukturfonde. EU's penge skal supplere de penge, so staten, ater og kouner i forvejen betaler. EU-støtten å ikke træde i stedet for det enkelte lands egen støtte. Princippet o nærhed betyder, at det er de enkelte lande, aterne og kounerne- og ikke EU- der afgør, hvor der er størst behov for at sætte aktiviteter og udviklingsprograer i gang. Ater og kouner skal være ed i alle faser af et projekt. Den praktiske adinistration af idlerne ligger i stor udstrækning i aterne, Københavns og Frederiksberg Kouner. Den regionale adinistration er ed til at sikre, at prograerne udfores efter de lokale behov. Atet, kounerne, arbejdsarkedets parter, Arbejdsforidlingen og uddannelses~ institutionerne går saen o at lave planer, der både sigter od udvik~ ling og øget beskæftigelse. Irland og de sydeuropæiske lande odtager [les t penge fra EU 's strukturfonde. Her genopføres en kanal i Nordirland, der forbinder Shannon~fioden ed store sø~oråder. "TI o ~ 9 r ~ :Il ~ :x> "TI c :Il o "'O :x> o =" s: s: Cii en 6 z z

9 FREDERIKSBERG KOMMUNE Indbyggere: Driksbudget (io. kr.) Ledige i pct.: (1993-tal) )08 13,6 Q Frederiksberg Koune ligger idt i hovedstaden og har en særlig status so både at og koune. Det er landets indste i areal, en satidig den tættest bebyggede i landet. Mange store parker og anlæg i kounen er ed til at give byen sit historiske grønne præg. Folketallet i kounen har siden 1989 været voksende. Det skyldes nybyggeri af oderne og failievenlige boliger sat renovering af den eksisterende boligasse. Antallet af personer i de erhvervsaktive aldre er vokset, en især er antallet af børn vokset. Siden 1989 er antallet af 0-Sårige i kounen f.eks. vokset ed 30 pct. Saenlignet ed resten af landet er der fortsat ange ældre borgere på Frederiksberg. Andelen af borgere over 60 år er på landsplan ca. 20 pct., ens den på Frederiksberg er ca. 28 pct. På erhvervsorådet er der genne de seneste år sket en ændring væk fra de ere traditionelle frestillingsvirksoheder, so skal placeres i de oråder i hovedstaden, der er udpeget til industri. l forhold til resten af

10 landet er der på Frederiksberg ange borgere, der er beskæftigede inden for servicefag, og få, der arbejder inden for industri, bygge- og anlægsvirksohed. Frederiksberg Have ed Det Kinesiske Lysthus i baggrunden. Frederiksberg er bl.a. kendt for sine ange forskelligartede detailbutikker. Med åbningen af Frederiksberg Stationscenter i 1996 ed styrkes denne struktur yderligere. Hertil koer, at der i kounen er ange forsknings- og uddannelsesinstitutioner, f.eks. Landbohøjskolen og Handelshøjskolen, so forventes udvidet ed ca i tilknytning til det ny stationscenter.

11 o EKSEMPLER PA EU-STØII EDE PROJEKTER -n o -l 9 s: () :c l> r -o ~ JJ (/) z ((Mediefabrikken" giver 3~åneders kurser for unge. Projektet støttes af EU. Uddannelses~ og beskæftigelsesfreende projekter støttes via EU's Socialfond, og Frederiksberg Koune gennefører flere projekter for ledige ed EU~støtte. Mediefabrikken tilbyder 3~åneders kurser, hvor unge arbejder ed tilrettelæggelse og afvikling af radioprograer i lokalradioer. Med støtte fra Socialfonden har Mediefabrikken nu startet edb-kurser. Kurserne kvalifice~ rer til uddannelse og arbejde inden for journalistik, pædagog~ og edieorådet. EU-støtten i 1993 var ca kr. Frederiksberg Daghøjskole har via idler fraeu'ssocialfond afholdt kurser for arbejdsløse over 25 år. Kurserne skal otivere og kvalificere langtidsledige til aktiv deltagelse og edleven i safundet. Deltagerne får alen undervisning og praktisk forløb i virksoheder og på uddannelsessteder. Mange af kursisterne har fået arbejde eller en uddannelse. l 1993 odtog projektet ca. l io. kr. fra Socialfonden. Udover strukturfondene har EU en række andre fonde og prograer, der har interesse for Frederiksberg. Genne EU's LINGUA-progra (freedsprogsundervisning) gennefører Frederiksberg Gynasiu et forsøg ed en international klasse ((Norden i Europa". I projektet lægges der vægt på den europæiske diension, udvekslingsrejser og øder.

12 Frederiksberg Daghøjskole, Sofus Franks Vænge. Akrobatikundervisning.

13 Frederiksberg Gynasiu deltager også i et projekt undereu's ARION~ progra (udvekslingsprogra på uddannelsesorådet) o enet "udvikling af indvandrerbørn". Også virksoheder i kounen får støtte fra EU. Da byfornyelsesselskabet SBS i 1993 stod for byfornyelsen i karreen Falkoner Alle-Rolfsvej Adilsvej-Helgesvej, fik an ca. 2 io. kr. fra EU-prograet THERMIE (o ny teknologi) til energi- og ressourcebesparende foranstaltninger. Frederiksberg Koune deltager på flere oråder i internationalt saarbejde, f.eks. i den internationale kouneforening IULA og den europæiske CEMR. Frederiksberg Koune har forbindelse ed de ba/ti~ ske stater. Venskabsbyøde ed repræsentant for Palanga, Litauen. Kounen har også forbindelser ed Norden og de baltiske stater. Der er venskabsby-saarbejde ed Uppsala i Sverige, Bæru i Norge, Haeenlinna i Finland og Havnefjord i Island og til Tartu i Estland. Frederiksberg har også kontaktbyforbindelse til Palanga i Litauen. Frederiksberg HF-kursus har afholdt et seinar for repræsentanter for de baltiske lande. Det har bl.a. ført til, at den lettiske undervisningsinister har anodet o kounens edvirken til udvikling af en lettisk HF~ odel. o " -1 9 s: o I )> r -o -1 :D Ul z

14 På det tekniske oråde indgår Frederiksberg Kounes forsyningsvirksoheder i en fond "Danish Water Supply, LTD", hvor både kouner og private virksoheder søger at foridle teknisk viden til andre lande, ikke indst i Østeuropa. Frederiksberg Rådhus.. " --." o -l 9 s: o :J: l> r 1J ~ :JJ C/) z \ Frederiksberg Koune Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg Telefon *** * *** * Europa-Koissionen Repræsentation i Danark Østergade 61, Postbox 144, 1004 København K Telefon Telefax

15 RFONDENE Mål l. Mål2. Mål3. og 4. Mål5a. Mål5b. FORDELING AF EU'S STRUKTURFONDSBEVILLINGER HELE EU i ECU i Kr. (l ECU = 7,50 kr.) Strukturtilpasning i tilbagestående oråder. 96)46 ia. 722,6 ia. Ostilling i de regioner, der er hårdt rat af den industrielle tilbagegang. 15,316 ia. 144,9 ia. Bekæpelse af langtidsledighed og hee af den erhvervsæssige integrering af unge og personer, so er udsat for udelukkelse fra arbejdsarkedet. 15,840 ia. 118,8 ia. Tilpasning af landbrugs- og fiskeristrukturerne. 6,143 ia. 46,1 ia. Landdistrikternes udvikling. 6,296 ia. 47,2 ia. Til overgangs- og innovationsforanstaltninger. 1,530 ia. 11,5 ia. lait 141,471 ia , l ia. VEJLEDENDE FORDELING MELLEM MEDLEMSSTATERNE. DANMARK. Mål2.. Mål3 og4. Mål5b io. 420 io io io io. 405 io. Mål2 i indbyggere BEFOLKNING l DE STØTIEBERETIIGEDE OMRÅDER. (Grækenland, Irland og Portugal er fuldt støtteberettigede under ål l.) DK D NL UK EU ialt i% af den salede befolkning 14,0 8,8 8,8 20,3 25,9 10,8 34,2 17,3 31,0 16,8 Mål 5b i l 000 indbyggere i %af den salede befolkning 4,5 7 9,6 4,4 17,3 8,4 7,8 5,4 4,9 8,2 BEVILLINGER FOR STRUKTURFONDENE. (l MIO. ECU). DK D GR IRL NL UK EU ialt Mål l Mål Mål 3 og III Mål 5b l l Eksklusiv de beløb. der er afsat til ål l-regionerne Der er tale o en vejledende fordeling elle edlesstaterne, og den gælder stølteraerne for ål 1-4 og Sb.

16 Udgivet af Europa--Koissionen Repræsentation i Danark i~jdeed Atee i Danark, Kørenhavns og Fredefiksterg Korrunooer Maj 1994

FAllESSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder.

FAllESSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder. FAllESSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Viborg Amt. EU's regionaludvikling vil i de

Læs mere

FÆ.II FSSKAB REGIONERNES

FÆ.II FSSKAB REGIONERNES REGIONERNES FÆ.II FSSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Ringkjøbing Amt. EU's regionaludvikling

Læs mere

FÆ.II FSSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder.

FÆ.II FSSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder. FÆ.II FSSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Nordjyllands Amt. EU's regionaludvikling

Læs mere

... f. en del af Europa

... f. en del af Europa ... f en del af Europa Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Roskilde Amt. EU's regionaludvikling

Læs mere

FAllESSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder.

FAllESSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder. t en del af Europa FAllESSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Fyns Amt. EU's regionaludvikling

Læs mere

.-... t. en del af Europa

.-... t. en del af Europa .-... t en del af Europa REGIONERNES FÆJIESSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Frederiksborg

Læs mere

EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder.

EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder. Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Ribe Amt. EU's regionaludvikling vil i de kommende år

Læs mere

F.ÆJIFSSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder.

F.ÆJIFSSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder. F.ÆJIFSSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Vejle Amt. EU's regionaludvikling vil i de

Læs mere

FÆ.II FSSKAB REGIONERNES

FÆ.II FSSKAB REGIONERNES REGIONERNES FÆ.II FSSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Storstrøms Amt. EU's regionaludvikling

Læs mere

REGIONERNES. FÆllESSKAB

REGIONERNES. FÆllESSKAB REGIONERNES FÆllESSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Københavns Kommune. EU's regionaludvikling

Læs mere

EU'sregionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder.

EU'sregionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder. Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Sønderjyllands Amt. EU'sregionaludvikling vil i de kommende

Læs mere

REGIONERNES FÆ.II FSSKAB

REGIONERNES FÆ.II FSSKAB REGIONERNES FÆ.II FSSKAB Denne pjece giver en versigt ver Den Eurpæiske Unins strukturfnde g eksepler på, hvad de indtil nu har betydet fr den reginale udvikling i Brnhls At. EU's reginaludvikling vil

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater:

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater: AN ALYSEN OTAT Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger Urbaniseringen pågår både på det overordnede niveau med vandringer mod de største byer, og på det lokale niveau indenfor

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Mission At udvikle Birkerød TK` s status so en af Danarks est attraktive tennisklubber ed et internationalt perspektiv forankret i vedtægternes forål so overordnet er

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 1. Ø-støtteloven... 3 2. Hvilke projekter på de små øer kan få støtte?... 3 Kriterier

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

nu z»r>xxcäca TiI edle af lnatsisartut Suka K. Frederiksen Siuut Illnnlartllaanennul. Kullureqaennul alusaerul llageeqaerullu Naalakkersulscqarllk Depaneenlet tor Uddannelse. Kultur. Forskning ng Kirke

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Ærø Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Ærø Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-5646 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR Drænrør Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife drænrör I en tid, hvor konkurrencen bliver stadig hårdere, kræver en fortsat god økonoi, at landbrugets produktionsressourcer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL TABELRAPPORT, IT- KOMBI UNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 PROJEKTLEDER: CASPER O. JENSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R. 1 4 9 0

Læs mere

DLG Servieaftaler Privat

DLG Servieaftaler Privat DLG Servieaftaler Privat Samlet oversigt over alle serviceaftaler til private 1. Generelt om serviceaftaler... 1 Få den serviceaftale der passer til dit behov for sikkerhed.... 1 2. Serviceaftale på Fastnet...

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Syddjurs Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Syddjurs Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over Til lovforslag nr. L 146 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Nordfyns Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Nordfyns Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år.

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 5. aj 003 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Mariagerfjord. Kommune

Mariagerfjord. Kommune Mariagerfjord Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Mariagerfjord Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Lemvig Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Lemvig Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Februar 2010 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Varde Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Varde Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

Overblik over 27 småøer

Overblik over 27 småøer Folketingets Økontaktudvalg 2010-11 ØKU alm. del Bilag 8 Offentligt Fakta om Sammenslutningen af Danske Småøer Vi erfarer, at Folketingets Økontaktudvalg har modtaget en henvendelse vedr. Saltholms manglende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde

Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde 31,0 30,3 28,8 27,4 27,1 26,8 25,9 24,1 23,1 21,1 21,0 20,5 20,4 19,2 19,0 18,1 16,7 15,8 15,6 14,5 13,6 13,3 13,1 37,4 Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde 23. marts 2017 Michel

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Socialdemokraten S Y D D J U R S TEMANUMMER: Unge / Ældre. Nr. 34 3. 4. kvartal 2012 Årgang 6. www.syddjurs-s.dk

Socialdemokraten S Y D D J U R S TEMANUMMER: Unge / Ældre. Nr. 34 3. 4. kvartal 2012 Årgang 6. www.syddjurs-s.dk Socialdeokraten S Y D D J U R S TEMANUMMER: Unge / Ældre Nr. 34 3. 4. kvartal 2012 Årgang 6 www.syddjurs-s.dk Indhold Hvornår er an gael og hvornår er an ældre... 3 Ældre - gael?... 4 En ældrepolitik,

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Europa. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Europa. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere